Goudsche Courant, maandag 18 januari 1943

WUlcm 1 17 11 1 1 M BW 11 1 4 4 30 Longa SpeklMlda Eindhoven II S 1 M II 7 1 17 11 7 1 17 NAC 11 7 19 Maurlte 11 7 1 11 PSV 17 1 15 Picua 11 1 1 II Roermond 11 4 1 n MW 11 4 1 II Noad 17 1 1 11 11 OJI A SCBBTIWINO M 1 AU dMlpaatn u a nat In MMl IMnpo o tmMÏ omblnïmmd toi e OKA voor xl nvrf Sl i l tail foad Mbotcn w lk iltchtj met Hriwl irtwm BtL n Mnv l der bnotkKi U p da midvaor Halmu 1 h ledar it d hindto en depbneerd den bal ta kat aat doch da abafafataehiar had ajo BMmt wimtm hat InlUaUaf over nierfcraat aanlla moailtjka choten te verwerkenArnoadU belaaide het Sehavanlngaiflia doalwaar avaarlBka momenten wurbU helmaarmalan tcmauwamood aan doorborug ontMtapCe m da tweede ipealhelft werd weer atavlf aaatepakt en tn vrt hoof tempo laipaald Ma wa kwartier elaafde da thulacbib arin daa doatanan te paaMeren maar ook dit doaipuat ward nlei toefekand Even daarna al de reehthlnncn der aatan uit ean vrtlen trap 1 elub de leldhii O 1 Enkele minuten tater atakto foad aanteven van Brandaa dan ONA nUdvoor In da f eigenheid mal door ta breien en van dwhtbt In t aehlatan 1 1 Het woord waa toen weer aan Seliavenlngen Hat waa weer de rechte hsaen die met aan fraalan kopbal doel trof l t Bchaveningcn verdedlfda varder trdnakklg en met nceei t V LAAKKWAXTIEB V 1 aaaleeka verdedlflat kMd alaad Raada In aen der eerate minuten maakt aAV aan doaipuat do r P Novaliatettn doch kad hiermede egcttlk al haar krult vcndMian Ook de l eiaekera waren slecht op sdMrt Na h t aucceivoUe be ln zakten da Oamnnaan al fauw al ZH miatan duldalllk K Brem In den aanval Laakkwartier vM rcfelmatlg aan en doelman Brem mimt ar Ulken aan te pae konten Rt waa Ook ttV prima op dreef Toch ff het er iMar ttK dat grpan wltten voor den HaagKhen itormloop moaaten rwlcht i en dat felMurde onf aar tien minuten voor de mat door den raehtibultan 1 l Ook aa da ruat was bat Laakkwwtler dat de toon aansaf ca het spel meer en meer naar da Goudsaa helft varplaatate De Hafsnnara swoegden wat ti konden ateldcn da Oondaeba aalMarhoeda voor vela prsMfman maar aiaagdan ar nlat In Brem te Tcraehalkw Ita alorlta ontsnapten lü nog op aan haar na aan een nedartaaf B OJt K OOlnXKAK MaariaAaM attg aM Bta gahaalan wadstrHd ward ar futloos fMpaeM Zoowel PONK ato Oouderak u nlat V Jidlg Vooral bu da baaoakani Sleek dit aas varxwakklni hatwalk aof arg r ward toaa aanvoerder VanUl moaat ultvallan Vitl apoadtf na dan aanvang had da thuiaatub suacaa Da Jong gaf dan bal atcamaten naar v d Bos door die sulver nsetaoot 14 Da gaelwitten bahlaldan aan groot Idnardarhaid Aan den aadaiaa kant Maak da Omiderak voorhoeda uit vorm Na aan baU uur bmutta de Jong aitatakand aan kaqa S 0 I da rust bcfonaan da ploagta anthouslaat doch na aanlgen tt d varvlalan aa waar h fiitkwa mH Vooral Goodarak raakte er int en bmmAii van geluk spreken dat In dase poloda geen dotlpuotcn ontstsoden maar ok da geelwitte voorboada waa ar na uit M aen Oouderak aanval had Kaabergen Baa Mccaa doch Brouwer redde subliem lak Toor het einde dieit de Ooudsehe Uaksbltman de bal handig voor het doel aar Koemans klaar stond om ia ta schieten MOOaOBECBT CWMWBOVai D I t r I a t IV laklaaaa IfautltS Noad T l FSVCiad haven l Spekli Boermond 1 1 ICW PIcus ld Willam B nac S 3 Een aslsstap vaaAA o Baraies ap da laar In district I Is ADO mat haar 1 1 la Rotterdam agn Sparta alganUk ander d verwachting gehlaven saar ten geriev van BOVS dat door aen l sage op Xema gelyk gekomen ia Dat wordt een geweldig spannend slot ASO moet nog spaian thnla Xsrxas en Btonnvnaals uit Drc Barmss thula DWS an idt Drc m Edo st jdiiedamaeha programqu mkt ons swaaroir Vol wt ckata boekte aan sa r koatbarelO ovarwliiatng opDfC dat nu mal n laidtgaaehakrid en BBS kwam vaar op detsatstsiAat door haar thula naderlaag tegen 0W 1 1 t 3 at ar voor da kraaienSla aog wwMrUden tegen Edo en Sparta voor da boeg hafabai beroerd uHiim BermesDVS U 1 1 4 M 14 10ADO M 2 V S EDO M I 4 11 m 13 DWS 15 T 4 4 II M ai pPC U I 4 i U U 30 part 1 4 M 3 l wt ekan U 1 I 1 tl M 3S 5 ♦ I W 17 M 1 tt 11 13 41 M 4 1 10 33 31 PatlaBaard aao goed als kamptoea at was voor ratjenoord rel een bulten iroaa gnaatlca dag b da aersta pUata Mt MU nat bet eenlg doelpunt ttden WMBIrQd haar anutissl concurrente VSVMi boveadie lt tDRC nla lilk Btaek mllan do r Htiila ta varUazen van VUC O nddddnltnl van d Hagenaars fsf hier door haar v rd dlg nd wark n nl t In mludar mata door haar wal varlegd aanfeven den doorslag WO hebban DBC dit laar nog niet aoo alecht zien snalan TMn VUC aterk ep verdediging bleek ta apelan en bovendien scherp op buitenspel hadden ar lange verre trappen dienen to komen Instede daarvan volhardde men In kort gepeuter dat togen de VUC verdedigiogsmuur to pletter Ibp De kansen i n nu volledig veikeken PeQenoOrd heeft het kampioanachap nu voor bat gtllpea Raarlara vcrzuimda zich vsiUg to stollen door thula van RFC met 1 3 te verliezen Gehikkig voor haar verloor ook t Gooi si was het maar op h l alpp rtj tagan BlaawWlt A BX riep het den laalsten t d soo succesvol spelende bnms aan haH toe 1 I a mean liika Publicatie BBKnaAfAKiNa Nög gteeda komt het voor dal aan ob cten weUte voor de Duitiche Weermacht of het Nederlandsche volk van beI og z j sabotage woxxit gepleegd Zelfs heeft de overheid moeten constateeren dat de sabotagedaden in den laataten tijd toenemen In verband hiermede zie Ik mij ge noodzaakt de bevolking dezer gC meente er uitdrukkelUk op te wUzen dat sabotace uiteindel k sletdits aan het NedcrlandBcbe volk schade kan toebrengen Inunm zal de bezettende macht zich legen dergeliljke aanslagen op de openbare orden veiligheid met fa kcht te weer gtellen ZU zal er niet voor terugdeinzen door het opleggen van cocogclden en andere straf en dwangmaattcgeUn of zelfs door het verantwoordelijk stellen van gijzelaars op het lÜcdCTlandsdie volk zeiv ver haal te zoeken Ten einde deze onheilen te vooricomen wordt in aile gemeenten een beil akinesdien t tegen sabots e ingesteld Op de mannelijke inwonen doe ik een dringend beroep zidi in het belang vin bet Nederlandache volk voor het verrichten van diensten ter besdiermiing van gevaar loopende objecten m deze gemeente vrijwiUig beschikbaar te rtellcn Aanmeldings ormulieren zün verkrijgbaar ter gemeentcsecretarie afdeeling Kabinet en aan het politie bureau alwaar tevens nadere mllch tingen worden verstrekt en de injtruc tie voor de leden van den bewakingsdienst ter inzage ligt De vergoeding voor deze tiienstcn bedraagt 0 90 voor elk uur dat werkelijken dienst woidt gedaan De aandacht wordt er op gevestigd d t de bewakmgsdienst tt bij wUze van nevcnfiBctie kunnen worden uitgeO end en de indien het aantal 1 wiltifa aanmeldingen onvoldoende is vin de zijde van den BeveUiebber der Duftscbe Weeimacht personen tot het verriditcn van iat di mstcgi zuUcn kunnen woixlcn aancewcMa Gouda 13 Januni IMi BM Boofd van Plaatselijke PoUtie in de fcmeente Gouda LURA BagebaaMg al tg a l ssp Belde pl e sga a talden latWIan daaoadaaka waa dit vooral voor Schoonhoven geen hinder TM gaatcn wonnan verdiend maar haddan het luk aasi hun sljdc Nfdat Moor j w mooèa kaaa om ka uitvocnge koMelo proipccna C 430 du U uj om ét admheliike methode en de 200 Icavili via hcf NedalinlKhc Tcchatc strUd geUfk la sclioot HeuWl ver door Kaabergen aen algei Na da panie vraa Moordrelht benRlMt In den aanval Doehnan Van Dam voorkwam enkak seker schijnende doelpunten Na aen kwartier vergrootte Schoonhoven den vooraproog t Bet vardtaada tagawBMit uit nu ARNHEM Studeer uchnidt tbmst aOCKCT OC IV eMBC DAMM t l Oimc haatt in Den Haag vardieDd gewonnen De Goudacha pk eg was tachalach da beetc In de voorhoede ontbrak echter vaak het bealissende schot doordat ta veel da nadruk op het aamenapel werd gelegd De spU mei Msraea vtcl op door haar goede apelverdeeling Nadat eenlg wederxtjdach aanvallen geen reaultaat hadden opgeleverd maakte da Goudadia linkabulten me De Jang het eeiite doelpunt 1 Kort daarop maakte HOC galQk I 1 Na da mat nam GKHC het inltlatlet In handen en en aanval van den rechtervleugel werd door mej y Ebk haloten met een hard schot 1 1 84 da verdere GoudaclM aanvallen wara niet maar gedoelpunt ATBUtTUK Sterke groei van joudsche Athletiekcommissie Ensch Boys IS 4 4 I U is Tubsntla 16 4 n I ïHu II 1 1 11 g ir PEC WBIam II b et een pnat la In bet Zuiden hoeft Willem U oud rvou den dal aiat NAC n iet te spotten vsH lï aeb uwf sPDneitdBn str jd warden de dub ten met t gsdaekl Veel nadeel oDdervl den ds leiders vsn det ééne puntje verlia niet Ilsurite en UW maakten korte metten reap met Noad en Picua Vooral i j nederlaag van Picua valt ona geducht irgm Soarmowl deed goed werk met een pu uit Spekh weg te kapen Voorte hereteu Eindhoven clcK van eenlge dikke nederü gen door thaaa m da plBatsaWka antnui tlr tegen P8V jnet het eenlge doelpunt li winnen 44 H 43 at 43 31 I 34S 434J BET LEDBNTAI VEKDUBBBLD ZatcrdagmUMag hldd In caM Dutjnstea da Goudsche Auletlekcomminla haar aarwgaderlng Voor het eerst sinda de prlchtlnc van de OA C werden naast de gebrulkelHke kunptoenadiapttoloma s ook raoord dlploma s uitfcrelM Eet jaanrerüag van den sccratarta legde den nadruk VOOEU op den groai van het aantal aangaatatan veraeniglagenan ladaa Het aantal vaNenigfawea ataag van vttt tot dertien dat dar leden van SU tot M Ook het inamüeel vanlag toonde ean imicum nX aen batig saldo van Ml Bat baituur ward ultgctireld tot tevan leden met dé heeran Jae Zaal en O da Voa AJkX tt O Hammer SxeelaiorJ en A Kuit Qouda Dan beatuarsladen die zich idat berklealiaar staUan den heeren MuikstamuBi aa W van Tutll werd door den voonittar dan baar B C Bejaasaaa in harteiyk bewoordingen dank fabncht Besloten werd bat aantal eompaUtladagen terug te brengen van drie op twee en het aantal dialiwinus p4r ploeg vaa nagan op aevan tarwttl hat bestuur opdracht kreeg een achem ta oatwerpen voor de inde s lin g der ploegen naar steiMs Voorts besloot de vcrgadsring kamploenschsppen op Mn dag beglEnende Zaterdagmiddag en elndtgdende Zondagmiddag ta verwerken volgens het chmnologiseh oversicht vsn da Zuid Bollan Kha ksmi loensdiappen en het volgende jaar in omgekeerd PLAATSELIJK NIEUWS rojenoord Blauw Wlt VSV DRC VUC Alax IVC U II M 10 11 I M IS s H U 4 U 1 U 1 41 lt 1741 40 U NiCBW idt terdag onder bericcten bus bi in de kuip bachtthwa ibaaU De Za iwoude geplaatst onder autoen VaAentji onder Bovem 40 41 11 34 Haarlem tOooi Baacheda bUaa kaaijlaaB aan slukkigB Ook BaN won stt dsn laatlgaa iat w d trtM Deventer nut oavcrwadtf boog ct tess l I ar bovandtea liet AOOWddi op d Wagcnln eba berg met 1 1 varraaaan an Het NEC aoowaar Heb op alnn grond da baid punten door Tubaatto mtkmt g maken Baaclas alleen voUeed aaa da vi ting en sh eg hel sterk sfaakkende Quick maar vcntJaa met 1 1 De boja hehaalde een 1 0 Ovarwinning op PEC Dte beid pwtjaa konden bt bet schalden van de markt waleenS geduait tellen vooral nu Tubantta zich bUJktwar waar gaat roeren tMnadag 7 JO uur da beef Wooisdai A de Blois van Ltdoal Nil H Meerio uU GereL Geni 3 JO Gouda II N I 1 11 n t AGOW M I 1 4 U 40 26 Oo Ahaad M 1 1 1 11 41 32 NBC IS I 1 I u a U Wageataigaa II T 4 1 II M SS Quick II I I 1 IT 17 34 Heracles 11 I t II Hoofdradactaur J w Wayatsis BottardaniChefredaeteur voor Gouda en Oseaibcka r TIatar Oooda Varaatiroordeltik voor diadvcrtaatlaa L Akkai dVk Rotterdam Uitgatfslar NV Rotterdanaah mauwsbud Rotterdam K 711 aes ENSAID helpt U tijd geld en punten beaparen OamM en Moujot MAAICT NU ZELF UW I KLEEOINB THttlSli Zendt aan brialhaaH aan Stoom en Verfgoederen worden tijdelijk aangenomen Bewerking als steeds met prima grondstoffeal SteamariJ an Mmwrtl vanaf 1007 aouDA falel SOaa aa S07a Kanteen Amerika tl bü de Karnemelksloot INSTITUUT LN S A I D paclala Mackttstas vaa r T T Talstsagll a g ll M UtrMM vaanlaa vaa aaa lailalUk adiaa kaplafet aaal U aaat aaa lia ti isaU patta trlatkaart lafcasrapaa m aiadal aa wQ aeaaaa V aaa iMal kaak BMt talm MS lutaa aa aweaUta aa tevens aaa cratls apparaat om U ta lataa staa haa saaiakkalllk oBia aiatkala la om mini aoadar rafcaaaa ea taakaaan alia klaa4ies ta tacraa aukaa en varmakaa Aanitb m braio Cestuan maat 48 90 in ruil voor een raar pantalons Te bcviagen P Hortcnsius a d Viscbnarkt 9 Netmeisfe van s morgcni 8L30 tol 1 niddagt4Har Markt 2 KANARIEKWEKERS I Diaadag IB Jaa van 11 tot I ar koopt S Pa Amijs ait Helmoad kanaries en betaalt H voor singeade auanen t 10 groene I 0 VabUw ditfcR programma anl i poppM f I groene papagaaien f S grljie roodstaartpapegaaii Vogels brengeit bü ci8 r DEGEn niNS staartpapegaaica f 100 is brengeit bü MMra Markt 41 iMk HaHüHMl HflM ÜlMe Tc koop KcvniRd OUOEKUNSaEBinEN DlBidu van 13 9 aar Krugcnaaa aOI W e a Otvarse van do Oipqplada WMi De Nieuwe HeuwlMigii DE BIE S Variété Tempo Pseaaalaari U ep Daadnrdag 31 Jaauui aaavaag7J0aar ECN NONS luP Va lÉTt VOoaaTCLLINS aat ara kaar van aarsto Uai attistn nu aaoattAMMA uu wcaiLosTAO WAAaoiaii Hal weftahMda HawaEaa EasaaUa OK rARAOUa CILANDiaSaa TAMMNA S hal froelsla vari t la cc as Rii4 aa Trapfaa Act Saasatia Kiraebt SchoeahaidWIM aOMOLTI Nadarlaadsch joafrta taaer JAN aaOUWKR da popalatraCoafaraaeicrHasiorist Uar BMTO da laohaade jaaglrar ml Headaa Slapdaas lAMaiLLON kat veatoawoadar OAkV IN NEPTO ds oaifcoaiscba Haga k ia fcl l l a aaai ANttMI WMNANrS Aeeocdaoa Tirtveoc t CHaiSTO vrawicktskuBStaaaar HOW ORKCaT OC TWINNILCCNS oJ V ANTON VtJNANTS Ratraiaxaagi PIETKROET Pr MB dar plaalssa il lot It TS Plaatabaaprakea vjd D ad aJk 31 Jaaaari V M LC NIA M Eilrs geiagaiaeni Hat Daaasck AcrobaliBck Daaspaar I LOTTI en MM KACOMNaR Ovltral ailverliaebta lalanl n vond am neoK Ie vergalan UwoiMia gramofoonplaten h b6 n HMMndt Wil geven 30i 40tt t phMt Alkalen gratis y HMS Co aeu4a Muiieklaatrnmcntcafeaiidcl Kleiweg 94 vooitt Boelende OoImanai slUiMi Latüia Taak C B Mp latlaél1l7 aO Vfoogl onae ottgebreide Catalogus rOTO DAEMS HUOBTBAilT é OOVDA OP ELECTRISCH aEBlEO hebben wij nog e ca aadcr waarmede U Uw woolag getclllger en eomfortalBr kunt ewken aooala Miv Fmli KrasM Stawda iMmapaH El TfcMNaktM n WILLY BRENKMAN Nieuwe Haven 26 PROBEERT U EENS STEENLAND s Bakkeriien Vs HET RESULTAAT van een Kleintje is verrassend Ondartrouwd J O BROER en J J LOOREN DE JONG Haastrecht 14 Jan 1943 Ammerstol Huwelijksvoltteltiung 30 Januari a Heden overleed tot onze diepe droefheid na een geduldig gedragen lijden onze inni t geliefde Man Vader Behuwden Grootvader raETEK VnHkURK in den ouderdom van 67 jaar C VERKEBK Jaossen C M VERKERK J VERKERK Roepers C J VERKERK W A VERKERK Boot M VERKERK T VERKERK Bos Rotterdam C PEKXLS Verkerk C A O PIKXLS en KleinklndcrMi Gouda 17 AuL 1M3 Bockmbargstr 103 De tareardcbeiltfUnc aai plaats hebben Vrijdag 33 Jan a s te 13 uur vanaf het woonhuis te 12 43 nir op de Algemecne Btfnafptaats te Gouda Hadn behaagde het den Beere tot oo diepe droafhcid in de hope des cciiwicen leven van ons weg te nemen mze Innig galkfde Vrouw Moeder Behuwden Grootmoedar GOBNBUA TANnQJEBNIB geh Boathaora ia daa ouderdom van 73 iwr w V Wi lzini8 o P VWKUDENIS J V WKLZENIS Hunik P V WELZBN U V WXLZXNIS Nbordegraaf 1 Klelakindcrwi Gouda 17 Jan 1043 Nieuwe Raven SM TUdaitlk adras Groenendaal 31 De tesaardebesttfUng ui D V plaats hebben Donderdag 31 Jan aj ta 13 lav vüiaf Nieuwe Haven tm 13 49 uur op de Alg Begraafplaats te Gouda Voor Uw deelneming ons betoond bi het overlijden van oman geliefden Man Vadar Bebuwtl aa Grootvadar OOBNBUS MICHABUB zeggen wij U hartelijk dank Namens de familie Wed C MICBAIUB Zuldam Gouda Januari 1 M Boelekade 132 Heer nekt mwiON liefst net buiaaltfli varkeer tn kl Miia Br onder no O 343 bureau van dit blad jTOOMERIJmVERVERU maaat lONGE DAME vaar kantaar Aaametden Amerika 21 bU de Karnemelksloot Mevr Hallemaii L Tlendeweg 54 vraagt per 15 Febr een Qtenstbotte voor dag en nacht Werkster aanw Hoog loon Aanmelden na 5 uur Gev f agd JUFFROUW X 40 d 50 r om bi heer in de ochtedduren huishouding waar te nemen Br no G 332 bureau van dit blad KunttaaT werkfabriA vraag Personeel ook AFWIRKSTiKS Aonmoldeni A G de Vrije ttroot ó t avonds na 7 wn Hoisnaiistsrs mrwi voor spMigoedaitikcIca Oocdc btvtrdlCBitt Uriivf n Na 03SO burno van At blad Itrffronw vraagt lnmM if liisji Br Nn 1 3 bur v d M Ön d e i w Uur vr i M sla ay kaaaar of sH a slaapkamer met pension Br aan J J v liambalgen Zoutmanstraat 08 Ambtenaren en vast partic penoneel tot maandinkomen oa berg wettelijk tarlet vlug en discreet Maarltsweg4S B daai C InL postz V aotw en afwikkeling schriftelijk Tegen I Februari gevraagd MiimtttdlMstbadt voor dag en nacht Aanmelden na 5 Bur bü Mevr Alphenaar RhQaviaFcltlistnaO Ucvnagd oaa flteka Holpia da Itailiih v dag ot d en nacht Zich aan tt bieden 1 avonds na 8J0 nar Mevr van Mechelen Markt 58 NAOBBB VOOBSOBBIFrDI VOOB ADVBBTINnES De Secretaris Generaal van VolksvoorlichUng en Kimsten heeft bepaald dat advertenties in nieuwsbladen en tüdschriften waarin gebruikte roerende goederen te koop wonlen aangeboden een opgave moeten bevatten van tien naam en het adres van den aanbieder en van den prijs der aangeboden goederen Advertenties waarin gebruikte goederen te koop worden gevraagd moeten opgave bevatten van den naam en het adres van den aanvrager Dit besluit treedt heden tn werking MvirlBfiri in É Uad CaAKKN Wedstrvden Messemdker en A S C BH Masaeauriiar vrjrdan da volgende wadairaden gyld voor da tauWwudeUJk Groep I B A de Joag I C Kramer 1 3 U Haarebout H Ifeyar 0 1 A Biatdllk B A de Mink 1 Groep n P Lafaber W R M v Oaain Vs j Oroap m J C Bevat M Ndvack 0 1 Oioep IV O den Boar O P da Jong 0 1 A g C Goada Voor de htdahoudeUjka wtntercompetltle werden de volgende leauUaten bereikt Bssata tiental J van Eagelen J Voa 0 1 J nkkelbooro J Tom 0 1 Tweede tiental N de Groot M Lugtenburg0 O M Bennlnga A v Haanen 0 1 D waMrQd Spangen m A SC Gouda I voor de competliie van da atdaelinc Hottardam van den Aigemaehen Nederlandsehcn Bebaakbond werd een 0 4 ovcrwiaBlng voor Spaskgen m De uitslag luidt Spangen m ASC Gouda I IK THassen J Voa t A M Xnoop Tom Vr J i J J Groene v d Zaan I O H M Fenth P Lafeber l O D Ttekstra K da Jong 0 1 A H 2umk t J van Engelen 1 4 P R Ahiu s aa N G Nieuwvakl 1 0 J Bakko A P H LatdMr 0 1 D Boek A van Maaren O I J Wouda N da Groot 0 4 Kat aenl hord van tpangan m had wit VOETBAL N V B mriLAOiN Olitrlot I la kbuse RDVB Xarxaa 1 It VolawHekara DVC BBS DWS 1 I Sparta AO0 kl A Alkm Boys ZTC 3 0 Sant poort HBC S West rrlsia Kennemers ii RCH Alemsria I KPO OSV la kt B Volendany Hercules l O HUveraunv Vriendenscbaar i 4 Watargraatsmeer Arc 1 Spartaan HVC 3 Zeaburgia DOS Distrlef O la klaas Haarlarfr Rn Blaaw Wlt t Gooi l Emma Ajax 1 1 DRO VUC 0 2 Feaenoord VSV 1 0 Is kl A OVS Qulck 1 1 Vak VDI 8 1 Ellnckwyfc UW l ü BMT Gouda RW Vioa 1 9 la U B C eaW r ODe 0 0 UattaaSW 1 Raptunna SHadrecht T I Sa kL C Oosioordla Excalsier O I VFC llartlidt 1 1 RvB BoUaadlaaa 1 1 BIC Pechvogels O 1 4e kl T DVC STC 4e kl O SUkkarreai raiL 1 1 BOV Dtadua 01 4a kl H A o u HarlaB Bt U l UrsuafZC 11 Raa 1 kl BW n K M alst or n 4 1 ore D Xeraas n I Naptunua OADO n 1 1 Kas S C OBL H VÜC IV 4 O 1 s I I 1 t m la klasse ttiseh B07 PBC 1 4 NXC Tuhanüa tt Wagentngen AOOW 1 1 Reraelea Quick T 1 Oo i itMiel Oagmelsje gavraagd Adres B Martenssingel 20 GEVRAAGD teil natte dagdltnstboiie Adtes Markt 22 Gevraagd aen nat Malsja voor dag of dag en nacht Tevens een WEBKBTBB voor 2 dagen per Week Aanm Mevr DE JONG Volmers Wijdstraat 24 Gevraagd voor 1 è 2 dagen per week FL WEBK8TEB Mevr Ameling Willens 1 Gouda Dom toren ii waarlijk ti waakal Maar kia t aa dan Ean a te toraa ba Haat 6t k niet nit moitardpotiei DUr boort die ia ritfa vm iUj 4B0iterd in Brenidviiliiideiaagtatd potjoi van vaa Rqn tan t Van RIJN MAOAZIWl voor Pafninwricin en ToüüarUhdm Balt Aa de Jong OosIkavCB as T MoeB9364 ÓoBda StoomeriJ én Ververij vraagt voor direct EEN ASSISTENTE WEISJES STRIJKSTERS NAAISTERS KLEERMAKERS en Mii WEIfKSTER Aanmildcn taiarlfca Bi b de KaraemcIkiiooL SuA kiM andgn Sttmit iet nieuim QOKa ÓA IK BILJARTEN IN REUNIE IEDEREEN DOET T Oaar liaal icn alaetrlaoh verwarmd praMiibilla l Ën loopcn dat het doet TRICHOLEEREN STOOMEN VERVEN iRmA p mul STOOMERU en ververij sinds 18 Korta Tlaadawag 4 Gouda Tal 32S7