Goudsche Courant, maandag 1 februari 1943

t 4l W 5É tM r w De proclamatie van den Führer Dr GöBBELS en RIJKSMAARSCHALK GöRING over Duitschlands strijd Aan de Wolga strijdt en bloedt maar zegeviert Duitschland Totale bereidheid tot concentratie van krachten voor oorlog en overwinning eischen aan Onze troepen en hun lei her zyn hoo d moe l la en zmj Pg s Ken van gcnaamte over htlgt n in de Uf sie i vin ig ja r n t üe i wereld Een alarm signaalioor og zich had afgespeeld Vcriwis lan pag 1 iactmiw wdcrt 1833 fcprecteerd werdi op etonomisch cu tureel cl op poi U k gebied tTtrét ondanks aile gnjoUièud op den achtergrond tcgen©Vfr © ie tma i die Oiu thans gestekt is Jillfa uiB r h rt nationAal sotiahsme nic tot stand zciu hebben gebracht dan dat gene wat hter on ligt zou he reeds eeri der gtv idigste ve schijn elen der wereldgetchiiidenu ztjti m iar Europj Ktu deiïndanliJi verloren zijn Ne ii de iiderb9arli ksle weg onler bewegirg V n de enkele mannen uit den eersten tUd tot op den dag der overneming van de nrwcht eif van toen tot hederr is s cchu denkbaar en be grijpelijk als een uVtdrukkyig van den wil der Voorzienigheid om het DuiIt sche volk en boven lrMi geheel Europa de mogcltikheid W gèyen met succes het hoofd te kunnen meden aan de grfoute bedixigmg vanXalle tijden Het zal derhalve slechU aan ons liggen den zm van dezek oorlog t begrepen den ons opgedrongen strijd V ïoo vastbesloten en oo lang te voe ren lot dit vasteland kan u rden be Kliouwd als definitief gered Wat ons daarbij in het bijzonder aan taoodlot slagen moge treffen is niets vergele ken met wat allen zouden lijden wanneer de horden der barbaren van het Oosten over ons nerelddeel zouden ver mogen te rollen Eens trokken oyt Bche ridders naar wijde verten nm te strijden voor het ideaal van hun gë y loof thans strijden onze soldaten in de eindeloosheid van het Oosten om Furopa te behoeden voor de vernie tiging Ieder afzonderM k mentchenleven dat in dezen strijd valt zal aan generaties der toekomst het leven ver xekeren Ik hpb icnl mt ik het op eenigerlei wiue mogfliik achtte de ovfl ige v e Told ït eds w CT de hind toegpstokon tot viT opning In Juli l 40 na de ver werp g van mijn laatste viedesaan bod wtrd het echtir duidelijk dnt ledere hirhaling slephis als j wdkhcid zou wordi n uitgelegd aangc ien de v rantwoordelijke opruiers voor dezen oorlog onder geen beding den vrede W nsoh n Dl sami n Tver Jig van internationaal kapitali ime tn bolsjewisme is daarhii gernszins een krankzinnig versciijn Bil ma ir een natuuiUjk fpit aaigc zitn rit drijvmde krauht in beiden dat volk is dat door ziin haat sedcil dui zendtn jaien de men chhtid stM ds wier opnieuw verscheurd innirlnk tot ontbindmg gebracht economisch ge plundt rd tn politiek vernittigd heift Hit 1 ternAionale jodendom is het ferment dir ontbinding der volken m staten thans nog piecieï zoo als in dtn oliden lijden zal het ïoo hng hliiven als met de volken de kracht vin dm om zioh te ontdoen van de pn Ziikttvc rwckker In dezen geweldigsten strijd allerti den magen uij niet verwachten datde Voorzienigheid de overwinningcadeau geeft leder individu en iedervolk wordt gewogen en wat te lichtbetonden wordt mnet allen Ik heb lihalve reeds op 1 September 1919 rerklaard dat volkomen onvcrwhiMigwat er ook moge komen tijd nochwapengeweld de Duitsche naUe zullenbedwingen De aihttr ons 1 ggende tien jaien 7ijn dcrhpive met slechts ol gev el dige prestaties op alle gejieden van vreod imm arbeid van cultuieelen vooruitgang en sociale saneenng maar ook van militaire aaaen v an uniikt grootheid Naast de ovei nningtn die dt DuUschc weermacht en haar bond genooten ri dezen oorlog heoben be vochten staat tot dusverre historisch riet t enwaardigs Geen overwonnenen M t htt oog op het mzioht dat er in deztn oorlog geen ov ei winnaars en overvvonnenen maar alleen ovcrlevAi den p vernietigden kunnen zijn zal derhulvi de nationaal socialistische staat den slrijd voottzetten met dat faiiati me dat de beweging van het eerste oogenblik af bezat toen zij be gon de imeht in Duitschland te ver overen Ik heb dtrha ve reeds op 3ü Januari IU42 uitgesproken dat ieder zwakkeling overwinningen vermag te dragen tervvyl het ot met zun slagen eeist den sterke Ijepropft Reeds in den atgeloopcn winter jiiichten in de plutocrat een de joodsche leiders over de in hun oogen onvermijdelijk ineen Storting n de Duitsche weermacht Het IS andeni uitgekomen Zij mogen in dezen wint r weer hetzelfde hopen Zii zullen weer beleven dat de kracht van de nationaal socialistische idee sterker is dan hun verlangen Zij zal dit volk hoe langer de oorlog duurt des te meer samenvatten met haar ge loot vervullen en daardoor zijr pies taties opvoeren Zij zal ieder manen tot vervulj ing van zijn plicht en zij zal ieder vernietigen die tracht zich aan zijn plichten te onttrekken Zij zal de zen strijd zoo lang voeren tot als dui delyk resultaat een nieuwe dertigste Januari komt n 1 de ondubtielzmnfge overwmning Oank aan de heidan Wanneer ik op den dag van heden terugblikkende de resultaten der pres taties van den vrede m de achter ons liggende tien jaren overdenk bevangt mij het gevoel van diepste dankbaar held jegens al degenen die als mede strijders en medevormers aan dit werk een zoo njk en beslissend aandeel hebben Niet minder echter ook moet ik dank zeggen aan de millioenen Duitsche mannen en trouwen die in de fabrieken en kantoren op de boerenhofsteden aan al de ontelbare instel lingen van ons particuliere en staatsieven tun vlijt en hun bekwaamheid ter beschikking hebben gesteld Sedert den eersten September 1939 komt deze dank echter m de ecisle plaats toe aan onze soldaten Sen maar schalken admiraal generaals en officieren m het bijzonder echter aan de honderdduizenden en millioenen on bekende lagere leiders en soldaten Wat ons lager onze m nne en ons lue h wapen aan trotiche daden van roem hebben volbracht zal door de lauweren van het onvergankeliike emkranst de ceicfaiedenu m aan Wat d oi kende grenadier neeft moeten dragen kunnen heden en toekomat wel nauwe ijks afmeten Te bvgmnen b het hooge Noorden tot aan de Afnkaansche woestijn van den Atlantisdien Oceaan tot m de verten van het Oosten van de Egeïsche zee tot Stalingrad weeriilijjkt een Heldenlied dat duizenden jaren zal overleven Dat hel Vaderland even waardig blijft aan deze unieke en juist iB de huidige d gen zoo moeilijke daden IS een gebod van zijn eer Wannear het tol dusverre in stad en land zijn ge weldige bydrage leverde t r uitvoermg van dezen strijd mbet de totale arbeid der natie nu nog pgevoerd worden De heldenstrijd van onze soldaten aan de Wolga moet v oor ieder een verJfanmg zijn om het uiterste te doen voor den strijd om de vrijheid van Duitschland en de toekomst van ohs volk en daarmede m verdere beteritenis voor het behoud TSn ons geheele continent De nationaal socialististiie party echter heeft de plicfat om even als haar leden in alle watSNalBelen onzer weeimaeht m voorbeelelige dapperheia onderling te wedyvefen ook de Ieidster an het vaderland te zien De geest let gebroken Het was de wil van onze vijanden om vrecd ame steden en dorpen met de middelen der wreede vernietiging te bedreigen Het is echter reeds thans bewezen dat zij slechts huizen of men sehen vernietigen maar den geest niet breken doch slechts vermogen te ster ken Wat by den aanvang van dezen oorlog aan vele Duitsche mannen en Ter gelegenheid v un den tienden ver jaardat dei aanv aai ding van ae macht leeft minister dr Gobbels ateidag middag in het bpoilpalast te Berlyn een redevoering gehouden in welker veiloop hij de leeJs gemelcle i ruclamatie van den Ful ler aan het Dmtsche volk voorlas De minister bepon zyn rede rfiet te betoogen dat het sinds de aanvaarding van de macht m het jaar 1933 laditie geweest i dat de Fuhrer elk jaar per 0n 1 k Tan het Duhsche volk het pa Koa gaf voor het kumende ja r van stryd Ue fuhrer heeft my opgeeiragen oo vervo gde di Gobbels u nede Je deeltn dat het z in vurigste wensch geweest is ook heden tot de ratie te spreken Hy betreurt het evenals wy üat hl du jaar de ons allen tot een mn rlyke behoef e geworden traditie der viering van dien gedenkdag moet onderbrcKen Maar de harde noodzakeInkheid van de oorlogvoering staat hem op dit oogenblik met toe it n hoofd kwaitier te verla en vanwaar hy de mooie afweerslagen in het Oosten leidt Hy richt zich derhalve inp aa s var n een redevoering in ean proclamatie tot het Duitsche volk Met een terugblik op de gebeurtenis len der afpeloopon jaren wees de ministe er op dat Duit chland het meti alle gevaren en crises heeft klaargespeeld En zooals hei in het verleden was zoo zal het ook 11 het heden en ifl de toekomst zyn Voor ons was het sinds van ouds een vasts aand en onom tootelyk beginsel dat het woord capitu atie in ons wooid nboek niet be stond Dmr blyven wy en zullen wy altyd by blyven De vyandeliike dagbladen liegen er maar op los Zy beweien dat in Duilschand d uitzonderngstoestand is afge kondigd dat de natiC b gint uiteen te vallen enz Ik kan daarentegen als vast staanele feiten het volgende constatee ren Er heeischt in Duitschland slechts de toestand eener totale bereidheid van ons volk tot concent tie van rijn rachten oor den oorlog en voor het behalen van d overwinning Van nu af aan willen wi alles wat sleehts denkbaar IS doen om de overwinning te bespoedigen Volkomen onverschillig is het ons daarbij wanneer onze vijanden onS in olfie va stberadenheid met seneus nemen Door den vijand onder schat te worden is in den oorlog altijd een goede hulp Wanneer de vyand zich beroept op militaire successen in dezen winter dan kunnen wy daarop slechts antwoorden dat juist die ons hebben wakher ge Men zal de rcultaten van onzen fana i ken arbeid eeider dan men denkt aan de vyanöelyke zyde reeds in het verdere verlop p van den oorlog bespeuren In Engeisèhe bladen viel dezer da gen te lezen dat de Duitsche leiding ich in haar huldigen toestand van nood en druk beroepen heeft op de weer standskracht van het Engelsche na de catastrophe van Duinkerken ten einde het Duitsche volk moed in te spreken Ik verklaar ten aanzien daarvan geen en cle Duitsche staatsman en geen en kele Duitsche courant hebben zich tot zooiets verlaagd Ik zou ook geen reden weten waarom het Dtntsche vo k z ch luist op het Engelsche volIé zou moeten beroepen om h t mettde reusachtige moeili kheden van dezen tweeden win teroortOg klaar te spelen Fen volk n wiens geschiedenis een FredTik dGroote voorkomt behoeft n et naar voor b o den te ga n zo en in e e F lsihe geschieden s G en mensch denkt er a de moeilijkheden van dezen wereld s ryd te bègateilisceren Die stry is ui ers hard en stelt bcvenmen cheink vrduwen nog onbekend was m hun thans duidelyk geworden de atryd dien ons dezelfde vyanden ai eens in 1B14 opgedrangen hebben beslist over het zyn of de verhietigmg van ons volk De AlmaoitUge zal de reciitvaardige rechter yn Onze taak echter is het onzen plicht zoo te doen dat Wy voor hem als voor den Schepper aller werelden naar de door hem gegeven Vret den strijd om het leven vermogen te bestaan dat w y zonder ooit te versagen geen leven sparen en geen t beid schuwen om het leven van ons volk vóór de toekomst Ie behouden Dan zal m dezen stryd eens het groote oogenblik komen waarop ons volk bevryd zal zyn van den vyand van buiten Uit de offers der dooden en de ruines onxer steden en dorpen zal dan een nieuw Teven opbloeien om den itaat verder te vormen waaraan wij geiooven waarvoor wij strijden en arbeiden den Germaanschep Staat Oer Duitsche natie als ecuwig en geiqk vaderlajiid van alle mannen en vrou wen van ons volk het nationaal socta listische Groot Duitsche Rijk Daarin echter zal dan voor alle tijden die kracht aanwezig t n die noodig is öm ock m de toekomst de Europeesche volkeren familie te beschermen tegenover de gevaren van het Oosten Het Groot Dmtsche Rijk en de daarmede verbanden naties iiillen zich bovendien echter ook nog die leefruimten gemeenschappelijk moeten verzekeren die voor het behond van het mate rieele bestaan dezer volkeren onont beerlijk zijn Hoofdkwartier 30 Januari 943 w g ADOLF HITLER schud uit de laatste ttegnppen van bha ykheid en gemakkelyUhc el HetDui he volk uil V m dit uur afaan nog slechts vechten en wei ken voir de oveiwinning In Lonaen hooitmen dat wy geen reservei meer terbes l ikking ze uden hebben De stiyd om ons bestaan nadert zyn dramatischhotg unt j Het Is uet alleen ett strijd om de vrijheid en veiligheid van de Duitsche natie doch ook een geweldig conflict om het toekomstige lot van Europa van het geheele beiehaafd voadlaCo Wanneer de vijand meent ons door eenige ilagen te kannen ontmoedigen dan vergist hij zich Merk Deze slagen waren en zgn voor ons slechts een alarm signaal tot den totalen oorlog Party en staat zullen in de iioorberei dir van den totalen oorlog voorbeeldig V OOI op staan Er zyn maatregelen geno men n in de komende dagen zu en er nog meer tot stand komen om de totale oorlogvoering t organiseeren en pnetisch uit te voer Nadat de minister de proclamatie van den Fuhrer aan hel Duitsche volk had voorgelezen vervolgde hy deze pro clayiatie behelst alles w wy op dit uur moeten weten en de bevelen waarop het DuiUche volk met ongeduld ge wacht heeft Hier vin len wy de paro len van den stryd en van een wilde vas beradenheid die pnze harten ver heffer Wy ge ooven in de overwin nmg omdat de Duitsche natie ditmaal weet waar het om gaa Wy zyn beslo ten hard te blyven ey verbeten te wei ken totdat de overwinning in onze handen is Wy gelooven in de overwin ring omdat wy den Fuhier hebben Wannee wy thans naar hem opzien dan zien wy juist in hem de veilige ga rantie van de komende emdoverwin nirg Wij weten heel nauwkeurig dat het wereldbesussende conflict van dezer oorlog gaat tus chen het natio naai socialistische ryk en de bolsjevvis ti he Sovjet Umi Tegen het einde van zyn rede zeide dr Gobbels In dit dramatisch uur van onzen reusachtigen stryd tegen onze oude vyanden willen wy slecnts de eene bede tot def Almachtige richten ons den Fuhrer gezond en vol kracht en be sluitvaardigheid te behouden Wy we ten dat wy dan alle gev ren te bo en zullen komen en tenslotte overwinning en vrede zullen verkrygen Zoo roep iK dan den Fuhrer uit naam van het ge heel Duitsche volk voor den zwaar sten stryd om onze vryheid naar bui ten ons oude parool toe als bevestiging van onzr bereidwilligheid die tot alles in staat is Fuhrer b veel wy volgen Zoowel tijdens aU aan h t emd vande rede van den minis er weerklonkeinrielooze byva Rede van rülcsmaarschalk Goring Ook de kleine K jKsweer was toen slechts een oort pirlementatre po htiewacht Geen mensch dacht er aan naar buiten op eeoigeilei wyze eens Ryksmaarschalk Goring heeft m Mjn leutkOci ng veruiaaiü dat de ie reue e n appei wil zyn uat ge ne nt wuiat lüt aiiL KamèrSuen u r weermatnt waar die op ait u iDlik ook Staan om oeii Uug moa te zyn viSixup uet jui nel Uuitsciie ryk van den t Jiiu af heeiv feew jZ ge Mii li0i nen onder u zoo verielaarde ae ryivsniaats jiaiK iiaooen loeuteityd al ae eileiiae ve ara n die op hel Du scne voik oru ie en m de eeiSid plaat op de werkende lagen van ons volk htt was een tyd toen de de mogelykheid te bezitten op te treden tegen vijandelijiKe aanvallen Deze Ryksweer is herv orfllfi tot een geweldig volksleg r Dièv W a slechts worden opgebouwd op ijen breeden grondslag van de nieuwe volks emeenschap De afgeloopen l en jaren hebben getoond welke kracnt huist in onze wereldopvatting aldus Goring en welke zegeningen zy vermag te schenken De ryksmaarschalk zette vervolgens uiteen dat het met zyn taak is een ops imniing te geven van alle gebeurtenissen dezer tien jaren Hy verzocht de aanwezigen in gedachten den weg zelf langs te gaan om Ie kunnen inzien welk een herculische arbeid de Fuhrer heeft vernclit om uit het toenmalige Duitsche volk vcrbcheurde partyen confessies standen en klassen die elkander wederkeeng iiaatten en bestreden die in btiitenlandsch politiek opzicht machteloos waren een staalharde natie te laten worden De ryksmaarschalk wierp de vraag op hoe het mogelyk was dat tien jaren voldoende waren om zoon principieele wy igm te voltrekken De voorwaarden daartoe iet hy m twee feiten een in den grond hoogst fatsoenlyk br i if en dapper volk en een leider die de groote Duitscher der historie IS Deze feiten zoo zeidc hy gelden m het by onder voor de weermacht en hier weer zeer in het byzonder voor de Icideis De ryksmaarschalk gmg toen in op de buitenlandsche poli ieke gevechten van de afgeloopen tien laren In de tien jaren van den opoouw zoo zeide hy begon ook tegelyjfeityd weer de stryd van bu tenaf Telkens wanneer het Duitsche ryk begunstigd door een sterke leiding sterk weid en tot eenheid kwam stuitte het steeds op dezelfde zelfdetegenstanders In een dwaze Kortzichtigheid zagen de volken van Europa niet dat Europa slechts kan bestaan wanneer het een sterk Duitschland tot hart heeft Dezelfde tegenstanders die in het volk Avaren overwonnen traden thans in andere lormatie van buitenaf weer tegen ons aan de plutocratieën dwz het systeem del uitbuiting van het aibeidende volk en het bo sjewism dwz het lapotslaan v m het volk en zun knechting in ellende En beide leidde en veieenigde de Jood Ieder van u kamer iden mo t m en m deztn stryd hebben w ii t n sh ite een stryd der wereldopvatting en d r rassen te zien laten aij niet vergelen zoo g n de d i iksmaarschalk om voort dat er on r onze teg ntnndcK cok een is die door yT wereldopvatt ng tot eenheid gekomen IS en vo m heeft Bekiigen Wcest er van o erUii d d t Rus and zou 1 ng Older o slngen meengestoit n wanneer net door de brutale stem pelmg der bolsjcvi t sele were dop V Ui g deze weerstand gegeven was De stryd 1c en het bol jev i mc De rykiiiiaaibchjlic w ees er op dal de eenige tegenstai Jtr met wien een conflict indcrtyd n het binnen and ontstaan moest eveneens het communisme WIS Het lot van Duilsthand zoo zeide hy vvas er van afhanlveiljl vvèlke dt rer boide wcred opvattingen die der verniehng of die van den opbouw zou zefevieren Vandaag tien jaar geleden bes iste toen het lot van het Duitsche volk dooi dat op onze groote steden de banier van den opgang van de overwinning en het geloof aan de toekomst het hakenkruis geheschen werd en n et hamer en sikkel Thans gaat het om hetzelfde naar buiten alleen wordt de stryd thans in andere vormen gevoerd Ik wil piet zeggen dat hy thanszwaarder is De stryd was t oen ookoneindig moeilyk zy het ook op eenkleiner platform Maai hy eischte vande stryders dezelfde innerlyke hardheid en het vurige geloof Daaru itvloeit voort hoe belangryk het is datde Duitscbe weermacht een eensgezind heelt gesmeed bok van na tionaalsocialistische wereldopvatting voimt Dan zullen w i ook de hardsten zyn Dan zal evanais m het binnenland ook hier eens het zegev erende hakenkruis geheschen e idenboven het teeken der knechting Endat IS imnrrs m hat te instantie demeest innerlyker beteckenis van dezen stryj I Toen on e tegenstanders gilooflen zelf sterk genoeg te yn en fl itasti sche verwacht ngen vcedden te Tanzien van nieuwe revoluties in Durtsch land bofcon defe meest besl sendc allir oorlogen Ik behcf niet te heinneren aan de geweldige slagen aan de unieke overwinningen in Ptht Noorwegen België Frankryk op den Balkan op zee en onder zee Het Duitsche volk begon te gelooven dat de overwinningen vin If spr ken Hit lot echter schenkt zoo gimikke lyk niets en vooril niet het grocte Toen geloofden wy dnt de oorlog sj oeriig ten einde kon zyn Het was zeer moeilyk en daartoe wis heel de hardheid van den voTgen winter non dig om m te zien dit de eetme oorlog der Sovjets tegen Finland wellicht de hindigste en grootste camou ilage m de weieldsesc iferenis is gefeest Terwyl de Rus ecnige legers in Finland liet simden had hy allang ge durende vyftien jaren d meest geweldiee bewapening ongebouwd die ooit e n volk te voorscl yn heeft gebracht Europa en Rusland Wat IS voor Ru and Europa eigen yk Wann cr men htt geweldig ryk op den aarabol ziet en Europa daar med verge ykt moet men de vraag sicl en of w y ons terecht een wereld teel noemen Deze vi ag heeft een Ru aisch officier die in ze r nauw oitact stond rret Sam duideiyk bc fitwoord Europa is op zyn best een groote Russische provincie een on laniEraat van tallooze slaten cU e kaïvder onoerling beoorloogen Het waren de Deutschers die onS tot dus V ei re den toegang naar Europa ontzegdlebben AI het ndere beteekcnt voorons mets Wanneer wy Duit chl ajidovervvmne bezitten wy Europa Of nu zoo ging de ryssmaarschalk verder in dit Europa bondgenooten en VTienoen of neutiale ot ons vijandig fjezmde s atcn zijin s eeds meer moe ten zy nzi n en zij weten het ook Dt V Tneer dit Dui schland meen zou alor en de Russen met uit limerlyke hoogachUng voor de Zweedsche of Zwitsersche of welke andcTe neutra liteit ook zouden blyven staan Het tjolsjewisme zou op hetzelfde oogenblik tot den laat ten $ pit door geheel Europa geraasd zi y Later zullen zy eenji uitiprtken wat zy thans mwen dig weten Europa is voor hetv twlsje vvisme een spnigpank tn voor Rus land een aarhang el Maar deze beide zaleen eerst dan wanzieer er geen Dui sch ve k en geen Duitsche weer macht me r i Zoolang die beslaan is Europa voor het bo sjewisme het grootste gevaar de ros waarop de bloed go f zal breken De heer Mololof heeft eens biJ ons laten doorschemeren dat toch met Dui scMand verder een zeeï goede overcenstemmirg mogelyk is ianneer wy de oogen zouden shiit n y een Iweeaen aanval op Finland Dat tou de definitieve v J rn e iging van Fin and hebben beteekend Bov end en zou de Rus uiteraard ers ond doorgetrokken zyn naar de Zwei lsche eirtsgebieden en zich hebbn meester gemaakt van de ysvrye havens die hy van oudisher heeft gezoc 1 Aan den andeien kant w de hy Roenieiie tot zyn invloeds sfeer vcrkliaren Hy wilde de Roemeen scne olievelden in zyn zak stoken en van Roemenie via Bulgarye den EeJ kan doordringen als beviyder van alile slaven Hy verschynt onder he t mas k=r dat hy v oor de gelegenheid hoodig acht l u eens als p nslavist dajl weer ais bo sjew ek Zoo motst gtlddelyt aan den rech er en aan den lipke lgrfT gel het opdringen b g nnen Wanneer hy eenmaal p d flanken en m den rug v n Duitehlind sord stond hy cok in den rug van Europa De beslissing van 22 Juni En thans kameraden veldmaarschalk of recruut ver oek ik u te overleggen in weke situatie onze Fuhrer wa toen hy m zyn pohticn genie volko men duideli k het doode yke gevaar moes mzien Onze Fuhrer stond voor htt zwaarste be uit van zijn leven maai ook voor he h storisch meest oe teckenisvol e bes uit Het is hem niet gemakktlyk geval en het puits he volk aezcn stryd n e leiden Hy met zyn verzenden blik zyn poliAieic en stra f gisch gemie wist dat ditpe zwaarste ün alle gevechten zou zun Br weird door hem een bes u t gpnomer omtrent bestaan of ondergani van hel avond ard Men heft r de geschiedenis nun g I sag en vele gevechten be sch uwd als b shssend ooT het avond land Men za eenmaal ir de geschie oen s moe er consiateeren oat er lcchl een bes uit is geweest dat wer kc yk beslissend was oor het avond a d Da iv as het bts uit om z ch m den weg te s e en i Jn de tx sjca t sche b eagc f en il r slolie d tgc ne te v er n etig r wat ze fa vT0 gtr of iattr by or te vern e g n moest worden Op 22 Juni 1941 werd Ie gew eidigste his 01 sch m t b teekenisvolc maar ock s JU mo d gate en bt w ondeiens waard gst besluft deoor een sterKen ni g nomep Nac de r ksmga seha k op nd in tf e w yze de gewed ge mo i ykhe a er t aed aangetoond waarmede dee Duit cbe weeimacl bu haa zegev ie 1 e tpmarfei l Kempen ba d ginC hy tn e p de reacties ean den vorgen w Pt r n den Oo leliiken veldtocht liet it zoo ze ae hy s elde du van fveiw nn g raar overvv nri g sre en cie vo k op de proef Nie de v yand de e ementen verhevei z ch De yzige R s sche w nter brak met unde jc oa e kracht doe r MuSr bov erna I was let w T de Fuhr r de ondanks al e zwakke mgtr rrei zjn krjcht het Oe ite i k front ir stand gehouoen heeft er ui deze kraci en i i gen e trsd let de opslyj f i de zonncoagen de Dui sche wet nacht aan v or nieuwe ewe d ge sto mloopen en w icTp op I 11 uw den tegtns anaer in v e ds eg ma vej ag onde stbovtn G en men ch h a htt moge k geacht dat na oezen winter zoon offensief zou volgen Het IS d ep diep doorgestooien ui de ru mte en ht ft den tegenstander onvervang ba re hulpbronnen yner bewapening e fin 1 f ontnon tr Toen kwam de dag waarop voor de ee sLe maiil Dui se ie tankgienadiers en pioniers d ars e tn in den burcht on btalmgiad en zich aan de If Iga en nexjdiotsstroom van Ausiand vastklampten De tweede winterslag Et toen begon de tweede Rusi sche w nle r De tlemcnten maakten hem we swaar niet even hard als de eer sa miar daaivóbi kwnm m de plaats dat een ontz legehjke bocht oveispan nen n oest worden en d it daainiede de laatste man noodig v as om te behou den Al was deze winter ook n et zoo streng als veucieii jaar hit was tooh nt g y ig genoeg om aiits w tvioeger 1 h i vooijaar m den untr en m den hejfst een hinderpaal voor dtn tt genstander beteekende de rivieren meien en moerassen in zyn y igen ban tt slaan Nu stonden de compag ni en niet m i achter een g wtleh e natuurhindemis maar tlians kondwi nog s echts hun n oed en hun wap de hinderpaal voor den tegenstander zyn En deze tegenstnnder is hard Hg IS in zyn leiding barbaars hard Dt i t voering zyner bevelen wordt aldus ge eiseht dat niet uitvoering gelij4cgeste d kan w irden met den dood Voor het Russische volk dat sedeit 20 jaren aan slaag gewend is dat kreunt onder den zwaren vuist van zyn tyran was dat niets nieuws Mjar zoo gmg de rykspiaarschalk V oort ook de Duitsche soldaten zyn hard geworden Zy zagen in dat in het Oosten alleen de wet der hard heid geldigheid heeft De Rus wut duidelyk dat hy wat er ook mo t komen zyn b wapening niet meer m stand kon houden Want in den giootsten omvang waren hem daarvoor tundamenteele voorwaarden s ecnkool en i zer ontnonlen Hy moest dus wanneer h den stryd wilde voortzetten een poging doen om zyn steenkool en yziergebied terug te halen Thans zien wy hoe hij laatste zy het reusathtige inspanningen in het werk stelt nieuwe divisies worden opgesteld of aangevuld Maar het zyn geen nieuwe lich ingen die juichend naar de vanen snellen neen moede grysaards 16larige jongens worden geschaard in de voorste pevech sbatail ons en acijter hen worden de niaehmegeweren der commissarissen veerdneen verviervmu digd Zoo wordt de Rususche soidait den dodd ingedreven Wat kan het btalin sihclcn wanneer hy hctaloiiil en dooden hefft getiseht ny hebLen thans een vtaar beeld drr Russische verliezen dat tesynrrlOd bc kcnd gemaakt zal worden Maar lie was ook een geweldig mensiheniiia e riaal dat hy ler b hikking had I g heeft het uiterste eruit gehaald yg tanks zijn slechter geworden maar tj Haren er Hy Uat zijn volk geen rust En met deze geweldige massas maakte hij hier n daar bressen Maar de Duitsche strijder kan stand honden rit houdt stand In dit veibind vvydde de ml snu i schalk woorden aan de dappere Finnen en de andere wapenbroedeis en bondgenooten die vaaU verder van het derland verwilderd in een ongew n klimaat s rydcn De Rus hpeft z o hei haalde de maarschalk het laat e byeengegaard om ons aan te v illen Ik ben er echtei van overtuigd dat dit tx k de laatste Inspanning is dieJiier sleeh s er uitgeperst kon worden nnst omd it deze hardbeid reeds geen hardhe d meer is maar baibansme omdat d F is in het geheel geen eerbied aneer bc ft voor het mensclielijke leven Ondinks de e tot het uiteisle üiutale leiding hebben wy hen tot du veir veislagen en zullen wy h i ook weer verslaan Het komt er p aan hun plan zich in het bezit ie stellen van de grondstolfengebiediij te verydelen en hen terug te sla in En dat geschiedt over de gehei e Ilnie Wel is thnns de hardheid v n den stryd tot het reusachtige toegenomen Aan de Wolgi str nrit en bloedt miar zegeviert Dutt ehl nd Stalingrad Boven heel dezen reus ichtigen sti d steekt Stalingrad uit Hel zal eenma 1 de grootste heroïsche stryd zyn die h ooit heeft afgespeeld m onze gese h denis Wat daar thans door onze rei diers pion ers artllleristen en wie er verder in dae stad is van den gener 1 tot den laatslen man gepiesleerd w irdl IS uhiek Voortgaande wees de ryf smaarsehj k er op dat Fngeland thans het geweld ste verraad pleegt jegens het gehee e 1 t van het avondland Vervolgens keerde de ryksmaa schilk zich met een beroep lot de jonre soldaten van de Duitsche vveerma t om des te trotsrher en vreugdev T vervuld te zin van het bewustz n ie behooren tot een volk en eer wee macht die thnns de groote gowp garant vormen dat Dui se+i and en Europa kunnen bestaan Dfii sehl zoo nep hy mt is de wnarborger v n het Furopeesehe lot gev orden var n vriiheid zyn cultuur en zun leven f ♦ 18 de hoocierc zm van dit offer En t offer IS iets dat van ieder uwer e ooi enHik en overal eveneens gr t kan uorten De zin van deze olfervaSirdigiiFid muet ieder duidelijk worden door iii t voorbeeld van de strijders lu Malui grad Hanneer zij zich niet opgeoflerd hadden zouden de Russen waarschyn lijk hun doel hebben bereikt Ihan echter komt de vijand te laat De Duit sche weerstand is georganiseeid De Duitsche linies xijn gevestigd zoo ver klaarde de rijksmaarsthalk maar y konden slechts gevestigd worden doordat daarbuiten in it ruinevrld van deze stad helden streden en nei str jden De ryksmaa scha k velgelee vo gens de worste ingn by S i r met den sla n de Thermopy ae e totn was eep bes ormii g u t h tisehe Oos en sesfand p heidhaf tegenstand ei plichtbew iis e o vaardighei 1 Deze stryd beeft h na dl zei den jaren t og geldigheici svoorbeeld van hoogste oldaterdorrden zin van de inscriptie wa de a komt gy naar Sparta me dt da gy ons iwer hebt en liggen zooa ewet het beval Zoo d ook eerngezegd worden kon t gy naar Duland meldt dan dat gy ons in S a grad hebt zien 1 ggen zooals dbeva dwz de wet der vei ig d van Cl s vo k De e wet d age lecezyn hart n de wet voor Duit ch itf sterven waneer het leven o Duitschland de en eisch stelt De ryksmaaisehalk e d r ve r dat het heldhaftige optieder alleen d pucht vai der so c maar van het gehee e Duitsche IS Het Duitsche vo k zal het a vaarden en begrypet 70oaI begrepen moet worden De zir i den Stryd van thans aldus e ryksmaarschalk is slechts oveiv nmg of vernetiging Het is w zin te gelooven dat men ee f ander argument zou kunrea t gaa 1 Dat kan men do n met gent eman maar met met een t i jewiek De rykssmaarschalk nep de so iop in ur n van bediukking s e vsnaar den Fuhrer te blikken en aar t mtè denken Laat hem zoo zeide hy tverheffipg van s em steeos lo uveischyren als lichtend grootbeeld déze man die geen ru t 1 op w len m laalb e nstan ie alle mstormen Die a les als laatste moet dragen en beslissen Er is i in de wereldgeschiedenis Wannee Voorzienintj l id hei Duitsche volk eesman van deze groottt heeft gezo iiwien het geluk is ons uit oezegere onmacht omhoog te leden et 4 I t maken tot de sterk te natie ter w dan zyn dat waarborgen die oi s recht geven aan de overwinn i e gelooven De situatie kan nooit z by ons worden dat wy niet de k zouden herjben haar meester te wcWanneer d weermacht zich kn seen als de incarnatie van den h sten w l en wanneer thuis ma vrouw zonder aanzien vap Ie denzelfden vastberaden wilnebtK hun hardheid m dezen stryd tf wyzen dan hebben wy de ove nmg volledig v rdiend atl ml 9i In het verdere verloop va rede zeide de maarscha K menigeen we hcht d nkt Wi a de vyandelyke luchtaanvallei Duilche woonplaatsen niet ge ken worden Het zwaartepur v het Duitschp luchtwapen zo v klaarde hy in dit verband 1 o het Zuiden Oosten en Nooic Maar deze stryd in het Oos enaar zyn heiligste ovrtuigirg een einde vmden waarop de aa wmmimmvÊmmmi