Goudsche Courant, donderdag 4 februari 1943

Edua rd Anthe uni t KtLDEND KUNSTKNAAB Na egi oofleBteldbad vagi eecüge maaaxkn k gmereo bier ter ede op tijmigiai toeltyd de beekSiouwer £ duai i CoiiielU Aodlwuiua wcrledcn Kan bek cnde tigmt n aute tad en in vakkringen ook ver daarbuiten WM de heer AulheiMM wiens geheeie penooo van dtn arluat sprak te kazaik tarutteke bti uxl tlambaird n de fluweeten ja I e zn voor de beeldende kunot aot hem m het bkied want hu itatnde tut eea geslacht van kunatenaan ook mn vedier waa beeklhouwtar Geboden op 30 Maart 1876 te Ber en op Zoom uit Vlaaiiiache ouders atudeerdie hu de k gere school geduremle c n titentad jiaircn aan talrijile aeaictemits voor beeltienile kunst m bingiienen buitenJaiKl om zich cbaarna m 1900 te Gouda te vestigen Later h efi hu nog eecuige jeiren m Delft gewerkt om clan naar onze stad terug te keeren waar hu ach naast de becldhouweru ook op t gebied van de aardewerkfabrica e begaf en een Ix lnjf npnchtte Zun kunst was vceilzuiéig en tevwde bphalve beeldhouwwerk veiv lehrflendfi vormen van kimstaardeWM vazen tegels figuren en m de jongste jaiwn ptestjcken Zun werken zyn Op versolvlfcnde ntoonKtellmgcn geexposcepd op 24 jaarbeurzen kwim hij uit De Brussehohe wtTehd nt xin3telilmg bracht hem met een vazengroep van Orieksche kunst de gouden medaille als proeve voin zun beeklhouwwerk staat zijn Kniertje In het Mauritihuis Tot aan ztjn dood was dfi heer Anlhei4iiis die o A nog korten lyd alB ontwerper aan die Pleuleelbakkeru Ztud Holland verbondien was in zun riek m zyn kunst werkaaam Het sloffeluk ovemsohot zdl Zaterdaigocbtiend 1146 uur op hetRK Kerkhof worden ter ruste gelegd APOTHEKKBgDIEN ST Steads geopend des nachts alléén voor fïeneesmlddelen Apotheek E Grendel alleen Prina Hendrlkstratat 19 c STRIJD TEGEN WARENKNOEIERS r KaMtonrechter kondigt ware straffen aan IN ACHT EAKBN VAN ONVOLDOENDE BROOD EN MELK ƒ MS BOETK OPGELEGD Een enutifle waarschuwing heeft de kantoiflfechter mr J A vai Bronkhont in de strafzitting van gisteren gencht tot allen die hun beroep hebben in den verkoop van arieUc en brood Er valt den laatsten tyd in dit kanton een sterke stuging te constateeren vên overtredingen der Warenwet en dit verschunsel vond een afspiegebng in deze zitting waarin een tiental gevallen van aflevering van brood en melk die niet aan de eischen voldeden op de rol stonden Dit braeht den rechter er toe om bu den aanvang voor tot behandeling der zaken over te gaan in een algemeene opmerking op de toeneming der overtredingen 3 wuzen De rechter noemde dit m een tud waarin brood en melk met meer zoo zijn als vroeger meer dan erg en hy sprak voor ieder die dit aangaat de waarschuwing uit dat aan het geknoei In ieder geval een einde dient te komen waarbu hu verzekerde dat hu tegen knoeiers op drastuche wuze zal optreden De kantonrechter deelde voorts mede dat het wel niet lang meer duren zal of de Keuringsdienst van waren zal tot publicatie der vonnissen overgaan Dat liet den rechter ernst is met deze W09rden bleek bu de berechting OffloiMto Bakeinhiliakliia MKWASTmiNa Da Burfemc atcr van Goud maakt twkend dat slcchu dia laden van de Dultsche WeamuKlit an panonen dia daarbQ ol bU aan aanfailotctt organisatie als de O T enz werkzaam xUn welke aanspraak hebbenop troiïpenvanariinf en dua tern perwonlljko veTgoadlng voor lnkwaitlerln ontvanxan reclït kunnen doen gelden op kiwtalooza kikwartlerlng mlta in he b Uvan ten tnkwartleringsbtljet afgegeven doorden Ortlkommandant gedateerd hoogitcrstwee maal 24 uur voor het tUdatlp waaropinkwartiering wordt genoipen Ieder die dus een persoonlijke vergoal ng als kosten van nachtlogles e d voorkwartier ontvangt kan dus geen aanspraakmaken op ko tclooza 1 inkwartiering dochdient daarin op eigen Kosten te voorzien Dit laatste is eveneens het geval indien kwartier wordt betrokken zonder voorkariiils van de OrtsLommandantur Zonder opgave van naam ran en veldpostnummcr wa e derhalve gaan Inkwartiering te verleenen De hierboven badoalda personen dia op eigen kosten In hun nachtkigies of k varlier moeten voorzien kunnen dus alleen dan aansoreNk op inkwartiering maken Indien zij voorzien zijn van een inkwartlcrintsb IJet waarop een stempelopdruk Groen dwarsXuiiiiaat voorkomt met het opschrift ute Qusrtierkosten werden vom Quartlernehme unntttelbar bezahit de kosten van Inkwartiering worden door den kwartiernemer self betaald Da Burgameettar voornoemd LIERA Gouda I Februari 1943 der gevallen zonder uitzondering werden hooge boeten opgelegd Te licht brood In de eerste plaats moesten diverse broodbakkers terechstaan en het waren allen recidivisten De meesten lieten verstek gaan De 53 jange Goudsche bakker M J van V wiens brood te licht was l evonden werd vertegenwoordigd door een gemachtigde die op grond van zun eigen bakkerservaring zeidc dat het technisch met te verklaren is dat het brood te veel water en te weinig droge stof bevatte Alles go en wel zeide de rechter maar net water zat er in en dat IS niet weg te praten Uit de verklaringen van den controleur bleek dat de bakker altijd goed brood heeft afgeleverd Nu is zaak bu hem in de zaak gekoj n die heeft m eigen manier brood te maken Die methode ia nKi goed maar de jongen is cigenwys en gaat er mede door ten ui de vader hoewel hu er al woorden over gehad heeft er met ktachtig gentjeg tegen optreedt Waar de schuld ligt kan me met schelen aldus de rechter het gaat er alleen om dat er te veel water in het brood zat Het publiek mag niet de dupe worden van liet geharrewar in de bakkeru Nalatig beid telt eren iwaar De ambtenaar van het O M mr W Ellens zeide dat er ook zunerzuds tegen knoeieruen met brood en melk krachtig zal worden geageerd en verheugd te ftn dat dit ook de meening van den kantonrechter is Niet tuleen bu kwadft trouw zullen zware straffen worden gevraagd ook bu nalatigheid zaj dit het geval zun want de kleinste nalatigheid is als het om voedsel gaat al erg genoeg Tegen den bakker eischte de ambtenaar ƒ 80 boete subs 1 maand hechtenis De kantonrechter npemde het eveneens even erg of het brood door opzet of door nalatigheid met deugt Hier wordt oneenigheid tusschen vader en zoon voorgegeven maar er wordt met gedobbeld om het eten van het publiek hetgeen ieder goed heeft te begrijpen De rechter zag in dit geval geen enkele verzachtende omstandigheid en legde ƒ 80 subs 14 dagen op Ook de 467Jari e C F de G te Reeuwuk had te licht brood gebakken Vroeger ging het goed maar de laatste jaren is de bakker op de grens aldus de controleur die van meening was dat de betrokkene te veel aan zun knechts overlaat en niet voldoende toezicht houdt Eisch ƒ 100 subs 1 maand uitspraak ƒ 100 sube 25 dagen Talkpocder gebruikt Den eveneens niet verschenen 57jarigen B M te Zevenhuizen waren twee ftitfn ten laile gelegd Jn de eerste pitiats had hu talkpoeder gebruikt en dit blee i met ten pei t tage van zes op ruime l ii te ïljn geschied Smeerlapperu kwalificeerde dt rechter het gebruik Ik neem het na het sclieren De eisch luidde ƒ 200 subs 50 da gen de lutspraak werd ƒ ISO ubs 30 dagen Dan was het brood van dezen bakker die ter zitting als een opzetteluke knoeier werd geschetst uok te liclit Ook hiervoor was de eisch f 200 subs 50 dagen en de uitspraak ƒ 150 subs 30 dagen zoodat de bakker in totaal ƒ 300 boete kreeg Den 50 jarigen Goudschen bakker J v d H werd overeenkomstig den eisch wegens het voorhanden hebben van te licht brood ƒ 100 subs 30 dagen opgelegd Melk vervalscht Tenslotte was er een geval van melkvervalsching De 42 jarige melkhandelaar G P te Bleiswijk had melk verkocht met te weinig vet en de oorzaak bleek te zu dat hu bu de gestandaardiseerde melk taptemclk had gedaan Hij had met gezien dat de keurmgsambtenaar hem op een afstand stond te controlêeren en zoo was hu er gloeiend bu k Had en paar zieken geholpen en kwam toen goede melk tekort waarom ik er wat taptemelk budeed aldus de melkshjter De rechter vond het erg hulpvaardig en de controleur zeide dat verdachte als een knoeier bekend staat Al een half jaar had men hem in de gaten en eindehjk is de controle met succes bekroond k Heb het maar een paar keergedaan verzekerde de melkboer Eén keer is al te veel aldus derechter De vertegenwoordiger van het OM vroeg ƒ 75 subs 30 dagen maar de kantonrechter vond het te weinig en legde ƒ 100 aubs 20 dagen op Hetgeen alles tezamen in acht Wa Si 4 cp lofificftia TEGEN HOEST ZWtI$Al FABRIEKEN renwetovertredingcT ƒ 885 boete uit maakt Oude manier niet meer toe te pasarn De 60jarige bakker W A G if Reeuwuk wel verschenen zeide d i het voor hem een telcurstelhng wa als uitkomst van de keuring te hooren dat zun brood te hcht was Kantonrechter Dat is het voorv len ook De controleur verklaarde dat hier de schoen wrong dat oude i akkrrs met de hand voelen of het deeg sUp genoeg is en er dan naar bcvindm water bu doen Deze metbode is niel meer toe te pas en men zal het vochl goed moeten afmeten In verband met de recidive vroeg he O M ƒ 200 subs 50 dagen De rechifer bepaalde de uitspraak op ƒ 125 subs 25 dagen De 48 arige bakker H K te OudtWdter niet verschenen had bu de t ereiding een z g broodvert eteraar gebruikt een product dat mooier van naam dan van daad schunt te zun Nog beter dan talk schamperdede rechter Eisch ƒ lOO subs 50 lagen uitspraak ƒ 80 subs 20 dagen Hoofdredacteur J G Weysurs RotterdamChefredacteur voor Gouda en Omstreken F Tieter Gouda Verantwoordelijk voor deadvertei ties L AkkersdUk Rotterdam Uilgeefster N V Rotterdemsch NleuwsblndRotterdam K 112 Een zeer komisch geval van een egoist een wintJvlaag en eenjong meisje GÉBÉ prijsvraag HOE HEET IK Hoewel de pTi svraag een zeer groot succes werd het aantal en aard der inzendingen overtrof verre de verwachtingen was er toch geen enkele benaming bij zooais de lury zich had voorgesteld Daarom zijn de tioofdpni zen verdeeld en wel als volgt f 250 in 5 x f 50 100 in 5 X f 20 f 50 In 5 X f 10 De priiien ittn mm döels venondert ierwi l de nomen m vcIgentS odvertent es bekend gemoalil worden Deze uitstag b ndc J cor eipondent t kan er met over worden gevoerd MERWE STREEK is het Dordrechtsch Nieuwsblad de dagelijKsche couie ni in vrijwel ieder gezin Voor algemeene publiciteit HET AANGEWEZEN DAQBLAO De Iv I E 1 N T J K H rubnek wordt opgenomen Uiiudagi Doudcrdacs en aterdacs TariefBelreKking adveitentics 1 12 woorden ƒ 0 2t ilke 4 woorden meer Oüö Andere advertenlies 1 12 woorden 10 26 elke 4 woorden neer ƒ 0 10 alles bg vooruitt etahng Advertenlies onder nummeraan het bureau ID Lent verhooi ing BewUsnummero 5 cent extraOpname op een bepaalden dag kan niet worden gegarandeerdBrieven kaïuieD worden afgebaald eiken iverkdag van d 30 uurZal rdagi atlccn van 12 30 nnr TELEGBAM Ocie Eptco tentaarnfi z ti buna uilrv ocht Zie onae aiKtore anronce Gevraagd THUISWERK als buiverdiiiCTiBte onverech w Br no 6052 bur v d wat bliaS GhVRAAQl FLINKK OAaOIKNSTaOOC met voile kost Slagerii KAARS L Tiendeweg 67 NET MEISJE 21 jaar P O V g g v iafit gaarne geplaatst als Hulp In 4l hulahoudlng met huisellik verkeer v d en n Hr no i 778 bureau v d blait Flinke beioomne voordegene d eaanwijzing kan geven over een groengeverfd plat wagentje op 2 wielen met witte gummi banden meege nomen uit de Kleiwegstraat Woensdag pim 12 uur Osltam Aan een plateelbalilierij kunnen liHwIüki ID irgin iiki orbeiders geplaatst worden aismede iaugdla puMnaal voor alle afdceUngen Aanmelding VPRLORFN KOST 7 Te koop ol te huur gevraagd Plashuisje r ro 11 760 biir w blad ïdverteert in dit blad Ondertrouwd J V ARDENNE en TOOS SCHULD Huwcluksvoltrekking Dinsdag 23 Febr 10 uur fn de parochiekerk van St Jozef te Uoudd Gouda Turfmarkt 90 Markt 52 RocepUe Dinsdag 23 Fcbr 3 4 uur Toekombtig adics Haven B 5 Oudewater Heden ov riced in Zon CTi Schild te Anlcrsfoorttötson e ciii 1 0 droefheidmunVgaii jJd Man en on c ge TO 4 ic T en Grootv cloi OIIANNtS V4 N DI K HAAR in den ouderdom van 73 jaar Uit aller naao Wed P V d HAAR V ld Voorden Gouda 2 Fcbr 1943 Ridder v Calswcg 66 Tot onze diepe droeQieid overleed heden na een langdurig doch geduldig gedragen lilden voorzien van de HH Sacramenten der Stervenden onze geliefde Man Vader Behuwd n Grootvader de Heer EDUARP CORNELIS ANTHEUN18 tn den ouderdom vart CS Gouda Wed A M ANTHEUNIS Vervoort A M V d KOOLWIJK Antheunls P V d KCKILWIJK W J ANTHEUNIS D ANTHEUNIS Brltsenuner P J ANTHEUNIS T ANTrtEUmS Helmet H A HOOGENDIJK Antheunls r A HOOGENDIJK en Kleinkinderen Gouda 3 rebr 1 43 BlMkersalngel II D H Uitvaart lal gehouden worden In dé Parochiekerk van OX Vr Hemelvaart Klelwegr op Zaterdag Febr te uur waarna de l egrafenia op het RJC Kerkhbf Vertrek van bat aterfhula t 11 uur bTOOMI RI enVi VERI injaagt Naaisters Aanmelden Amarika 21 hl Kamemellislaot Sfoomerij en Ververij vroagt Strijksters Aanm t Amerika 21 bij Karnemellcsloot 20 POND TABAK kunt Uzelf kweeken Voldoende zaad met handleidin zend ik U franco Stort 75 cent op giro 57220 i H VAN DIjK Uersuni Kunttaardeuo hiabriét vraagt Personeel ook AFWÜUtSTiRS Aanmaldarii A G d Vnja1 oo ovondi no 7 uur oM helpen U bi rheumatiek ischias pijnen en scheuten in ledemati en ewrichten bij spit Rriep verkoutlheki en zenuwof hoofdpijnen Let op de naam Ovaaltjes en prijs op de verpakking 2Q tabletten slechts 6U ets In alle apotheken en drOt isteri en verkn gbair Laat ons ok Uw ervaringen weten Sanita 10 Tiama MAIOHTON t co rcmot nOOELEZNIItO Itll Ie n AMt M uiST nnoHa van wobitDKO mi imi BOOGE raEMItHt I 1000 S 7S tOUl I3M4 ISTSOfSOO rüx 14HI lasSn SOUl rSC3 S l SSIS IHIOI iSSSe toss 30143 Uè KJO SM SSl iMS3 S33S 47S T37S S070 s tit ifrrao tm u6S4 i n i3a i istos i 43s iiboj is rai 3C67b riCMlEH MS TO 3s lu ISO MS 34U 6 sa 43 S4S se s a STB nas 1100 3IAS 8183 8100 lie 4330 4361 8830 8088 1801 n6e 0188 0180 8708 Ills 3104 KMS 4931 6114 8080 1801 8801 I3S3 laus i6i I 7U toss i is4a isas awa 3l8 aa Tv ssas 3649 niM tm ssbi 10 so3s 3730 I74S 3iae 3U3S 39 t3 3800 3 g7 41 i 4378 44 e 4SiO 4tlTI H l UiSQ blOS 32A MIP M3 S i04 soae tioi eai 37 navo e43 sftao 645 771 807 ns 6046 7IB6 734 71 4 14B4 7SaS TTSe 7B97 B04V 831 83J4 833S SSSti 8437 SAS na aso s403 mis 48u 143 ssaa 637 sesa 8831 BSSe 884 8896 1ÜI3J 10144 lOI a 10181 10308 I08S0 laaso to408 loiaa loses tou kms losts io7 8 itnse loau loeai lOBIl I0 11098 llOSt IIISI Ilias IIW7 lisn IISS7 Il t4 11488 11473 11418 lists IISU 13046 13180 IlISS I MI IWII I3M8 13887 I3M8 13788 i3 88 i no issas ii48a isms iiass isrn isato isen lasti it 7 i s7s l M l a I4148 14808 18007 11014 ItOOS 18188 I6US 18808 IMOS I8U1 18041 1804 laoA 16 8 7 IS048 ISOOe iaU7 ISIM I8I8S 18300 ISUt IOSt l 0 IS041 10400 18887 18810 1811 lODI I880S I0S3I 10000 18018 17041 inoo 11840 inoo moo 1741 iitoo naoo i7ioo itom iiooo non lai lOno 70MI lOlBt 108 I8MI 18000 lOOIB 18800 18000 lOOOI 18137 10108 I890S 10408 lOtOS 10484 I860S ISOOt 10800 lOOH ISOIO 18010 18007 10081 SUOOO 30000 30116 10400 0 68C008lMi 0 Vooi4 IETS NIEUWS In de eerste plaats 3 ons BAKBLOEOWORST ONGEWONE BLOEDWORST op EEN rantsoen Op de tweede plaats LET OPt Mundag Dinsdag tot aan en met Vrijdag aan onze liokefij lederen morgen tot half elf HEERLIJKC SOEP verkriighaar waaronder aROENTCSOEP ERWTENSOEP VfROUNDE HACHÉ enz Denkt U om onze WORSTERIJEN Slagerii KAARS WESTHAVEN 36 Tel 2912 GOUDA 4 9 T STAATSLOTERIJ imnuuMO VAN woensdao i ruavAM mi VIMDE KLAeSE llo TREKXWa 0001 nUZEN IMJM lino f ISOO IISU t l 00 10470 tm llSM lUSS MSli ao MIJ MM TIM gsTS lau insg iiin loo m sou mos iolU M a 194 IMm rniXcN VAN 17 Mtl HOS lir UOO 1209 1319 1931 141t ItlS I 9 170 IIIS jtei iiM iiis 1141 noo Ulo i isss 3904 lair nio tm mi ntt 1003 SDU 30 1 3M1 93M 3400 3913 Sus 31 SIM nu NIO 8061 3 71 4111 417a 4 t 4391 4203 431 4333 44 i MSl IM e 4300 laa TS 4g S 90 S30O 9111 1M 19 S aU3 MO Mt ooit 6090 0301 U 443 0411 M9I t7l 373 37 im 94 6009 mi 1000 TO7I 7099 7197 7311 7304 7310 7MS 70 7070 7790 7011 TUI 7801 7017 TOT 0001 OISS SIM MM MM ISM tm ri3S SOM S03I n3t tlOS M3 0990 H7S S MIS STM 0 9 lOOS Wil 0007 10007 I03S1 10341 10303 1090 07S4 IMI4 10040 10M3 10S3S tltS 1I3U 11304 IISOO 11973 11104 ll 4 IIIM 11104 IIOSI 13000 11140 12103 I21 llllt 12331 12420 12473 IlStS IM91 11709 13 I9 13 gi 11133 13ISI 13220 13347 13084 14003 141 I4I7Z 14173 14397 I44W 14994 14723 I41M I40U 14120 14103 13103 19294 19134 I9IM 194M IS4W 19927 133a 19903 13010 19001 19123 19090 18003 10007 lOUe W304 1S309 10390 10431 IMOT 10041 10017 10111 1 S 7 1700g 11001 I71M 17113 179M 1703 11183 Vnot 17031 11903 18099 10070 10004 ISIOS l 4W 10913 llMS 109W 1S9SI 19041 107 0 19323 1 I I0301 10943 10990 10033 torn 10943 30032 1014I 10170 20204 10230 20970 10300 10470 3091 aOS3S 30071 30733 30130 20010 21021 3121S 81311 31417 aiffS UNO 317W iitM ai7t iistn wmt uwi ALLEEN ZONO a Intetessante openbare BOKSWEDSTRUDEN IN GOUDA onder leiding en reglementen van den NBB Woensdag 10 Febr Aanvang 7 uur Zaal open 6 30 uur iii DE NItUWE SCHOUWBURG Profeosional partij BEB DE REUS egen K BISSCHOP 66 K j Rolleidam 66 K ü Amsterdam 8 ronden van 3 minuten Spannende Amatetirspartlien J V d Tak H Brummor J Buyt Th Snl d n H da Noof O Moorts 3 londen van i minuten D van Bol Ei F Ooftarbaan Kots HoutmanJ Tlmmor F Wilngaard H Borflo Reserve Partijen A Nioiiwland N Braxheofdan J do Haai J Oe t rbaan FntreeprHien ƒ I 50 2 150 f 3 ƒ 3 50 Voorverkoop en plaatsbespreken Zaterdag van 11 1 en van 3 5 uur en Maandag Dinsdag en Woensdag van 11 1 uur Promotor THEO HU1ZENAAR Zie voor nadere bQzonderlieden de reclamebilietten i dens Je luiting Reimié bioscoop opVripag Bw Zo erdag a s bllfft de beide avonden de foyer geopend MAISON VERHOEFF Hoogstraat 23 ai Zaterdog WEGENS STERFGi GESLOTEN Leerlina Monteur gevraagd voor motorrijwielreparatie Aanmelden Spoorwegstrait 13 Het is verbluffend 100 zacht en soepel het stugge vilt wordt van een Ou dan haerenhoad door het teepassen van onze spéciale vinding bH hel vervormen tot een Leuk vlot damesvilthoedjs Probeert het eens met dien ouden algedanlrten hoed v n Uw man Malson p koHHa I Marlrt 70 Gouda Uw oude gramofoonplaten hebben waardel W i geven 30 a 40 et p plaat A halcn pratis N V Hees Co Gouda Muzickin Iniintimnh indel Kleiweg 54 HET IS GEEN BLUF U steat wrbaasrt over het pesulTaat onzer Epioo Baotaam ƒ 17 50 VengiPoot Uw JoU s vacarvtiieopciomen aneichukaarten enz m mooie klieurweerg tot 1 M Or Flonew€ g M Tel 2700 IN EN VERKOOP van 2e handagocderen N Verschut IJssedtoan 13 ZOEKT tr IETS Wu hebben noig eteptrische WBOohmachin s tmapnaiaimachirae l fciwi laarzen fbrraiiaen stofzbi ers enz enz N Venschut IJsseliaan 13 Wl geven de hoogste waarde voor haoralkacheliB knuIerwiaigienE wamdifl wegens enz In en veirikoop van Zeharotech goedienn N Verstbut UsE Ulaan 13 Te kpop gevtvagd bakfiets lenige leeircn korte leeren jae een sportfiels N Verschut IJ66ellIaan 13 Gouda Te koop een Schrtltbareaii ƒ 35 Sctiruvcre M dldelilBnit6lr 5 Gevraage een goed loopend Horloge voor dsvgeilijksch gebruik ouid rw ge n beïwaar J VerTn ulien lX rd eKaidejn Gevraagd Stoffeerder goed vBikman evens bekwid met het mnchteo vwi wonimgen tapuil en Imoleumlegg n Geen Jabneksweik Br onder no 6079 bur v d btod Te koop tien Jongenswinter as teeft 16 jaar en een p scho nen m 39 J Getnit cn Kattiensmgel 64 Aanigeiboaien tirima Brochespeldjes ABires Pt Hertdnkstreat 45 Mevrouw GRENDEL Van Bevemin htoan 7 vraagt voor de momeéouren een MEISJE Tfe KOOP pracht cihcn buf fet en enken uitw uiftafe l nrvjs tiesamen ƒ 150 M o tiek0nie du Toitstmaeit 13 Bieda z ch aan nette Winkeljuffronw vao goede getuigen voorzien Br ondier no 6053 bur van drt blad Aangeboden tem ZitSlaap kamer zonder penfinn voor dtune aJleen Bti onder no 6054 bUT var éX bted GevnUgd KOSTHUIS door heer omg Gouda Moonh Wiaddmxveen Br onder no 606S buT vandrtjvlad Te koop korte slmtinantel mol ƒ 55 m fl Adres BretveH Ridder v CatBweg 49 In klem gezm Juffrouw v d hnlshon g gevraagd voor heele of haWe deigien Br ondier no 6067 bur V d blad Te buur ruimte vtior opslacplaata kan ook geschikt gemaakt wordlcn voor liewonuv gss en electpciteit aan wezig Br onder no 6058 buT van AA blad Nette HuLshoudster gevraaed bu man ai ïen P G Brieiven ondi r ro 6089 feur v J bl Mievr de Goeij OoetihBven 57 vraagt per 1 Maait een net MEISJE voor daig of difg en nachl AonmeMien 6 t uur Te koop gevT aigd Kinderwagen m zeer goeden staat tot ƒ 60 Us3elsteD x Zoutmenp wm 11 WIE RUILT 3 knot en roee Wl vv Spele Ajbhti 72bPV bn babywol voor lochtblauw J A S ele Athtw de ViBCh markt Te koop BPvwagd handnaAimacbine M Blanker BaadtiuiswegE 85 ReeuWllk Neïte Werttster gevraagd voor 4 ochtenden p w J van Wllheen V BaariegtroBt 10 Ie koop Wandelwagenye 15 P J Verhoef Letïimaetstoaat 58 Gevraaird Jong POESJE hefst ztodeltjk Noo Jioven v n Goostraat 2 Gevraagd door mar mt t 3 kind flinke Huishoudster voor dag efi nacht leeftijd 25 35 jaar Ned Hwv Br ondier no 6078 bur v d bL Hevvea een flink Ddgmeisje Goed loon Br orider no 6066 buy v d blad Gevr een net fbnk MEISJE voor halve dagen Vnjdege den gelieekm dB Bodihuifl GiToenendla I TYPISTE a £ oteno 18 jaar zoetoL voor direct anin werk of waJcol Br aan T B van Koert ROodezand C 172 Ouuewaiter Gevraagd on 400 M 2 TUINGROND Wijd0treat 7 Gouda Te koor e sh tie Sch warzwaJider staande HALKLOK in tnoote kast m autom cpeelwerk 8 vvallsen Geheel in prima staat ƒ 300 Te be mSitugien A A Boekioed Konangstr 19 Bodegraven Gevraagd EEN JONGEN voor hot mwieilvak J DE FRANKRIJKER hoek Graaf Florasweg Mevr Kiaarervbeek Kiugertaan 30 vraa t een WERKSTER voor 3 harlwe dspen p T week Gevraagd MEISJE voor halve dagen Aanmelden V d Beoig v Ba erlieatinaat 31 Gevraagd DIENSTBODE voor dog of de en nacht Mevrouw BOKHOVEN Kruger an 169 fevraagd 2 pers Opklapbed Prijsopgave aan v Biuiit Boekhandel Klerwe 39 Gevraacd Dienstbode of Hnishoodster Keizerstr 61 Gouda Te koop een moderne Kinderwagen pnjfi ƒ 45 W F Verkaaik D ksiToat 5 m de IJ feeltaan Bejaard heer alteen viaagteen grootie orcein KAMERmet stooken kookgelegenheid Adres Bouter s munekhandel Len Tiendeweg 11 A ni i oATn een paar prima HEERENSCHOENEN m 43 m ruil voor dtto n ♦ 1 NijJiof Tweede Kade 64 M mam m