Goudsche Courant, maandag 25 januari 1943

Borctti Marht 31 GOUDSCHE CDlJBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prijê 5 cento p er nummer 81 U Jaargang No 21148 Ghcfrad c ur F TtrrSR Giouda DuiUch weermachts bericht oi perbeveI van de Duitiche Het nnacht maakt d d M landag bekend r Mji in nun jeugd ervjren dat er men w Ort i n onat W t € beslaat dan het vaderland Zij ket De afwe r Idg in tiet Oosten gaai jwdon d m nun njd geen comp o voort Slecht in deel n van den Zuide j itnjdm tot het uitenteliilti n lector verzwakt 4e vijandelijke ll ae ongelijke stnjd voor Stah raij ook i j i 1 nruite aftujpcQ tit zal en lueivan la men druk tudwijK In het Westen van den Kaukaiiua en in hft KoebanutbierJ hetft stroom nde regen de gevethtsactivileit benadeeld Vrij ïwakke aanvallen vah de bolsjewieken stortten voor de linies der Diiifiiche en Sluwaakstffe troepen ineen ru i chen M nitisj en Don bereikte de eigen tegenaanval tegen een taai rijdenden vOiirt de gestelde doelen la ket paaetageMed vielen de Soviet p den ZuMelUken vleogel alechta met nV nrmkke atrUdkrachlen aaa De asavallen werden atgeelsfcn de eigen flelUngen verbeterd Ter veriierilng van Mt front werd het bruggehoofd Weroneej irstematbcb en lOBdfr vQandeltlken druk ontruimd In den lectar ten Zotden ran de itad viel de vQand op een breed front aan werd echter bloedig afgeilagen Ten Zuiden van het Ladogameer mislukten overdag en des nachts ter ke door tanks gesteunde aanvallen van den vijand d el m hard gevechten op korten afstand In Stalingrad hecht het zesde leger in heldbattlgen en opofferende strtjd tegen een verpletterende overmacht onstertelijken roem aan liJn vaandels Formaties vao de Roemeenscbe twintigste divisie infanterie en eerste divide eavallerie strijden met haar Dultscbe kameraden tot het laatste en hebl en in vollen omvang deel aan dexen roem Uit het Noond Afrikaansche gebied wordt slechts plaatselijke gevechtsactiviteit gemeld Eigen achterhoedetroepen hebben vijandelijke verkenningsaanvaUen afgeslagen pevechtsvliegers hebben haven en vliegveld van Tobroyk gtbombardecTd De 9lag op de zeven wereldzeeën s aat weer nr eTDlin a M HPT nna SEIJIK L het middelpunt der Ainenkaansche pers DE STKIJU AAN Mtl UU9¥ M4 hna schrijft Tie Ne Yorfc he correspondent Ik heb nog etn mooie tip gekre ag in Benares dodr te brengen lokte Ben atoobtroep zoivert een rume van den vijand S5PX Klerk Vrljw Leg Ned 0 H FRONT De weerklank van bepaalde bladen uit het neutrale Europeesche buitenland op de berichten van het Oostelijke front over den massalen aanval der bolsjewisten wordt te Berlyn met be langstelling waargenomen aldus het ANP Men constateert hier dat eerst deze demonstratie der volledige grootte van het faolsjewistischi gevaar is noodig geweest om ui vele couranten van Europa een beginnend mzicht tt doen verwekken van datgene waarvoor het fationaal socialisme al jaren lang waarschuwt In de Wilhelmstrasse ver klaart men dat het goed is wanneer vele kringen van het neutrale Europa eindelijk de grootte van het bolsjewistische gevaar m zyn juiste mlmeting btginnen m te zien Wat thans te Sla lingrad gebeurt is niet alleen een ongekend heldendom doch ook een held haftige strijd voor Europa Want iedere man die daar tot het laatste toe volhoudt sterft met alleen voor Duitschland doch voor de redding van heel Europa De militaire correspondent van het D N B schrijft o a dat de winterveldtocht van dag tot dag In hevigheid toeneemt en dat geen andere macht ter wereld aan dezen reeds twee maanden durenden stormloop der bolsjewistische horden zoo zou standhouden en terugslaan als de Dultsche weermacht en de met liaar vertwnden contingenten Het feit dat tijdens dezen ongekend ver bitterden slag de aan manschappen en materieel verre superieure bolsjewistische div s es nu reeds sedert twee maanden haar terreinwinst stap voos stap moeten veroveren en wel met offers die In geen verhouding staan tot de tötdusver behaalde terreinwinsten is het beste bewijs voor de ongeb oken afweerkraeht en voor het hooge peil van den str dgeest der Duitsche en verbonden armeeen Men verklaart te Berlijn dat de worsteling om de stelling aan de Wolga de vergelijking opdringt met den strijd van de Grieken In den pas van Thermopylae en den heldhaftiger strijd van de kadetten van Toledo in het Alcazar De omvang van de worsteling bij Stalingrad stemt overeen met den omvang van den strijd m het Oos n MlUioemen strijders staan aan dit front dat loopt van de Noordelijke Ijszee tot aan de Zwarte Zee Overeenkomstig deze qljferverhouding nemen ele Dultsche troepeh deel aan de heroïeke worsteling van Staljngrad deel En toch is hun aantal gering wanneer men hen vergelijkt met de overmacht Van den aanval lenden vijand Want nooit in dezen oorlog kiA men op één Duitschen soldaat zooveel vltanden als hier De materi ele superioriteit van den vijand aan oorlogstuig is nog enorm Wanneer de verdediging van de dagelijks nauwer wordende Dultsche stellingen zich desondanks tot nu toe heeft gehandhaafd dan geschiedt dit uit een dubbel liewust ijn Op den ijzeren gevechtswil Van de verdedigers van Stalingrad loopen nu al sinds vele eken de beste divisies van den vijand zich te pletter De Iwlsjewlstische aanvalskracht Wordt hier op een wijze yerspild bolsjewistische menschen en materieel worden hier op een wijze gebonden die voor de overige deeien van het Oostelijke front van beslissende beteekenis Is ederen dag die de gevechten daar langer duren beteekent een verkorting van de operatiemogelij kheden die de vijand profiteerende van den winter en zich geweldig ontplooiend aan idere uist in Duitiche militaire fcrinRen overtuigd net fan al zijn voor de eindo verwinninij BLSPRISKINGIN Tt WAHIUNOTON De Zweedsche curre sponden ten iti Londen berichten over zeer belangnjke Anglo Amenkaansche besprekingen die op het oogenbiik zouden hord ge houden Men is er te Londen steeds meer van overtuigd dat Churchiïl zu n te Washington bevindt De besprekingen zouden gdun over Noord A nka eu tal van t elangrijke strategtsche en ijct sche kwesties Men verwacht d i op eze conferentie groote besluiteA zulten Orden genomeri die op de ontwikke Img der dingen ih de naaste toekom t zeer direct van invloed zulten zijn italiaAnsch webrmachtsbbricht Het 73üte communiqué van bet Italiaansche huofdkwar ler d d 25 Januari luidt In he Wej ten van TripoUtanie beperkte bedrijvigheid tusschen vooruitgobchoven afdeelingen van den vijand en onze achterhoede Onze bewegingen bleven zich t regeiinati4 wijze ontwikkeien m de richting van een nieuw front Formatleü bommen weroerk tiebben de haven en het vliegveld van Tobroek krachtig bestookt en groo e biaxideu veroorzaakt Plaataelljke gevech ten tn verscheidene t eken van Tunesië eindigden in het vooi deel der spilt oepen Eti bpittire werd door DutLsche jagers neergeschoten Vijandelijk vliegtuigen lieten eenige bommen vallen aan den buitenrand van Palermo en op Porto Empedocle Uu Palermo wordt get n schade gemeld terwyl te Poito Empedocle eenige civiele gebouwen werden getroffen Hier werden drie der aanvattende vliegtuigen neergeschoten Twee oazer vUeg tuigen zijn van hun operaties niet terug keerd In de Alger nsche wateren heeft een duik boot onder bevej van uUenant Giacom Scano een groot vlj ntlelilJr koopvaardij schip dat in konvooi voer met 2 torpedo s getroffen en in den grond geboord DF OUIKBOOTOORLOG pun n van üel OotUiiikh jont lockt Dtu itrt venct van eten DuiUcrien loldBat bu SUtlngrftd wordt niet Ueci bepaald door het besef van e i uzcreo n litai ti njod zaak HIJ w et n an vaor man l nilftfvai doij ajjuuen dat nu hier geiu g n iü m j af eg i in van den ce t van h t r aimnaal Kiali ihM hc Duit chland De jwnge Duit 5Che QUna lapperi die voor btaUugrad liun leven geven hebbei de eerbcho van het t uwe Uu ischiand dourloopen Zt hebbeit van de Dallx Sketch Dat hebben de spllmogendheden te danken aan haar duik booten en geweldige successen Officieus raamt men in de Ver Staten dat Qp htt oogenbllk per dag vijf schepen In den grord geboord worden Dat is zeer veel vooral wanneer men bedenkt dat de vijand ztjn du kt ootcampagne bij onguns ige weersgesteldheid uitvoert Men is dan ook in de Ver Staten zeer ongerust ZWFDEN EN DE SOVJCT VNIE Volgens door S P T te Helsinki uit Stock holm ontvanger berichten zou de Sovjet regeering hebben verklaard dat gezien be paalde han lelingen van de Zweedsche regeer ng waardoor de neutraliteit van dit land eenige ma en is geschonden de Itans bestaat op het verbreken van dp diploms tieke betrekkingen tusschen de Sovjet Unie en Zweden Beper cf het Gas en Electnclteitsverbruik hef It Uw eigen be ong KOLON gJV NEDERLANDERS OP SUMATRA GEÏNTERNEERD Dé correspondent van de N a 1 1 o n a 1 Ztg Esse n te Tokio die op uitnoodigmg van de Japansche militaire overheid een vliegtocht heeft gemarfkt door Oost Azie meldt dat alle Nederlandsche onderdanen op Sumatra zijn geïnterneerd zulks in tegenstelling met Java Mannen en vrouwen verbliiven in afzonderlijke kampen Die Nederlanders die in opdracht van de Japansche autoriteiten bepaalde diensten verrichten hebben een speciaal doorlaatbewijs en kunnen daarmee hun werk ongehinderd verrichten s Avonds moeten ze echter weer in het kamp zijn De vroegere Ne derlandsche burgemeester van Medan heeft bij het Japansche bestuur een adviseerende taak De vemielmgen hebben zich Slechts tot militaire en economiïche werken beperkt De samenwerkmg tusschen Japanners en inheemschen is vergemakke lijkt aangezien de oorlog aan het dagelijksche leven van de inheemsche bevolkmg bijna geheel is voorbijge gaan De overneming van de macht verliep van d n eersten dag af zonder wryvmg omdat de Japanners uitge werkte bestuursplannen bij zich had den toen zy in Indie aan land gingen Er hebben slechts weinig mutaties onder de mheemsche ambtenaren plaataj gehad Die Nederlanders die zich on middellijk ter beschikking van hel Japansche bestuur stelden kregen verJ lof met hun gezmnen samen te wonen BtHHetUand Mededeeling tan de vrijwilligere van het legioen Nederland het SS Ersatzkonmiindo d tlt mede Up 2 Januari 1943 um 13 uur zal m den Haag Wehnnachtheim Kazcrne slraat ten bijeenkomst worden gehou den an alle vrijW igers die met eere uit het legioen Nederland ont agen i n Iedere vrIjwiUi er die daarvoor in aanmerking komt is verplicht aanwezig te zijn De rtisko m wmden vergoed terwijl er voor gezorgd zal wordefi dat een ieder nog op denzelf den dag huiswaarts keeren kan PE MOO$D TE NIJMfcGEN li In den avolid an Dinsdag Januari 11 werd door de politie Nijmegen het atoffelijk overschot ge vonden van den 46 jarigen goudsmid A H Strjbos rn diens eihtgpnoote in hun woning aan het Wintersoord Omtrent de motieven van den moord tastte men m het duist r Door een uitgebreid rechercheonderzoek kwam men op het spoor van de 33 jarige vrouw A M M in Maastricht Het stond vast dat deze vrouw relaties had met beide slachtoffers en dat zu op den dag van den moord in Nijmegen was geweco en in het bezit was van een vuurwapen Aanvankelijk ontkende zfj hardnekkig Maar de bewijslast uerd 70O zwaar dat zij Jia eenige dagen tot gedeeltelijke later tot een volledige bekentenis kwam Het ninlief van de daad is gelegen in de vrees van vefdachte dat de slachtoffers met wie zy overigens vriendschappelijke betrekkingen had wisten dat zij e n vuurwapen had en 71J vree de dat rij daaraan bekendheid zouden geven In verband met and re geruchten wordt van politiezijde medegedeeld dat geen andere personen in deite moordzaak betrokken zijn Biyft niet afzydig Meent giJ u afzijdig te kunren houden in den strijd egen het bol jewisme Begrijpt gij dan niet dat het gaat om de toekoms van u en uw kinderen De democratische kiuideniersopvatting Liever afwachten apderen laten strijden Je kunt nooit weten gaat niet meet op Het gioote ge be ren van dezen tijd kan u maar met zoo voorbijgaan Wanneer gU mei wi t dat ons ivoik en land door het bolsJewi me wordt vernietigd strijdt dan mee en begin met te starten op giro 43ZIM Verzorglrgsfonds van lie t Vrijw ligerslegioen Nederland RA DIOPROGRAMMA Woensdag i Januari tallvet uni 1 7 la Mannenkoor 7 30 BNO 4U Giani S JU B 0 8 aü Bhythme Vieujde 10 00 Sj I ph danen gi I 10 30 lUpotlage 10 45 Ork Malando 11 JU Zang en piano UlOO Almanak 12 03 K aaii van Beeck 12 4d HhO 13 lU Kan ermuiiek 14 00 O gei 14 JU Oj kest € 1 Qptrtttekooi 1 15 Ge ar progi lfl 6 BNO nou Piano 17 30 Voordracht lï 4a Otto Hendriks 18 30 BNO 18 40 Disco virieté gr I 19 00 Wat niet in de krant sBaal 19 15 Radiu Cei t Sji ph orkest t la Muzikale api oiisn i 20 o ijh i k 211 1 Lezing 21 Ja Strijkkwartet zl 45 BNO ÜOO Peter Kreuder 22 20 Kuiaieke p ogr 2J 0 24 00 Piauo en cel osol Hilversum II 7 I 7 40 Zie Hilv I 7 40 Gjnuiasuek 7 50 Sport 8 90 De Platte aads vlouw 8 la J Sliaasï progr 8 30 ÖNO 8 9 Qiain 9 OU Onder de kok 9 la ö iOVoor huisvrouw 10 00 Godhü uitz lu 41 K kittpncert 1100 Voor kleuters 1120 Ku ast joorzang 1130 Willy Eberi 12 30 I anduw reportage 12 45 BNO 13 05 Oerard van reveien 14 00 Godsd uitz 14 Scamliaa isch concert 1510 Voo de vrpuy 15 45 amermviztek 16 25 Gcd 411 Sca attlana 6 45 BNO 17 00 Voor jcügd 17 30 Jussl ijörilng zingt 17 46 Sp v d dag en BN9 18 00 Duo Ja en Pilb en Tabet gr U Ij jets over oude Icranten tn Nederland 18 30 perette ork iS 15 Radio Cenlr Gram 9 45 BNO 19 39 Theo Uden Masman 20 30 vax prog 3100 Amu amentsorkest 2143 NO aio Avonttwudwg 2210 ie UjJv I pIT EIGEN TUIN VHUtHIWlSsELtNt Wanneer eenzelfde stuk grond jaren ach tereen met hetzelfde gewas wordt beteeid wordt die grond tn toenemende male een haard vooi de verwekkers vaa veilï clilllende plantenziektin Zeer duidelijk treedt dit naar voren bij koolgewa faeii Indien maar steeds op net elfde stuk giond koolgewassen o daaraan nauw verwante gewassen worden verbou vd openbaart zich tenslotte onvermijdelijk de tieruchte kno voetziekte Blj andere gewaseen zooais er iten to maten of uien wordt de aarde oa een ja leniange ongewijzigde teelt len lotle even eena een bron van plantenziekten en van zeer kleiiK schadelijke parasieten Bovendien kan in een dergelijk gevak bu sommige gewassen een toestand yan onvol doenden groei en dalende opbrengst intxe den waarvoor zel£s de ruimste be nesting geen baat nr eer blijkt te geven Die toe stand Btaat bekend als de z g moeheid van den grond Verder kan ook nog een onevenwlchtigen toeètand in de bodemvoedlng ont staan Om üeie dingen te voorkomen pafit men vruchtwisseling toe Hieronder verstaat men het systeem om op denzelfden grond m de op elkaar volgende jaren niet steeds dezelfde pnxtuoten en ook niet steeds bo tanisch nauA verwante gewassen te ver bouwen Bij de toepassmg van vruchtwiseeling zal men in den loop der jartn den grond ach tereenvoigens met peu Vluchten bladgroen tvn koolgevv assen en knol on wortelgewa sen klHmen tjetelen Blj het opmaken van het tepltplan hotide men met het voren laanoe rekening VREh GERECHTSHOF HERINNFiRI N GEN AAN DF MElD ACKJtf Het Vredegorechtshof heeft der res eerste luitenant J Z die z c i te verantwoorden heeft gehad wegens een vuür de beti kken beleedigende wy e van overbrenging m de Meidage 1 van 40 van v ei burgeis uit den omtiek van Klaaswaal an wie bekend was dat 7lj tot de N S B be oorden tot een dag i tvangenisstia £ veroirdecli Dtze n tnschen wa en op den tienden Mei gevangen gezet pn ZIJ moeten den n dav naar Gra vcndeel voiden overgebracht welke trans port 0 la t van Z aldus geschiedde dat zij aan hd den en voeten met touwen aan elkander f ebonden en ten slotte geblinddoekt op een platten viaciitauto we don ver voerdï Geeischt was drie weken gevange nisstraf Overeenkomstig den eisch van den procureur generaal werd tot zes maanden gevangenisstraf met ontslag uit den militairen dienst en ontzetting uit de bevoegdheid om by de gewapende macht te dienen veroordeeld de res kapitein Ch van W die terecht heeft gestaan wegens bed eiging met openlijk geweld Van W had te Wateringen op 11 Mei 1040 eenige nationaal socialisten met de handen omhoog tegen een muur doen plaatsen en een vuurpeleton de geweren in detl aanslag in hun richting doen nemen KEURINGEN VOOB DE WAFFENS S EN HET LEGIOEN Het S S Ersatzkommando deelt mede VruwiiUgers voor de WaffenS S en het legioen kunnen zich op on derstaande dat bij ie geno nde adressen vervoegen ten emde gekeurd te worden Tevens wordt er de Aandaeht op gevestigd en wel voor hen die er bezwaar tegen hebben hun dienstci bulten Nederland te vervullen dat thans de mogelijkheid bestaat om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljou De opleiding vindt in Nederland plaats terwyi de Inzet van dit batafljon ook in Nederland aal bleven Tijdens deze keuringen kunnei ook diegenen melden die tot dnnaansche SS in Nederland toetredefi Februirl 1943 Rotterdam S uursche Haus Wesizeedljk Februari IM3 Tllbur uur LangeSchljstiaat 66 Intrede d Van Vreuningen by Remonstr Gemeente te Hengelo BEVESTIGING DOOR PROF Dr HEERING Onze oud stadgenoot ds U G van Vreumingen heeft Zondag zijn intrede gedlten als predikant der ni uw gesticlite Remonstr Geref Gemeente Henielo en omstreken In welke itad hi hijTot dusver als waarnemend predikant werkzaam was Db D O v lj VREUMINGEN Fanult t oto Ds van Vreumingen werd in 1906 te Gouda geboren bezocht hier de HBS en ging vervolgens aan de Uitskumversitevt te Utrecht klassieke taal en letterkunde studeeren waarin hl m het voorjaar van 1934 zijn doctoraal examen deed Een half jsar later ving hii aitf cle Rijksunivïrsiteit te Leiden zijn th logische studie aan In September 19p deed hii met goed gevolg admissieexammen voor het Remonstrantsch Seminarmm In October 1940 slaagde hu voor het docto raal examen theologie cum laude Met ingang van 1 Januari 1941 werd ds Van Vreumingen hoewel nog geen proponent door de Societeitscommissie der Remonstratitsche Broederschap benoemd tot waarnemend predikant van den Remonstrantscher Kring te Hengelo In Mei dav slaagde hij voor het proponentsexamen In September 1942 werd de Kring te Hengelo omgezet ra een Remonstrantsche Gemeente die ds Van Vreumingen beriep tot haar vasten predikant als zoodanig hij iich thans aan de gemeente heeft verbomden De Kerkdienst De tievestiging en intrede geschiedden dei middags in de Doopsgezinde kerk onder bijzonder groote belangstelling AU bevèstiger trad op prof dr G J Heenng uit I eiden die sprak naar aanleiding van Lucas 9 60 Gij ga dan heen en verkondig het koninkrijk tjods Spreker uitte zijn voldoening over het feit dat de kring is uitgegroeid tot een gemeente en sprak ziln dankbaarh d mt iegcns ds Poortman uit Lochem die hier zoo eel voorberc dend werk rnchtte en de Doopsgezinde gemeente die haar kerkgebouw welwillend beschilsbaar stelde maar Mior alles jegens Cnd Na er op gewezen te hebben hoe onder de huidipe donkere tl dsnmstandipheden s menschen hart s peds meer op de blij nde eeuwige d nfen gericht wordt 7ette prof Heenng Uitvoerig de verantvvoordeliike tiak flfc voorganger en gemeente uiteen Hierna overgaande tot de bevestiging zcide prof Heenng dat het bulten verw ichting van het bestuur der Rem Pi oederschap was dat ds v Vreumingen er in gp aagd is in die twee Jaren dei kring Hengelo tot een volwaardige gemeente uit te bouwen Ds van Vreumingen thans den smaakvol met bloemen en planten om 1 FebrujtrI 1IM3 Oen Bosch 19 uur Hotel Nord Biabant Markt 4J I Febfuan IM3 Roermond t uur NSDAP Swalmerstraat 61 Febtuari 1943 Venlo IS uur DeutschuHaus Hoek Willemstraat Februari 1943 Arnhem uur Weversstraat 16b Febiuan 1043 Hengelo 19 uur OsutschssHaus Februari 11143 Zwolle I uur Hotel PetersMarkt Februari 1B4J Assen U uur Dienstgebouw Vaart Zuidzijde Februari 1943 Groningen 9 uur Concerthuis Poelestraat Febiuan 194 I eeuwarden 14 uur Huize Schaaf 3ieedstraat Februari 1943 A nsterdam 9 Hur Schivollepenweg 13 Februari Utrecht 10 uur Mariaplein 1 WehrmaLhtsheim Feb uari 1943 Amersfoort 10 uuf Dienst gelMUvi LeuHderweg Februari 1943 Den Hajtg 9 uur Clden Hout Bezuidenhoutscheweg flB ringden kansel bestijgend begon znn preek aan de hgnd van den tekst Eph 2 8 Dit hebt gij U zelf met gegeven het IS een Godsgeschenk en Tim 4 14 Veronachtzaam de U geschonken gave niet In den breede schetste hiJ de roepingyvan de Chr kerk en daarnaast de taak an Na tieeindiging van dezen wijiiingsvollen kerk jenst werd in het coicertgebouw getripleerd waarbn v n degelegenheid om den predikant lioe tespreken enngeluk te wenschen eeé zeerdruk gebruik gemaakt werd RIJWIEIiDIpF AANGEHOüDJÜN De politie heeft aangehouden den 1 jarigen houtbewerker B i O alhier die eenigen tijd geleden te dezer stede eèn ri viel had ontvreemd Burs erlüke Stand Geboren P r 113 fin Ja Johanna Margaretha dJankneel en K Weenmg Boekenbe g Jan Jeannett d van E Blanlten nC S Welling 4e Kade 18 Albertus Ccrneliaz v SC Seijn en J W Lingen 1 P OBothstraat 91 Adriana Alida Johanna Mariad van H J Slootjes en A M G Brohrekletstraat SB 34 Jan I l arta F ancisoa Midhelia d H Bastiaansen en M P z A O defVirTli straat 7 Sophia d vah A Vufjk e Geukes StWljstraat 64 I OrerledeiL 23 £ ran Johanna Han el wed van J de Bruijn 7 j Sibiapdus Lieuwma 50 J Nadru k verbodeni DE SLAPENDE BOEDDHA ï ederlaiidscbe RomanIdoor i J A JL CORDENS 29 I J Ontier het afscheid nemen bleef Keening nog even met Gwynn staa4 praten Een der heer m rechtsgeleerden had de belet fdheip ns zijn auto te prestnteéren oi n onsj haar ons hotel te brengen miaf wijl besloten den afstanid td voet jit e iVggen Di ar wilde ODz gastheer echter wiet vai hooren + Nf n neen zeiSuj Jiet doet me te Veel genoegen u ten mijnent te hebben gezien ik laat u thuis bjengen Ifu gehielde en de wit g tabbaarde prófee kwam met een diejie buiging bujneft Toen wij na de fohnaliteiten vah net ifscheidnemen de witmarmeren treden van het bordes afdaalde refcd juist een groote gesloten auto voof met een Cipayer naast dèn chauffeur om ops naar ons Tiotcl te brengen Deze laatste vriendeliike attentie van onzen gastheer mochten wij niet weigeren gen zei Alfred behaaglijk in de kussens leunend die advocaat n Calcutta dien ze ons m Londen hebben gerecommandeerd moet Biet veel zaaks zijnNu heb ik een adrca van de bpvensteplank Je ziet je moet maar relatieshebben t Ik luisterde verstrooid en overwoog btj mezelf waarom de generaal ons thuis liet brengen m een gesloten auto en nog wel onder gewapend geleide Maar de atilo stond reeds voor het hotel stil vo 5rdat ik t jd had grfiad er biet Alfred over te spreken Gevaarluk zag het er op straat toch niet uit de eenige menchen die ik had gezien waren een paar mianders ie kalm huns weegs gingen en penr patrouille poUtieagenten r WKIL t Ond tcmeent iliwle en mMfctawester Te s Ctu ntugc wMr hy ich na ijn pmsumiuering had gevestigd Is dfer dahin ip 7 nngon leefliid overleilm de heerjr Weil die geduretuto t jaar in dienst der gemeente Gouda is gewec IJ heer Weil werd in KM benoemd lot Koofd igent van politia welke functie llvij xier jaar later verwisselde met die van gemeenirbode Ia iDOti werd hu tevtn benoemd lot naiKtmec3ler van de jaar en weekpiarkten ijn betrekking ils bode legde de heer Weil m 1924 neer waarna M ot 192tt nog lis inirktmeester werk dani b cf WlJ RE HANDEN IN VRIJIEN TIJO Twefweeksche kutaivlUttentooBsteUtaw ia Jaal t H l voomemeo be taat hier ter steda een tentoonstelling van huisvlUtpro Utten onder den naam van Nijvi landen in vrijen tijd Ie houden van t tot en met 14 Juni m de voormalifa Agnietenkapel Als werk lukken worden beschouwdalle vormen van leder hout papiertof metaalbewerking knii Is fraai vrouwelijke handwerken boetseerwerk bindwerk enz Het is de bedoeling datde Goudsche ingezetenen werkslukkeazulle i inzenden die reeds eerder werden vervaardigd of In de wintermaanden nog kunnen worden gemaakt Ookde Medewerking van de schooljeugd xal via het onderwijzend personeel wordeai Il geroepen J 1 LICHAAM V k VERMISTE JUFfROÜW GEVONDEN Uit de Fiuweejensingelgracht na j de Tiendewegsbrug is gistermiddic opgehaald het stpffelgk overschot vaa de 71 jarige met C Slangen die smdi 2 Japuan vem ist werd Mej Slangenhad des ochtends toen het nog donkerwa haar Vdhmg aan de Dykstraatverlaten om iiaar d kerk te gaan esdaarpt is ziy onderweg door Ae duurtejnls mislfrid te water geloopen enverdronken Het lichaam is naar helVan Itersoft ziekemhuis gebracht Economische r hter t Rotterdam AAN STOPBEVEL NIET VOLDAAN De economische rechter heeft een boete vaii ƒ 15 subsidiair 10 dagen hechtenis opgelegd aan de 28 ang CoAielia v d Berg en haar broeder dei 26jarigen P v d Berg beiden uitl Wadd mxveen die in den avond vai 8 September j 1 op verzoek van een crisiscontroleur tiet hun fiell niet gestopt hadden Een boete van ƒ 200 of 30 dagen h htenis lis opgelegd aan den 53jatigen veehouder T J van der Slok uit Waarder wegen het voorhanden h bben vaji 7 kg kazen en 7 k g boter Een bfliete van ƒ 40 subsidiair St dagen hec htenis is de straf vooc da 40 jarigen mevrouw M Van den IJ el uit Gojida wegens het koopen van een boterboin en een suikerhon Wat Waar Wanneer Thflla Theater Zooiets doet nnljn dochtsr niet met Ralph Arthur Roberts en Erlfca von Thellinannl Aanvang 15 uur Reunie Bloicoop De barbier van SevlIlB njet Estrlell ta Castro en Roberto Bay Aanvang 15 uur 27 Jan 7 30 uur Vleuwe Schouwburg Derd voorstellinjg theaterabonnement Cultureels Cont4Ct Raad opvoering oiperettes mÏMs schone G athée en Der Frühling doflc Ned Kan ler Opera fiPOTHEKEBSDlENST Steeds e jpend des nachts alléén voor geneesmiddjelen Aootheek E jlrendei alleea Lange Tiendeweg 9 SCHOENEN BONN N Afhalen aanvraagformulieren voor solioe nenbonnen morgen letter S Vóor we in de lift stai ten wisselde Keening een paar woorden met den portier Je nAet me niet l wal k nemen zei hy tegen me toen wé boven aren maar de heb zonder je te raa legeneen Weme wijzigmg gebracht in anjreisplan We hebben hiér in AUahaba geen zaken meer te doen en nu heb ikmet Gwynn afgesproken dat we t g lyk met hem met den eersten tteitk naar Benares gaan Wei moeten dan w lwat vroeger op mair of we nu deneersten of den tweeden trein neraeovdat maakt zooveel niet uit Vfad jahet goed Ik vond het wei vervelend om zonder jnoodzaak zoo vroeg op te staan maar iki wilde mi n vriend niet contrarieerenen antwoordde dat het mij om het evenwas 1 Keening was blijkbaar in zyn schik Je kunt nooit Weten hoe je nogeens die hooge oomeW noodig hebt zeidahij Die Gwynn is eén aardige vent enals vie er plezier in hebben wil hij ontin zyn extra trein njee naar Patna namen Dat zouden Wft misschien wal kunnen doen Want in Benares zal voor i ons niet veel te halen zijn mij bijzonder aan iReeds van het begin der reis af had ik ter naar verlangd om Benares te zien de heilige stad der Hindoe s de stad jder 170 tempels en nu mijn wensch ii vervulling zou gaan rtiocht tk tegenoMer Alfred wel eoi beetje toegevend pjn I Wordt veh olgd ZON EN MAA N Zon op 8 31 o ir ITIS Maan op 23 56 onder II S Men II verpUebt te verduisteren ran tonsondergang tot lOttsopkamxi LanUams van roertolgen moeten een ball om na onflondergang ortitnken worden Ik begreep er uifJ dat Alfred de ultnoodiging van den majoor oo goed ala aangenomen had maar ik had er geen bezwaar tegen Het vooruitzicht om een