Goudsche Courant, maandag 18 januari 1943

üj da lSJ mi ri 1M3 Bmtmu Mtfkt 31 GOUDSCHE COUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prü 5 cenU per nummer Sltte Jur u No 21141 Cheftadacteur r nfrsa Gouda LaakkwaKHSt HU i 1 15 70 S PoatdulvaB M H I I 16 4 l VCS 11 1 a 1 SST a J 5 £ 3 U 1 T U la M H f U U M H M 4 ï 30 M kaasp Watatloa vu dn Hedarbin ekeB ArbaMadienat zttn sooala In aHe Duitsche we rmachtt berichten Het opptibevfi van da Dultiche we rmacht maakt dd Zaterdag bekend In bet Zuiden van hat Oostelijke front zette de vijand liJn met numeriek uperieui itrljdknchten uitgevoerde aanvallen voort die met zware verUeieo voor dan viiand werden afgailaMB Aan de ktot van da 2Mrarte See ictat de luchtmacht aen mijnenveger der bolijewiften lot iink i en vemlattgito baoziae en ravltaUleerlngsc slag taMcaWMI MB Staitagnd alawien MHa ttawaa la mw ia tm hMnfUcaa ahr walfW M na aUa riftea um yr tjIKni aali gMena swwa aattvaliaB vaa t Oa eU tafkaMHa ca tar wtUfe takka awt iwaro verllexea vaar e balalcwMaa af VtUiag ca voapea lMbh i Uardwr maluim en aahltia haroiaka DaMMha oUUteadam Duitaefaa stormtroopan veniietifdea lo dan ototralan ector van h t front talrUke evachl tteUki en met haar bHiWNinliitfHi Da ceveehtan m bat gebied van We llkUaLoakl duiw voort Ten ZuldOdirtao van t Vmtameee slechu plaatlelUke krUgfoperatie Sterke vuan4aUiJka aanvalmi tan Zuiden van bet dogameer weiden ia verbitterde gevaehten btoedig atgaalagen Er werd terrein op den vdand veroverd dat hlJ ita vorigen dag met zware otfen had faroverl In hevige lucfatgavechtan werden giateren boven het OoiteHJke front 77 bolajewutiicha vUegtuigan naergeichotMt Ocia eigen vliegtuigen rorden vannltt to lAya VMbaarde bat aakMe Britém l g r bat DaUaeh BaUaaaidw Mttariegar w bat XaMcB tt te ilM lw In hevige gevecbtea weid da tarka vtJaitdeUtke pantaergroep terug Mriagen waarb 1 U taoka werden ver sass VHandtltllM aanvtllan In TunaaUl wentaa iTMlann In onmiadalUlk hierop voltanda aanvauan artea d et n taiungen var Mar vorm MlioTcn D Duttaeha ao ItaUaaoidta luGhtmetit maaada M op doeltradanda wUn ia dan itryd In balde ectoraTat latta den atrttd tageii de vtlanaalljln luOitatauBpunMn met goede ultwarklnf voort Bontvoltraitan richttan In de bavanwerkan van Bont wederom zware ver oaitlnran aan Twaall vflandeltlke vllegtutgan warden naargeschoten acht toestellen rerdao op daa rond vernield Ean tntltaeha duikboot heeft ten Noordeostan van Bengtiazl van ean oonvool bestaande alt drie ichepen en venchaMeoebawakUigavaartuigan twaa achepen met ean lotalan Inhoud van 1000 brt m twee andere door torpadojagen krachtig beichermde aohapen nat aen gasaoianlUken Inhoud van il 00O brt In den grond geboord Bovendien Mebtan Oultiche vkniatrijdkrachten In de Blddallandacba Zee dm Brltichen mUnenVager Jloratlo tot linken a aanvallen overdag van enkele Btltadw lulfSn ep bet Naord Oultaeb kuat ibM tan enkele Britaoha vliegtuigen In den j t atarlng vtttchtan boven Wait I ult di d Kr entaload onbMeekaneade aehada BtL ian naahtalltken hiehtaanval op het Waatfraaaeha kuibublad werden drie overdag t VÜandaUlka i ftulgan naergaaehotén Na aanvaUen ovetdag n anella Jevec taMlegttUfin op doelen aan da figaUite uldkoat bestookten Oultaehe gavaehtaytlegtulgan daa nacbta voor dn oorlog baingrtlto tnst tlaa tat vartaialdana irtadaa Hat opperbevel maakt d d Zondac bekend b het ZiridMi van bat OaateUJka trast habben da Dnitaehe troepen ook Ih tara n aterke aanvaUan van dea v and tan deele ia bewegelttk govoerdaa atwaer afgadagca n den vtjand la de felle bU atraace vont nttgevoerde geveebtcn iwata verilean toegebiadit Op U ea 16 Jfanaail werden MlNt B iiit4MWtwrwageaa kapot gapkatea Ste w fannliM vaa de iuefctBiadrt Mdiaraidea da verdedigtngifrea £ f aa oada ga taa a dan elgea teg vaUaa In bat gebied vaa SialtaigraA r a onaa tnufm h cwaraa atwaarIhtld ataaa tegea fcemleuwda nuMaia taBv H B van den thMid die fi dttea dank dt dda vaa venat der dappere verde IS la den eeiriralea treaiieetor nieeea lla badrItvIghM vaa vetkenneia a Étoettroepen Da beieltlaf Ma da dtaiei vaa WeUUte LaaU heeft lieb v faaa beval al vactatMde eea weg aiaaM aaar da vaat ket oniaet aaaval lada gaveditagreap fel feUe gevechten verloor de v and M tegenaanvidlan 47 paniaergeveehta arageng GevechtivUegen boi Tdeer9m overdag en dei naohti tuaKfaen 4e BovanWolf a en de Lowat bet aanvoer erkear van d Sovjata JacbtvUeg IttchtdoelartiUeTie van da Ittditmadit dn vaa bet leger schoten 41 vUandelijke Vliagtuiten omlaag Mu an dan ondernomen aanvallen aa Zuidoosten van bet IlaseniiM c4 frardait fgealafai BQ de bt ialing fUaar aanvallen ten Zuiden van het I ade E aM r leed de vüand booge bloe it varïiann M paataerwa m 4en vein4eUgd De iware afweerga ecMaa vaa bet DuttsehBaltaaBscbe paataeriegar tai N Afilka danrdaa ook giaierea vaoK De vUaad die over eea breed fraat met aterke fMJdkracbtcn pantienvagena ea infaaterie aaaatormde werd onder aeer iwara bloedige verliexen afgaalaffca DoHaehc dnlkbommeaweipen en alagvUegtaigeo grepen in de gevecbtea la vemieticden o tien paataerwageas ea beschadigden een nag grooler aantal aadere pantserwagena De luchtaanvallen op de haven van Bone werden voortgezet Hier werden rware verwoestingen teweeggebraciit In luchtgevechten werden in Itet gebied van de Middellandache Zee drie Britsche vliegtuigen neergeschoten Britadie bommenwerpers vlogen in de avonduren het gebied van het Duit aofae 8 binnen Behalve lukrake stormgsaanvatlen oj aenige plaateen liet de vtJand ook brisant en bratKlbommen vallen op het gebied van QrootBerlyn De bevolkmg leed verliezen in woonwijken en openbare gebouwen vaaronder ziekenhuizen leden overwegend brapdaidiade Twee vliegtuigen werden neergeschoten Bu de gevechten tusschen Kaufcaaus en Don heeft de 16e divisie gemotoriseerde infanterie zich biizonder onder Bcheiden rrauAAMicH WHatgACHTganuca In iDn waermachtibaneht No sn maakt het ItaUaanacha hooldkwartlar dd Zondig het volgeada bekend In da Hicht vaa tl op U Januari hebban aanvaliatrtldlöadittn van da ItaUaanacha kaëinkUlka marine zleh e n toegang ge ar eaefd t da havan van Altera an ean aanval gedaan op talrijka lehapan Tot duwar haaft man de torpadeerlnc kunnen vaatataUen van aan kruiser en van drta groola koopvaardijschapen Twaa daarvan atln mat sakerhetd gezonken Bat derde la aan den grond gehwpen aa de kruOer haalt ichade gekregen Het U geMAan dat ondanks da Mie reactie van den vOand bijna alle aanvallende strtidkrachtan behouden zt n gebleven Aan Int Iront vno da ihrrte tnt an ste v a baachi ttn door to artlüeiia De vijand hernlauwda zUn atftvallen van den vorigen dag niat In Tunasi battt aen onverwachte aOUa ven anaa eoniltldaefaovMi aAumtaa w een vllandeltlk front succel opgeleverd Tljdenz aen vttandaiyka acUe tal den Zuldaltjken lector die zonder sucoei verloopan la en waarvan melding Is gemaakt In het weermach zberlcht van 15 Januari J 1 heeft d vijand UO doodan op het slagveld achtergelaten Onxa tormatlea vliegtuigen hebben mat bevredigend resultaat steunpunten In AUertJa en Installatlei op Malta gebombardeerd Sria vttandeltllea vUegtutcen warden vernietigd la aen luchtgevacht met Duitsche Jagers ViJawleltlk machinaa beschoen gisteren met haar machlngeweran Pachtne Syractiae waarbU Uchta schade aan de huizen ward berokkend Onder dk bevolking werd een persoon gewand Bovendien werden opnieuw eenlga bommen geworpen op Lampedusa do aonder gevolg Bet luchtdoelgeschut van bat aUand schoot een toestel neer Van de overdag uitgevoerde ondememlncen is een onzer vllegluigeo niet op ztjn basis teruggekeerd DE ENOILSCBI AANVAL OP BKBLUN Het DN B meldt Zooals reeds kort geowld hebben Engelsoha vliegers na gerulmea tUd in de avonduren van Zaterdag weer een aanval gedaan op de Duitsche hoofdstad Brand en brisantbommen vielen overwegend In dicht baasMa woonwtjkan Ook een ziekenhuis werd getroffen Varacheldane tirandbommen kwamen terecht op de Deutsch l an d halle waardoor het dak in brand geraakte Da koepel van iait gebouw Is Ingeatort Da bacoeken van de aldaar plaats vindenda voontaHing waren tijdig uft het gebouw verwilderd aoodat hier niemand gedaerd ward Door dan vllandelijken luchtaanval watden 31 menschen gedood en 150 tewond Xvanwal moet er op gerekend worden dat het aantal dotMian nog zal stUgen daar het reddingswerk nog niet overal voltooid is Er werden twee vbandelüke maeblnas neergehaald UUITSCHB LDCHTAAiflVAI OP liOiniCN Naar het DNB vamaiemt hebban In den laten avond vaa den I7den Januari sterke lermattes Dultseba gavecbtivllegtulgan brlaant aanten brandtemmen laten vallea op het stadsgebled vaa tenden BIJ goed M i dron ri y dr if 3ai E s veriieonerB braken er aanzlenUfke branden uit OtAK IN ITAAT VAN OOaJbOO MR BK OJttOaENDBEOIN Het Iraafeicha gazanbwhap te Londen heeft medagadasU dat de fraaksche regearlng sloh In staat vaa eerisg mat Duitschland Italli en Japan besehsowt Volgens berlchloi van het front la da brlcadc generaal Pac s Taniasal 0 1 het veld van aar gesneuveld Bt was U laar oud en heeft daetgenomen aan den ttaUaanscb Turkachan oorlog aan den eersten waral d e a H a m$aan den oorlog In Ui z DlSTRlBUTISmKTms DB NIBVWa BONMBI VOO PBt OI RUM CN KAABSBN Van n Januari t t en mat rabruari geeft elk der met M verUchtlng der bonkaarten 8 se en ek der mat 0 verUchtlng A varUchtli en 10 verlichting der bonkaartan S loe gamarkta bonnen rsat op het keoMo van 1 lUar petrtleum li hatseltde tjdvak geeft elk der met M ganummerde bonnen dar bonkaart JBA vsOT kookdoalatndan reeht op het koopen van 1 liter petroleum Op dese bonaan al dua niat meer aooals voorheen 1 Utar doch Sleets ééii Uter mofMi worden sfgeleverd De hossselheW at fs laveMB os verUchtlBjihonnen blUtt S Ster per boa b betzeKtta tijdvak geeft aBc dar bonnen verUditmc van da bonkaaH B IW en JB verlWitiac va de bonkaart S MO SHM op bat boopen vaa I rantsoen 300 gr kaaraen a a drlvaakssiSB la a easgavtag v B Been la men druk beslg met het opsnoalen van da wingerden Alleen de itammcn bUJven over al het andere wordt afgeknipt BtHhetUohd Afscheid en vertrek van Nederlandsche Vrg williger Zaterdagmorgen om half elf hebben daHOhere SSund Polizelführer Rautar Mussert en de commandant van het Ned VrijwilUgerslegioen generaal Seyffardt in de groote saai van dan Dierentuin ta s Gravenhage wederom afscheid ganomen van eenige honderden Nederlandsche vrijwilligers die in de Waf fenSS worden opgenomen en binnenIcort aan het Oostfront zullen gaan deelnemen aan den strijd tegen bet communisme Nadat generaal Seytfardt gesproken had memoreerde Mussert de moeilijkheden die ons volk in zijn geschiedenis heeft meegemaakt msteeds te boven is gekomen Thans zijn die moeilijkheden wel bijzonder groot Sommigen maken ons nationaal socialisten daarvan een verwijt alsof wü ze hebben gewild Waren wtj het echterniet die ons volk aar ln aar uit da oogen trachtten te openen voor zijn belagers kapitalisme en communisme terwijl anderen het aanrieden rustig té gaan slapen Daarom ben ik erva overtuigd dat de geidiiedents later over u zal getuigen En zij zetten zich in voor het vaderland waarlijk zij waren goede Nederlanderg i Nadat hij dank had gebracht aan Adolf Hitler ea den S leider die ons volk niet als vijand wenschen te behandelen maar ons in de gelegenheid stellen den gemeenschappelijken vijand te bestrijden wees hij erop dat hij gaarne gezien zou hebben dat heel het Nederlandsche volk aan den strijd had deelgenomen Omdat dit niet kan staan hier thans deze vrijwilligers De Höhere SS und Pollzeiführer Rauter sprak de hoop uit dat de mannen zich het heldhaftig verleden hunner voorvaderen waardig zouden betoonen zoowel als het gedrag dier velen dia thana reeds een sterke divisie der Waf fenSS voitnea Nadat hij het lot had gedankt voor den leider dien het Germanje heeft getdumken ward de plechtigheid bealoten inet een Sleg Heil op dëii FUluar let 9eien der volksliederen Mededeeiing WM Ingang van U Januari is het SSErs a ti k ummando van de Stadhouder laan ua naar da Korte Vijverberg i t lOravenhage verplaatst Belanghebbenden wordt verzocht hiervan goede nota te nemen WEES ZUINiQ met gat en tocfrictf ih 4IW tp zen in n hooifn gf dus bcretd it ad9Hi€uw9 J olitierediier i f e Rotterdam DIEFSTAL BU QOCD8 S CENTRALE KEUKEN Eerst alg ktrit later aii portier had de 80jarige slager de a in October dienat gedaan bij de Centrale Keuken te Gouda De roan stond in relatie met Jannetje de V de huisvrouw van W M wier echtgenoot in OuitacUand werkt De G ging in den laten avond van 6 Oct er j naar de vrouw en beiden besloten naar de Centrale Ketiken te gaan waarvan nog een sleutel in zijn tiezlt was welke hü niet had terug gegeven Met dezen gleuiti verschafte de G zich toegang en nam behalve de ixmnen ook een bus gesmolten boter mede terwijl hij daarna nog een tweede bus haalde Het werden geschenken voor Jannetje de V die al meermalen van haar vriend gesmolten boter en vet had cadeau geltregen De G en Jannetje stonden voor deze misdrdven terecht de eerste wegens diebtal en de tw ede wegens opzetheling Kesp werden zU veroordeM tot ƒ 30 of 30 dagen en 26 boete of 25 dagen hechtenis nadat het O M tegen iwn mm I en tegen de vrouw 1 week sevangediastraf had geëlacht EXAMEN SEMI ARTS Aan de Rijkaaniversitalt te Utrecht is geslaagd vctor het examen seml arts onze stadgenoot de heer G C Soeters Wat Waar Wanneer Baunla Bioscoop SchUnwerperi la dan mist met Foseo Clachattll Aanvang SJS uS Ichoawbttrf Bioscoop Vaal lawaai om Nlxl met Jenny Jugo en Albert Matteratock Aanvang 8 15 uur haUa niaatari Fraderik da ïroota mat Otto SabUhr an KriaUna lodarbaum Aanvang tt iS uur Ut Jan I uur Nieuw 8oheuwbatg C onwrt Ainhamache Orkaatveraanlglag a l v Jaap Spaaodarinan 10 Jaa T IO sur Ceatial BUeankomst Nad MU voar Tuinbouw en PUntkünde lealng H Vaendorp mat UchtbeeMen M Jaa 1J0 uur Het Bkiuwe Ktadii Bttaen komat Natuurkundig noolacbap lolel dlng prof dr J Boeka met llehtbaaldan Jaa S u DanMI Wijkavdad w k IV Ned Herv Gamaenta M Jaa LU au KlalM Kark Btjbellettaig dB H 8 J Kalt tl Jan 1J0 aar DaaW Jaakergaderlng Knapenvereenlging Obadja tl Jaa TJS ur NIaawa gchoawkuig Voor stalliag Da Bie s varlMè met De Paradijs Eilanders Da Tardona a en andatan il Jan t uur De Kroon Earat avond our aus ScheldarechiUiiaveiaen groep Gouda voor honds en vereenlgingafunctlonartaaan lazing W HL A Burgwal M Jan I Bar Bat Blaawa Krak Kulabottdalljka vargadartng Nad On Vjrouwenbond n Jaa t aar Het Bkinwa Krnto BtJeenkomat Ned Belavareanlglng eauaerla B 1 W Basth met UchtbeeMan ta Jaa 1M out KaaataiiB CabaraUvood CiouitKha H B 8 veraenlglnc optreden gezelschap Paul Oatra APOTHIKOiaOHMIt Sircda gaogiand daa nachta allMn voor geaetMnlddalen Apottiaefc Daa WaaUtaven U Derde eenpammaaïtqd voor Winterhülp BimOEBfEESTER UERA PUST OT VERRICHT GOED WERK Voor de derde maal dezen winter vertoonde zaal Kunstmin Zaterdagavond het beeld van lange rijen tafels waaraan een kleine vijfhonderd personen geschaard waren met elk vóór zich een bord met dampend voedsel dat dezen keer niet stamppot was maar een stevige bruine boonensoep Ook nog in andere opzichten onderscheidde zich deze eenpansmaaltijd die door Winterhulp Nederland in samenwerking met de NaUonal SoziallsUsche Volkswohlfarht werd georganiseerd van vorige gelegenheden In de eerste plaats was het jeugdige element dezen keer sterker vertegenwoordigd en verder verzorgde de Nationale Jeugdgtorm een gevaneenl imigratnma dat tiestond uit zang voordracht optreden van het tamboursen pijperskorps enkele rhythraische gymnastladie oefeningen door de meisjesgroepen en een Itleine boksdemonstratie door twee jeugdige stonners De heer L Hubenzehnder heeft namens de N S V een welkomstwoord gesprolcen terwijl het buurtschapsboofd de heer W F Kujrken hetzelfde deed namens WJI N Medagedeakl werd dat dezen winter nog drie of vier eenpansmaaltljden zullen worden georganiseerd Der traditie getrouw heeft ook burgemeester E A A Liera een toespraak gdiouden ter opwetdong voor de collecte Voor velen der aanwezigen aldus spr is dit vandaag reeds de derde maal dat htui de collectebus wordt voorgetiouden maar deze ttid vraagt ntt eenmaal offers vai ons Spr hekelde diagoMB die wel van otteren durven spi Dm maar het niet met de daad doen Wli komen met de daad aldus burgemeeater LiMa an h herinnerde er aan lioe met de Knstdagen W3 N spontaan ƒ 900 idt de burgenMestersbus tüeschikbaar stelde voor die gtadgenooten die niet in staat waren de eztzaboter te koopen Daarna werd op dezelfde wijze nog eens ƒ 100 besÜhHtbaar gesteld voor een gezin dat door brand in groot moaiUjkbeden was geraakt Lichamelijke opvoeding DE HEER V d BERGH BESPREEKT DK ZIELKUNDIGE GRONDSLAGEN Het bectuur van dan Tumkring Gouda en Omstreken heeft zich op een nieuw arbeidsveld begeven door het organiseeren Zondagmorgen in Ontral van een bijeenkomst veor onderwijzend personeel en leden van de aangesloten vereenigingen waarop een leidende figuur in het Nederlandach Gymnastiek Verbond de heer G C V i Bergh uit Utrecht voorzitter van de propaganda ccommlssie een doorwrochte zU het dan door de veelheid van de liehandelde stof wel wat schematische Inlekling heeft gehouden over de zielkundige grondslagen van het werk fai de tumvereenigingen In het eerste deel van zün rede l handelde de heer v d Bergh de opvoeding tot persoonlijkheid in het gemeenschapsleven Uitvoerig l esprak hij de veBschillende lichamelijke en geestelijke functies bU het kind zoowel voor als nadat het bewustzijnsverschijnselen heeft waarbij hij er den nadruk op legde dat het kind een psycho physische epnheid is zoodat lichamelijke en geratelijke opvoeding niet te scheiden zijn Achteroenvolgens behandelde spr de bewust Ajns Ajnsen uitdrukidngtverschtjnselen den groei en de spontane levensuitingen alsmede de inteUectueele en lichamefijke opvoeding van het kind Hygiëne voeding en levcnswyze zyn van veel invfoM op ontwikkeling Het schoolleven vindt een correctie in de lichamelijke opvoeding Bij het spel worden de sociale gevoelens ontwikkeld In het tweede deel van zijn rede behandelde de heer v d Bergh een aantal opvoedingsfouten waarbij Wj ztjn betoog toelichtte met talrijke voorbeelden uit depractijk Hij sprak Is zijn meening uit dat men bq de keu7e van de teerstee in 4e eerste plaats moet uitgaan van wat de leften aantrekkelific vinden Tot slot besprak de inleider doel en werkzaamböd van het thans 80 000 leden tellende Nederland Gymnastiek Verbcmd I CLANDESTIEN VERKOOP ViUf SHAG EN VLOEL De politie heeft wegens tiet clandestiesi vertiandelen van diag en sigaiettenvloei procesverbaal opgemaakt tegen den 36 jarigen kapper J F W als verkooper en tegen de 30 jarige huisvrouw A W V S den aO jarigen gieter T v L en den lê jarigen afwer ker J V L als afnemers De shag werd verkocht voor 1 4 25 per 90 gram het vloei voor 30 et per 100 veilëtjec Er zün 340 pakjes vloei in beslag geno DIPLOMA BOEKHOUDEN Voor het examen boekhouden van de Ned Associatie voor practykexaroens is geslaagd de heer W den Cc alhier Uitslagen van 2 mdaia MID VOKTBALBMJII Dtstrlot IL la klaaaa A llVS 3ulek 1 I Vekix VDL S 1 EUnkwUk inrv 1 t BMT Gouda t 1 HW VIOS T O 3a klasM B CromvUat OlvmpU S ONA achevanlngan 1 2 V S TarUak 4 1 OSV LaakkinrUer 1 1 CDA Da Postduiven 1 3 4a klaasa B DQNK Ooudarak ï 4 Moordracht Sctioonhoven 0 3 Baaieve to klaaie A Uakkwwtiar n HBS n 4 1 Sohaveningen O CNA n 1 1 Rcaarva la kUssa B Gouda m tearU ID O T SW m Neptunus nt 0 4 RK Hl Hatmas DV8 JE Fortuna n Oe Mu VI We x IV ADO TV X Baaarva MayMMse C Xacxea m ODS n 1 4 BxoataKt In Harmea DVS n 1 Bmma U RFC D 1 Gouda D FeUcfaoord m a i Beaerva Sa Uaaaa H SparU tV Excalalor IV 1 a VXX U Xencea IV 1 4 Gouda in het gedrang geraakt OOBD Wnm VAN OLTIgPIA 0 g T D OJ K BM OJfJi n Da groote kana om zich In velUghaid te ataUea heeft Gouda tataren gamlat door btl den hekkenahiitar BMT ta verliezen Gouda s vooraprong la nu tartiggebracht tot twee pumtan an dat bete akan t dat het la da drie rastaarenda ontmoetingen geducht uitkijken wordt om de onderste plaats op een afstand Ie houden Niettemin Souda heeft nog twea punten maar an dat ia een kostbaar bezit en overlgeoa zit er In bat programma nog wel perapeetlaf want bat zHn alle thulawedstrUden tegen EUnkwtlk VJDL en Vlos Terdege op achot was Olympia dat zich aardig aan het opwerken la en uitspelend CromvUet met S 3 krukte Ook mot O SV gaat het den laatster tUd weer beter De groenwitten maaklen een goede beurt door hat Mdende Laakkwartter een punt af te dwingen BtJ DONK eveneena een opleving ffatulga da fraaie 3 0 ravancha op Gouderak Dasientegen kon DNA hat ook nu met tmlwerfcen tegan de oude rivaal Sehevenlngan dia met een kleina aafe de pRtentlee bahMd Da twaeda ontmoeting Schevanlngen NA tusa ea da reaervea leverde Goudache winM op en dat hl aan mooia en zeer nuttige PNstatla vasi O NA dat hat veraeMl met nummer laatst tot vier punten vergraotta en nu een goada kans maakt In velkglield ta komen Gouda H verloor regelmatig van het borenaanstaande Faijenoord TIX maar een koude doudie was de 7 0 nederlaag van Oawh m tagaa t gelijkwaardige Sparta in De atanden zQa nu la klaaae A S7 I HVY HUI mj wijk w 11 J S 5 J i s OTs 1 2 ï 2iS OBV U t U 1 il j 1 CMimvttat Ttclaak i Ü 4 ll 4 Femlleton Na lruk verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlandsciie Roman door ♦ ♦AlA U CORDENS M Den volgenden morgen reden wU Aaar het Victona station om den trein te nemen naar Abmadabad waar wij een paar groote fabrieken zouden liezoeken Met belanjitalUm beschouwde ik de drukte op de reusachtige perrons en bewonderde de geweldige locomotieven en de gerieflijke wagens der East India Railway Company Toen eindelgk de trein voor Allahabad dien wü nemen n oe ten voorreed klopte mijn hart van jongenaachtige vreugde Onze ernstige handeUzaken hadden in mij de romantiek niet gedood en het verlangen niet gedoold om nader kennis te maken met de geheimen van dit onbekende land ik voelde me weer ls op dien morgen toen de oude Keening tegenover m j zat en mg het voorstel deed van deze avontuurluke reis Toen wU reeda ingestapt waren kwam Burton nog het perron opgeloopen met een van zijn Jongens om ons voor de laatste maal de hand te drukken en goode reis te wenschen Daarop gleed 8e trein langzaam het station uit Hoewel nog vroei in den morgen was het at vrij warm maar door een systeem ventilators en jaloezieën was de hitte drageliik wa stoomden langs v lc uuiicnwijken en smerii lage fabrieksgebouwen niets herinnerde an de heerlijke stad aooals wij 2 vanuit zee hadden gezien Al het gore en vervallene dat de achterhoeken van een groote Ëuropeeache en in nog veel sterkere mate die van een Indische stad te aan Baaarva la Uassa Al Laakfcwatilec n 10 U J 11 n m uva n 14 U M 44 tt Quick n fiw n 14 t 11 41 M U T 1 M tt m HBS n 14 1 1 CS ADO m M t 11 W M Schavsnlnfenn 11 1 l li T n i ONA n 14 1 T s4 r vuc m u 1 1 u t DHC m u 1 l u 1 Fortune n U a 1 t M ll M Feljenoord IV 14 t 4 U SU RFC m 14 t U 3 Musschen n 14 l 1 u Neptunua m U l u m n SparU in 13 t u m SW ni 14 1 T u n m Gouda m 14 S t u tt m HDVS m 14 1 t 3 a ADO nr 13 0 1 Beaam la klaaaa C Falianaorfm U M iê m RFC n e 1 H lr Sparta n u n n cvv n u u ExcalakH ni u M M a Gouda n M u mJi HDVS n M u Xerxaa m u ta m Bmma U 14 m ODS n 14 M s m Baaarva la UMae B Sparta IV II t 1 I H n m KxcaWorrV M 1 1 B Neptunna TV ia 4 1 14 M n voc n u t 1 u 4 a Olympia H 11 l i u tt RFC nr 11 11 m OSV n 1 t 1 u w Xerxea IV it 14=5 Schoonhoven n g ï 1 IV d ONA m 1 1 BJI T OOVDA Oonaa waa aterkar naar B I1 T maafeU a doalpantea Gouda waa voortdurend In den aanval doch door bat peutarlga spel van bat btainentrio en veel galuk aan da ttlda van ds Haagaeha verdedigen bleven doelpunten uit totdat na een kwartier Gogaltjn aen op tertuinlUke wijze gekeerden bal van Multea niet kon wegwerken en de toeloopeiida Weltlila da gelegenheid araaniam Ih BMT reageerde met aen tagenoaa na lat das door da nechta afarerklng dar aanvaBan vff ongevaarlijk leek Toch leverde het racdie op doordat Oerrltaen aen lagen voorzat van Fortuin liet glippen en de Jong dia neg trachtte ta red desi bal In eigen ioA werirte 1 1 Nog geen mtoiuut later doil puntte BMT nogmaan een hoog Ingesehetaa bal stompte Oerrltaaa recht ombaag en booa zoodoende v Reeken gelegenheid ui ta leap pen 2 1 Hierna nam Gouda het spel w eer in handen doch haar voorhoede handhaaldo haar korte spel en vrouwe Fortuna blaal even hardnekkig de BHT defensIe beguastigen Na de rust was dat In nog sterkere mato het geval Da Gouwenaars die het doel dar thuisclub bijna voortdurend belegerden aa nu iets schotvaardlger waren konden bat niet verder brengen dan twee doelpunten van Multem Daarentegen trof BMT die fea die periode slechts een zestal uitvallen Icon ondernemen daaruit nog drie maal de rooo door Fortuin 1 en v Reeken ï CBOM VI IET OLTMPU hl eerste helft al S 2 vaanprong Aanvankelijk wogen tieide partijen goed te en elkaar op Na een kwartier naia Olympia door ean moot doelpunt van Breaman de leiding 0 1 Vijf mhiuten latar stopte Hofwegen een fraai schot van daa C romvllelUnkabuiten nat artiter da Bla 1 I Kort daarop schoot da Haagaeha mld voor uit aen voorzet van rechts In 1 Hierna werd OljrmpU geleidelijk sterker tnt een strafschop bracht Maaskant de partQaa op geiykan voet 2 21 Even later trof Breamande nas a Daarna bad Haolme ar met een hard aetaot aueeea 1 4 waarag Graveateyn M een doelworstelmg er I van maakte Waa het vaor da rua al gaan erg anthasslaste atrUd na de bervatUng namen baMa ploegen het al heel kalm op Hat werd aaa gemoedalijk partljtja waarin OIrmpia In bel laatst haU uur sterk dombieerde Eenigaa tijd later passeerde Endenburg een drietal tegenstanders en vervolgens ook den doelman 1 T Vervolgens trapte Olympia la eigen doel 3 Tl Een hard schot van Braa man voerde den stand op tot S Schoonhoven versterkt db leidende positie In de vierde klave heeft Schoonhoven sMi rasohiut aan de spits gehsndhaafd door éa hhidaralB bi Moordrecht met 3 O te namasi wat aah goede varrlebting la DONK varraala hat meer en meer terunakkanda Ooudarak evanaena mat 3 en keerde ablua in middenmoot terug 4a klasse B 4 t SehooBibovan 14 U t 1 W HaaatrecM II I 1 It BtalwtJk 14 t 1 41 Oawlarak 11 1 1 I It 3 Ammarst VU S t U DONK U t I U 5 9 Waddmxvaan t f t T l schouwen geven waa bet laatste w t wij van Bombay te zien kregen 1b toch als ik later aan deze stad tenifdacht kon ik ze me nooit andeci voorstellen dan in haar schitterend glans van paarlemoer in het tifl Mgide zonlicht zooals ik ze het had gezien door den opalen sluier miat die opsteeg uit de zee Zooals ik al meer heb gezegd Ie geaet hier geen reisverhaal in dw eigenlijken zin Als ooit l nand daaa bladen te lezen krijgt en hU wil wat meer weten van dit land dan heaS hij bronnen genoeg om zUn weetltMl te bevredigen Mijn bedoeling U alleen om mijn vreemde persooniijlN ervaringen neer te schrijven en ê zonderlinge gebeurtenissen waariB ik werd betrokken Ik ging op rds uit zucht naar avontuur en het doat van de reis was eea ernstige haap delsaangelegenheid e twee dingaa ziJn moeilijk samen te rijmen ftit gevolg is geweest dat liet avontuur h gekomen meer zelfs dan me lief was en als ik alles van te voren had geweten Maar laat ik op de dingen niet vooruit loopen en liever alje vertsllen zooals de gebeurtenissen zkit geleidelijk ontwikkelden Zooals wQ daar zaten in een emakkelljke roupé voortsnellend door het vruchtbüro land met aan den eenen kent het lAzicht op de bergen en aan de andeiM rijde nu en dan een kijkje op de rte had Ik niet kunnen denken dat w nauwelijks eenige dagen later in geheel andere omgtandlgheden zouden verkeeren Wordt v rtoI A Oti £ H MAAN Xan ap Ml onder VIM Maaa op 1SJ7 eader SJM Mea li verpUeMIa sonaondertptBg U Uwtiama eeo half ontstoken