Goudsche Courant, zaterdag 30 januari 1943

Za terdag 3Q Januari 1943 Boreaut Markt M GOUDSCHE Prys 5 cefits per nummer Itle Jaargang No 21152 Chefredacteur r TIETI R Gouda Telefoon tT S t Poetrekeolnf MM NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 30 Januari 1933 Bekanntmachung iiki HVSTERVNG DfcR GKBURT8JAHROXnGE IMl IMZ UND 1M3 Alle mannlichen Relehsdeutschen der Geburtsiahrgange 1901 1902 und 1903 aucb diejenige die bereils vor ader wiitarcnd drs Kriejes gedirnt haben Oder dureb WehreraalxdirnstsIcUrii fer Heimat erfaasi ürmustert unatikammlicb bereitcestelil oder zuraukgestelli worden sind haben sieh zir Musie rung wie foigt zu melden a aus den Provinzen Sidhollandund Seeland in Den Haag Schule Frederikstraal 28 am 2S 1 1 43 vorm 8 30 Uhr d te Buch taben A J am 26 11943 vorm 8 30 tJhr dia Budistaben K R am 27 11943 vorm 8 30 Uhr die Buchslaben S Z Die Meldepfllchtigen haben Wehrpass und sonstige Ausweispapiere sowie drel Passbilder 37X52 mm in Urgerlieber fClcidiing ohnc Kopfbedeckung Brillentrager das Brillenrezept mitzubringen Inhaber eines Wehrpasses haben diesjsn sofern sie Jhn nicht bei sich führen umgehend anzufordem und zur Mustprung mitzubrmgen Juden haben nicht zu erscheinen Den Meldepfllchtigen wird das Fuhrgeld 3e Klasse g gen vorzeigen der Fahrkarie bei der Meldimg zurückerstattet Sie erhdlten ferncr liei einer Abwesenheit vom Wohnort von mettr als 8 Stunden ein Zehrgeld Den Haag den 12 Januar 1943 Der Relchskommissar für die iieselzten Nilderlandisrhen Geblete der deneralkommiss ir fur das Si cherhei I svvesen gez HAtJTER SS Gruppenfuhrer und Genenlleutnant der Polizei Grootsche herdei in den Haagschen ng n De Rijkscommissaris en Mussert getuigden van ijzeren vdstheradenheid en onwrikbaar geloof in de toekomst Wij zijn getreden in de beslissende phase van dezen strijd Medfdeeling Aan de familieleden van de vrijwilllgers in de Waffen SS en het legioen Het SS Ersal komm indo deelt ons mede De leider van het Nederlandsche Arbeidsfront heeft het volgende bepaald Mussert Wy vragen b grip voor de offers van het Nederlandsche volk Omstreeks half acht beta adm de Hijkscommissaris en Mussert met hurt gevolg luidt toegejuicht door de aanlW zigen de zaal MusscTt hield vervolgen de volgendi toi spraak t I Herr Reichskommissar Meine Deut t ichen Kameraden Mijn Nederlandsche kameraden en volksgenooten Vandaag herdenken v t het tijdp rk dat voor 10 laren op 30 Januari HS begon en dat vandaag eindigt Het heden staat thans boven het ver leden Wanneer wij hier met zoo slon den m dezen moeilijken tijd zouden onze gedachten nu uitgaan naar dien fakkeloptocht nu tien jaar ge eden door de Wilhelmstrasse Wy zijn met onze gedachten echtei niet daar van daag Wlj zijn vandaag met onze ge dachten in het Fuhreihauptquartier en in Stalingrad Dat kan met anders Deze dag staat ui het teeken van de yzeren vastberadenheid en een onwi ikbaar geloof in de toekomst Wy weten allen dat nog nooit een groot en een grootach doel bereikt is gezeten op een apytje en naar beneden glijdend langs een rutschbaan die met zeep 18 mgesmeerd Zoo is het leven niet wanneer iets groots bereikt moet worden Toen onze Nederlandsche Voorouders J50 jaar geleden met kleine zeilschepen hun weg zochten naar Indiè via Kaap de Goede Hoop zoon halven aardbol rond 20 000 kjn ver duunde him reis m eeiste mstantie tod wij het nog leeren moesten een langen tlid Het was lOen mooi als zy na drie jaar thuis kwamen Soms was dan gedeelte van de bemaraiing omgekom i op reis en keerde slechts Mi terug Het begin was altijd eenvoudig Het jyas wachten op een goeden wind waanloor je uit kon eilen van de reede van Texel of vanW monden van de Maas of vran Vlissingen vandaan En dan waj men blij wanneer men het Engelache Kanaal gepasseerd was met zijn zceroovers urt Duinkerken En wanneer men eenmaal de Golf van Bisraje heelhuids voorby was dan kwam we zêne van de windstilte waar men ADOLF HITIER Hojftnann Slap 1933 30 JAM ARI 1943 Tien jaren nationaal socialisme in het Duitsche rijk Stri d tegen bplsjeujisme vroeger en nu Het was op den morgen van 30 Ja 193 t nu precies tien jaren gele dcn da een duizencUtopptge menigte mde Berlynsche Wilhelmstraaae nïuwei ks adem genoeg kon vinden om tejubelen ep te juwben Want zoo ju sthad Rylispres dent Von Hindenburgden leider der Nat Soz Deutsöhe Albt ter Partij Adolf Hi Ier tot ryJtska seller benoemd en hom opgedrageneen n euw kabiret t voriren een naaYbuiten stormende Hemi inr Goennghad het den achtcndtii m geestdrift oegeroepen vt Sindsdien zyn tien jaren verlpopon Tiin jaren waarm de his oriebladen vol s aan met nieuwe en vaak verbyslelende feiten Tien jaren waarin het zes en een haif j mh vrede was en nu al drie CBi ee n half jaar oonog Maar toch hebben l 33 e n J43 voor htt Duitsche na sociafïBnK dit eene ge meen de stnid tegen het Ixilsjewisme 30 Janytar 133 de iftthtsubt nahmi bcKokind de uiwindeajke tiiomf c het bolijew sme biiuiens lands Tit n jiar ifl ler leef de stryd tegen het buiten andbche bolsjewisme tegen de Sowjct Uma zyn hoogtepunt beieikt En na tien jaar heeft de Vo kische Be olSachter weer denzelf Jen slagzii p zyn voarpa in l ie g oder Bo chewismua In zyn politiek wetkpraatje van Maandag j 1 heeft Max Biokzyl die a s buitenlanuich com pondent desujds te Berlijn de machtsoverjrame van zeer dichtbij hteft meegemaakt nog eens enkele gebeurtmissm uitdien tyd opfeohaaW Hii zei o m l y de perioae kort voor 30 Jan an 193 i beginrend Qp 2t Januari was ae gedenkdag voor Horst Wessel Hitler liet zyn geheele Bêrlynsch S A oi3iiiaiichc ren en ot rtelling nemen op den Bulow pLatz onmiddeUyk tegenover t hoofdbureau der communisten Er geheurde niets Het filiaal van Moskou moest m verbeten woede deze krachtsontploonng tfiezien De toenmaligt rljkskanselicr Schleicher vocide den grond onder zyn voet i wtfken Vergeefs ondertiande de hy met alle tn aanmerkmg komende partyen mo et doel zyn kdbmet een EBW BOCVMENTAIRB FOTO van de gedenkwarrdige urenvanden30tU Janmri 1933 een onafzienbare mensrhenmenigte jutcht den door WJ preirident tion Hindenbur tot Hvfcsfconselfer benoemden Fuhrer voor hetHotel Kowerhoj te Berlyn toen fHof mann Sfopj X IRAV£NHAGE 30 Jan ANP Aan een van4e vele herdenkingib Jeen konuten die in verachlllende plaatsen van ons land worden gehouden ter niecenheid van het lelt dat de Fuhrer van het Duitsclie Rijk heden tien jaar geleden tot BUkskanselieir werd benoemd hebben de Kijk commissaris Rijks minister Seyss Inquart en Mus ert btixondere beteekenis verleend door het uitspreken eener herdenkingsrede Het was de bijeenkomst die gisteren op d n vooravond van den dertigsten Januari werd gehouden in de groote Dierentuin saai In Den Haag en welke werd bijgewoond door tal van vertegenwoordigers van staal weermacht en party Nederlandsche autoriteiten en vertegennoor dlgers der Nederland che nationaal socialistische formaties Oe zaal waarvan de balcons waren Ingenomen door het vrooiijke wit en blauw van de blouses der nationaal socialistische jeugd was met rood vlaggedork gouden adelaars blidslingers en witte seru gen omgetooverd in een fanpusapte ruimte Fcnige duizenden Duitsche en Nederlandsche natiqnaal socialisten hebben daar geluisterd naar woprden die getuigden van ijzeren vastberadenheid en en onwrikbaar geloof in de toekomst rustig en waardig op een moment waarin het harde heden van den strijd rond Stalmgrad de herdenking van den lorleusen fakkeloptocht tien jaar K l den in de Hiihelmstrasse te erlijn haast op den achtergrond drmgt Als zoodanig hadden zij specifieke beteekenis Zij legden getuigenis at v n dr verantwoordelijkheid die beide nationaal socialistische leiders w n te drdi eu op dit historisch oogenblik waarin een worstelifig zonder uelTga al beslissen over de toekomst van ons continent en vtfn hun vertrouwen in tien Fuhrer m wiens handen het lot van Europa en van de Oermaansche landen in het bijzonder is gelegd ook weer doorheei moe t Eindcliik kwam men dan bii de Kaap de Gotdc Hoop waarmede dan hift erg e voor bij was Yan h er kon nx n vtrscht groente nemmen tegen den scneurbu k Hitrni ging hit aan welr uürwaar di inden mi en ver nSar een onbt k rd Fn mijne Kameraden ditzt Me ka rakter vertoont de strijd van het na tipnaalsocialisme uw strijd irijn rijd onze strijd Precits hetre tde karaktei in on en tyd Een grootsch werk is bigonnen uit irinerlijken drure Niemaifd was tr djp ons daartoe drong Er was een stem in ons binnenste een redelooze slem zoo gij wilt maar daarom ook een tem van boven de pienschen die zSide Gu moet d it delen Wy gaan l egmnen Hoe l ng de weg was en hoé steil de helhng was hebben wlj nooit gezien Wlj hebben notiit geweten hoe diep de afgrond was én hoe hoog de top Wij vvet n dat de top nog met bereikt is maar wij weten ij al hoe ver wij zijn op dezen eindeloos scHijnenden weg van zorg ei moeite dien wij moeten gaan omdat het onze rpeping is Wij weten nu m 1943 preries wat het vBijleden beteekend heeft Wat wijNqiet lislten toen het verleden m grtng was eik jdat wisten eigenlijk ook de puderen oncler ons van den oorlog van 1914 1818 niet waarom daar was de ineenstoijting van Duitschiand en de tnomf van anderen 11 weten nu dat dit noodzakelijk is voor de gebeurtenissen die in onzen tijd plaats vinden Wij weten nu dat het een consequentie is van 1789 dat hei communisme de macht m Rusland kreek Dat is het eerste en het belang rijkstó van den oorlog van 1914 1917 hetl Jaar l9n toen de macht in handen Kwam van het communisme m Rusland Wij weten als punt twee dat de Angelsaksen de Joden en de kapitalis ten zich vereenigden in den Volkenbond van Geneve om daar een tweede raachlscentrum te vormen en wiJ weten nu dat midden Europa gedoemd leek te zijn ot machteloosheid Het Duitsche en het Italiaansche volk het hart van Europ scheen tot machteloosheid gedoemd en wanneer siraks d eindstriiri zou komen tusschen het kapttahsme en het communisme zou zeker het communisme gewonnen hebben Dit zou gebeund zijn indien er niet een derde macht opgestaan was juist daar waar men dacht dat geen kracht meer aanwezig jwaS daar ontstond bet en daar sloeg Het als een vlam uit den bodem het nationaalsocialisme en het fascisme jWanneer wij teruggaan naar 1919 dan zien wij hóe ook 11 lUe bijm in de macht van het bolsjewisme was en wg zien hoe Mussolini met zijn zwarlhémden Italia redt Wf r v DPR RUKSAVTO nt f B T Op September 1933 o j e spade tn den d TzJ openmff on den bout non aJi ln Rvksautoweg FrankfortJu ml fBCBolo van de wet van 27 i 1933 Ho mannfStop j Wy Weten ook lat het communisme toen obk reedy stond in Wezel in Duitschiand he geen door velen hier vergeten wor En nu zegt de demo cratie vpl trots ja maar de democrat e heeft het communisme in Duitschiand toch maar tegeftgehouden En dan zeggen wuj ja het heeft het tijdelyk tegen gehouden maar zou reeds lang den strijd verloren hebben indien m de plaats van die democratie met het nationaal iocialisme getreden was de eenig macht die het communisn e kan tegen hotsen omdat het zelf opbouwt Men kai met alleen met negativisme iets tegenhouden Men moet iets beters m de plaits daarvan stellen en dat doet t nalioiijaal socialisme dat ons wedergeeft de liefde voor e gen volle en vadeiland den eerbied voor den arbeid en dat alles overkoepeld door Godsvei trouwen en den wil tot offeren en dienen den wil zich te geven voor het volk En datj mijne kameraden is de ver dienste vlan Adolf Hitler en zijn oude getrouwe bruinhemden die in die eerste jaifen 1919 tot 1923 om leni heen stonden jdal zy begonnen zjn den moed hacden om alles te trotseeren en het geloo hadden om tegelf ales ih door te i aan om het bolsjewisme te venuetigc n nn het hai t v n Europa De veir letiging van het Iwlijewisme dat IS de MTSte en de grootste daad geweest Hejt l eeft veertien harde rqdjaren geduurd van 1S19 tot l liJ Het war n 1 jaren vin doorloopenden strijd ter vernietiging van h i bolsjew isme m jhet hart ar Europa En toen dat gebeurd was k a am het tweede bedryf van het grrto e drama van wtuldhislonsche betetkèni waarvan wy gcUiigc zijn en waaraa wy medewciken Toen kwam van 19J3 tot 1939 de aüibereiding een koortsaehüg naar vasl aeraden en doelbewust zich t ereedmaUen tot afw er van wat ko iren moest de btorml op der reactionraire en de stormloop van het commu nisme Fr n dien tija van 1933 to 1939 heeft Adolf Hitler hit klaargespi eld om al e Duitsclieiste vereei igen m een njk volgens dtl beginselen van he natio naal sociali me het Groot Duit che ryk en daarnaipt daarmede vast verlMit den het verbond van Mussolim en zyn zwarthemrt n het fi cisme Hf was ook m dezen lijd in 1935 dat wij hier m Den Haag ongevi la en ongeweten traden tut dat gi oote veri i van Europa dal eens zgi omvatten alle nationaal ir ilis en e i fascisten die begrypt n d het eon i ent van Furopa ons aller vadprland is In lliS s onden wij hier dar n Den Haag en w i hebben ons hierbij aan gesloten Het was m dien tijd aat ik voor het eerst een onderhoud mocht hebben mtt den Fuhrer Wy b f jir ei zyn een van geest en nooit veigeet k dat 01 derhoud En dan konit het derde bedujf dat begon in 193 het bedryf om ei voor zorg te dragen dat het commuPisne en het Amerkanisme Earopa n e zuüdefi verpletteren Dit is het hoogtepjrt van het groot drama van dezen ti d Wy spreken a ltn dit jaar over het com munisme m Rusland maar wy ve geten een dm Rusland is niet zoo ie s als Mexico Rusland is een continent grooter veel grooter dan Europa er het eersle continent dat onder e nheiticher Fuhrung is gekomen en jaren lang van 1917 af maar een dot had de overhee ching van het commuii sme ovenSlat ontmetit en over de garsohe werPld D e afweet is het gr o t wat in de t n tyd bes aat De afwfT en vernietiginjj van he enorme onmu nwische gevaar is de histori ihe roe ping d e de Fuhrer met Mussolmi niet alleen volvoert voor het Dui sche en llahaansohe volk maar voor a Ie vol keren van Europa voor gansch Ei ropa WQ staan nu mijne kameraden te midden van dien striid En eigenlijk moest het toch zoo zijn dat alle volkeren van Furopa daarin ten volle ou deA meeleven maar dat doen zij nog niet omdat zij verblind Zijn en het niet kunnen zien Vlaar wel kunnen en moeten het zien alle nationaalsociilisten en fascisten 7i doen dit dan ook n het zelfde doen w j dan ook wanneer het moeilijk IS Het is gemakkeflyk om het te zUn vtanneer het eenvoudig is ipaar van ons wordt verwacht als kern der natie als bedrijvend element in de volkeren dat wU het ten volle begrijpen en dat wij ons ten volle mzetten en dat wij ons onder geen beding onder welke voorwaarde dan ook wankelmocdig zouden toonen of schijnen of nog minder zi i Onze gedaehten zijn daar waar dp stryd op het heftigst is En myne Duitsche kameraden tot u zeg ik toen eens de Bismarck siriidend onderging hebben vvij het gevoeld alsof hei een oorlofisehip van ons was en nu Stalingrad bedreigd Is zeggen wy Nederlandsche kameraden tot u het zijn onze kimeraden die daar zijn en wij staan rr et alles by hen Kameraden het 18 moeihjk voor ons naar de top van een berg te klimmen Wanneer wi tewroners v in de lage anden een o rg m de verte zien dan hikt het v in heneden af oo gemakkelyk om mirden top te komen Het eerste gerieci e Is ook niet moeilyk Mair men klimt hoo ger en hooger en eiken keer denken wy dat bij het steilste gedeelte zijn Maar dan plotseling komt er echter weer ea stuk dat nog steiler is Tenslotte s er echter den top en dan is het bereikt Geen nationaalsocnlist desespereert echter WK herinneren ons de woorden van J P Coen eens In Batavia gesproken toen hij daar voor enorme moeilijkheden stond Toen sprak hij Ende desespereert niet wanhoop niet Zit vervolg op peg 2 KEURINGEN VOOB DE WAÏTEN8 S EN HET LEGIOEN Het S S Ersatzkommando deelt mede VrywiUigers voor de WaffenSS en het legioen kunnen zich op onderstaande data by ie genoemde adressen vervoegen ten tuide gekeurd te worden Tevens wordt er de aandacht OBtf evestigd en wel voor hen die i btiwaar tegen hebben hun dien mt uiten Nederland te vervullen datWans de mogelUkheid bestaat om dienst te aenen in een speciaal wachtbataljon De leiding vindt in Nederland plaata terwul dr inzet van dit bataljon ook in Nederland zal bleven Tydens deze teur ngen kurren zich ook d c enen melden die lot de Germaanscl eSS m Nedenan willen toetreden 1 Februari 1943 R iltcrdam uur Deutsches Haus West7eedUk Lange t Februari 1843 t ll ur Sckyslrdat M Alle VTijwilligt rs in de Waften SS en het legioen hebben events hun familie eden vry toegang bij alle uitvoeringen van Vreugde en Arbeid Voor hpl afhalen in toegangsbewijzen kan men zich wenden tot de pi latselijke kantoren van het N A F afdeeling Vreugde en Arbeid Men dient papieren mede te brengen waaruit blijkt dal men inderdaad recht heeft op giatis toegangsbewi zen Inspectiereis maarscKalk von Rundstedt De ippeibeyelhet Itei West ineraalveldni larsthalH von Rundstedt heeft de laais e dagen een inspeetiereis door Neder ti d gemaak Bij deze selegenheid w Kinde de veldmaarsehilk oefeiingen v m a e w mens der m Nclerlund f j mde troepen bij en a errtiigde hij zich van d e voortdurende paraatheid en geveehtsf raeht der oor de kustveidedigmg bestemde weermachtsondeidee en Vtiiorts inspecteerde generaal veUimaarsetha k von Runds edt op zijn re is niey kua ver i Hligingsvv erken De 9tem der SS Luattit op Zjna s 31 Ja uar van 1130 1 145 uur over den j nder Hilversum 1 op go ften 41 5 me eT naar de sVm der S S otid rwirp Het Ryfti er w ij geven Zeifs de leten he fn m den ureed r basis te Duit nationa i n steek Intusschen onderhandelden eiingen Von Papen hunnerzyds met hetresultaat dat na 27 Januari de Duitschnationa t n bere d Viaren me de Nationaai ijcialisten een raeuwe regeermg onoer Hitiers icidmj te In den ochtend van den 30sten Jtui reed Hitler onder het oorv erdooirend ge uich van zyn aanhangirs dfc de Wilhe mplatz vulden de oude Rykskanselary binnen Toen hy weer zichtbaar werd was hy RijJiskanse ier Velen hebben toen dl begrepen dat hy met zoo maar een nieuwe karselier dus ryk miniserpre ident was maar dat me t zyn benofniiijg ren nieuwe periode m de Duitsche geschiedenis werd ing tua Het werd de groote dag van Hiüer BU Mta vrijwlltiseri IxJtcMr ulnsen in het vn veld SSFK Waner Atl H I Februari 1943 Den Boicli 19 uur Ratel Nord B abant Markt 49 3 Februari 1M3 Raermond uur NSDAP Swalmerstraat 81 Februari IM3 Venlo It uur DautaciMI Haus Hoek Willemitrut Februari 1943 Amhein 8 uur Wevertatraat ISb 4 Februari 1943 Hengelo IS uur DeuUch Hau Ml i Februari 1943 Zwolle 9 uur vKel Peten Markt Febrjikri 1943 Assen It uur Dienstgebouw Vaart ZuidzUde Februari 1S43 Gr intngen 9 uur Concerthuis Poelèntasyit FebMnwiWS Leeuwarden 14 uur Huize Schaaf Breedilia Februari 194J Amaterdam 9 uur School lepenweg 13 Februari Utrecht 10 uur MarlaplelQ JVehrmachts heim s Februari 11 43 Atnersioort 10 uur DleiMtgebouw t eusdt rweg 10 Februari 1S43 Den Haag uur Cuff den Hout Bezuidenhoutscheweg De huisvrouw en de beker water EEN METHODE OM MET WEINIfiT GAS VEEL TE DOEN Een adviej aan de huisvrouwenKooli aardappelen en vaste groenten z loals booneii koolraap spruitjes enz met zoo wein g mogelijk water Op wee kilogram aardappelen or vaste roenten is een beker w ter voldoen de M lette er vooral op dat dopan gesloten b nft erf dat zoodra deinhoud k ok de vlam rk in wordtgesteld Aanbranjben is dus een gevolgvan het feu dat de vlam te laat klei t er wordt gesteld waardoor teveelw ter verdan pt Het ts de plicht van iedere huisV rauw JU st nu de gasrantsoeneering to streng do irgevoerd moet worden op deze n anier te kftkcn Zoo kan mea met weinig gas veel d len Het 11 ieders eigen belang want wie zijn rantsoen overscnrtidt loopt kans vim den toevoeite worden afgesneden L 8i versfondig gebniik kan men mei weinig ga veel doen maar ook jin rykspresident Von Hindenburg Dat mag by een teruggaan naar den 30sten Januari 1133 niet vergeten Tvorden Twee mamnen van overgroo formaat hadde eikaar gevonden eert bondgenootschap dat op 21 Maart daarop volgend m de G rniïoenskerk in Potsdam bekrachti d zou worden Aldus ve rtelde Biokzyl Ongekend groot was het nthousiir me Des avonds volgde de groote fak keioptocht waaraati de S A de S S en de S ahlhelm deelnamen In zyn zoo juist verschenen boek Ik wras er zelf by een bundel radiopraatjes over persoonlyke belevenissen m het Duitsche Ryk voor en na 1933 vertelt Jlax Blokzyd ooJe hierover Toen omstreeks ha f negen de stoet de Wilhelni ïtraese had bereikt ao voorby de Rijkakanse Iary marcheeixiiv verscheen Rykspresident Von Hmd iburg aan een hel verlicht raam van het paleis van den Rykskanselier v att hy tydelyk verblyf hield om begroM te jvorden met een gejubel en daverende toejuchingen van de pienscheO massa dve van geen ophouden wW Daarna verschenn de nieuwe Rykskan seller Adolf Hit er aan het ra ni vaa de werickarrer in de Rykakanselary D had langdurige ovataes van een entJiousiaste menigte m ontvangst ie nemea 7x 0 ging de 30ste Januari 1933 voorby H n meuw tijdvak had een aanvanggenomen en voor Duilsdi and èn voflcEuropa EiM