Goudsche Courant, vrijdag 22 januari 1943

ifrajS ip s KcW Vrgdag 22 Januari 1943 COUCANT PrUs 5 cent p er nummer 81ste Jaargang No 21145 Cbetredacteur F TtETER Gouda Bureau Markt 31 Tdefoon 2749 Postrekening 4M00 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN i De nieuwe bonnen B RW IW Een half pond peulvruchten Eieren en appelen voor kinderen Ook gemengd meel weer verkrijgbaar j f Een aanval met handerajiatcB ea iiuchinepUIoi n op een kazemiit S S P K Klerk VrtJw Le de hygiene van bodem water en lucht ij j i MT c u ♦ r K j Jdan zal er niet geaarzeld wopmm om mJ Schuursma te s Gravenhage de g jp en die in staat lUn an Mrate kaM k kM almnn Jut wtrd op Mm hoerdertl Xe TwUk W t rriMl iid Polyfoon Kuiper in k en n d nd uit C bi J tjlJ an an er U r Ire 30 Veor de volgende week ziin op de kNmen 95 verkrUcbaar fecteld de geliniikelijke raBtaocneii brood A en B beacbait aardappelen A en B en bet verminderde rantsoen vleescb op A en B dk een half ranUoen per bon Voorla geeft ban SA van de tabaks liaarl recbt op bet koopen van 1 rantMC tabak dtvcnc rookwaren en bon H van de cJcsretl Bbaar op 1 rantioen clgsiettCB Verder zU oor bet tQdvak vaa Zonttf U Jaaiurl tot aattertag 2 Februari ie volgende bonnen aangewezen 480 voor 1 kg suiker 481 voor lam 482 voor ZM gram gort 483 voor 125 gram gelaeagd meel 484 voor 125 gram haveriBOiit 485 voor 250 gram peulvrncbten 4K voor 100 gram vermicelli enz 487 418 ea 489 voor kaas 492 493 494 en 4IS voor bloem 05 6 ea 07 voor taptemelk OS 06 en 07 voor melk Lencvens voor de kinderen tot 4 jajM n 4 08 reserve voor 5 4 liter melk ljHp7 reserve voor 500 gram rUst 3 06 W 4 06 voor IH gram cacao met suiker 05 van de vsrsnaperingenkoart voor chooolade 00 en 07 van deze kaart voor suikerwerk 205 3 05 en 4 05 reserve van de tadkaarten voor 1 kg appelen voor kinderen tot tl laar en 3 07 reserve voor J eieren ten behoeve van de kinderen van 4 tot 14 Jaar Enkele be angrüke wüzigingen Ter toelichting op de heden verschenen lust van nieciw aangewezen distributiebonnen wordt het volgende bekend gemaakt Aangezien het rantsoen gestandaardiseerde melk voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar en het rantsoen taptemelk voor personen van 14 jaar en uuder tot drie kwart van de tot dusverre beschikbaar gestelde hoeveelbeld zijn teruggebracht zijn voor de distributieperiode van 24 Januari tot en met 20 Februari as de bonnen melk 05 elk 06 en melk 07 elk aangewezen voor het koopen van 1 4 liter gestandaardiseerde melk en de bonnen taptemelk 05 taptemelk 06 en taptemelk 07 elk voor het koopen van 1 4 liter taptemelk Del bonnen melk 08 en taptemelk 08 zullen m verband met de vermindering sjjati het rantsoen niet worden aanMwezejiPen kunnen dus worden vernietigd Aangezien het rantsoen gestandaardiseerde melk voor kinderen beneden 4 jaar geen wijziging heeft ondergaan is oor deze categorie Ijehalve de bovengenoemde bonnen melk 05 melk 06 en anelk 07 bovendien bon reserve 408 aangewezen Laatstgenoemde bon geeft recht op het koopen van 5y4 liter gestandaardiseerde melk waardoor de in totaal beschikbaar gestelde hoeveelheid blijft gehandhaafd op SVt liter per week Een rantsoen gestandaardlwerde melk en een rantsoen taptemelk blijven gesteld op 1 liter zoodat rantsoenbonnen recht blijven geven op die hoeveelheid Vleesch Aangezien voort met ingang van 24 dezer m plaats van 250 gram vleeesch per week 200 gram beschikbaar wordt gesteld geven in den vervolge zoowel de a bonnen als de b bonnen voor vleesch per stuk recht op 50 gram vleesch been inbegrepen In verband hiermede zyn voor de ikutct4and Ouitsch weermachls bericht Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt d d 21 Januari bekend In het Zuiden van het Oostelijke èront hebben de bolsjewieken hun felle aanvallen voortgezet Zij werden overal met zware verliezen teruggeslagen ZtJ verloren op 19 en 20 Januari 52 tanks waarvan alleen een pantserdivisie in BuccesvoUen tegenaanval 24 vernielde Sterke formaties van het Duitsche luchtwapen en Roeraeensche gevecbtsvüegers dre en m voortdurende actie troepenconcentraties der bolsjewieken uiteen en bestreden de vijandelijke ravitailleering De Duilache treepen in het Wied ♦ SUUngrad itoldeii tegenover de VMrtdarende im umlncen van den ▼ flsnd om h verdedlglngsfroat In te drakken verder uitenten wepratand en oegea massaal nitgevoerde aanvallen ia vertltterde gevechten af In ten centralen sector van het front n ten Zuidoosten van het Ilmenmeer Plaatseluko gevechten wparbu eigen stoottroepen met succes in den strijd waren gebracht Bij de aanhoudende harde gevechten ten Zuiden van het Ladogameer werden 27 Unks waarv 18 door een mfantenedevisie vernield In den tijd an 11 tot 20 Januari zijn aan het Oostelijk front 804 bolsjewis üsche tanks dour formaties van het i jrr vernield buitgemaakt of bu en gevecht gesteld Het DnKsch Italiaansche pantser1 1 fe t gisteren alle door het achl te Britsche leger met massale Infan r e ea pant strijdkrachten IngeSÜIf vallen bloedig afgeslagi Biische duikbommenwerpers grepen vernietigend effect in de geveeh en In Drie Britsche Jager werden rge ehSten In Tunis zyn de m de laatste tweeo g n jicwonnen nieu re stellmgen be M n tegen terk vijaodelukeWgrnaanvaUeti m Op penige pUatsen rerden zg ten aanzier van terrem en k nof b J j gr k vèfbeteni het ÏÏ Wvangenm en de buit worden rend grooter luchtwapen heeft d evechU week van 24 tot en met 30 Januari aa de bonnen De aandacht wordt er m dit verband op gevestigd dat een rantsoen vleesch blijft gesteld op 100 ram zoodat de met een rantsoen vleesch gemerkte bonnen recht blijven geven op 100 gram vleesch been inbegrepen Tenslotte zij met betrekking tot devleeschdistnbutie nog opgemerkt dathet bloedworstrantsoen is verhoogdvan 150 gram op 300 gram Men kandus m den vervolge op een rantsoenbon voor vleesch 300 gram en op eenabon of een b bon voor vleesch 150 gram bloedworst koopen Deze wijziging houdt verband met het feit datbloed en bloedplasma voortaan buitende vleeschdistnbutie vallen zoodat by aflevering daarvan geen distributiebescheiden behoeven te worden afgf geven Peulvruchten Voor de komende distnbutieperiodewordt een algemeen rantsoen van 250 gram peulvruchten beschikkbaar gesteld Bon algemeen 485 is hiervooraangewezen De aandacht wordt erop gevestigd dat men niet een bepaalde s wrt peulvruchten kan verlangen doch genoegen dient te nemenmet hetgeen de winkelier in voorraadheeft Bovendien moet men er rekening mede houden dat het in verbandmet den met de bevoorrading an dewinkels gemoeiden tijdsduur nietoveral mog eIuk zal zyn het peulvruchtenrai tsoen reeds by den aanvang van die distnbutieperiode te betrekken Gort en havermont Voor het tydvak van 24 Januari tot en met 20 Februari is voorts bon algemeen 482 aangewezen voor het koopen van 250 gram gort bon algemeen 484 voor het koopen van 125 gram havermout en bon algemeen 483 voor het koopen van 125 gram gemengd meel Voor laatstgenoemd artikel geldt evenals voor peulvruchten dat men niet overal dadelyk bij den aanvang der periode het rantsoen zal kunnen opnemen Appelen In het z g sladsgebied worden ook voor de komendie distribuiicpcnode weer appelen beschikbaar gesteld Dit maal komen personen van O lot en m t 20 jaar voor zoover in het be zu zyn van stadkaarten m airmerking voor een kilogram appelen In verband hiermede geven de bon nen reserve 4 05 reserve 3 05 en reserve 2 06 van de stadkaarten dat zyn dus de bonnen met rooden opdruk van 24 Januari tot en rnêt 20 Februari a s elk recht op het koopen van 1 ki ogram appelen Niet a Ie winkeliers zullen echter reeds aanstonds by het begin van dr distnbutieperiode a pelen kunnen afleveren Eieren De voor het koopen van drie eieren aangewezen bon reserve 3 07 van de aan kinderen van 4 tot en met 13 jaar uitgereikte kaart moet uiterUjk op Zaterdag 30 Januari a s by deb winkelier worden ingeleverd desgewenscht tegen oittvangstbewijs De winkeliers worden in de gelegenheid handelingen ojder troepen op den grofid gesteund eo in verscheidene golven een volledig beladen groot convool aangevallen m de wateren van Algiers Tot dusver zyn twee transportschepen met tezamen een jihoud van 18000 brt m den grond geboord en 9 vrachtschepen zwéar beschadigd drie daarvan rse ten in brand Ten Westen van Algiers heeft een Duitsche duikboot bovendien een sciiip van 6000 brt m den grond geboord en een tweede schip Avelk ondergang niet kon worden waa genOraen getorpedeerd Een formatie snelle Duitsche geTeebtivllefttlgen heeft gistermiddag bd verrassijtr nden In scheervlucbt aan gevallen rn bommen van zwaar kaliber geworpen op het stedelijk en havengebied De begeleidende Jagers schoten in felle Inchtgevechten drie Britsche Jagers en bovendien 10 versperringsbalKn neer TezelfdertQd bombardeerden andere Tllegtulgen verscheidene plaatsen in het Kulden van het eiland Dea nachts besireden gevechtsvliegtuigen Zuidoostelijk gebied van Engeland Nederlandsche krygs gevangenen op Malakka Het mformatie bureau van het Nederlandsche Roode Kruis Korte Voorhout 14 te s Gravenhdge ontving wederom uit Japan telegrafiiche opgaven van Neder landsche krygsgevangenrai op Malakka Wegens het ontbi ken van adressen en vermmkmg der namen kon over een aantal personen nog geen bericht aan de familie worden gezondei De na men dezer müitairen allen be hoorcnde lof het Ned Indische leger en wel meerendeels tot de troepen van Sumatra en Riouvi worden hieronder met de telegrafische verminkingen overgenomen Sergeant Ie kl h romeya lands ormscrgeant jw paape soldaten e a vernes hw naezer h bernoski whh peltzer gj lysen militiesol daten b schoevers ra vleeuwenboomkamp jra nagel wer dejong kwlr beynen roode kruissoldaa we amold milicien r vdbosch 2e luit thh v essels sergeant majoor gw offermans sergeants ag ernst poot vanhooren cvc burg hopstaken a vanderbyl soldaten l eurts b mmdcrman af desceller j kyk huis jthp doekbrydc r militiesergeant Ie kl fc gemts militieser geanten 2e k 1 devries chp peUnckterhaseborg soldaat Ifc v iwerff stadswacht luits a smit kc onstenk gh bekkering sgt w loonstra lanting sgl 2e kl wf ba laart soldaat jg smit mtidische dienst luit hwh kolk 2e luit jch klem artillerie militiesoldaat ja hicks brigadier cca brmkman militiesgt Ih schenkan soldaai ok busaemaker milrtiesoldaat h tjeb bes tj tjebbes hc veenhuyzen a vanoyen 2e luit s v anderschouvv landwachtsoldaat ygj voet miktiesoldaten b werkman sa speyer f palmboon h urmga th bodeker ah Iwandsma landstormsoldaat wf micheisen genie landatormspldaat h terpstra militiesgt 2e kl wd dermochemont onderluit U wermunt sgt hh smeets sgt Ie kl je kool sergeart p agerbeek woic pv b aderen sergeant hj beek d frarzen a de kluyver leipsis ch lodde ra lilipplichtigen r quentm r rykschroeff spree jw stassen m van VM k soldaten J boekwyt jg dela bretoniere mi i tieplichtigen h van d n brink m cramm h van ede van der f als h feruerda e herklobs g hofland hjcg hogendsrp a de long pw ko nis de leau de Fami ieleden enz gcliftven iich onder opgave van zoo volledig mogelijke gegev is omtrent deze militairen tot bovergenoemd ir forma ie bureau te v enden J L ges eld zicli met de door hen van hun klanten ontvangen bonnen te bevoor raden waarna aflevering der eieren aan het publiek zal tunnen plaats liebben m den loop van het tydvak van 7 tot en met 20 Februari as Sinaasappelen en manderijnen De aandacht wordt tenslotte nog gevestigd op de veHerging van den gel digheidsduur v den voor het koopen van 350 gram manderijnen of sir aas appelen aangewezen Ibon reserv e 4 03 tot en met fi Fefiruan a s Aflevering van margarine en mndvet Van Zaterdag 23 Januari tot en met Woensdag i Februari zal op de by den de aiUist ingeleverde bonnen boter 04 per bon 125 gram margarme wor den afgeleverd Zooals bekend geven deze bonnen uitsluitaid recht op het koopen van margarme Zy die niet in de gelegenheid zyn gewekt de genoemde bonnen by den handelaar m te levesren zooala schip pers woonwagenbewoners patiënten in ziekenhuizen e d kunnen met ingang van 23 Januari a s zonder vóór inje ring margarme op deze bonnen koo pen Voorts kan men den bon boter 04 ook in hotel ed gebruiken Degenen die m het tydvak van Woensdag 30 December tot en met Za terdag 2 Januari j 1 bovengenoemden bon by den slag r hebben mgeleverd ontvangen per bon lOO gram rundvet Geruchten over de boter Dtn laatsten tyd doen geruchten de ronde dat in de eerstkomende weken geen boter meer zal worden verkrygl aar gesteld Naar aanleidmg hiervan deelt net Ryksbureau voor de voedselvoorziening m oorlogstijd mede dat deze geruchten niet juist zyn Met ingang van 4 Februari as zal een bon worden aangewezen waarop naar Jceiize boter of margarine zal kunnen worden verkregen Er zal voldoende boter zijn zzoodat men mdien men dit Mededeeling Met Ingang van 15 Januari is het SSErsatzkommando van de Stadliouderslaan 132 naar de Korte Vi verberg 5 te s Gravenhage verplaatst Belanghebbenden wordt verzocht hiefvan goede nota te nemen Houdt Uw OASVERBRUIK m toom en SPAART en en dag WAT STROOM VERPLAATSING DIENST GEMACHTIGDE VOOB DE PHUZEN Wegens verplaatsing van den een tralen dienst van den gemachtigde voor de pry zen naar Deventer moet het telefonisch en schnftelyk verkeer met dezen dienst met ingang van morgen 23 Januari tot 1 Februari as warden stopgezet Met ingang van 1 Februari is het corresponden ieadres diejist van den gemachtigde voor de pryzen Deven ter Nadere mededeelmgen vo gen nog GROETEN NAAR NEDERLANDSCHE VRIJWILLIGERS AAN HET OOSTFRONT Dl persdienst van den Nederlandschen Omroep deelt mede dat met m ang V an Maandag 25 Januari a s lederen dag op de golflengte 16 81 en 19 56 meter tusschen 15 10 en 15 15 uur groe en van familieleden aan Nederlandsche vrywilligers aan het Oost front zullen worden uitgezonden Het betreft hier groeten welke op 10 Jan j 1 in een der studio s van den Nederlandsqhen Omroep te Hilversum zyn opgenomen SiadsHteuurs Cursus over juiste taakopvatting in voetbalsport VbRUEZEN MINDER ERG DAN WINNtN MET ONGEOORLOOFDE MIDDELEN Om stheidsiethters consuls vereenigmfesbesturen en grensrechters de juisle opvatting van hun taak in het belang van de voetbalsport by te brengen heeft de Scheidsrechtersvereemgmg groep Gouda met deskundige voorlichtmg een cursus georganiseerd die gisteravond in De Kroon is begonnen met een gemoedelijk praatje van dén beer W H A Burgwal uit Den Haag secretaris van district II van den N V B die aangaf hoe de onderscheiden functionarissen hun taak moe n opvatten en uitoefenen Spreker wees daarby om op het belang van een goede samenwerking tusschen bestuur en consul raadde sclwidsrechters aan spontane overtre dingen minder streng te bestraffen dan overiredmgen met voorbedachten rade gepleegd en drong er by de spelers op aan in alles sportief te blyven iti welk verband luj voetballers en besturen verzocht met te trachten in gevallen van uitiending of waarschuwing den scheidsrechter te bewegen het rapport te verzachten of niet in te dienen Opmerkende dat de strafcommissie den laatsten tyd veel meer te behandelen heeft dan voorheen wees de inlei der f op dat de schuld daaraan voor een groot deel terugvalt op de vereeiitgingsbesturen wyl de opvoeding dfx soelers in de clubs geschiedt Ook de taak van den grensrechter behandelde spreker uitvoerig waarby hy scheidsrechters den wenk gaf slechte of partydige gransi echter hevei weg te sturen dan ze de gelegenheid te laten een onrustige sfeer binnen en bultei de Innen te scheppen De heer Burgwal concludeerde dat alle bij het voetbal betrokkenen éen doel nastreven en dat er daarom eenheid dient te ziin men dient elkaar te steunen en de besturen moeten speler goed inprenten dat verliezen minder erg IS dan winnen met ongeoorloofde middelen Na dat leerzame betoog maakten velen van de vry talrijk opgekomen bezoekers gebruik van de gelegenheid tot het stellen van vragen BESMETTELMKE ZIEKTEN In de ween van 10 tot en met 16 Januari zgn m Gouda en omgevmg de volgende gevallen van besirettelyke ziekten aangegeven Bodegraven 2 Boskoop 1 Gouda 3 Gouderak 1 Moer capelle Moordrecht 2 Nieuwerkerk ad IJssel 2 Ouderaik a d IJssel 2 Oudewater 1 Papekop 1 Sdioonhoven 1 en Waddinxvpen 5 diphtherie en Stolw ik 1 roodvonk Feuilleton Nadruk verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlandsche Roman doorT J A L CORDENS 28 Na de thee werd champagne geserveerd en het gesprek was een poosje algemeen geworden toen onverwachts een ordonnans werd aangediendi die lord Donega een telegram overhandigde Excuseer me een oogenblik zeide generaal tervvyl hy achterover mzyn stoel geleund en de beenen overelkaar gekruist op zijn gemak hetlange bericht las De officieren kckerthem aan maar de beleefdheid verboodnieuwsgierigheid te doen blyken Heeleven toen miss Birkhead my wenkte haar het doosje sigarettn aan te geven kreeg ik gelegenheid een h ik te slaanop uef gelaat van myn gastheer Er fs geen emot op te zien ail en bespeuivJe ik een lichte samen trekkmgder wenkbrauwen Toen hy het telegram had gelezen stak hy het kalm inzyn borstzak en wendde zich tot deofficieren met wie h4 was binnengekomen Als ik straks had geweten dat ikdit telegr n zou krygen sprak hydan hadden wy die zware conferentieniet behoeven te houden en ik hadmeer t jd aan myn gasten kunnen geven Dit gooit alles weer onderstboven Gwjmn zei hy na even te hebbennagedacht ga jy morgen met den eersten trem naar Benares dan kun jedaar alles met den coounandant bespreken ik zal een telegram sturennaar Lucknow dat HeiuleT zich me Wat Waar Wanneer Schouwbvre Biouaap Als de plicht roept met Carl Raddatz en Frit Ka npers Aanvang 8 la uur Zondag vanaf 3 30 uur ThaHa Theater Zooiets doet mijn dochter met met Ralph Arthur Roberts en Erika von Theüman Aanvang s IS uur Zondag vanaf 3 30 uur Reunie Blnsroop De barbier van Sevilla Imet Estrcllita Castro en Roberto Ray Aanvang 8 15 uur Zaterdag S uur en vanaf 6 uui Zondag vanaf 3J0 uur Zondag 10 30 uui Dat komt er vaj met Paul Hórbige Reunie Foyer Cabaret met Riwaro en muzikale ensembles Aanvang Zaterdag vanaf 9 uur Zondag vanaf SJO uur Ï3 ItM 3 Ir Het Blauwe Kniia Bijeenkomat Ned Reiavei eenigtoc causerie H F Barth met lichtbeelden 23 Jan 7 30 aur Knnstmm Cabaretavond Goudsehe HBS vereenlgiog optreden gezelschap Paul Ostra APOTHKKFRSOIENST Slreda geopend dea nachts alléén voor geueetmlddeJen Apotheek Dee We thaver 14 Maken van kleedingstukken uit oude stoffen op school SCHOOL 8 VORMT EEN MOEDERCOMMISSIE Op een ouderavond van de openbare agere school no 8 gisteren m Het Blauwe Kruis gehouden bleek by de ouders vi arme belangstelling te bestaan voor het mi latief van den Centialen Ouderraad om de kinderen op school van oude stoffen bruikbare kleedmgstukken te laten maken Het is met a een de bedoeling aat eenvoudige pantoffeltjes worden v ervaardigd maar ook dat onder leiding van de onder wyzeressen oudeme meer gebruikte kleedingstukken vermaakt worden tot nuttige artikelen Spomaan werd er uu de ouders een commissie van moeders gevormd die de onderwyzcie sen hierby behulpzaam zal zyn Als lid van de ouoercommissie werd gekozen de heer F Rook GOUDA STANDPLAATS INSPEQTEUR VOLKSGEZONDHEID gemeente Gouda By bescbikkuig van den secretaris generaal van het departement van Sociale Zaken is me t ingang van 1 Januari nader aangeuezeo als standp aats voor den mspecteur van de Volksgezondheid by den dienit welke in het byzonder is belast met d handhaving van de wettelijke bepalmgen op de uitoefening van de amenybereidkunst van de Warenwetten van de Opiumwet en met de zaken rakende een twintig cavalerislen by jc voegt De commandant van Benares zal voor een extratrem zorgen daarmee ga je zoodra Hensley is aangekomen naar Patna Hensley kent die streek op zyn duimpje en l an je dus van nut zyn Wave dit werd gezegd tegen eenofficier die zooveel als zyn secretarisscheen te zyn sem jy evren naar dencommandant van Lucknow dat Hens ey onmiddellyk met twintig man naar Benares vertrekt om zich onder de hevelen te stellen van majoor Gwynn Straks kunnen we nog wel een kleme bespreking houden De generaal stak een ver che sigaret op en Wave gmg heen om zyn telegram te verzenden Komaan Dora zei Lord Donegal zmg jy nog iets voor on want eenavond onder muziek is vervciendvooral na zoo n saaie ondert reking Dora lag languit in een gemakkely ken fauteuil met de handen onder het hoofd een sigaret te rooken zy scheen niet veel zm m ruigen te hebben maar zy gehoorzaamde direct en gmg naar de piano Met zeer gevoelige doch ietwat zwakke sopraanstem zong zy een aria uit de Samson éh Dalia waarmee ze welverdienden by val oogstte Ik ben slecht by stem te veelsigaretten gerookt antwoordde ze tcrwyl ze lachend lady Donegal aankeekDeze dreigde haar met den vinger Speel dan nog maar een stukjezei zfe met een blik op haar man Dezekniltte en met veel virtuositeit speelde ze de bekende wals van ChopmToen meenden Keen mg en ik dat hetvoor OOI tyd werd om heen te gaan het was warm geworden in de zaal deavond was zwoel en een reusachtigeInlandsche bedieïide met jjfitten tulb id en Isngen profetenbaard bad debreede deuren opengeworpen die uitzicht gaven op een tuin met allerhandetropische gewassen en overgoten doorhelder maanlicht Wordt vervolgd Ned O H OFFICIEELE LANDBOliW MEDEOEELINBEN voor de provincie Zuid Holland HET VERVOEOEREN VAN BRUINE EN OF WITTE BOONENPIKSEL Binnenkort zal door den Provincialen Voedselcommissans voor Zuid Holland aan bepaalde varkenshouder en wellicht ook aan sommige ruSdveehouders een beperkt kwantum bruine en of witte boonenpiksel worden toexewewB Wie hiervoor in aanmertcuw komen zal ia overleg met de Plaatselijke Biureauho ders worden uitgemaakt idngs dezen weg wordt evenwel reedi thans uitdrukkelijk onder de aandacht van belanghebbenden gebracht dat het vervocderen van boonenpiksel in rauwe toestand gemalen of onjremalen ooczaak kin zijn van em U e vergi tigin verKhijnseien welke leUi den dood tcnaevolge kunnen hebben Het boonenpikael dient daarom steeds in goed gekookte toestand ervoederd te worden Na het koken kan het pikael namelijk londer eonig bezwaar als krachtvoeder worde opeenomen Om de kans van rauwe T rvoedenng zooveel mogehjk te verkleinen al bat boonenpiksel zooveel mogelijk in ongemalen vorm worden afgeleverd Tenslotte zij opgemerkt dat voor het koken van het boonenpiksel geen brandstof twschikbaar kan worden gesteld PAAROENTRACTIE Zoowel de hndbouw als de expeditiebedrijven hebbei te kampen met bet tractieviaagstuk Een ieder zou zich thans itoeien de tekorten aan vloeibare en vaste brandstoffen op paardentractie willen Instellen Dat dit met altitd mogelijk U Iigl voor de hand wanneer men bedenkt dat reeds vele paarden aan het platteland zijn onttrokken en in de steden zijn terecht gekomen Bovendien brachten de vordeiingen die onvermijdelijk waren mrfilijicheden met zich mede Verder is het zoo dtt een ieder gaome houdt wat hij heeft en niet eerder een p lard levert dan dat hem de desbetreffende verplichtinjt ts opgelegd Dit is niet goed te noemen daar vele personen er met smart op wachten om een paard toegewezen te krygen en dtt soms zoo dringend jioodig hebljen dat blf nlettoewijzing hunbe trijf ernsUg gedesorganiseerd wordt In deze gevallen kthmen de paardenhouders elkaar onderliruKook v el vï dienst zijn door elkaar paarden uit te e ncn Oe landtMuwer kan bijvoorbeeld tal den winter heel goed een l eroeps of eigenvervoerder helpen met een t aard Zookunnen zij m het algemeen er ook voorzorgen dat de veehouder in de weldestxeken zijn hooi goed en op tijd buuieakrijgt door het ultleenen verhuren vaa paarden Anderzijds dienen de bAoepa en eigen vervoerders er toe over te gaan om den landbouwer in de oogstmaanden te helpen aan paardentractie Op deie wijite kunnen beide categorieën geholpen worden Het Is in vele gevaUen niet mogelijk om hun die een paard noodig hebl en er een toe te wijzen daar hit aanbod op da markt te gering is Mochten de paardenhouders er niet toe overgaan om elkaar tijdelijk te belpen deren te helpen n dit nalaten er toe t verplichten Er dient op gerekend te worden da bil vritwillif ultleenen verhuren van paarden een leder vrU s In het kieeea van zyn huurder of verhuurder Indien r Ingegrepen wordt dus au de paardenhouders de verpUchtlmf tot Ultleenen wordt opgelegd zal vaniell prekend geen rekenltwi worden gdioudea met de evflltueele bezwaren die de verhuurder of huurder heeft ten opzichte van den persoon en dergelijke heo ieder wordt du in zijn eigen belang aangeraden zijn paarden voor 100 pCt werk te doen verrichten altiuns voor zoover de voederpositie van het peard dit toelaat Het tijdelijk verhuren wordt over bet algemeen toegestaan Er dient evenwel rekening mede gehouden te worden dat voor het verhuren van een paajd voor een langeren tijd dan 7 dagen een huur of een verbuurvergunnlng aanwezig dient te zijn welke bij den Plaatselijken Bureauhouder aangevraagd moet worden Wij rekenen in deze op de ntedewerking van de paardenhouders OPGAVE BOUWPLAN IMt De georgat i crden die in het afgeloopen bemestingsjair een kunstmesttoewijzmg ontvangen hebben zullen In de eerstvolgenJ Ép ei n een aanvraagformulier oitvaipPf woarln onder anderen opgave gevrfigd wordt van het bouwplaa 1943 Wij wijzen r met nadruk op dat genoemde formulieren volledig ingevuld e ondertcekend in een gefrankeerde jjive1 ppe vóór 1 Maart aj lan de atêdttng Kunstmest geretourneerd moeten worden OELOIGHEIO VAN KUNSTMEStZECELS De kalizegels met opdruk No 4 verliezen per 31 Januari s hun geldigheid Dc e bonnen mesten uiterlijk M Januari 1S a blJ dan handelaar Ingeleverd zUn De n dezen datum ingeleverde zegeie kunnen niet meer gehonorrerd worden Van een eventueel gelflg worden der kalizegela met opdruk No i aljmede stikstof x nner met opdruk No 4 en No i ia nat niets liekend VOED SELCOMMISSABI X R ZmD HOLLAND Jic ZON EN MAAN ZoB ay iM ooiler 17 M Maan 19Jn mttt M