Goudsche Courant, woensdag 6 januari 1943

mHfm III WJIIii IMMII I OFtKIEEUE BilDEIMD LINGE i jafl BekeaamaklBg No 1 Of rt itttst fcldt van Januari 4S r ossiennnis dttweede de consumentcnprtts 0 T Ie pr p loó kg Ie pr n kg l Overige soorten 02 1 08 AW Gr I Cox Orange Hppin au I A S 2 ïl ÏT i Orange Pippin efti B S ÏS n Goudrelnetfci out I A 54 50 0 M gr u Goudrelnetlen vt a i ïl ï W SÊS ofl ur e 1 A 5 JJS S SI S Selleflefa éni B Si iL T lU L bel A I t aas y TV TaMfH KH n AM B r 1 0 11 Gr ni Beurré de Ueroda enz A sajO 0 45 gr m Beurré de Merode enz B 13 ItM Or IVOvwi esaat iBA 8 S8 0J3 gr IV Overige soorten B ƒ M 0 28 Ifoor bezorging van fruit nug door détaiUliten 1 et per kg In rekening gebracht worden bovan dan erkoaKirtls a wtakel Voor ila alwtlkende qualltelt van bovengenoema producten alvaede voor Mt sg uitaclMitk Bwatan Oaeii hcrekaatd arden die m een redeUike verhouding isaan tut da bi rb v n aaptmUbaanta mavtinmnnnliaii Ifc galdan oor da baau kwalllall Inkoop tegen lagere das de gepubliceerd maximumprijzen moetan de VerkQopprUain dienovereenkomstig worden vanaagd Het vragen van boogera prQsen Is strafbaar Bewaar deze opgave en gebralk haar meuwa wgaven kannen da vraagere ongcMU mann 1985 AANWIXJNO OP No 41 DetalUlsten UJa Voor de vnMiw Ifjl Sopraan en plano 1 4S BNO in inb rlehlen 17 00 Voor d lengd 17 30 Knnijongorkett van daliKUinhe aub gr Itis Splegal van dan dac en BNO De Jar laiMT verttlt ver aoctala aooden 18 0 Ianchmutl k gr ia U Kaportage 18 JO Vaudevllle arkcat en aoUaten 19 00 BNO Zngelacbe uHwmdlng ataand y poUtloal aapaeta Voor da Sadki Centralai IMe 4 Bicfater s Ceaaog GltafTlaten gr Vanaf U IS Alleen voor de Radio Cenk ales die over en UJnwbindiiif jnet da sCudle bechikken 18 15 Een strtlkorkiat 19 45 BNO Nlcuwaberichten ItM Ean Strtlkorkaet 20 15 De wetenschap dic 4 da noenachheld luiateiepel M 45 Operafragmenten ar 21 46 BNO Hieuwsbeiiehten 21 00 BNO Actueele beschouwing tl 10 Avoodwtidlng 22J 14 00 Zie Hllveramn I StoéfttftltTf Scbénkincen aan irfutea S IP y J I bel B 23 98 Gr V ovenga foortan A 30 ojf tr V Ü IS Jff O S Pe n Gr 1 B UTé TAnlou ent I A 1 67 i OJS r i Beurr d Anjou ni A t nM l M Sr I Beurr d AnJou tra B 2 0 tOA Qt n LegiMi mi A 3 J I 0 50 gr H I ipnt A 1 3aj0 0 30 r H A Bredérode enz B BooKtradacteiu J Q m iatn Huttardam Cket TMaeteur voor Gouda en Omstraken r Tletar Oouda Vtrantwoordelljk voor oa dvartaouao U Akkeradigk Rutterdam Ultgeetster N V ttotterdamscti lauwsDlad Rotterdam KABOUTER tOEDBRAAD Goed gemengd is voordeelig gestookt Als U niet alleen anihraciel ontving maar ook no i okes eierbrikelien ssnooljes o brulnfcoolbrlketlen moet U ze door elkaar roengen l Dan beleeft U evenveel plezier van uw anihraciel en heeft U méér aan uw andere btandstof Zorg er echter vcxjr dat alle stukken ongeveer even groot rijn Alleen cokes moet wat kleiner zijn dan uw anthrsciel BrandstoHen mengen voorkomt narigheid en het is voordeeliger stoken I ® iiii i r Hai iiili uil iiiiiKU i KóIÏmi VROUWELIJK PERSONEEL geuraagd voor alle afdeeliii n Aanmelden Verlorenkost 7 ZEVENHUKN Vennootscbap ontlMdeii De naamloozie veiu óAtscKP Rotterdam sche Lakmeui l jff e alhier is ontbonden en VHL De 8t lijk OtnrVAMGBN hebben de vpl gHü li i mffT ont vugen van dói heer A C Coster een doaeje a t iwmfhiiltje en gewicbtao nwr het wcaen van munten Cat0a Uêt mnmy van de fiima A nuadtinl drie antiahe tagelti a van den baar a C BtibWaeen tMltal acbUdpad It ltJM en na kleine gedaxuMnle plawizoi van den heer Ant Bouwmecater te aOravenitacc eett prpgranuna in aaa UleUc van een concert gegeven in de aodeteit Om Genoe n te Goqda op a lovember 18M van den beer D BooUman te Enichuizen een 17de ec nncta Goudw roclcpijpje van den beer V 3 v Oordt te Krimpen a d Lek een fraaie glazen trekker van eeo antlA acbelkoord van den heer J van Kranenborg eenjtUveren Insigne van de voonnaltge l olfiSUb Gouda van mej M KOTteooev er eendoopjurk metdoor imten kant ± 1840 een jak met bloemen begin 19de eeuw een gordijn met bloemen begin ISde eeow en een rtjk geborduurd ichellekoord ± 1840 van de firma P Rond een kapitaal schatwerk van een 17de eeuwscbe slaapkoets uit haar winkelpand van d n heer J Hoc iendoom eenlge 19de eeuwach grav raa van den heer A Maasland een meeracbuimenpijp van den heer P Rond twee pijpen van de firma A Roodbol een 17de eeuwsche eiken lijst van den heer Ö B Gsbry te Haastrecht twee mahonie tabakiktatjes yan den heer N Bota twee eiken 17de eeuwscbe bedstededeuren van den heer H van der Zwalm een veriamelihg oude püpJea van de firma Quant drie foto s IfUanispoortjè Stadhuis en Waag van den beer J Neuteboom te Leiden een meerschuimen sigarenpijpje van daa heer H Zandvoort een haardplaat met engeltjes uit het jaar 1671 van den heer J de Jong een tiental antieke tafels van mevr W 3 Hardyzer te Boahoop een 18e ceirwsche opUca prent van den heer C Zutdam een portret van een diOne 17de eeuw op paneel In bniikléen werd ontvangen van den heer G C He1b r i en teg elt a ble a u van vier tegels Uitkeering uit het y Gemeentefonds KIUlACiEN VOOR GOUDA EN OMSTBEKEN Het bedrag der uitkeering tiit het Gemeentefonda over het uitk eeringt jaar 1941 tudvak 1 Mei 1941 tot en met 31 December 1941 ie voor Gouda vastgesteld op f 210 768 71 Voor de omliggende gemeenten bedraagt de uitkeering Ammerstoil 1 17 573 87 BergambQcbt 9J 15 60 Berkenwoude ƒ 1 971 23 Bodegiraveii ƒ 14 028 65 Boskoop ƒ 25 673 34 Goud rak ƒ 16 582 87 Haastrecht S 6 413 88 Hekendorp ƒ 2 225 10 Lange Ruige Weide ƒ I M7 2a Moercapclle ƒ 3 380 25 Moordrecht ƒ 14 333 58 Nieuwexksrl bA Uasel ƒ 15 815 87 Ouderkerk a IJasel ƒ 18 037 42 Oudcwatcr ƒ 12 061 5 ReeuwUk ƒ 26 303 07 Schoonhoven ƒ 22 183 73 Stolwük ƒ 6 190 53 Vliat ƒ 1 007 70 Waddinxveen ƒ 25 995 77 Zevenhuizen ƒ 10 761 69 Winterhulp Nederland iKBKEN OP LUSTENCOM CTE Peze week zal dé vierde UjstencoUecte van Wtnterhulp Nederland worden gehouden Alweer collecte vragen velen xlch af Ja alweer coUectel Het werk van W H N staat niet stil en mag ook niet atilstaan toolang er rondom ons nog xoovele gezinnen zijn die groote behoefte hebben aan het aUemoodzakelitkste n l kleeding dekking brandstof 9 levrasmiddelen Dank zij de goede opbrengst van orife collecten en vele extra tfiixén kon W BLN met de tweede uitkering een hooger bedrag beschlkl aar stellen Op U eiUen nut de plichi er voor te zorgen dat dit werk kan worden voortgezet Teeken daarom op de collectelIJrtMi a dt met mUde bandi J Nieuwe kalender De kalenders zQn dit jaar als gevolg van de papierichaarschte bep r Er zyneenige exéoaplaren met maanden twee maandbladen uitgekomen jP kalender vah d f Nederlandsche l ieerw en is van eenvoudigen aard maar toch sierlqk door aardige teekeningen van A Frederiks van kerktoTOis en poorten van ons land Een fraaie uitgave is als steeds de apothekwiAUender met levendige gekleurde afbeeldingen van ischilderUen en aquiffeOMfi over pharmaceutische onderwopcn en in de tekst vetiucht met giltowapens Een apart blad geeft de verklarende teksten De kalender bevat voorts de regeling van den Zon dag avonden nachtdienst der apotheken te dezer stede gedurende OBOOTES VEKKOOP IN DE GAAKKECKFN to December zijn in de Hoffmans stidUlng Volksgaarkeuken genuttigd In de zaal 3036 en afgehaald 530 porties totaal 2SS6 iorUea In totaal zijn in 1942 verkocht in de zaal 33 632 en afgehaald 7MS teaaraoi 41 594 tegenover in 1941 In de zaal 31 734 en afgehaald 6089 totaal 37 823 porties Ba AKINa OP KTBOOMVBKBaUIK Dj aniporlnien om luloli Xm ittu i n 1 vladen op bijn ledere paiina v ii de cour n en om de elugKliuten van den Kconomlaeben Vaorllchtlnesdtenat Dog meer int n te doen vloden heeft Siemens In samentverklng mei de Bijenkorf te Rotterdam ne vliB opKevat op enachouwelyite wy yam i Mellen hoe p het trpomvarDndk Itaa rardn beepaard enlf platen latea jlen hoe de electriache enenrie wordt opgewekt sedrrt de nltvlndtoa van het electro dvnamfsrhe principe door Weraec von Siemens julit 75 jaar geledm en daarna wordt kilowattuur wljstioid ia een ootetlop verkondJed waarna men mei behulp van eleetrhiehe waechmachtnes J laereh hoe de waach behandeld dient w wnwn hoe men iijn kamer uw doclmaitl mmielllk en toch lulnig kaii verlichten n al l o verkeerd het la ondeu deIW sehakelaaM n ander apparaten Ie lfc i ÏSSS lectiJiw op hula hr aoilglc ffemed eompteteeren den voorwtMnmeitnOê wetke v ifnopig pfi r de heele maand te vnV i emm Wat Waar Wanneer NMÉira Scfeonwtarg Circus Mandera met paarden n riété Danuners Aanvang 130 uur ThaHa Ikeater AUea voor Gloria met Lizzi Waldasfiller en Leo Slezak Aanving utir Haalt WÊÊmtim JiQpcnde jengd met Alida ValU Aanvang 19 uur 7 Jaa 7 aar Nirvwe Seiionwbarg Bokswedsti den I Jaa tJ aar Koasteiia Veiling huishoudelüke en meubilaire goederen doqr deurwaarder B J N Akkertdyk itm tM aw l kmm Sehaawbaiv Tweede voorsteninii theater abonnement opvoering JDe groote pauze door Theaterbedrijf Ameterdam 9 Jan 3 aar Ier Gonw Gecombineerde ledenvergadering algemeen ziekenfonds Gpudsche Vereeniging voor ganees heeL en verloskundige hulp en Goudsch Fonds voor ziekenhuisverpleging en klinische behandeling JMWVnWDIENBT Steeds geojpend des nachts aUééo voor reeeptMi apothedc £ Grendel alleen Fr Hendriks raat 15c SCBOENBNBONNKN rAfhalen aanvraag formuUeren voor schc nenbonnen morgen letter B VOOR BEROEP BEDANKT Onze oad stadgenopt d £ M v d Klis predikant der CJhr Geref gemeente teMaarssen heeft voor het beroep naarSneek bedankt PÏioTSELINO OVEBLEOEN Gistermorgen is op het politiebureau waar hu eyen moest zijn de 63jarige fabrieksarbeider D de Jong wonende op de Da Costakade onwd gewerden en overleden Hö bleek doot een bartverlamming te z4jn getroffen Sfut4 Hocnr GODDSCHE flXrl liJBS IN DEN KOP De competitie standen in den Ned Hockeybond ztjn thans heeren 2e klasse C G M H C 7 6 O 1 12 36 7 HJ S IV 8 6 O 2 12 2 19 Aavion lU 6 3 03 6 11 18 P T T II 8 3 14 7 13 19 Noad m 6 2 1 3 5 20 16 Zilidwück II 6 2 0 4 4 11 14 R B C ni 7 10 6 2 4 26 dames 3e klasse A Groen Geel Hl 5 5 O O 10 22 3 GJa H C 6 5 0 1 10 19 3 ZuidwUck ra 3 2 O 1 4 9 5 Togo VI S 2 O 1 4 6 4 H O C IV 4 2 0 2 4 11 8 Gr Willem II II 6 1 O 6 2 4 13 D D H C Ill 3 O 1 2 1 2 16 Groen Geel V 6 O 1 5 1 4 22 PLAATSELIJK NIEÜirb AMMERSTOL t Gemeente bccrootiiK De burge metüLer heeft de gemeente tiegrooting 1943 vastgesteld in den gewonen dienst op inkomsten 197 460 94 uitga ven 103J 08 49 n eelik saldo ƒ 5747 55 en in den kapit laldicnst op inkomsten ƒ 13 821 16 uitj aved ƒ 41 711 94 nadeeUg saldo ƒ 27 890 B j Onder de ink nslen van den gewon i dienst iS begn wn en batig slBt van de rekening 1941 groot 8997 C6 t wijl onder de uitgeven van den kapitaaldienst een k edrag van ƒ 24 094 84 is q genomen dat nog door geidleening dient te worden gedekt BesmetteiVke dAten Ook Ih deze gemeente zijn eenge gevallen van roodvonk ei diidit e4e geconstateerd BargerlQke Stand Jphan Egge z van Gerrit Brand en Elly Hathilde Meijer Conie van Arie dc Jong en Marrigje van Bunen Overleden Catitarinus Stuiuman 711 echtgenoot vai Herraijntje Maria vander Wouden t J Loep der bevolkinr i f Ingekomen Dirk Ooms en gezifi vSn GrootAra mers Burg Fortiïynplein 45 op Achterweg 167 Bokus in der Veer idem Vertrokken Ui ria Vermeer van Lekdijk 49 naar Oud Alblas na 4 Adriaan Deelen van Capqlelaan 149 n Schoonhoven Koestraat 109 Johan van Donk en gezin van Lekdijk 26 naar Streefkerk B 86 Verkoop spoorkaartjes Ten aanzien van deii verkoop van spoorkaartjes oor de aansluiting aan da treinen Gouda ten behoeve vankeiz ers van het aatobustraject Schoofihojen Gouda wordt uit wélingelichte kriigen medegedeeld dat de voorbereiilngin in een zeer ver i evorderd stadiupi wrkeeren Binnenkort zullen de pnatfeewijzen verltrijgbaar worden gesteld BERGAMBAClBt BorgerlÜke standJ Geboren Dirk z van A Pek en DJ v d Ree Overleden A K petijn 94 j wed van W Zaanen J Soomen 85 j wed van J v Vliet Geirouwd J Vermeulen 21 j en G v Krimfjen 19 j Loop der bevolking Ingekomen H W Veld van ISchalkwijk Uitweg C5 1 Vertrokken M He Jong naar Reeuwük K 31 BWNpostspaarbank Cv December 42 werd bii de Rijkspostspaarbankingelegd ƒ 2625i en teoigbetaaldƒ2250 BERBCENWOVDE Te water De heer Neef uit Lekkerkerk geraakt in de Achterbroek tengevolge van i duisternui te water Hij kkn zichzelf i den Mond ea kburwzeer luwt Debe sinettelijke veeziekte mond en klauwzeer die zich jt ernstig uitbreidde scbijnl thans VTJaivel tot stasm gako men te zijn ïdurende de laatste erticn dagen werden geen nieuwe gevallen aangegrven Inwonertal geste 1942 bestond de ♦ rr nie uit 4 iO nv wi Op 1 Januari l BfDkling dezer geen 427 VI 0U BONNEN T ta t Jaaaati Aardeppalan Beachuit Brood ffa S Me iVti TaptemeK Vleesch Tabak MA té 028 T ai It laaaKri Boter 02 X nt S8 Jaaaiui Bloem to ofgeb 468 f m 469 Cacao voor kinderen Bes 3 01 4 01 Chocolade 01 Gen 465 en 470 Havermout 47 Jam 464 kaas 460 t is 462 Rijst t Bes 4 02 Suiker 463 Suikerwerk 02 93 Ve celli 472 X m U Jaaaaii Boter f 446 23 474 en Q Eenheidaceep Xeep 475 en Q Waachpoedei en Q Toiletzeep T M M Pabnaii Koffieeurrogaat 473 BONNEN bcteekcaaB vocdMl mlfi rgddft I Z rg voorgcUI SteMt Wteteraolr I Giro S553 woneftal 439 mannen en 429 wou aren of injtotaal 886 peraoneni Het aesitBl overlMenen bêdnüeg twee of minder dm feu kwart pi cent van bét aantal iawwMsra OVDBRKKBK A D OÊBÈIk Damcempetttte Dyftandub X U T O aptéldie de 12 a de ven de Qtiderjinge competitjie met den volgenden uitsIaK C Fuijk C Melgers afgebr AKiÉèk K Boe afgehr a Neef A J Cef ZJJP fi Spoörmaker C A M niaïd jL M Necf F Verzüden 2 K l Docters v Leeuwen JoK e Koning O 2 De afgebroken partij uit de 11e ronde J Twigt P L Goudswaard eindigde met 2 O Diphtherie In de afgeloopen weelï deden tth alhier weder twee gevallen van besmettelijlw ziekte diphtherie vooii SCHOONHOVEN 25 Jaar bij de geineente Dinsdagmorgen werd in het btireau van gemeentewerken de heer G Ouds hoorn gehuldidi tdie op 1 Januari j l 25 jaar bij den leinigingsdienst was Hü werd hartalijk loegespioken door tnïrgemeester IMeuwfenhuijzen die hem een geschAiilc onder couvert aanbood De emeentearchitect bood namens het pB neel een fraaie lamp en bloemen aan Bargerlijke tütod Geboren AUda dochter van J Loeve en Hf A Jansen Frans zoon van Th Xfeurts en J van Oort Maria dochKr van A J van Harten en M fteicoep Hernvanus Henricus zoo vairih t F Murk en M J Murk Jii ig J co a dochter van A Vïin I 5fJwj i n M P Lakerveld Overlede i W van Boggelen 84 j weduwe C Blokland C A Herfst 79 j weduwe van C Blonk W Bravenboer 72 j echtgenoote van L D Labohm Ondertrouwd B Neuroui 50 j en A Stam 49 j behuwd C J de Jong 24 j en A J de Raaf 21 j Herbenocnid Alle leden van de commissie tot wering van schoolverzuim welkaper 1 Januari aftraden zün door doi burgemeester herbenoemd tw dl heeren J F van fiierenberg de Boer J G de Leeuw P Gorter J Monshouwer A C A Deerenberg E de Kuiper en f van der Hek add Te Amhet examen J S Hl een Onze oud Vtoegindewcij te Loon op het beroep Examen sterdam is Hoogduitsch dorf alhier Voor beroep bedani plaatsgenoot Ned H Zand naar Eemnes RADlONlEiimrS VrIISaf unari BILVERSUM I liJ M 7 1S Selonorkcst eeii vollfsmuzlekkwartet en een leusdkoor opn 7 30 BNO Nleuwebertchten 7 40 Opgewekte melodietjes gr JO BNO Nieuwjberlchlen 8 40 W j brengen U heden 8 90 Walscncyclus A Z ilot gr Van 9 30 9 37 Spiegel van den dag opn 10 00 Orkeat Wllly Eberiè 11 15 Zang met pianobegeleiding en planovoordracht 12 00 Almaaak 12 05 Omroep Symphohie orkest opn 12 45 BNO Nieuwsberichten 13 00 Tusschen de bedrijven gevarieerd programma 15 00 Klaar voor opname Draalen gevarieerd filmprogramma 17 50 OmroepHarmooie ork 18 30 BNO Nieuwsberichten 18 40 Sportrcvué van de week Vanaf 19 13 Alleen v or üe Radio Centralea die over een llinverblndlug met de Studio beschikken 19 5 Pianovoordracht 19 50 Duilache taalcursus 20 15 W1J preaenteeren U een cabaret revue 21 00 Zanders en zangeressen paradeeren gr 21 45 BNO Nleuwiberlch4en 22 00 brgetspal gr 22JI0 Concert m m v vloAl en pianoaoUsten gr 23 ia 24 00 Op de maat gr BO VliRSUM II tt 5 M 715 7 40 Zie Hilversum I 7 40 Ochtend gymnastiek 7 50 Sportnieuws 8 00 ftoport efutaen over het boennJeven In hetwes tefi en boorden van Fr eFlend S lS Voor de hinnenachlppesa 8 30 BNO Nieuwsberichten S 4ii Piano en vieol gr 9 00 GramVifoonmuzlek 0 15 Voor de mnavronw O 20 pe Mp iodisten en soliste opn 10 00 Godsdienstige U t7 endlng 10 30 Plsnovofirdracht gr 110 Voor d kleuters 1120 OmroepMelsieehoor opn 1130 Wiener Rihéme orke t en bet Sehurtrke Trio tffr 115 Orfp sp zang en de 10 VrooUjke MeUjea opn 1 15 Streekp sgreTnma 12 1 BMC fW hrVHfAn tS vi rr a ovr lcht ► ip rl P5 T er f r FO De Burgemeester van Moordrecht en Mevrouw BrandtMichon betuigen hun dar k voor de vele bewijzen van hoCangstelLing bu de jaarwisseling ontvangen en t eden wederkeerig gaarne hunne beste wtnschen voor 1943 aan Moordrecht 2 Januari 1943 Ondergeteekende betuigt met wederkeerigen heilwensch hartelijk dank voor de gelukwenschen bij de jaarwisseling ontvangen Dr A MONTAGNE lm Gouda 6 Januari 1943 Dr P BELGRAVBR K el Neus Oogarts Hartelük dank voor de vele nieuwjaarswenschen en gaarne wederkeerige ge lubwenschen H BEDUK Arts dankt met wederkeerigen geluk wensch voor de belangstelling bi de jaarwisseling AAet hartalijken dank en wederkeerigen heiivyensch PH NUST Ctiiruig Gouda De Heer en Mevr MUMSENDe Ru zeggen met wederkeerige gelukwenschen dank voor de ontvangen Nieuw Waddinxveen 5 Jan 1943 Kerkweg 155 Spoedofferte G e V ra a g d bemonsterde offerte van gereed zijnde broches ook handbeschilderd alleen groote kwantiteit Offerte voor Donderdag 7 Jan O Gracht 255 Utrecht VrUdag aj om half tien s morgens VEILING in zaal Ktmstmin Boelekade van Salon Huiskameren Slaapk rheubeltJJ w o bankstel clubfauteuils dressoir tafels stoelen kasten gas bAiiiis gashaarden bad en a yser schrijfbureau ijska st enz enz Voorts een Velo waschmacWne bakflets en een melkwagcn Kijkdag Donderdag as van 2 5 utir Deurwaa der AKKERSDi JR Ill suiP yEii jevraagd itvf of r on ler pension rtanhiedingfn onder no 5 iircau vaii ilil blad WAiCHiVtACHINE revr agd mei ol zondor molor lA vcn no ü 55 Hureail v J üverieert in dit liiarl Uevraagd per 24 jan 1943 NETTE DIENSTBODE voor dag en nacht Kannende koken Adres Maikl 68 Een aa k nend Bediende GEVRAAGD Aanbiedingen uitsluit schrilleliik aan de Firma Reneman en van der Heüden Kan taaTdewerhitJbiriét VI aagt Personeel Aonmeldan A G de Vrije troat ó avonds na 7 uur rWaWIEFKERSn koopt OUQE KUNSTBCBITTEN SIERADEN in HOTEL CENTRH Markt Gouda op Oeadirteg 7 Ju van IOi 4 nur Uw oude gramofoonplaten hebben waarde Wij geven 30 40 et p plaat Afhalen gratis N V Hees Go Souda Muziekinüti umentenhandei KlehvegM LESSEN in vaktskenen aangeboden in de avonduren aan Smeden Bankwerkers en Automonteurs Lesgeld biliyk Br no G B7 bur v d blad Ter ruiling Modem Vrij Huis te Geleen KLimburg huurprijs ƒ 42 per maand voor Jit huis tè Gouda Br ondw no G 63 bur v d blad IIUtOENenBËStTTEN e koop gevraagd Vrijdag 8 Jan 10 30 1 30 en 1 30 4 uur Bunschotep p a Hotel Central Markt 23 Gouda Gevraagd een FLINKE D4GDIENSTB0DE I en EEN WERKSTER Mevr Veïzijl K Tiendew 1 TE KOOP een 2 p eiken ledikant met netmatras toilettafel nachtknstje en 2 laoclen massief P Hcn roó Bocd als n euw O r oaai ar s prttzen prezen Krapala 100 si par stuk Uot 9 stuks per kg 18 90 1 0 11 van O tot 11 stuks per kg MM W 3 meer dan 11 tuks perkg 8 80 0 12 Bet vragen van hoogere prtizen Is st a KINDERPRET went er kamt iets Keheel nieuws voor de jeugd Zatordagmlddag 2 30 uutt N pi WC SCHOUWBtfRO een boeiend Circus Kindertooneelst voi vrooilike grappen enl03 s achvilamin n baar 38 SuWMe e 2 Clroinelo nia beleven de gekste dingen en brengen de jtugd de ihecst dolle capriolen Het wonderpaard Lola kan letterlijk alles en zal de caal laten brullen Een middag zooals de jeugd nog niet meemaakte waf hierin vonrkomt is irloednieuw Priizen SO BO 78 1 bel Inbcarapen naatabeaprekiiHi aaal 7Jaa dagalllks Morgenavond 8 15 uur Nw SeiwMrburg Smite de 2e Abonsements tbeatw vaWittUtag dtifcooU Pauze rcalistlKh tooneeispel in 3 bedrijnen door A J Zoetmulder in de huofdrol Magda Jansen Nog enkele plaatsen zi if beeeh libaar DË KLEINTJES tUBRIËii wordt opgenomen Olnsdaga Danderdags en Zaterdags Tarief Betrekkingadvertenties 1 9 mM 1 0 22 elke 3 n M meer 1 09 Andere advertenties 1 9 mil f 0 28 elke 3 iq M meer O IO alles bu vooruitbetaling Adver tentiea ond nunruit er aan het bureau 10 cent verhooging Bewüsnummer 6 cent extra Inzending den voorafgaanden d g Brieven kennen worden afgehaald eiken werkdag van 9 5 30 uur Zaterdags alleen van 9 IZJO nnr NAAISTER vi aagt naaiwerk 0 O aan huis Br no 5175 bureau van dit blad Te koop gevr 2 paar gymschoenen maat 39 40 of 4344 Tevens slaapkamerameublenwnt koop aangeb Br no 5176 bureau van dit blad VERLOREN op 30 Dec fietstasch met gereefischap Tegen belooning bezorgen V Wülens 83 Verloren Gr v Bloisstr Gr Florisweg Kleiweg Antfioniratr Zeugestr L Tiendeweg damespolshorloge Terug te bez L Tiend w 13 GEVBAAUO NET MEISJE TE KOOP een Phiiipk Radiozonder VJ K G Te bevragen P C Bothatraat 110 Een net dagmiisje gevraagd van 8 tot 4 uur Aanmelden Mevr de Jong Burgem Martenssingel 7 van 8 1 uur Licht werk Brieven no 5177 bureau van dit blad TE HUUB kaïner met pension voor heer of dame alleen Br no 5178 b v d b l Gevraacd eca net B i je voor de moi genta ea niet beneden 15 jaar Mevr H de Vries Joubertstraat 62 TE KOOP smyma kleed met wol Br no 5179 bureau van dit blad TE KOOP een z g aji zi en teil groote maat en wringer Te bevT Heerenstraat 147 WtB BUILT een heerenwinterjas z g Aji voor een costuum voor een jongen van 15 j Br no 5180 b v d bl Gerrufd eea eet voor dag en nacht Aanmelden Kleiweg 72 TE KOOP een z g a n kinderwagen Kamemeiksloot no ui ingang poort Gcndrt door dame goed gem dVaafk zonder pension b b h fa liefst in centr o bü station Br m event prtjtopgaaf onder no 5181 bureau van dit blad Te kaop eên paar luxe schoentjes m 38 z g aji 1 p damessch m 37 1 p heerensch m 41 smal model 1 divan moet gerepareerd worden 1 wollen stof kinderjurkje leeft 2 j Br no 5202 bureau van dit blad Met meisje zoekt sportieve Vriendfai leeftijd ong 18 j Br no 5182 bur v d blad Een tlink persoon 28 je met veel vrijen tijd overdag en s avonds xoekt thuiswerk of iets deitielijks Br no 5183 bur v d blad WBRKSTER GEVRAAGD 1 morgen of 1 middag per w Mevr Kok Joubertstraat no aoe s 1 koop prima electrüche waschmachine en een flinke kachel IJsEellaan 13 Verloren op 30 Dec zilveren dameshorloge Tegen bclooning terug te bezorgen Karek letstraat 4 2 nette heeren zoeken langs dezen weg kenaiamakiag m 2 nette damea leeft 25 tot 30 j Br op eerewoor i retour onder no 5ia4 bur bl SPOED Terstond gezocht cmgem zitslaapkamer met kookgelegenheid door juffr alleen Br no 5185 bureau van iit blad VTJLKACHEL TE KOOP goed onderhouden Te bevr Ussellaan 123 BOEKHOVDEB heeft nog eenige avortden vrij voor het bijwerken van boekhoudingen Br no 5186 bureau vmi dit blad Te koop een goed onderh mod kinderwagen crhroom uitv 1 aquarium ponipje Corla 125 v 1 wandgascomfoor een 2 Junker en Ruh gascomfoor ook ruilen voor electr kookpl 220 volt Agatha Dekenstraat 8 Mooi orgel gevraagd liefst eiken Opgave aantal reg pr enz onder no 5187 fa bl Ie CkHidsche Kuiistaloppage IJssellaan 84 herstelt alle schade aan üw kleeding zooals mot brand enz Spocdordcrs binnen 24 uur Meubelmakerij Vierde Kade 122 Speciaal adres voor reparatie en moSemiseeren van uw meubelen Teven nog te koop eenige prac tige rijdende theewagens f 27 50 ƒ 25 GEVRAAGD een paar damesschoenen m 36 of 37 of jongcnsschoenen m 40 in ruil voor 1 paarmeisjcslak srhoci n m 38 Westhaven 39 Gotida Opl Bandelscorrespondentle Engelsch en Duitsch H W V Markestijn Zoutimanstraat 66 fi K ÖrOP AANGEBÖbEN schrütóureau soort anti een berenvacht een rljjas oen jonge hond reu D G Six MooTdrcchl TE KOOPjjjbet en ontbUtserVies jgii alonspie6el z g a n Te bcvr Nieuwe Haven 4S f TE KOOP HANDWAGEN met colpatentasscheii bij C Verlaan Kleine Maven 233 Haastrecht SchoeomakersnaalmaehiBe te koop prima t 128 cnlxiom Zwaanshals 151a r fin Tdam Te zi i van 2 i ir TE KOOP ècn beste winterjas sGravenbroekscheweg F 38 Reeuwitk Iemand gevr om af ea toe op tr passen omtr Graaf p firisw B ro 5in3 bur h