Goudsche Courant, maandag 25 januari 1943

X Ol ERKSKK A D USSEL BeaaèaUnc D hear P C van derVhMrdt eeral ambtenaar ter gemeentesecretarie alhier is met m ang van 15 Febniarix e k beno nd tot commiester secretarie va defcemeente Gormchem j 1 Ve n julleo ka beer Van der Wordt noode ïh ti vlrtrekken Naast mn ambtelijke k rt aamhtden had ook het vereenigjigs even zun bclangstellmg De landelijke ryvereeniglng Kassau Ouwetierk vOTid Bv hem een vexig se r aarB f WADDINX BargerltJke Stand d van A A Sc Gehuwd P JRip ing der Breggen Overleden Ifet Mfe RtjwIeldlefstilKnCi rjtrïl Oud n AMkl tntn i 3rf ai tti om m vooripwM totu l tp rtB CMIUkt wrd m dmk wn ki M itr4 het Of bMtt I au hattocb langer uill Cm mt iaiint rs telf ovtrlulcd dal hel noodzaki i is vfiof liel ver triiRen van dinlcvensduur nü Uw rl wl l nor rayataratlg TokkoBdlg darkoud naar VAN WAAS i H i 7 20eé Xo ji edkMt Schcionlwvca IU tr bt SMtw k Goudcnk Amliwnt CV Dotnc Moorilnebt OHdnraUr ttii lnxvMa QEBR TCN HOEVE OTTBIDAM lal 38427 OeNHAAG Tal 333298 OOODaBAK nOLWUK t t Taa ia iMn ea iii ilfaat Goudwak iMett mi invallen Stolwijk èn Na 10 mlwaten aifnt O thulaclub de leutin door A V VHct uit een voorzet vanSustw Hierna act Kalbergen m t 2 0 aStolwijR werkt zicb loa Bun choten dle splr jpfcflt maakt een tefenpunt l2 l Na de rart li doelman blessure door Baafl vervai trap breekt Kaaberten doof eens lï I Stolwljk I nu Uit een voorzet van Unks Bode en ven later Trouwborst ii l Kas bergen brenft den stand op ft 1 AJtMEIUTal OimCWATni IWt boren Maria L P Bol S A van ffers 8 j Bij een café is een heerenrijwiel A uit een afgesloten schuurtje een dammiets ontvreemd Clandestien gekocht Bij de opheldering van verschillende diefstallen van tarwe aardAipelen en dergelijke kwam tevens aa het jicht dat een aantal personen ft deze gemeente door het koopen van ae goedereM zich hadden schuldig geJiaakt aan jvertreding der distnbutiebepalingen 1 Liquidatie D N V Iktrooimaatschappij Comic iiUiKr laakliquidatiegetreden V ïTMPlA G l A 1 Dria tiTffan in drie ralnutea blrrai u heeft htt t i8en Gi A tarnt ijk girftakkilijk gciiad en de uit ti geeff daarvan een abpiefelin Al gauw nj den ftn p whn p de ttiuis lu b h enige kansen Zy nsnn de leidin toen HiKJimeijer listi inschoot wa rna MaU er n i een tikj bij gaf 14 Olyropia bleef aanvallend Dujrs m t kle uit et n herpen voorwet van Ilooimeijer t t Vlak voor de rurt kroop de Go idiftie vp te door hti ooR van den naald en rx k de tegenpartg ontkwam n iuwf lijKf aan efn doelpunt Ot k na de hervdttini was O ympia het nw st in d n a mval Na tien minuten benutte Malloji alleen voor den l plni tn 1 n genjdikelnke kans ü Een minuut latfT nnaakt Hooim ijer er min r n fraai doelpunt 4 O van Drie hoekso oppen op het Goudsche dot I 1 veivlen G D A Reen sujlci s op Aan de overzijde werd de doelman door een schot van Honimeyer verrast 5 0 In de twee daarop volgende minijten werd de stand wen loovele ma len opgevoerd eerst door Brewnan daarna door Maaskant 7 0 BAAlmcrHT D o N K 13 1 VOORZICHTIG mal dl HOEST E n lichte hoest kon erger worden en het blr ft niet altijd bij hoesten I Steek zoo n handig 5 oos e bij U met SdMiawMtoter gMlagca Anwncnlol la overwegend t rker Midvoor G StlgtM d e puii4 bI spoedtg tweemaal waarna rechtabtwjen J Ooma dtn sund tot 4 0 op crt Na de nmt vergroot Stigter den voorsprong tot 0 0 In t laatste Kidet te wordt de strijd tumoorlg Als er OOR ZO rnin te spelen la Kkcn d vechtsbinntn van Oudewater en Ie t jiü ajx Ammerstol nUHtt Ikaar tutn t lecmen en worden uit t veld gezonden U c gemoederen raktn nu verhit bK pel Bk rdt tee lbB ruwer Ali 10 mm voor tyd de mtdvoor van Amcnerslol uit t veld getuurd wordt neemt hl da rmette g een genoegen en geeft den MheitSrechUr een klap waarop deze dtn ttri d staakt Eerste kampioenen in Afdeeling Gouda K B o EN BERGAMBACHT il De ultfiiagen van gisteren In de aidetilng Grouda waren Ie klasse A DONK H Lckkerherk Hl 2 VEP I GowJa IV 6 4 Ie kldwte B Olympla III DRD I 7 3 Moordrecht II htoeroapelle 2 3 Grotneweg I ONA IV ONA niet opgekomen Tm klasse B a uda VI KBO I 1 10 ie k tsBe C l Lekkerk rk IV Sttriwïjk U 4 1 Schoonhoven III Ammerstotechc SV II e kUsse B Zwervers IV Zwervwrs in 3e klasae C Groot Ammera n Berg ambacht 11 S 4 De eerste wedstrijddag In 1M3 In de Afdee Itng Gouda Iwacht twee besllsstoeen de eerste Hei Goudsche KBO werd met een rake 10 1 kampiotMi zor der een enkel verliespunt van de 2e k ta se B en in 3 B behaalde Bergambacht II dat zich eveneens over tuiRcnd de sterkste getoona heeft het kam ptoenschftp Ook overllN ns waren de pretendenten bijna allen goed op dreei In de Ie klasse A wonnen de leiders Olympia 3 en Moercapelle beide In 2 B nam Amn erstol 2 de leiding met een vrK rsprong van twee punten d r n verras tnde nederlaag van het oppiftat Itolwijk 2 in Lekkerkerk Zwer ers 1 ijtóeSjB kwam opnieuw een tap nad r tot tct llöri r li rs i Van de tTTnc ftallen b ckte W de Ie kt se A DOINTK 2 een kovtbnarnert Ijk ïpcl waardooi het ru drie punten op de h kensluitcr CSV 3 voor Is CSSM JOÜAN BOYS 7 Vttorldiircnd sterker Steeds 7ijn de Bov f oed san enspelend in den aanval Met er n fr lat ver schot doelpunt Verdouw lOU IJjt een voorzet van A Boot rnadkt de Frankrijker er 0 2 van Keppel brer gt den stand op O 1 Na een serie aanvallen heeft Hoogehdonrn R icces ft 4 Na de p u e lof i n de B 3 hard van stsiptl hr Boot besluit een ren met met r nrm hird srhnt V i Van de achterhoede lilt zenen de Boys een prachfigen aanval op wdnruit 7pppel gen akkeliik het zesde doel punt kan maken Kort voor het eindsignaal neemt Terdouw no 7 voor 7ijn rekening 0 7 Door e7e overwinnmg behouden de Boys een kans op den kimpioenstitel HOCKEY N O A D III G M H C 1 ♦ Meerderheid met uitgedrukt Na de succesvolle eerste competl lehelit maakt GMHC thans een inzinking door OFFICIEELE MEDEDEELINGEN VOEDERSTROO VOOR PAKTICin lEItE PAABDENH01IDER8 De Provinciale Inkooi centrale van Akk rliftuwproducten voor Zutd HoUand deelt aan belangheblwndlen mede dat de partlcuUeie paardenhouders welke een aankoopverKunHlng voor voedersttoo ontvingen hierop slechts de helft van het aangegeven kwantum kunnen betrekken De handelaren die voederstroo afleveren worden er uitdrukkelijk op gewezen dat ilj In geen geval meer dan 60 van het op de aankoopvergunsilngen voor voederstroo vermelde kwanturp mogen afleveren Ongetwijfeld lal deie maatregel voor de particuliere paartlenhouders groote moeilijkheden met tlch medebrengen doch het la onmogelijk gebleken om alle In omloop 2tjndf aankoopvergunnjngen voor voederstroo te honoreeren Er zal echter zoo veelj mogelijk getrachtworden om ot de toewtjringen voor wltstroo haverof gerslestroo te leveren Tevenszal aan degenen die In het bezit zijn van eentoewijzing voor voedersitroo een aanvullendetoeuftijzlng van WO kg voederbieten per paartiverstrekt worden n Aanvragen hiervoor moeten v66r 1 Pebmarl T n Ingediend worden bij den FlaatseltJkcn fiuTe uhouder Na dien datum worden geen aanvragen meer in l ehande ng genomen PRIJZEN GESCHILDE WU GENHOEPELS Voor griend en riet geWt de Prijzenbeschlkklng IMl Orlendproditeten De Gemachügde voor de Prijzen deelt echter mede dat njet tot vervolging zal worden overgegaan Inditn voor de onderstaande producten Kn boog te de volRtnde prijzen lierekend worden a indien het tjetreft d vcrkoof vavt gfsthlde wij fnhoepe s van doorsnee handelskwaUteit aan een uitelndelijkerr verwerker voor gewone 51 2 voets hoepels ƒ 18 62 per 1000 stuks voor gewone 6 voet hoepels 21 Si per 1000 stuks b Indien het betreft den vtrkoop van geschilde wtlgpnhoepeH van doorsnee hindtlskwallteit ain pen ardcr dan een uit indelljken verv erker voor eewone V2 voets hoepels I 17 28 per 1000 iks oor gewone 6 voeti hoepels 20 46 per 1000 stuksDe vorf nl odoelde prijzen gelden bU levering boord vrij of vrij op wagen aan de laadplaatil resp de KoepeUnaÜert 1467 PRIJZEN VOOR VERVOER PER BANOWAGENVoor vervoer per handwagen geldt hetVervoerprijsbeïiluit 1940 De Gemachtigde voorde P ij7en deelt echter mede dat niet totvervolging zal worden overtegaan indienvoor d vervoer ten hoogte wordtn tjerckendde prijzen welke op 2 Novemlier 1942 bekendlOn gemaakt voor het vervoer der drleunellge batflets M86 Zie de desbetreffende pub Icatie hoest pare s Ofuicma MSiroop Bonnsma in gsconc atr wd voim ét Apothvkan n Dregnten per 4oa H 0 90 TWaalf doelpunten m At nut Het UK er bij de ruRt niet naar uit dat de beM ckers met zulke cijfer ïouden worden Seklopt Hel met tal van Invallen pelende DONK had toen nameltlk pa een 2 0 achterstand en dere doelpunten winn eentt teKen de runt utemaakt Onmiddellijk na het bfgin ondernamen de eelzw irtt n hun eerstt Sevaarlljlitn aanval Ha T trttht bleef verre in e meerderheid doch t erst na een half uur gelukte het Boere In te schieten 1 0 Ifit een voor et van rechts kopte der lfde sp er ven later w er In 2 0 In de tweede helft hadden Versteeg en Boere vlak achlt r elkaai succes 4 0 Met Veel bravuur verdedigde de Brouwei 7ijn dnel doch den schottnifKtn der Haastrechlvoorwarfrt sdi kon hlJ met trotseer n Bmren enkele rninu tn haddt n Kompier en i3 er dfn itind op 6 0 tbi icht Op mitsterlijke wll7e dook Ürfjuwer et n prachtig t c u t van Bo re er iiif d ich arn verradtrllike sichuiver vd 1 Vfi iM wns hwn te mathtU 7 i Htt DONKtUtal bracht er wtiiïit meer vin terecht E ri v r 11 vhti Van Maiiril zcltt Kompier iti en doelpunt cwn fl fli C Vir stces kopti tn ïdt r onhouJbnr iri i i 0 Heewieh mtdc dua op met nn sthnt van verren afnt md dat Stiinis liet elmp i de eer B 1 I tnksbuitt n KompJtr sn kh Uaf t lang do liin in bniht d n ttand ii 10 1 Op frnaie w i e ictioot Vert vt Vi en lanw den Hltpe4oopen doelman 11 H Ver ateef plaat ti bij et n vuletndin aanvU ïutog In het nel il2 M Ten slof e benutte middenvoor V r=it 1 f kins 11 Doelpunten bü dè vleet in vierde klasse U St veTk ritgba llw wnketwr HANDELMIJ JUST LOVE RUSWUKU4il KERK EN SCHOOL ALGEMEEVE SYNODE NED HERV KERK t e Algemeene Synode dor Ned Her Kerkral voortaan twee secretarissen hebben Inoverleg en met volTedige tnstemrninjï van debetrokkcfien zal de K H E Gravemeljervoprtaan de taak vervullen van secretaris enalremeen gedelegeerde terwöl dr W J riWlïde Ned Herv predikant te rGravenhntdie da Gravemeljer tijdena ztn afwezigheid xrvm ï zal optreden ais waarnemend secretaris belut met de waarneming van hel serrelarlaat 0 p het bureau van de AlgemecneSynode ft UO NMOVI N EV lIAASrRtCHT HANOHA FN ZU II Wat artn de vierde kla s op fcchot Alle thiiKvi IPtde elftaPen th kken aan het lancet ew t hf t etn nog met hn i er cijfer dan de nnd r waarbij de Ksaslrtch m t ia1 Megen DONK de kroon spaande pc hielden dp Ht istrechtenaier ai oo liun prt tt nlips Srli Hihnven handhaafde z tn t 8O op WddUmxveen aan de pit Sr non hove 1 lïa islrecht op a h Zondag wi rdt mi de nnmif ïtrljd Couderak herstelde zich met een frfait S 1 op StoIv ljk Ammesstt 1 had Hoofdredacteur 3 G Weyster RotterdamChefredacteut voor ïouda én Omstreken f Tieler Uoudè Verantwoordeltlk voor deadvertecties L Akkeradijk Rotterdam Ultgeetjter N V Rotterdamach NieuwsbladRotterdam K 711 BBKENDMAKING De Burgemeester van Moor dfrecbt brengt ter openbare j kennis dat van 25 Januan 1943 af gedurende vier weken ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage is nedergelegd een ontwerp in uitvoerige kaarten uitgewerkt tot herziening va het bij raadsbesltut dd 18 Januari 1938 vastgestelde en dooc Gedeputeerde Staten dezer provincie bij besluit van 24 Blej 1938 nr 385 goedgekeurde plan van uitbreiding voor deze gemeente en van de daarbij ijehoorende bebouwingsvoorschriften zooals deze nader zijn herzien voor zoover betreft het gedeelte begrensd door de Kerklaan de Ringvaart van den ZuidLplaspoldcr de Waalsloot rschielands Hoogen Zeedijk de Vliet en de Wetering van den Oostpolder Gedurende bovenvermelden termijn kunneekjbelanghebbenden bij mij w imemende de taak van den Gemeenteraad bezwaren indienen Moordrecht 22 Jan 1943 De Burgemeester voornoemd BRANDT 1 Heden behaagjje het den Heere van ónze zijde weg te nemen ons innig geliefd Dochtertje NELLT4 in den aanvaliigen leeftijd van 3 en een hblf jaar G VAN DER HAM P VAN DER HAMvan der Laan GERTY Gouda 23 Jan 1843 Woudstraat 42 De teraardebestellii g zal plaats hebben Donderdag 28 Januari a s te 2 uur vanaf het woonhuis te 2 45 uur op de Algem Begraafplaats te Gouda STOOMRLEEKERII vraagt Geschoolde Wasscherijmeisjes en Leerlingen Aanmelden Turfsingel 29 k aacom ABVO OMDAT ABVO voch en reuk obaoirvoert ABVO bederf en schade voorkomt ABVO voorkomt dot Uw étalage en vitrineruiten beslaan ABVO ventilaiiemoeiliikheden oplos ABVO nialikatr In tika aelat m gakeirar Vraagt vrijblijvend ofFerte aan den wederverkooper 6 A BELONJE l Tiendewag 94 Gouda BJL meisje gevraagd Mevr Kuipers v Baerles r hoek ▼ d Palmstr 157 vt flinke bnlp In de hnish Aanmelden s avonds van 8 uur EEVlililliD in MEiSIE boven 18 jaar s morgens als hulp in de huishoudmg s middags voor den winkel Zon en Feestdagen vrij 1 week vacantie Hoog loon Arl eid ljd van 8 tot S u na 1 April tot u v d Heuvel Burg Martenssingel 133 TRICHOLEEREN STOOMEN VERVEN Uw oude gramofoonplaten hebben waarde Wu geven 30 S 40 et p plaat Afhalen gratis N V Hees Co 6ouda Muziekinstrumenten handel Kleiwee M MRmAj p mul STOOMÊRIJ EN VERVERIJ SINDS 1876 Korte Tiendeweg 4 Gonda Tel 32S7 Voor direct gevr een flinke Bakkersbediende liefst i4it omtrek Le Wd 19 jaar GG H K i RRN Oudevrater GEVRAAGD flink diMstboda Inkl gez in of extern Mevr Bedeauz Gr v Prinster laan 41 Voorbu Tel 7782S8 Te koop een eerste klas DaneskapsBlon inventaris pnjB ƒ 1500 Inlicht bij C MELKERT Spoorstraat 33 Gouda Tel 3462 b g g Tel 2935 HUWELIJK BUREAU HILVERSOM H£LMEIia AitN 13 TEL 7081 HILVEKSUM Om kvitiKx hMS B T l aeeda m kaïckaald ntoUa iaa g k t NednUnil Hnrea wnl poM nT I 1 iw n mrlMMn t u y 1 Spoedig gevraagd tegen cohtante betaling een goed HUISORGEL Opgaaf van prys merk aantal registers en houtsoort H v d BRINK Maanderelod 11 Ede Tel 853i Heer vraagt groote deftige OEM ZIT SLAAPKAMER of zit en slaapkamer in gez zonder kinderen met gebruik van bad en telef en volledig degelijk pans tegen hoogen pnjs in omg Gouda Woerden of Utrecht dicht by sUition Br m prijs no U 4092 dv Bur Alta Pausdam Sctirtir am el v e t Uw w a Vm wan dim au 11 mum bawtfna 4al om iuuiloor U vu dtenil taa lilB Om tmn l l iia rV e w ll ln lidioMUivaa ktnl U Inmloo Db MtoKalkaslooriiMdaMEnT la bluaco eonut aMMlVHi kwUm ZCKBSHEID ra alaoai lulai wikla fahakalaxriliig Te koop gevraagd Osde Kunstgebitten Dinadag van 12 tot S uur KHUGERLAAH 201 Wétferom wmr4 warloe hoawal da BoMar daaaa tte flNMrwtnnic aflattecrd iras Op lÉfciils dooftettken n werd NOJt D voort lPKi4 in iMt BfansMt ffMironfatt De Goud elw voovlweda 1ié MI echter bet spel te kort en een goed schot ontbrak M l M U 51 tS ia m a 11 a u u M n M i 1 3I I It M Het aeraw kwartier zac iMt er naar uH dat b en Goudsche o v w wtaBt ng sou worden Onverwscht had N OA D dauma oeeee fl De Goudsrtie vt rtwsartswi bleven het Rotterdesnache doel bestormen en aok ba de rust wtte GM KC aUaa 09 deo aanval maw T uit t B Meeren oM BANDBAL MiNERVA vnies rr cblcmtas i a Aaa atkaar gewaagd Er wa S müMzten gvspMU toen blJ Ven goed Dpgezetten Goudechen aanvaL de bai hts Dekker kwam die op fraaie wl ce doelpuntte Vlak voor ruft maakte Minerva btj een schermutseling geUJk 1 1 ipr 1 WfÊ wegens Van den af I doelpunt tr lift zwakker Ipunt J de Het bed der tweede helft kenmerkte zich door slordig spel aan belde zijden Bij een overtreding van Mtnerva even buiten het doelgebied schoot Vervoort doar haag van spelers In 1 3 De volgende periode was voor de Ro terdammers die aanvielen doch de Vtres verdediging wa er uitstekend in en leld and Doelman Bos was in prima vorm PLMTSEliJK NIEUWS BOskoop BuTcemeester wLit in functie De burgcmetster mr ir E P Verkerk is van ziekteverlof teruggekeerd öi heeft zyn werkraamheden hervat Borgeriyke Stand deboren EUsabeth Mana d van L M va den Nieuwendijk en P M van Barsbergeu C z van S J Vermeul d Dunne Karel z van gp Ge 5 en D Boon Anthonie BcrU Il i L van ACH Metselaar én GlAn iBten Suzanna Johanne EuzlbeBild vyi D Budding en E SchouleB I r Overleden Annigje Homcljn wed van C de Graaf 77 Jr Ondertrouwd Cornells Boere Vr Jren Margretha Celia van der Wilhk 23 Jr Jacob Verwoerdt 29 Jr i PetronellaVerboom 25 jr jf BrandstottenverccnlifnK Voorzorg Uit het finattiieel verMag ter 45e jaarvergadering shle dlt de Inkomsten hadden be a en Juf5 l S3 de uitgaven 114n w alzoo een sflido van ƒ 718167 iW reservefonds is groot ƒ 824 27 Als bestuursleden werden herkozen de lieeren H van Gemeren Kl van Kleef Wz en W Kruiswijk BODEGRAVEN VruKcsproken Zei maanden gevangenibbtraf had de officier bij den Haagschen econdmtschen rechter geeischt tegen den koopman H J v d Louw uit Bodegraven Vertlachte eou clandestien eea ifchaap hebben Igeslacht heJa W hter vcrd ott Jnd want huv2ou httJschaap loreiÊS I bert te kftc ht Degene die Sr fflTwas betlok tniverklaarde d t et ctfiap toeA liet T ij hem weid gtbracÈ al dooA Sf en dat den avond tevoren het W retds was ge ieverd Dfe zaak bleef min of meer verward Qe economische rechter die thans schriftelijk vonms Heeft gewezen achtte het tenlaste gelegde niet bewezen en heeft verdachte vrijgesproken Turnen Dé g mna itiek ereenigmg Hercules hield haar jaarlijksche onderlin ei watislr en De iiitsHg luidt hpeti l W V Aelst 53V2 pt 2 A Heén3kerkV52 pt 9 A de Klerk 49 b liynèa 1 C de Kruif 50 4 pt 2 vb Roneman en J v Tilburg 44 4 pt 3 G Zaal 43 4 p De beide eerste pnjswmnaars behaalden nu voor de tweede maal den wisselbeker Geslaag j X e heer T v d Heijden slaagde zoow voor het practykexammen boekhoitden als voor dat voor Engclsche handelscorrespondenlie Voor het diploma boekhouden slaagde eveneens de heer C Hulsman Eerste nederlaag in lea Jaar De De Griffier van het Kanton gerecht te Gouda maakt bekepd dat bij beschikking van den Kantonrechter te Gouda van den 31 December 1942 aan BAREND WILLEM VAN DER LEE wonende te Oudewater handlichtipg is verleend tot het deelnemen in een kweekcrij waarb hij tevens is gemachtigd tot de ontvangst de uitgave vanen de beschikking over zijn inkomen en tot het aangaan van alle verbintenissen tot voornoemde kweekerij betrekkelijk met uitzondering van de in art 484 lid 2 B W genoemde De Griffier voornoemd VAN DOORNINCSC SSIMON DE WIT De Griffier van het Kantongerecht te Gouda maal t bekend dat bij beschikking van den Kantonrechter te Gouda dd 31 Dec 1942 aan JOHANNES ANTHONTUS LAFEBER wonende te Gouda Houtmansgracht 25 handllchting is verleend tot het voeren van een expeditiebedrijf in den ruimsten zin van het woord waarbij hij tevens is gemachtigd tot de ontvangst de uitgave vanen de beschikking over zijn inkomsten en tot het aangaan van alle verbintenissen tot voornoemd bednjf betrekkelijk met uitzondering van de in art 484 lid 2 B W genoemde De Griffier voornoemd VAN DOORNINCK Bejaarde dame zoekt Zit sli apkamer M Gouda van de Alg Coöp Begrafenis Vereen Rotterdam U A Zoutmanstr 60 tclef 3726 HETADRCS Is voorhetvirzor gen van een begrafenis tegen kosipr ijs Omdat dezeisaangc slutenbijhetCenlr Genootscltap in Nederland gevestigd te Amlerdam met een millioen leden Dit waarbqtgt vertrouwen met pension alleen warm eten op goeden stand Br onder no G 311 bur v d bl KanitaaTdewerkfabTiek vraagt Personeel ook AFWERKSTERS Aanmelden 1 A G de Vnjettrao 6 t ovo di na 7 uur Cnrsna Kraamverzorglng fun siarfgrnl opbtilan Telefoon 3726 Theoretische en Practiache opl dipl door geneesheer Inschr Maandags en Vrijdags vail 2 4 en 7 8 uur Regen fr nn o n 13 Gouda JJ23B f Beperitf M 6as an ElKtriettcttsverbrsik h f is Uw mg n baking damclub Bodegraven veiioor haar eersten coDtDetihcwa atfijd tegen Waddinzveef Éiet 5i Het was d eerste nedeaafc 4 i oar Het tweede wonl n AJpften met 5 en eindigde ma een rloopigen stand 5 7 tcgen Zwammerdam I en één afgebroken part L jjie gunstig staat Meer inwoners De bevolking steeg in 1942 nKt 28 mannen en 25 vrouwen van 66 tot 6752 personen Er werden 45 huweUjken gesloten Loop d r bevolking gevestigd A S Heijkkoop van Érmelo H Eibers vaii Waarder E Soet van Schoonhovexr G Slagmaitvan Wjlfheze Vertrokken Aj Jansen naar Alphen a d Rijn G i Krieken naar Koog a d Zaan A Siffieon naar Culemborg H Pastocf naar Schiedam L G V d Waau jiaar Driebergen HAASTBECOl Doctoraal examen IiJubch recht Aan de Ruksunjèerséfaü te Utrecht 18 geslaagd voor hit d Ptdbaal examen Indisch recht fle wej ft A W C van Hemert tot DpigpftC alhier lUKEIWORP Loop der evolUni Ingekomen H Jonkers van Gouda 1 Vertrokken Th lI de Vos naar Willeskbp Ambtenaren burKeriyke stand Tot ambtenaren van de burgerlijken stand der gerfteenten HeWndorp en Papekop zijn benoemd en allzoodablg beëedigd de hecren A C L Brinkman en G Th de Ruwe MOORDRECHT Damvereeniging De uitslagen voor de oompetitie van de JiBmvcrecniging Moidrecht wareni TwU t rP J Twigt O 2 jGLja everen+ P Pa s graaf + O 21 Ï Kt Jr HfC v d Kuy O 2 Vpfvar KerkMot H de Wilde 1 1 H Adnuraal ÏMT Boere 2 0 B Boon rH Bakclaar 2 0 W d Pajspe G Twigi Jr 2 0 C d k P R Bakelaar 2 0 Biljartcompetitie De biljartver eenigmg Moordrecht heeft een begin gemaakt met de nieuwe competitie De urtslagtn rijn B v d Kaa 72 C Trouwborst t46 76 moy 2 53n43 mov l fcf umenburg 67 B V d Km mj moy 2 47 99 moy S 8 A fclootV A Multum 81 fSIfioy IB 62 moy 2 07 F van KerkBof 40 ÏA MuIMtumSBl 30 moy l 9 moy 1 97 P v d Jleuvel 37 L Tuintnburg 67 38 moy 127 59 moy 97 P Twigt 50 C v d Küy 100 40 n by 133 119 moy 3 97 A ArremmaiV 65 P van Kprkbof 4ö 55 mov ï RSI 38 moy 27 H Versteeg 51 iP Twigt 50 46 moy 153 42 moy 14 P v d Heuvel 37 C Trouwbor 46 32 moy 1 07 35 moy A 17 IJ v d Kaa Kaa 53 A Arreman 65 5 moy 167 82 mmoy 2 3 C v d Kuv 100 J Bos 65 146 moy 4 87 53 moy 1 77 ON EV MAAN Zon op 8 32 onder 17 13 Maan op 2Z 46 onder 10 42 Men Is verpliciil te verduisteren van 2ansoAdergani tot lonMpkomst Lantaarns van veertnltien moeten een bail oor oa tonsondergang octstoken worden é THALIA KLÏIMES 101 oouoA TiLer 2230 Nog siacfils 3 dogon do amusante frfm Zoo iets doet mijn docliter niet met Ralph Arthur Reb rta frifco von ThvllnKiiin earoldtiie Katt o Meine Tochtar lul das nicht TOBtS Gemi tOMong beneden 18 jaar Straks k Hnt hat vbop aap hel tiidpeik van de gevoelige voeten ♦ Voorkomt pijnlijke overlast laat reeds nij Uw voeten deskundig behandelen door pedicure 5i r2 en Vs Z Zuster Henny Veen en op afspraak l allenMngel 29 t u la Stoomen Heerencostuujns ooals DE PtLlKAAN dat doet IS werkelltk een vernieuwing van het costuum DE PEllKAAN StoomerlJ en Ververij anaf i907 OOUOA Taiet soee en 8070 Kanteori Amerika tl bi de Karncmcltslool Garenspinnerii vraagt MEISJES van 15 laar en ouder Aanmelden Turfeing el 29