Goudsche Courant, donderdag 28 januari 1943

HOEST € r Sto w nfWIk Pubiieati lacMlBf l Mkcrie s insang van Wocnidag 27 Januari 1M3 te de geleienbeld weder opengesteld voor koatelooza Inenting t gen dlphUierlUs op laderen Woenadag van 1 17 uur in bet gibouw SplertnglU Het verzwegen hu uA k Komüche ofxra en miuMxigt ertoütmg door Nederlaiultche Kameropera De Nederlandache Kameropera heeft glateren in het theater abonnement van den Cultureelen Contact Raad een avond van groote muzikale schoonheid gebracht In den geheel gevulden S chouwburg werd onder regie van Albert Maj opgevoerd de komische opera in twee bedrijven Het verzwegen huwelijk Il matrimomo Segreto van Domenico Cimarosa 1749 180 in de plaats van jde operettes J ie schone Galathee en Der Fruhllng die het programma had aangekondigd welker opvoering echter door onvoorziene omstandigheden belet werd Aan de melodieuze muziek van Cimarosa welke sterk Mozarfa invloed verraadt werd biJ deze opvoering alle eer bewezen m de eerste plaats door het orkest onder leidiiig van Wim Quispel maar ook door de zangers en zangeressen die stuk voor stuk in hun kleurige 18e eeuwsche costumes een uitstekende vertolking van hun rol rol gaven Zoo de sopraan Tops van den Berg als de dochter Carolina die in het geheim gehuwd is met Paolino een prachtige figuur van Chris Taverne hoeyel Louise de Vries als haar zuster Liaetta weinig voor haar onderdeed Dldy van Veen liet genieten van haar mooie mezzosopraan De bariton Anton Kldering zong de partij van den graali die om aan contanten te komen met een der dochters gaat huwen terwijl de bas Piet Böhm van Gerortlmo den vader een komische verschijning maakte Hoewel het programma een Nederlandache vertaling vermeldde werd toch de Dultsche taal gebruikt Het gebruik van de Nederlandsche taal had zeer zeker de voorstelling nog aan waarde doen winnen Aan het slot van deze op zoo hoog peil staande voorstell pg werden aan de zangeressen bloemen aamgeboden Het publiek bracht de uitvoerenden staande een ovatie Janamer dat ook nu weer een gelukkig klein deel van het publiek zijn zitplaatsen ontijdig verliet in de jacht naar de garderobe R J Vermaas Verhuizingen binnen de gemeente W d HoevCB vut Tulnltrut m nur Tl a A V d Hoeven van Tulnctraat O naar Nleuwduven 31 A M Schilt Vim v B U Park 1 naat riuwecter sinsel 70 a J C Koole van Kmnertaan 147 naar Joubertstraat 123 H vao WUIi van Vdndelatraat 44 naar KamOrulacc 7 bov M A Attnrcld van Varkeniniarkt 1 nur Kanldetitraat 4 W JIcdcrbert van Sinsriatraat 9 naar KoabMkpletn 11 Inw I SciMuten van Danie Kada UI naar v PcrsUnstraat P van Beffippinfco van Pcpcntraat T nur OouttuM t A J C at Joof van Bodunbenairaat naar Gouilkade I B A C van Balfl 4 B van R Viiacheratraat 4 naar LethiMCtsIxaM 31 N Faaic Gr Jacobastraart naar Tweede Kade L de Bet van W Tombergstraat i naar VU de Kade 91 J Burger van Vosslusitraat 23 naar Gr van Btolastvaat 47 T van Gent van Flumelenamfel 74 naar OosUumn 27 Voor den Kantonrechter KOEIEN PBOBLEEM Een k q pel koeien werd langs de Nieuwerkerksche dreven gevoerd en dat geschiedde in het donker zonder dat het transport door een licht was aangeduid De eigenaar sprak er tfver dat er geen batterijen te krq£en zun en ongetwijfeld heeft ock hy zijn moeilijkheden maar men moet zich ook de positie van den weggebruiker indenken t zal je gebeuren dat je in de duisternis midden tusschen de koeien verzeild raakt Op dat gevaar wees ook de kantonrechter mr J A van Bronkhorst die het geen leuk idee vond zoo n troep koeien op een donkeren weg Maar met deze kwahficatie van troep had hij den veehouder op de teenen getrapt want de uitdruliking bleek met in overeenstemming met de Nieuwerkeksche koeien tetandmg althans de eigenaar repliceerde met de opmerking dat het een geordende file was Dan moet de geordende filevoorzien zijn van lantaarns gaf dekantonrechter Wffelük terug De zaal nam vormen aan want de eigenaar der dieren wilde er een principieel karakter m zien Best zeide de kantonrechter bisu maar zegt waar de pnncipieelekant ligt De betrokkene stuurde het hierheen dat hij voor een behoorlijke verlK hting van de file twee man noodig jtieeft om voor en achter ntet een ks iRlantaam te loopen maar door gebrek aan personeel niet m staat is er twee man voor uit te trekken Op grond daarv n deed h j een beroep op overmacht De rechter beaaoot op den eisch van T 90 suiM 3 da en over veertien dasen acfarUteUjk vonnis te wuzen zoodat de NieuwerkerkKhe koeien alle egards krqgf Sftoet WATEBFOLO G Z C versterkt leidende positie 1 OP ZXAJi n Voor de wintercompetitie van den Kring Den Haag van den Ned Zwemlx nd waaraan zij in een afdeehng van zes zeventallen deelneemt speelde G Z C gisteravond in het Spaardersbad tegen het Haagsche Z I A N II Dit was voor de Gouwenaars de zesde wedstrijd De vijf voorgaande hadden zu alle gewonnen G Z C ging di ongeslagen aan den kop en deze positie heeft zij nu nog danig versterkt Daar Z Ï A N met zes man verscheen bracht G Z C er eveneens zes in het water Zij nam onmiddellijk het initiatief Van Weelde doelpuntte reeds spoedig Hoewel de gasten zich ter dege inspande een flinke snelheid en een behoorlijke handigheid met den bal ten toon spreidden bleef G Z C door beter combinatiespel den strijd beheerschen Voor de rust doelpuntten de Scjfotvaardige gastheeren nog driemaal door Wout den Boer 2 en Winf den Boer Na de pauze trachtte Z I A N met verre worpen succes te boeken doch Meulman had er goed het oog in G Z C bleef rustig combineerend den bal naar het Haagsche doelgebied stuwen waar Wout den Boer van dichtbij dan eens keihard dan weer met een listigen of goed gerichten worp den stand tot 9 O opvoerde In de laatste minuut redde Z I A N de eer met een fraai diagonaal schot 9 1 DAMMEN DAMCLOB jaAMLVST De uitslagen van de 17e ronde voor de onderlinge competitie van de damclub Damkist te Stelwüker luis waren A v BeuzekoriC H v Eyk 1 1 P Versloot J Hacker 1 1 M Vermeulen A v d Berg 1 1 J de Bode C v d Grift 1 1 M Z lstra P Verstoot 2 0 KERK EN SCHOOL Ned Herv Kerk Aangenomen als hulpprediker te Nieuwkoop cand N de Zwart te Rotterdanv PUUTSELIJK NlEimS BOSKOOP Uièlab JBoaksop In de jaar vergadferiM werden als bestuursleden herkozen e heeren C B van Nes A Vuyk en O A Spek Het f uvancieel verslag sloot met een batig saldo van ƒ 37 55 Besteten werd dat het bestuur zal trachten een goede sloot voor aif nderlijke wedstruden te krygen HKKENDOBP BurgerUjke Stand Gehuwd E W Kok en C J Rost belden alhier Loop der bevolking Ingekomen H Jonkers vaa Gouda Benoeming Tot ambtenaar ter secretarie dezer gemeente is benoemd de heer A J jvan der Veen te Oudewater voorhean werkzaam ter secretarie der geipeinte Linschoten Oy faeetcrdaad befrapt De veehouder F V d O was juist bezig mst het karnen vjn boter toen een C C D ambtenaar bijl hem kwam binnen geloopen Procesverbaal werd opgemaakt Boomen gerooid zonder vergunning De C CD heeft tegen A G v J proces verbaali opgemaakt wegens het rooien van hopmen zonder daarvoor vergunning te Jebben verkregen OUDERKERK A D USSEL Twee inwoners meer Op 1 Januari bedroeg het totaal hantal inwoners 3789 1944 mannen en 11845 vrouwen Het totaal aantal Inwoners op 1 Jan j l was 3791 t w 1952 mannen en 1839 vrouwen Er werden 40 huwelijken gesloten SchooIUasse gesloten De besmettelijke ziekte dipthcrie heeft zich In de afgeloopen week ia wijk A weder uitgebreid Als gevolgldaarvan werd de 3e klasse van de Chr School II voor onbepaalden tijd gesloten aangezien alle gevallen onder de kinderen van die klas voorkomen Loop der bevolking Vertrokken van B 226 naar DCrimpen a d IJssel Kortlands raat 40 Dirk de Jong Ingekomen van Simpelveld naar A 241 Johan Adri van Dorp Burgerlijke Staad Ondertrouwd Jan Kleibeuker 2 jr alhier en Cornelia Buijerse 20 jr te Gouderak Geboren Johannes Frans z van T C Tukker en S van der Ham Werkmaiisxorg De werkliedenvercenigmg Werlpmaiiszorg hield haar 47e jaftrveflgBScring Blyken het verslag viikd ti peSïmgmeester berdroegen m omJten over 1942 ƒ 1920 07 diuitigaven ƒ 199 93 nadeelig saldo T 76 86 Als bestuursleden werden herkozen de heeren C Bouter W Hoogwer D Spek eo P van derVelden De contributie en uitkeermg by ziekte werden voor 1943 onveranderd gehandhaafd OUDEWATCR Ver vaar lacbtbcaekerailBr In de zaal Oudewater Voorui is een yergadefrinig gehouden van de Oudewatecsche afdcelmg van de Ned Vere ngiiHj voor luchtbeichermmg Welke door ongeveer 100 peiioneo werd bijgewoond Als spreker trad op de heer v d Wilde te Rgtterdafi Allereerèt g f spreker een algemeen overTicht van de luchtbescherming bm 40trna te bespreken de verschilwide soorten bommen De heer v dl Wilde behandelde de voorbehoedendel zorgen zooale de ontruunuig van zolders behandeling van kamerstoffeering met een oplossing van boorzuur braindwerend be schildering van kamers enz met brand werende verf enjtiaarzelten van zand water gereedschappen en blusfhapp raten Na de beantwoording van eenige vragen werd de vergadering gesloten Burgerlijke stand Geboren Gerdma Petronella ia d kan K van Zandwijk en D tJ Lsgerb g Overleden Joh ma Mai t KlaverveM 58 jaar ongehuwd WADDINXVEEN 10 Jarig bestaan ijsclub Nooit iedacbt Op 23 Januari was het tien jaren geleden dat de ijsclub Nooit Gedacht werd opgericht Aanleiding tot de stichting van deze nieuwe vereeniging was de aanleg v n de s oorlijn Ckiuda Alphen aan den Ryn De Ijsclub Waddmxveen nl had haar banen op de zg Pet en dit water werd door de spoorbaan gehalveerd Daarom toog deze club naar een andere gelegenheid maar hft hart van den rechtgeaarden Wafddinxvsadfr bleef bü de Pet Op imtiatiel van een tiental personen werd tot de oprichting van Nooit Gedacht besloten en in den loop der jaren is gebleken dat dit miüatid juist is geweest Waren er aanvankelijk met zooveel leden door de opheffing van de oude ijsclub kwamen velen naar de Pet erug zoodat de vereeniging nu ongeveer 650 leden telt Het bestuur heeft niet stil gezeten en hard gewerkt om een ieder van de zoo populaire ijssport te doen gemeten Legio wedstrijden zijn gehouden zoowel plaatsebjk als nationaal en immer was de belangstelling enorm Daarbij heeft de clilb niinmer te klagen gehad over de itaedewerking van he gemeentebestuur en politie Ter Jierdenking van het tweede ZWIISAl FABRIfKEN lustrum heeft het t estuur een Mtuk bezochte receptie gehouden in hotel De Unie waar vele hartelyki woorden yii gesproken mede ip verbarfd met het feit dat ook aclu bestuursleden hun tweede lustrum als bestuurslid herdachten Dit zyn de heeren T Vervecs voorzitter A F Alblas secrptaris L W Verslui penningmeester P van Gelooven C Koren L Eonefaas W Sleeuwen hoek en P Alblas Door de tijdsomstandigheden zullen er gten festi i teite zijn doch het bestuur hoopt t zt nog wel eens iets voor da laden te kunnen doen RADIOPROGRAMMA VrtldaK 19 Janvarl HaVERSVM I 7 15 Boercnkapel 7 JO BNO 7 40 Gram 8 30 BNO 8 Orkest en iollsti 9ÏJ Auberherdenking 10 00 PrawHa Keth 10 30 Voordracht 10 45 Francis Keth 11 li Zang en piano 12 00 manak 12 OS 0 V 12 45 BNO 13 00 Tuaachen de Indrijven 15 00 Hlpplach progf 16 45 BNO 17W0 Pl lo 1130 17 45 Theo Utlen NIaaman en de 2 Hodlars 16 3 BNO 18 40 Sport HltVESUM II 7 15 7 40 Zie Hilv I 7 40 Gymnastiek 7 50 Sport 8 00 Voor tuliider S 15 Voor blnntnachlppers 8 30 BNO 1 4 l Inatr aoU l 00 Van alles wat 9 lV 8 K Voor hulïvroifc 10 00 God£d ultz 10 30 Orkest auite lllO Voor kleuters 1110 Matrozenkoor 1130 Orkest Lcx van Spall tZ15 Streekprocraimna 11 4S BNO 13 06 De AOV 14 00 Godsd ultz 14 30 Het Zepparotii kwartet 15 30 Voor vrouw ffl 00 Zan en plano 16 45 BNO 17 00 Voor Jeugd 17 3 Zang en orgel 17 4S Sp van den dag en BNO 18 00 Zang en orgel 1815 Van bron Uti kraan 18 JO Blauw Ocel 19 00 BNO MARKTBERICHTEN VBBMABKT GOVnA 28 Jan Aangevoerd in t0taal 290 stuiu waarvan 1 mager varken 102 biggen ï 3o per stuk 51 runderen 51 nttchtere kalveren 2 graakalveren 3 schapen NVC W boken geiteh 50 22S per stuk Handel redelfjk Hoofdredacteilr J G Weysters RotteMain Chefredacteur voor Gouda en Omkeken F Tleter Gouda Verantwoordeiyk voor deadvertenties L Akkersdilk Rotterdsm UltgeefFter N V Rotterdamsch NieuwsbladRotterdsm K 713 OAS VERLEGtNHElTS KIND cO T Eo TRKifaili Ufo film n l W Jr IDA wQST LUDWIG SCHMITZ PAliL KUNCER Q JOSEF SIBER MARIA PAUDLER H j E SCHNUDER TOEGANG ia JAAR Fabrikanten van BROCHES gezocht Uitsluitend het belnie genre alsook fabrikanten van gebrand ehllderd tegala Zoeken reeds nu verbinding voor na den oorlog brieven onder No 1628 Adv Bur C WIERINO Hoogeweg 14 Amsterdam O reads Plaatste U aan DE KLEINTJES RUBRIEK ibordt opgenomen Dlaidjigi DoiiderdAfi en ZaUrdaal T rilf Betrekkingadvertentie 1 11 woorden 0 22 elke 4 woiórden meer O oa Andere advertenties 1 12 woorden 0 20 cue 4 woorden meer ƒ o 10 aUei bU vooruitbetaling Advertenties opdcr nummer aan bet bureau 10 cent verhooging BewDsnummcn S c nt extra Opname op een bepaalden dag kan niet worden gegarandeerd Brieven kfcniieB werden atgekaald eiken werkdag Van SM uur Zaterdags alleen van 1 12 3 vu Stoomerij en Ververij vrtKigt Strijksters Aanm Amerika 21 bij Karnemelksloot AD VERTEEREN DOET VERKLOOl EN ïl QEVRAA9D NET MEISJE voor de morgenuren v d VEER Regentesseplant soen 32 Deze week weer prima Rundvlees bil S AERS West Haven 38 GEVRAAGD WERKSTER voor 4 halve dagen Maan dag Woensdag Vrijdagen Zaterdagmorgen V d Berg v Baerlcstr 31 Gevraagd bu firma T Zaal Markt 32 flink net meisje Toor huish werk Zondags vrij Aanm na 7 uur sav Ta huur gevraagd in Gouda of om evmg een étagewonmg vrij bovenhuis o geheel lüidhuis voor vijl personen voor direct of later Brieven onder no G 5M bureau van dit blaC STOOMERII en VERVERII Draagt Naaisters Aanme den Ameriita itt biH rnemelksloot Voor de bezorging van de Ooudsche Courant wordt een courantlooper gemaagd Zich an Ie melden an het r ureau MARKT 31 MEUBELFABRIEK vraagt Maeliiaili HonthMnrktrt en een J i M f Mr pUiëiiif Aanmelden RAAM 148 Tt iMHir gevraigii pim 60 roe Tuingrond Aanb ltoMim n t4i 0 Ulit M Antboniestraat 9 Qouda Telefoon 24 3 KanttaaTdmoerUaMA vraagt Personeel ook AFwrncsms Aan ldan A G do fit stroot 6 s avonds na uur Uw oude gramofoonplaten fcc6ben woardt Wil geven 30 40 et p plaat Afhalen gratis N V HMsAl reMda Mozleklnftriimmtenhandel Kleiweg M DE NIEUWE SCHOUWBURG Woensdag 3 en Donderdap 4 Februaru Aanvang half acht MULLENS ORIËNT Remie Variété DE SENSATIE VAN HET SEIZOEN Oreonoher dan film 11 Verbluffender dan circusl I Humor Tempo Sensatie Mysterie Schitterende decors en costumes I DE GROOTE ATTRACTIE VAN 1943 Prijzen der plaatsen ƒ I tot ƒ 2 5 alle rechten inbegrepen Plaatsbespreken vanaf Maandag van 11 tot l2Vi uur Films van blijvende wi i n de Dcorro k ccetdsfUe it fn 8 en 16 mVI Wl kHiinefi 1 U nMnient uU eorraad lavaran van no 1 lot en met no f d i van 1939 t m 1912 Prils 111 70 par no Voorts ook uitgebreide sorteering omtuement cuituur ipoti en jeugdfilms Vraagt catalogus Zeuge tr 64 Gouda Foto Daems 4 9 1 e STAATSLOTERrj nnxns tan woemomui n iAKOiua m njIDt XIiMSB s nUDEXMO aooBrausKKt f MJM ISSOe f XOOa Mao 10M 181Mi 11979 f XL ma a iiMJ inr um w l joo xm na mt sim r rnht NO uiCnis uo usu iwk ulss üm PKunn VAN t t ton ion nu im i2M mi igrg nu im KU mm M UH OM Bia ros SM uw ma 1M9 nse sm M Wt M3t MM 1797 17 3eit l4W7S40 t m4lït SS tS iS r 4542 OH wn 716 727 4tS7 M 9000 mt 9Ha SIM SS44 9007MOleiOTai4aU6a 3 IM81 M64 MN SMyni tIM ma 7N1 7117 Tas 72M 7999 79M Vn TM 7N2 iiM ni9nNIMIS4aia9MM3 M 7i MM HM um NIM lOlM UM 1 ZM 102H 1097 IIMU lOMl tOSM 1 UW urf 1 iMvr r HIM MIM um 1 41I 14SIS 14t7 19U1 19221 1 229 UM 19291 MMa HM7 1004111004 UIM MM im 19444 i94M ÏMM 19097 mio 19712 ÏSOOÓ isMt 19104 ioiOS S2 SS MM IMM lOOH lOHI iaa07 1MI7 10071 170I1170M 17117 nm ma ma mat 17907 itom i7st ima 17090 laooi um louo ISü S S iso iono loss loni 11907 looii MM lana 11747 ira now um iMtfuMO loao wiii mat sta SS S 2 S JfflJ SS Üffi 5SR JUS SUM smo UIM HTM suos siiia i 1140 U97 nsit UTOO HTTÏ 1I77I IMM i2tM mi9 una latM i2an imm 12001 1274a lÜM latf 121101 110 7 IMM mu U107 IMM 13494 U4U IMlf 1 7M iin SIM Ml ilS U71 imi HM nn M17 M90 MM ioom Stoomerlj en Ververij vraagt Kleermakers die bekend zijn metStoomPersen j Aanm 1 Amerika 21 aH Karnemelkfloot THALIA KLEIWEQ lOa aOUDA TELEF 2230 Van Vrijdag 29 lanjiari tot en met Woensdag 3 Febr De uKbundlg vroolijke muzikale film De Onweerstaanbare T0B1S met Anny Ondr £ Hans SOhnker e aJ TOEGANG aLLE LEEFTlJD M I Een film die U moet gaan zieni 1 Binécoap en Foyer REUNIE Uottda Telefoon 2027 Vanat Vrgdag 29 Jantwri t n Woensdag 3 Februari roeco ACHBTTi NET WITTE EÏICADROII Actie spanning en sciiMtic ToegMg eiken leeftijd ünti fictBenstalling PüuLisbeiprekihg dringend aanbevolen Casaa itecds een nur voor den aanvang geopend Zondagmorgen 10 30 TITO aCHIP in V I V E R E 14 laar Zaterdagmiddag 3 aur MATIMIC met HKT Wrmt BSCADRON lederen leeilqd Entree Kinderen vanaf 15 c Volw vondprllaari POVBII ABARBT Wat ht daar Zaterdag vanaf 9 u Zondag vanaf 2J0 u gezellig I Een ri k gevarleeHI miixikaal ttraolle programma Oji optrei n van de populaire slepdanaeres Ufra D I wm Qa naar RaunU iMlaraen daal Assurantier Vlaatsohappij vrai t Hoofdvertegenwoordiger voor Gouda en Omstreken Vast salarrs en provisie Uitv br met leeftijd orider no O 587 bur v d bl lat TaonoiKt wuohton ca wcmoi ttomtLtoima mi f Itm 343 IIMO Ug 3 I44n I4444 fM 301 7313 3t3 3043 te UISK 1 UUT TIDUINO VAN WOEMIDAO 17 n lOO HOOGE rUMdCM I7M IIOOO 3H1 31 1M MOOO ItOO UIM g IW SOM aiM W l W M4K I IW IIMl lOll lil IMOI raoMtN VAN llt IM ut IM m MI ti 04 74 M lOM lOU lOta IIS4 lin llll l M 1193 l n 87 3101 3333 3343 3340 3430 3440 733 IS7I 1744 3773 3034 3464 3504 3944 3714 3740 an 4I 4414 4033 M7i 3414 SSI7 3743 4nt 7014 7510 7533 7410 4443 3444 HOI 4304 4411 4414 4 4 3147 34 4 3444 5743 7034 7034 7133 T I3 7301 7474 4744 3744 5033 ni 71H 7403 7343 31H lOS I lei 3343 r 34W 1091 4013 4407 3tl 3143 1 4 IL 11377 IMIl HUM 10441 10403 10144 l WM II30I ll I lUM lltll IIMl lltOO um 114 4 11071 13 11 13114 19315 11904 13174 I30W 11151 IIMl I3IU lim I3MI 13471 13413 13534 13510 13530 13314 14134 14100 14457 145 14411 14710 14137 15010 15437 15411 15471 I5M3 15111 15444 19704 197 1 I0H4 mil I1H7 14440 14105 laOOO 101 1 I7M4 17114 17190 I7I1I 17101 17a 17 74 1741 17917 17117 11715 17133 17107 f7101 11011 14131 iim I1171 11411 1144 ims iimi loiii iiiu inii iiui imo iimj 11445 IHW 13 41 IIMl IMSl 30039 30044 ll l Min 3 474 3MS3 10711 3M31 30553 304 3 30501 30855 30033 OMGK044I6BIIO VwMMniicwi 5 KlBut l lü l prcmitn u 170 4 14 m 0041 IMOI m 30407 10705 mA 10795 f 4 Mdm fMrtk a a woilu lol BM piOaio 4 WMO raa4Di qo mtm do ellvdlo lT kWw 4Hf IMI Te koop gevraagd Jengeas en nael a le ab efceiL Aanbiedmcen C J Kesting Gouwe IS LeesbibUoth et Centnun is de geheele week geopend van 10 6 uur s Zaterdags van 10 7 uur Haalde 17 er al een boek TE KOOP woonhuBen whikeUiuiZNi pandiuizen in het centTuhi Den Haag Te bevr J Spiuiit B MartensBingel no 141 Gouda TE KOOP GEVKAAGD blauwe regencape met slobpak Loouaard H v Alphenstraat 40 Aangeboden Gruze wintermantel ƒ 25 1 mjfisjesmantel 4 6 aar i 8 90 1 wandelwagentje ƒ 3tf Verboom Tomtoergs aat 4 Te koop gevraagd een 2 p spiraal zoo noodig met bed Bneven aan Bai ier Korte Dwarsstraat 9 GEVRAAGD Nt T MEISJE M evT Pot Sophiast aat 23 TE KOOP eep paar bruine damessrfioeneti lage h maat 40 ƒ 6 50 Slooter Nieuwe Haven 30 NET MEISJE GEVRAAGD voor de margen of mtddaguren Rid ef v Catsweg 210 Te koop iievraagd een KLB IE BASOOLE J M de Kamper F 24 R uwüfc Te huurFUNKE SLAAPKAMER Kruggrlaan 98 Te koop gevraagd in goeden staat kellners rOkcostuum of annoking Lieibt maat 48 en een vloerkleed 3 by 4 Hennekés H v AlphenMraal 17 WIE RITILT dnewicli fietsje voor poppenwagen F W Reitzstraat 35 VerloRn Zaterdagavond waaisc iintijk Sdiouwbuiig BioKoop brume wikileeren Ongevoerde heerenhandïc oenen Gelieve teru te l ei tegen bel Reeuwijksche Sluis B 30 Net persoon heeft nog eenigeü ti d beachdrïiaar voor bnimstratieve weriraaamheden Br no 5963 tuir bL PAKHUIS TE HUUR ƒ 5 per week Karnemelksloot 11 Te koop 2 h pyama s m 54 ƒ 7 50 per sL 2 li stofjassen m 52 ƒ 2 50 p st Kroon Markt 20 Iroven mgang K Tiendeweg Net pers aig ontwikkeld iieeft eenige dagen per week beschikbaar voor administratief of mcasGoweik ook thuiswerk Aanb onder no 5929 bür V d blad Meisje 20 jaar op kantoor zoekt leuke Vrieodlni P G Br no 5928 bur v d blad U staat verbaasd over het resultaat mzer JSpico lantaam ƒ 17 50 Vengroot uw foto s vacantie opnamen ansichtkaarten enz m mooie kleurweergave tot 1 M Gr Flonsweg 34 Tel 2700 Markers Zeeawen eax in hun speciale kleederdracht Mooie kleurweergave hiervan door cmze EpiiCo lan taam Vraagt Jni Gr Fkiriswe 34 Zie onze andere annonce Gevraagd halfwas HODTDRAAIER CrMijéstraat 7 FBANSCH CoaVwsatieopleldlug Examens H Vonau IJssellaan 144 A Te koop electr wasehmaehine zonder motor ƒ 32 V Hofwegen Derde Kade 31 Gevraagd wegens huw der tegenw voor 1 dag per week met kost een naaMer voor costuum en verstellen Kraters Kleiweg 57 GEVRAAGD NET MEffiJE leeftud ong 16 jaar van 8 30 tot 14 30 uur Moimier Krugerlaan 115 Een fUnke jmgeli et halfTvaa rQwteHicistelleT gevr G V d Eng RÜwieHiAndel Vorstmanstraat 25 TE koOP pracht Miller orgef zuiver van toon IH spel Vi Tevens rwart emadle fornuis klon model voorf 20 n A Varkevisser Noordemde 51e Waddmxv Een sal ƒ 25 ƒ 5Ö sakuispiegel te koop en een kolenhaard T bevr v Straa ten Bleekerssmgel 73 des avonds na 7 uur Gevraagd cd heeran trai ningspak A P Jansweert Jan Lugkenstr 28 Gouda TE KOOP GEVRAAGD een goed onderhouden kuidètwagfn en WEndelwagentje Van Wilgen Tollenstraat 55 Te kot EIKEN THEEKASTJE pruna staat ƒ 15 Soudkn Derde Kade 39 herleeft handel p Zuid lAmertka Leert daarom Spaa seb C J v d Putte fougerlaan 113 kappersbedi de of leeHlBg Graafland de la Rei lain 12 Sevrakgd in kien gezin voor cUag en nacht Hulp in de HnlshoiuUag P G qf GG Aanmelden L anil Zoutmansw g E 93 Beeuwnk HOOGB RUOSCHOENTJES z g a n 1 maat 20 te i uilenvoor 22U23 KortiB Tieiidewegl2 Te koop teen moderne kinderwagen zg aji ƒ 60 en een korte bontmantel biberet ƒ 60 4 Adres A G de Vrijestraat no 10 H i Hel Qevraaga ketta werkster voor VrüiJagmkWag Fluweelensingtl 3 of 10 zgn AmerRia