Goudsche Courant, donderdag 21 januari 1943

Donderdag 21 Jami ri 1943 Boreau Adukt 31 Telefoon 27 4 Pottreksiing 4S4M GOUDSCHE COL BANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prüs 5 cents per immmer Slite Jaargang No 21144 GbefMdactour F TIBTBR Oottda IS het kamp WMerloo vW d i Nederlanotchen Arbeidsdienst bU Amerttaort Dê arbeidsmannen warden grondl onderricht in de vele diensten en plichten van een arbeidsman Een der eerate practische lessen Is het bahandelen van d spade net symbool vasi den KA D De instructeur anderwijst het gebruik van de spade Potygoon Zeylomaker Duitoch weermachts iierictït üet opperijevel tjer Duitsche weerinaclït maakte d d 20 Januari bekend in het Noordwestelijke deel van den Kaukasus hebben Duitsche Roraneen che en Slowaalcsche troepen piaatselyice aanvallen der bolsjewieken alge Beginnende dool bemoeilijkte tuiKhen Kaukasus en Don de gevechtshandelingen aan beide kanten Een vrij twakke vijand werd voor een deel in tegenaanval afgealafsen en een vijandeIHk bataillon werd vernietigd Ia 4e geveehtaaaeteren vsn het Dontebied bracMen Onitache troepea met Mean van het lachtwapen vQandeltike MtBvaUeo in hier en daar xeer harde nveehten lot staap Een divisie Inlaiiterie vwoleiigde daarby tien tanks De verdedigen van bet gebied van gdriinffad wterdea oadanlu lufde eotIcringen alle aaavallea 4er belsjewiektaai Ten Zuidoosten van het Ilmenroeer la len Ingesloten gevechtsgroep van den tegenstander In den pan gehakt lo den anval werden deelen van een andere afgesneden groep der bolsjeytieken uit hun stellingen geworpen en ontlastingspogingen afgeslagen Sterke vUandelUke aanvallen ten Zaiden van het Ladogameer n misInkt lu harde gevechten waarbU plaat alUke aanvallen In tegenaanvallea afgegrendeld of opgemimd werden ia Noord AlrÜut daren de kewegingsgeveehten aan het front van het DDltsehItallaansche pantserleKM voort Het Duitsche en Haliaansche luchtwapen heeft den Britten zware veriielen aan tanks en auto s toegebracht Tie aanval Duitsch Italiaamsohe gevechtsgroepen in het Tunesische gebied is met doeitreffenden steun door het luchtwapen voortgezet lielangrijke tellingen werden genomen en ruim 1000 gevangenen binnengebracht In luchtsteunpunten van den vijand ontitonden iia luchtaanvallen uitgebreide branden Des nachts werden de haveninstallaties van Bone opnieuw gebornbatdeerd De gisteren voor Bone als beschadigd opgegeven twee koopvaardrtï zijn gezorAen Daarmede heeft de vijand door den luchtaanval in den nacht van 18 op 19 Januari vier koopvaarders verloren met tezamen een Inhoud van 20 000 brt Een Duitsche duikboot heeft ten Westen van Oran van een Icrachtig 6e jchermd convooi een schip van 4 00O brt tot zinken gebrfcht DE STRUD ROND 8TAUNGRAD EN IN TUNIS Dê A N P correspondent ty Berlijn me dt Ten aanzien van de verbitterde gevechten in en om Stidingrad verklaart men van Duitsche zijde nog hot volgende De stad Stalin trad zdve is niet het centrum van de evechvn ftondom de stad liggen uitgestrekte veldstellingen waar de onophoudelijke massale stormloopen der Sovjets worden opgevangen De indruk dat de bolsjewisten hun uitet te lirachten Inspannen om de gewenschte doelen te beieiken wordt versterkt door de berichten waarin de bolsjewisten in bedekte termen verklaren niet langer op de vorming van een tweede front in West Europa te kunnen wachteti C p het oogenblik zoo verklaart men voorts is iedere frontsector a hevige gevechten gewikkeld met dien verstande dat het karakter der gevechten In lederen sector verschillend Is In iet Jiuiden worden de gevechten sterk beïnvloed door het dooiweer dat plotseling Is ingevallen Mist en regen belemmeren de operaties der bolsjewi itische en der Duitsche en Roemeensche hoepen De belangstelling voor de gevecVïtshandelin en aan het front in Tunis neemt te Berlijn snel toe nu van Duitsche en van Italiaausche iHde e ntge nadere mededeelingen z jn geuaan Uit een en ander blijkt dat dö strategische driehoek Biierta Tunis Medzjes el Babh de basis vontit van de thans ingeleide operaties Duitsche en ItaUaansche troepen zyn van Medzjes el Babh uit naar het westen opgerukt en hetAen hier de Engelsch Amerlkaansche stellingen lïij Potit du Fash veroverd Waarbij duizend krijgsgevangenen lijn gemaakt en een groot aantal zware wapens werd vernietigd Van Anierikaansche züde worden deze Duitsch Xtaiiaansche auccfessen to j Qgevcn welk operatief doet de i noeuvres der Duitsche en itaUaniKhe troepen beoogen te Berlijn niet n eegedefld worden ITAUAANgCa WIEilMACIITSBERICH Het Italiaansche jveermachtsbericht Van Woensdag luidt ala volgt De mtlltalre bedrtlvl ld is gisteren Inlen slet voortaeatt In TiipolltanUi Formaties duikbommenwerpers hebtMn met zichbane suiuten Brltsche colonnea bestookt en lïaer ernstige verliezen toegebracht waardoor haar opmarsch werd vertraagd Detachementen van once ZuldelÜke garniaoenen hebben met succes een gepantaerde vijandelijke ormelie aangevallen en vtJ vrachtwagens vernield terwUl eenige geVimgenen werden gemaakt In de streek van Tunis ztjn de operatiei va i Kallaansche en Duitsche gevechtsgroepen Voortgezet met iteun van machtig formalies luchlstrUdkrachten Stellingen van tactisch belang werden veroverd en veorscheldene honderden gevangenen werden binnengebracht Tijdens luchtgevec ten In den loop Van den Mg werden vier tSeslellen vernield door s der spil die een vijfde boven Tripolie Jaens een aanval neerschoten HU de Algerjasche kust heeft een formatie torpedovliegtuigen onder bevel van luitenant GiufP Cimlcchl ondinks hevig reactie van nel afweergeschut een EngtlschAineri Kaansch convooi aangevallen en een srooten Koopvaarder getorpedeerd die men snel hecll x en zinken Een actie dte I uitgevoerd door lagers n bommenwerpers tegen twee oulkboolen eindigde eveneons met succes P n der b ide eenheden werd verschelaene malen getroffen en moet als gezonken wor beschouwd Een onzer vliegtuigen is nJet 7 IJn oorlogstaak teruggekeerd Een JJTJJdoboot die convooidienst deed op de Middellandache Zee is verloren gegaan door n duikboouanval Een groot deel der bemanning Is gered De families der vermisten w noogle gebracht deltlke vUegJulgen hebben vanoihtend ge brisantbommen geworpen in de om g van Noto een doode en II gewonden gr it bevoIkiBg Briwordt geen belang mat achxs gmelk f CatU MtBEKT l iT OK A Mrt PJ n Chili Rloe heeft een dïïïiï ï uitgesproken waarin hl medeSe iS van het bealutt der regeering mèl i i5 financleele betrekkingen n e aplhnoemdhedea te verbrekeo en door kolsjeislsten vnaiaU Mt S S P K Zwagers VrUw Leg Ned O H De samenwerking tusschen de cpillanden ECOfïOBaSCHE VERDBAGBN GESLOTEN De Duitsche mitiister van Butténlandsche Zaken von Ribbentrop en de Japanache ambassadeur Hiroeji Osjima hebbed den 20slen Januari in liet hoofdkwartier van den Führer een verdrag tus9chen Duitschland ea Japan iniake de economische aamenwerking onderteekend Dienzelfden dag is te Rome een gelijkluidend Verdrag tusschen Italië en Japan onderteekend Deze verdragen aldus wordt uit het hoofdkwartier van den Führer gi ineld die tenzelfden geldigheidsduur hebben als bet driemogendhedenpact vormen een krachtige verdere uitbreiding van het pact der drie verbonden volken In consequente voortzetting van de politieke fundamenteele gedachte van dit verbond der drie groote mogendheden op zeer langen termij n worden thans in omramende verdragen grootscheepsche economische plaiuien gepiaakt Daarmede jrorden de groote economische g ieWtn van Europa en Oost Azië met al hun krachten ten volle gebruikt voor den totalen oorlog tegen onze vUinden Tegelijkertijd wordt door deze verdragen voor den tijd na den oorlog de grondslag gelegd voor de dutirzame economische samenwerking tusschen de economische groote ruimen In de verdragen wo t de uitwisseling der economische restaties van lederen aard en de zoo veel mogAijke bevordering daarvan vastgesteld evenals de samenwerking in alle economische en financiecle kwesties De Völklacher Beobachter schrijft Het pact van drie bezegelt de nederlaag der plutocratieën hn dezen oorlog De rteuwe verdragen maken deze nederlaag deflniü r OJflTERWACHTE EN HEVIGE LUCHTAANVAL OP LONDEN Naar van Duitsche militaire zijde vernomen wordt is gistermiddag een hevige bliksemaanval ondernomen op het centrum van Londen door snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen Precies haU een verschenen begeleid door ongeveer lOfl jachtvliegtuigen verscheidene dicht op elkander volgende golven snelle gevechtsvliegtuigen Iwven de groote bocbt van de Theems die zich uit het Zuidoosten naderende wierpen op de wijken ten Oosten en Noordoosten van het Greenwich Park Terwijl de sirenes nog loeiden ontploften reeds dé eerste bommen van zwaar kaliber Vliegend op Migeveer 30 tot 50 met hoogte boven de huizen ten Zuidoosten van de groote bstht van Ie Theemf wierpen de vliegers hun bomnioi op de wijken in de omgeving van Trafalgar Road pn op die van de boven Theems bocht in het terrein der docks Versperring ballon die eerst werden opïrelaten toen de aanval begon werden door de Duitsche vliegtuigen onmiddellijk met de wapens aangevallen Zeven ballons werden neergeschoten Nadat snelle gevechtsvliegtuigen hun bommen hadden geworpen vlogen zt in Zuldeiyke richting en richtten het vuur huruier wapens op voor den oorlog belangrijke Installaties Twee Kashouders werden beschadigd De begeleidende Focke Wulf en Meiaer schmlttjagers wikkelden d4 talrijke gealarmeerde SpitfireJagers bij den aftocht dergevechtsvliegtuigen in luchtgevechten diealch tot een van helde zijden met grootehevigheid gevoerde luchtslag ten Zuiden van Londenontwikkelden De poging der Spit flres de gevechtsvliegtuigen te dwingen hun Icoers te wijzigen of ze den terugweg af tesnijden mislukte door de v aakzaamheid dertDuitsche jagers Twee Spllfires werden neer geschoten en twee zoo ernstig beschadigd dat rij waarschijnlijk ook wel verloren zijn De eigen verliezen in verhouding tot hetgroote succes van dezen vermetelen aanvaloverdag gering genoemd worden Van de nelle gevechtsvliegtuigen ging slechta éhtoestel verloren Terzelfder tijd bombardeerden Mideire rwHe cvechuvliefluifen verscheldeiie laataen in Zuld Engeland en op het eiland right waar gebouwen complexen Instorttefn Het ia vooral opmerkelijk l t dezen bMkielnnanval overdag der Dultach gevechtsvIUgtialgen dat deze volkomen onverwacht kwamen dat de Londensche bevolking eerst gewaarschuwd werd toen d eerste bamnlenwaren gevallen Btj het begin van den aantalwa het nog zeer druk op straat I Vi AHOM lUNU NIET AANOEVALLKN WERD y T In de DallT M a i 1 publiceert de Britsche journalist ward Priee een opzienbarende verklaring van admiraal Cunnsiigham over het verloop van de Brltach Amerlkaansche aanval op Fransch NoordyAfrlka Naar Cunningham in een intecview met Price nadrukkelijk verklaarde hadden de Britteni en Amerikanen oorspronkelijk het plan hun aanval op Tunis te richten Dit plan moest lechter verlaten worden omdat Engeland niet bij machte zou zijn de zware verliezen die aan den onderneming verbonden wareh te dragen Engeland zou minstens op het vérlies van een slagschip en een reeks kruisers alaop het verlies van zeker 25 procent e landlngsyloot hebben moeten rekenen r Dagligt Allehanda bubU ceert een United Press bericht volgen hetwelk groote Amerlkaansche troepenfonijutlesin de Iraanacba havens van de Pergolf zUn geland om de BrIUche tra InIran at te loaaan Eenige im 1b de nabUheidvan de goU eWgen iHIpvcklcn zlts jraedsdoor de AmerOiiAieB btzet die ooii decontrole op ziek zullen o nen vta de Jreanschc spoorwegaa Van Baan ulv Uiudenre da Amerlkaansche troepen naar Ugbadzij doorgezonden C Volgene een bericht van Heutef It loonden wordt de Britsch vlce admlrau fiiIalpaa Egerton vermist BtHhoUtutd Bekanntmachung MV8TERDNG DEK GEBDRTSJAHaQANGE IMl 1M2 UNO U03 Alia mfinnlichen Reiehsdeutschen der GeburUJabrgënge 1901 ISOl und 1903 aneh diejenigeii dia barclla vor Oder wShrend dai Kriegel fadieat haben ader durch WehianabuUeBiiatelIcn der Hahnat erfaaat gonastert wahfcflmm lieh bereitgéitellt oder intAekcettelR wordeo sind haben sich zur Musterung wie folgt zu melden a aus den Provinzen SMhollaad und Seeland in Den Haag Schtile Frederikstraat 28 am 15 1 1943 vorm 8 30 Ubr dl BwAstaben A J am 26 1 1943 vprm 8 30 Ubr die Budlstaban K R am 27 1 1943 vorm 8 30 Uhr die Buchstaben B Z Die Meldepfïlchtlgen haben WehrpaM und sonstige Ausweispapiere sowie drei Passbilder 37X52 mm in b lrgerlicber Kleidung ohne Koafbedeckung Brillentr ger das Brlllenrezept mitzubringen Inhaber eines Wehrpasses haben diesen sof ern sie ihn nicht bei sich führen umgehend anzufordem und ttir Musterung mltzubringen Judetl haben nicht zu erschelnen Den Meldepfïlchtlgen wird das Fsüirgeld 3e Klasse gegcn vorzeigen er Fahrkarte bei der Meldung zurücke r stattet Sie erbalten femer bei einet Abwesenhelt voin Wohnort von mehr als 8 Stunden ein Zehrgeld Oen Haag den 12 Januar 1943 Der SeicKskomntissaT für die besetzten Niederlandischen GeUete der Generalkommissar fflr dag Stcherheitswesen gez RAirraR SSOruppentühter und GeneraUeutnamt der Polizel Nederlfindsche arbeiders in Duitachland HUN RECHTEN EN PUCHTEN De heer Woudenberg de leider van het Nederl Arbeidsfront heeft by zondere bepalingen vastgesteld betreflende de rechten en plichten van in Duitschland tewerkgestelde Nederlandsdie arbeiders welke met ingang van 1 Januari j l in werking zijn getreden Den inhoud van deze nieuwe bepalingen samenvattend kunnen wij d volgende punten onderscheide Led n van het Ned Arbeidefront die naar Duitschland gaan en hun lidmaatschapsböekje bij een bureau van hert N A F hebben ingeleverd behouden hun rech en zoolang zij in Duitschland werken en hun bijdrage aan het Deutsche Avbeitsfront betatan m a w de in Duitschland betaalde contributieweken tellen voor de vaststelling van de rechten als lïd van het N A F In Nederland ongeoi ganisecrde arbeiders die naar Duitschland gaan en aldaar hun bijdrage aan het Deutsche Arbeitsfront betalen kunnen bi terugkeer in het vaderland de rechten verwerven welke in het betreffende huishoudelijk reglement van het N A F zijn omschreven mits zij zich bij terugpcomst bij één der plaatselijke kantoren van het N A F melden onder overlegging van de bijcu agekaart vai het D A F en een geldig ontslagbewljs De rechten verbonden aan het lidmaatschap van het N AF voor uit Duitschland terugkeerende arbeiders beginnen bü de eerste contributiebetalaig aan het D A F in Duitschland Dit beteekent derhalve dat eontributieweken betaald aan het D A F medetellen bij de erkenning der rechten in Nederland Hierdoor zijn vele bezwaren voor de arbeiders die in Duitschljnd werken ten aanzien van het lidmaatschap van het N A F vervallen De uit Duitachland terugkeei énde lifederlandsche arbeider heeft ook te bedenken dat hij wanneer hij zich in Holland als lid van het N A F opgee t recht heeft op alle sociale voorzieningen die door het N A F zijn getroffen iDit zijn er vele en wel ondersteuning in gévsfllen vaJi jiood t b c ondersteuning overliiöensuitk ering huwelijks uitkeeiing en ouderdoms en invaliditeitsondersteunih gen WAAROM ZOO BOMBKH Hedenavond om 19 00 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum I in de serie brandende kwesties over bet ondenyerp arom zoo somber AN8CHE LANODIENST MAAN In het Oogten van Europa wacht eèn gnxotsche taak want daar wordt de toekonut van ons land veilig geateld Jongens uit alle uermaansche landen uit Noorwegen Denemarken Duitschland Vlaanderen en Nederland dienen daar als de pioniers van weleer hun vader g land Eenige honderden Nederland8 sche jongens staan reeds in den 8 Germaanschen Landdienst Geen 5 mooiere en meer verarttwoordeS lijke opgave dan dezen jongens é leiding te geven De mogelijk5 heid hiertoe is thans voor iede 8 ren jongen Nederlander van 20I jaar en ouder opengesteld Ver8 eiachten hiervoor zijn begripS voor ideinieuwe orde en belangi stelling j voor het boerenbedrijf I Na een opleiding van vijfS maanden welke Meeltelijk in I Nederland en gedeeltelijk in Duitschland plaats vindt volgt plaatsing in een der Nederlai dsche LanddieUïtkampen Aanmelding dient te geschie den vóór 1 Februari aan het 5 adres Koningslaan 9 Utrecht e Jeugd van Nederland In Oost 9 land ligt onze tèekomit OnsS vaderland heeft je noodig Meld 8 je aan voor den Germaanschen 8 Landdienst taw WBiia niwnw i i gM aTaiani VERLAGING MELK EN VLEESCH RANTSO EN Gemeld wordt De veeziekte monden klauwxeer heeft den veestapel op veel boerderijen aantast Het verloop van de ziekte heefit ditnual geen emgti karakter doch de kwaal komt in een groot aantal gevallen voor en bKidt zich nOg uit Het gevolg is dat de melkjnoductie sterk benadeeld wordt Ook het feit dat de meeste drachtige koelen eerst in het voorjaar zullen kalveren om de dieren zoo goed mogelijk den winter door te bren gen is de kahrert d verplaatst vefoorzaaikt op een groot aantal boerder en een geringere melkgift Ten ge volge van deze tiidelijke cnnstandigheden moet het komen tot een ver laging van het melk o taptemelkrantsoen Deze a s Zondag M Januari ingaande beperkiri zal tQdeltik ztJn Het 9Btsoen per dia ribntiq eriode van 4 weken bedraagt na de beperking voor de kinderen van tot U jaar in plaats van viermaal S liter gestandaardiseerde melk dneinaal 3Vi liter b Jeugdige personea van 14 tot 21 jaar in aats van vietmaal IH liter taptemeik Aiemaal 1 liter e volwassenen ia plaats van viermaal 1 Htn q eaelk driemaal i Hter taptemelk Het vleeschrantaoen zal met ingang van Zondag 24 Januari as vooreerst verminderd worden tot 200 gram per persoon per week been inbegrepen Verdere aatpassin zal dienen te ge sehleden op hét moment waarop de nog aanwezige rundveestapel die ongeveer tachtig procent U van den vroegeren zou moeten worden aangetast tengevolge van handhaving van het verlaagde rantsoen Mocht deze Mnstandigheid zich voordoen dan is verlaging Van het vleeschrantaoen het èenige middel om tiet veel belang rijker vet en melkrantaoen voor nog verdere verlaging te beiioeden Voortzetting van de rantsoeneering van vleesch op den bestaanden voet zou onvermijdelijk leiden tot aWach tlng van goed melkvee met als consequentie de afslachting van drachtige koeien hetgeen zoowel dm behoud van den veestapel als om andere redenen ongewenscht ia Houdt Uw GASVERBRt in tttom en SPAART e ken dog WAT STROOM Wat doet gy Wij van h t legioen Nederland w ten wat het veS8 n wil vechtea desnoods tot den laatfitfH man Tachtig Jaren woedde de oorlog in de lage landen tan de see tachtig Jaren streden onz voorvaderen voor hun vrühe d De gedachte aan dien tyd vervijlft lederen warer Nederlander met trois Thana z jn aan het Oostiront w Mr onze beste ótien aangetreden om te strijden vjor dft vrijheid van Europa en de toekoinsf rt ns land en volk Het minste wat gij kujai doen is stoiten op 432100 verzorgmgsfondft van h t Vrijwiillgerslegioen Nederland EKtiM EBVA INGEN UIT DB KRAlIiK Do persdienst van den N d Landstand schrijft o a Boek De Waard de leid van d Nedefx iandjipho boeren in cke Oekraïne heeft eeni wekoa in ons land vertoefd Het gelukte ons vlak voor zijn vertrek een oodet uii met hem t hei ben over züa rvariitgen ia OosUaad Kn om iQMff direct midden in het vefhaal te v jbni Het enthousif ine van desen pionier kenfat geen grenzen Hij zoowel als ztJn dochteir me hem als scciotaiesse verRezelt popelde om terug te gaan naar het iiteuwe vaderbind naar onz NederLandsche Iweren die reeds de ongekroonde koaiugen zijn van bedrijve waarvan we ona hier eenvoudigweg geen vooratelling kunnen maken Mét schitterende oogen begeesterd door een felle dadendrang vertelt boer 13e Waard Er is daar tets te scheppen Wie daar eenmaal gewMVt is wil wéér oaar toe want Je kuuter doen wat Je wilt Je bent er vrij Wat djar ligt aan mogelijkhecten vpor den Nederlandschcu boer kan tk niet schatten Vóór Ik de leiding op m j ZMm heb ik daar eerat vier dagen rondgekeken Toen was er maar éér ooticlusie Hier is altes mogelijk I Ik b iJO Dit is niet het oordeel van den eerste de beste Boer De Waard d voormalige boerenleider van Zuid Uolland was een der grdotste boereii van ons land Hl beheerde hier een iMdrijf van X600 ba Zoo volgde dan de bekendr eerste inzet van Nederlandsche booren ev 10 November van het vorige jaar Meer dan tevreden ie de bowenleider over dit begin Juist voordat hij zijn reisjena ocia lazA aanving had hij nc de eerste Nederlaautoche t oeren op de bedrijven Ingezet Ja dat gaat Inderdilad heel eenvoudig zegt boer De Waard De opleiding duurt drie weken Er wordt een ioort cursus gegeven een OostUiMU 3oerenaehool Al da de cursus ten einde is komt de Inzet De NederlandBChe boer heeft dan eenvoudig een keus te doen utt een vlortal onmeteUJIte gebtedln etr ziet hU daar een drijf dat hem aanstaat om tpdenen die hemalleen aangaan dan krijgt hij dat eenvoudigweg tls Vwtreter toegewezen en ia vrtjehoer op een vtij erl van 10 000 ha orden Nog drie weken wordt er onder Mdtngvan een Dultschen boer gewerkt en 4agewerkt en blijkt onee Nedpriander dan tevoldoen dan Is hij daarna letterlijk koningop zön erf f Dte OekralherB zijn een best volk door vn dooc eerlijk maac alles moet ze gezegd wordwi lederen dag opnieuw Alle initiatief is in ze gedood Door da arbridedienat pUcht die oog In de Oekraine bestiat heeft i£e bo desnoods de beschikking over 38 man per ha Arbeidskrachten zijn er dus genoeg Het gaat er dan ook niet om werkers arbeiders In dan gawonen zin van het woord te hebben neen leider worden er gevraagd En is dit aan een getal gebonden zoo beskiten wij het vraaggesprek Hoeveel boe T zoudt U daio kunnen gebpuikei oeveel Zooals tk reedt xel de mogelijkheden zyn daar onbeperkt Maaralle voor kerels Gee avonturiers geen ilappiélÉDgen UIT DC STAATtCOCmANT Aan mr R Kingrna Bottjos is op xtJA verzoek eerv rt ontüeff verleend als recttterplaatsvervanjer In de ürrondlssementsrecht batik ïe Almelo Benoemd tot schoolopzlchter van bet jager tmderwijs In de inspectie Rotterdam D J Hofman te Wassen a ar Wükavond der Ned Herv Gemeente GU8TBUJU AMIEID BE8PKOKSN In J aniëI werd gisteravond voor de bewoners van wijk IV der Nederlandsdi Hervormde gemeente een wijkavwd gehouden Ds G Ehmsga als wUkpredlkant opende de samenkomst met S riftlezmc en gebed en gaf vervolgens n overzicht van al hetgeen in de wijk gedaan wordt ter bevordering van den uitbouw en geestrijken groei der gemeente Naar aanletdlog van een gedeelte uit den profeet Szra sprak de predikant over de verootmoediging voor God Be schuld moet worden beleden en wij moeten wederkeeren tot onzep God bouwen op den Heere alleen De hand des Heeren is hen ten goede die Hen zoeken De heer C Vink bezoekbroeder hlWd nu een causerie over het werk van liet huisbezoek Uit de talrijke voorbeelden welke hij aanhaalde bleek duidelijk hoe zwaar en moeilijk dit werk is een werk dat slechts biddend en alles verwachtend van God gedaan kan worden Oe heer L Albada sprak een korf wocn d over den zegen en de beteekenis van den Bijbel in het gezin J us is Het Licht op aarde is Hij niet meer maSr ons liet Hij den Bijbel achter Dit Woord wijst ons den weg Met het gemeenschappelijk zingen van den Avondzang werd deze samenkomst na gebed gesloten Voorrangftkaarten aan staande en jonge moeders UITREIKING bIeGONNËN Naar wij van de zijde van den Ned Volksdienst vernemen is hans een aanvang gemaakt met de uitreiking van voorrangskaarten aan vrouwen die in verwachting zijn of pas een baby gekregen hebben Alleen vrouwen van drie maanden vóór tot en met t ee Hiaanden na de bevalling komen voipirlöopig voor voorrangskaarten in aanmeriung Zy moeten bü de aanvrage aan het Adviesbureau voor Moeder en Kind jhier een doktersattest en een pasfoto overleggen Eventueele kosten bü oitVermogen voor een pasfoto kunnen vergoed worden Oe N V D voor rangskaarten zün geldig in alle postkantoren en andere gebouwen der P T T lokalen van den distributiedienst en voorts in vrijwel alle openbare gemeentegebouwen en bij vele winkeliers Overal waar de voorrangskaarten gekiig ütjn zullen kaarten vord en aangebracht die vermelden 48 1 houdsters van N V O voorrangskaarten voorrang hebben Door de bijzondere tijdsomstandigheden hebben de houdsters v n voor rangskaarten geeri recht OP voorrang bü het vervoer pej trein ftam of bus doch het personeel is geïnatrueerd om houdsters van voorrangskaarten zooveel mogclük ter wille te zijn DIPLOMA BOEKHOUOEN Voor het examen boekhouden van de N d Associatie voor practükexamens en van de vereeniging van leeraren in het boekhouden is geslaagd de heer M J Spee alhier Fewlleton Nad uk verboden OE SLAPENDE BOEDDHA Kedarlaodscbe Roman door T J A L CORDONS 57 Spoedig had lord Do negal mü in een gesprek gewikkeld over oiue Oo tIndische bezittingen en tot mijn geluk was ik genoeg ter zake kundig al was Ik ook nooit in Indië geweest om met mün gastheer een meer diepgaand gesprek te voeren over kolonissrtie en wat daar aan vast zit De generaal sprak met vuur hü was niet weinig trotsch op zün land Geleidelük kwam het gesprak op hetgeen er thaiti werd gedaan om de verovering ♦ behouden waarWj ik mün vérwondeicing uitte over de militaire maatregelen die ik in Allaha bad had waargenomen Het 4a in Indië altüd raadzaam om voorzichtig te zün antwdiorddé de generaal en het ui veel gemakkelülcer onlusten te voorkomen dan te onderdrukken Nu en dan loet het volk eens zien hoe sterk we züh Oat beneemt ze den lust om oproer te maken U sprak zoOevei Oyer da tMe=beien in Kaïhnut Oie zün onderdrukt m ar Indië k eco onderling land en niets werkt hier zoo aantreki kelük als e geest van oproer In andere landen uit zich eerst een gevoel vin ontevredenheid dat langzamerhand toeneemt en dan tot uitbarsting Nathanaël s figuur in den Biibel DS KALF VBKTKLT BK onCK Oe ontmoeting van Jezus met Nathanaël Johannes 1 vm 48 en 49 werd gisteravond door ds H S J Kalf predikant der Ned Herv Gemeente behandeld in een Bijbellezing In de Kleine Kerk De opkomst was buitengewoon groot In dit Bübelgedeelte ving spreker aan wordt over drieërlei en g sproken Eerst hoe Nathanaël Jezus ging zien op raad van Filippus ver volgens hoe Jezus Nathanaël al eerder had gezien en tenslotte het zien waarvan Jezus sprak Van nu aan tuit gij den hemel geopend zien Veler geestelijk leven gelijkt op een onvoltooid bouwwerk Het is bij een beschouwing gebleven maar geen zaak van overtuiging geworden En daarheen stuurt God het toch zooals wlJ duidelijk bü Nathanaël zien Wat een critiek en t wyfel had deze mao en openlük sprak hij uit dat bij zich aan de knechtsgestalte van Christus ergerde Kan uit Nazareth lets goeds komraiT Als Nathanaël Jezus echter ontmoet dan blijkt het hoe Jezus bon allang in t vizier heeft gehad Hij kon den fascineerenden blik van Christus niet ontwijken en bü die ontmoeting open baart Christus Zijn alwetendheid en zondaarsliefde Alle bezwaar valt nu bij Nathanaël weg en in de vernedering waarin Jezus op aarde optrad herkent hü eigen schande Hü weet waar de haat woonde die straks Christus zelf aan het kruis zou brengen n l in zijn eigen hart Maar nu hij Jezus heeft ontmoet ziet hij in Hem den Incognito rondreizenden Koning Die den hemel opende voor hen die een hel verdienden Burgerlüke Standje Cé MMI I Jan Johanna d van P J A de Koken M J Boetekees Fluweelensingel 18 Pieter Comelis Johannes z van J Kompeeren C J Klljn Peperstraat 138 Pieter Nlrtjlaas z van P Brllsemmer en H J Holthuijsen Reljerstraat 1 Jan Karel Leonardus z van K Rietveld en M Groenendijk Reigerstraat 9 Gettoawii 20 Jan T van Gent en G de Wilde R Vermeulen en D B Oroenewef W J U Vierbergen en D M KraanQ OverlMleB Jan Barbara Anna Sophie de Wit 2 j Jan Jan Nicolaas Verzaal BI j Jan Theodora Johanna Etnuui 70 j JArie Gerardus Boot 97 j Jan Elizabeth Okkeraan gah met A P Kuis 1 j Wat Waar Wanneer 21 Jan 7J nar DuIN Taarrwsaderlac KnapeqvereanlginK Obadja 21 Jan 7 M aur Nieuwe Schonwbnri Voor stelling De Ble s rariéti met De PtradOs Eilanders De Tardooa a en anderen 21 Jan t nnr De Kroon Eerste avond cursus Seheldsrechtersvereen groep Gouda voor bondsen vereentglngsfunctlonaris en lezing W H A Burgwal 23 Jan nnr Het BUuwe Krala Bijeenkomst Ned Relsvereenlgtog causerie R F Barth met lichtbeelden 23 Jan 7JH unr Kunstmin Cftl retavoQdGoudsche H BS vereenlglng 1S ved ngezelschap Paul Ostra APOTHEKEKSDIINST SirLOa geopend lai aadita IU n roor geuteMniddelen Apotheek Dee We th vpr 14 komt Hier komt de uitbarsting vaak plotseling terwü alles oogoiscbünUjk kalm is dit vindt zün oorzaak in de geheime werking der godadienstlfe secteii Natuurlük weten w9 tïe m het beetuur zitten er wat M van dan de gewone burger en daarom kunne wü ook tüdig maatregelen nemen Oiu u zoudt denken Ercellentle dat er wederom et broeit vroeg Ik Dat heb ik niet gezegd weerd de géneraal af Ik zeide u dat hetnu en dan goed s onze militairemacht eens te laten zien Nu de kajh ten pas een opstootje hebben ver meld kan het geen kwaad dat wli onze troepen eens op straat laten pv radeeren Terwijl ik in hoofdzaak door den M heraal in beslag werd genomen had Keening het druk gehad met de belde rechtsgeleerden en hü was lUl op weg om dikkke vrienden te worden met den Schot en den Engelschen luitenant Majoor Gwynn was een echte sportsman en Alfred kon als hij Wilde de leukste moppen vertellen uit zijn voetbaltijd Zoodoende was hij al gauw het middelpunt geworden vin eeii kringetje jonge meoschen die hü goed wist te amitfceren Wopdt vervolgd ZON EN MAAN Zon m tM oaAtf ir 6 Maan e IS ZS ender Ml Men Is vcnrtlebt Ie verdiil ei n lonsoadergang tal MUOpkMBst LutaaiM VM MfMg MCtoB een half an u BMadergnc oatstaliea werden