Goudsche Courant, maandag 1 februari 1943

fl 14 21 1 26 44 Ij 70 2 17 S 38 27 J ZV4 3236 32 118 t 27 55 30 63 22 311 28 62 65 38 39 2 50 31 43 2V52 23 65 57 1 3 24 27 21 4 38 31 22 47 30 21 17 21 8 11 48 18 49 garden te l A 1 Wen de rf nd kr cbi van bet boltje22 if l bniken en dwi wordt STai macht vr die verre Op d m dag Ml hu zich wk Wi heriflreren wat d li DuitMhland he lt aange voortTI den troc in zullen n ik h t l o Bl d J f rMtomamluük t ïu wandeer de m weer hoog aan ZLm I J DiiitiChe r eT J v 1 ja Waaa lal ie En deie aanval JlTBiet wakker n Intecendeel llen nieuwe nog betere wapens SL toiW rebrtehl worden er lui la We dlviirte aanvallen die Eh de verpUehlinc medebrenjen Sh maken Slalinjrad thans goed Ik ku m i verder op mij inJJnl aimkenen hoc het er aan Tien Ldenn kant moet uit ien Over het IlHineen kunnen wU dan eonatatee Jen w e twijfelen ijnonie overwmnmi Oe rMkismsarschpik besloot mtt de verzekering van lijn onverWoeatbaar lelool a n Duitsdie overwmnmg Du leloo zoo Je hij komt voort uit het diepste inzicht m den samen banu l Ken Maar het is ook het meelt inn e geloof aan de rechtvaar dighïid der Almacht STADSNIEUWS D J ▼ d Berg t EMERITV8 PREDIKANT DEK EREF KLRKEN Na een langduriHt i esteJdheid is e Zeikt m den oui rdoni van 73 jaar overieden da J d Bétg emeritus predtk ir t d Gcret kerken en in vroegti jaren een Vfioraajiitaand figuui op verschillend gebii d Jan van der Berg werd 7 Juni 186 t Bntsum xyiar 2i n v ader deti a u rai Gfludscli n predikatit wyitij d s j J V d Berg totn predikant was De overlfdtne tmdttrdt aan de Teo HoogeMhooI te K mpLn na Bét pro gjmnasiura te Gouda btzocht te htb ben Mtt in 1892 candidaat te worden Uil enkele b TOi p i werd dat njar Niruw kerk ad U i aafl g€fiomt n waar ds v d Berg 27 Nov van laatit genoemd jaar uitiede deed In 1814 vertrok hij naar Rhoon en m 1896 we d h j pnriik ini te Siiedrech In l 02 deed hij zi n intxtöe te Temtuzen tii m 1908 verbond hy zich aan de kerk m Fpyenowc die hij bijkans 18 jaa liitnde In 1126 if Td hij opnituw pic dikanl t hhofm vanwaar hlj in lOóO naar CapeWi a d IJsh 1 vertrok Daar heeft hu gearbe d tot aan zun emeri taal del hem 1 Jan 1933 door de ilas SK RotteriJam veTl d werd H erna vestigde dt overletiei t ich te Rtns wouae iar hij aan de k eme Geief kerk huipdi n len verleende 1 Nov 1940 Ipgde hi ook dien arbeid ncr tn vestigdt zich mrtteiwcxm te Zi ist waar hij 27 Nov j I zi n gouden mbtsju bilcuni vierdt Zgn sloffrtijk ovto tchol zal moigen mtddaf op de Nieuwe Algetn e Begraafpjjat l Zeis orden lera irric beslekl Herdenking der machtst overname BMELNKOMSr AN UL NSDAP IN DEN SCHUUWBURG Br ia nu nog slecbls een ding de oorlog Ook in Gouda is de machtsovirnemmg in Duitsclüand iien jaar geleden herdacht waartoe de NSDAP Vnjdagavond in dtn Nieuwen Schouw burg etn bijeenkomst had bekgd Het looneel was versier hjet blijemen groen vlaggen en den Duitschen adelaar terwijl ten orkestje opgewekte muiiek ten gchoore bracht Na het zingen van Nur der Freihelt gehort unser Leben en nadat de heer L Hubenzehnder een Kemsprueh gezegd had werd het woord gevoerd door Pg Schonherr Geschaftsfuhrer im Arbeitsbereich der NSDAP m den Niederlanden Na tien jaar aldus spreker is het duidelijk van welk een groote beteekenis de omwenteling van 1933 is gevieest Dadelijk werd begonnen m t het uiH ocren van vredeswerken op i t gebied van cultuur en sociale rwhtvaardigheid maar de toenemende vyandightid van het buitenland waar de Joden de groote aanstokers waren dwong Hitler zich te 8aan toeleggen op oorlogsvoorbertioragen In het geheel afgesl6ten Rus and werden de materieele wapens gesmeed die eens heel Eujopa ja heel de wereld ondet de communiBtische heerwhappo zouden moeten Mengen Het Russische volk moest jn ellende leven om een reusachtige swapenmg te kunnen opbouwen is goed ging spreker voort Jat Hitler zulk een sterke weerraacht heeft opgebouwd want wat zou er nders van Europa terecht zijn ge omen als Stalins oorlogsmachine in 26 burgerlijke idylle in Westawopa was komen binnenrollen Het mmunismc zou heusch met halt nebben gehouden aan de HoUwidschc ¥ 3 De verovering van uropa ÏT sland zou een verlaging van t levenspeil tot h t Russische be eekend hebben W I opgeworpen vaar acht heeft tegen dit ge wal opgeworpen Mpn gemmH an men waardeert het Mai ü wordt weer burgerlijker k t s riJd wordt arder de vloed WKcr Stalingrad ligt als een sna van heldenmoed tusschen den Men vloed Het is misschien wel jrp dat d oorlog zoo hard is Men Fuh he gevaar beseffen De Ven j ons nu oorlogswetten geburiermL aan elke voor levensinstelling Er is maar n aan slechts éen ding ider ï d o o8 Al het Uitv t ak tol 1 JJ P ï ch ten slotte Olisten l d ehe nationaal so I w l grooten getale aan I 1 wekt Pralt hun strijd I der dl aaneensluiting w eiïenwertt begaat een Wal Waar Wannee TkaUa TkcaUf De onwcwitunbar mci Anny Ondra m Hans Stthnker Aanvang B 15 uur Bavnlc Bl w of Het witte escadron nict Pocco Clachcttl Aanvana 8 15 uur Sck wkari lli coop Onschuldige zondaars m t Ida wait en Paul KI nger Aanvang t 15 uu Fcbr 10 30 Z en 4 uur VeemarktRestaurantMofiS ldemon tratic Voorllchtlngsbuieau vanden VoedingM aad rekr 2 30 uur De Ira Veraaderlng Kamervan Koophandel mletding B Terfctceg overd Ondel nemer belabting 1 Fcbr 4 S unr Gebouw Spleringvtraat 113 Koiitelooze inenting legen diphlhentis 1 en 4 Fcbr 1 30 uur Nmwe Schouwburg aguliena orient expres variété revue apothlClrsdi nst steeds geopend des nachu alléén voor encesniiddelen Apotheek E Grendel alleen Prln Hendrilii traat 15 c misdaad In dezen oorlog gaat het om zijil of niet zijn Spreker besloot met de woorden Wanneer wij eendrachtig zijn zulUn WIJ altijd overwinnen Burgemeester E A A Liera bracht namens de N S B de gelukwenschen aan de NSDAP ovéi Hij herdacht den strijd van de NSDAP voor 1933 die een groote gelijkenis vertoont met den btiijd van nu een strijd tegen kapitalisme en communisme en besprak de inachtiovername en het socialisme van de daad dat ei op volgde Spr herinnerde aan het feit dat Nederlanders schouder aan schouder met de DuiLschers staan in den strijd voor een nieuw Europa en eindigde met em groet dic vandaag biizondere waarde knigt Heil Hitlei De hcer W H Roper leidde tenslotte de Fuly rohrung Uu declameeide Die Wlle des Fuhrcrs sei unscr Weg waarna de Duitsche volksliederen en net zeïde coupltt van htt Will elmus liezonger werden Flinke boeten opgelegd COGNAC VOOR i 15 50 AAR APPELE VOOR ƒ 16 De Waddinxvecnsche grosbier m wij nen M V verkocht em gen tijd ge leden cgtnae vooi ƒ 15 50 per flcch welke hij zelf had ingekodn tegen een priisvan f ll tot 13 50 bi de Til burgsch yjafim a J A V Den han delaar in BRlinw een wertl door den inspecteurt B de IVijsbebprisch ng te Den HiagHf boete van f 250 opge legd De Tilburg che onderneming kieeg len geldboete vin ƒ 1500 Een boete van f lOnO werd vnorts opgelegd aan den chipper D d V te Nieuwenbrug wei ens het te duur in en verkooppn van aeraippclen Ongeveer 400 hl aa dappelen bad de van de Zuid Hollandsche i ilanden gebaald Een groot deel hietvan bad hi ver kocht aan znn plaat sgeroot den brand stoffenhandelaar W v D die de arti kelen voor ongeveer f 16 per hectoli er had dooi V ei kocht v D kieeg deswege een boete van ƒ 500 GAARKPUKFN In Januari wpit n m de HoffrraJi s stichting Volksgaarkcjl en m de zJia eenutti 2028 en af f aaM 49 porles totai 2 i18 porliei Po tierechter te Rotterdam HFT GEVONDEN PERSOONSBEWIJS Tnen de Goudscho meubelmaker J F S in Novembei jl door do po litie vanr een inbraak wts grarreseerd bleek hii bn feuilieeri ig bii 7 oh te hebben een id ntitr itsbewns ten name v n een ander Bu ondervraSirg gaf S voor dit per o bpwii te hf hben gevonden oo str ot Hn zou 7ifh ann dr wnnine van den e gerair hebben vervce om het terue t hre en doch hnd hem n et aingetfoffAn Dft verhaal dat S ook voor den rechter hnndhiafde vond echt r seen geloof d ir het persoon be iis rr ed on 21 October jl werd verio ren en verri het 14 diïpn n bezit had ehniiden kenneln met ije bedoelinp ten CTeldp te maken De offcer mr Grasso althans dacht r zoo over en w pes er op dat per oon be n7en wo H n erhandpld tpnpn veel c ld Hii eischte teffp verdachte die reed s weetn rnwiol en margannedipf lal tot 6 maand n veroorderld is 1 week ne ip Ph strnf Vprd zeide met bet DPr oonsbpwus ppn andere bedoel ng te hebben rehad dan het an den eiTnaar teni te brengen Fr was echter niet van pkftmpn Zijn kameraad bestalen In October jl werkte te Gouda op een kunstaa deweikfabriek de 18jarige Goudscne jongen A M G als pijpenglazuurder Op een dag nam nij in het kleedlokaal uit de jai van zyn medearbeider v d Sioot uit een kartonnen omslag een banKbiljct van 10 voor welk geld hij koeken ging koopen en zich in een automatiek te goed deed Etn paar dagtn later stai hij van denzelfden joootn weder uit diens kleeding een rijks daalder en weer eenige dagen later het ptrsoonsbewwijs Deze jongen thans gedetineerd in het Huis van Bewaring verdacht v n diefstal in dezelfde fabriek verkeerde geenszins onder den indruk toen de rechter hem op het verachtelijke van deze diefstallen wees en met de gevolgtrekking besloot dat de knaap een heel slecht karakter heeft Het O M meende dat hier gtcn piaats was om nog geldboete te vragen t vee weken gevani enisstiat vroeg hij Het vonnis Itiidde conform dezen eisch Bonnen weggenomen Een moeder uit Zevenhuizen een vrouw van 9 jaar had extra voeding voor haar kinderen rfangevrpagd die in het ziekenhuis zouden verpleegd zijn Dit verzoek was geweiperd Z besloot to n haar wmkrlier v Recuwijk er voor te laten op draait n door bij hem uit de toonbanklade gort en meelbonnen te stelen die naa zij wist m een klMje bewaard werden Op 16 November toen de winke lierster zich even uit den winkel had verwijderd sloeg ïy haar alag en stal 140 gortbonnpn en 140 bonnen voor gemengd meel die netjes in pakje bij elkaar gebonden voor het grepen lagen De dielistal werd eerst eenige dagen later b pierkt Bij een huiszoeking bleken er 33 bonnen door de vrouw te zfjn uJtgeg ven De poUtie n m in haar wonirtg 33 pakken ortmout in beslag De vrouw bekende den diefstal gepleegd te hebben om haar kinderen de extra voeding te kunneA verschaffen Hoewej het feit zeei ernstig was wilde hét O M tegen deze vrouw nog geen vrijheidsstraf requireeren doch haar een boete van ƒ 20 subsidiair 10 dagen opgelegd zien De rechter alle omstandigheden in aanmerking nemeïfde beeft haar de helft der gevraagde boete opgelegd De schipp was dankbaar En waarom heb je die damesdirectoirs onderlyfjes en kousen uitdat pakket gestolen dat je schippervoor ijn klant moest vervoeren vioeg de rechter aan den jeugdigenschippersknecht H A G uit Waddmxveen Ik kreeg te weinig te eten zeiverd I Stal je daarom deze artikelen verwonderde de rechter Om die te ruilen tegen tarweDat vond de rechter een vreenid oortige ruilpartij Je schipper zal allesbehalv bly7ijn geweest dat je zijn goeden naamals vertrouwd expediteur zoo in gevaar heb gebracht Verd schudde on kennend het hoofd en antwooidde Hij was juist dank baar Met groot oogen keek de rechter d n vejaachte aan Darkbaa klonk het vol ver wondTirg Ja Dat ruilen vond hij watgoed De officier vond dat zulk een hou ding de spuigaten uitliep en vorderde een week gevangenisstraf De knecht v roeg een geldboete doch de rcch er wilde daar niet van weten Veid behie d zijn week opsluiting Zeemlap verdonkeremaand Een Goud=che juffrouw stond voor het h kje omdat zij in een boter en kaaswii Kei een daar aanwezige zeem lap had wegg nomen Tnuis gekomen h d zij de in dp 7en li d kos bare lap in een bhkken busje onder den grond verstopt De V irke eis T r e mtusïchen het virdw lilden van haar zeemlap in ver band brach met het bezoek van de luffro iw 1 die vlak bij he spukertje had gestaoP daar de lap gehargen had had poli i=uangifte gedaan C nf m d n e sch werd de betrok ken PI oordeed tot f 10 l oete subsidiair 5 dagen h chteni Kolen ontvreemd Mede overeenkomstig den eisch is lot ƒ 10 boete of 5 dagen hechtenis veroordee d de niet verschenen inwo ner van Nieuwer terk ad IJssel die bij een uirder aan den Ringdyk aldaar een zak ko en had ontvreemd Op weg naar ziin woning was hij aangehouden SPORT Uitslagen van Zondag r GOOI ONDERAAN Eerht klyasse Dl ilct I Xerxes DFC 5 Henne ï DVS DWS 7 3 Voleviljckcr EDO S O HBS Sparta 3 2 D Ml ict n RFC t Gooi ï 1 Baartcm Aji i 2 Bl uvi Wil VUC 3 2 Emma Feiipnoord 1 2 V SV DHC 4 1 Dl Irict UI NEC Er ch Bovs ï 1 Wage n ngen PEt t O Heiacles Tubantia 1 J Ahead AGOVV 2 0 Enüchedf 2 1 D tl cl n Roermord S kholierheidt 1 5 Maun Mv V 3 1 BVy NAC 1 1 LONGA Firdhovm S O Picus Willem U 0 0 Dis ric V Be Qu ck IISC 4 2 VeendamLeeuw at dt n 4 2 Fr i cn twee be l sf ingen in district II kuan t Gcol in d s i let III PEC definituf p de la t te plaat District II 2e k ah e Aj Elirkwijk Velox 1 2 BMT tVS 2 0 Gmida VDL 3 0 Oe kla e B Laakkwartier GDA I 4e klasip E Schoonhoven Haastrecht 3 0 Reserve 2e klasse A ONA II ADO III 4 1 Rcieive 2e k a e C Emma II Sparta II 0 6 Feljtnoord m CVV II 5 4 Reserve 3e klasse H Sparla IV Neplunus IV 2 3 Olympia II GSV n 3 1 HOCKEY Goifda heeft opnieuw succes NOG ïts PLNT NOODIO OM SPANNEND DtH MfT BMT TE WINNFN ONA II brengt iich tn veiligheid Gouda s ve heugende opleving hielrl aan Opnieuw heeft het elftal zich goed gehou den en thans i e een fraaie 3 0 in den huibwidM ijd tegen VDL kostbare wins geboek Ot k ditmaal kwam de zege uitste kcnd van pas wai t wederom had de hek enslui er BMT die al evenzeer een energieke poging doet uit het gedranf te lakei e oneens ucccs Het fs dus een span nende ei dspur maar Gouda heeft hierin toch de be te papieren in handen Immers z be it nu een puntenta dat BMT maxi imal nog bereiken kan en dit beteekent dat onze stadgenooten in veiligheid komen a 71 in de rest eiende on inoetmg op eigen errein legen V J O S een pu behalen De tanden dus nog even up eikaar Een ui tekende pre tatie vc r ehtte mede ONA 2 dooi thuis met 4 1 van ADO 3 te winnei de eerste zege op eigen grond D odzwi te reserves die een lijdUrg een zwakke positie hadden iiebben uch met hun kiai en opmars h 700 n end omhoog gewerk dat zij nu zes punten voor zijn op rummer laatst en zich daarmede ve I g ge steid hebben Overigens w e d ahecii nog peipeeld Olympia 2 G = V l ut k 3 lijlje cn gchjl spel op everde warrmede de G S V ers het be te werk leverden De standen zijn thans 2e klasse HW 1 13 3 M 1 2 IS 10 4 4 IH 3 17 11 fl 27 17 32 tjuick 17 11 B JT 3S 3t IB S n II 44 41 VDL 11 7 a 14 34 6 16 3 1 11 4ft 4 11 4 1 1 4 Gouda 17 1 0 12 M 34 5f 4 0 n s 3 3 k 71SC B 17 13 11 f 7 jiatkwaï er Postduiven Schtveningei VCS GSV Olympia ONA GDA CromvUct Ter luk 5 J W 28 41 29 40 31 11 34 43 37 28 Tl 36 51 22 1 1 21 4 Reserve t kla se A I aakkwart II UVS 11 HVV II HBS n Qdick 11 ADO ni ONA IJ Scheven II VUC ni DHC III t 1 4 7 I 10 11 11 71 28 47 11 SI17 61I 29 O 41 2 1 39 j t 8 7 J6 9 klasse B 1 3 V Reserve 2ercituna II 17 13 JC lil 14 6 12 14 14 14 14 14 J 6 21 25 21 IS 16 12 11 II 10 s 25 19 16 15 12 13 Ftiienoord IV 15 MuEschen II 14 Neplunus 111 Spatta III SVV III Gouda III HDVS lil ADO IV Reserve 2e 14 17 19 13 18 IS 14 13 16 15 RFC ir 10 S 4 7 4 4 3 3 4 Feijenoord UI Sparta II CVV II Excelffior ifl Gouda II Xerxes III HDVS II Emma II ODS II e 3e Ib 11 13 12 13 11 12 II 13 8 9 kl se H J 2 1 3 2 3 4 4 Res Exci sior IV ina a IV Neptunus IV VOC II RFC IV Olympia II GSV II Xerxes IV Schoonh 11 ONA III Gouda V D L 3 0 MATIG 9 PF LI ET JE MPT THLISCLLB STEEDS STERKFR Gcuda had m VDL een zwakke tPr enöarlij die ethter op lofwaardige wiJ e van het begin tot het einde alle krachten inbpat d o n er an te makfn wat er van te it ak n was Toch kon clat niet verhinderen dat Qouda VOO Iduiend aan de touwtje irok A tt al was het 7oo een eenzijdige e t inna Gouda nwel Na tv 1 minuten gaf Stoppelenburg Gouda d eid ng daartoe door IJ e stel i in ftrfat ge eld ViJÏ en Iwint g mmuti n e doe punltf Gouda opnieirw Weer wa 1 et JJ se teil die du doelpunt oo bereiddo Wa thw kreep het eerst de gelegenheid doch Ooo keerde h t schot wnarop StoppeW hu g den Piet wt i gewerkten bal m het net irap e 2 0 In f e f re1i helft ble rn de dielnuitoi lang in dp uch hangen Versch dn e zeer go Ie kar iep bleven onbenut Na een half uur trof Boef de roo doch d t f el iint werd niet t egpkend Vie niruten oor Att einde stu111e de bal i t een door Mi te genomen h k chop ia Boef chouder Ir het net 3 Schoonhoven kampioen BESOLITP O R NMVG OF HAASTRFCHT In de vierde klasse is de bes is itng geval lm Scho nio ei heeft het ka i inoT c jt behaald Het e ftal ve tiede rijn hcce nnn e oor den belangrijken wed rijd op t e terrem te fn de mede candwiaat Haa troch nel 3 0 te wmnen een spreke de intslip die te Schoor hovfn t ie superioi i tit d 7 ch tilden het compel tieverloon al diiide lilk aftekende volkomen bevestigt Inrier daad is de terkste k i p oen gt oiitn ooals uit den s and blnkt ïrhoonhoven 16 13 2 1 2 f 48 14 Haa f echt H 9 1 4 1 51 2 Stolwitk 15 fi 3 4 10 42 Gouderak 14 8 I 5 I 4 Amn erst SV 12 5 T 4 U I DONK 14 1 7 n Jft SO Mooidrecht 13 5 J 6 12 TC Oudéwater 1 2 1 n i 11 4 Bodegraven 9 1 O a 2 1 44 Waddlnx een 10 O O 10 O 60 FFiaie Cl fpr du van 1 et kamp nrnse ftil iat den t tel reeds twee w ed ti iHf n voor de f nale behiald heeft Het hangt nu van denog te nrmen besli rtng v an het N R bestuur of dp e comnet e al et t p ne d n wel al fu noodcom petit ie 7al gelden af of rh r Hoven vpof promotie m aan merkmg komt Zrce werd rcgelniaüg beklonken De grondslag voor de 7 ge in den door eer talriik publiek hijgewonndt ued riicl n dtrr e heft gelegd Ec i tii laiie g ng y pel Relijk op met de aanvillen der thultcUibiets talnlker ei onk ge aa 1 kke dan dir an H8a trec t Na een half uur maakte A V d Hoist 7ich met di i bal v ii dot nn eoo i nf l aanfp p l n den ttr schop xette hij In een doe punt om 1 0 nhr n wam n i ik n irt off ief en vi ninuten voor de ii Nop V d Horst Tm ui aangeven van J d n Boernn e iw m i2 0 r HHiiw K r Tïidv f o a n r oV c do doelpunt voor tijn rekening uit een voorzet n 1 k b J 1 n Van Inci b i d t en ht ur n de tweede helft den strnd be 1 t 0 Haa lrecht nam In het laatste ge erlte het spel in handen miii e i rti i al iet toen et sterker 7 inde tchf onhnven T V nkehik n do ri ♦ hft tl pI nri ki ifi indtn slaagden de Haastrethtenaren er in te d eloun e 1 Met efn alle z ns vcrdu df ï O eBP kivam het einde Nn a oop hr ft vooi ter G S Rinkel de hliid chap over het be laalde Fuot s ve oTkt en de gelukwensch i nverpebr r it ain het kamniopn cIftal dTt bf taat u V aOam Moei Bon e en Mcïkrr ac erl B V d Horst de lange r Li or n de Jong midden t enbure dfn Boer A v d lorst van Putten en loenburg Kampioenschap bij 40 Jarig bestaan Schoonhoven Is een der oudste vereeni ingen irt dit ra on Kort geleden we d hi O jarig bestaan gevierd en het nu ehaaldi k mpi en ïchan past er du waard g Htj DevereQniging die aanv mkel jk Voorrt lart leette en mnds 1912 den mam ISmrtclub raaprt trad n 1905 feii de opr chtmg van pn Goudbclu n Voetbilboid tot de en bondloe werd v er taar achteietn kampiotn dichdoor velschillende on 7akcn duiird het tot 01 voor 711 naar den NVB proti ov ercle tj kwam in de derde k a se de de bcstond toen i g niet w lam t iinU t tan een stuk met afwiscplend sviccev werd gespeeld Ir 1 12 kwam het elftil op de iaat e plants va ziin afdeeling m verloor ook de beide de adatie wedtstniden Sedert dien Iijd = pcelt iPi in de 4e klasse Tweemaal chiitie het den blauvv witten de bovenste 1 a its te berfiken en we in 19 4 en Ifl3P ïn f pioni pcompetitie werd evenwel he bepeerrie derde kHs r chap niet be laH De laien 39 40 en 4 wsrtn vrore nonhov nsche club e n periode vi n f sie In 49 kon rrel lefhts twee elflalltn aan de cnmt titie k tien deelge t n n Dat in het 4rstP leTen iaar van d t ugiig f n zoo gunstig re iiltaat werd bereikt is vo ral lerian te dank i dal met m constante ploeg kon wordtn fspeeld 0 k de te ugketi in de gelederen van i fir hoven vin doe man Vin an ex Hil versumt en P Hujser ex PS V hebben hret noodige tot d t t i d otnsch jp b j edragen an et pTlal da v o T en leren raar de 4oe klasse de f leerde ijn er vier pe s ie me hielorn dit kaTtniorrvc ian ie bt ial n iw C Mekker J v Ilptnburg A de Lan e n A St rrenburg Hoo e itslasren in Afd p ng Gouda BPRGAMBACHT BIJNA KAMPIOEN V De uitslagen van gisteren voer de Afö Gouda waren Ie klasse A DONK U Ferian b i I Ie klasa M Gouderak H ONA IV i C DRD I Zwevers U i 7 3e klassa A VtP U UMü I 1 4 Se klasse B Gouda VI Büdc ravQ h II S V klaitse C Solwyk Il Sihoonhoven III Schooi hoven niet opg ko nen Ammvfbt SVII Ltkkeikerk IV 1 0 Je klasi A DONK IV n m j g 3e klaasc B Gouderak Zwervcit IV Zvnervers niet opgekornen In drtt groepen waren de cid ndr elftallen In act e en alle hebben iucces geboekt B rg ambacht m de Ie klasje v taal door de sprekende 7 2 op DONK II thana oor het kaïnpioenec ap uit de dne test erende wedstrijden is nog éen pun noodi Ook UNIO in de 2e klasse A dat met 6 1 btj VEP II de zevend achtereenvolgc de overwinning ncteerde begint nu op te schieten Dit Utal moet u t dire ontinoetii gen nog even zooveel p mten behalen Waren dt u t lagen o er het a gemeen aar den ro alen kant Ammeratol II t ununer éen in de 2e klasse C kwam thui egen Lekkerkeik I net 1 0 maat net met de hakken over de oot De lege telt chter en ook Ammerstol dat met nop drie te pel n wed fiijden twee er icspunt i inindei dan SloIwUk II ell handhaafde iich alzoo aan de f i s HO KEY Gouwenaars herst len zich GMHC ZUIOWIJCK 11 it 1 Dooi Fuidweck gedecideerd te xerslaan heeft GMHC iith keurig hei leid De Goud cl e plo g had Steen ma in de grlederan terug vi a + een versterking beteekende Onmidde lijki na den aanvanj opende GMtfC een offt nsief op 1 et Lrid che doel De thuis e ub nam d ïeidmg dooi e n doelpunt van HuUeman 1 Ol Frnige rrinuten later had hnksbi nen Steen n a suclc i2 01 S eeds weer ze Ie dfe middenline n cj pil v R r ai u tbhnkejr de vooiloedi ain het wetk wan bit inidyoor Marees den i tand tol 4 0 oijvoerde lp de weede helft waren dr pa ten gevaar lilktr igii sidagden ti echt Khts eenmaal in de Coudsche veided i i It pa seeren 4 1 Hierpa doeipu ite OMIIC nogmaals door Maieea 5 1 GMHC dim s Togo IV 1 Het Goud phe dames elftal blijft het pad der nvei winning bewandelen en hefft door 7e rn rvei wfnringr n ir ail t w r J tnjden ein toede kans In de eei te Iretft go fde het spel 1 e er weer mei de tni club ie meei ir dp 1 aanval v at uitgedri M w ril in een d ï D mt van de Imk bu ten irej De Jong 1 0 Na lil f was GMHC ou de jk terker He Ha che doel verkeerde v oo Idurend in gevaar Hierbij bracht mej Van Fijk dia de ir dvoorplaats bezette der vtard op 2 O terw jrej Va ckri c dt Creeve er J O van n aak c H VTtRPOLO riRSTE NLDLRLAAG N GZC Voo de winleiconpet tie van den 7wemkrinR Den Haag t eef t G7C ia zei achtereo vu g de ov iw iinmgen de eer te nederlaag gekden Mtt i 1 werd g teiet iA4 spe end verlor n van H Z f C II en daar lit de voorndam te coicuiiiit is ei par njrg Ir de itualie Svio en In verlic purtei taat het iweetaB ge jk doch dooi n f ei ge peelde wedvtryxlfcii bthouüLn de Goi wtr ddis de d rg PLAATSELIJK NIEUWS BODFGRA FN i Economiscbe rechtfr Achi boter bonniCn had A Noordi ionv te Bcndegra er gekocht aii een tr Ti hij had er f 10 oor refrgeteld Taar toen d verkgoper werd 0 tc ek door d politie i cp ook d koopcr er ui Hij had de borvnen voor eigT fe in gebruikt er diaarom wikJ d e Offic e nog met eer se dboele dn ƒ 30 ubs 15 dagen hech enis o staan De feonomi chc r h er te s Giavnliage BOSKOOP Ver voer Boskoopsche Culluren In de algemeene veiRddeimg van de Vereen voor Bu oop the culturen werden de hceren K Kromhout Kz W J Hoo tnian J H Kluis P Kromhout Th Bians en C P Wezelenburg ge kozen lol be tuurslid In de keunngscunimiss e werden hei o en de heeren P Boer r en J W E Fbbinge en geko en de heel en G Boer Pz C Verboom K W C Hage A Vuiik Czn en C P We enbLlrg In de bela tingtommissie ue den ge ozen de heeren G W van Gelderen en G Boer Pz In de plaats v in den heer W de RuMer werd als secretaris gekozen de heer H Bosch De voor itter dankte den afgetreden secretaris oor al hetgeen deze n circa 25 jaar heeft erricht Commissie schoolverzuim Aan denheer A E Stijkel is op diens verzoekeer ol ontslag verleend als lid van decommissie tot wering van SchoolverL Feuilleton Nadruk verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlandsche Roman 1 door T J A L CORDEMa 34 Hij scheen mijn gedachten te r dcn Ik ben gten waVzegger geen slangenbezweerder of toovtnear hernam hij Als uk u m mijn woning ver ïoek IS dat natuurlijk geheel Icoatet X s Maar wat ik u da r toonen zal zal ni jnand in heel Benares u kurnen laten zien Dit had wel ittü van opscht ppery Ik heb geen tijd antwoordde ik ikmoet gaan De oude man schudde het hoofd De Sah b behoeft zich niet te haasten uw vriend is beter 01 als hij nogziek wai jou ik h ni wel kunnen genez n maar Öat behoeft n ct meer Totn hij deze woorden prak was het alsof ik een schok kreeg Wa wist die ou Ic man van mij Amri IS een w i s man zei hy opmijn onuitgesproken vraag Toen dtSahib mg n t geboren was had ik aieen menschenlevtn ge eefd aan derenheiligen stroom en de woorden ingedronken die uit den mond kwamenvan it leeraars van mi n olk De eenziet veel een ander ziet mi er zoo ishet ook met hel bezit der wijsheid abhet heden en van de teiekomt Daar = raks hebt u de menschen z ch rustigz en baden m de riv ler maar ik hebnonaerden aanbidders van SiMwa zieh a de golven zien slorten om er den o d te vinden Zu lö e de w ijsheid hier ip aarde niet gevonden ha tden och en de wusheid hiernamaa s en ver dronken in he waler zooals Gamba verdronk Met 7un kleine htlfdieW eknepen nofie keek hu mu an alsof hy iets T onvorflc j h gezeüti n Ik Ja wasf ui s et AKKERTJB8 ƒ die de pQamke borlen verbreken liet boofd weer helder mRkm binnen nkwartier Djt thdtrlandsdit PijmfUhr zuiin In de vacature is hc 11 m 1 de heerj J Steenbakker Monlvoi loij en Burgeriyke Stand Geboren Maria d van W J Oveies en H K sai Jer Quast NelK Mkrgarelha Adria ia d an W H M Fik tn N M Hionk Jannetie Mart ir tha d v P Nieiiuels en C M Bijland Johannes Nlcnlj 9 2 Van W A Kleun en i J Fise l onarda Klazina Geerliuida d van L P J Burggrave en G Brinkhorst Overleden Simon Gecrs 7 jaar Ondertrouwd Harm Blok 56 ja ir en Chnstina Margaretha de Bruin M jr lohannei Kerl hoven 2fi jaar en L irrie Mesman 27 jaai Getrouwd Kc rs de Jeu 26 j 1 r en Aafje van Klaveren 26 jaar OUDEWATEK Propaedeutisch examen uerktuigkundig ingenieur Aan dt lechd scho Hoogt school Delft is ge aa J voor net plopacdcLlll eh examen wcrktuij kundig ingenieur de he r J A 5 AisRcr gpLoi n alh er OUDERKERK AD USSbLDammen oor de comj ilile dergi ep Gouda van den Ncd Domb nd eid gespet d de wid t ij 1 LUTO Haas if ch 5 5 l tise val De 7 j iige Joti HeuMlnian vvonende ih De Schais was 7ijn iithi iiehupzaam bn het an de si i p Ljlen van een me ut ge aden kru wagtn Om het w te a en s eepen lad men er ee r tje tusschen gestqikrr Dit brak me het 2HO dl d cuae man o e dor lrui ag n i kul egmhi udm 1 ren eer hek wdd gedrukt H 1 ree icn gekneusd dijbeen en veumjtdc ik 1 og nupfdigo Kirf izir er Do gf ri er ach te overbHing nig naar ee i er G udschp f keiihuiz m p lo zfikr ik In donker van weg geloopen De 70 Jarige schecpmaiktr C van Di yvetfidiik A is des avor tengevr e Ta de dufs eriiis per on mk te r naar en kö i an den weg ge f en met het gevo g dal hu n of oor het mus van oen heer W n Ri swi l Ya gelegen g o p s Trtle D ar rie7P ergelefT l ï mete diep us en gf irel van bf ton kudir LC a ie a lai Loop der be olkuig Iigeki nün van Gouaerdk 1 a iT B 122 Aaltje Verkerk van s Gravenhage naar C 87 F 1 berd na an Viiet Verrokkei van C 60 nt ailRf t er iani Adranus van dc Tol a It na ir Krimpen ad n sc wed A C an Zuur n Vermeu en Burgerliiken stand Ge icn Marr gje d an Adaianus GouoTiaan C11 Cornelia Slappende Jan i van Jacrb Oosterom e Teuntje Sd cr MADDINXVEEN Ds Wielenga met emeritaat Ds J J Wit enga Geief predikant te Alblasserdam is voor iemens 1 Mei 3 £met emeiitaat te gaan Ds Wieltngawtid 17 Dec 1874 geboren en is een7oon van wijlen prof D K Wielenga in even hoogieeraar aan de Theol Ho igtschool Met zijn vijfIbioers werdhij aan deze S heol tot pvedikant opgeleid In IW2 c ndidaat geworden aan aardd ds W leienga 7 Dec an datjaai zijn ambt te Zuidbrock In 1907 vertrok hii naar Waddinxveen en 31Aug 1124 I ei Dond hij zich aan zijn tegenwoordige gemeente Ds Wielenga isv lemens te Albla seidam te blijvenwonen uinlje voor o tr gehad mdien ik genoeg zelfbehctrschmg had bezeten om geen verwi ndering te doen binken Maar deze toespeling op den dood van Gamba was mij te machtig Opeens stond mij het geheele tooreel weer voor dtn gees aan boord van dt Empress of India en scherper dar ooit ston i de figuur voor mij van den ondoorgron li ijkcn Moonah Smgh Ontztt deed ik een stap achicruit Wist die oude Hindoe dan alles van mijn doen en laten Man lioe weet je daf beet ik henltoe Hij glimlach c Dat lees ik in de kopcicn schaal anlwocrdrie hij De Saiiib s ongt wijfeld etn man van veei kennis iemand die veel wee van onze steden en vanons land an oe uiterlijke dirgen thans en die gaan e ook tot betinnerlijke zou doordringen De Sahibheeft ongetwijfeld gehoord of gelezenvan de geheimen der koperen schaal waarin son mige uitverkorenen hel ver eden en de toekomst zien maar hij heeft het niet geloofd Kom in mijn huis en ik zal hel u laten zien Hij ging nm voor en ik volgde hem Inderdaad had ik wel eens gehoord van het Indische gexKhelstukie om m en schaal met water beelden uit het verleden of de tckemi t voor te tooveren en m wmmige rcmars wordt dit kunstje hardig te pas geh pcht voor de eer of andeie verwnkkclmg maar ik had er roo iets van geloofd Nu zou hf mil ge oond wolden door een man lien ik nooit tan mun leien had gezien die m I ook voor het etrst ontmoette en d e toch dingen v an mij w st die my verbaasd deden staan Wordt vervolgd ON FN MAAN Zon op onder 17 Maan op Ui oml 14 4 Men u verpticlil Ic verduixleren vaa zonfbndcrgang lot tonwpknmKt Lantaarns van oertiiUrn mn len rn kalt m oa tnr n wnrel n A