Goudsche Courant, woensdag 13 januari 1943

UtÊêêm IM PotUtkaalat 4MW NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Chetradacteur VORMINGSBIJEENKOMST N S D A P EN N S a m wmm Doittdi weermAchbbericht WKBK ZKÜTIfcN SCHKPeN MJM TON IN OEN GBOND UEBUOBO Het opperbevel van de DultKhe weer ucht maakt U Januan bekend TipaekeB Kspkanu ea Dan ia het Mbied raa MtUatn ea ia het Oeag Med heeft de rtfaad wederes BMt brulk vaa aterke itrUdkrachten ep de M diuver beetaaada awsartcpuntea aaagevaUen HU werd la Terbltterde nvechlcD deel la tweaaaBTalIea alMlifBB aa veriaar taakt tf aHeca IN BtaHacrad f e awate verUecea der vJalB ifa ia eT e ra ea at e a u alag aut liet aaaaai n e bra lk vaa ntaaterle Ia tnaaaaarallia ia aaa diilaic lafaaterie nB deal v4 aad Inceatoten en veraictird Baiai UM vevaofeaea werdea biaaen abraeht Ken Ooilaah taakcwva beeft wdeH Deocadier IMZ In de reotc kecM na dea Don Sll tank vernield Bij ilaataelijke aaovalaactiei in den Mntraten lector van bet tront zijn terke ftoottroepen de vijandelijke itellingen binnengedrongen hebben ze over een breedte van meer dan een kilometer opgerold n gevangenen en bult gemaakt Ten Zuidooitcn van het Ilmenmeer heeft de vijand met sterke infanterie terieen tankstrijdkrachten zijn ver eetache aanvallen voortgezet 24 tank werden bij de felle gevechten VMTiietigd Het tranaportverkeer op de Moermanaklijn i ook giateren door luchtainvallen zwaar getroffen In Libye heeft het Duitsche en Italuanache luchtwapcn in herhaalde actie Brit che vliegvelden en concentraties van troepen en vrachtauto met bijzonder auccee bestreden Jagers en afweergeschut achoten 19 vUandeltJke vliegtuigen neer In Tuni z n plaatseluke gevechten Biet vijandelijke trudkra ten die de tellingen onzer gevechtsvoorposten aanvielen aan den gang In de haven van Bougie 1 een koopvaarder van 5 000 brt beschadigd ArtiUeriegtellingpn en concentratie vrachtauto in Noord Tuni waren het doelwit van ander luchtaanvallen Vijf vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten Laat in den avond heeft de vijand ttnrinjisaanvallen gedaan op West uitsch gebied r 3 ontstane verliezen J iTKSchade zijn gering De vijand veroor hm vliegtuigen In j iüW ideHllte aanvallen op de Ivtine reedlb swaar beaehadlgde maar nog drijvende schepen van het nnkconvool waarvan reeds 13 achepen met 124 000 brt vernietigd waren hebben de Duitsche dnikbooten nog twee tankschepen met een Inhoud van 11 000 brt in den rond geboord en nogmaals h t derde getorpedeerd welks ondergang door den seer sterken afweer niet kon worden waargenomen Andere dnikbooter hebben in het Noorden en Zuiden van den Atlantlsehen Oeeaan voor het grootste deel uit convooten 14 schepen in den grond geboord mfet een inhoud van 72 000 brt Hiermede heeft de vUaiideliike transportvloot weer in totaal 16 schepen met een inhoud van B0 000 brt verloren ITALIAAN8CB WEERMACHTSBERICBT Het Italiaansche weermachtsberlcht yan Dinsdag luidt ala volgt Boven de Syrte is de activiteit fn de lucht bijzonder hevig geweest Bij Stoutmoedige en herhaalde acties welker doeltreffendheid men heeft kunnen waarnemen beb en Italiaansche formaties gevechtsvliegtuigen en Duitsche formatie bommenwsrpera en duikbommenwerpers vooruitgeschoven vliegvelden en concentraties van geraechaniacerde strijdmiddeloi en troepen aangevallen Achttien vliegtuigen werden tijdens lurhtgevechten neergeschoten teven door Italiaansche jagers elf door Duitsche toestellen Een ander toestel werd door luchtafweergeschut vernield vier machine verbrandden op den grond Vier onzer jagers zijn niet teruggekeerd In Fezzan zijn numeriek sterkere strijdkrachten der tegenpartij gedwongen terug te trekken De voorgenomen hergroepeerln van onze garnizoenen in het Zuidelijk gebied van Ltbye wordt voortgezet l Timlf stieten door tmUu gesteund aenveiien vaa den vfjand op d vardsdlglng onzer voorultKeschoven postan PlaataeSjk evecMen llJn aan den sang Het Duttache luchtwapen heeft e n AlgerUnttch vllflcveld gebombardeerd Talrbke op den grond ataande vliegtuigen werden waar beacludigd en een munttieopslagPlasta wcni getroffen Bovvndtoi kreet een Koopvaarder In de liaven van Bougie bomtrertera In den Mep van levandlaa hichtgevechten werden vijf vtjandellju vliegtuigen oeergeechoten Gistermiddag heeft de vUand een aanval ondernomen op Napels en omgeving De chade la onbetangriik BIJ h t liutorten van enlRe woonhulaen lAd de bevolking eenlge vertieren Tot dusver werden 2 1 dooder en B gewonden geteld Van de acht meermoton e vliegtuigen tHe aan de actie deelnaTneii werden ar vier vernield een door de luchtafweer n drie door terstond opgeste f en Jagers Van de vliegtuigen stortten twee n de provincie Salerno neer in de nabijheid van de ptaat ijes Acerno en Calvanico S Clpriano en een by Lloni In de provincie Avellluo het vierde toestel tuaschen de eilanden Iskia en Proeida In zee Eentge in tttlepden kwamen om het leven andere werden gevangen genomen I e Amartkaaasclie ambassadeur btl de vjetregeertmg Standley is na een vorbUtf van drie maandell te Washington terugpe ieTd In Moekou Binnenkort aldus meldt de Brltsche l erlchtendlen t ral htj bespreIrtngen hebben met de Sovjetleiders In Bulgarije heerscht een koudegolf In verschillende streken heeft men een temperatuur van 13 graden onder nul geregistreerd GrtKile sneeuwmassa s belemmeren Bet rkeer over den weg en p trein Amerikaanache pcrsbureaux melden dal te Paramaribo 14 geredden ilJn aange men v l een Vrtjdaitnaeht In den grond Joord schip Hlerby is een opvarende omsekomen Detuam en de natloiulltelt van et chip niet medenedeeld De SVtwuksche mlnLiter Dreeldent dr Tiika I afgetre tn als voonittec van d Hiink p rtll De plaatsvervangende yporml J2 Parlenwnt dr lf d ir I tot Aftet g ven maar il sii offeren Op It en 18 Januari a toordt door Winterhulp Nederlatul een speidjescollecte gehouden Vlok eoor de Kerstdagen hee t Wtnterhulp een tteeede jiitfeeenng fcimncn emchten aan de ooorKoor in aanmerking komende volksge nooten Nu wordt met man en macht gs jerlct om een i algende uitfceenng mogelijk te maken Na drie maanden du op de helft van het seizoen ts IVinterhulp z eer teureden over de bereikte resultaten Onze volksgenooten hebben met milde hond gegeven ooor ben die t in de wintermaanden zoo hard mm tioode hebben Hef ts evenioel een feit dat er nog steeds te veel gegeven en over het algemeen te toeinig loerfcelijfc geofferd wordt Daarom doet Wmterhulp een beroep op allen om Zaterdag en Maandag een offer te brengen d u z iets meer geven dan men eigenlijk missen kan ésianiiiawsMswwsswsawsaawBi w a w NA DEN MOORD OP DASLAN Volgens den itschen berichtendienst heeft het geallieerde hoofdkwartier UI Noord Afrika medegedeeld dat er in verband met den moord op Darlan een aantal arreitiaties jverrk ht is naar gezegd wordt op bevel van generaal Bergeret den plaatsvervangenden hoogen commissaris in Franach Noord Afnka De officieele woordvoerder verklaarde dat de arrestaties in direct verband met den moord op Sarlan stonden en geen politieken achtergrond hadden Genenaal Bergeret zoo zeide hü is belast met ieder politiek en militair onderzoek achter het front Zoodra de toestand opgehelderd is kan een uitvoeriger verklaring over de arrestaties verwacht worden De woordvoerder zeide dat gedurende het laatste weekeinde een gering aantal arrestaties verricht is nadat uit een onderzoek Was gebleken dat de moordenaar in kringen die geen contact hebben met de reed gearrcsteerde personen hulp en aanmoediging heeft gevonden Giraud heeft indertijd de eerste 12 arrestaties een voorzorgsmaatregel genoemd doch dit is niet langer de officieele opvatting Deze eerste arrestaties zyn noodig geweest om een grondig onderzoek te verzekereiv DK TOESTAND IN NEDBRL INDIit Volgens Japansche berichten zou het leven in Nederlandsch Indië sedert de bezetting weinig zijn veranIderd Op Java zijn de Nederlandsche Imilitairen niet geïnterneerd wat wel lop Sumatra het geval is De haven van Beiawan zou tend ele weer in orde zijn gemaakt Verder zouden de Japanners tien indeze haven liggende schepen hebbengelicht Ook zou de haven van Soerabaja weer voor een gedeelte bruikbaar zijn gemaakt In het Noordelijke gedeelte van Celebes trachten d Japanners door het verbouwen vankatoen het gebrek aan textielwaren waarvan de import is stilgelegd opte heffen 500 ha zouden met katoenzijn beplant Een katoenfabriek laopgericht waann 600 inlanders werken DB VERUEZ8N DBB OEALLIEBRDE TANKVLOOT Naar de Berlljnsche ochtendbladen mededeelen Is het verlies aan geallieerde tankscheepstonnage gestegen tot meer dan 700 schepen met een gezamenliJken Inhoud van 5 100 000 ton ten gevolge van het Duitsche duikbootsucces ten Zuiden van ds Azoren waar 15 achepen met een inhoud van 141 000 ton in den grond werden geboerd ZWEDENS mLTrAIRE PABAATREID In zijn trooiwade v rklaard koning Gustaaf dat Zweden In vraerwll van da nlauwe vwscherplng van den politieken toestand in h t afgeloopen Jaar it n vriendschappelijke batrekkltiigen mei de andere mogendlïeden heeft kunnen handh ven Niettemin moet het 200 liang de oorlog duurt rekening houden mat gevaren welke een voortdurende waakzaanvli id noodig nwken en daarom Elülen In da eerstvolgende maanden maatre el n voor aan milttBlre ventaridng worden falast Zao liekben wtl hem gaknuütt Een Uboot oommandant vertelt ilJn kameraden na alja teruskaes hoe hij een groot vUaodeltjk troepentransportschlp in den grond beorde HQ was plotseling weg vertelt hij Waar eerst da Oceaanreua lag waa nu een leege plaats De torpedojagera schoten daarna m t lichte granaten en achtervolgden ooa met dieptelMmmen Nog tQdin bet weg varen boorden wH torpedo s an dieptabomman ontploffen Onze andva U bootkametmdan vlelan het convooi aan en Ml n n bult binnen PX Krimer Sdi r De konlnc vannaande het Zweedscha volk ds grootste voondchtigheld te tietiacbtsn in woord en geadirjft en aUea te vermljdan wat In het buitenjand twUfe lou kunnen doen ftlxen aan het v Bte besluit van Zwetlen zijn neutratltelt tefcn een eventueelen aanval ta verdedigen BtHhifUand BEWAKINGSDIENST TEGEN SABOTAGE WANNEER EN HOEt ni Wanneer werkt de bewakingsdlenit tegen sabotage Het antwoord op deze vraag kan In zekeren zin kort zijn en luiden In normale omstandigheden niet Wanneer zich geen satratagegevillen voordoen of te vreezen zijn in de gpmeente blijft de dienst een orgaan ruste Slechts wanneer de omstandiglieden Kulka noodzakelijk mochten makei komt het personeel van den dienst lil actie Zooals reeds eerder vermeld staan de leden van den dienst onder bevel van het l fd der plaatselijke politie en worden ook door deze politie gecontroleerd Zij zelve missen elke politioneele bvoegdheid Een belangrijk punt voor hen die zich voor dezen dienst opgeven is dat een bewaker nooit alleen op post komt te staan Ook hier wordt het principe Eén man is geen man gehuldigd en wordt dientengevolge de bewaking Van elk object toevertrouwd aan een groep van tenminste drie personen ten einde ei waarborg te hebben dat de wacht op doeltreffende wijze kan plaats hebben en de bewakers In de gelegenheid zijn in geval van sabotage desnoods telefonisch de hulp van politie in te roepen H De leden van den bewakingsdienst mogen voot ts geen dienst doen zonder in het bezit te zijn j an een legitimatie bewijs van voorgeschreven model en een armband terwijl hoewel Iwwapening met vuurwapens uitgeslote i Is eventueel geen bezwaar bestaat tegen het tijdens den dienst ter l eschikking hebben ivan afweermiddelen die in voorkomend geval tot zelfverdediging kunnen worden aangewend Bi t eëtndiging daarvan moet aan onmiddellijke inlevering der uitgedeelde wapens streng de hand worden gehouden Het bij de bewakingsdienst ingedeelde personeel ontvangt een vergoeding van ƒ 0 50 voor elk uur dat het In werkelijken dienst Is geweest Gedeelten van een uur langer dan een half uur worden voor vol gerekend gedeelten die korter zijn worden niet medegerekend Wordt de dienst vervuld met onderbreking van wachturen welke in een wachtlokaal worden doorgebracht dan worden deze uren voor da berekening der vergoeding meegeteld Jndien den wakers tijdens de uitoefening van den dienst een ongeval mocht overicomen hebben zij aanspraak op een uitkeering uit het Herstelfonds 1940 overeenkomstig met de uitkeering welke zij ingeval van verzekering tegen ongevallen zouden ontvangen Uit het bovenstaande blijkt wel dater naar gestreefd Is de voorwaarden tescheppen om een goede uitwerking vanden bewakingsdienst te gkrandeeren opeen manier die op zoo redelijk mogelijke wijze rekening houdt met de htlangen en de veiligheid der bewakers een omstandigheid die er zeker toe kanbijdragen de animo voor vrijwilligemelding te verhoogen Een groot aantalvrijwilligers maakt de kansen op verplichte aanwijzing zoo gering mogelijk Meldt u daarom vrijwillig bij denbewakingsdienst tegen saljotage Udoet daarmede een goede daad In hetbelang van uw medegemeenteledenen van uzelf VBRSTREKKINO VAN BATTBRIJKN VOOR ZAKEN HANDLANTAARN8 Zooals eenigen tijd geleden reeds is gemeld konden bepaalde groepen van personen dis zelfstandig een b roep uitoefenen en daarbij een lakof handlantaam rvoodig hebben zich bit een winkelier laten Inschruven Dit moest vóór 1 Januari jJ geschieden Onder deze groepen van personen vielen artsen dierenartsen vroedvrouwen en bakers aiatlnwo nende verpleegsters en verplegers apothekers geestelijken bodediensten en vrachtrijders seevisschers en binnenschippers Nadien heeft zich d wenachelükheid doen gevoelen dat ook andere groepen personen voor verstrekking van batterijen In aanmerking komen Intusschen laten d beschikbare voorraden niet toe dat de grenzen al te wijd worden uitgezet Ten jnde een redelijke regeling t treffen thans vastgesteld dat andu n dan dè hierboven genoemde aeUstandigen eventueel ook voor batterijen in aanmerking kunnen komen indien de directie van het bedrijJI of de instelling waar zU werkzaam zijn van meening is dat deze penonen een batterij voor d uttoeteiilBff van hun dienst beslist noodig hebben In dit geval dient de werkgever of het bestuur van de instelling zich t wenden tot het Rijksbureau voor verwerkende industrieën Rlouwstraat 174 te s Gravenhage waar een formulier HG kan worden aangevraagd eri ingevuld worden ingediend voor ledoi van de E H B O en dergelijke zal dt organisatie een aaiivraag moeten indienen Uit den aard der zaak wil dit nog niet zeggen dat men beslist voor vprstrekking van batterijen in aaiimerking komt Volledigheidshalve zi nog vermeld dat de luchtl eschermiiigsdiensten zich dienen te wenden tot de Rijksinspectie voor de luchtbescherming De speciale batterijen welke dooven gebruiken voor hun gehoorapparaten vallen buiten deze regeling Het heeft dus geen zin dat voor deze personen een aanvraag wordt ingediend Zoo spoedig mogelijk zal voor hen een aparte regeling worden getroffen WANIS IN MVtraTBOEI AIXaBN YOfm Dl BOUWNirVERBHD Blijkens publicatie in de Staatscourant van U Januari IMa is met incaag van dien datum het koopen bewerken en verwerken van null muur tegels ten l ehaeve van andere dMMaden dan die v n da twuwnUverheid verboden iMfaouden vergunning welke ultBlultend kan worden aangevraagd bt t bureau voor ds keramlsoh industii Hauptdienstleiter Schmidt over achieele problemen Het nieuwe jaar voor politieke actie dat Zondag in Den Bosqh geopend is met een gemeenschapp Jijke vormings bijeenkomst der Duitsche en Nederlandsche nationaalsocialisten van N Qrabant zal weer In het teeken staan van onverbrekelijke kameraadschap naar de leider van het Arbeitsbereich de N S D A P Hauptdienstleiter Schmidt tifdens de bijeenkomst verklaarde Het zal gekenmerkt werden door een versterkte politieke actie want de door dell WtkseonMnlaaaria gelaate Inaehakellng der N 3 B in het lieatuur sal er niet toe lelden dat men op z4 n lauweren zal gaan uitrusten maar volgens da woorden van den elaatsvervanger van Mussert van Geelkeren verhoogde plichten met zloh mede brengen die men slechts meester kan worden door een onvoorwaardelijke naUonaalsoclalistlsche houding De heer van Geelkerken begon zijn ult een mi inzettlngen met erop te wijzen dat het geloopen Jaar wellicht voor de Nederlandsche tMvolking vele moellUkheden met zltdi heeft medegebracht welke echter niet vergeleken kunnen worden met da groote olfers van de Duitsche soldaten die Immers ook voor de Nederlandsche zaak strijden I3e nationaalaoclalisten maken geen aanspraak op voorrechten maar willen alles gemeenschappelijk met de volksgenootendragen Scherp stelde spreker de houdingaan de kaak van ds kringen die met denlauwe orde niets ta maken willen hebbenen die uit het heden in het verleden vluchten Hun moet erop worden gewezen datde nieuwe orde wel met hen te makenheeft want reeds taekenen zich op allegebieden nieuwe vormen af die de oude structuur doorbreken De meest urgente taak der leden der M S B IS ook in het nieuwe jaar de muren te sloopen waardoor thans nog het Nederluidsdie volk wordt geachelden Niets tlag van deze taak afleiden Wat d bexorgdheld van aekere Nederlanffiehe kringen betreft dat Mossert JiaiioiinenTleeseli voor de Dnitsche weermacht son moeten leveren wees van Geelkerken erop dat Adolf Hitler niet om aoldaten heeft gevraagd omdat hij daaraan geen behoefte heeft De Fiihrer vraagt echter menschen die op leven en dood met hem samengaan en die hem erkennen als Germaansch leider Zulke mannen staan thans reeds In de gelederen van het Nederlandsche legioen van de Waffen S S en de N S K K zoodat een militaire dienstplicht niet noodig is Dat beteekent niet dat de Nederlandsche nationaalsocialisten niet den wensch hebben nog tienduizenden Nederlanders te zien toetreden tot de Duitsche weermacht De dag zal komen zoo verklaatxie van Geelkerken onder luiden biJral dat ook de Nederlanders zullen inzien dat zü daartoe behooren want lechts verbiinden kunnen op den duur de oogen sluiten voor het inzicht dat In het Oosten gestreden wordt om het i estaan van de Euröpeesche cultuur Door het feH dat de K B ttiana met een grootere verantwoordelijkheid is belaat zUn de plichten i let lichter maar zwaarder geworden De erkenning van Mussert door den Plihrer als Leider van het NederlaiKlBche volk beteekent tevtns een weardeerln voor den taaien atrtjd van de Nederlandsche natlonaalsoctaJlsten Dit legt allen leden der NSB een verpllchUn op de grootera v ranwoordelUkheld moot aanst oren tot groolere prestaties De Nederlandsche natlo naalsoclallslen zUn bereid tot nieuw taken en ogfers sancezlen zU gelooven dat dit volk niet tot ondergang bestemd is maar zijn arbeid n et voortzetten waarbij da Oostelijke ruimte een vervanging beteeken voor de verloren fegane terreinen van aettvttelt De tweede spreker Hauptdienstleiter Schmkit leider van het Arbeitsbereich der N S DA P in Nederland zette uiteen wat gebeuren zou wanneer degenen die hopen op een overwinning der Anrio Am rflraansche mogendheden gel zouden krijgen Er rou hier geen steen op de aiidere bUJven staan W achter aldus sih willen leren i strijden voor de nlauwe gemeenschtm Sprekende over a evecuatlemaat regelen die ten uitvoer worden lepl in het belang der Nederlandsche bevolking deed spreker een beroep op degenen die Inkwartiering krijgen en die ingekwartierd worden om wederzijdsch begrip ta toonen e t socialistische houding Is hier noodig want die helpt het vlugst over alle moeilijkheden heen Hoereer merr er ook naar streeft de moeilijkheden te verzachten de mflltaiTe opdracht moet strikt tan uitvoer gelegd worden VooraL lie de spr zkh tot de getJeerdeiK elve die hij opriep om zich in de dorpen waar zU zich gaan vestigen t j onderwerpen aan de plaatselijke gebruiken ten einde op die msnier dfeel te gaar uitmaken va hun nieuwe gemeenschap Ook voor degenen dw menschen In huis krijgen Is heMniet gemakkelijk Alleen wanneer fceide partijen haar best doen zuUtn de moeilijkheden overwonnen worden VoortgaHnde besprak Hanptdienstlelter SsbaiUt het theaia Arbeid van lêrümders in Dultashland zeggende dat alle maatregelen waartoe de noodzaak van den oorlog dwingt oekt in dit land opgelost worden volgens het standpunt van nstionaalsoclaUsti sche rechtvaardigheid Deze elscht dat ook de beter gesitueerden aan de beurt komen Men zal derhalve te werk gaan volgens leetiQdsgroepen ten einde si degenen wier arbeldslaaclit niet doel matig gebruikt wordt te brengen tet arbeid in Dnttschland Spreker gat nlt dmkklng aan zi n wasrdeering voor de Nederlandsche arbeidskrachten en wees er op dat er geen twijfel aan mocht bestaan dat de Dnilsehe autoriteiten vastbesloten aQn alle overtollige krachten aan het werk te setten vvaar sQ noodig zUn Wie niet werkt nftet leeren werken WU kunnen ons op den duur niet de loze permttteeren dat Bog steeds Jong menschen eten en niet werken Dsarooi snllea wV ie la 1M3 daeltreffend aan het werk setten Door een overeenkomst met Relchsorganisationaleitsr dr Ley is reeds gewaarborgd dat de Nederlandsche art eid8krachtan in Dultschland een gelijke verzorging krljgoi als de Duitschers sn in da toekomst zal men ar zorg voor dragen dat d gezinnen ont Een BonderUnge waebtpost op een boerderU la Scliagerbrug la een zgn achaggebeeld afkomstig vap bet omstreeka UOO by Petten vergane schip Constanza Polytooa Kulpar last worden van eventueele nadeelen In financieel opzicht Spreker herinnerde aan de woorden van den Rijkscommissaris dat het hier niets duurzaams betreft maar slechts een tijdelijke oorlogsmaatregel De arbeidskrachten zullen niet duurzaam aan hun land worden onttrokken Men moet de kleine onaangenaamheden en den korten duur maar op den koop toe nemen en daarbij bedenken welke offers de Duitsche soldaten op duizenden kilometers van hun vaderland brengen Voortgaande deelde spreker mede dat de opbrengst der Winterhulp in Nederland tot einde December 1942 reeds veel grooter is dan het totaal voor de zes wintermaanden 1941 42 vooral door de stijging der kleine bijdragen De Nederlandsche Volksdlenst heeft zijn nut op velerlei wijzen bewezen hetgeen vooral duidelijk in Eindhoven is gebleken In het begin van 1943 heeft het Nederlandsche Arbeidsfront reeds ruim 295 000 leden en ook de Landstand groeit voortdurend Overgaande op den militairen toestand wierp sperker het Kcht op de onwrikbare positie vsit Dultschland Terwijl men vsn een Amerikaanacii volk In den eigenlijken zin des woords niet kan spreken Is de geest in Dultschland niet alleen krachtig maar heeft men daar de Juistheid Van de nationaalsocialistische stelling Ingezien en bouwt men itn vormen op op volkschen grondslag Boosevelt moi e zeggen dat het hart van Amerika gezond Is het Dultache hart Is steeda hvt sterkste geweest Roosevelt en Amerika mogen leggen dat hur vertrouwen eeuwig ts wti daarentegen aldus spreker hebben vertrouwen In den Alntschttge en In den Führw Adolf Ritlar Met dit vertrouwen ukken wij ho JAar 1M3 binnen Het nieuwe Germaansche r k Tal worden opgebouwd welica garant AdoH Hitler is eens een eenvoudig soldaat uit den wereldoorlog thans leider van alle Germanen op wlen zich onae hartstochtelijke wenschen vereenigen loe eindigde spreker INZENDING VAN MUZIEK PROGRAMMA S Het departement van Volkgvoorliditmg en Kunsten vestigt er nogmaals de aandacht op dat programma s voor muziekuitvoertegen ten minste drie weken vóór den dag der tiitvoering in tweevoud aan de afdeelmg muziek van genoemd departement Ds Kuyperïtraat 3 te Den Haag behooren te worden ingezonden Een dw exemplaren wordt afgestempeld teruggezonden PBEMIEBEREKKHNO ONOIVAIXENWET Btj besluit wan den secretarlsrgeneraal van het departement van Sociale Zaken la een technische herziening Itr stand gebracht van do Ongevallenwat IDll en de Land en Tulnbouwongevallanwet IS In beide wetten is als nieuwe bepalln opgenomen dat voor de premlebreking dagen waarop niet geariwd la maar waarover de werkman van idn werltgever loon heeft ontvangen ala artxidadaeen worden beschouwd Artikel 41 dar Oncevallenwat l a is geechrapt Voorts hebiMn enkele verschuivingen van bevoegAiMden naar den aeeretirts genenat da Raden van Arbeid en da RUkavenekjenngsbai plaaita fevondeit Vmna zijn op de beide wetten b trekktn hebbende loonadmlniatratiebealultan bU dèa wetsherzlenlng aangepast FemUeton Nadfuk verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlaiidache Romar doorT J A U CORDENS 21 Daarop ging ik naar baoeden en vond Alfred reeds bezig met het pakken van zijn valies om lüaar te zijn voor de lunch Als ik had kunnen denken dat ik mijn talisman zou moeten gebruiken dan was ik zeker met de eerstvolgaiMle boot tut Bombay naar Europa teruggegaan En later heb ik me nog dikwijl afgevraagd of het voor mu niet beter was geweest als ik het had gedaan HOOFDSTUK VI Bij den goavernenr van Allahabad Bombay zoo prachtig vanuit zee gezien openbaarde zich van dichtbij als e j vieze Oosterscl en een gewone Ettropeesche stad Maar ondanks de pracht der openbare gebouwen de breedte der verkeerswegen en da g weWige drukte in Hornbyroad waar we ons hotel hadden en waar trams en bussen en taxi s door elkaar krioelden zooals op drukke punten van Londen ondanks al het op zijn Europeesdi ingerichte verkeer en vertier voelde men toch in alles het Oosten De boot was naar mijn zin niet Oostersch genoeg geweest liier was het Oosten in de eerste dagen een obsessie voor me Overal die lange bruine kerels met htm fonkelend zwarte oogen overal die in het wit gekleede gedaanten die waardig en zelfbewust voort schreden of die ruziënd en kijvend zooals in het havenkwartier elksinder een vrachitje betwistten prachtige auto s eerste kUt mericen bezet oor rijke Indien met zonderlinge hoofddeksels Beapaart op uw rant$oen met een fyomkitt Het eten goed warm honden en toek weinig gas gebruiken I een heel puzzle Vooral in den wintar heeft maa graag een goeden wannen maaltijd Ons gasrantsoen zou dit eigenlijk niet toelaten wanneer er niet nog zoo leta bestond ala een hooikist dl een practische oplossing voor het koolcprobleam vormt Ten eerste hebt u alleen ma brandstof noodig om het ten l S van den normalen kookUjd vóór te kok a en het daarna tenminste twee A driemaal den kooktijd in da hooikist ta laten Wanneer u geen hooikist hebt Is eep pak kranten ook voldoende Let er dan echter op dat de kranten alles goed afsluiten vooral bü de tegenwoordig kleine kranten verlieze men dit niet uit het oog en een voldoend dllcke laag vormen zoodat zoo weinig mogelljE warmte verioren gaat De hooikist is bijzonder gesdiUrt voorpeulvruchten gort d meelproducten mits in water gekookt Elk hulsvrouw di hbt koken m da hoolkUt toepast lalheel goed kunnen bemerken dat zij gasbespaart Dat Is heusch noodig want rmoet hert zuinig met mz kolen omgesprongen worden De gasbedrijvenkrijgen er niet te veel van Wanneer dagasfabriek geen gas meer beeft bent uhiervan de dupe Houdt u daarom aanhet parool om met weinig gas veel tadoen POUIIESTANDKECHT lUt HANDHAVING DEB ORDE MOGELUK GEMAAKT In het eerste nummer van het Verordeningenblad van dit jaar is opgenomen een Verordening van den RiJIcscommissarls betreffend de handhaving van de openbare orde een verordening die goeddeel een anienvattiag vormt van de reeds vroeger in Tersai il lend voorschriften vervatte bepalingen soms op enkele punten gewijzigd ta nieuw geredigeerd Nieuw zijn d bepallngaa vervat in de XVe afdeeliog art 62 t n 70 politiestandrecht krachtens wellw in bepaalde omstandigheden een poiltiostandrecht kan warden afgekondigd Artikel 62 luidt Wanneer de Ruksconunissaris voorhet bezetM Nederlandsche gebied zulksvoor de onderdrukking van bijzonderernstige ingevaarbrenging of storingvan de openbare orde of van de veiligheid van het openbare leven noodigacht kondigt hij voor dit gebied of voorbepaalde deeien daarvan door middelvan decreet het politie standrecht af Dit decreet wordt door de per den radioomi p door aanplakken d op andere ter plaatse gebrulkelijlE wijze bekend gemaakt Voor zoovermet ander wordt t epaald treedt hetin werking op het tijdstip zijner afkondiging waarbij in geval van afkondiging door verschillende middelen hettijdstip der eerste afkondiging beslissend is De afkondiging van het politiestandrecht gaat gepaard mat het beva dat een ieder zich heeft te onthoud van ledere beroering welke de open bare orde en de veiligheid van batopenbare leven zou kunnen verstorenof in gevaar zou kunnen brengen azich heeft te schikken naar de bijzondere maatregelen van den Rijicscommlasaris welke deze daarbij uitdrukkelijkde aandacht vestigende op de scherpt van het politie standrechj uitvaardigtHij die m strijd handelt met dit bevdwordt standrethtelijk veroordeeld Art 66 bepaalt dat degene die een in het derde lid van art 62 verboden handeling l egaat wordt gestraft met den dood in uitzonderingsgevallen mat tuclithuisstraf vah tenminste 10 jaaft Op poging en deelneming staan dezelfde straffen DE HOOmrST memkt Uw if ztn gaatf m f minder gat en ebeMdfH is Uw maalfijd kfewr die aan een bisschopmüter dfid i denken of door spichtig Paxsi vrotiwtjeit het smalle gelaat omzoomd door kleurige kantborduuxsels en die met souvereine minachting om zich he A zagen als waren zij de afstammelin gen der heerschers vanouds ook nof de heerschers van nu Op het plein voor het reusachtige station te midde van het grasperk met het standbeeld van koningin Victoria graasden kalm een paar zeboe s Een der diavn stak de tramrails over en de wagen alopi om het heilige dier der Hindoes rustig zijn weg te laten vervolgen Daar we r een prachtige tempel zijn grlUig beeldhouwwerk hc g optorenend in do lucht of schitterende bank en ka toorgelwuwen de laatste meeetal me Ind he namen Dien eersten dag was ik letterlijk op eir of het nu kwam door den invloed dien Moonah Singh over mi had uitgeoefend ik weet het niet maar ik vroeg mi af wie zUn nu eigenlijk de meesters In dit land Met Alfred Keening had ik weinig indrukken gewisseld maar ik had al direct bemerkt dat hy zich in dit vreemde gedoe l eter thuis voelde dan ik Hij had mij voorgesteld en dat wa heel goed van hem gezien om de zaken maar tot den volgenden dag uH te stellen en eerst een beetje wegwij te worden in de stad Haast behoefdten we niet te maken want de zaken beginnen eerst laai voor een uur of elf behoeft men op de groote kantoita niet aan te komen en men kan er nog laat in den avond terecht Wordt vervolgd ZON EN MAAN Zon op MS onder 164U Maan op 12 46 onder 1 5 Men i TcrpUekt t Tcrdidsterea vaa sottsottderguig tot aoiisopkoast LastaarBs t b focrtnlgeo moeten een kalf oor ootstokea worden