Goudsche Courant, woensdag 10 februari 1943

WoenMla 10 Fcbr 1 43 Burcc NUrkt 31 TeMoM na GOUDSCHE COlJBAHT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA ES OMSTREKEN Prü 5 cent per nummer siste Jaargang No 21161 CbctrMlartcur F TIETCR Ooudi DVITSCH WEERItACHTSBKiaCHT Rouwplechtigheid voor generaal Seyffardt Zware afweergevechten in het Oosteit Toespraken o a van den Rijkscommissaris en Mussert Oljteravend gaf de aideeling Opera van het Genveenteltjk Tlveaterhedr l in den S allsschouwburg te Amsterdam de première van Marieieen van Nimweghen zangspel naar het mlddeleeuwsch mysteriespel vaa Jac Jansen Greet Koeman als Marteken Pol goon No6ke Aanvtdlmn in OostKearelië afgealagen Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt dd Dinsdac bekend brt ZaMca vui bet OosMUka fi it Baaa de aaaval van den vQand ba bcvKiMM la O OiiilaelM traepco ttm m la baMe tavaeMaaeetarea awna afwaartaraektHi latea Marbraak o aoatatalUcqHieliicea vaa 4ea aet alcrka atrVdkrachtea akavalleadaa vVand Ia bet Weatemke deel van den Kaataaai werden ptealaaUik beperkte aaaTiilen van de balajewiaten afceslacett T ea hernieowda TQaadelQke aanvallen In bet moBdlnaacebicd van den Doa Qa elfen tefenaanvallen aan den gancAan den benedenloop van den Don la ket eheele Donetx ebied en ten Weaten vu den OikoUector bernieuwden de bablewlaten hun aanvallen over een breed Iront ZQ werden In aware geveehten afceilacen of In tefenaanvai tet liaan ebrarbt De Kcveebtea durea voort In den iwaren afweeralac hebben one formaties zirta iteeds weer opnieuw weten te handhaven tegenover een VERSCHERPING VAN DEN WINTERSLAG AAN HET OOSTELUK FRONT Pe nulitaire correspondent van het DNB schryft dat twee factoren tot een nieuwe verscherping van den winterslag hebben geleid n 1 het m h l vuur brengen van nieuwe vijandelijke strijdkrachten en de toegenomen tegenaanvallen der Duitsche troepen De ten em winsten hebben de bolsjewisten er blijkbaar toe gebracht uu hun voUukrachtreserve te halen wat er uit te balen valt De bolsjewistische leiding gaat zooals steeds duidelijker blykt daarbij van de onderstelling ua dat een keerpunt in den oorlog nu of nooit kan worden afgedwongen nu voor het eerst in deren oorlog de bolsjewistische militaire mdchine in enkele sectoren zich m voorwaartsche beweging bevindt en dus naar bolsjewistische meer ing sleihts een voortdurende voeding dezer beweging noodig is om haar aan den gang te houden In de7e opvatting aldui de correspondent is ongetwijfeld veel juist vooral 0 3skol 8eGtor Overigen kon juist in dit gebied een veisterkte Duitsche afweeraotie verwacht worden omdat dit ongetwijfeld de zenuwknoop van het aanvalsplan der bolsjewisten is en de toestand hier zoowel als ijf het Oskolgebied wel een geheel ander aanziwi zal knjgen wanneer de rivieren vrij van tjs zuUen zyn Gebieden en steden spelen in het grootscheepsche spel der krachten van thans geen of zeer ondergeschikte rol Want het komt er op aan wie tenslotte de meerdere is wiens slijtage het grootst Is en wiens psychologische weerstandsvermogen op het beslissende oogenblik de toepassing van nieuwe atrategische of tactische denkbeelden nogelyk maakt Ook ten aanzien daarvan doet men te Berlijn thans geen voorspellingen zooals men van Duitsche zyde steeds gereserveerd is op oogenbukken waarop een ontwikkeling gaande is Maar den opmerkzamen toeschouwer die VMi het front naar Duitschland terugkeert ontgaat het niet dat hier achtö het Iront een concentratie van krachten voor het front wordt uitgevoerd die by den tegenstander veel vroegM moet zyn geschied Ook vall n gezichtspunt uit moeten de bolsjewistische verliezen aan menschen en ma erieel bezien worden VERKLARING VAN CHURCHILL IN HET LAGERHUIS BiJ het beantwoorden van een vraat van den Labourafgevaardigde Shmwe l heeft Churchill in het Lagerhuis verWaard dat nu het tijdstip is aangetiio sn waarop Groot Brittannie zijn jevtnsmlddelenreserves moet aanspreï en behoeft zich geen onv 5 reen te maken ov de voedsrivoorzienmg OMVELT STELT W tmlCE WKBKWEEK IN kMt a ngelsch nieuwsdienst meldt l d ï Terordenin uitgeramTWMklii Ï Paald districten terilond in trilwl oorte=chr v n ta alIc mToïSl r groote vQandelUke overmacht ea bQ éngnnaUce weerageatoldheld De voortzetting van de aanvallen ten Zuiden van het Ladogameer op ons afweertroot leverde dep bolsjewiaten zeer zware verhezen op zonder eenige terreinwinst In Oost Karebé werden verscheidene vijandelijke aanvalleoirinet aanzienlijke verliezen voor den vijand aan menschen en materieel afgeslagen In het Libysch Tunesische grensgebied mislukte een vijandelijke aanval op onze stellingen Onmiddellijk hleropvolgende tegenaanvallen dwongen den vijand tot den terugtocht Formaties van de Duitsche luchtmacht vielen den vijand op verrassende wnze aan en brachten hem gevoelige verliezen aan menschen zware wapens en gemotoriseerde voertuigen toe Duitsche jagers dreven aan de Oostkust van Tunesië formaties vijandelijke bommenwerpers en Jagers uiteen en schoten bij een eigen verlies 13 vliegtuigen neer Gepaard gaande met een schending van het Zweedsche souverelne gebied vlogen in den afgcloopen nacht enkele vitandeliike vliegtuigen boven hel Oostzeegebied Er werden geeft bommen geworpen HOOGERHVIS IN GEHEIME VERGADERING Naar die Bri schc beuchlendiiefisit meldt IS het Enfeelscht Hooeerhuds omdier vt oraltt r chiap von tordi Beaverhrook m geheime vnengiatrig bijeetigekomen ter bes wek n vaiv de vliegluigproductire Lord B i Tbrook zeide diat ie v 8BdiHirmg ee i ini as op bevel dier regeennig Hij maakte er echter gcw g van ddt hot publiek van de bespiekmigien op oe hoogte moen vvorden gebracht heBgoen vx 0iral wenschel k vvias by den tegenwoordlgen s and vain zaken Bij deze opvatlmg sbten zich andere leden vain h Huie aan DE JAPANNERS ONTBIIIMFN bLADALCANAR Het Japansche hoofdkwajUer maakl bekend Voorhoeden an Japansche land en vkiüUtrudkrachlen tlie sinds den AOmer van het vorige jaar r leuwe strategische steliin gen m de buu t van Boena op Nieuw Guinea hadden voorbeie d tbben dt e thans bijna voltooid Op Guadakaiiar wtidLii in het be gin vdn deze niaard de zich aldaar bevindende strijdkrachtt n weggehaald nadat zij hun taak haddi n vervuld ni vijardeUjkt fctiijdk achten te binden en te verdrijvm Behalve de reeds gemelde resultaten werden d n vijand de volgende verhezin toegebracht meer dan ij OOO dooden en gewonden 2J0 vliegtuigen JO kanonnen en 25 tai ks vermeld of zwHcir be chad d De Japansche verhezrn bedragen 16 73idooden gewonden of manschappen die gestorven ziin aan ziekt n of verwondii gen 39 Japansche vlieg tuigen keerden niet terug of hebben i ich op hun doelen gestort In een uitvoerig verslag over den militai ren toestand in het Zuidelijke deel van den Stillen Oceaan heeft een woordvoerder van de Japansche weerniacht In het Japansche Lagerhuis er o a op gewezen dat de ont ruinimg van Guadalcanar en van het gebied oni Dutna op Nieuw Guinea die volgens de plannen is geschied ondanks de aldaar bestaande heerschappi in de lucht van den tegenstander on hel krachtige optreden van zijn zeestrüdk aclitt 1 zonder inoeiltlkheden en zonder verliez n on worden uitgevoerd Zulks is vooral te danken aan het feit dat de ter igtrekkinp der Japansche t oepen uit deze vüorpostslellin fn naddt zlj de hJn toegedachte taak vervuld hadden smds ge ruimen ttjd In de bedoeling lag tn dienover eenkomstig wa voorijereid tenemde husi een nieuwe taak te geven m het tiestek van de strategische plannen De woordvoerder schilderde vervolgens nog uitvoerig de enorme moeiliikheden waariTMftle de Japansche strtjtlkrachten op Guadalcanar en In het gebied van Boena te kampen hadden bij het vervullen van de hun opgedragen taak Teruijt de vijand over aabijgelegoB goede lucb bases beechilcte konden e Japanst iie troepen slechts be Ghermd worden door een luchtmacht waarvan de steunpunten gelegen waren op een oftrtand van duizend kilometer GENERALOBtRST KVRT HAASE f Den Ssten Febiauii ts te Berlijn overleden General Kurt Haa=e opperbevelhebber van een leger De Tlihier heeft bevolen dat deze oUicler die zich ir vredestijd en in wee oorlogen zeer vcrdunselijk heeft gemaakt een staatsbegrafenis ten deel zal vallen Xn den veldtocht in het Westen brak hlj let zijn corps den iDtn Mei door de vesting werken bij Neuzon en Mezières Charleville Door dit sueoes heeft hij op beslissende wijze meegewerkt tot het welslagen der operaties in het Westen n ct rame tot de doorbraak naai het Kanaal steeds weer onderscheidde hij zich door zijn peisoan iJi e dapperheid en vastbesloten leiding De Ftihrer verleende hem op 8 Juni 940 het ridderkruis van het ijzeren kiuis en bevoi derde hem tot Oeneralotïerst Begin IMl nam Generaloberst Haase het bevel Qp zich over een leger In het Westen Deeten van dtt leger hebben den Britten btj hun landings poging bQ Dieppe een bloedigen nederlaag bezorgd HITLER OF STALIN De besligsende ore voor Europa Men kent de nationaal ioclalisbaeha qivattiiig over Europa s toekomat 6f Hitler óf StaUn zal straks de hoogite leiding hebbén in de landen welke tuaschen Ylualngen en Wladiwostok ijn gelegen Natuurlijk zijn nog tal v n andere papieren oplossingen en theoretische berekenmgen denkbaar doch ia feite zal blijken dat hier slechU een keuze tusschen bovengenoemde twéé mogelijkheden U Velen wenscbten tot nu toe in de leuze Hitler of Moscou enkel maw een doordchtlg stukje Duitsche propaganda te pen En door propaganda lieten zi zich niet beetnemen Maar wie kennis neemt van enkele der jongste uitspraken aan geallieerde zijde zal tot de erkenning moeten komen dat in het AngloAmerikaan sche kamp een stemming groeiende Is welke daar tot het lanceeren van precies dezelfde gedachte aanleiding blQkt te geven al legt men in Londen ea Washington dan ook niet den nadruk op Hitler maar op Moscou Hetgeen derhalve op zijn minst inhoudt dat er in het geallieerde kamp groepen gezaghebbende figuren zijn die juist d itgene willen wat tot nu toe steeds als gruwel propaganda der nat socialisten werd betiteld namelijk de onvoorwaardelijke uitlevering van EtirOpa door de geallieerden aan de Sovjet Unie Men neme er bijvoorbeeld kennis van hoe de Amenkaansche journalist Constantm Brown in de Washington Star laat weten dat de Sowjetheerschappi over Europa de beste oplossing mag heeten voor de Europeesche toekomst na den oorlog Hij schrijft dienaangaande om Na den oorlog zou de Sowjetunie met vol recht kunnen beweren dat een overheerschende invloed van Rusland op het continent noodzakelijk Is voor de handhaving van den vrede zoolang Europa in vele zwakke onafhankelijke staten verdeeld blijft Tot voor kort vreesden eenige Amerikanen onder wie veel vooraanstaande mannen het vooruitzicht op een door de sowjets beheerscht Europa Deze voorstelling baart nog altijd een aantal politici m Washington zorg Daarentegen gelooven thans anderen zelfs in conservatieve kringen dat dit tenslotte de beste lossing zou zijn wanneer we willen vermijden dat Europa alle vijfentwintig jaar in verwarring gebracht wordt Wanneer de sowjets het gevoel hebben dat ZIJ het continent kunnen besturen dan is het voor de betrokkenen des te beter De laatste gebeurtenissen hebben getoond dat we met de sowjets op vriendschappelijke wij e en zelfs met meer succes kunnen onderhandelen dan met on e ovenge nauwe vrenden en bondRenooten En Brown staat niet alleen Want een dezer dagen heeft de bekende lord Beaverbrook m het Engelsche Hoogerhuis nog verklaard dat elk verstandig mensch in het Brltsche Empire iich zou verheugen over een overwinning der bolsjewieken in Europa en dat er voor het Britsche Empire geen bolsjewistisch gevaar bestaat Anderszijds dienen wij echter ook te wijzen op nog andere geluiden in het geallieerde kamp dan die van Beaverbrook en Brown Velen vleien zich daar i immers met de kinderlijke hoop dat het nat socialistische Duitschland en de twlsjewislische SowjetUnie elkaór zullen vernietigen roodat tenslotte de GealUeecden een gemakkelijk vrij spel In Europa en Rusland zullen hebben En mocht zulks al niet gebeuren dan hopen zij tóch na een t olsjewistlsche zege aan het Oostfront tesamen me een ander Duitschland op even nalevwijze in staat te rijn om het opdringen der SowjetUnle naar het Westen toe zooveel mogelijk te beteugelen Doch wij mogen hier herinneren aan de uit praak welke Rijkscommissaris dr Seyss Inquart op 29 Januari in den Haagschen Dierentuin heeft gedaan toen hij als gevolg van een overwinning van de bolsjewisten op de zeer groote waarschijnlijkheid wees van de dan plaats vindende vorming van één machtig Sowjetblok hetwelk èn Duitcshland en Rusland zou omvatten en hetwelk door zijn enorme militaireconomische kracht en dan onder aanhef van de oude leuze van het Proletariers aller landen vereenigt u een doodelyk gevaar zou beteekenen vdor de bourgeoisie van l oitEuropa Engeland en Amerika Hitler of Moscou zulks beteekent dat in ieder geval Europa voor de geiQlieerden verloren ia en dat than de worsteling aan het Oostfront moet beslissen wie van de twee HiHer of Stalin de leidende figuur der toekomst In ons werelddeel zal zijn Wy meenden er goed aan te doen door de dingen aldtis eenmaal zonder eenigerlei propagandistische ophef in koele nuchterheid te stellen Hitler heeft zich opgeworpen tie de vertegenwoordiger van Europa doch Stalin is de representant van het Aziatische binnenland B n ieder weet thans waaraan hij tóe is SPAANSCBE TEOEN8PR AK Het Sf aansctie ministerie van Buitenland sche Zaken lieeft aan de pers een nota van den volgenden iohoud verstrekt Het Eii gelsche blad News Chronicle be weert op grond van een door liet te Stockholm verschijnende blad Aftonbladet ontvangen nliehting dat aan de Spaansche grens giooti Dufltsche troep ncontln entcn zijtt geconcentreerd en dat Duitschland van Spanje ia den vorm n een ulti n tuih het recht KOU hebben eeeischt door Spaaoscli gebted te trekken en de Spaanaehe kust v n de Middcllandsche Zee te bezetten De Spaansche regeerlug verklaa t oatcRoriach dat dit bwicht absoluut onjuist is en eiken grondslag ontbeert HerJiaaldelijk zijn reeds dergelijke geruchten in omloop gebracht die sons een tendentieus karakter hadden en steeds hebben de feiten de absolute on wMrheid v q dere geruchten bewezen EN MODUN VROUWTJE VAN STAVOREN BU batWhoonmaken van ha ii g heeft een huismoeder in de stad Porssrimn In het Zuiden van Noorwegen in de msag van een haring een gouden ring gevonden De rlttg droeg geen macrtptie doch men vermoeat dat htJ afkomstig Is uit West Noorwegen s Gravenhage 10 Februari Met Indrukwekkend eerbetoon is vandaag afscheid genomen van den als gevolg van een revolveraanslag overleden luitenant generaal H A Sejrffardt den bevelhebber van het VrywiUigerslegioen Nederland dat aan de fronten in den stryd tegen het bokjewiame en voor het meuwie Butopa zyn lelangryke laak vervult Op het historische Binnenhof welks omlysting dit plein een prachtig geheel doet zyn was te negen uur voor den ingang tot de Ridderzaal de baar met het stoffelyk hulsel van den generaal op een katafalk opgesteld gedekt door de Nederlandsche vlag en de attributen van den gestorvene en geflankeerd door twee zuilen met eerevlammen Daarachter stond op het podium een eerewacht gevormd door enkele mannen van het Vrywilligerslegioen met den standaard en verder van de SS de WA de NSB en den Jeugdstorm met hun vaandels Luitenant generaal H A SEYFFARDT Cliché archief Onderdeelen van verschillende wapens der Duitsche weermacht en van de W A waren met een militair muziekkorps in carrevorm op het Binnenhof geplaatst Van half tipn af schreed e i lange stoet van belangstellenden langs de baar terwyl zij op eerbiedige wijze den Germaanschen groet brachten Tegen elf uur verschenen de hoogere autoriteiten en vertegenwoordigers van partij instanties van NSi B en NSDAP en te elf uur precies kwa men de Rijkscommissaris Rijksmins ter Seyss Inquart en de Leider van het Nederlaaidsche volk Mubsert op het Binrenhof aan Mui aire eeibewyzen woidien gebracht tamboers sbian met gedlempte trom den pnesei eeitnaTsch Ae muriek speelt een kionaial eo dan wardt de iTtninnuzjek uu Bee hov ro Broica tien ge hooipe ge bracht Bij deze plechtiaheid hebben arfitiereen ioilg fi Mussert te weermiacihtsbevethebber genemaal Ohnstionsegi die lioogere S S en polmtielieidieT Rauter iiaimens den Reichafuhtier S S en de RijJcsoommnssams namens den Fühireir an het Duitsche vo k groote kiensen l ij ée baar gelogd t r ijV eenngt tXiut sche vluegi u jjen eerenomiden bovan he Qmnemihoi vlogen Toespraken hieldan o a de Lnder van het Nederlandsche volk de hohere ï S und PoUzeifuhrer en de Rykseommissans De Lerdier aeide Lui enant geiwraal Sevffaird S m zijn Tlsitie ucvCTisjaar gevnaj n voor t VTaderlar Wij staan hier niu v reenigdj om afsc leid vidBi htm te ivemen en hem uiit ieide te doen Nu 1 alleen wij zijn voJksgenooten en ka meradiCTi maar ook gnj nujr leer d Rijksoosnjiiiiasaris gu ticve heboer vaii die Duitsche weermacht m de Lezette NedierliandBche gebwoien giu S b Grup penfulireir zijt gekomen met alllien die hier tiaan aangetireden om hem dte i aatstie eer tie bewijzoi alis stichter en leider vwt hei Nediarlbndsch le rnen en als Nederiandich officier Na een ovenzichit te hebben ge even van genenaail Serf jtiitB llggSt oop v rvoligid e spr Toen kwaim de zoiT €ir van het jaaj1941 De teerlmig werd gewoipeiv die eindstirtid tusschen niationiaalieooialiis me en boisjt isme beigon Wy weten nu better den toen welk cen w Wiige milmtiaire macht gei ed stond om Europa te ov rvaJ lleni db Europeesche cultuur te vernietiyen en de Euiropeesche volkeren in slavciTiij te voeren Generaal SeyffeiinJt gaf gohoor aan he vw o€ik van dieiv Rijksconunisfearis 3in een Nedej lBivllseJi letgioen te vormen Andeahalt ja r zyn simidsdlien vooi byigog an die iw ndler twyfel het waarete tyd perk wan zijn leven zijn geweest Hij had gehoopt diait wüe ofttciiereji vian fWt Nea jriandaclke egtr de jviiM if vl V m zim t aad zoudien in7 en en 1 m zouJen voluten om dei wuie van het vadtrjand Hy had geloopt dait duardooT e gf n bevelvx e irig mogelijk m zyn hctgean van giioot betemig geweeil zou zijn voor het legioen S 3t heeft nwt zoo mog n ijn Maar wie him met in den sttek geJatn hetft cfait is oniae WA De kern van het legioen w rd gevormd door de W A en s W A Wfc togioien Jtegl tét WA Zyn giooie wreugde heeJit h4 btleef 3 toen hy veii n diat het tegjoeo m d n 1 ïrren wjrtnr van IWl en 1942 st anc gvioutien had op he zxx oingur tugc t k elite ven het Oostlrcmt aan het imeronenr l oen daarna de Du tsche conMnandaml tot onTie mannen sp ek dwt 4 met die beste Duitsche troepen konden wedyveren venklasffde dieae De Nedierlandier em slecht kazegne aoiktaet maiw een goed vachtaoilidlaat van oudsher Wanneer 7yn mammen von het Oootfront teruj wamen hem bezochten en hem vertêldien van hun allied en htm msiet voor ons vaderliand jan vergalt generaal SeyftenJt hetgeen liem berwaandte en vond de kraoht om hlt noedlig voort te gaan zjich te hlyve imzetten warar jongeren dte amjen gekruist hieilldien Zyn leeftyd belette zijn daadwerkeUjken inzet als commandant dit te hebben vetdragen hier te moeten bigven is bet grootste offer dat h j voor hef vaderland heeft gebracht In den avond van den Men Februari stonden plotseling tWee individuen in liet duister tegenover bem en vroegen hem of fiy de generaal Seyffardt was Geen aarzeling Het antwoord hard en dnidelUk ja ik ben generaal Seyffardt Twee schoten en zwaar gewond zeeg Ui ineen Met inspanning van zUn uiterste krachten heeft hij nog telefonisch mededeelug kunnen doen van zffn verwonding Tot lUn laatste wilsuiting behoorde dat om zünentwille geen g zelaars zouden worden gefusilleerd H heeft het groote voorrecht gehad om op een leeftyd waarop anderen sterven in hun bed te zyn gevallen als soldaat Dit vervult ons met ontroering en tempert onze smart Generaal Seyffardt wy zijn niet alleen gekomen om u te herdenken en uitgeleide te doen Wy zyn gekomen ook om u te danken en om in het aangezicht van den dood u een gelofte te doen Ik weet te spreken uit naam van de duizenden mannen die op uw en op nrujn oproep gekomen zyn uu de rijen der WA uit de ryen der politieke organisatie der N S B en uit de kringen die begrip hebben voor hetgeen het vaderland in dezen tyd van noode heeft om u te danlven voor al hetgeen gij geofferd hebt en dat was veel zeer veel Honderden zij i gevallen in hel legioen en gy hebt hun fot nu gedeeld de legionnairs zullen uw dood met ontroering hebben vernomen en begrijpende dat de schoten werden gelost door bolsieu leken of hulpkrachten daarvan zullen zy als goede HoUandsche longens tot elkander gezegd hebben maar ilü meer nog dan voordien is de boNiewiek onze vijand Uit naam van de oude slriiders der beweging de verartwoordpiyke gezagdragers der bev eging zeg ik dat wy zoa s gy generaal bereid zyn ons lever te geven vfor öns ideaal de berryzenis van ons vaderland Wy willen graag leven om te bouwen maar verkie en den dood boven chuldig zSijn De oudste spreuk van de W A is Alles voor het vaderland Daaraan blyven wij allen getrouw met u die ons ziji voorgegaan in den dood Uit raam van het Nederlai dsche volk zoover het begrip heeft van de enorme worsteling van dezen tijd zeg ik u generaa Seyffardt dat wiJ het commtmisme hitr zu len uitroeien met wortel en tak De groote worsteling van Duitschlat d en Italië met hun verbondenen is ook onze worsteImg Wij zyn sol dair met elkander tot de overwmnir g bevochten zal zyn In den geest leefi gij luitenant generaal Sejffardl st chier en leider van het Nederlandsch legioen voort in orze harten als man van eer als man van k ardkt r als ni n van hooge hoedamigiioooa die was jen v adtr and getrouwe toi in den doi d Zoo waarjjk er een God is zoo waarluk geloof ik da Hy uw ziel genadig js Feuilleton Nadruk verboderl DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlandsche Roman doorT J A L CORDENS 41 Waar zijn we ergens Ik kon hem gec n antwoord geven Op hetzelfde oogvnblik werd de coup dëur opemgenikt ea een soldaat sprong er in Hy keek rond maar de officieTcn mot ziende wierp hy de tusacheodeur open van den couloir en verdween in een coupé naast ons Meteen begon de trem langiaam chlejuit te stoomcm Wat IS til o de hand vroegAifred nog n et hcelemaial wakker wegaan weer aohteruit gekxif ik Ik knikte van ja en voedde me met up myn gemak Juisl kwam Gwynn Sim cMpe bjmit n hy zag bleek maar v r heed kaïoi Het sp Jt mt Jat ik juUic m dezentrem heb meegen me n heeron zei hyBr 16 iets niet m orde en ik hoop vanharte dail het niot van ems igen aardzal zyn Wait dan vioeg Kernmg Br ligt voor ons een groot rotsblok op de raiU Uykbaar met moedwü er neei el esd om dien t em te latenverungeiukiken Maar wat eitger iseen soldaat dte mee oip de kx omotiiet tor heeft ontdekt dat op de hoogtenror m gewap nde Hmdoes versoholer ligger E n onbegrypeli ke brutahteitvan een troepje hcethoofHen om eenaans ag op de hoofdilyn te durven doen Ik heb achloTuu toten stoomen en by het eerste het be e tusschonstation zalik teicgi i ti jn om Hy kon éen zin met voleindigen een gew ldig gekraak voligde en met een oC ok tond d trein ïl l Gwynn lag fenguit op de bank voor ons en Alited en ik vielen orer hem heen Het krak ii en sptateren hielden met op en daar tuss Aendoor meende ik een paar doffe knelden te hoezen alsof er geschoten weird Zoo vlug mo N Mussert trad de w ennaah sb velhebber m Ne terliandi geosrast dv vlïoeers Fr ChnBtaareen voor de bmr en letgde met de woorden Generaal Seyffardt van de Duitorfie weemwcM den laatsten kwneraadftohoppelijicat groet een krans neer Itaianu nam de hohere S S en Pottaeifuhrer SS Oruppcnfütarec Rautcr met de volgende woorden van dte doode afscheid Qeneraail Seytfanlt bi ofadraolit vs eken Benhsfuhiêr SS en van de door hem gelieide Waifen SS m wier naam ook het Nederlandsohe leguen than daangmdis m herti Ooalien strydlt en dM op dit uur met omttbkiot hoofd aan H denkt groet de u en dank ik u m zjjn naam voor uw optreden In ayn bnet van oondoaeance aan de faouMedn Iveeft de Reiohsfuhrer SS geschreveiK Hy B aJis dapper en opiiectit men bék slachtoffer gewxnxlien van een sehaikdebjken moordaanda gepteesd dOtr liedien diie meenen zyn rKUcri fc Cei nvaansoh gevoel slechts op deze vm deirliijke wyze te kunnen onderdrukiken Ik hoop dot het geiheeie Nedei lanidsche vo9 onversohilllliS van weilfc richting eensgezind s m de vereeinnc van den dboden genenaal en in de vep oordeelmig ven de moordenaars en vem hen die hiemaohter zatten W j echter generaal Seyffairdit staan hier en no ir cn uw nalaiteiifiohap over wwlke wj Nederliandsche kameraden en Gef maansche broediens eens zuUen vervu tien Laatste spitker was de Rykscomnu sairis Bykwummster Seyss Inquart dia die volgende rede hieW Generaal Seffardt stierf omdat hq overeenkomstig zyn offervaardig en moedig karakter zyn tegenstander openlyk tegemoet trad Hy stierf den soldatendood De hand echter die het wapen op generaal Seffardt richtte IS en blyft snood Doch aan de baar van een zoo edel raai willen wy niet van wraak ijaeken Het was de wensch van den doode dat een passende vergelding achterwege blyft Maar met aan hen zal de geschiedenis en het dankbare vaderland den krans van roem der overwinnung en cener waarlyk vaderlandslievende ga Mndheid verleenen die in bekrompen ja kwaadwillige bezetenheid vasthou den aan hetgeen zy meenen te zyn ook wanneer zy zich daarmede schrap zetten tegen den st oom van het voUa leven van hun volk en de toekomst van dat volk op het spel zetten doel aan dengeno die zich op het oogenb ik van de beslissing met overwianing van zich elf in dienst gesteld heeft van de groote taak Generaal Seyffardt heeft de nauw kringen en de bekrompen gezindheid van deze krjngen overwonnen op het oogenbhk 4oen het lot ons altea plaatste voor de besli ing over zyn of niet zyn 1 en daarmede over onae eigen waarde of waardeloosheid Hd besliste met voor datgene dat voorbj was maar voor de toekomst van zyn volk en van on e Europeesche en Germaans he gemeenschap Hy gat zichzelf en viel als een echte Nederlandsche patriot Zoo IS generaal Seffardt thans opgesaan in de gelederen van die man nen die m df en woreldbeslissenden stnid voor on allen den weg naar da toekomst bereiden en ons voor altgd aK voorbeeld zullen voorgaan De Fuhrer heeft aan de eerste compagnie van het Nederlandscha legioen den naam Generaal Seyffardt verleend ter verplichting van da muinen van het Nederlandsche iegioea en ter eere an den soldaat generaal Seyffardt die wegens zijn antiboLsjewistische Germaausche overtuigliif door moordenaarsliand gevallen ia Met dezen krass groet de Fuhrer geoaraal Seyffardt Hlti Müft als gelyk knabbelden we weer overemal om te zien of we wrerkelyk gpderail erd w ren zooals we allen diachten Zi+ten blyven bevaj de najoor ric zal zelif wel eens z en wat er aan dehand is Hy had de hand al aan denknop van het portn toon Hensity dencoupe m kwam met een effen s rakgezicht als ailtyd Majoor nep hy Wat IS er Hensley We zyn gedenaiMeerd en worde beschoten De telegraafdlaiden ryndoorgesneden zoo juist heb tk empaal tegen eten grond zien liggen Kontmee De heeren moeten hier b yven enzicti zoo dicht mogelyk tegen het beschot achter de laampjes dndckan at beter nog plat op den grond gaan Kggen Groote hemel nep Mac Gwyrm Blyft hoer heeren zet hy tegen ons dat is het bes e wwt u doen ktmt spoe dtg hoop ik weer by u terug te zyM Nauwélyks waren ry weg of e n kogel vloog door onaen coupe en hoonde zich in het houtwwk teigen v er ons We keken elkander aan Een mooK boel aei Kecnloc Ho zal dut zaakje afloopen Ik weet hot met zei Bc aJlesbehalve gerust maar ik Iveb geen zm omop den grond te gaan hggen ik wiltcTWTiniste zien als er iets gebeurt Wij zaten tegenover eitander gedekt door de panee n ven H raampje en als men het acio noemen wrf lameyk veihig fa dm vrréfon actitor on hoonden we de ks afeynen van onze soMaten knetteren i ptotselmg zagen we cen ïen hunne n Mr den coup van de officieren vïiege Br kkmJc een gil Vooruit vnonift werd er gasohreeuwd Wordt vervo ZON EN MAAN Zoaap IW ander 1T U Msaa ap It 14 Midar tM aten Is verpBeht t venbd sonaondergang soBsogkorast LaBtaaras n n w r ia lgan een hall tmt b ootalakaa wordaa