Goudsche Courant, maandag 11 januari 1943

GOUDA EN OMSTREKEN NIEUWSBLAD V ROSENBEBQ G JAAR Pa trriMnlilg 4MM Duitsch weermachtsbericht Hat opptrbevat der DuiUche weermacht maakt d d Il Januari bekend In Naord KMikaate ktf gtalincrad en la bet DuveMcd 4 ▼ oertcemtte asavalJen van nmnerlck aaperienra Intan lerie en UalurtrQttrMbten der belsje wieken In itrare eroeSlen bleedif lealaceo Het Duitsche luchtwapen graen niet tcrke trtjdkracbten ia de gevacbtea In Infanterie en tanktroepen vernietigden In tegenaanvallen vljandelijks ormatiea Door legar en luebtwapoi warden IM tanka waarvan alteen 60 in het gebied van Stattngrad vernietigd of bullen gevecht geatdd Ja mvliegen icholen M een verllaa VM twee eigen toealellen 20 boUjewijKiache vliegtuigen neer Stoottroepen bejiben in den ccntralen ettor van het Irjimt een vrij groot aantal geve hi po ie verwoeat en gevangenen en bult binnengebracht De gevechten on Weliki e Loekl n ten Zuidoosten van het Ilmenmeer duren voort In den tüd van 1 tot 10 Januari zijn aan het Ooatelijke front 624 Sovjettanka door formatie van het leger vernietigd buit gemaakt of buiten gevecht gesteld BiJ de voortzetting der luchtaanvallen op de Moeamanaklijn hebben de bolsjewieken een talrijk rollend materiaal verloren Snelle gevechtsvliegtuigen hebben in de haven van Moermansk een koopvaarder van 4000 brt tol zinken gebracht en een vrachtschip zwaar beschadigd In Noord Afrika plaataelijke gevechlsactiviteit Het Duitache en It liii ri iche luchtwapen heeft vijandelijke luuhlsteunpunten ateliingen en inarschbewcgingen bestreden Duitsche jage ri achoten 5 vliegtuigen neer Vf RUEZKN VAN AMERIKAANSCHE MARINE Naar de Britsche berichtendienst meldt heeft het Amerikaanache ministerie van Marine Maandagavond een communiqué uitgegeven waarin mfededeeling wordt gedaan van het veriiea van oorlogsschepen welker namen in vroe re mededeelingen niet grioemd zijn om redenen vjn militaire veiligheid Het communiqué noemt de voleinde schepen het viiegkamp wnip Ilornet dat door Anierikaansclie sche pen tot zinken i gebracht nadat liet op 28 October in den slag bi i Santa Cruz zoo ernstig bewhadjgd was dat liet niet geborgen kon worden de Iithle kriii siTs Jeneua en Atlanta en de torpedobootjagers Cashing Prestoij Benham Walke Monsstn Laftey en Sarton die op 13 en 15 November in den slug bij Guarfalcanar dbor den vyand tol zinken fijn gebracht De kruiser Northampton is in den nacht van ÏO November op 1 December bu een gevecht ten Noorden van Guadalcanar gezonken OoALOGSBEGROOTING dek V S BEDRAAGT lOO MILLIARD Naar de Amerikaansche nieuwsdienst meldt beeft president RoosevCIt aan het angrea de oorlogsbegrooting voor het dienstjaar 1943 voorgelegd dat op 1 Juli begint De begrooting bedraagt honderd milliard dollar Roosevelt heeft daarlS medegedeled dat de maandelijke uitgayw voor oorlogsdoeleinden terstond na Péarl Harbour twee milliard dollar bedragen doch thans reeds meer dan 8 milliard bedragen en in het dienstjaar IB44 gemiddeld ruim 8 milliard per maand zullen bedragen Velen achten een dergelijk program fantastisch aldus Roosevelt doch mijn antwoord luidt dat dit program uitvoerbaar is De vaststelling van de oorlogsbegTooting voor 1942 4Ï op honderd milliard dollar beteekent een gemiddelde verlaging van het verbruik voor burgerdoeleinden van 25 procent In zijl begrxmtings boodschap heeft president Roosevelt naai de Britsche bcrichtcndiepst n meldt o a verklaard dat de belastingen nooit tot het voopoorlogsche niveau zouden terugkeeren Hij noemde het verder noodzakelijk nog zes millioen menschen te mobiUseeren voor het leger en de oorlogsproductie De belangrijkste bezuinigin en zullen het kranende jaar t etrekking hebben op werkloozensteun en openbare bouwwerken Een rne doof enloos prograninia tot tlnanclprinx van den oorU g is noodzakelijk ana een Ineenslortlng n den oorlog te voorkomen Welken vorm dit programtna lal aannemen blijkt uit Rooscvelts voorstel in het begroo tinRsJur 1944 nog It milliard doUa4 te doen opbrengen door beliMtlngbelflng n beiuhil ing Roosevelt zelde woordelijk Wij voereAi een totalen oorlog omdat öns naakte iKStaan twdrelgd wordt Een totalen oorlog is een grimmige werkelijkheid Om liet ul gavenprogramma van honderd lllitrd dollar tot uitvoering te kuniien brengen is het nood7 1 alle reserven aalt menschen en materiaal der Vereenigdc Staten ten volle te benutten Di vereiacht volledige erkenning der noodzakelijkheden van een totalen oorlog door lle lagen der bevolking Oe nieuwe begroeting moet ook het twuwenVan chepen mogelijk maken die de Ver Staten in staat moeten stelten den vyandslagen toe t brengen Tenslotte adviseerde Roosevelt tot een tiï iforme en uitgebreide begroepsherschotlng om aldus een mülloen menichen vrij t ïnaken voor de oorlogs lndusti Ie en om de oorlogsgeworden weder in te schakelen In de orlogsproductit BeaaemlagsTootsMlen van Sooaevtlt Naar d Amerikaansche tierichtendlenst meldt heeft president Roosevelt Maandag oen Senaat de Volgende Ijenoemlngen voorgesteld gesteldEdWard J Flynn tot gezant in Australië WIley b Rutledgc tot procureurleneraal bi het sppMvIe erechtsbol en entlse M Brawn tot fewlmachUgde voor l rij li tsciiin AFBCHArriNO EXTEKJtrroRIAl Ksrmm pi china aw d Bngelsche nieuwsdienst meklt Is j n g tmachen Croot Brltanni en China n vertkag ondtrteekend over da afschaf ng vande exterritoriale rechten len ge V atlï tvmeSma CSüiiA n de wi goioten UksmlBiMer ctouiui Odtliig M jaar la gaworOa ROhr IIoHnMnn Stapf i De Dultiche pers wijdt foto s en hoofdartikelen aan den SOsten verjaardag van Rijksmaarachalk Goring en minister Rosenberg De Vdlktacher Beobaehtar herinnert er aan dat Ottring de eerata medewerker v n den FUiirer in zi n handen een groot aantal sleutelposities van het na tionaalsocialistische Dultsohland vereentgt Die vereeniging in één hand krijgt een historisch unieke t ete kenis door het feit dat de man bij wien deze draden tamenkomen Hermann Goring heet De l eutache Allgemeine Z e 1 t u n g achrilti Zonder Oörlng en tMt vierjaarplan tiaddcn wij den oorlog niet kunnen volhouden tot de veroveringen van onze troepen in het Oosten en de verdedlgingsmuur tn het Westen d vljandeltjke blnkkad definitief teniet gedaan hadden Over Rosenberg schrijft deVfilkischer Beobachter hekronin van stjn publicistische werkzaamheid mag de nattouaal soriallst zien In de Mythe vande 20Bte eeuw dift met haar oplage van meer dan een millioen door vriend en vtjaad besproken wordt vanwege haar beteekents voor de wereldpolitiek Zoo is Rosenberg de tolk ven de wereldtwschouwing van het nationaal sociallsme geworden OEJVERNIETIGING AN HET jfTfANKBOOTCONVOOL Dyroilitaire correspondent van het D N B noemt het jongste groote succes van het Duitsche duikbootwapen op het Engelsch Amerikaansche tankboolconvooi oiï den Atlantischen Oceaan een klassiek voorbeeld van de nauwgezette sa menweiking van marine luchtmacht en leger De vliegtulgfen zoo schrijft de cOri e spondent o a die het konvooi hadden waargenomen waren voorzien van een nieuwe camouflagemiddel dat de betrokken machines boven zee bijna onkenbaar maakt en het geruisch der motoren neutraliseert Het is voor de eerste maal in de geschiedenis der krijgskunde ter zee dat eea gebecl taiikboolconvooi door duikbooten bé stoókt en vernietigd wordt De door deze duikbooten behaalde overwinning is zoo volkomen dat de uitwerking daarvan in N oord Afrika wel niet lang op h 7a1 laten wachten De jongste successen der Dui sche duikbooten zoo melden de Zweedsche bladen hebben m Londen geweldig op icn gebaard De ramp van het tanktMOtcoit oot heelt geleld lot kritiek van dp Engcische pers op tiet optimisme in de jongste rede an ITAXlAAMgCUE WEEBMACBTSBERICRT Het communiqué van Maandag van het Italiaansche hoofdkwartier luidt Verkennlngsbedrijvlgheid aan het front in de Syrte In Tunesië hebben wij vijandelijke groepen aigeslagen eenige wapenen buitgemaakt en eenige gevangenen gemaakt In twee sectoren hebben afdeelingen Italiaansche en Duitsene vliegtuigen m weerwil van het sletfhte eer vooruitgeschoven Jinies en op marsch zqnde colonnes van den vijand herhaaldelijk met zichtbare resultaten aangeviiUen met tionunen en madiinegeweervnur Vijf vliegtuigen werden in luchtgevechten door Duitsche jagers neergeschoten Luchtaanvallen op het eiland Lampedusa en Tripolis maakten geen slachtoffers de schade is genng In de nabijheid van Kaap San Vlto Palermo zijn de overblijfselen gevonden va een tweemotorlg Egelsch vliegtuig dat bij een vroegeren aanval door het azweer ê eschut was getroffen en in brand geraakt lok de lijken van zes inzittenden werden gevonden BBN AMBBIKAAN ÓVttl HET BVU ANO VAN HBOHN Het Amerikaansche tijdschrift T 1 m e heeft een bijzonderen correspondent naar de SovjetUnie gezonden die thans o a het volgend over z n ervaringen schrijft Men kan in Sovjet Rusland een kilo aardappelen of e£n liter melk krijgen wanneer men in staat la als tegenprestatie een edelsteen of een gouden munt te geven De arbeidersgezinnen krijgen als belooning voor óen langsten en hardsten werkdag dien men zich denken kaft 900 gram brood en flinke rantsoenen aardappelen meel vet en vleesch maar alleen in den vorm van bonnen want de artikelen zelf t ehooren tot het rijk der fabelen Van de liehulzin kan men zielj geen voorstelling maken De woningen vormen een samenraapael van de oude Russische onverschilligheid en de hedendaagsche improvisatie Zotider ordening zonder plan zonder gelijkmatigheid zUn de huizen wanneer men ze zoo noemen IT iag neergezet Bekleeding voor deuren en ramen ts zoo sbhaarsch dat zt practisch niet bestaat Verwarming Is niet aanwezig Alle kolenvoorradcn zUn In beslag genomen Dén afgelo pen zomer hebben de vrouwen en kindei n hout moeten hakken doch ook dit hout is gevorderd £ r ztjn geeh artsen en Ireen geneeamiddelen Ook in dit opzicht kan men zich niets ergers voorstellen S BDI TKOUWBNBATAUONS IN SOVJBTLEGCR Teneinde de leemten die door de gevpeldige verliezen ontstaan zijn aan te vullen gaan de Sovjets in steeds grooteren omvang ertoe over aldus t D N B vrouwenbataljons op te stellen Een op 6 Januari aan den centralen frontsector gevaitgen genomen Sovjet luitenant verklaarde dat zich In de nabijheid van Kamysjlof een groot opleidingskamp voor vrouwen bevindt waarin de ondCT dwang gerecruteerde vrouwen worden opgelelü voor de ittCaüterie In het SowJetleger OnOOTI CBAAJtSCRTC IN DAKAS De chef van de Aaierikaanache missie te Dakar admiraal Glaaiford heeft volgens Kavas Ofi aan Joumalllten verklaard dat de voedselpoeltie te Dakar uiterst kritiek Is Bovendien Het de admiraal doorschemeren dat er op de vlootbaais Dakar niet alleen gebrek Is aan levensmiddelen loch ook aan brandetof en munitie Retxeltde geldt voor de verdedigingswerken In het aditerlaad ButHenUupd BEWAKINGSDIENST TEGEN SABOTAGE VOOR WIET i U Voor den bewakingsdienst tegen sabotage die weldra m alle Nederlandsche gemeenten georganiseerd zal worden komen zooals reeds eerder werd verfheld in de eerste plaats in aanmerking zij die zich uit vrijen wil voor dit doel opgeveiteMen verwacht dat het er velen zullen zijn zoodat zü de groote meerderheid zullen vormen en Terplichte kideeling slechts eeo betrekkelijke uitzondering zal zün De vT üwillige aanmelding moet geschieden met gebruikmaking van een formulier dat van gemeenlewege gratis ter beschikking wordt gesteld en verkrijgbaar is op het politiebureau of de gemeentesecretarie De beoordee ling der gegadigden geschiedt dóór het hoofd der plaatselijke poUtie waarbij hoofdzaak is dat de aan te nemen personen lichamelijk en geestelijk verantwoordel k kimnen worden geacht voor de hun op te dragen werkzaamheden Een geneeskundig onderzoek kan achterwege blijven en ook behoeven geen bepaalde leeftijdsgrenzen te worden in acht genoihen Zeer belangrijk is de bepaling dat de bewakingsdiensten ook l unnen wordra uitgeoefend bil wijze van nevenfunctie en dat geen personen tot het verrichten van deze diensten mogen worden aahgewezen die ten gevolge daarvan b v door den duur der wachtdiensten in de oiunogeiyUieid komen te verkeeren hun dagelijksch beroep naar behooren te vervullen Evenmin komen vrouwen in aanmerking In verband daarmede zal het natiiur lyk aanbeveling verdienen de den bewakingsdienst uitoefenende gmepen zoo ruim mogelijk samen te stellen hel geen bovendien ook het voordeel biedt dat de diensten minder drukkend zijn en de verantwoordelijkheid dogr het in te deelen personeel gemakkelijker kan worden aanvaard Het ideaal zou vanzelfsprekend zijn dat het personeel in alle gemeenten des lands geheel uit vrtjwilligen zou zijn samengesteld Geheel en al mogelijk zal dit wel niet blijken maar het zal zelfer in het belang zijn van een goeden gang van zaken indien het aantal vrijwilligers groot wordt Met klem wordt daarom een beroep gedaan op allen die daarvoor in aanmerking komen om hun volle medewerking te verleenen bijhet tot stand komen van een vlot werkenden bewakingsdienst kis afweermiddel tegen onheilen die eventueel zouden kimnen voortvloeien uit sabotagedaden van menschen zonder vcrantwoordeUjkheidsgevoe v ier bedröf in vé e gevallen in den letterlijken zin van het woord slechts kwijohgenswerk bleek Meldt u vrijwillig bij den bewak ngsdienst tegen sabotage U doet daarmee in het be ang van het algemeen een goed werk A Doet Uw volksche pUcht Geeit voorrang aan houdsters vaji vcfcrrangskaarten van den Neaerlandschen Volksdienst LUCHTAANVAJLLEV OP NKDERLANl Door aanvallen van h t britsche luchtwapen heeft de Nederlandsche burgerbevolking in den loop van de vorige week de volgende verliezen geleden 9 dooden 6 zwaar en 43 lichtgewonden Voorti worden twee personen vermist Oude vrouw yerbrand Zaterdagmiddag geraakte in de Roaestraat te Rotterdam de eO Jarige weduwe F Kluiters van Ltth te dicht bij den kachel waardoor haar kleeren vlam vatten Zij liep ernstige brandwonden op ten gevolge waaraan zij ia overleden JEUGDSTORMEftfl SAAA WBST PRVISVN TBRUO Ongeveer vierlionderd Jongens en nvelAjee die tn West Pruisen hun i ht vwvuUen in den Germaanschen laoddienet en dl hun Kerstverlof In tiet vaderland hebben doorgebracht zijn gUter weer uit Amaterdam naar de verschillende kantpen In WestPruteen vertrokften ZIJ werden toegesproken door den BannfÜhrer Voss van de BefehlflteUe der H J en door den staflelder van dén Jeugdatorm opperbanhcer C Quiapet Szn BIClinCATI WINTERUUIsPLOTESM Whiteiliulp Nederland éiA bet volgende mede In de gepubliceerde trekkinglUst van serie E der Wtcterhulplotert waarvan de trekking Zaterdag j V te Maasttrlcht 1 gehouden IS een storemde fout geslopen Het derde gepHbüceerde getal waarop een prerme van 100 gevallen zou zijn n 1 numsner 0S37S moet vervallen Ttnschen d nummers 911366 en 940992 moet Ingevoegd w srden het mnsmer 916S87 Op het pnmielot dat het laatstfenoemde getal draaft fa du een premie van 100 gevAUes Doodetfjk ongeval De 30 Ju tge J K werd gisteren tljdena herateHtnÈvwerkzaamheden aan een hoogspanolngwidiake Laar op een Gemeentebesroottaig Anuterdam Het thans verschenen ontwerp gemeente begroeting Amsterdam voor 19 3 wtjst een tekort aan van 30 438 711 hetwelk 237 133 hooger li dan voor het vorlgo taar EEN HOOIKIST in gebruik bespaart gas en eleotriolteit Bekan ntmad iung HVSTERUNO DER GEBURTSJAHSGANGE ini 1M2 VNO 1903 Alle mSnnllchen Relchsdeutschen der GeburtsjahrgSnge 1901 1902 und 1903 anch diejcnigen die berelta vor Oder wthrend des Krleges gedient haben Oder aurch Webrersstzdienststellen der Heimat erfasst gemustert unabköii nillch bereilgeatellt eder znrQokgestent worden sind haben sich zur Musterung wie folgt zu melden a iius den Provinzen Südhoüand und Seeland in Den Haag Schtile Frederikstraat 28 am 25 1 1943 vorm 6 30 Uhr die BuËhstaben A J am 26 1 1943 vorm 8 30 Uhr die Buchstaben K A am 27 1 1943 vorm 8 30 Uhr die Buchstaben S Z b aus der Provmz Nordholland in Amsterrtam O Schule tepenweg 13 m 31 1 1943 vorm g 30 Uhr die Buchsuben A J aiii 2S 1 1MI vorm IJ Uhr dl Bu Mu aben K R am 30 11849 vorm SM Uhr die Bu js a b i S Z O Aus den Provinien TriesU d Q 0 Vingcn C rente und Overijssel bet der Wthrimschtkommandantur Zw ille Ro nsi ii el 13 am l l liHl vorm M UUr dia Buc istaoen A O sii 3 I 1IMS vorm Sll Vhr dte Buchiftabe i P Z dl Aus den Provinzen Geldc Jand Utrecht und Nordbrabant in ISndhoven Schute Don Boscostraat 18 am 4 1 11 43 vorm 1 30 Uhr die Buch fben A H am i It4S vorm IJt Uhr dl Buonstaben IR am SJi IMt vorm 8J0 Uhr d e Buc isiabsi SZ e Aus der Provlnz Limburg bei der Wehrmachtkommandantur Maastricht 8t Mar nsixiort nr 2 am B 1M3 vorm 9t Uhr die Buchstaben A E m 9 1 1943 vorm 1 30 Uhr die BuchsUben r H am 10 2 IMS vorm 8J0 tThr die Buchataben I L am lli I843 vorm 8J0 Ulu l Buchstab n M P am 12 2 1043 vorm 8 30 Uhr dte Budistaben Q S am 13 2 1943 vorm 8J0 Uhr die Buchstabea TZ Die Meldepflichtlgen haben Wehrpass und sonstlge Atisweispapiere sowie drei Passbilder 37X52 mm in bürgerllcher Kleldung ohne Kopfbedeckung Brillentrüger das Brillenrezeptj mitzubrlngen Inhaber eines Wehrpasses haben diesen sofem sie thn nicht bel sich führen umgehend anzufordern und zur Musterung mltzubrlngen luden haben nléht zu erscheinen Den Meldepflichtlgen wird das Fahrgeld 3e Klasse gegen vorzeigen der Fahrkarte bei der Meldung zurückerstattet Sie erhalten ferner bel einer Abwesenheit om Wohnort von mehr als 8 Stiinden ein Zehreeld Den Haag den 12 Tanuar 1943 Der Reichskommissar für die l esetzten NiederlSndischen Geblete der Generalkommissar für dag Si erheitswe en irez RAUTER SS Gruppenfuhrer und Gctoeralleutnant der Polizei DISTRWUTIEmEUWS Marsrarine i p v boter bon 04 Op da bonnen boter 04 van de bonkittrt voor voedincsmlddelen welke geld g zalleB warden verlilaard van 23 Januari tot en met Woensdag 3 Februari 1M3 lal men uitsluitend margarine kunnen krQfren Boter aal mea op llexe bonnen dus niet kunnen koopen Wel zullen uiteraard tij die van 30 December tot en mM 3 Januari J l een of meer bonnen M bü hun slager hebben ingreleTerd ter verkrUsbiE van rundvet e lyner t d ruodvet ontvansen Ter verkrijging van margarine op de bonnen O ient men deze uiterlijk op Zaterdag 16 Januari aj bij den winkelier in te leveren desgewenscht tegen ontvangstbewijs De winkelier wordt aan de hand van het door hem ontvangen aantal bonnen bevoorraad zoodat hij met ingang van 23 Januari in staat is margarine aan de klanten die bonnen 04 bIJ hem hebben Ingeleverd al tè leveren Aflevering vóór 23 Januari Is verboden Voor wat betreft schippers woonwagenbewoners en anderen die niet in staat zijn hun bonnen tevoren bij een winkelier In te leveren zullen te zijner tijd nadere mededeelingen worden gedaan KUNST gN LETTXRBN BATTRRIJEN VOOR KVLTUVKWERKERS In verband met de op 29 December 1942 verschenen publicatie otatrent de voorziening met batterijen voor zaklantaarns deelt de Nederlandsche Kultuurkamer het volgende mede Naar aanleiding van de vele aanvragen van kuttuurwerkers om voor toewijzing van batterijen tn aanmerking te komen heeft de leider van de hoofdafdeeling Sociale Zaken der Nederlandsche Kultuurkamer aan het Rijksbureau voor verwerkende Industrieën verzocht de volgende drie groepen in te schakelen Orkestmusid dirlgenten solistenen alle andere toonkunstenaars die aanhet openbare muziekleven deelnemen Tooneelspelers regisseurs cabaret reten variété artisten Bioscooptheaters ten behoeve vande in de bedrijven werkzame ouvreuses Thans kan worden medegedeeld dat omtrent toewijzing van de eerste twee groepen door de betreffende Instantie kan worden beslist zoodra vaststaat dat de grondstoffen positie inschakeling mogelijk maakt Getracht zal worden de bioscooptheaters reeds thans te voorzien Voor de in de theaters werkzame ouvreuses kunnen Op een hiertoe bestemd formulier H G btj het Rijksbureau voor verwerkende industrieën aanvragen worden ingediend Bedoelde formulieren zijn inmiddels door de Nedeclandsche KuHuurkaroer aan belanghebbenden toegezonden Optreden van Martft CebMari Op tdtnoodtfflng van d n Intendant van het Deutsches Theater dr Nufer zal da lanfferes Maria Cebotarl van de ataatsopera te Berlijn en de j odener Opera In den schouwburg In IMSHaag optreden In twee van haar beste rotwhsMi wel a a Butterfly en als Mimi in La BohSX Deze drie fastvoor lelllntien zullen e en 11 rebnuit worden gegeven Nationale konünen tentoonstellinfir te Rotterdam GOUDSCHE SUCCESSEN De konljnen okkersvereeniging KoBe Ro heeft in d Rivlerahal van de diergaarde Blüdgip te Rotterdam een groote nationale konünen r ntoonstelÜng georganiseerd welke zich tweeledig in een bijzonder groote belangstelling heeft mogen verheugen zoowel van de zijde der inzenders als van het bezoekend puMiek Het aantal inzendingen l edroeg 1259 Niet allen kwaiita el maar aok kwantitati f waren de inzendingen in hooge mate bevredigend Vrywel alle in ons land voorkomende konynenrassen waren vertegenwoordigd I i talryke variaties Tmo trof men er aan Vlaamsehe reuzen Lotharingers Fransehe langooren Groo Chinailla Groot zilvers Weeners Groot Feh Blauw v Bevereni Japanners Künlanders Belgische haïen Papillon Thuringers Havanna Alaska Gouweiaars Marters Siameezen Zilvervosaen Klein Chinailla Tan Hollanders Klein zilvers Russen Roodoog Pole Blauwoog Polen Kleurdwergen Angora Castor rex Rex luxe en Zeeuwsche blauwen De Weenera waren heel goed evenals de Vlaamsehe reuzen en Rex Hetwas in het laatste ras dat het kam pioenskonijn der tentoonstelling werdaangewezen n l een jonge witte ramvan den heer A van Gameren te Llaselmonde De vier andere hoofdprijzenwerden toegdcend aan den heer J Stout te s öravendeel voor een jongezwarte Groot zilver ram aan den heerE No nboom te Rotterdam voor eenjong Roodoog Pool ram aan den heerC H Magielsen te Dongen voor een witWeener ram en aan den heer W Hamers te Hi Ivarenbeek voor een jongblauw Weener ram Er werden voorts enkele verdienstelijke successen geboekt door inzenders uit Gouda en omgeving Voor de volgende inzendingen vielen deze inzenders bij de eereprijzen een jonge witte Vlaamsehe reus voedster van den heer N G Brcedijk te Gouda een blauwe De plerhtlg herdenking ven het IS larls de Marlaplaats w rd door den commandant der oude WA het strUdersteeken ultg re Feuilleton Nadjtik verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlandsche Roman door T J A U COROENS 20 f Kük en hij wees naar de stadwaar ik steeds de oogen op gevestigdhield daar langs de torens van hetstadhuis ziet u de spitsen van hetmooie Victoriastation vanwaar detrem u naar Allahabad brengt Terwylik keek haalde hu iets voor den daguit den binnenzak van zun jas en djebewegmg deed mü de oogen weer ophem vestigen Ik zal nu dat hü eenslangeiUederen portefeuille in dé handhield Indien het ooit gebeurt vervolgde hij dat u door mun landslieden inmoeilukheden komt vaa welken aardook laat dit dan zien en draag hetgoed zichtbaar Hij haalde een strook helgroene zijde uit zun portefeuille ongeveer een decimeter laiig en vier centimeter breed waarop zonderlinge letterteekens in zilver waren geborduurd Borvenaan was een kleine zilveren speld bevestigd blijkbaar met de bedoeling om het Zichtbaar te kunnen dragfn Dit zal in sommige gevallen eenpaspoort of een talisman voor u zijn zei hij Maar ik moet één voorwaardemaken en die is gebruik het nooitdan in geval van hooge noodzakeliikheid laat het vóór dien tüd aan niemand zien en zeg ook aan niemand dat het in uw bezit is Neemt gü dievoorwaarden aan Zeker antwoordde ik Toen legde hy het stukje 2ljde in mljn hand Ut bedankte hem en borg het in mijn pcM tefeuille eigenlijk zonder te weten wat ik deed Want de geheele geschiedenis was mij zoo onbegrijpelijk voorgAomen en die man had mij zoo totaal overbluft dat ik heelemaal de kluts kwüt was Het geschenk waarover hü was begonnen te spreken had ik mij heelanders voorgesteld Jk had de een ofandere kostbaarheid verwacht het eenof andere Indische kleinood vanwaarde Ik had me vast voorgenomen d F Chefredacteur F TIEIER Geude Weener voedsti r van den heer K v a Dort t Nieutverkerk aan den Ussel een Japanner ram van den heer A d Qrootle Gouda en een jonge Belgischehfaas ram van den heer B Remeyer teGouda yEchtpaar Luiten in het goud FEEST ONDER VEEL STMPATUIB OEVptD Vreugde heerscht er gisteren in den huize Lulteri aan de Nieuwe HaVén waar kinderen behuwd en kleinkinderen van het echtpaar P A Luiten en H J Luiten Blom waren samengekomen om met de krasse oudjes het heuglijke feit van een vijfjarige echlvereeniging te herdenken De heer Luiten is een goede bekende in Gouda want gedurende zeventien jaar heeft P A Luiten een bakkerszaak gedreven aan de Turfmarkt Sindsdien heeft hij al 33 jaar een grossierdeiïj en tot twee jaar geleden toe reed de stoer zeventiger met xijn motorfiets zijn klanten tn deze streek at en ook moedor Luiten durfde toen nog wel zoo n rilje voor haar pleizier op de duo meemaken Ook mag bij dit jubileum nog wel eens vermeld worden dat de heer Luiten een uitstekend zwemmer was die bij een ongeluk dadelijk klaar stond om zijn jasje uit te gooien en te water te springen om het leven van een medemensch te redden wat hij verscheidene malen heeft gedaan Het gouden echtpaar waarvan de bruid 72 jaar en de bruidegom 73 jaar oud is heeft vier kinderen gehad van wie er nog drie in leven zjjn terwijl er zestien kleinkinderen zijn Het heeft het echtpaar Luiten in deze blijde dagen niet aan belangstelling ontbroken zeer druk was het op den eigenlijken feestdag s Morgens werd de H Mis van Dankbaarheid opgedragen in de parochiekerk van den H Jozef aan de Gouwe en daarna was het den geheelen dag een komen en gaan in de feestelijk versierde woonkamer van familie vrienden en bekenden o a van de geestelijken van de St Jozefskerk en den huisarts dokter Eykman Verschillende bloemstukken en zeer veel brieven en telegrammen brachten nog meer sympathie tot uitdrukking en zoo werd deze feestdag tot een onvergetelijken voor de familie Luiten bestaan van ée oude W A te LtT Llit Op van de WA A J Zondervan aan de ledea iltt 1 Polygoon Zeytemaketl weigeren maar nu dat geborduurde lapje groene zijdel Wat was dat voor een man die mij voor onbekende streken een talisman of een paspoort kon meegeven Toch zeker geen koopman waarvoor hü zich uitgaf Die geheimzinnighekl maakte mü eenigszins ancstig Of zou het louter opschepperü en mystificatie zyn Maar daarvoor ïedt Moonah Singh mü te ernstig en te voornaam Ik stoivd daar nog over n te denken toen hü mü plotseling de hand toestak En nu vaarwel zei hü ik wensch u een gelukkige en voorspoedige reis door müa geboorteland Werktuiglük drukte ik de mü toe gestoken hand en stamelde een paar woorden waarop de Indiër zich ipet groote schreden verwüderde De kwam tot het besef dat het tijd werd om ilaar mOn hut te gaan en mün bagage te pakken maar toch bleef ik nog een oogenblik op het sloependek staan om over het gebeurde na te denken Alles tezamen genom leek het me nu een malle geschiedenis Wat zou mü in Indi kunnen overkomen het was toch geen land van wilden Wat ik er voor geheimzinnigs en griezeligs over gelezen had nü ja dat was romanlectuur en mün nuchter verstand lachte er over bovendien had ik in het geheel geen lus om mü met het geheimzinnige Indië van fakirs en toovenafrs in te laten Maar waarom dan die talisman als het er tenminste een was Een oogenblik dacht ik er aan om het ding In zee te gooien maar dat zou dwaasheid zün als het mü geen goed deed deed het toch ook geen kwaad en het zat veilig in mijn portefeuille Toen besloot ik alles aan Keening te vertellen en er eePs harteliik om te lachen Maar ook dat besluit was even spoedig verworpen ik had immers mijn woord gegeven er nirts van te vertellen en onder mün vele slechte eigenschappen heb ik tenminste deze goede dat ik gewoon ben mil woord te houden Dus tnyn Ulismlfi stilletjes laten fitten er er niet meer aan denken Wordt vervolgd ZON EN MAAN Zon op 8 46 onder 16 52 Maan ep 12 23 onder 6 41 Men Is Temllebt Ie TcrdnistereD via onsondergang tot aonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten een half urn aa geaiendergang ontsteken worden