Goudsche Courant, maandag 25 januari 1943

Maandag januari 1943 GOUDSCHE COL D ANT NIEUWSil D VOOR GOUDA EN OMSTREKEN eau Markt 31 Telefooo n entng 4M00 Wat Waar Wanneer gchouwkurt Biotcoop Ali da pUolU roept iniei cari iuddau en FriU Kampers Aanvang IS uur Tiialia Thaatct Zoslets doet mijn dochter niet imet Ralph Arthur Roberta n Brika von TheHnMnni Aanvang t M uur euni Bioscoop De barbier van Sevilla met Xstreilita Cattro en Roberto Bay Aanvang g 15 uur t tim IM uur Nieuwe Schoowbutg Derde voorbteiling theaterabonnement Cuituredf ton aat Raad opvaering uierettes Die schone Cilathie en Der FrUhUng door Med Ka ner Opera APOTHEKCBSDIENIT Steeds geopend des nacht alléén voor geneesmiddelen Aootheek E Grendel alleen l an e Tie Jeueg 9 ITAUAAN8CBE WKEKMACHTSBBRICBTEN Het Itallaansche weermachlabericht no 973 van Z terxlag luidt aU volgt Jte strijd tegen vijandelijke pantsereenheden werd gisteren den geheelen dag ten Zuiden van Trjpolis voortgezet De Ittchtmaefat van de spil mengde zich voortdurend In den strUd en steunde de operaties te land In den afgeloopen nacht is na de hevige gevechten tijdens de voorgaande dagen Tripolls door de troepen der spilmogendheden ontruimd die zich In Westelijke richting terugtrekken In Tunesië hebben de Itallaansche en Duitsche troepen hun successen van de vorige dagen uitgebreid Een Amenkaansch vliegtuig werd neergeschoten door het luchtdoelgeschut van een onzer divisies Op 22 Januari des avonds hebben formaties bommenwerpers de liaven Bone aangevallen waar installaties weiden getroffen en branden en ontploffingen werden veroorzaalct £ en formatie torpedovliegtuigen heeft ondanks de ongunstige weersgesteldheid de baal van Bone aangevallen Na drie schepen te hebben waargenomen werden deze met torpedo a aangevallen Twee schepen werden et zekerheid m den grond geboord terwijl het derde schip ernstig beschadigd werd Een ander kaopvaardijschip werd in den haveningang getroffen Al onze vliegtuigen zijn op hun bases teruggekeerd Onze duiklïooten hebben in de Middellandsche Zee twee vijandelijke koopvaardijschep n tot zinken gebracht Vijandelijke vliegtuigen hebben Ispica in de provincie Syracuse Pachino Syracuse en Noto gebombardeerd Drie burgers werden gedood en een gewond Het Itallaansche weerisachtsberlcht van Zondag luidt als volgt De bewegingen van het Italiaan ch Dmtsche pantserleger naar de nieuwe opmarschstellmgen worden ordelijk en regelmatig voor gezet Het kwam gisteren slechts tot partleele acties van tanks die door onze achterhoeden tot den strijd ged vongen werden In luchtgevechten werd een vliegtuig door onze jagers vernield In den sector van Tunis werden in gevechten die leidden tot de bezetting van nog een vljandeltjke stelling 273 gevangenen gemaakt en oorlogsmateneel buitgemaakt Gedurende de laatste twee dagen zijn 16 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten tien Duitsche jagers en zes door afweei geschut Tijdens een vtrgeefschen aanval van torpedovüegtuigen op een onzer convooicn werden twee vliegtuigen door goed gericht vuur dei begeleidend schepen getroffen en ziJn neergestort Vijandelijke vliegtuigen hebben bij Casellamare del Golfo op Sicilië een reizigerstrein onder mitralUeurvuur genomen Er zijn 7 dooden en 30 gewonden gemeld Andere aanvallen in de provincie Catania bij Ragusa en LicBta en op Lampedusa veroorzaakten geringe schade aan gebouwen en etschten twee dooden onder de bevolking Een door den afweer op Lampedusa getroffen vliegtuig stortte in zee Een van on e duikbooten onder bevel van kaptem lultenant Alpinolo Cln 1 heeft eon toroedojager getorpedeerd en getroffen De toi dojager voer als bescherming van een convooi op de Middellandsche Zee Dt GROOTSTHTSLAG VAN DEZEN qjjRLOG De militaire correspordent van het DNB noemt in zijn oveizicht van Zaterdag den huldigen strijd in het Zuiden van het Oostelyk front den tot nu toe grootsten slag van dezen oorlog De krachtsinspanning aan £ ovjetRus sische zijde zoo schrijft hij overtreft alles wat deze oorlog tot nu toe te zien heeft gegeven Het is slechts een daad van WIJS beleid dat de Duitsche leiding tegenover het aanstormen van dergelyke massa s menschen en materieel den reeds den vorigen winter beproef den elastische dwz beweeglyken afweer heeft bevolen Militaire deskundigen beoordeelen derhalve den al gemeenen toestand volkomen juist wanneer rij zeggen dat door een dergelijke wyze van oorlogvoering de massa zich na zekeren tyd moet doodloopen De Duitsche afweer heeft niet alleen bewezen taai te zijn doch ook opgewassen tegen de eischen die eraan gesteld moctei worden De gevecmfen zijn van een hardheid zonder weerga Men kan zeggen dat de geheele veldtocht m het Oosten een hoogtepimt heeft bereikt De vijand werpt nog steeds massa na massa in dien strijd doch terwyl de Sovjets alles op eén kaart zetten staat in dfe brandpunten van den slag nog slechts f n fractie van de kracht van Duitschland en zyn bondgenooten Vanzelfsprekend geven de bevoegde militaire mstanties geen antwoorden op het waarom daarvan Men tast echter wel niet mis indien men aanneemt dat dit feit wijst op voorbereidingen die ten doel heUbem eerst na het uitgeput raken van de tegenwoordige offensieve stootkracht der bolsjewisten de reserves in het veld te brengen De balans van de huidige gebeurtenissen zal eerst opgemaakt kunnen worden wanneer de laatste rcstiltaten van slag en tegenslag te overzien zijn ENGELAND REEFT SOLDATEN NOOOIG De Britsche minister van Productie Lyttelton heeft in het I agerhuis veiklaard dat het de komende maanden noodig zal zijn nog meer menschen voor den mihiairen dienst op e roepen Naar de minister voorts Bei zullen voortaanalle ambtenaren die mAar eenigszins beschikbaar zyn eveneens worden gemobiliseerd daar er geen andere middelen avprblijven om aan werkkrachten te komen Ditmaal worden ook degenen getroffen dit totnu toe kaas hebben gezien door de mazenvan het net te glippen CHEF VAN DEN AMEBIKAANSCIUIN OKNERALEN STAF NAAB NOORD AFBIKA In politieke kringen te Washtngton verluidt zoo meldt de correspondent van de News Cltronicle aldaar dat de chef van den Amerlkaansciien generalen staf Marshall binnenkort naar Noord Afrika zal vertrekken om de leiding der militaire operaties zelf ter hand te nemen De Britsche admiraliteit heeft medegedeeld dat bij het tot zliiken brengen van het vliegkampschlp Avenger door torpedeerine tijdens de gealliWrde landing in Fransch NoordAfrilca in totaal 507 officieren en manschappen om het leven zijn gekomen DE ONTBUIMING VAN TRIPOLIg De Itallaansche mmlaler van LandbouwFivolini heeft Zaterdagavond een radioredegehouden waarin h o a zeide Alleen een Italian alleen iemand die weet hoeveel vande jcmgbte Itallaansche geschiedenis ligt opgesloten in die drie lettergrepen Tripoliskan de smart tKgrijpen die wij thans gevoelen Doch tèw oogenblik rullen wij on door onze gevAllens laten meeslepen omdatona vertrouwen in het elndre sul aat ongeschokt blijft Het t niet de eerste maal datwij TrlpolltanlS en de Cyrenaica verHeienIn den oorlog van 1914 1918 heeft Italië gee enkel tti van rijn koionie aan deMiddellandsche Zee verdedigd Het fascismei h t geweest dat In een schitterendecminraïne Libïe heroverd heeft Wij lijn erteruggekeerd en U zullen er weer terug ke e rwi t Duitoche weermachUberichten Het opperbevel van de Duitsche reermadit maakte dd Zaterdag bekend VQandeUfke Mavallea ia bet Weste10ke deel vao den Kaukuui mialufcten Hel locmaken van dieo vUand in bet Noordemke ded Tsn den Kankaaiu verloopt voleen de pismien In het DongcMed werden bürflka aanvaüen der bolaiewUtea in iwar en afwisaeleode levechten arcealacen Een tefenaanval van Daltache infanterie en onnatiea tanlu wierp den vQaod ver naar het Omten Umg De vetdedlfen van Btalincrad boden isterea tydena den eheelen dac in een heroïeke woratelinc verset teren een numeriek upericnran vt and Twintig tankt werden in eveehtcn op korten afatand vernietigd Een diepe v jaodelyke brea In bet verdedicingatront werd door bet in den atr fd werpen van alle krachten opgevangOL Ue ware afweergevecbten aan den mlddenloop van den Don en ten Zuiden van het Ladofameer duren voort Het Dultach Itatlaansche pantserleger beeft zich na het afweren van zware vijandeltilte aanvallen in den afgeloopen nacht overeenkonutlg de plannen van den vijand loagemaaict Door deze beweging naar bet Westen werd TnpoUi zonder strijd ontruimd nadat ajle voorraden en al het oorlogsmateriaal uit de stad weggevoerd en de haven vernield was In t gevechlsgebied van Tunesië nemen de eigen krijgsoperatles een gunstig verloop Een vrij sterke vijandelijke groep strijdkrachten werd ingesloten en pogingen tot ontzet afgeslagen Tijdens levendige wederzijdsche activiteit in de lucht werden in bet Middellandsche Zeegebied zeven vijandelijke vliegtuigen neergeschoten EU unvallen overdag op de ku t van de bcz tle K bl€d n In het Westen verloor de vüand door den afweer van Jachtvliegtuigen en luchtdoelartillerie 17 vliegtuigen voor liit meerendeel bommenw erpers Fnkle Brltsche vllgtuigen hebben op 22 Januari des avonds hier en daar liommorfgeworpen op West Duitsch gebied DultRchc gevechtsvliegtuigen hebben In Tren nacht voor den oorlog belangrijke inatallaties aan de Zuldkuat van Engeland en in het mondingsgebied van ie rivieren Tecs en Tyne aangevallen Het opperbevel van de Duitsche wccrmaeht maakt d d Zondag bekend De winterslag in het Oosten duurtmet onverminderde hevigheid voort Overeenkomstig de stelselmatige verkorting van het Zuidel ke front hebben de gevechten in het Noorden vanden Kaukasus zich verplaatst naar hetgebied van den Koeban waar ook gisteren vrtj zwakke aanvallen der Sovjets mUlukten In het Weatelyke deel van den Kaukasus wierpen Duilsehe bergjagers en Roimeensche troepen doeltreffend door de luchtmacht gesteund den doorgedrongen vijand tot zyn punt van uitgang terug Aan den beneden Don gelukte het aan snelle Duitsche formaties den sterken vijand in den flank an te vallen en hem onder de zwaarate verliezen aan menschen en materieel naar het Oosten te verdrijven Bij Stalingrad is de toestand door het verdere binnendringen van sterke Ti andelijke massa s van het Westen uit verscherpt Desondafiks handhaven de verdedigers steeds nog ongebroken Is lichtend voorbeeld van het beste Duitsche soldatendom den steeds nauwer wordenden ring ont de stad Zij binden door hun heldhaftig optreden terke vijandelijke strijdkrachten en J tagneeren nu reeds sinds maanden len vljandelijken aanvoer op een zijner belangrijkste ponten Evenzoo Is tusgchen Donetz en Don de Redende storm van terke vUandehike trljdkrachten gebroken op den dapperen tepeniland eener divtait pantaeratrtjdkrachten die in deze gevechten 16 pantserwagens vernietigde Ten Zuidoostem van het Ilmenyeer werd een vijandelijke afdeeiing na dagenlange omsingeling in de pan gehakt 1 den slag ten Zuiden van het Ladogameer goliden de gevechten heen on weer Het rimt hield op alle plaatsen stand tegen den vUandelUken druk Versch aangevoerde reBimenten wierpen den vijand uit alle telUngen waar hij den dag tevoren In was doorgedrongen Ten Westen van Tripolls vonden gisteren Dehalva verkennlngondememlngen geen blj ondére gevechtshandellng n plaats In Xu sie mislukten v andelijke aanvallen op de hoogten die de Duitsche en Itallaansche troenen de laafitc dage i hebben genomen r werden talrijke gevangenen gemaakt en oorlogsmateneel buitgemaakt Na een nachwiuken aanval v n de luchtmacht p het navengebled van Bome ontstonden uitgel reide branden By aantallen overdag en des nachts opPlaatsen in de berette Westelijke gebiedenjn in West Duitachland werden 16 vUeg tulgen neergeschoten van i in Li Voor den Ingang ièw lSli t de paraehutut PJC D lun W Pa Snelle DuitSche gevechtsvliegtuigen wierpen t overdag bommen van zwaar kaliber op beUngrtjke militaire doelen aan de Zuiflkust van Engeland en utten door beschieting met brand ravltaUleerlngsbedrlJ tn BtHMHtOHé SLACHTOFFERS VAN LUCHTAANVALLEN In de afgela pen week zijn van de Nederlandsche burgerbevolking alt gevolg van luchtaanvallen van Britsche vliegtuigen 11 personen om het leven gekomen 18 personen werden zwaar en 19 licht gewond DEPARTEMENT VAN BI ZDNDERE ECONOMISCHE ZAKEN NAAR AMSTERDAM In verband met verhuizing zal het departement voor Bijzondere Economische Zaken van 2S tot en met 28 Januari gesloten zijn Na laatstgenoemden datum zal het departement gevestigd zijn te Amsterdam Keizersgracht 666 HET POLITIEKE WEEKPRAATJE DOOR MAX BLOKZIJL Het politiek weekpraatje dat Max Blokzijl hedenavond om 1900 uur via den zender Hilversum zal uitspreken heeft tot titel De 30ste Januari 1933 DlSTRlBVTlEmEVVrS Uitreiking nieuwe distributiebescheideyp J3p nader te bepalen tijdstippetf tussclien 1 en 21 Februari zullen de plaatselijke distributiediensten bonkaarten voedingsmiddelen 3e periode 1943 nieuwe aardappelkaarten en klantenkaarten voor groenten uitreiken Er wordt onderscheid gemaakt tusschen stad en landkaarten Zij die geboren zijn tusschen 25 Januari en 22 Februari vaa de jaren 1922 1929 en 1939 moeten hun inlegvellen ruüph alvorens hun bonkaarten m ontv gst te nemen Stad MM Verduistert goed De politie heeft m de afgeloopen week vijftien personen bekeurd wegens onvoldoende verduisteren De woningen der betrokkenen zijn t oor drie dagen van het stroomnet afgesneden De verduistering geschiedt op het oogenblik met zooals het liehoort Er zijn tot dusver in Januari 28 verbalen opgemaakt wat meer is dan in de maanden fjov ember en Decemljer tezamen Men zorge dat de afscherming in orde is H B S vereenigingher denkt 25 jarig bestaan LEUKE CABARrt AVOND MET GEZELSCHAP PAUL OSTRA De joudsche HBS vereenigmg heeft Zaterdagavond in eeo gezellige bijeenkomst in Kunstmin haar 25 jang bestaan herdacht Voorzitter Jan Breeman haalde in zijn openingswoord waarin hij o a den directeur en de leeraren met hun dames verwelkomde verschillende aardige feiten uit de geschiedenis van de GHBSV op Het cabaretgezelschap van Paul Ostra verzorgde onder den titel Dat slaat m een vlot en vroolyk programma dat dezen titel eer aandeed Paul Ostra zorgde al dadelijk voor een leuke conference Hy bracht nie bepaald een gloednieuw programflla maar hij was uitstekend op dreef zoowel m zijn liedjes als m een vieral schetsjes aardige niemendallelies waarom hartelijk g achen werd Het schetsje Kamer 17 paste echter niet m een progranuna dat ook door veertienjarigen werd bijgewoond Beppie Boda en Harry Boda waren m deze kleine tooneeïstukjes op hun best veel beter dan in hun zangnummers Een glansnummer van het programma was de goochelaar manipulator en geheugenkunstenaar Jan Hagoort die zijn groote succes vooral te danken had aan de ongedwongen en onderhoudende wijze waarop hy ijn nummers Reisvereeniging in gedachten op reis DE HEER EARTH OVER SPANJE HET LAND DER TEGENSTELLINGEN Vlot en boeiend vertelde Zaterdagmiddag voor de afdeeiing Gouda van de Nederlandsché Reisvereeniging de heer H F Barth adjunct directeur der vereenigmg voor een goed bezette zaal m Het Blauwe Kruis over Spanje het land der tegertstellingen welke inlei dmg werd toegelicht door een uitgehreide prachtige serie lichtbeelden In sterk beeldende taal sprak de heer Barth over dit land dat meer tot Afrika dan tot Europa hoort Ja dat zelfs in verschillende opzichten méér Afrikaansch is dan Afrika Om van een reis door Spanje ten volle te kunnen genieten moet de toerist zich terdege voorbereiden moet hij zorgen dat hij begrip heeft van wat hij ziet Spanje is het land der tegenstellingen Het is het land van de felle zon maar ook van de diepe schaduw van Moorsche moskeeën 1 Christelijke kerken van dorre een ime vlakten maar ook van sprookjeiaèhtige tuinen het landen van den wijn on i etvurige bloed van de elndelooze bguken Icurkeik en olijvenbosschen van den tragen ezelwagen ën het lev en ige rhytme der castagnetten van de nijpendste armoede en de meest overdadige weelde an de sneeuwbedekte Sierra s het Iai van de vrome volksziel en het brvdende leven van den versteenden luister van Arabische paleizen en Katholieke kloosters INTREDE PROP METER TE ROTTERDAM i Onze stadgenoot proponent A J Meyer die m benoemd tot hulpprediker by de Evang Luthersche Gemeente t Rotterdam is In den kerkdienst van gisteren door ds C C J Visser tot zyn artieid jn Rotterdam ingeleid Voor den Kantonrechter BESCHERIMINO VAN DE JEUGD Voor het eerst diende een zaak wegens ovCTtreding van de bepaling die liet beaoeken door en het toelaten van minderjarigen beneden achttien jaar tot variété vcorstellingen des avond na zeven imr zond r geleide van een opvoeder verbiedt De exploitant had vier jongens m zijn voorstelling gehad De knapen hadden een verbaal gekregen maar als kinderzaken njn deze gevallen met gesloten deuren behandeld t Wast niet bekend dat de beaoekers t jong waren deelde de ondernemer mede die verzekerde dat zijn perso neel geïnstrueerd u aan de voorschriften de hand te houden In eerste instantie heeft de kassier er op te let tien Da s niet voldicende meende de kantonrechter mr J A van Bronkhorst Als iemand achter een loket die hel druk heeft en de zaak met kan overzien aan jongens vTaagt of ze achttien jaar zujn zeggen ae natuurlyk ja De aaagewezen weg is de persoonsbewijzen te vragen Daar heb ik met het recht toezeide de exploitant Als iemand z n persoonsbewijsniet wil laten zien dan moet u weigeien een kaartje te verkoopen raadde de rechter Dat is de eenige man ercm aan de bïpabngen de hand tehouden We doen wat we kunnen verzekerde de Midiememer maar als hetdruk 13 verliest men het oog er weleens op De bepakng is er en daaraanbeeft men zich te houden aldus dekantonrechter die het van het grootste ba lang noemde dat de jeugd desavonds thuis zit en met over s raa zwalkt en evenmin door varie evoorstelling geïnspireerd wordt na af o pbuiten m overmoed allerlei experimenten uit te halen Andei zijds overwoog de rechitr dat de bepaling nog maar pas in werking was en legde daarom ƒ 20 sut 10 ttagen op Er was ƒ 25 of 6 dagen gevraagd Het horloge De bescherming van de jeugd ligt ten grondslag aan de voorschriften voor opkropers om van hun aankoopen een register by te houden en met v an minderjarigen beneden achttien jaar te koopen Een koopman had van de 16 jenge Toosje een double horloge voor vijftien gulden ov rgenipmen en achter f bleek het met de Irerkomit geen zuivere koffie te zijn Het meisje had een avontuurlijken zin was met het geld naar Amsterdam ge an en had er goede mer gemaakt Nog ƒ 3 69 was er by haiar terugkomst over Toosje wias er als getiuge en het vv as geen prettge ochtend voor haar zoo ten aanhoore v an ieder de les gelezen te worden Je moest je schalmen zcide de rechter De koopmen verklaairde vam de bepalingen niets te weten Men nam ook wel aan dat hy niet te kwader trouw gehandeld had en daarom liep het V oor hem nog met f 25 boete de helft van den eisch voor de tvtee overtredingen tiezamen af hetgeen voor hem weÜichit een hioog bedrag maar vooi dit soort overtredingen een kocpje is Wachten als er geen ruimte is Als de een een fout maakt behoeft de ander het nog niet te doen Daar kwaim het op neer tnj het ongeluk dat in de tunnel wa gebeurd De beryder van een bakfiets hield met geheel rechts de ruimte was te krap maar desondanks had de achter rydende melkslyter met z n carrier geprobeerd er langs te komen Hetgeen tot gevolg heeft gehacU dat de eerste bakfietsryder vyf weken m het zie kenhu is gelegen heeft dat er een aantal flesschen pap aan scherven is gegaan en dat de haastige melkboer een verbaal kireeg De ander had geinakkelyk naarrechts kunnen gaan vond hy Dat IS het nu jmst zeide de rechter U bent gaan passeeren terwyl ergeen voldoende ruimte was Als u ermet langs kunt imoet u wachten ener achter blyven Twintig guldep luidde de eisch vyf ryksdaalders de uitspraak Politierechter te Rotterdam OORLOGSINVALIDE BELEEDIGD Op 24 September Jl werd door den 32 jarigen crisisaitibtenaar J van O te Gouda een aiitobua uit Gouda en op weg naar Lekkerkerk onder Stolwijk voor controle aangehouden Verzocht werd aan alle passagiers uit te stappen waaraan nietvoldaan althapS met moeite kon worden door den oorlogsinvahde den machine teekenaar J A Koen uit LekkerkerK De chauffeur I der autobus maakte daar den ambtenaar op attent De oorlogsinvalide mo t daarop zyn papieren tooncn die hem uit de hand werden getroltken ingekeken en onder het scheldwoord schoft werden teruggeven een uitdrukking die ook door een juffi ouw uit Lekkerkerk was gehoord De stad Utrecht restaureert haar kerktorens Nadat reeds vrotger een l egin was gemaaltt met het herviel van den toren der Nlcolaaskerk lieefl men thane ook den massieven toren van de Buurkerk onder handen genomen Schim melpenniagh atuvei Voor deze beleediging stond v O terecht HiJ beweerde het woord schoft niet te hebben gebruikt doch omdat hem bi zi n controle allerlei hatelijkheden waren toegevoegd door anderen gezegd te hebben dat het een schofterige houding was Wat door den getuige werd tegengesproken Het O M waargenomen door mr Grasso zeide dat hij over dit geval ontsteld was omdat het hier een ambtenaar betrof van wien verwacht moet worden correct met het publiek om te gaan en zeker met oorlogsinvaliden Het O M achtte het zoo n ernstig feit dat hier een geldboete niet op haar plaats zou zijn Spr vorderde 3 dagen gevangenisstraf De rechter heeft verdachte na hem ernstig te hebben gecomgeerd tot de gevraagde straf veroordeeld Suikertoewtjzing ontvreemd De amb enaar bij den distributiedienst J R te Gouda had een toewijzing voor 50 k g suiker i estemd voor winkeliers en grossiers achtergehouden en verkocht aan den 64 jarigen melkslyter P D eveneens te Gouda voor ƒ 125 De ambtenaar kreeg ƒ 100 voorschot De 7aak lekte uit R werd opgesloten en vertoeft sinds 19 November j 1 In het Huis van Bewaring te Rotterdam Terechtstaande bekende hy het feit Zyn betrekking heeft hij er door verloren Het O M eischte 3 maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest waarna de verdediger mr J van Zwe aandrong dat s mans straf zou worden gelijk aan de reeds doorgebrachte hechtenis De rechter heeft veroordeeld tot 10 weken met aftrek van voorarrest De melkslijter kreeg wegens heling conform den eisch 3 weken gevangenisstraf en zyn zoon de 23 jarige melkslyter P C D 14 dagen gevangenisstraf omdat hu feitelijk de toewiizlng na deze gekocht te hebben zijn vader te koop had aangeboden Vrijgesproken Ingevolge het verzoek van het OM heeft de politierechter vrygesproken den handelaar in ruwe tabakken P B en diens zoon J B beiden uit Gouda verdacht 37 kg tabak welke partij op 5 December j 1 in het pakhuis van eerstgenoemde door een controleur by s ryksdistributie voor tabak en tabaksproducten in tegenwoordigheid van een ambtenaar der invoerrechten en accijnzen was vergezeld aan het beslag onttrokken te hebben De behandeling ter zitting wees uit dat er geen bewaarder was aangewezen noch een der verdachten als zoodanig was aangesteld Bovendien was er door den betrokken crisisambtenaar geen proces verbaal van inbeslagneming opgemaakt doch slechts een verbaal van diens handelingen zoodat aan de beJangrykste formahteiten vereischt bij een wettig beslag niet wag voldaan Diversen Tot ƒ 20 boete subsidiair 20 dagen hechtenis is veroordeeld de 49 jarige grondwefker J E uit Haastiecht wegens verduistering Tot eenzelfde boete werd veroordeeld de 44 jarige landarbeider B H uit Zevenhuizen wegens het belemmeren van een ambtenaar in de rechtmatige uitoefening van zyn bedienmg W V H uit Waddinxveen is veroordeeld tot ƒ 15 boete of 10 dagen hechtenis wegens diefstal van eeti vaarboom VOETBAL Uitslagen van Zondaar NOORD EN ENSCHE0E KAMPIOEN Eerst e klasse District I ADOV Xerxes 1 0 DF C HDVS 2 3 pW S Voleviryckers 11 EDO HBS 10 O District n VSV 4 RFC 4 I IGooi Haarlem 0 7 VUC Emm 5 2 Feyenoord DÜ C 34 2 District III Tubantia Wageningen 3 2 AGOVV HerWe 3 2 QuickGo Ahead 6 r O Enschj B05 s Enschede y 2 PSEC VEC District IV LONGV MVV 1 2 Eindhoven B VV 3 fl NAC Maurit 8 1 Picus NOAÜ 2 1 WillemII PSV 1 1 l Di trict V Heereftvöen Be Quick 9 1 Velocil as HSC 3 +4 VeeBaSnirG V A 1 1 Sneek Achilles 0 1 N In district II behaalde Feijenoord In distnct III Enschedé heft kampioenschap In district I duurt de spanning voort HermesDV5 en ApO bleven met olk nog twee wedstrijden te spelen gelOk aan den kop Onderaan werden de posities van Xerxes In district I en vooral van t Gooi In district II slechter Prijê S cent per n ummer 81 tc Jaargang No 21147 CbatMdactwir F TICTER Gouda Digtriet II ïe klaise A Quick H V V ï t VD L UVS 12 Gouda Elmk wUk i l VIOS BMT 1 3e klasse B Olympia G D A 7 0 Schevenirigeii CroravUet i O Laakkwartier VC S 6 2 De Postduiven GSV 4 0 4e klasse E Gouderak StolwUk 8 1 Haastrecht D O N K li L Ammerstolsche SV Oudewater 6 0 gestaakt Schoonhoven Waddinxveen 8 O Reserve 2e klasse A H3S II ADO m 4 2 DHC IIILaak kwartier II 1 4 HVV II Quick U Reserve 2e klasse B Sparta UI Feyenoord IV 3 2 ADO IV ortuna U 2 6 Reserve 2e klasse C C V V Il a Gouda II 2 2 CDS H Sparta n 1 10 Hermers D V S Xerxers lil 3 4 RFC II JExcelsior Hl 9 8 Feyenoord III Emma II 0 0 Reresver 3e klasse H Excelsior IV Neptunua IV 2 0 Xerie IV SlparU IV 1 3 t Prachtig herstel van c Gouda 0 yMPIA WINT HKT 7 D 0 Jt K VEBUEST HST t l it Zoo viot is de competitie verloopen dat liet güteren reeds de iaatate ronde van het weditnjdrooster wab Er reeten nu nog de inhaalwedfiUyden en daaoia kunnen de voetbaileni ui het bekertournooi ditmaal in den vorm van een halve competitie te verspelen de beenen lemg liouden Het was een blijde dag voor Gouda d t voor oen geduthte verraasing aogde door de pretendent EUnckwtjk te kk ppen en daarmede HVV aan het kampioenechep hielp Die twee punten vielen op een gloeiende plaat vooral nu ook BMT won waat aldus behouden de roodwitlen iuin kostbaren voorsprong ea die is heel wat waard met nog slechts twee wedstruden te spelen Overigene ia de knappe vemchtmg van groote moreele beteekenis zi gerit vertrouwen dat het in de resteerende ontmoetu n op eigen veld tegen VDL ea Vlos gelilkken zal in veiügheid te komen Bijzonder in vorm u den laatsten tijd Olympia dat ook nu booge oogen gooide met l t werd CDA overwounen Het met onvolledigheid iiampende GSV reed aan den voorlaatsen wedstrijd t ie kon het in de lastige opgave by de kampioettfcandidaat Postduiven met bol erken en verloor gedecideerd met 4 o Een formidabele nederlióag leed DONK met IJ 1 werd het geelwitte eUtal door de pretendent Haastrecht gekraakt Van de reserves speelde alleen Gouda U dat zich bil CVV H uitstekend hieW en met een gelijk spei nuttig werk deed want dit punt is oog goed te geb iken De standen in de 2e en 3e Iciasee zijQ nu 2e klasse A HVV ia 2 I 2S M l Elinkwyk ld 0 S 22 56 30 Velox 17 4 4 22 62 31 Quiclt n 22 5a 34 OVS 1T 7 19 44 3 VDL l 7 14 34 43 UW I 12 40 4 vios 19 10 a 48 l c ouda iS II 8 31 6 BMT IS 13 8 27 81 ie klaaae B Laakkwartier 16 U 1 27 7ft 25 PostduiVBn IT 11 1 2 27 90 Scheveningen 15 4 1 22 43 2 VCS 14 4 IH 4St 31 GSV 17 a 1 31 34 01 mpia 13 7 14 43 37 GDA 1 s 10 25 4 ONA 14 B 27 37 Cromvlit 14 11 4 22 81 Terlaak 13 2 li 4 21 GOUDA ELINKWUK J 1 Met geestdnit en snelheid de tegenparty overspeeld De m het eJtal aangebrachte wyzigmgen hadden blykbaar nieuV vuur m de rood witte gelederen doen ontbranden Er werd roet veeJ elan b gojmen en een reedj na twee mmuten door Boel gemaakt doelpimt schonk het noodijge zelfvertrouwen want daarna ging Gouda geleidelyk het spel beheerschen Stoppelenburg bleek een uitatekend aanvaüieider zyn telken ineens doorgeven naar de vleugel bracht snelheid en verrassmg m den aanval Ook h et overige deel van het elftal was uitstekend op dreef Elmkwyk kreeg geen gelog iheid er m t koii en Hoewel de blauw witten terdege hun best deden waren hun veel minder talryke aanvallen zonder fysteem en vert and Na 20 mmuten doelpuntte Usselstem doch het werd geannuleerd Een goed kwartier later had Walthie met een kopbal uit een door Stopp lc nt i rs genomen hoekschop succes 2 0 Aan den overkant stelde Hol die den bal tot m het Goudsche doelgebied opbracht G Jansen m staat voor te zetten en Loggen doelpuntte daaruit op fraaie wyze 8 W Het eerste deel van de tweede helft was de stryd weer eren aantrefckelyk Ook toen gaf Gouda den toon aan De Elmkwyk verdediging moest m da eerste tien minuten vyf maal n hoekr schop weggeven Ook had Gouda pech schoten van Grootendorst en IJssêJr stem kwamen togen den paal Na 2S minuten gmg ElBikwyk energiek po gen de rollen om te draaien Hol ging m ld voor spelen en alle Imies drongen naar voren Wel werd toen meer op do Goudsche helft gespeeld lAMr de tJiuisclulb bleef Uxh gevaarlyr Toen Bopf acht mmuten voor ü d van d vooruitgeschoven positie van v Elk profyt trok 3 l was de stryd beslist POSTDUIVEN 4S S V Umlsclub vim hotvaardlgcr GS V versoheemVederotn met i n gehavende ploeg In de eerste helft was Postduiven aanmerkelijk sterker De Goudsohe verdediging had het 4ruk ze hield echter uitstekend stand Na eer half uur slaagde Postduiven er in ha r overwicht m een doelpunt van den midVoor uit te drukken l 0 Na de pauze speelde GSV m een gewyzigde opstellmg Dit bleek in zooverre een verbetermg dat m het vdd partyen goed tegen elkaar opwogen xu de aanvallen toond de thuisclulb 7ith het gevaar kst De vooriioede dér i ezoekers was vrywel scJiotloos N ien mmuten vergrootte de rechtbmW den voorspronig der gasüheerei A Eenigen tW later werd den Iwenaars een poging de tegenpartij de buitenspelval te laten loopsn dlottig jk 0 Tien minuten roor hA mïe Khoot weer de reohtSlMnii n m 4 0