Goudsche Courant, maandag 1 februari 1943

ig 1 Febniari I a Bhtmu Markt 3t tMafooo 1T Pastrekmiaf GOUDSChE COUPANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prvs S cente p r irammer 81ste Jaargang No 21153 Cbafredartauru r TIBTER CknnSa s li i 4MÊMÊÊ ge Ö t k Mw tï fö W s s It 5 o PROCLAMATIE VAN DEN FÜHRÈR Er zullen In dezen oorlog geep overwinnaars en overwonnenen maar alleen overlevenden of vernietigden kunnen zijn De PfiMr ImcH Z tcr 3 Jaaiiari de vd de proclamatie gUlevaarditd Voor éé tiende maal verjaart heden den dag waarop mij de Rijk pnódcnt generaal vekimaanchalk Von Hindenburg de verantwoordembéi OTerdroetf Toor de leiding van het Rijk De ▼ certienjarige irOfiteliatf van de nationaal socialistische beweging om de macht die m1 nit een zeer klem begin ontstaande toen ab verreweg de sterkste pvtij van het Ri k bet legale recht tot vorming der regeering bezat l g daarmede zijn succesvolle aisluiting S t onig tloepen vrUwUUger SSPK Cemo ijrlse rd Baumann Atl H Februari 1943 Den BoschNordBrabant Markt 45 Febi uuri 1943 lioei mond 9 luur NSDAPSwalmerstraal 61 tebruar 1943 Venlo lliHiu8 Hoek Willemsuaat Februari 194J Arnhem Il tmr Vtnn l d t I6b 13 uur Bolel Deutschel I ebruarl 1943 Hengelo 16 uur Oeutschea Februari 194Ï Zwolle 9 uur Hotel Peters M j l t 5 Pchruan 1943 A sen U uur Dlenitge biuM aart Zuld i de O Februari 194J r ioningen 9 uur Concerthm $ Poelestraat f liuan 194J Leeuwarden 14 uur Buliafrc Ma Breedsli at i ebruarl 184J Amsterdam 9 uur SchoolIl penweg 13 rebiuarl Utrecht 10 uur Marlaptom V eliiriiaclilbheim 8 FrtrUTrl 1943 A i ersfoort 10 uur Diëtist geb uw Leusderwetï ici Februari ISiJ Den Haap 1 uur Café d i Hnul BeiuidenhoutschewrH RjiDER ADMIRAALINSPECTEUR VAN DE MARINE Dönïtz tot opperbevelhebber benoemd De Fuhrer lutft in zyi lioofdkwart er ontvangen den oppeibevelhebber n de marine sroot admiioai Rader en heef i hen uit eikrntelykhe d en uit re jj el vooi i n 1 istoritche verdiensten tin aanziv ii vnn den i pbouw der nieuwe marine en Icn aandien van de eidu t daarover jn den r Toot Duit SI I e n vriiheid riid benoemd tot ad ijuiaa insBegi iij aer raatinc van het üi lunrer hcefi op verdoek van den t M 1 1 edmiraal hiertoe besloten om hem Ie ontlas cii van hel e a olyksche werk in de leidii g van de marine doch Il ni eviiis te be uiueilen a s zyn eersten ad isi ur m vrias tukkei vnn de mar repo itiek TevoiTs heefl eie Fuhrei den t e elI ebher vin de or aef eeboolcn admiraal DiSn z bevoiderd ol groeit admiiaal en bei oeind lol opp ibevelhebbei van de mei ne Vi hooge eer die aan gioot admiraal Radei ten deel is geworden legt den nadiiik op den omvang en de groolle van het levens eik waarop de grootadm laal die sind 1 OctoLer 1928 aan het hoofd van de morme gestaan heeft kan terugblikken De groei en de strijd de ondernemmgs in en de oveiwinnm gen van de ma ine zullen te illen tijde vei lionden zyn met den naam van den eersten groota n iraal van het GrootDui sche Ryk D benoe i ing van Donitz heeft fjond n verontrust zoo luidt het opschrift vanAflonlldningen boven een bericht van Uriled PrebS uit Lonoen In dit bericlit wordt voorts gezegd e at de benoem ng van admiraal Donitz to oppeibeve hebbcr van de Duitsche mar ne in Londen che marinekringen sterk de aafidacht eetrokken heeft en mei diepen ern t wordt opgevat Demitz die oppwtwufeld m de geschiedenis van de Duit=c e oorloesvoeiing de Overzicht tijdens de rede van den Rij kscommtbsaris Rijksminister Dr SevssInquart fPolygoonFotodienst N S B root te deskurf iee is op het gebied van duikhooter is benoemd op een tydstip waarop de van de Duilsehe dnïk tio t n komende bedreiging voor de geal i erde oorlogsinspannintcn zeer na d e ig kan zyn In Londen wordt openhik oeeegeven dat het gevaar van de ziide der Du lscl n duikhoolen biizonde prooi ia Nieuwe chef van gejie ralen staf der Italiaansche weermiCcht Officieel wordtj te Rome medegedeeld De chptjvan den generale staf van Je Ita iairsche weermacht maarschalK gra f U o Cavallero is op zijn verzoek vwi iiii functie ontheven Tot zyn opvolger is benoemd legergereraal Vitloiio Ambrosio thans chef van den generalen staf van het Italiaansche leger Als opvolger van generaal Ambrosio is legergeneraal Fzio Rossi benoemd tot chef van den generalcn staf van het Italiaansche leger FNFBALOBFRST PAL LÜS B OIIDERD TOT GENER AL VELDM AAf CHAM De Fuhrer hi pf Genei aloberst Pduu s den oppeibevelhebber van het roem rke zesde leger den heldhaftipen lediger van ïtalirgiad bevor L lot gener ai veldmflai chalk l vT s heeft de Fuhter d n gei eraal der ait MeriB Hei z den bfvi urrcn den peneiaal van een in de vesting S almgiad strydeno legercorps bevorderd tot Generaloberst a Dalt tienden verjaardjj van het overnemen der maihtÖierentifin Viijdagavond In den Hngschen Ttjden H Sroote byeenkomat gehouden van de N S D A P en de N S RNederia l n Leider der Nationaal Socialistische Beweging in nssert Polyfloon Fotodienjt N S B Cino I a I 41 Ml M dat vnof II Isir Vi loe lid J ruil m ruil na l V tral ela e urdcf n nuif il dT li n a e I raat Dil ovirnemen van de verantwoordelijkheid gewhledde echter eerst nadat alle partijen m min of meer langen tijdeduur haar onbekwaamheid om puit thiand weer omhoog te leiden hadden Ijewe en Dultschland lefd ll di meer onder de gevolReii van de naderlaag na een oorlog die het niet gew ld heeft en wairvoor het derhalve ook op geenerlei wgze was voorbereid Na een heldhjfligen leiiensland die ruiin vier jnrei door geen vijandelijke macht gebroken kon worden was het den van binnen en van buiten bevor erden defaitislischcn elementen gelukt eindelijk over Ie gaan tot de openlijke revolutie De Amorlkaansche president WiKon had met de opstelling van 14 punten de wereld het visioen van een toekomstigen rode voor oogen getooVerd die des e begeeriger door het Duusehe volk voor waar werd gehouden riJJr het oo Vel in ijn breede massa alv ook in don ged ichtenq ng vnn ii n leidende mannen geenei lei positieve oorlogsdoek n bezat De n itie voerde den strud voor haar zelfbehoud en was derhalve in vele logen buna dankbaar een viedo van veizooning en overeenstpmmmg lanpeboden te knigen Til stond na de dairdoor van het Dultsthe volk uilnplokte overgive zijner wapens volgde het hislorisrhe bedrog Een woordbreuk zooals de woreldgesthipJenis dien lot dusveire nog niet had beleefd In plnats van den vrede der vei oenmg on overeenstemming kwam d it dictaat van Versailles dal de Dultsthe natie en de met haar v ei bonden volffen tot slG en vencdi ide nri litair weeiloos maakte politiek ontrechtte en economisch voor onafzienbare tilden vernietigde Dit alles echter wat sedert 1919 tot 1933 hel Duilscht volk aan onrecht onderdrukkingen economische plundering en politieke discnminalie werd toegebracht ontmoette geen njitioflaalsocia listlsi h maar het door en door demociatlsch marxlstische Dultschland ledeie poging van de democratie afbrekerige en marxistische machthebbers om de overige wereld door een beroep op de daar naar het sfhijnt vermoede geli 1ke geestelijke richting te kalmeeren of clfs te brengen tot inzicht in het onverstand dezer dictatuur van het zinneloo e geVveld trachtte het internationale Jodendom de natie eerst Ivapitalittisch le te plunderen ten einde haar aldus e misch en daarmede door de stem 1 Oor het loodsehe bolstevvisme r p maken De dwaasheid van het ZS Vredesverdrag van Versailles leidde f i er niet slechts tot de vernieling van de Duits he economie maar In haar gevolgen tot een niet minder groote verwoesting van hel economische leven ook m de andere landen mei inbegrip van dat in de zg overwinnaarsstaten Economisrhe crisis Toen 1932 ten einde liep bevond de wereld zich in een toestand van Voortdurende onafgebroken scherper woraande economische crisis de werkMoSheid drukte met alleen op het Duilsche volk maar ook op de ryke landen van net Westen en in Amerika ip het bijzonder op de Vereenigde Staten Ifl den Winter van 1932 op 1933 was m Duitschj iMl het aantal werkloozen gestegen ot teven millloen en dat der arbeiders o Hechts korten tijd werkten tot on evaer hetzelfde aantal Het Engelsche JnoedertHnd dat ruim een kwar van de oppeivlakte der aarde beheerschte had 2Vi miilioen werkloozen De Ver Staten met haar reusachtige rijkdommen m den grond en een onbegrensde vruchtbaa lietd hadden rond 13 mil loen werkloozen In Dultschland zelf waren de economische omstandigheden in overeenstemming met den toestand van het algeineene leven Jn lallooze partijen veischeurd geremd door de e goïstische Het was daarbO duideluk dat wanneer veertien jaar marxisme demoeiatie en parlemt ntaiisme er in geslaagd waren Dultschland te ruïneeren een jaar bolsieviisine voldoende moest ztjn om het Duitsche r li volledig te vernietigen Zoo stond het Duitsche volk inncfli k in tweedracht en uiteengevallen m zim staatsen landsfinancicn onder schulden gebukt en doorschoKt voor het vo blagen binkroet Veertien miUioen irbeidende menschen hadden voor de eene helft onvoldoende voor de andere helt t in het geheel geen werk het bednitsleven dolf sleeds meer het onderspit de handel doofde uit scheepvaart en verkeer schrompelden steeds meer ineen de boer verloor huis en hof de levensvreugde begon te verdwijnen en het dalende aantal geboorten deed het einde van ons volk bijna systematisch voorzien en berekenen Dit was dus de erfenis die mi op 30 Januari 1933 verantwoordelijk overhandigd werd In de eerste proclamatieaan het Duitsche volk verkondigde ikals kanselier van de toenmalige Riiksregeenng het besluit de natie als voorVK aarde voor iedere opkomst tut eenheid te brengen haar rechten naarbeste weten en geweten van jiu af weer e behartigeq zoowel tegen de waanzinnige hartstochten m het binnenlandalsook tegenover de afpersingen van deomiingende wereld Vooral echter beuoofde ik de werkloosheid op te heffenen den Duitschen boer m de toekomstIe behoeden voor het verdrijven vanhuis en hof Ik verzochl toen het Duitsche volk mij vier jaren tijd te gevenom datgene weer goed Ie maken watm een verval van veertien jaar vernietigd of verwoest was De wederoprichting Ik heb nu gesteund door mijn medesi rijders in rusteiooze onafgebroken activiteit jaar na jaar gewerkt aan de wederoprithting van het Duitsche Rijk in het binnenland en naar buiten Nog voor de door mij verzochte termiin verstrelcen was was reeds d laatste werlclooce w er aao het werlc 0é Jsod8Che aanval op den grond en iMidein van het Duitsche lioerendom was afgeslagen het behoud der hofsteden verzekerd het handwerk en het overige bedrqfsleven begonnen weer ay te bloden de tlnancieo van ruk laaden en gemeenten werden in orde gebracht h n gelukte het veriieeiswe en tot nieuw leven te brengen wegen en spoorwegen werden verlieterd nieuwe kanalen aangelegd begonnen mat den aanleg van de riJksautobaan Met de saneering van het economische leven ging de ontwikkeling van hn cuHureele hand iti hand BouwKunst tlieater muziok film radio zij beleefden een opbloei als nooit te voren Daarbu stond bovenal één ge bed sleeds meer het bi eede volk te doen deelnemen met alleen aan de materieele maar ook aan de cuitu ïeele goedenen en scheppingeA der natie Daarmede waren in overeenst miring da beginselen der nieuwe opvoeding Zbnder rekening te houöet mei afkomst stand of bero der ouders moest ieder bekwaam kind van ons volk op kosten van de volksgemeenschap de studie en daarmede de sociale opkomst mogelijk worden gemaakt Wal op de gebieden van de economi Che cultureele en sociale ontwikke Jmg sedert 1933 in het Duitsche rijk onder de nieuvVe leiding gepresteerd werd is uniek het is zoo uniek dat vooral in de democratische landen f iets evenwaardigs daarnaast geplaatst kan worden Alleen het fascfstische l alic heeft door zijn duce in zyn in vvendige opbouwarbeid vergelijkbare dtden volbracht Dit alles echter kon slechts gelukken door een concentratie van aHe krach ten der natie en door haar eensgezind orienteering op de als noodzakelyk erkende doelstelhngen Zoo zyn in enke e jaren tallooze verschynsden van ors innerlyk verval opgeheven In piaals van het m confessies pal tyen en klassen verscheurde en der halve in onmacht vegeteerende Ryk van Weimar was het Duitschlahd van de concentratie der nationa e krach getreden In plaats van de algemeene party wantoestanden was een enkele volksverbonden beweging gekomen De parlementen der landen werden Vervangen door een gemeenschappeli ke vertegenwoordiging van het Duitsche volk in den Ryksdag werknemeis en werkgevcrsorganisati S werden samengevat m het Duitsche Arbeidsfront pers film en radio hiel den op elementen der ontbinding van ons volkslichaam te zyn en werden ir plaats daarvan m dienst gesteld van de nationale eenwording Een geweldig werk van wetgeving schiep de grond slagen voor een nieuw Duitsch Ryk zooals dil in dezen vonn m de geschie denis lot dusver nog niet heeft Ifc staan Uu de daarmede verworven innerlyke kracht van ons volk vloeide pas de moseliikheid van de oplossirg der buiten ana che taken voort Ik heb in deze lange Jaren de wereld steeds weer practische aanbiedingen gedaan voor een verstancTige begrenzing der bewapeningen voor een loyale samenwerkirg Latere geschiedvorsche s zullen eens constateeren dat echter nog nooit de vreedzame voorstellen van een man met meer haat ontvangen werden dan de myne De belanghebb rs der kapitalistische en bolsjewistische volkerenplundering begonnen hel nieowe Dultschland evenzeer Ie hatet als het aanving een voorbeeld te worden voor de vreedzame oplossing van aanwezige tegenstellinger sociale problemen of economische mocii 1 heden Vooral het internatioi a c lodrndom deed zyn opruiirg tegen hj euwi Duitschlanu toenemen dal roch b ereid was zich te buige i voor d iitcrnatiorale bru sbplanihebi rs roch zich te laten irtimidee en door bolsjewistische bedreigingen Oadanlu deze vijandschap gelukte het telkenjfcre steeds grocjltre vorderingen i bereiken ookrop den weg van d vreedzame icrziening van het di iaat van Versailles en hèi herstel der Duitsche levensrechten erst na de afwijzing van al mijn voorstellen voor een gemeenschappeluke bewapèningsbeper king heb ik l evel gegeven tot ten opbouwvan de meuwe Duitsche weermacht Blie ten uitvoer gelegd ThanMLden tiendrai verjaardag na het overtieHlen van de macht zien wu eerst geheei wat van Duitschlaijd en Europa zou zijn geworden wanneer op SO Januari 1933 de Voorzieningheid door den Rykspresident generaalveldnwarsehalk Von Huidenburg niet de macht zou hcjihen overgedragen a4n het nattonaal socialisme Want bet Dultschland vaji den sysleemtijd zou niet zyn gebleven zooals het was maar zy a politieke en economische verzmking in ellende en militaire hulpeloos held zouden noodzakelijkerwyze geleid hebben tot een steeds grootere onmacht tegenover de omringen de wereld fti ditzelfde tydsbestek heeft echter reeij vanaf tien jaren tevoren het bolEjewisme voor den overval op Europa e o systeroaitische böwapemong van waarlijk reusachtigen ornVang nagestreefd Wat zou van hel Duitsolie volk en van Europa geworden zyn wan ne p op 22 Juni 1941 met op t laatste oogenblik de nieuwe Duitsche weermacht haar schild voor het vasteland had gehouaen Wie wil gelooven dat oe elachelyke garanties of even onbeiangi ke papieren verklaringen van Angelsaksische staatslieden de weieW zouden hebben gered van den overval door een macht die naar thamt Ameiikaan che correspondenten rustig uitspreken sedert 20 jaren slechts éen doel hid om zooals eens tem tijde van de volksverhuizing of van de Mon oIci ormcii Europa te overvallen zyn cultuur te v mietig3n vrooral echter zijn menschen uit te roeien m slavenoibeldeis voor de Siberische toendra s te kry en welke staat behalve Duitsch and iou drt gevaai hebben kunnen tefemtet treden Wanneer sedert 1941 het grootste deel van Europa zich om Dultschland sclmart in den strijd tegen de gevaren j vait het Oosten kan dit slechts ge I sclileden omdat dit Duluschland in 1933 I de politieke moreele en materieele I voorwaarden heeft gekregen voor de leiding in een strtjd die thans oyer het lot van de wereld beslist Evenals toen in het I innenland slechts twee moge lijkheden bestanden de overwinning der nationaalsocialist sch revolutie en daarmede een systematische sociale nieuwe opbouw van Dultschland of wei de bolsjewistische omwenteling en daarmede de verwoesting en knechting zoo zijn er ook tlans slechts deze beide alternatieven ofwel Duitschlajid de Duitsche weermacht en de laarmede vei bonden landeu en dus I nropa zegevieren of er breekt uitliet Oosten de binnen Aziatiscbbolsje uistische golf los over het oudste cultuurcontinent even verwoestend envernietigenjd ais dit m Rusland zelfreeds het geval was AUeei van de vviieM afgekeerde funtakten kunnen errs ig gejoof hechten ar de joodsche pcnhcuj da een of andere BTilsche at Amerikaansche papieren verklaring em dergelijJce vol U encatasliophe tot s aan zou vermo t ii te brengen De oorlog Toen m 1919 FYanknik en Eiigtüand 1 der eentge reden Dultschland den mrlog verklaarden m daaiincde ckn vveedcn wereldoorlog deden uitlMtken i i l en zi onbewust slechts dil tfnt II ede tol sland gebracht n 1 t groolt conflict der geschiedenis Ie doen II ibrekcn juist op het oo cnb ik vvaaiI p de hoog ite kracht van Duitseli ard is berc kl en sUyd waartoe zoo s wy thans weten door de machthebbeis van hel Kremlm al lang was he nten er die cllv jaar m g slechts u aarden zou hebben mocttn word n Voor de grootte dezer rou jachtige IV rsteling verbleeken alle andere gein urijenusen wart uanneer de nieuwe 1 forming van binnen Azec naar 1 uropa succes zou hebbein OU de e n nvK rdige werc d precic zoo slukbreken iis eens de oude uiteeilgebro icn IS d ar de bestorinmg der Himnen Ee i ii en chelyke arbe d van meer d in dui er 1 jaicn zou daar ri de weer vergeef cli z m geweest over de ciintmenttn Oi i aarde zou de chaos ktiincn UI p iaal s van de cu aiuf ondcTiMMar arbaru mc Zie vervolg potr 2 KEljRlNGEN VOOB DE WAFFENW 8 8 EN HET LEGIOEN Het S S Ersatzkommando deelt mede Vrywilhgers voor de WaffenS S en het legioen kunnen zich op onderstaande data by ie genoemde adres sen vervoegen ten einde gekard te worden Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wel voor hen die er bezwaar tegen hebben hun diensten bulten Nederland te Vervnlien dat thans de mogelgkhrid bestaat om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljon De opleidmg vindt in Nederland plaats terwijl de inzet van dit bataljon ook in Nederland sal blijven Tydens deze xejiringen kunnen zich cok diegenen melden die tot de GermaanscheSS m Nederland willen toetreden J Pebrujrl 1M3 Tilburg uur Lange Schljitraal ruarl aim ll VlTSCH WEERMACHTSBERICHT HET LAATSTE VERZET IN STALINGRAD Toenemend hevigheid Van slag by Woronesj üc oppernevel van de Duitsch weejTiiach maakt dd 31 Jan bekend In de hevig onutreden sectoren van het Oostelijke front handhaafden onze troepen zich in vastberaden afweer Versch aangevoerde Reserves mengden tch in dit ceverhte en o osollcleerden den loestana In Stalingrad schoof de vijand iich eerst van allr kanten tot dichter bij de afweerstelimgen en viel vervolgens concentrisch aan De onder de persoonlijke leiding van generaalveld maarsihalk Paulus heldhaftig strijdende Zuidelijke gevechtsgroep werd op een zeer klein gebied bijeengedrongen en biedt in het Gepeoegebouw het laatste verzet In het Noordelijke d4 el der stad sloegen de verdedigers onder leidüig van het elfde legercorps de uivallen van den vijand op het Westelijke front van de traetorfabriek af In het gebied tusschen Kankasus en den benedenloop va den Don deden formaties Duitsche pantserwagens opnieuw tegenaanvallen en vernietigden ingesloten o afgesneden vijandelijke strijdkrachten Een pantserdivisie maakte hi erbij meer clan 1000 gevangenen Aaii Jde Donetz stortten wederom vijandelijke aanvallen en omsingelingsVjgingen onder zware verliezen ineen Ten Westen van Woropesj werd in een tegenaanval eeff hevig omstreden plaats op den vijand veroverd De slag duurt met toenemende hevigheid voort De luchtmacht b acJi zware sl n t aa 1 marchee ende co nn s ope n hopmgen van vo r uigen en rtis ende tioepen Aan het Ladagameer weraui eiok gisicrc massale aanva len die de V jand met kracntigcn steun van axt trie en tanks ondernam met u verliezen voor dei aanvaller afgi b a g n of leeds in de kiem gesmoord De viiaod vel met steun van s erkc rirrmatii S artillerie en tarks de te 1 iig van onze tioepen m West Tiip lU lan aan Hy werd met zware ver oi n a in meii clien voeitugen en wa rs ofgeslagen In Tunesië milluktco vyand lyke leger ivallen op onze in den afgeüor I dagen veroverde steliuigen DuU cha jagers schoten in luthtge echteT acht vyandielyke vliegtuigen n w Ovec ig heeft een gerulg aan al lichte Bi i sche bommenwerpers stoiing v luchten ondernomen bov n Noord Duitach and tot aam de hoofdad waarby hieir en daar zonder Cir e uitwe km bommen werden 1 eii c worpen Hierby verloor de vyand VI f vliegtuigen Twee andere werden op vol e Zeë neergeschoten In den nacht vielen vyandelyke go vichtsvliegtuigen WestDuitschUind en het NoordwestDuitsche kustgcj d aan Woonwyker en openbare gebou wan werden getroffen De bevolk rs ked veiliezen Nachtjagers ei lu h t d elartillciie van de luchtmaelt sc uj t 11 vyf iKimmerwerpers neer Sne e Duit che g veéhtsv liogfuutr I onibauleeiden overda een haverstadaan ie H ilsche kan a kust Dui lie d lil loolen hei er m het oor like d el van den ALantischui Ocesj infdc Mi d t ane he Zee en in de Noordelijke IJs ee negen vyan ddijke koopvaardys henen me een gtzamcnlyken uihoud van 45 OÜO brl in den grond geboord