Goudsche Courant, woensdag 27 januari 1943

A = fiADiOPROGK tMMA VAsrzmiMD SUJM U oonaak vaa piepon p de luchtpijp boealbui n en benauwdheid op da lH rsl Neen dan direct de loo buitengewoon alom oplossende AbdOsIrwip Vsng i btprwfd U iMtst gritp bronchitis asthma AKKER S ABDUSIROOP SCHAKEN Car i biumtu di Hatkt I Ui ada i P W ll ll l lill I II I I I I III Bdvrdaf tS Juwfl nilveruB I 7 15 Gram 7 30 BNO ma MofKii pel BSO BNO S SO Soiist n en orkaaten 10 00 Ork Carlo Carcuseoia H 3 1 Va d e Grlekach KoineUucha oudheid 10 41 Ork Carlo Carcassola 1118 Plano 12 00 Aimaiuk I2 0fl Fraua Wouters 12 IS BNO 13 00 De Melodistrn 14 00 Willy Kok en aUn ork IS 00 Voordracht IS IS Vocaal en InstrumenUal prog 16 30 Strijkorkeat M 43 BNO 17 00 Dick Wlllebrandti 17 30 Van hemde en ver 17 46 Orkest en aoUat IS 30 BNO IS 40 Ork en aollat IS 00 Bi kweatlea 19 15 Kadio Cenftr Concertgebouw orkeat 20 30 Kamermiiz 2130 Orgel 2145 BNO 22 00 Valse muaette 23 30 Klanken uit Spanje en Portugal 33 00 34 00 Oanamuitak Bilvainiaa n 7 IS T 40 Zie Rllv I T40 GynMaetiak 7 SO BNO S OO Vraaggeaprek S 15 Twee ouvertures 6 30 BNO S 40 Symph danaen 000 Ouverture Semiramlde igr H Ifi Voor huiavrotrw 9 20 Orkest en sol 10 00 Godsd ultz 10 30 BtaaalnaUunignt en orkett 1100 Luisterspal 1120 Kinderkoor 1130 Ork Rentmeester 12 30 De bUcnsUl 12 45 BNO 13 09 Zang èn piano 13 30 Gram 14 00 Godad uiu 14 30 Staten 13 30 Gam 10 00 Xlndeikoor 1S30 Plano 10 49 BNO 17 00 voor jeugd 17 15 Departementen houden spreekuur i7 30 Orgel 17 46 Sp v d dag en BNO 18 00 Irene de IJoü at llngl IS 15 Spiegel WA 18 30 Symphonle orkest 1919 RadioCentr Gram 19 45 BNO 19 99 De Speellieden 3015 Cabaret rcvue 2100 Bekende wUien 2143 BNC 22 10 AvondwUdlug 22J0 Zie Hiiv I tVcre dM öeste Hoestsiroop Stand van den Uiddenvedstrüd Afdeeting A niet in den vorm van waaiers andert producten vervaardigt e die opgekuipte üebruiWtc bolervaHUes aU verpakkingitiniddei voor zUn product eii bezigt nadere gegevens daaromtrent verstrekkenop formulieren welke bU het Rijksbureauvoor Kout Dtiekoi lngensiraat 4 Amstt damC verkrijgbaar zijn Bij het aanvrag 1 van de formulieren dient men op te geventot welke van de hierboven v i melde cateüi rilïn men behoort De eerste opgave mortgetichieden naar den toestand op 27 Jaiuiaii 1943 en dient uiterlQk op 8 Febriurl 1 43in het bezit te zijn van twt RQksburMu voorHout te Ambterdani9007 Torla lot Probl tl Probl H Prebl il Probl U Tot M 11 1 1 1 n M t I M H n a y i i 7 I I 1 tl I I 1 I I I U Stand van den Laddemedatryd Afdeeting B OFFICIEELE MEDEDEELINGËN TAXATIBMARKTEN PAARDJCN De Provinciale Voedsclcommissari voorZuidHolUnd maakt a n t olan heb bendenbekeiKi dat gedurende de maand Februari 1943 de vol nde paardenmarkten getioudenzullen worden te weten 2 Fctnruari te Kotterdam 6 Februari te Leiden B Februari te Rotterdam Ifl Febraurt te Rotterdam 28 Februari te SommeUcfljk 23 Februari te Rotterdam 25 Februari te Gorlnchem D aanvraag en aanbrengformuHeren voor bovetiat and markten moeten duidelijk voorzien van naam volledig adres en eventueel oi anisatie ummer vier dngen vóór een te houden markt te bevoegder plaatie ztjn Ingediend de ritte forinvlifrer bij het Vee en Vleeschaankoop u enu loian van Meerdervoort 53 a Gravenhager de blauwe formulieren bij het Bureau vaa 6en VoedBelcommlssarls voor Zuld Ho aBd Afdeeling Paarden Aium Pauk wn diitraat 22 te a Gravenhage Den erkenden paardenhandelarcn wmdt er met nadruk op gewezen dat zij hun aankoop vergumüogen b tijda ter vrirlenglng naar de respectieve plaatselijke bureauhuuders moeten opzenden Na eventueele verlenging moet cpnlevw een aanvraagformulier blauw aan het Bureau van den VoedMlcommiasaria worden toegezonden Op verloopen of met aapwezige aankoopvergunningen worden op de markt geen paarden meer toegew ezen Verder dienen bij het aa bleden van paarden de ori tineeIe Identiteitskaarten aanwezig te zijn aangezien anders geen uitbetaling kan plaats hebben n 7l n de prlJflwInnKini van het Ie kwartaal PRUSVERMOOOING CA8KKNK MRT INGANG VAN 2S JANUARI i 43 In het Voedselvoorzieningsblad van 27 1 43 Is opgenomen een nieuwe prijsregeling voor caseïne bij aflevering door het i en Vtrkoopbureau voor Zuivel aan handelaten m casj u e en door liandelaren in cafeïne ajin casemeverwerkende bedrijven Deze prijsregeling welke neerkomt op eenverhooging van d i thana bestaande prtjzen wordt door het Bedrljfi chap aan de hem bekende handelaren en bedrijven toegezor den Mochten er belanghebbenden zijn tl iede debbetreffende regeUng niet ontvlngi n da kunnen zij deze aanvragen bU het li drtJfschap fvoor Zuivel Laan van Meerdervoort M s Gravenhage r Houders van voorraden caseïne groot r dan 500 kg met uitzondering van producen kien van caseïne zijn over de hoeveelheden boven SCO kg de volgende heffingen aan het Bedrijfschap verschuldigd Textielcaaeme 0 27 per l ZuuKaseïne 0 26 per kg L caseïne ƒ 0 22 per kg De vorenbedoelde voorraadhouders zijn verplicht van de hl hen aanwezige voorraden uiterlijk op 3 Februari 1943 naar dt a toestand op 27 Januari 1943 te 24 uur opgave te doen op door het Bedrijfschap te verstrekken formulieren Het Bedrljihchdp zal deze formulieren zenden aan de hem bekende voorraad houders degenen die m de termen vallen deze opgave te doen en geen formulieren ontvingen ztjn verplicht deze bij het Bedrijfschap aan te vragen VKEBOEKiE VOOR BCVAPENHOUDERS Met de inwerkingtreding vén de veer istratleVerordening 1942 is het houden van sthapen slechts dan geoorloofd Indien de houder In het bezit is van een veeboekje Dengenen die thans een of meer schapen hQUden en niet een veeboekje bezitten wordt in hun eigen belang aangeraden lit uiterlijk 3 Februari 1943 ter kennis te brengen van den provincialen voedselcommlssarlii voor de provincie waar hun tmlr f is gevestigd De provinciale voedselcoinmift aiis diaai tzorg dat de betrokkenen die daarop aanspraak kunnen doen geiden in het bezit vaneen veeboekje worden gesteld Bij verzuimeen en ander tijdig te doen kan geen uitreiking plaats vinden en is de belrokkei oin overtredmg met alle gevolgen van dieiMen wende zich dus onverwyld tot den pinvincialen voedselcommissaris 3lMiM BOTERTOEWUZIMjGEN In afwijking van hetgeen eenigen tlJd leden te dezer zake is gepubliceerd worütbekend gemaakt dat toewMztaige voer boterm het vervolg uitslidKnd rech geven op hetkoopen van boter Handeiarea kunnen opbotertoewijzingen geen margarine meer b tiekken 3 i60 LEVBRU4G VAN SLACHT SCHAPEN De Provinciale VoedBelcommiSBaria voor Zuirt Holland deeli aan belanghebbenden mede dat met ingang van 1 Februari 1943 slechtA ééfi meal F er maand op de over namemarkten Delft en Gduda lachtachapen aan t Bedrijfschap voor V en Vleesch geleverd kunnen worden en wel telkens op den eersten Donderdag van iedere maand opgaVeplicht gebruikte boter VAATiES Blgkens een publicatie tn de Staatscourant van 26l 43 moci ieder 1 m wiens bedrijf gebruikte botervaatjes al dan niet In den vorm van waaiers schikbaar komen 3i ie gebruikte bo ervaatjes al dan niet In den vorm van waaiers verhandelt die gebruikte botervaatjes al dan niet Inden vorm van waaiers H kuipi tot eennieuw verpakkingsmiddel die van gebruikte botervaaljes f dan H H KAPPERS Gevraagd NET MEISJE 15 jaar om zich te bekwamen in het heerenvak Br onder no G 552 bureau van dit bl Gevraagd evorderd Kappersbediende en een leerlinc Gelegenheid het damesvak te leeren G L van KOOIJ Kamemelksloot 2 Gouda GEVRAAGD eeaKAPPEISIEDiENDE liefst kimnende knippen en scheren m of extern J F SAUER Komngstr 11 Bodegraven GEVRAAGD een Jongen RÜwielh H DE GRUIJL Lange Tiendeweg 61 Energie verspillen zonder het te willen Zonder dat U het wiH eWSkn omdat U bij voortduring aan ruinighekl denld versuilt Ü gas en stroom I Hoe begnjpelijk de e gedachtekxue r pilling mag zijn U mbkX haar kx h voorkorrwnl Lel dus op zónder ophouden Laat geen lamp een secorxje te lang branden gebruik geen onnoodig sterke lampen waar zwaKkere ook diensl kunnen doen laat de radio rKKjit voor niëts spelen laat de aansteekvlam van uw geyser niet branden Denk voortdurend zuinig mpl gas en electricileit I EEVIIillBO imSMEiSlE m voU kost 16 i 17 Jr P O N V d BEEST Gouwe 197 Meisje ong 21 jaar aockt Vriendin of vriend 21 25 jr middenstand sport type P G Br liefst m foto onder no 549 bur van dit blad Aangeboden een partij HOUTEN BROCHES blank Br onder no G 553 bureau van dit blad lil iiiiiiili i Iliial iiii i ih Cnmui KraamTerzorging Theoretische en Practische opl dipl door geneesheer Inschr Maandags en Vrijdags van 2 4 en 7 8 uur Regentesseplantsoen II Gouda Mevr BAUER Vriesestraat 10 12 Dordrecht vraagt voor de privé huishouding net zelfstandig Meisje ong 25 jaar voor dog en noch lief voor deren van gg v hoog loon Weggeloopen geM hondje met roode halsband luisterende naar den naamn Maxie Tegen bel terug tè bezorgen Sophiastraat 35 kin 4 9 1 STAATSLOTERIJ nSKKIH VAM DINSDAO ti JANtlAU vA VUTDI KLAaSt Tiizxxoia OOOinUZBNi f 1000 MMS 1S249 142M 14 1 H4 IMU 400 91M ISaW 14 ISMO 21112 210W f200 UM 13 f 00 tm 7911 7144 SM N41 19639 19aO0 10174 911144 Uw oude gramofoonplaten hebben waaxAiil Wn geven 30 k 40 et p plaat Afhalen g atis N V Hess Co Oouda Muziekinitiiimenlenhaiidcl KlelweR M rKUZCN VAN 194S 1794 1749 1949 low 1041 9018 IIM 2IN 1491 1431 98 2 0 9MB 1890 1808 riO 1740 S38 3888 387 4888 8014 9084 8M 8397 838 8389 9387 7047 7101 ntt 7398 7338 7831 TtOt 7a r 8037 8119 8818 8818 8881 713 ttT 00 10012 10098 10080 10181 9837 188 ril 020 1194 9M7 92S2 4091 4119 4479 4904 MTI I7M 9S41 H7 isn OM nso 0707 14 7491 7492 7938 li 8378 8448 9417 118 8929 tsn 9989 9981 4844 4887 8028 om r 8818 7988 7981 928 8800 I I34Ö 10347 1ÓS48 1048Ö IM 10710 10781 lÖMÖ JÖMl Ü 74 ïiÖÏ9 11019 11108 11147 1123S 11919 11809 11791 11S79 11890 n998 12201 12388 13404 12314 13381 11709 XMtl 11883 13887 1I088 11184 13118 19438 13877 1401TJ40e l4181 14IN 14281 14301 14117 14949 14833 789 9989 8404 7971 1018S 11041 inw 19418 14898 19888 18774 17743 10189 20181 21014 21921 TE KOOP GEyHAAGD ZEILBOOT Liefst B M mopt in gorden staat zyn Brieven J P Crum Jr Amsterd siraatwog 282 Utrecht 14841 19298 19348n9440 13841 19987 19977 11887 19748 19771 19883 1078 I8 7 184 I8 4 18701 18794 17048 17121 17131 171 XI 17293 17249 17182 17408 17488 17877 J0888 18078 18123 18131 18144 18109 I 17617 17809 18012 18194 18230 18947 18869 18877 ISOOl 10008 18198 lOlltS 1931 111349 1 8 M IMSO 18701 1979 1 19088 20048 2019 30179 202114 2 jJ97 20493 20409 211943 30812 20009 20701 20780 20097 20908 2ino 21271 11487 21917 21688 11893 21898 21329 21C47 21877 2191911978 M MA Dr muKMlU drié paaMB wit Kki Tdl Utt ra P 1 pi U M M cl N Cw KM DM IM Tdi LM LH pi M I al M L rgtl raift I LM nat Il f i Lkl mal i ft 1 Lfl mat Praklaam Mo HA lt Kill IMI Tal Lot Lal Pal Pfi luvau itukkan Zwin KfJ Da T Tal Lat LM Ph4 pi al M 4 H lUen ilukkao A L V u Maai Ooada J polaaonnler uoercapctla C P W DeifrinR Gouda M A di n anten Ofuda A Pardllk Gouda A Verhoef Jr Gouda t W Vaatoira Oonda I C Kamer Gouda WU laafl In twaa latiaii mat VOETBAL Ned Voetbalbond PmOBAMMA VOOR ZONOAO D 1 I t r 1 c 1 DW8 Da Volewtjcker EDO HBS Sparta ADO tormvog lB Dlatrlctn Ie klaiae RFC t Ckjol Haarlem A Jax Blauw Wlt VUC Emma reljenoord VSV DHC Ie klMie A EUnckwUk Vekn BMT UVS VIOSrQuIck Gouda VDL 3a klaaae B VC8 ONA GSV Sthevenlngen laakkwartlei ODA 4e klMae E Waddlnxveeiv Oudéwaer Moordrecht DONK Bodegraven Gouderak Schoonhoven Haastrecht Reserve 2a klaaae A Schaveningcn 2 VUC J QNA 2 ADO 3 11 uur Quick 2 DHC S UVS 2 HW 2 Reserve 2e klasse B RFC S SW 3 ADO 4 Sparta 3 De Mueschen 2 Neptuntis 3 Reserve 2e klaaae C Enwna 2 Sparta 2 rcUeaoord 3 CW S RFC 2 ODB 2 Xcrxe 3 Hermes DVS 2 Reserve 3 klasse H Spaita 4 Neptunus 4 VOC 2 Schoonhoven 2 11 uur Olympla 2 GSV 2 Xerxes 4 RFC 4 INSCBRMVINGEN VOOR DE BEKt K WEDSTBUDEN Voor de wedstrijden om den Nederland chen Voetbalbekcr die na de competitie zullen worden afgespeeld hebben uit dit rayon In ïeschrevcn Gouda GSV Olvmpia Gouderak Haastrecht en Moordrecht PROGRAMMA 1 l EBRUARI Het programma voor 7 Februari luidt OJympla Schevenlngen Gouderak Moor drecht Waddinxveen Haastrecht DodegravenM tolwljk Oudewater Ammerstolschp SV ON A 2 Quick 2 SVV 3 Gouda 3 Gouda 2 CVV 2 ONA 3 Neptunus 4 Schoonhoven 2 Slkrta 4 GSV 2 V O C 2 RFC 4 Olympla 2 BILJARTEN De Doele maakt een grooten sprong DE DOELEN 2 ANTI POEDEL Anti Poedel die In de Goudsche biljartcompetltle het kampioenschap als het ware VQOr het grtJRsn had is door deze zware nederlaag teruggedrongen m de rij der andere clubs die alle bUna gelijke kansen hebben De Doele la door deze overwinning glotsellng van de laatste laata naar de ovqnste gestegen J V d Berg 114 27 19 4 22 2 J V Oosten 79 27 19 2 77 O D Hortensius J FeltZoet 97 29 29 19 g 4 0 2 2S 4 0 O T d Louw L T Leeuwen M M 27 27 J7 21 3 95 3 40 2 0 J Perwerd a C V Loon M 89 42 42 19 13 228 202 2 0 Tbalia i Vrtenden KzceWor 4 4 Thalia s Vrienden heafl met haar gel k apel de spanning In haar afdeelblg niet ver groot Belde clubs ataan nu zooveel punten op Concordia achter dat ry geen kans meer hebben op de eerste plaata Alleen Per Aspera ad aatra la m fe calM ldaat J Clkenbdom B Vis se 2 3S M 17 18 2 62 2 99 C Melkert M T Aa 69 104 28 28 29 17 2 89 J Sanders 116 109 21 21 17 17 9 92 9 1 H AnthcunU C Jaskr M 41 41 7 18 1 61 2 Overig wedttrUden la KIAae Bxeelalor 1 NJJB t t Ter Gonw i Antl Poedel 2 4 4 3a Klaaae N S H 3 Concordia 3 AnU Poedel 3 D O S 2 I wAnaroLo WnmRCOMPBIRIB ZWBMKftING Ultalagen van gisteravond BodegravenGouwe 0 7 Baakooi 8 Z en P C 0 2 S Z en P C a GZC 4 s 1 Programma a a Oinadal A ZC 2 G Z C 3 B ZC GZC 4 O Z C A Z C dames PLAATSELIJK NIEUWS BERGABIBACHT Zugverceniciiig 85 jBsr Op tweeavonden gal de gemengde zangvereeniging Nut en Genoegen dire teur deheer P Kroon te Stdwijk baar jubi leumuitvoering in verband met haar35jarig bestaan Telkens waa de zaaltot de laatste plaats bezet Beide avonden gaf mej van Driel Rpmeijn eenoverzicht van de voornaamste successen in de afgeloopen 35 iaar Telkenswanneer zij een nummer vermeldde waarmede op een concouis een succeswM behaald werd dit do de reenig ng gezongen Nadat er enkele zangiuAnmeri fen beste waren gegeven werll het tooneelspel Wantrouwen bestaande uit 3 bedrijven opgevoerd Op beide avonden hebben vertegenwoordigers van verschilleiide vereenigingen het woord gevoerd Óp den tweeden avond heeft de burgemeester bel bestuur eveneens toegesproken Er werden vele bloenutukken aangeboden BnrgerlUke SUnll Geboren Hendrik Gijsbert z v A Fredrikze en J V d Heuvel Overleden Willem Eikelenboam 78 J echtgen van W v Esschoten L i dw bevalMng Ingekomen J Sp rsnljdér en gein van Schoonhoven Lekdijk IS W A fersteeg van Schoon hoven Kortedijk 9 Oplonliv NO IIB dooi H P Jaiuan Iwae puDicn Wil Ka DM Tal Pd P pL U M et et di M M Z art Kd4 LM Mt pl I I Tall drelrt 1 Pa4t Ld 1 Del mal I Lel 1 Mil Lbl 1 Tdl mi Na l Kd iaat de drelfing door terwltl ook L Lal beantwoord wq rilt mkl L M Pteklaam Ma ua Wit K l Dal Tdl Td Lgl pl dl dl I ti Oiegan atukken zwaru Kal TM Tel Lal Pdl pl tl jM d ü 4 tien nukken Wit eeft In drie lattan mat VertrMien A den Ouden en gezin naar Ammerstol Achterweg 183 W Brand naar Rotterdam Mathenesserweg 96 Diphtheric Inl deze gemeente is een vijfde geval va dlphtherie geconstateerd nu bij eeii 12 jarigen jongeh BERKENWOUDE Gelftiifolivérecnigiiig De gei Cifhfokvereen xDe Werkmanskoe heKt een lezing georganiseerd De heer Bats assistent van den Rijksveeteelteonsulent te s Gravenhage ving aan met een verhandeling over het voedsel Spreker ging hierna over op ijp ïtflverzorging Hij wees er op ékt gekep maar niét moeten wor en wecgestdlrt In donkere hoekjes docH dat deze dieren net als menschen eel llclit en lucht noodlg hebben zoooat aan de stal de nopdige aandacht moet worden geschonken Spr behandelde ten slotte de melkproductie n hoe deze is op te voeren waarbij er op werd gewezen dat de dieren bok mineralen als zout b v noodlg hebben Nntssvond De heer De Visser nit Rotterdam sprak voor de atdeeling Berkenwoude van de MajUapi PPil tot het nut van het algem n otM De prestaties van NederlaMers m den vreemde Sprekélt bebantrelde de groote werken die Nejerlanders in het buitenland hebben uitgevoerd zooals het bouwen van groote Valer en sluiswerken en het versleepen van dokken etc De lezing werd geïllustreerd dóór een groot aantal lichtbeelden Door een talrijk publiek weVd Ie causerie met aandacht gevolgd f BOSKOOP Damclnb Voor de bordenwedstrijdvan de damclub werden gespeeld J van Tol A van Wijk 1 1 Jac Schoemaker A an Eeuwen 2 0 D IJkema A Molendijk 2 0 J Mesman H Ö ITnmp 1 1 T A Venema D J vin Wijk 2 0 E J Hoogerbrug A van Wuk 1 1 J Mesman D IJkema 2 O A vanWvjngaaixien H C Trimp 2 0 H C Trimp D IJkema 2 0 C B Hoogerdük A Geers 2 O A vanWüngaarden D W van der Zeeuw 2 0 Geslaagd Geslaagd ziw voor het aiploma boekhouden f0f C v d Toom en de bceran H C de Loos A Pellckooren ktm 1 Cjtootendorst Kz voor En elEcie haiwe orrespondentie de heeren AÏC vft mlgen M Bakhuizen H Libs M van der Wolf en F van Beek voo Duitsche handelscorrespoBdentie de heer 3 W Hooftman en voor Spaansche handelscorrespondcntie de heer M M Wiegand BruES Kalmoes dirfstal Van het land van den landbouwwer Groot n opti in zijn woonplaats had S S een hoeveelheid l rimoeswort l stolen welke ijiefltal hem rakln4 t ig t mey den ISiaL politi htet VeMachte takende officier noemde diefstal van veldvruchtwi van beteekenia en vorderde een maand gevangenisstraf De rechter veroordeelde overeenkomstig den eiach J M te Boskoop bofte al is het maar de vraag of dit van langen dpur zal zün want tte p olitierectijpr t4ile de mog 1 id n memwoAgvaardin Ll 4i tfeJkk ht Md df fagvaardinlSai ykferaachte tlfcnr Tiad gekre ey wegens diefstal was het n L niet in Tirde zowia de rechter constateerde Op grond daarvan werd de dagvaaniing nietig verklaard tritvoering Onder leiding van haar directeur den heer MaitWeil gaf de gemengde zang eidpng Zang zU onze Leus 1lMl jtnrlijk5che uitvoering Opg y rdi rd de komlache operette rjincTiehiont de marskramer in drre bedrijven De voorstelling slaagde uitstekend De coitutties waren fraai IJsclnb Otweg Uit het financieel verslag bleek ter jaarvergadering dat de inkomsten in het afülbopen jaar hadden bedrageit ï 3 tó en de uitgaven ƒ 13zl9L ffa o een batig saldo van ƒ 177 11 fr lêf nieuwe leden ingeschTeveli A e SKreoende l estuursleden de ffmren M J Slootjes Th A Houdijk en N van der Voort werden herkozen Scliaken Voor Ie competitie van den Leidschen ISclaakbond speelde Bodegraven tegen d Bosk schaakclub Inter Nós I De voorloopige uitslag was 2H 4 4 in het voordeel van Inter Nos Dekens onivreemdri Ten nadeele van een rustend larfcbouwer aan den Otweg zijn uit diere woning diverse kleedingstukken en een zevental wollen dekens gestolen De bewoners waren tydelijk afwezig Polderbelang Tl de laarvergaderin van de vcrecniling PoldeVbelangwerd de heer H vin GemercnV herkozen als voorzittew De contributievoor 1H41 werd benaald op W Sj per nlï Ti he roPd MOORORECBT Wielrttder gadoad op aabcwsalitcn veruec Op c n onbewaakten overweg in de Vijfdeb ocht in de j rlijn Gouda Rotteiaam J i tfnchtena onstreeks elf utf p4 J p3ge lanttxiBwer A Balfe Jw Hen v an deivjUngdljk Aiy liier U pet ruwiel de s élAaan overr stak iBoor een electrischèn aein uit Gouda gegrepen Het slachtoffer was op slag dood Het stoffelijk overschot is naar de algemeene begraa laats gebracht Bargermke Stand Geboren Cornelis Wouter z van T van Dgeland en C Stubbe Leonardus z van J J van der Haai en J Wolveis jPieter Hendrik z iti H Blom enj e Wit Wouter z I van D RijneMd n F Burggraaf ïlarchien d vM i osterom en M tan der Kaa Overleden G van Dam 37 j echtg van L van Tilburg te Rotterdam Loop der bevolking IngekomenSö T W sman van Leiden A Broekhuisen van Gouda J M van Hof wegen en echtgen van Katarijkr J de Groot van ud BeüerlAdf J Strijker en gezif van s Gafenhage Vertrokkkfci W IF l inM naarSnelrewaart C Buijtela 7 r P Naben gezin J van Rijn naar Rotterdam G C Slappendel en gezin naarStolwyk E de Pater C J M Bpi telaar H van Leeuwen eh van der Weijde naar Gouda GOCDEKAK P opaganda aTond buurtschap Gpuderak Nederland oi Februari een avond Mede ret gci elscha Spreker is hnip De WinterhulpZaterdag 13 poopagandat het cabaBarandinL Woudenberg Het batig saldo vMi den avond i voorWinterhulp NIEUWERKERtf A D USSEL Loop der bevoIk4f Vertrokken L de Bruin van Kortlandstrtuat 15 naar Rotterdam Waterloostraat 24 Burgerlijke ataifl Geljoren Wühelmina d VMi GA Klein en M Mourik Jan z via JlVerhoevetv en A C Book Gerrigje dliraii D J Wüiien enA Rook 1 Overled ii A Vuik 58 J wedn van S W van Hei A A Stravö 65 j oiigeh Loop der bevolWng Vertrokken M van Rijn van ftcrmweg 33 naar Zevenhuizen N Dwarsweg 4 Inwonerstal gestegen Bedroeghet aantal inwonen dezer gemeente op 1 Januari 1942 41llop 1 Januari 1943 was dit 4204 alzoo een vermeerderingvan 96 i IJSSEL er P C van der ter gemeenteit ingang van 15 4ot commies ter OUDERKERK Benoeming De Woerdt eerste ain teil secretarie alhier m m Februari e k binoemd secretarie van de gemeente Gonnchem OUDEWATER BorgerlUke Stand Overloden Wilhelnuna Geertrlida Rietberg 42 jr gehuwd met J vaiJKooten Ond ert rou w Johannes Bemandus Lubbes 34 jr en Gezina Agatha Petronella Putman 32 jr 8TOLWUK Diamanten bnwelijiufeest echtpaar Sloppetenburg In de buurtschap BeijerscHe herdachten gisteren Paulus Stoppelenl urg en Maria de Jong onder overgroote belangstelling bun 60 jarige echtverecniging IJtt echtpaar Stopptlenimrg De Jong fFom ie oto De diamanten bruid was zes dagen te voren 80 jear ottworden en haar man slechts tweef fagen geleden 81 jaar en zoodoendelhe de familie er gisteren een dn voudigen feestdag van gemaakt nog zeer van den iets achteij nog büna chtelieden zyn de gezondheid de laatste jaren toch maakt hij zijn wandeliu getje Efi zQh vrouw is nog één en al vitaliteit en met opgewekte stem vertelt zij van haar gelukkig huweUjksleven dat haar een rijken kinderzegen bracht Het echtpaar is in het gelukkige bezit van 9 kinderen w allen in leven 42 kleinkinderen én 14 Achterkleinkinderen De jongste feestgenoot op deze brullot vers Ude 80 jaar met den bruidegom Beiden zyn in Beijersche geboren en zij kennen elkaar al van jongs af aan want zij weren buurtjes Geen wonder dat de bewoners van de buurtschap in zoo grooten getale kwamen feliciteeren en dat ook één van de zes fraaie bloemenmanden van de omwonenden kwam De heer Stoppelenburg is een goedebekende in de geheele Krimpenerwaard want naast zijn boerenbedrijfhandelde hij op tamelijk groote schaal in vee vooral nuchtere kalveren enzoodoende kwam hij regelmatig opalle boerderijen in wijden omtrek enop de veemarkten te Qouda en Rotterdam Pas drie jaar geleden heefthü dezen handel aaii een schoonzoonovengedaan Naast de uitgebreide familie de vele vrienden en i ekenden kwamen o a ook gelukwenschen de burgemeester van Sfolwijk mr Lepelaars de beide wethouders de heeren v d Graaf en Verdoold de ge meentesecretaris de heer Snaterac de huisarts dokter Adam de veearts de heer Paul en het hoofd der openbare school in het Beijersche de heer De Stigter Ook waren vele schriftelijke gelukwenschen ingekoT icn en zoo werd dit drievoudige tteat voor bet diamanten bruidspaar tot een dag van gruot familiegeluk ykttairnnt Ziekenkas De zic cnkii Troost der Zieken hield haar 2Se jaarvergadering De stand der kas aa zeer gunstig te noemen Aan 20 leden was een bedrag uilgeke d van ƒ 332 73 over 274 ziektedag De heeren L Verdotwu en jC crelaar werden als t e rtaut ledéi jherkezen Beslolflp yreM o üt ong l kregent dior portbeoefei ring tJjftrsAkkt n De het sartitoriumfonda wei werkers gebracht op 2 cent per lid met een uitluering tot ƒ 3 per dag over 365 dagen Ook zullen de leden in de gelegenheid worden gesteld zich tot ƒ 24 te kunnen verzekeren Benoeming In verband met iljnbenoeming tot ambtenaar ter secretarie bij de afdeeling bevolking en èurgerlyke stand te s Gravenhage is aanden heer A D H JÜMoberg met ingingvan 1 Febru i m eew l ontzag tleend als hbtoiaa ter sir Mie ambtenaar iran d burgerlijiJn smnden ambtenaüT van de steunvAleenngalhier In de ontstane vacature vjfti ambtenaar van de steunv rleenvng voor wèrkloozcn is voorzien door de benoeming van den heer Adr Mighout te Gouda ambtenaar ter secretarie alhier met ingang van 1 Februari ZEVENHUIZEN Burgerlijke standi Geboren Gerda dochter van W lie Knegt en M M Pruijsen Nellie dj hter van K Metselaar en N van Eljl Hendrik zoon van J Klapwijk en J Moerman Gehuwd Teunis Hazenteoek 29 j en Marrigje Koole 21 j Zoo verdwenenl Een inwoner moest even in eenlivinkel zijn Toen hy terugkwam was het voorwiel uit zijn rijwiel verdwenen Ten nadeele van een ander werd een fiets ontvreemd dieren en aide meer aa Ifle kleine 9 naar den cWavi Een cadaverpnt In vöband met de benzinescha chte Mnl het destructiebedriijf Ick doodgeboren klCte cadavers niet ijen af Deze orden gebracht t welke is geplaatst nabij het hoenderpark van den heer van Mullem aan het Zuideinde GELD EN GOEDFRJEW AANBIEDING Bk AANGIPTS VAN WAARDEN TOEBEDOORENDE AAN INGEZETENEN VAN DE NEDERLANDSCHE OVERZEE8CHE GEBIFDSDEELEN BIJ besluit van de secretarlssen Keneraal van Financiën en van Handel Nijverheid en Scheeovaart Republtceerd in de Nederlandsche Staatscourant van Maandag Is voorBeschreven dat goud edele metalen bui enlandsche l etaalmiddelen bultenland vhe geldswaardlge papieren toebehoorende aan ingezetenen van de Nedcrlandsehe overzeesche gebledsdeelen uiterlUk 24 Februari 1943 moe en worden aangeboden aan de Nederlandsche Bank Binnen denzelfden termijn moet van hier te lande berustende buitenlandsche effecten toebehoorende aan derelfde groep per jnen aangifte wo rien gedaan hij de Vcrpentging voor den Effectenhandel tie verpHchilng tot aatibieding en aangifte rust op lederen ingezetene die het beschikkingsrecht heef over de aan te bieden waarden zoomede op den wettelijken of door den rechter benoemden vertegenwoordiger van den eigenaar Voor de ovcrWe gelden dezelfde bepalingen a s voor de aanbled ng en jiangifte van gelijke waarden aan ingezetenen toebehoorende Hoofdredacteur ï G Weystera Rotterdam Chefredacteur voor Gouda en OmatrekenF Tieter Gouda Verantwoordelijk voor deadvertertles L AkkersdUk Rotterdam Ultgeetater N V Rotterdamsch NieuwsbladRotterdam K 713 4dvertentlèn Met dank aan God geven de Heer en Mevrouw VAN DOORNINCK Hoogenboom kennis van de geboorte van htm Zoon PIETER Oouda 27 Januari 1943 Regentesseplantsoen 28 Hiermede betuigt ondergeteckcfide haar oprectiten dank aan aKen die hun belan tellmg getocmd hebben bü de ziekte overladen en begrafwiis van mijn geliefden Man W J RIETVELD Namens de Fam ilie Wed C RIETVEUV Jansen Gouda Bilderdykfftraai 12 Hi nnede betuigen wij onzen hartelijkfn dank azm de Bestuursleden en de leden van de Postduivenveireenigin J e Reisduif voox de betoonde bel oig teUing onderv Hiden bif het overlijden van mün lieven Man en Vader W 1 RIETVELD Wed C RIETVELD Jansen Gouda Bilderdü traat 12 Nette werkster gevraaad voor Vry4 gïïïorgen of Za Adres Kattensdngel 48 20 jarig meisje P G g k w loekt In Gouda BETREKKING voor dag en nacht met huiselijk verkeer Br no G 559 bureau van dit blad GEVRAAGD NET R K OAaMiïISJC Mevr WIJDEVELD Steijnkade 8 Nuts Bewaarschool te OUDEWATER Gevraagd zoo spoedig mogeUjk een ONDERWIJZERES SoUicitati e brie ven met voU inlichtingen vóór 10 Fefbi a s aan Meyr Ritman v Rhyn secretaresse Kunstoordeiuerfc abrie t Vraagt Personeel ooh AfWfRKSTtRS Aanm ld nt A G de Vrtj straat ó t ovondi na 7 uur