Goudsche Courant, dinsdag 26 januari 1943

Nederlandsche Voetbal Bond Afdeeling Gouda Secretariaat KarnemeJksloot 209 Gouda Telefoon 2764 FeestcU in den huize Bu rghoo rn WMM oroewRKT OOroCN BKUIDSrAAR W ar had Goud een gouden echtpaar binnen lyn vtaite Anthonie Burghoorn en EU abeth v n Hoorn herdachteji gisteren in hun woning m het Houtinan lantsoen hun 60larw hai elijk feetl Twee opgewekte oudjei mn h zy 7 J ar en hy 73 jaar oud die ondanlu het feit dat de dokter den laat tcn tyd nogal een over den vloer moet komen den ino4 d er inhouden en blij en monter op dezen voor hen zoo heuglykeii dag hun 5 kindiren 22 kU inkmderen en 5 chlerkleinkinder i om zich heen verzameld hebben IJe overgroo rroeder zooaU zij zichzelf met vroolyken spot of was het trots noemde is in Gouda g boren maar haar man komt uit Schoonhoven Hij praat nog wat graag over de kwajongensstrekcn die hij daar in zijn jeugd heeft uitgehaald To h mag hij zich met recht Gouwenaar noemen want hij woont al 51 jaar hier ter stede en daarvan de laatste 45 jaar in hetzelfde huis Het emstukje dat de huisbaas op dezen feestdag zond was dus wel op zqn plaats De heer Burghoorn was opgeleid voor achoinmalter maar ging al spoedig aan het w rk op de Kaarsenfabriek Negen en twintig jaar is hj daar toen getdeven om daarna in eigen bednjf zyn oude vak van schoenmaker weer op te vatten Familie buren vrienden en kennissen hebben de twee wakkere oudjes dezen dag gelukgewenscht terwyl een Kroot aant I poststukken vooral uit Schoonhoven het medeleven van vele anderen vertolkten BENOEMING De heer A Berendsen klerk tweede klasse ter gemeente secretarie afdeeling financiën is met Ingang van 1 Februari benoemd tot adjunct commies aan het departement van Binnenlnndsche Z ken Politierechter te Rotterdam WASCHGOED WEGGENOMEN In een der Goudsche wasschej yen werden telkens gewasscftoi ly goederen als vermist uit de waScli opgege ven zonder dat men er een verklaring van k n vinden daar het aantal stuks met de bij de mrichting berustende waschlyst precies klopte Een nader onderzoek brach t echter aan het licht dat er m deze wasch ijs ten was geknoeid teneinde diefstal te vergemakkelijken De 22 jarige Cornelia v D bleek zich aan deze diefstallen te hebber schuldig gemaakt zoomedc aan heft vervaliciicn der lyslen Haar iltoedicr wut er eveeaens van en voad het wat best dat dodiletttef telkeoa da titans oioo koatbare textielgoederen biuis bracht De rechter wees het mtisjc er op dat zy door deze diefstaiien de wa schery een gruote schade lïetft toege bracht doOT het verlièa van talrqke klanten Moeder werd gezc gd dtit zy haar dochter al een heel slecht voorbeeld had gegeven De officier mr Grasso eiscfate tegen belden 2 weken gevangenisstraf De rechter heef voor beiden de gevraagde straf gehalvcird Voar een pakje ligaretten Uit een tpooruagon met goederen te Gouda hadden drie Goudsche jongelui voor een expeditiebedryf eenige gaederen Celost toen hus aandacht w É geollen op een m den wagon reeds geopend pakket zonder adres waann tuit pakjes sigaretten bevonden Z beslpten zich ieder een pakje toe te eigenen Voor den rechter werd dit zaakje als dief stal m vereenigmg behandeld Drie der betrokkenen bleken in het buitenland te mrken De vierde Antonius was verschenen en bekende onder betuigingen dat Sü er veel apyt van had ziin daad De officier wees er op da t m den laatsten tyd by de spoorwegen op een ongeloofelyk wyze wordt gestolen terwyl het buitengewoon moeilyk is de daders te belrappen Spr vorderde tegen ieder een week gevangenisstraf De raadsnan van Antonius dr mr J Sniit uu Gouda p eiMe verzachtende omstandigheden voor zyn client die nimmer te voren met den rechter m aanraking kwam en voor de verleiding was bezweken PI ong aan op opleg ging van een geldboete De rechter heeft alle vier verdachten nog een kans voor het leven willen ieven en ieder van hen veroordeeld tot ƒ 25 boete subsidiair 25 dagen heciiteniB Vijf Ulo boter ontvreemo Een wegenbouwer uit Gouda th ns gedetineerd te Veenhuizen atond terecht eai hy op 10 Augustus j L n pakket met 5 k g boter had gestoken Het was niet de eerste keer dat hyvoor diefstal terecht stond De offiflereischte een week gevangenisstraf teigenhem I Rechter Dat valt je zeker mee Verdachte schouderophalend Ochir m m Rechter Nu als je rekent wit m dezen tyd de botef waard is Menige zwarte handelaar zou het er voor over hebben Maar de verdachte scheen een week opsluiting toch te erg te vinden daar het Veenhuizenverblyf met me viel Rechter Ik vind he met te vjte Jekriigt een week De man knikte berustend en volgde gedwee den marechaussee Tvaa kbtjaa rigarea Twee kistjas heerlQke rookcrtjes had da Goudaehe fabn ksarbeid r J P by de sigaienwmkeliers v Kempen en De Hoop van de toonbank ontvreemd Waarom beb je dat gedaan vroegde vtchter Ik had geen bonnen zei de man En daarom atai je maar tiwee kisten ngafren tegelyk Hy kreeg 25 boete of SS dagen hechtenis SpoorwegoBgeli bU Weerden In den morgen vau 10 December j I liep een trein uit Leiden naby het station Woerden op een atootblok waardoor de locomoiief en een aantal wagons derailleerden en van den dyk gleden VerantwooFdelyk voor dat ongeluk waardoor twaalf personen min of meer zwaar gewond werden stond terecht de 52 jarige H S machinist by de Ned Spoorwegen Ie Den Haag Hy zou aldus de aanklacht hoogst roekeloos en onvoorzichtig hebben ge reden Verd bekende dat hy gezien had da het voorsein op onveilig stond Hy had toen der stoom afgesloten en at ge rand Het hoofdeignaal had hy niet gezien Op den bewustcn dag had hy veel aan huiselyke omstandigheden gedacht doch bovendien zou hij aan duize m gen hebben geleden waarvoor hy onder dokte handen was Plotseling waa onder een hevigen slag de boliing geschied Het O M waargenomen door mr Grasso zeide dat verd aan dH ongeluk ernstig schuld had Hy had kunnen begrypen dat ook het hoofdsem zoo zou taan Bovendien had hy moeten bedenken dat hy met zyn trem een snelheid had van plm 60 k m per uur en hy na het pasaeeren van het vooraein slechts op 600 m afstand van het station was Spr vorderde wegens het veroorzaken van Uchasnelyk letsel door schuld een maand gevangenisstraf Mr Ch M J Witlox uit s Booch als raadsman wees op verd s goeden staat van dienat by de NS waarby hy 35 dienstjaren heeft Als machmist heeft hy m de laatste 20 jaren geen ongelukken gemaakt hoewel hy op alle tremen heeft gereden PI drong er op aan verd geen vryheidsstraf op te leggen doch een geldboete De rechter heeft verd daarop veroordteld tot 60 boete subsidiair 30 dagen hechtenis Fietsendieven Twee fabrieksarbeiders P v D en W N beiden uit Capelle a d Ussel hadden o a ook te Nieuwerkerk a d IJasel een fiets gestolen er de benden en de lantaarn afgehaald en het rijW iel in het water gegooid Zy bekenden Het b eek dat verd N reeds 6 maanden sraf wegens fietsendiefsta had onderpaan en v D feiteyl door hem op sieeptouw was genomen OFFICIEELE MEDEDEELINCEN UnSUtGEN VAN XONDAQ H JANUAKI Ie klane A DONK II L kkerkerk III 2 2 VtP I GouO IV S 4 Ie klasse B Olympia DJ DRD I T 3 Uourdrecht II Muercape Ic X 3 3 Groene weg 1 ONA IV ONA niet opgekomen 2e klasse B Gouda VI KBO I 1 10 Ic klasae C Lekkerkerk TV Stolwtjk II 4 1 Schoonhoven UI Amment S V II S 3e klaise B Zwervers IV Zwervers ni 0 3 3e klasse C Groot Ammera n Bergambacht II 3 4 PROGRAMMA VOOR ZONDAG II JANUARI Ie klasse A DONK II Bergambacht I J Baas GSV III Lekkerkerk m K r L Nolle Overgangsklasse Groeneweg 1 Olympia III m Hornl Gouderak II ONA IV D A Vis Nieuwerkerk I Moercapelle I G van Wllngaaidtn DHD I Zwervers II J de Knegt 2e klasse A VEP II UNIO I H v d Koolwijk Gouda V DONK III 13 uur A Sleenbirgen GSV IV Olympia IV 11 uur O de Knegt 3e klasse B Gouda VI Bodegraven IL 11 uur A den Edel 2 klasse t Stolwljk II Schoonhoven m De straf voor N vitxé 3 maanden en voor v D 6 weken gevangenisstraf voor betden met aftrek van voorarrest Schuur binnengedrongen De Waddmxveen T P J V had een schuur verhuurd Hoewel hy daarmede van bepaalde rechten afstand had gedaan waa hy toch door het Openbreken van de deur de aohuur buinengedmngen om daar wat gereedachappen te halen door hem achter geleten Conform den eiech ia h j daarvoor veroordeeld tot ƒ 10 boete of 5 dagen hechtenis want de huurder was met du optreden allesbehalve accoord gegaan SPORT VOETBAiy SCHOONHOVEN WADDINXVElKN 7 Voor de rust sUnd Keboqdcn Na een haU uur slaagde de Boer er in de thuisclub de leiding te geven 1 0 met welken stand ook de rust aanbrak Gedurende deze spttlhelft bra het stug verdedigende waddinxveen het er nog zoo slecht nietkf Na de hervatting fwist de boer dadelijk opnieuw te scéren 2 0 waarna de doelpunten elkaar regelmatig opvolgden Achtereenvolgens deponeerden Sterrenburg 2 de Boer v Putten en Ipenburg den bal in het net 7 0 Het was een saaien wedstrijd C van wyaen ekkerkerk IV Amment 8V n II Je uur M J Homls 3 klasse A Olympia V Overscholje II J A F van Hiin DONK V VKP IH 13 uur J G Kramp iSTO U Bodegraven lU 13 uur C Compeer 3e klasae B Gouderak in Zwerver IV II 30 uur J de Graat Groeneweg U Groe neweg lil 1130 uur onbekerd 3 klasse C Groot Ammers n Bergambacht U J W van Zoest Alle wedstrijden voor aoover niet anders vermeld vMsgen te 2 uur aan ADResUJST Verctnighigen Nieuwerkerk telefoon nummer wordt vanaf heden weer No 30J DEBIT PFRINVSEN VOOR KOSTFN STRAFCOMMISSR OVER HET 4e KWARTAAL 43 De gemiddelde ko teh per uitgesprukeii slraf bedroegen ƒ 1 90 0 25 adm kosten totaal 3 IS Aantal straffen 1 1 1 I I 1 i 1 4 DeblteeHng 2 19 2 IS J 4 30 3 15 430 215 e Verjeeniglng BergambaCTit Bodegraven Gouderak Haastrecht Lekkerkerk Moercapelle Nieuwerkerk Olympia Schoonhovan Namens het tiestuur O VAN TILBURG Secretaris competltieleider OmCIEELE MEDEDEELINCEN PRUZBN tO m OPSLAG VAN INBOEDELS Voor dei opslag v n iU ocde gvldt d Prt ZcnbeM ilkklnK 1M6 No 1 De Gen achtlp d voor de Prezen deelt echter merle dat lUet tot vervolging zal worden overgegaan indien ten hoogste de hieronder genoemde prtJzen worden prekend a Voor ndernemen wier bedrfif bestaat nit het verrtcliten ra verhnizinceii vut iBbocdetf t de explotUtic vu bewurptMaUen vma Inboedeb 1 Opslag In gebouwen die speciaal voor hetc bergen van inboedels zijn gebouwd enln erictvt zg Garde Meubles per maand Voor de eerste 5 m i goede ren o gedeelten daarvan 4 ledere m boven 9 m l m 10 m I OJO p m S Iedere m boven 10 m m 40 m 070 p m Iedere m boven 40 m OiM p m BtjvoorbceM 45 m = 4 8 m + 4 e I m + ƒ M 11 40 m + 3 41 4a m = SB In ileac prHsen i f kistenhuur begrepen c basta van één k1 t voor elke voUe Sm goederen 2 Opslag In niet speciaal voor he opslaanvan InboedeU gebouwde bergplaatsen behalve die bedoeld onder 3 per m and Voor de eerste 5 m J goede ren of gedeelten daarvan 3 29 Iedere m boven 5 m t m 10 ms oflc p ma ledere n Iboven 10 m t m 40 vrW 055 p m Iedere m 3 boven 40 m 0t48 p m In de e briizen Is kistenhuur begrepen op basis van lén ktst voor elke volle 3 m goederen Deze maxlmumprd en gelden o m Ingeval van op lag van inbpedele In mtaluitend ü tot dat doe geëxploiteerde pakhoJzen garages fabrieken Jdvoonhu zei 3 Opp ag In bergplaa en als zo ders f a enwhuren ed yer maami Voor de ecrate 5 m goederen o gedeelten daarvan 3 Icdeie n boven 5 m t ra 10 in 0 45 p mi lc lere m boven 10 m i o J3 p m t In se prtlaen ia geen klMenltuur begreperk De kosten van brand en Inbraakveraetiertng z a In bovenstaaTKle prtjcen ntet b grepen de ko ten van veraekerlng tegrr breuk beschadiging en veinusaitm zJJn Inbovenstaande tarieven wal begrepenb Voor ondernemer alet vallende onder a per maamiVoor de eerste 8 n goede ren ot gedeelten daarvan 1 Iedere m boven Sm Olfipmt In deze prljum Ujn geen kistenhuur n kosten van verzekeringen t egrepen c Voor paitlcuUeren A ê maximumprijs voor opt lag v tn goed ren In door par tcuHeren bewtHtnde per eeelen gelden de prUz n onder b gt noennl Indten door de onder a en b genoenulQ bewaamemers kuten vnorden verhuurd mag voorzWA r de kistenhuur niet reeds In de tarievm is begreptn ten hoogtrte een huur van f916 per kist per maand worden be rekend Indien de H sUg langer dan 1 Jaar duurt moeten de prijzen voor den opslag na h t eerste Jaar met minsten 10 pet worden vermlncïerd Indien overeenkomsten zijn aangega ui tegen prijzen die hooger rtjn dan de hi boven genoemde moeten deze prljïen op hoogste de hierboven genoemde werden teruggebracht Overeenkomsten aangcgaait tegen pr jren die lager zijn dan de hier boven genoemde bleven van kracht De bewaarnemer ia niet gere tlgd loopen de overeenkomsten op te zeggen tenelnd vroor de daardoor vrij komende ruimte een hooeeren prijs te kunnen bedingen zy die meenen oor een uitionderlng tifrief In aanmerking te komen kunnen een met redenen omkleed verzoekschrift Indienen bI1 de sectie Tarieven en Prijzen van de afdeeling Vervoerwezen van het Departement van Waterstaat Alvorens hoogere prezen ht rekening te mogen brengen Is een srttrifteItJke toestemming verelwh Do aandacht wordt er op gevestigd dat aan zoodanige verzoeken slechts in zeer bil zondere gevallen zal kunnen wordeiï voldaaiv 272 AryevFtasG van gioeilampln Ingevolge de bekendmaking van denSecretarüsGeneraal van het Departement vanHandel Nijverheid en Scheepvaart In deStaatscourant van 14 December 1943 la aanfabrikanten en groaaters het v rkoop i otaflever n van electriache gloeilampen scmdervargunning verboden De directeur van hetbureau voor de metalen verwerkende nóvs trie KlouwstraM IflA s Gravenhage verleent bU dezen met ingang van 20 Januari 1943 aan alle bij ztjn bureau ingeschrevenfabrikanten en grossiers tot wederopzegging toe een atgemee e vergunning tot hetverfcoopen of afleveren van eIJectrl ehegloellamper 2787 MABGARINBTOEWUZINGEN Amnteiien t rzak misverstand bUJkt ta bestaan wordt met nadruk de aandacht van de betrokken handelaren erop gevestigd dat toewtjaingen voor margarine ultslulteno recht geven het koopen van marffarine Het afleveren van boter opi de toewijzingen ts derhalre verboden 799 RECTIFICATIE In de nub catie Verkoop van zand kJei aardappelen en voor late levering a de VBNA staat De telers die van gelegenheid tot voorverkoop aan de V B N ffebruik willen maken dlemen hiervan v 24 Januari 1943 schriftelijk teennis te gevt i enz Dit moet zijn voor 30 Januari 1943 2789 Hoofdredacteur J G Weyaters Rotterdam Cbef redacteur voor Gouda en Omstreken F Tleter Gouda VerantwoordeItJk voor de adveÉtertiea L Akkersdijk Rotterdam mt geefjrter NV Rotterdamsch Nieuwsh Rotterdam K 7 NEDERLANDSCH t UlTSCHE KULTUURGEMEENSCHAP Men begrijptleen volk eerst wanneer men zijn taal kent Voor hen die dejlJuitsche taal niet of met voldoende machtig zijn organiseert dej Neder antlsthWiiitsche Kulti urgemeenschan op prettipe en boeiende wijie DUITSCHE TAALCURSUSSEN I eer beginners en meer gevoi derden Aanvang Februari 2 lesuren per week Lesge d vanaf 4 per maand Inlichtingen en aanmelding by het Secretariaat der N D K GOUDA Kattensingel 57 Telefoon 2879 DE KLEINTJES RUBRIEK ordt opgenomen OUudaKS Douderdaca en Zatordufa Tarief Betrekkins advertenties 1 12 woorden 0 22 elke 4 woorden meer OO Andere adtertenUea 1 12 woorden 046 elke 4 woorden meer 0 10 alles bt voorultt etalinK Advertentieb ondtr nummer aan het bureau 10 cent verh oging Bewiisnummera 3 cent extra Opname op een bepaalden dag kan met worden gegarandeerd Brieven knjmen worden afgehaald eiken la erkaag van ft ASO uur Zaterdags alleen van 12 aw KunstaardfwerkfahTiek vraagt Personeel ook AFWERKSTCIIS Aonmaldan A G de Vri e ttroot 6 ovonda na 7 uur Meubelfabridi vraagt voor direct Mach houtbewerkers Meubelmakers Timmerlieden ook halfwas Br jio O 529 bur v d blad 44 Te koop gevraagd een 4 of 6 deelig konijnenhok Adr Jasper Cïoejanverwellendijk 19 Uw Oude gr mofoonplaten hebjtten waarde Wii geven 30 i 40 et p plaat Afhalen gratis N V Hees Co Souda Muziekinsfrumentenhandel Kleiweg M U H 111 C V Applicatie de aparte garneering voor Uw ooon uitvoering naar ieder ontwerp Applicatie inrichting C P 6 BrUIH Costumier Pepe jtfoo 132a Moede na reeds Uw tqd productief I Denk aan de toekomst D ttjd komi weer dat alles wordt opgebouwd ban moet U paraat zijn Go schoolde krachten zullen noodig zijn als de grocJte wederopbouw begmt Zorg nu reeds ervoor dat U dan klaar zult zijn Leer alectrisch lu j hea 4 fl schschool fxa ROTTERDAM TEWF III47 14247 VRAAGT GRATIS INLICHtINGEN Tot onze diepe smart nam de Heere tot Zich myn inniggel etde Vrouw en onze lieve zorgzame Moede HILIFCHIFN MARIA DOROTHEA TOM geb Bisschop m den leeftijd van 35 j N TOM TIITOKE i WIM Gouda 26 Januari 1943 Burg Martenssmgel 69 Liever geen bezoek eti geen bloemerj De teraardebestellmg zél plaats hebben Vrijdag 29 Januari a s o i half 3 op de Al m Begraafplaats te Dordrecht Aan ons bureau Markt 31 z n nog aanwezig de navolgende nummerbrieven 5240 5809 5611 5684 8 5703 5735 welke op vertoon van Hetontvangen ifcu kunnen worden afgniaaid van v m 9 tot n m 5 30 uur GEVRAAGD m Gouda 4 directe omgeving Kamers ongein met gebruik van kteuken Br no Q 537 bur v d blad Mevr TEN OEVER Haastrecht vraagt tegen half Peferuari of rder een dienstmeisje voor dag of da en nacht Gevraagd door Leeraar In Goud of omtrek WONING aiOEELTE WONING of 213 Kamars init kaukan of gabrnlk ran kaukan l rievert met pnjsopg onder No 751 Adv Bur Keuzenkamp Róchusscnstraat 381 b Rotterdam De Leider van den Distripntiedienst Wocdfn maakt kend dat kamen erhuurdJers en pensionhouders wederom brandstoffen kunnen aanvragen voor de maanden Febuian en M art 1943 Aanvi agen oor dit doel kunnen i orden afgehaald bij de kantoren an den pi tn butiedtenst m het tijdvak van 18 t m 30 Jan 1943 De Lei d lP voornoemd P NOORDERGRAAF OhVRAAGÜ een Aankomend en ee Jongste Bediende beide Vr Br no ü 2Ó bur v d blad Ter overrame gevraagd ConsumptieIJszaak Br no O 511 bur v d blad Die Schone Galathee gevolgd door Der Fruhiing Operetten m den NfEUWEN SCHOUWBURG WoEHSOASAVOMO 7 S0 UM Nag inkali plaatitR aan Seheuwbtirg kaaaa rarkrqvbaar I unamw eo imac ramBuana mi njuK um noMma vu MMunaa a im ito ooot ntMmii r isoo in r lom los wa nan mm r a ao itdi iwo Nai lun iM ia 5M sioi 93a tMl I VAR ƒ M au 7M 1764 IIM lauj r sa saii asn aan sa Bsoa laao aaas ana M7 lam om waa am a ion tan uw 111 ma nn iTM 7aia naa nw H 1 iin KW 719 ast sis saa im 17W na7 aai uai SS a ui aaio aua sta 9a 9 3 37 SUS lao MS a7ai asos aaa atss asaa SMS sau 9MS aosa ana TSai laM 7733 7S1B 7aS0 7HI SiaO j j 54 sa7s 10S7S loaaa loaai lons erra a7a sim aasi 7ia9 goii lów löni löaïs löiii losss loaii lïó lïïsi ïtsiï iisai iisaa iisaa lisao iisaa iism urn iisTs iisss issia laoa laias mas isi7a iao7 laiM uaoa lasaa imt laow isoss mn isiii i3 u isjoi issio i33 7 laSTa lasM ia M isaos isas7 isa lains isma iim 14033 laooa laon lasM lassi laain laaii laaaa lasso laata laTss 14957 luia isaaa luia IBSM 15 H 1 70 15871 iaiS2 18333 ie3 7 isaia laaso istss lassi ima inas lesaa lasM iToaa i7ias nsss I7 i9 17037 ITSSa 17641 17737 17766 17763 lTft32 17031 ISOiM 18114 ISIBM ia47 1B4M lasaa 18737 18760 ISSU 18SI7 18043 18900 18973 18986 10147 19131 loioa isaia loaoa 10740 loaaa isoM 30031 30178 sosoi 30407 ioe 7 30003 aoaas iotm msa ONOECOBaiGcaao vnMuniien aa Uaaa So utn maiaD tu i ai aooa dio id 4tM I7 7a Btmet 17S78 oor do hadan aatoaUan mnnman velkt nlat m t pivnM zun radplan laaa ih vnlladlic mUliitdIlat M W 4 91 STAATSLOTERIJ TSEKKINO VAN MAANDAG t5 JANCARI l tl VIJFDE KlJkSSE it TREKKING HOOCE PatJZCN I 1000 3370 4004 S83S IIM7 13771 latai 19242 2ltt 1400 ISSS f 200 2079 IMl 1283 1 100 1370 ItM 4030 7084 10011 llOaa 11393 148 13231 17237 I73n Qf PRMZEN VAN f 10 lOBl 1112 1344 1388 1372 nan 1501 2399 1543 1557 1570 1831 170 1131 2119 2IIIII 2187 2273 2333 3459 7493 2600 2602 2610 2a 2 2IIIW 2882 m 2IIIU 3019 3025 3102 3133 3196 3211 3 1 32C3 3274 3368 3451 3S13 3548 1684 3708 3777 3859 4100 4181 44 2 4528 4 2 MKW xm 5199 5715 5278 5380 5452 5518 33 S8J0 SISO 6163 fi lü 6244 6 0 8298 8415 6478 6 38 8653 6 89 6731 7S9 simi 8 ï 8H79 6907 6946 7012 7133 72 8 7303 tm 7ül 7820 imt 7396 7919 7925 Mti9 6 140 8049 8116 122 8173 a fl 9 M7 87 15 8792 89 6 8956 9091 9107 9121 9 4 a os MÖ3 bVl 9 82 9636 9782 9987 10008 1U J20 lOO 9 1 93 7 10256 10285 10337 10411 10417 10891 10735 10784 I0 95 ICSS 10863 1 HO 10998 11015 11071 lino 11176 11194 11381 11378 11435 11520 11549 1 12 11812 11815 U849 llö J 12002 12103 12120 12302 123 5 12JtJl 12372 1 32 12593 12600 12638 Par5 12882 13H8 13 Ï06 13226 13310 1338 13446 1 29 13634 13674 13894 13703 13763 13856 14019 14277 14415 14584 14663 H 23 14777 14800 14SI8 14838 H997 15369 15383 15459 lj166 15U3 13813 1 H7 18003 18070 18192 16144 16444 165 16819 16706 10749 17055 7124 1 3 17148 17212 17256 17284 17394 17708 17772 17880 179 2 18032 18041 18 78 18j58 18566 18707 18824 18757 1B979 I9ill6 19103 13289 19322 193 11 19318 19455 79501 19 07 19770 19807 19896 19899 19947 19989 O003 20029 290 1 20349 20443 20608 20625 20688 20777 20796 20854 2I 47 21078 21119 213J 11387 21427 21439 21502 21527 21040 21694 21798 21 I Saers repareert vakkundig Uurwerken Brillen Goud en Zilver in den Gulden Winckel KleiweK t o Thalia Biuscoop Een nette kostganrer gcvr m een ne klein gezm zon der kinderen geei beroeps Br no 5870 bur v d blad TE BVUR GGVBAAGD en kleane werkplaats voor zien van electr Bt no 5871 bureau van dit blad Te huur gevraagd een TEOUWrOSTUUM voor lang persoon Br no 5874 bur van dit blad Bx a nette Jongeo n i j om aU hulp met auto mee te ruden ol leta derg Br m opg V loon onder no 5875 buT V d blad Gevraagd naaister 1 middag per week voor verstelwerk Bt no 5884 bur v d blad Arbeiders of middenstandswonlng te koop gevraagd voor belegging Bt no 5886 bureau van dit blad MEISJE GEVRAAGD 3 d per week Hoog loon Brieven no 5887 bureau van dit blad TE HUUR gestoü erde zit slaapkamer a d voorzijde Bt no 5888 bur d blad TE KOOP een viool ƒ 60 donkerblauwe sportjas maat 38 f 35 z g a n Van den Berg IJssellaan U7 TE KOOP een viool zoo goed als nieuw met studieboekeii ƒ 100 Te bevr H J Steenbergen Tweede Kade 30 na 7 30 uur Jroote voorraad BLOEIFNDG Pl AVTEN Fa G L Huuelijk Nette jcmgemarf zoekt kennism met meisje leeftyd 18 2 j Liefst br m foto welke op eerewoord worden teruggezonden on der lio 5872 bur v d blad Huwelijk Meisje zoekt kennismaking met degp ijk n jongeman leeftyd 20 24 j Br met foto op eerewoord retour onder no 5873 b bl ETALEUR n g eeni e da gen VTij bied iich aan voor alle mogeiyke soorten etala ge € Br aan A v Aalst 2e Adelheidstr 123 Den Haag TE KOOP GEVRAAGD jongena cos j in 15 18 jaar lange broek Wassuig Wijde Poort 13 ing Groeneweg tAtUN EN GRIEKSCH Bulessen staatsexamen toezicht op huiskerk Ür M Helbers Molt Oosthavcn 69 WERKSTER GEVRAAGD A G de Vruestraat no 14 Gouda Te koop 1 dres oir m op stana 4 bekl stoelen tn 2 crapauds 1 gr spifgei 1 kapstok en 1 bloem taf eitje Tezamen voor 250 Te bevr Gr Jacobastraat 42 bij F J Cecil Tt koop PRIMA HAARD geheel complet t f 75 Kujs Willens IW a TE KOOP iin zgan kin derledikantje ƒ 35 BreiVi Kamemclksloot 113 Kosthuis ge raagd door lieer alleen omg oudaWad dinxveen W Onessen Z Dwarsweg 20 Waddinxveen Ih HUUR gem zit slaapkamer ctntrum der stad Br no 5889 lyir V d blad Te koop een groene emaiUe KACHEL Tiger ƒ 90 Guldemond s Gravenbr weg F 56 Reeuwijk TE KOOP bruine vos ƒ i5 Post Krui lenierstrast 5 VERSTELNAAISTER vnagt werk aan huis Br no 51 25 biir v d b id V staat verbiasd over het resultaat n i7cr Epico Markers Zeeuwen enx m hun speciale kleederdracht Mooie kieurweergave hiervan door onze Epico lan ta m Vraagt inl Gr Florisweg 34 Zie onze andere annonce PRIMA PAPIKRTOUW 1 draads geknoopt zeer voordeeli 8S cent per Broer Nieuwe Haven 386 8 12 30 en 2 8 uur Ie Gondsche Kunststoppage IJsseilaan 84 herstelt alle schade aan Uw kleeding zooals m brand enz Spoedort ers binnen 24 uur Te koor moderne kmdcrwagen ƒ 50 en een zgan bekleede wieg pitriet ƒ 20 J de Graaff Da Costak 25 NET MFISJE GEVRAAGD van 8 tot 2 uur Adres N Ttmmer Wie ewaaMraat 12 GEDIFL BOEKHOUDER heeft nog avonden vry Br no 5890 bur v d blad Jongen gevraagd voor opleiding m boekbmdenj Boek binderij Cer Zevenhoven gedipl boekb R v Cats weg 78 TE HUUR ongem of gestoft kamer op het Zuiden str water naoij station Zonder pension Br no 5906 bureau van dit blad Iemand vraagt klein schilderwerk voor de avonduren Br no 5907 bur v d blad Te koop gevraagd Inodeme Kinderwagen M Groenendaal Eerste Kaoe 9 Gouda Gevraagd 2c of 3e kappersbediende bij C Broe Zoutmanstraat 48 Wie wil 2 paar meisjessehoenen m 28 en 29 zgan ruilen voor 30 eii 31 ook in po den stact OI ANSS N Nwe Haven 38 Ronde stokken voor verduistering enz Jan Pnstmus Ream 142 Telefoon 1720 Te koop gevr een meisjesmantel oen mobjesrcRcn mantel en een jongensco t eeft 10 ü 11 1r P J Ver m Tl astraat 7 VERLOREN Zondagmiddag van Tiendeweg naar Spoorstraat hoes van parapluie Terug te bezorgen Peperstraat 14 of Lange Ticndeweg 26 II TE KboP GEVRAAGD een pav werkachoenen m 44 Adres M Gardenier Vrouwesteeff 6 Btirgergezm vraagt voor spoedig een flinke eenvoodige hnishoadster P G goed loon 20O W odig met hulp Brieven onder o 5914 bur van dit blad Gevraagd COSTUUMNAAISTER Br no 5915 bur v d blad Te koop goede TREKZAAG ƒ 10 P Ooms KamemeHcsloot 9 TE KOOP nieuwe donkerbruine vos tegen den winke prus ƒ 90 C v d Valk Raam 270 Gouda H viool te koop Compleet m V ormkist prys ƒ 25 Hemeryck Burg Martcns sm gel 45 Gevraagd kappersbcdlepde of leerling Graafland de la Reijlaan 12 Te huur vnje slaapkamer met of zonder pension voor net persoon of juffrouw Jan Philipsweg 83 Straks herleeft handel opZuidAmerika Leert daaromSpaansch C J v d Putte Krugjflaan 113 Te koop een paar bruine damesschoenen m 38 ƒ 8 C V d Vlist Ree F 91 Rceuwijk Te koop 1 p d schoenen zwart hooge h m 38 ƒ 13 50 1 p zwarte pumps m 38 hak ƒ 8 50 Kroon Markt 20 boven mgang K Tiendeweg NET OAGMEISJE gevraagd plm 17 Jaar Zondags vrij St Anthoniestraat 11 Gevraagd NET MEISTE voor halve dagen Beiprekcn Zaterdag van 6 7 uur Onder de Boompjes 18 Voor gloeilampen en larftpe kappen naar De Loodgieter W le tnat 12