Goudsche Courant, woensdag 10 februari 1943

HÈS ff Öffi i ïK Si S SCHAKEN CorretpmdmH odtti Markt i Gowia Hi acht ponten wit Khi Ddx Tal Les Lei Pdt Pis rf 1 r Wl l i i i Ph4 nut HOEST Tegen beginnende zoowet als hardnekkige hoeil helpt direct de verzachtende en stillende Siroop Bonnema ISB door A wit Kgt Da Td9 Tfl i pi n at u Zwart K 4 Tb TcS LM F41 pL CT dS dl f4 9 1 DM relat I UiT matI ThJ 1 TOM KdS I Tf4 mat I Tc4 J DdS t KdJ I Ui7 mat Tgl Tgs t Tgs I Tf4 mat iJÏ ï i S oor t r J p U 1 Imd P toege Ptokltem No MA cTt SieT Zwart X U pi b4 n 1 vt f atuklun wit geeft In twee eelten mat PMMeen No MB Wit Kg Dfl Tb4 UU PdS pi 04 tukken Zwart Kd4 LhT pl ct eS 4 I stukken Wit geeft In Jrle letten mat Por naton f I 13 0OK8EN WEOSTRUDEN VAN DE 8 CND POLIZEISPORT GEMeiNSCIlA T NIEDERLANDI De SS und Polizei Sport Gemeinschaft Nlederlande orgBnUe rt op 27 Februari aji in Den Haag en op S Maart In Amsterdam Interessante bokswedst ljden In Den Haag zullen tegenover elkaar komen te staan de Jielchsstaifel SS und PoUxet en een keurploeg van de Gau Mittel und Nieder Rhtin Acht dagen na den wedstrUd m Den Haag komt de JlelcfassUfel SS und PoUzei in Amsterdam uit tegen een gemengde ploeg die bestaat uit de beste Nederlandsche ma teurs en In Nederland gelegerde Duitsche militaire boksers De baten van belde wcdatrt den xuUen tengoede koiDMi vtn bet Xiïeg8wlatcrhUla werk Oe toctvrak n werden gevolgd door het ipelcn vm het DcuUchlaiuUied het Hont W selbed en het Wilhelmus Dunx werd de rouwitoet opgesteld wudD en atbmt met paBJ d o beapamiiic e overbnngiMg van de baai waa eplaaUt De dragen vao üeoUllen kivDien van tal van Duitsche en NederlaiMliche iiutonteiten en uiateliM0m daten txii hienaohtier aan Aan het hoofd van den rouwstoet chT ed het muziekkorps treurmar chirn pelend en verder namen aan csii toet deel grwiadier compagnieën vin weermacht en Waffen SS een heden van de Germaansche SS in Necttfland en van de WA en vaasideldragera van het legioen De aHuit werd begeleid door 16 sUppendfagen en door de eerewach Daarachter volgden de Rijkscommiaaaris de Leider van het Ncderlandsche volk en de weermachtsbevelhebber en verder commandeerende generaal vertegenwoordigers der NS3 en der NSDA P en afvaaidigingen van militaire formaties politie NSB legioen en WA Lesi9 het Buitenbof den Vuverbei en het Karte Voomhout schreed die stoet naar het Haagsche Bosch b j welks ingang tijdens h t spelen van Oe had een kameraad en met dne salvo s de baar weid overgenomen ui de auto die het toffelyk overschot naar Westerveld bracht Laat de pandeJtael geen kleppermarsch maken Onoe grootmoeders koekten veeleü op kzdcsi iniuizen en dlaaroip mochten dé pandefeseJs rustag een kleppermar adtdw maken Dat was niet ci Vuur waa er genoeg m het famuoe en heei w s het ook Dearom aiUeen al w b het Doodift dM onae xxrtmoedleirs veei meer waiter gebruikten hu het knkcn van aardafipeiien en gnoentEii dan bcaUet noodltg ie Wanneer groenten met wem water wxxrdein opigezet blyrven juiet de voedai lBstoif fen bewaard welke andens met bet w aiter m den gootstoen zoucBeni veoxliwunen En dlat mtifg m dezen tijd mani Mi die wedui zoon belianignjke nd ai eelit meit geèeuren Kookt dus voand met op dp manier ven grootmoeder Het IS heusch naet ncodig en bovendien hebt u den veel imnidleT gas noodig Kookt met weinig weter en u zuM besneiicen dsit u met w i g ges veel kunt doen GOUDEN TROUWRINGEN VOOR LOOPIG NOG OP BEWIJS VAN ONDERTROUW Jowelier niet tot aflevering verplicht Onlangs werd gemeld dat personen die In ondertrouw zijn op verzoek een verklaring van ondertrouw ontvangen waaraan een vergunning voor het aanschaffen van gouden trouwringen is gehecht Naar men ons thans echter meedeelt zijn gouden trouwringen niet op deze vergunning verkrijgbaar doch wel voor zoover voorradig voorloopig nog op vertoon vnn een bewiis van ondertrouw De juwelier is tot aflevering evenwel niet verplicht IR r H J H EREN t Te Bni ïsel aa hy sinds zijn ppnsionneerinjt woonachtiB was is In den ouderdom van 73 jaar overleden ir F H J H Erens oud directeur van het gemeentetijk electnciteits iMdrtJf te Arnhem Bekendmaking SondeKaueweiae die door de Beauftregten dies HeochekomnusEanIVjibaeaoffizwre zifo verstxekt voor de nacfateluke uren ven middemadit tot 4 UU woaim het vesibodleD mch op straat te bevinden gelden looder meer ook wanneer de vierboden nacMeilJke uneo worden uatigebreidi Rauter BJS Gmppenttiimr en kiMMuot ipeoenaa der poMie NSTHlBVTlENJEirWS Sinaasappelen voor kinderen Van Donderdag 11 Februari tot en met Zaterdag 6 Blaart 1943 sullen voor kinderen beneden den leeft d van ongeveer vier Jaar wederom sinaasappelen beschikbaar worden gesteld en wel ditmaal 5 0 gram De kinderen dienen hiertoe in bet bexit te xUn van een textielkaart DE of DF De sinaasappelen sullen verkrQgbaar 1 op de beige gekleurde met Tl gemerkte bonnen der textielkaarten DF welke aan kinderen beneden den leeftijd van één jaar zijn uitgereikt 2 Op de blauwe met X 0 gemerkte bonnen der texUelkaarten D E welke aan kinderen van één tot dne jaar zijn uitgereikt In verband met de bevoorrading van den handel zal het niet steeds mogelijk zijn de sinaasappelen onmiddellijk te koopen Met nadruk wordt er op gewezen dat de staden landregeling niet voor sinaasappelen geldt Ook de tot en met 20 Februari a s verlengde bonnen reserve 4 OS en reserve 4 04 welke voorzien zijn van een zwarten opdndc en aangewezen zijn voor onderscheidenlijk 350 en 850 gram mandarijnen en of sinaasappelen zijn dus zoowel in bet stad als in het landgebied geldig Voorts wordt bekend gemaakt dat ook de verklaringen geldig voor 1200 gram mandarijnen tot en met 20 Februari zijn verlengd Deze verklaringen zijn uitgereikt voor kinderen geboren tusschen 30 November en 28 December 1938 tegen Inlevering van bon reserve 3 02 bij de distnbutiediensten Bovendien kan voor kinderen die geboren zijn tusschen 30 November en 28 December 1938 alsnog bon reserve 3 02 bij de distributiediensten worden ingeleverd ter verkrijging van bovenbedoelde verklaring wanneer zulks tot dusver verzuimd is Wat Waar Wanneer Reunie Bioscoop Rlgoletto met Michel Simon Aanvang 7 uur ThiUla Theater De ster van Rio met La Jana en Frits Kampers Aanvang 7 uur Februari 6 30 uur Nieuwe SchouwbureBokswedbtrijden lebruarl 7 uur Nieuwe SchouwburgVoorstellmg Vreugde en Arheid 13 Februari 6 uur Kunstmin Slampix tmaal ttjd ten bate van Winterhulp Nederland APOTHEKEKSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voorgeneesmiddeltn Apotheek P WeUer Gouwe 131 SCHOENENBONN EN Afhalen aanvraagformulieren voor schoe nentïonnen 9 30 12 en 1 30 3 30 uur Distn butiekantoor morgen letters K L odtttffutts Koek met een natmaak CLANDESHENE HOUTVEBKOOP ONTDEKT Van koek naar triplex voerde een aanhouding van een reiziger bij een stattonscontrole door ambtenaren van den centralen controledienat Met den trein kwam bier aan de 47 jarige vertegenwoordiger J A v A uit Botterdam die twee blikken bij zich had welker Inhoud uit koeken bleek te bestaan De reiziger was op weg naar den 36 jangen koopman J R te dezer stede om de koeken zonder bonafgifte te ruilen tegen huishoudelijke artikelen Bij een onderzoek ten huize van den koopman werden 250 groote en 1137 kleine platen tnplex gevonden tietrokken van den 37jdrigen speelgoedfabrikant C E G O te Waddinxveen Het hout was zonder vergunmng verhandeld Het is evenals de koeken in beslag genomen Tegen de dne betrokkenen is procesverbaal opgemaakt nhna tbee Bij een andere stationscontrole viel de aandacht op iemand die een blikken bus bij zich had die 27 pakjes van Vt KG thee bevatte De vervoerder de 22 jange kellner J H van M uit Den Haag zeide de thee in den zwarten handel gekocht te hebben maar het bleek dat hij de thee had ontvreemd van zijn patroon dien hu bij diens verhuizing van Scheveningen naar Reeuwijk had geholpen De thee is in beslag genomen en da dader aan de politie overgegeven Autobanden versneden Een volgende aanhouding door den C CD op het station betrof den reiziger G B uit Utrecht die een koffer m9t 58 rollen van elk 100 M elastiek gesneden uit autobinnenbanden bij zich had Het onderzoek bracht uit dat een verboden handel in autobini enbanden was gevoerd waarbij H L en W v d E te Gouda en A O te Gouderak aan den kooiunan C D alhier autobanden hadden geleverd dis ze verknipt doorverkocht aan da firma T te Utrecht L had dertig banden voor ƒ 700 de anderen leder eenlge banden voor ƒ 17 50 per stuk verkocht De koopman bad voor het elastiek 17 V4 cent per meter gemaakt en de firma wilde het voor 22 cent van de hand doen Provisie voor adressen Nog een versnijding van autobinnenbanden tot elastiek kwam uit nu met de aanhouding op het station van A B uit Gouderak die twintig rollen elk van 100 M elastiek bij zich had welke hij in Arnhem aan twee adressen voor ƒ 20 per rol zou gaan verkoopen De adressen had hij van J 1 P M alhier die ze tegen een provisie van een cent per meter elastiek verstrekte Er waren al tien rollen naar Maastncht verkocht De dertig rollen had A betrokken van M A v d È voor ƒ 16 50 per rol die op zijn beurt autobanden voor ƒ 7 per stuk had gekocht van H v H alhier In beide gevallen is het elastiek In beslag genomen Alle betrokkenen zijn verbali eerd KAAS WEGGENOMEN Ur een kaaspakJiui te dezer srtedje ia een daar voor zaken vertoevende kaas hand aar uit Pijtiocker op heeterdiaad betrapt p duefE iail van 10 K G koiBtiIooae kaaa I OG NBET AANGKHKLD TM 1 Dt4 mat Ta4 S Des nut Tc Del mat 1 Tf4 1 PM mat Tel t Pe mat T 4 J Pl 4 mat P 1 Dgl mat 10e politie ikeeft pnooea veifaael opgemaakt tegen een 64 jortge weduwe wegens oveztredine vesi die aecmeildkiigBryeiondeniaic Zy hsd lenv pd abapeetegenbeM veractasAt ztonder hierviMn per aannielldingsfamiulaer kenruB te gierven De Jogé wend giezocht m verband met die rywuelidief lden te d zer daigen tot een cipSioe if zijfv gebradht PAARD OP HOL Oplossing Probleem No Mackenzie drie punten Op de SmeimigEptipaat b een voor een mie w gen geBpaiinien paend op hol gedegen Het iter rendie dien Tiendeweg op wiaar bet op dien hoek ven de 2ieuigesMiait tegen de nimt ven een ga biytieniewanked to t staan kwam De nut brak het paard kreeg grooite bulld vo dien aan borat en ktikervoorpoot JAS UIT GANG GEHAALD Tydiens een vepgiadleirmig n het lokaaj bij die Geref Kecrk n uit de gang de wuiüieijeB vao een der beeockerB cnibvreeimd VOETBAL FROGRAMMA 21 FEBRÜARL imi Het proffiBinina voor 21 Felicuaïi kBdt Terlaak ONA VCS Olym HB G S V Sohiev i ii en Bodegraven Moordkiecht Haastréöut Ammergtoillsche V Oudeiweteiv D O N K WadótoMcveenr Schooolioven NeptUnua 3 Goudla 3 Goudb 2 Sperta 2 Sperta 4 OOiyinpB 2 Xeirxes 4 Schoonhoiven 2 G S V 2 ONA 3 PROTEST AFGEWEZEN Ben piToiliesti van Terilaek betreffende den we Mit dl O JI A Teriaek ie afge Ned Voetbalbond PROGRAMMA VOOR ZONDAG Dlstrictn 2e klasse A Gouda VJ03 BMT VDL Bh verstandig gebruik kan men mei weinig gas vee doen 3e klasse B O JI A Cromvliet Scheveningen V C S 4e klasse E Stolwijk D O N K Gouderak Oudewater Ammerstolsche S V Moordrecht Haastrecht Waddinxveen Schoonhoven Bodegraven Reserve 2e klasse A Scheveningen II DHC III ADO in HVV II ONA II VUC III GEiM£ENTEB4 GROOTIN 3 VAN fiGRAVENHAGE De Haagsche begrootmg voor 1943 ie thans door den burgemeester vastgesteld Van den gewonen dienst zijn de inkomsten geraamd op 74 975 215 50 tn de uitgaven op 94 375 215 50 zoodat deze dienst een nadeelig slot vertoont van 19 400 000 MARKTBERICHTEN Reserve 2e klasse B RFC III Sparta III ADO IV Hermes DVS III Feijenoord IV Gouda III De Musschen II Neptunus III Reserve 2e klasse C Xerxes III Sparta II Excelsior III CVV II RFC II Gouda II Hermes D VS II Emma II Reserve 3e klasse H Neptunus IV Schoonhoven II Sparta IV CSV II Olympia II Excelsior IV Xerxes IV ONA III VEEMARKT ROTTERDAM WATERPOLO ZWEMKRING GOUDA De w d5tnj awi S Z en P C Gouv esi S Z en P C 2 B Z C vwït le wm6arcoffnpetiPü e van dien Zwemkriffig Goudta m heft Spaardiepsbcwi zxjn gist eraivarw nitet doox e raan He pnognamffma x ot a s Dmsdag k Boskoop G Z C 2 Boökoop 2 GZC 3 Dinsdag werden ter veemaritt aai gevoerd 1740 die en waaronder 19 paarden 15 scha pen 700 runderen 272 nuch ere Italveren 26 Era ka Prijzen per stuk melkkoeien f 1100 k f95G a f 50 Icallkoeien f I 50 4 f900 4 f 00 varekoeien f750 A f650 a f 550 vaar7en f700 A f 600 è f 450 en pirken f 550 è f 450 i f 350 De aan oer an n e k en ka f koeien was Iets ruimer met v otlen handel er hoogere prijzen Si ioop onncina ZWITSAL FABRIEKEN OFFiaEELG MEDEDEEUNGEN VERZORGING INGEKlllLUE AARDAPPELEN De Provinciale Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten voor Zuid Holland vestigt er de aandacht van aardappeltelers op dat zt die aardappelen onder wmterdek hebben deze t4Jdig dienen om te zetten Nadrukkeluk wordt er op gewezen dat de telera verplitl t zijn de aardappelen tot aan het tijdstip van levermg goed te tMwaren daar hier andera onvoorwaardelijk moeilijkheden uit zullen voortvloeien Indien biQ het omzetten bU kt dat de part met langer houdbaar Is moet hier direct kennis van worden gegeven aan den Plaatselljken Bureauhouder van bet district waar de ieltr woonachtig Is CONTKACTEEREN VAN AARDAPPEXAN De Provinciale Inkoopcentrsle van Akker bouwproducten voor Zuid Holland nmakt In aansluiting op haar desbetreffend perdMricht van 27 Januari il bekend dat de termen waarin men opgave kan doen aan de V BJ J van verkoop van aardappelen op Late levering alsnog ia verlengd tot IS Februari ajt Telers die van deze gelegenheid nog ge bruik wenschen i maken dienen er voor lorg te dragen dat hun schriftelijke opgaven uiterltjk 15 Februari 8 s bij de Provinciale Inkoopcentrale z u ingediend Opgaven welke na dien datum worden ontvangen kunnen niet meer in behandeling worden genomen HOEST Uw kind Bedenk verwaarloozen kan gevaarlijke gevolgen hebben Geef daarom Uw kind de uit oude geneeskruiden samengestelde onschadelijke Abdijsiroop Vinouils Iwproetil bij hoajt griep bronchitis sthnu AKKER S ABMJSUIOOP sWerelds bnfe Hoestsiroop fioofdredacteur J G Weysters KotleraamChef redacteur voor Gouda en Omatreken i Tieter Gouda Verantwoordeluk voor daadtertertlee L Akkersdijk Rotterdam Ultfteefster N V Rotterdatruch NieuwsbladRotterdam K 111 ü f mu i van VRIIUAO 12 tot en met MAANDAG 15 Febr a s In de SCHOUWBURGBIOSCOOP Twee jonge mensen P ij welke wensen te gaan trouwen zoeken eiGEMEUBlUEIDE lAIIEIS nit gibraik nn kiuktn in Reeuwijk Uouda ut omgeving Brieven onder no G 924 bureau v d blad QEVRAaaO KOSTHUIZEN Br no o 922 bur v d blad ikuizehde in Beuda Bratds Oagt li lezen eiken avond Dk Goudsche Courant Abonnmeatspitti In Gouda per kwartaal 2 36 per ma nd ƒ 0 78 per week Ö 18 biuten Gouda ƒ 0 19 per week Post xnt f 3 31 per kwartaal Advertentie tariet vastgesteld 30 Haart 1942 Gewone adveitcatiiii 1 19 mm ƒ 1 31 elke mm nieer 0 08 bgÓMideii MededeeHageD tusBofaen den tek t 1 0 mm ƒ 1 83 elke mm meer 0 20 B j overeadcomst van 750 en meer mni gereduceerde piijsen Tariel op aanvrage 1 bet bweni Markt 31 Gouda 1 11 lats of liulp in da huialiaudlnB Wordt gezocht voor direct FLINKE KRACHT Liefst van bulten tegen goed loon volle kost Inwoning en bewassching Soil tusschen ft 8 uur Oroot Hertoginnelaan 68 Tel 33 63 27 Den Haag 1000 1450 a0 16 ia f mi 9710 0 07 7304 8074 0373 10009 Stoomerij en Ververij vraagt Strijksters Aanm t Amerika 21 bij Karnemelksloot Last van O concurrentie 17347 18VM l M7 Ondertrouwd OERARD LOEF en ZUS HOOOEVEEN Vin llersonlaan 30 Kattcntingel 70 Thuit Zondag U Fcbr 3 9 u Toekomstig adrei Krngcrhuin lOS Ondertrouwd W E J r d BOOGAARD en A KEUNEN üottda Zontmantlrut X Rolterdam Stidhoudersweg 160 Voor Mcltje van ca 18 jaar of ouder Is plaats In klein geus als HULP QezeUig huiMiyk verkeer volle kost JONOENEEL Markt 41 Met pleizier en voldoening zult ge Uw ouden vilthoed weer dra gen als g Item bij ons hebt laten vervormen tot nleuke modern ilcHn h d flatteus biJ elk weer en m ieder seizoen MAISON oh onna MARKT 70 GOUDA Door jongcdaac van zg b wordt gevraagd gemenbiteetde ZM Sla pkainer I pcaaion op goedca tand Br M o 9I bar v d blad Uw oude gramofoonplaten hféhmwaatdil wigeven 304 40 et p plaal Altaka gratia II V IlMtACa BMuia MnickiiiMniaMaitnhaadtl Kleiweg 54 belpen U bi rheumatiek iBchias pijnen en scheuten in ledematen en gewriehten bij pit griep verkoudheid en sennwof hoofdpijnen Let op de naam Ovaaltjes eo pnjs op de verpakking 20 tabletten elechU 60 ets lo alle apotheken en drogisterijen verkrijgbaar Laat ons ook Uw ervaringen weten I Sanita Agentschap Nassaukade 373 Amsterdam 4 91 STAATSLOTERIJ SUEBNO VAN DINgOAO S nBBDABI UU VUTT KLAS 14 TREKKING ooairamcNi t lom M4lLll3tT l4taS I M 39T1 OSSt 10376 t SOO 3410 711 Wm M 00 ns303 IS40T f 100 192 1004 1149 3000 S491 OSOS MOl IMO 1419 1431 llOn 11180 17340 IS132 ItlC HUM nuizKN TAN rn 10 4 ion nis tMO 1434 isos i m nso ros vm usi lois rna isii sm 30O4 341 Msa 1001 4111 4342 4M3 4083 4117 3104 3301 3300 9407 3440 1900 9770 37 7 9013 9173 0007 0131 0099 7001 7003 7112 7133 7191 7375 7327 WI 7731 7701 0004 0079 0740 WOO 9190 9431 9437 2007 an wn 2450 atao MIS aS3I MS 3080 1701 iOSl 4M9 4900 0048 4004 904 3104 99 7 9001 9001 S007 17M t74 194S 1340 0014 0619 MM 95 7301 72 7234 73 B 7179 7320 S Ol S130 1397 1904 1999 1003 SMl 97S9 10190 ail Wm 10429 10497 10929 IOOTO lOOOS 10047 10004 10091 10910 10030 11114 UIB 11191 11321 11391 11519 11991 11023 11701 11 79 11030 laOO lUll USM laiS 11330 12191 11103 11490 HSOLllOS 11791 12SN IMOl 12900 1290 U004 13119 13190 13307 13301 1340ri3ns MOS 11001 U004 13809 1193 13977 14117 14311 14393 14390 14441 I444S 14404 14900 14901 14790 147S4 14887 14987 19017 19143 13 1941 19519 15 1 11104 10191 18173 10181 1 107 11150 10304 10371 104 1 2 1 0 10971 IS9S1 10098 10000 11 90 10900 10991 17111 Ï7302 17390 ITIM 17004 17701 17190 17108 17911 18011 18030 10041 INOO ISllOJStM 18414 18900 18901 11 11 11801 11040 18011 ISISI I9I79 lÜÜ 19330 11 39 UM 198 19800 WM SOIOO 487 US74 30010 20023 20037 20710 2in41 10790 ai019 110 1 1110 SUIO 11438 114 7 31090 11700 11714 21721 lltIO 11781 11009 IIW US19 11902 21971 STOOMERIJ en VERVERIJ oraagt Naaisters Aanmelden Amerika 21 bij Karnemelksloot Aan een plateelbakkery kunnen MMlijlii in imiilijki arbeiders geplaatst worden alsmede lauadig peraonaal voor alle afdeelingen Aanmelding VERLORENKOST 7 BIJ CENTRALE VEflWARMtll6S IIIDUSTRIE IN NOORDHOLLAND voor direct gevraagd 1 EERSTE KLAS VERWARM MONTEUR OF PIJPENLEGGER 1 EERSTE KL PLAATWERKER Uttvoenge achrifteUjjce aollicitattea met opgave van voiledi gen ataat van dienst copie getntgschrtften en foto worden ingewacht onder No 967 W 69 Adv Bar BOLREK Komnga ptein J Amatrrdam OE LEIOER VAN HET NEDERLANDSCHE VOLK IK OOt ItN aiROEP OP HET OOiDWILLINDE DEEL DEK NATIE OM NIET LANGER AFWACHTEND TB BLIJVEN TOEZIEN Musstar NKUWIMUBMOt 1 41 Voor direct gevraagd e f £t e H E I E RS voor virerk Utrecht MOLENAAR van Stnjenstraat 48 f laatst hier Uw ff advertentie Laat niets onnoodig door den meter vliegen KABOUrtK COEOCRAAO e o Gedachteloos verbruik vcm electriciteit gas vindt plaats aU U hel aansteekviammetje onder en geyser asniaat ónnoodig ergens licht laaf branden onnoodig sterke lampen gebruikt waar zwakltere ook dienst kunnen doen de radio niet alzet als U er niet naar luistert ® Slri d legen deze verspilling die uw en aller rantsoen bedreigt Controleer het verbruik geregeld ander berok kent Ge uw ge in allerlei onaangenaamheden M iiit iiiiiiilcr l mairroii a co wrmcc racMiEtzEmna tqsT ncuiira van onsoaa ra oooi racMita f vxt WH 11740 leni3 4Wa M 1M MO U03 7631 nOOtll VAR II 134 H M lU isaa i B7 I8B SHS 81M 4180 4Ma 5701 BIOS sail Mi9 eM4 MS 0 7000 TtlS 7P3a 7S7a II wm IJ7S ISM ai30 6 09 1543 IS7A 14 IS 23H nai 3410 SIM a3 7 3433 4 nw 47 3 40711 ftT37 B784 5 4 a34 len S415 7IU 7 7344 044 on iioca 0139 tISfl nu iioi 1144 laei 1111 1711 I74S ir7S M i mo it W4T 4041 40M 4300 437 IH UW UOJ u t Ut MM aiH u na a l Int oiM I WM MU U7 77t I J410 MOÏ ftflSS 0S10 BSI8 M IflttS 10030 10 45 10 3a lM3b t07 fl 11130 11233 n J 11430 IIMO IITO um iaft53 1 M 12740 13904 13931 13031 33 l 13406 IS7S0 1S043 I44fla 14043 14 fl 14 U I4 4e I4t93 148M IM3I ItWn III86 161 Ifl338 IBS41 1113 leStA 10610 I71 IT3IS 170 17711 I777S 17780 IIOOJ 17070 10007 101V 16M1 1M41 toass laeii IMW tmo iS77n isaos laisi itsis tMV7 imsh ttm iv M iMio aoiai van xhis 304 3 900311 wrii mmw 30806 90017 30021 04B ONGfCOIB OttttS da b d i floti ttwi aaauM wolk Blot m i ptoaia fMdpl 9 MM d wltotflf lr llkla9 lV l bl