Goudsche Courant, woensdag 27 januari 1943

ri fe fc 3PA s n 9 éiae jA o iud g27J nuwilM3 Bnreau Markt 31 Talctooii tT4S Pottrekeoinc 4 40 GOUDSCHE COlJBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prji 5 cenU per rnnnmer 81ste iuaiMLi No 21149 CbeftedactMir r TtXrrai Oouda vooi de ontmoeting tusschen president wordt toegezien dat het Ucht niet on Roo evelt en minister president Churchill In dat geval zouden de besprekni en gevoerd zijn op een plaats zeer veel verder naar het Oosten Stalin was echter niet in staat op dit oogenbl k Rusland te verlaten aangezien hy als opperbevelhebber het groote offen sief zelf leidt Churchill en Roosevelt waren zich volkomen bewust v an de enorme moeilijkheden van dezen oorlog en kwamen overeen dat hun eerste doel de doeltreffende ondersteuning van RuslainÖ aan zijn gehtele landfront is en de vermindering an den dVuk die op het Russische leger weegt door j n vijand op de meest geschikte plaat sen in even heftige gevechten te wik kelen Stalin is volledig ingelicht over de militaire voorstellen Roosevelt en Churchill stonden ook m verbinding met generaal Tsjang Kaï Sjek Zij lichtten hem in omtrent de maatrege len die zo treffen ter ondersteuning van iZijTi moeilijken en grootschen strijAn Chma oor de gemeenschappelijke zaak I e ontmoeting tusschen Roosevelt en Churchill leek een gunstig gelegen held om generaal Gu aud uit te noo digen tot besprekingen met de chefs der gecombineerde generale slaven en om een ontmoeting tusschen hem en generaal de Gaulle tot stand 1e brengen Tuigchen beide generaals zijn besprekingen gevoerd NadA Roosevelt Churchill en de chefs iSn hun staven de plannen voor het ofIWlsief in 1943 hadden opgesteld namenfzij afscheid van elkander om zorg tj dragen voor de actie e uitvoe rmg van die piïnnen ta een gemeenschappelijke verkla ririg der generaais Giraud en de GauUe wordt onder meer gezegd dat zij tot volledige overeenstemming zyn geko men ten aanzien van hun doel de bevr dmg van i rankrijk Dit loe l h ren aan èn terwoT de ander luurt h l hirrpTÓitn hl r M n Til ff mnnt It van dfi aan ol i nd r ver Inuart rv a PM l hat t van dat I racht rm t n de IN A V K r tevf 1941 27 18 lidam or 4 Uit bliwl K 71 Ut ïté I m Éier kerkrm krmalk inen 3 50 38 4 arkt Inde leken lur 11 dnemaal per dag kwamen zij bijeea en lichtten liiurchill en Roosevelt in o r de Intuwchen gemaakte vorderingen Aüe vraagstukken betreffende den oor og werden behandeld De besprekingen hadden betrekking op het eene oorlogatooneel na het andere in de geheele wereld en aan de hand van feiten werden alle hulpmiddelen bestudeerd die toegepast kunnen u orden voor het inlensievere verdere verloop van den OOI log ter zee in de lucht en te land Een 100 uitgebreide bespreking tuischen de chVs der beide geallieerde landen had tevoren in dit kader niet ptaa s gevonden Volledige overeenstemming werd tusscUen de leidende mannen van beide landen en hun generale staven bereikt ten aanzien van de oorlogsplannen en de operaties die in 1943 m den tryd tegen Duitichland Italië en Japan ten uitvoer gelegd moeten worden om zooyeel mogelyk voordeel te trekken van de gunstige wendwg m de gebeurtenissen zoo ls die rkh eind 1942 voordeed Sulin was vriendelijk uitgenoodigd puitscb weermachts bericht opperbevel van de Duitsche JennaOlt maakt dd Dinsdag bekend IM bMtMÏnlag TU groote drcleu v n Merm weer iMvIclMid toe u wm Iwewiwreditwi tcfn n va k rtoora VQaa haodlUkfdeB slebdc S he legen e P ln e 2ir W brekea e naliifeteii Te Uliiifrad hebben teh de verdedicera tarby Eoemewisehe ïifisks eok e B kleine KnwUaehe forMsti bevindt in he ZaidelQke en eenrTta nl er nlnee vee stad ep eea niate geeeaeentreerf Onder j vaa hna w ele bUfven lU iü bildlialtigeB teceaatuHl Meden mÜM U hwhtaMeht ender gMUtnte onutendlcbeden naar kraebtca leetcnnd worden la het gebied van den Koeban o den llanriai werden vdandeiyke aanvallen la lelie gevechten afgeslagen De be etlnren oaar de bevolen f rontverkortiafeB v rloapen oTerigen velgens 4e plannen Pantaertroepen en gemo teriseerde fonnaties zetten tusschcn HuirtsJ en Don un aanval met succes veert De vijand werd verder naar bet Noord Oosten verdreven In het DoBen Donetzgebied duren de verbitterde afweergeveebten voort Ten Zuidwesten van Woronesj viel de vijand net versch aangevoerde strijdkrachten ver een breed ront opnieuw aan De anvil werd in den kern bloedi atgeulagen De gevechten duren nog voort riMtselijke aanvallen der Sovjets bij Rs e en ten Zuidwesten van Weliktje Loekl weVden verijdeld Ook ten Zuiden VBO t Ladogamec stortten nieuwe vijandelijke aanvallen die met pantr terwsgrns werden uitgevoerd na verbtttetden strijd taieea In Noord Afrika bedrijvigheid van verkenner In Tunesië mislukten pogingen van den vijand om de stellmCOTi hc hij de vorige dagen verloren had te heroveien Zun verhezen m den tjjd van 18 tot 24 Januari 1943 bedroegen 4 000 gevangenen 21 pantserge VH htswagens 70 stukken geschut 200 voertuigen ruim 100 machinegeweren n tabijk ander oorlogsmaterieel Aan de Nederlandsche kust verloor lAe vuand bu een militair onidoeltref enden aanval overdag vier bombardcmentsvlieftuigen Snelle IXiitsche gevechtsvliegtuigen vielen overdag met goed succes een pleats aan gele gen aan de Zuidkust van Engeland Besprekingen tusschen Rooaevelt en C hurchill IN DE NABIJHEID VAN CASABLANCA Naar Reuter uit Casablanca meldt is bat volgende communiqué gepubliceerd moet bereikt worden door eendraiSit met hun bondgencoten in den strijd Naar Reuter nog uit Casablanca meld heelx Roosevelt op een persconferentie verklaard dat de geallieerden de onvoorw aardelyke capitulatie van Duitschland Itahe en Japan willen afdwingen Hij sprak voorts de hoop uit dat het bolsjewistische of fen sief de Duitsche reserves aan menschen en materieel zou uitputten In Berlönsche politieke kringen noemt men Roosevelta reia o m kenmerkend voor de situatie In Noord Afrika waar de oneenigheden onder de Invasiemogendheden en de Fransche dissidente t oepen een omvang hebben aangenomen d e een persoonlijk mgrüpe van Roosevelt en Churchilt nood zakelijk heeft gemaakt Oe Innerlijke on eenlgheden die zak lijk ntet meer konden worden overbrugd moesten nu door een bombastische byeeakomst en dt or de biJ de democratieën daarmede gepaard gaande ge bruikehjke propagandabluf verbloemd wor den Wat de inUltaire besprekingen betreft op den voorgrond stonden het tonnage probleem en de bestrijding van het duikbootgevaar als de voor de geallieerden op het oogenblik brandenste militaire problemen Het lelt dat de diepgaande behandeling juist van dez problemen In de Britsch Amerikaansche uitlatingen wordt verzweger doet den omvai g van de op dit gebied steeds g ooter wto dende moeilijkheden bij zonder duidelijk uitkomen Sedert 14 J uan hAien m de nabijheid van Rsablanca besprekingen plaats gevonden tusschen den president der VS en den minister president van Engeland Daarbij waren de cheft van de Britsche en Amerikaansche generale Waven aanwezig en wel voor de VS generaal Marshall chef van den genetalen staf admiraal King opperbevelhebber der Amerikaansche vloot en luitenantgeneraal Arnold opperbevelhebber van de luchtmacht der manne en voor Engeland admiraal Sir Dudlejr Pound eerste zeelord generaal Brooke ehef van den generglen staf van het fcmpire en Portal die met de functie Van luchtmaarschalk bekleed Is DE heroïeke strijd OM STAtINGRAD De heldhaftige verdediging van de strijders van Stalingrad aldus een toelichting van Duitsche militaire zijde maaict stelselmatige operaties vooral in het Zuiden mogelijk daar sterke strijdkrachten der bolsjewisten thans in het gebied van Stalingrad gebonden worden Verschaidene pantserarmeeen pantserbngades met de zwaarste wapenen vallen Stalingrad zonder onderbreking aan De iMlsjewlsten brengen bijeen wat zij kunnen tefteinde Stalingrad in handen te krijgen De verdedigers hebben een capitulatie aanbod van de hand gewezen Ofschoon wel niemand hunner meer enige hoop zal koesteren levend uit deze hel te komen 8trii len zij door vaak alleen met de blanke iQ ens de generaals aan het hoofd Churchill en Roosevelt ontvingen den diplomatieken vertegenwoordiger der V5 Robert Murphy in het geallieerde liooldkwartier in Fransch NoordAfrika Voorts werden generaal Eisenhower opperbevelhebber van het ge Iheerde expeditieleger in NoordAfnka admiraal Cunningham opperbevelhebber der vlootstrijdkracbten van dat leger genw al majoor Spaatz opperbevelhebber der geallieerde lucWBlrij ikrachten en luitenant generaal Clark bevelhebber der Noord Afrikaansche strijdkrachten door Roosevelt en Churchill ontvangen Vit het noofd roartier in het JJldden Oosten kwajnen generaal Alexander opperbevelhebber in het Midden Oosten luchtmaaHchalk Tedder souschef van den fceneralen staf der luchtmacht en luite nantgeneraal Andrews bevelhebber der Amerikaansche strijdkrachten in het Midden Oosten om den Amerikaanschen president en den Britschen twemier te ontmoeten Roosevelt was vergezeld van HarryHopkins lid van de commissie voorwapentoewijzingen en Harriman denbijzonderen vertegenwoordiger van Roosevelt In geaelschap van Churchillbeyond zich de Engelsche minister van eorlogstranspott lord Feathers De secombmeerrlp Bpneraln taupo Kauka3us Ieger zich zonder groote gehehhoJ Ti j generale stavea vechUhandeUngen tersclmattg heeft kunnen or hJf V 1U P 1 J brttOven MargueriteAnn ii ïi Theater in den Niederlanden De ensceneering is van Michael SI Juiu 1 iï vervaardigd door Isolde Schwarz De première vond op a Kmp y E S Joachim Ernst I udwig Max Wilmsen Jean tr Wug Uainer Marguerite Peter Tijssen Stapf van Fritz Schwiefert neoDen tien dagen vergaderd Twee SP Iwrngtrekkm en nog vr wei geheel intact is Mededeeling aatf de vrywilligers van het legioen Nederland het S S Srsalzkommando deelt mede Op 29 Januari 1943 om 13 uur zal in den Haag Wehrmachtheim KazernestrMt een bijeenkomst worden gehoti dciv van alle VTOnvilligers die met eere uit het legipem Nederland ontslagen zijfl ledere vrUwWlgar die daarvoor In aamnanlng komt Is verplicht aanwexif te lijn De reiskosten worden vergoed terwyl er voor gezorgd zal worden dat een ieder pog op denzeUden dag huiswaarts keeren kan Woekert met uw ga en electriciteitsrantsoen noodig brandt het radiotoestel niet onnoodig blijft ingeschakeld het daglicht zooveel mogelijk wordt benut de fluitketel niet onnoodig lang de buren hindert wanneer het water aan de kook kortom wanneer met overleg te werk wordt gegaan bij het gebruik van gas en electriciteit kan het met anders ot het resultaat ervan zal zijn een nuttiger gebruik vaVi het toegewezen rantsoen et is nu eenmaal zoo dat met de rantsoenen moet worden gewoekerd Bezuiniging is n dig Het is ieders belang want hoe minder verbruik van energie in den vorm van kolen gas en electriciteit des te langer komen wij met onze rantsoenen toe Weest dus spaarzaam VBOUW OP STRAAT VEBMOORD Maandagavond te ongeveer 8 uur hoorden voorbijgangers op de Stadhouderskade nabij de Academie voor beeldende kunsten te Amsterdam luide kreten om hulp In het duister was hetv uiterst moeilijk na te gaan waar het geroep vandaan kwam Toen men ter plaatse kwam bleek al spoedig dat hulp niet meer kon bater het slachtoffer een vrtniw was reeds den verstikkingsdood gestorven Andere burgers hadden inmiddels twee mannen gegrepen die hard wcgholden Uit het onderzoek bleek dat de vermoord vrouw 57 jaar oud uit Den Haag afkomstig was en door een der aangehouden mannen twe broers was gewurgd De vrouw die eenigen tyd bii de broers had gewoond was des avonds met den alidslen een 48 jarigen man de deur Uitgegaan om een visite af te leggen Klaarblijkelijk was dit een vooraf beraamd plan Op de Stadhouderskade viel de Jongere broer 40 jaar oud onverhoeds de vrouw Wanneer er In elke huishouding op werkeloos toezag bracht hu de vrouw om het leven Bij zijn arrestatie had de dader de handtasch van de vrouw in zijn bezii aarin 7ich om ruim f 3000 aan geld bevond Roof is dus Waarschunlijk ook hier weer het doel geweest van dit afschuwelijke misdrijf REMBRANDTTHEATER TE AMSTERDAM AFGEBRAND In den afgeloopen nacht m het Rembrandttheater aan het Rembrandtplein te Amsterdam door brancl totaal verwoest Om ongeveer drie uur werd het alarm groote brand gegeven i een uur later stonden er van het bioscooptheater nog slechts enkele schamele r sten Het zeer brandbaie filmma te riaal en de niet minder brandtiare stotfeermg van het theater de pluche fauteuils de houten stoeien de loopers en taptlten waren een gretige prooi der vlammen ERNSTIG OVgfI UK DOOR ONTLiOFFINO VAN EEN PROJECTIEL Zaterdagmorgen is te Beek bij Breda een ernstig ongeluk gelMurd met een projectiel dat een jongen had gevonden Hij had het voorwerp mee naar school genomen Op de speelplaats is het op den grond gesmeten met het noodlottige gevolg dat het explodeerde en 20 kinderen verwondingen opliepen aan a men en beenen Het onderwijzend personeel nep direct dr v d KÊif te hulp die onmiddellijk de fierste hulp verleende 16 jongens konden naar huis gebracht worden terwijl 4 zoo mstlg gewond waren dat zij naar het ziekenhuis vet voerd moesten worden Een jongen een eerti kmd van elf jaar zal waarscliljniijk iwide oogen moeten missen Men vreest zelfs voor zijn leven Hoogst meikwaardlg is el dat de jongen die het projectiel gevon4en iiad er eerst tiiuis ongeveer 14 dagf n mee gespeeld had Dit voorval bewijst weer eens dat men niet voirzlchtig genoeg met gevonden projectielen kan zijn Bt EMEES E4s NOE OEN Het Rljkscommtasariaat deelt mede De RtJItscommissBris voor het iKzette Nederlandsche gebied heeft benoemd tot burgemeester van I eeuwarden den bestuursraad in de provincie Noord Holland mr W J Schdnhard te Bloemendaal tot burge meester van Groningen dpn waarnemend bestuursraad in de provincie Groningen den heer P F Tammens te Oldenhove en tot burgemeester van Nijmegen den gepenslonoeetden majoor M v Lokhorst te Den Haag WEEKKAARTEN EN VElJtKORTE WERKWLEKKAARTLN De persdienst van de N S deelt mede dat teneinde de overstelpende drukte aan de stationsloketten des Maandagsmorgens zooveel mogelijk te verminderen bepaald ts dat met ingang van Maandag 1 Februari weekkaarten en verkorte werkweekkaartcn waar Bn de geldigheid op Maandag ingaat uitsluitend worden afgegeven op Zondag S S ERSATZKOMMANDO NTEDERI A DE Het S S Ersatzkommando Nlederlandfe is sedert 16 Januari 1943 gevestigd in t dlonstgEbouw Den Haag Korte Vijverljerg 3 Telefonisch is de dienst te bereiken onder de nummers 183955 56 57 en 115640 MARKTBERICHTEN VEEMARKT ROTTERPAM Op 36 Januari werden ter veemarkt aan gevoerd 1412 dieren waaronder 33 graskalveren 50 blagen en 444 liakken en gelten Prijzen per stuk melkkoeien 97 1 fl40 6 ö kalfkoelen 960 835 655 varekoeien 660 560 4 0 vaarzen 615 525 400 pinken 475 375 300 De aanvoer van melk en Icalflcoelen was als vorige week m t redelijken handel en leta stijvere prijzen Vaickoeicn aanvoer tets kleiner met vluggen handel en iets hoogere prijzen Vaarzen en pinken aanvoer klein met vlotten handel en prijshoudend KEVRINGEN VOOB DE WAm 8 S EN HET LEGIOEN Het S S Ersatzkommando eeU mecie VruwiUigert voor de WaöenS S en het legioen Ininnen zk h op onderstaande data bil Ie genoemde adres sen yarvoegen ten einde gekeurd te worden Tevou wordt er de aandacht ap gevesügd en wel voor hen die er bexwaar tegen hebben han diensten buiten Nederland te vervtUleo dat thans de mogelijkheid bestaat om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljon De opleiding vindt In Nederland plaats terwijl de Inzet van dit bataljon ook in Ned land xal blijven au onze vrijwWcert De top is twrelkt een handdruk bezegelt de prestatie S S P K Finlt O H T jd€ns deze Keuringen kunnen zirh ook diegenen melden die tot dl Germaansche SS m Nederland willen toetred i Lange Hotel Februari 1943 Rotterdam 9 uur Deutsches Haus Westzeedijk Februari 1943 ïllburg 9 Schijstraat 66 Februari 1943 Den Bosch 15 uurNord Brabart Markt 45 Februari 1943 Roermond 9 uur NSDAPSwaimerstraat 61 Feb uari 1943 Venlo 15 uur DeutachesHaus Hoek Willemstraat Februari 1943 Arnhem O uur Weversstraat 16b Februari 1943 Hengelo 15 uur DeutachesHaus Februari 1943 Zwoll t Uur Hotel PetersMarkt 9 Februan 194 Assen 18 uur Dicaatgetwuw Vaart Zuidzijde Februari 1943 Gioningen 9 uur Concerlhms Poelestraat Februari 194d Leeuwarden 14 uur HuizeSchaaf Breedstraat Februari 1943 A nsterdam 9 uur Schoollepenweg 13 Fsbruarl Utrecht M uut MariapleinWehrmachtsheim k Feb uari 1943 Amersfoort M uur Disast gebouw Leusderweg 10 Februari 1943 Den Haag 9 uur Caféden Hout Bezuidcnhoutscheweg DISTRIBUTIENIEUWS Margarine en rundvet BOTERBON 07 UITERLIJK ZATERDAG AS INLEVEREN Op ée bonnen boter 07 van de btnkaart voor voedingsmiddelen welke geldig ztjn van Dmsdag 16 tot en met Zaterdag 2Ï Februari 1943 ral naar Xeuze rundvet of margarine verkrygbaar ziJn Per tiwee bonnen zal men 200 gram rundvet of Ï50 gram margarme ktMinen betrekken Zn di rundvet wfflischen te ontvangen dienen die genoemde bonnen by htui slager mte leveren desgewenscht tegen ontvangstbewijs m het tydvak van Donderdsfg 28 to en met Zaterdag 30 Januari k s Wenscht men margarine te ont vangen dan moeten de bonnen m hetzelfde tijdvak bij den detaillist in margarine worden ingeleverd eveneens desgewenscht tegen ontvangtbewijs 2i die de inlevering bij hun slager ot margarineleverancler verzobnen zullen niet zooals een vorige maal ia de gelegenheid worden gesteld later nog van hun bonnen gebruik te maken Men houde er dus rekening mede dat men de bonnen 07 in ieder geval moet inleveren en wel uiterlijk op Zaterdag a s moet Inlevem hetzij bi den slager hetzij bij den detaillist in margarine en dat men bl gebreke daarvan zijn rantsoen voor de distributieperiode van 16 tot en met 27 Febf ari aji zal moeten missen Een uitzondering op het bovenstaande geldt slechts voor schippers woonwagenbewoners ed Deze categorieën van verbruikers zullen de m hun bezit zynde bonnen 07 t z t bij de plaatselgke distributiediensten kunnen ruilen voor rantsoenbonnen Eem nadere mededeelme hieromtrent volgt nog Uiteraard mag met de aflevering van rundvet of margarine op bon 07 eersit een aanvang jvorden gemaakt op 16 Februan 1SM3 RECHTSZAKEN BAAB ZUSJE GEWURGD De Arnhemsche rechtbank heeft betumdeld de zaak tegen de 2 jarige diens bode O H W van B uit Arnhem die op Zondag 19 JuU 1942 haar achtjarig zusje om het leven heeft getvracht Men zal zich Iferlnneren dat op dien dag op den weg langs t Hazegrietje te Arnhem een afschuwelijke vondst werd gedaan Voorbggangerfl vonden daar het lijk van het achtjarig meisje J D van B dat door verstikking om het leven bleek te zijn gebracht Al spoedig wist de Arnhemsche poUtie de hand te legen op de daderes van dit misdrijf die na aanvankelijk hardnekkig ontleend te hebben tenslotte een voUedige belwntenls afleegde De officier van Juslti ischte tien ar gevangenisstraf Economische rechter te Rotterdam BONNEN VERHANDELD De 18 jarige typo aaf J J Flipoe uit Moordrecht kocht m Januari 1942 twee boterbonnen Hy is daarvoor beboet met ƒ 7 60 of 1 week hechtenis H n boete van ƒ 40 of 10 dagen hechtenis kreeg de 80 j rige bankwerket J C Langstraat uit Moordrecht om dat hij m Januari 1S42 acht broodbonnen onbevoegd m zQn bezit had gehad De 29 jariige ambtenaar G I Nab uit Moordrecht kreeg ƒ 50 boete of 20 dagen hechtenis wegens het onbevoegdvootlianden hebben van tien me bonnen De 17 jarige klerk J t Jacobs uit Moordrecht werd veroordeeld tot 2 maanden tuchtschool met gratieclau sule wegens het orLevoegd voorhanden hebben van aardappelen tarwe vet nfelken vleeschbonnetl op 21 Maart 1 42 De 80 j rige huisvrouw D SchmolhHissink uit Gouda die m December j 1 een jam en een suikerbon haA ver valscht IS verooixWld to ƒ 40 boeBe subsidiair 20 dagen hechtenis Rechtbank te Rotterdam BUWIELDIEFSTALLEN EN INBRAAK TE GOUDA De Rolterdamsche Rechtbank er oor elde Dinsdag den 18 jarigen A van L uit Haastrecht den ïl jarigen L J de P en den 23 jar gen J F S te Gouda wegens diefstal m vereenigirig elk tot zes maanden gevangenjss r i £ met aftrek van het voorarrest Boven dien kregen zu wegens een anderen diefstal dien zij ook samen gepleegd hadden nog eens zes maanden gevan genisstraf Het betreft hier een reeks rijwieldiefstallen en de inbraak in een aardewerkfabriek aan den Ridder van Catsweg De 25 jarige rijwie handelaar H A L tie Haastre t die wegens heling terecht stond werd vrijgesproken De 21 jarige expeditieknecht R V en de 25 jarige schocnenkooiMnan W K bei den uit Gouda werden wegens helmg veroordeeld tot ƒ 25 boete subs 10 dagei hechtenis Kantongerecht Gouda 4 Veroordeeld zyn wegena na 19 uur bijwonen van en openbare varlitevoorslelling leiwjj hij ziJ jonger dan 18 jaar was zonder zien in gezeiscliap van een opvoeder ie l evinden A M de L te Oouda i subs 1 u t sch C v d B e Gouda 8 subs 1 w t sch S L te Gouda teruggave ouders zonder tQepa tng van straf A A te Oouda 4 aubs 1 w t ch L M te Goudei alc 4 subs 1 Uch G J D Ie Schoonhoven 4 suba 2 d h doen bijworen van personen l eneden den leeftijd viMi 18 jaar van een openbare vai lelevoorilellini T J V d T ie Goud ƒ 20 suh 10 d h met gued erdms eren B C H te Lange Ruige Weide I 4 r subs d 11 R H B te Waddmxveen 2 50 sub 1 d h L J D te Oouda 2 30 aubs 1 d h lijden met et n niet afgeschermde brandende koplamp J J v D te Alphen a d Rijn 4 sub 2 d b A V te Reeuwijk 6 bubs dh BCvVte Nieuwerkerk a d Uasel I 4 subs J d h niet toonen van het persoonstwwijs H F H B te Gouda ƒ 2 subs 1 d h onafge loten laten staan van een rijwiel G v d U te Gouda 5 subs 2 d h na ZZ uur rhden met een motorrijtuig P H te Rotterdam schu dig verklaard met bepaling dat geen strai zal worden toegepast niet bijhouden van een opkoopregister J W te Gouda I IS sube 8 d h opkoopen van goedelen v n een minderjarig persoon J W te Gouda 20 subs10 d h in gevaar brengen van het algemeen verkeer P c D te Gouda 12 50 sub 6 d h rijden over een vooi lelnjdes s afgeslotei gedeeltie van den openHaren ruweg JV t Woerden 4s 2d h A H te RottenJam ƒ 250 s 1 d h ƒ hsta tösseeren van een verlEeersheuvel P V te Gouda ƒ 2 S0 s ld b parlteeren van een motorrijtuig binnen 10 m voor een kiuising H A W te Utrecht vrijapreak met gtoruiken van een bestaand rijwiel Feuilleton Nadruk verboden DE SLAPENDE BOEDDHA V Nederiandsche Roman door s T J A U CORDENS 30 De eigenaardige sclioonheid der Indisclie steden scheen iiujn reiagenoot overigens slecht zeer matig belang in te tioezemen hlUiep er m rond als was hij er volkomen tiuiis en op zijn gemalc Toen ik te AllahalKlii oor het eerst den heiligen Ganges te zien reeg en met iets als ontzag naar den bloeden strooiö keek vond Alfred het een ordinaire vuilgele rivier Als ik met bewondering bleef staan voor een prachligen tempel uitte mijn reisgezel zyn verbazing ver het geduld der Inlanders om zoo n reurenpoppenkast In elkaar te zetten En toch was Keening niet zonder smaak of kunstgevoel maa hij hield meer vanitM moderne Een mooi stationsgebouw qf jen grootsch bankpaleis kon hem in verrukking rengen en herhaaldelijk bad hij op reis reden om trotsch te z n op hetgeen daar m Indië was gewrocht HOOFDSTUK VII De ziener van Benares Den volgenden morgen waa ik al vroeg beneden en ik wachtte aan de ontbijttafel op de komst van Alfred Het verwonderde me dat hiJ anders altijd Z09 predes in zijn afspraken me nu liet wachten Het werd al laat en ik wenkte een kelltier om hem te gaan waarschuwen Meteen kwam hiJ de ontbijtzaal binnen gekleed voor de rel met zijn witten lonnehoed in de hand Maar hij wankelde meer dan hij ging en hij zag er verschrikkelijk uit Hemel wat heb je vroeg Ik b zorgd terwijl ik opsprong en naar hem toeliep Ik weet het niet zei hij maar Ut Wat Waar Wamieer Thuu TkMtMi Zoolete Mt nOm doehtw niet met Ralph Arthur Roberta m Srika rvon TheUmwm A ov ii i IA uur Reunie Bleuoop De barbier van SevUU met KstrcUlta Cutro n Roberto Bar Aanvang S 15 uur 27 Jan 1 M uur Nieuwe Vcbeuwkuri DerM voorstelling theater abonneme CultuTMla Contact Raad oproerlng wrettea m sciiöne Galathée en Der rriUülng door Ned Kamer Opera t Jan 7 uur Caté Duüaatee Btjeenkoraal voor handballers spreker B Metselaar AP0TREKBRBDIKN8T Steeds geopend óét nachts alléén voor getieesmfddelen Apotheek E Grendel aUeea Lange Tiandeweg 9 SCHOENENBONNCN Aflialen aanvraagformulieren voor 8Choenea bonnen morg ii lettere V X Y Z pwl C D A te Bervembaoht ƒ 1 d h rtjden met een rijwiel sonder bel A K te Rotterdam la ld h pa keeren van een matorrtjtulK sonder goede verUchUng M V te RaeuwQk 7JW aSdh JvdWte Zevenhuizen 7 s 3 d h J J van D te Waddlnxvecn fS s 2d en 4s 2d h rijden met een verblindende verlichting C van L te Zevenhuizen 4 ld h vóór de vuatgeeteide ur n t ten werken vaa personen B J N te Itekendrp Ml 10 d h rijden met een lijwlel ond r goede voorverlichting D W B te Papekop ƒ 8 a ld h rijdtn met een rijwiel zonder goede achten vei lichting T J van D te Bergambacht a 50 s 1 d A S te Waddinxveen f 3 1 d h rijdii net een rijwiel zonder goede vooren achterverlichting A E te Oud kerk a d IJs el 4s 2d h en 250s ld h J C K te Waddinxveen idiem C t A t Waddlnxveen Idem A H te Rotterdam ld Loop der bevolking VERTROKKFNRN E J S de Zeeuw van Turtrtngel 76 naar Os TMig iaarstraat 77 W Hoogendoorn V4n Gi oenendaal 80 naar Waddiuxveei Tw eede Blok 17 A J de Bruljn van Geertje den Buitsteeg 6 o ar Ziori zee Ketkhof t4z B441 P J G Mulder van Sophiastraat 40 naar s Gravenhage Doornstraat 146 A 1 Noorlander van CrabtJih straat 41 na r Ouderkerk a d Ussel Kerkweg 5 C Ulttenbr lek van St Josepstr 14 naa Boskoop Voorkade 52 P Zeeman van Mr D J v Heusdestr 35 naar Reeuwijk Weth VcUev eg U 148a A van Zeeland vaa Gr Floiisweg 77 naar Haarlem St Bavostraat 14 H F Siebeniist van Dei de Kula 29 naa Amsterdam Esmorletstraat 31 beletage C B Bosman van Jan Luykenstr U naar Almelo Ooolm straat 339 J W J SC vn der Wee van Hoogstraat 14 naar Veeneipdcial Hoofdstraat 27 E fil M Jasper van Krugerlaan iSO naar s Gravenhage Pnncesaegracht B A van der Sloot vaa Crabeth straat 13 naar Weststellmgwert Nieuweweg P J Montagne van Crabethstraat 9 naar Rotterdam Breitnerstraat 42b J M C van Holten van Fluweelensingel 70a naai Waddinxveen Kerkweg 38 A E Zanen van Markt Sfr naar Nieuweikerk a d Ussel s GravLUwèg 167 J G E van Barllngen van Ubsellaan 139 naar Utrecht l ange Koe straat 87 H H Belgraver van BurgvUet kade 8 naar s Gravenhage van Kmsber genstraat 130 M Paarlberg van Krugerlaan 130 naar Amsterdam Camperstraat 17 A H van Duijvendijk van Krugerlaan 130 naar Lekkerkerk Opperduit 43 J G Schinkel van Founeweg 6 naar Valburg Zetten Hoofdstraat 23 J C Boere van Boelekada 139 laar Rotterdam Strevelsweg 15a D E J Berg van Bogen 67 naar Rotterd aan boord Spastraat 29 r BONNEN T m M Januari Aardappelen Se schuit Brood Melk Sigaretten Tabak Taptemelk Vleesch 05 T m 1 Febr Boter en rundvet 04 T m M Febnun Bloem lirood o geb 49S t m 495 Cacao voor kinderen 3 W 4 OS Chocolade OS Gemengd meel 403 Qort 482 Havermout 484 Jam t Kaas 487 t m 4ft Peulvnichten 48S Rijat 4 07 Suiker 480 Sulkerwerk 06 Vt VermiceUi 488 T m M Februari Koffiesurrogaat 473 T m 11 Maart Boter alleen voorkmderen 01 BUzrndere rantsoenenVoor kinderen t m 1 jaar 360 gramMandarijnen op Bes 4 I t a t Januari voor kinderen t m 3 jaar 850 gram Mandarijnen en of sinaaaappela op bon 4 04 Bel wiV Fabrnad Van O t m SO jr Rel J 5 3 09 en 4 05 l kg appelen t m Fabr van 4 t m 13 jr Rm 07 3 eieren t m 30 Februari heb barstentje hoofdpijn en ik heb geen oog dicht gedaan vannacht Ga weer naar bed raadde ik hem aan en laat een dokter komen Je zieter uit als een geest Geen kwestie van Het zal w overgaan In die dokters hier stel Ik heelemaal geen vertrouwen Ik heb een portie kinine geslikt en dat moet memaar beter maken Eet JIJ nu maargauw je ontbijt op en dan zijn we weg Keening was koppig als een muilezel en al had ik hem verteld dat hll op weg naar het station dood zou gaan dan zou hij nog zijn vertrokken Zonder eetlust gebruikte fk vlug mijn ontbijt Alfred liet zich door den kellner een broodje met vleesch en een trof druiven Inpakken dronk onderwijl een paar koppen thee rekende af met den manager en na weinige minuten zaten WIJ met onze valleren in do auto op eg naar het station waar wlj eett hotelpeaiende met onze koffers zouden aantreffen Nog eVen kreeg ik een kijkje op den breeden Ganges en op het pratWige beeldhouwwerk van den grooten tempel van Vishnoe Weer reden wlJ langs het paleis van Sir DooefPi i et de wit marmeren zuilengalerij en de hooge trappen en spoedig zagen wil het groote stationsgebouw voor ons Al red stelde nergens belang in gedurende den rit hij zat stilletjes in een hoekje gedoken met de ogen dicht Ik maakte mj werkelijk ongerust Stel je voor dat hij eens ernstig ziek werd Een iwfangstellende vraag hoe het hem glngj werd korzelig afgewezen met de opmerking Zanik daar nu niet over Hof meer je me met rust laat hoe eerder 11 beter ben Wordt vervolgd ZON EN MAAN Zon op 30 onder 1117 Maan op onder 11 ZB Uea It verpUebt t FerdolitMeB toasonderg ng tot meopkomit LantaanU vaa voertmfcn moeieB een half nor na fomondei ontstoken worden