Goudsche Courant, woensdag 10 februari 1943

nondcrdag 11 Febr 1943 Bureau Markt 31 Telefoon 1748 Postrekening 48400 GOUDSCHE COUBAHT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Pryi 5 cent p er nummer Stite Jaarcauj No 21163 Chefredacteur F TI ETER Gouda DUITSCU WEERMACUTSBERICIIT Zware afweergevechten duren voort DF MOBlMSATir DFR Dl ITSCHE ARBEIDSKRACHTEN De A N P coroespmHlen tiT Berii n meklt Ue vciroixlening betreffonrie de mobtlüatie a n alle aj lxuliskiTaohtien m vat met die budjenlamdero doch wel de atoalishuT geirs vwi hot pmotectoraat Bo hemen en Moiaivie ïlatei kx zein e n SchrutirainigehoriBe waaronder ni de eerste plaat FViiiien 7ijn te verstaan en weiiiloht nog eeraige nader aan te wTrxi i irn groeipen Ten aamrien v am cue be wnikBig der boze Me gebieden v r klaart men v m bevxwigde iide dat dertwis een aan nltiiik naniLil a nbeidi krachten heblxn geleverd en aat op iMrt oopmblsik nnits v ajst S iaat wntreii uiHbreidl rig der verardenng tot dczi gebieden D Fttkrer OBtvIng In ilJn nootdkwarlier de RelclialeMeT en Oauleiter Llnka van den ruhr r Sprenger Murr Slürlz SlUrach Ilanke EIgruber Jordjm Reclita van den riUirer Wrtnreiclij Schwedecoburg Hlmroler RoMiiberg Epp Erich Schwari en Ley Va ITalalota Hoftinann Stapt Eh atige verliezen der Sovjets by Donetz en Oakol Met opperbevel van de Dultsche weermacht maakt d d Woensdag bekend pe iware fweerisevechten in het laidelül e deel van het Oosteluke front Maarden o k gisteren met onverminderdr hevigheid voort In taaien afweer en vy lirachtite tegenaanvallen werden jeo botalewlaten opnieuw iware verlieten toegcbraehl Bil oplevende gevechtaactiviteit In w Weileliilte deel van den Kaukaaus rdcn alle vUandelUke aanvallen die deeii roet ateun van pantser agen werden gedaan atgealagen In het gebied van den bovenloop van it Donetz en ten Westen van den Otkei aector brarhien de Dultache dlvlllc op vele plaatsen den cipmarHch van den vUand niet alleen tot ataan dorh wierpen de boiajewiaten met zware verliezen naar het Ooaten terug Hlerblj werd een vijandelijk regiment cavalerie b jna totaal vernietigd In d e gevechten hebben irh de I68ate en 49ate divlsiea Infanterie bUzonder ulerschelden In den centralen sector en in het Noordelijke deel van het Oostelijke front veniep de dag over het algemeen kalm Aan t front m Noord Afnka sleohtB pwalBe lujJ e activiteit van arluliliorie en vorkffliTi nigstro T en EKi i k liom mt nwer pers bestookten doelltxpftcjid Mjaind 1 battierijon m het Tunesische hoogliand Bi eon aamval overdeig op de haven tnxjffen sraellie Duilsche g vechlisvlK gliugfTi een giroot vraclu Ohrp met 7waTe bammein en vernielden verscheidene op Iiagplaatftcn In luclïtgevpchten sehoten Duitsche jdgem 16 viiandrtiikc vliegtmijcii hot Enkele Brilst lie bon rrtnwcrpeTB hebben in den afgeloopen nocht Jto rmusaaiiwaililen Bediaan op West LKiilfeh gebied die in malitwrr op icht art nKltT eeniRe mtwejikmg bleven Dwtsche Bcveohlavlieg luLEcn b i i barcteerdiein Bistere overdag veirsche i dene plaat en m Zuid en 7uicio tbngelond DK tNcrLSCIIE rilOr b NDA De diplotnatteko corr van h t D N J clirtjtt d d 10 Februari Vandaag hebben in het KngeWche Laghuishula enkele afgevaardigden viagen giHield die liet karakter van bebteltl w i icdrwgen hurchiU was aanwezig docil lontwijkende antwoorden bewezen dat i liim minder te doen wai om etn uitlafi vm regeel ing ztjde dan wel om de propagadwtUehe uitweiking die het tellen van i evragen t eooede Zoo werd Chuichl l b giviaagd zondci dat liij daarop anwu ic Kaf Of de Bnische i geering een plan hedt i t Dult chHnd verhjnde t den zt sd n ooi te d Hn Uitbreken want dit Is de vyli i jeorloB waaivooi Dultschland In nunder d I 0 jaar verantwooi dettjk la Hier woidt In den onbchuldlgcn vorm vj nt t sleiltn van ei n viaag de geschiede vervalM ht Volgens de bekende Brits l mattlode tiacht men den ttginatander inoi t ölscrlmlneeren ofachoun door de f Wliedenta van Furopa de laatste liondi 1 jatr au een roode draad de politiek van prool Brltt imilë van het evenwicht ei Icrachlen loopt haatzaalind ooilogen aai wakkerend alle stieven naar e iisgtzlndheid verhinderend Men weet in Duitse hland dat liat nie noodlg la zich biJ de weerlegging vin deigtlijko leugens slechts te beioepen op DuJIsehe historici doch dat do geschledvorsching ook In Engeland en In de Vel auien lot resultaten la gekon en die de tn w Lagerhul gestelde vragen rceda priori Umillen als drieste propagandliitische Wttidel He IS notoir dal In dezelfde mat Jis Duilsrhland steeds In liet belang van den Wropeeachen vrede heelt gewerkt Engeland ds belang had bij Europeeache onruht en Hialv gewapende conlllclen begunstigde vorderde of zelfs zooala in 11 14 door ea stelselmatige nm lngellngspotluek van iard VII den oorlog op doelliewusti wijie rbij heeft gebracht Oe Bnische politiek U van oudsher gerieh f t tegen ledeie steike macht op het eland n el hel doel den oorlog tegen haar JW te bereiden en uil te voeicn Spanje fl rland Klankrijk n tweemaal DultschJlja nebben alduj door Engeland uilsluiend r ergelsche belangen den oorlog opge3 h gekregen Allen herinneren zich nog n i S POÜlnl en van den Führer om SI Engeland tot ei n vergelijk te komen i n u opa hit eimfllct Ie besparen Churcliill o Jïïr en den iKiilog boven de ereensiemming Het stellen van vragen kufrhtil I giilml bemigt 7 l Ul IJk hel verbloemen van nuchtere MuZ rte juisl ook voor Fngcljnd mstanc conieiiuentles CANDHI I V IIONOEIlST WI G Ie ÓJI lie herlchlendicrst meldt k wna medegedeeld dat Oandhi besloten X 21 d igcn Ie vasl n B Lk ng vaa Candhl l aaar de TO aehe benchtendlinjt uil New U lhl tnrnr J Kevolg van een uitgebreide corGar ii i onderkoning veaarln tnhl heïchuldlglng van de 1 and wee nei congres veranlwoordel ljk Is voor een CJil rden tielnont porlrgen en maIW f i r andhl g ifl vcel rr de re T Ie sehulrt v n de e voorvnMen eilderk van Candlil rrel d n UrtSi ïf vergezeld van een hegelel BuhH l L Indische regecilng W d i verklaring word ge Wif iKtie regeering Oardhl ervan 1 Si M t lil m hel deel ♦ fttfcia van tiet vuten j 5 fn 3 u wonlen Voort wordt n de 4e kL R ï Oantthl heeft medege t èh i hereld ia vnor het geval t at tJWttal i vi H t l ien de hon 1 Ml Gebeurt dtl niet dan g W gevangen met de hnngentaMV n zul M duidelijk dat ii j rwaanlelllke vrtjtatlng hem I f kimnen tbrer inOlach regnrln la echter n t GROTthKF SITIIATIKS In aanvulling vp hel weermuhl j beiiclit vdn gii lcien ven ecmt het DNB 0 Ei het algemeen kan m n bi do huidige winleiigevechtci i icl c viial spreken van een eigenlijke fiontlnn in den i n van een dooi loopend systeem van loopgiavcn of steunpunten met nauwe ma en Veeleer steunt dl Dujlsche geveelitsleiding veelvu dig op een diepgestaffeld v rdedigin s systeem waai in de weinige bclangryke plaatsen tot sleui punten 7ijn gemaakt en een mobiele reserve an pantserwagens en infantene orn aties te illen tijde besehikbaai is voor tegenaanvallen Onder de wmteisehe omstandigheden is het voor de Sovjets met moei ijk door de e steunpunten te vernuiden met kleine niauheeieiKle groepen die hun infanleiiev igens en benoodigde hoeveelheden munitie en voedsel met sleden meevoeren in de Duitsche veTdcdigingsione binnen te druppelen Door eon dergelijke oorlogvoeiing ontstaan natuui lijk een aantal grottske mihtaire sifuaties waarmide de Duit SC he leiding reeds uit den vorigen wmtei goed vertrouwd is en waaraan ook thans geen gebrek is Sovjet Russische eenheden strijden mei het gezicht naar het Oosten tegen Duitsche steunpunten Duitsche formaties knijpen de ravitaiUeeirmgsverbindingen van Sovjet Russische eenheden af die van hun kant weder Duitsche ge vei hts rocpen omsingeld hadden Vaak ontstaan door de tegenwooidige weeisomstandighi den met sneeuwstormen en sreeuwverstuivingen verrassende militaine situaties In dien 7in moeten de huidige Soviet Russische berichten worden opge vdt die ge ag maken van de inremlng van plaatsjes in wier nabyhcid zich op hrl oogenblik dergeliike dooiKe iiiipe de Sovjet foimaties bewegen In dit verband kan slechte aan cien af geloopen winter word n henoMid toen deigeliike eenheden voor den aanvang van di groote operaties in hel vnorjTar van 1142 dooi plialselnke zuivcringsacties van Duitsche en v r lionden fonnaties uit den weg werden geruimd FeiwlRCI Oandhi vrit to laton Haar moim nu bliltt otivcraiMlerd ij ut iMiPd G iiidhl jl liH M nel hPt d I om te vasttil ni uit n lotwl voor d n diuii vdn de lioiiRerstTkln in vrillieid Ie steil i T r U lt wordt m de verklariniï f c dit rk Imibtclie nj eerlng Recnszlns V u iciTiei s us ith t M r deze hoi t ei ikiiv in haar aat este d politiek te laten afluigm DE Oüm or SUITt WLN VAN FNOill N0 DcFconomlst schrijn dat de Fndelsche ooilo sutlRaven reeds 10 l rot i l KUK lcr ziin in het in Octobei bereiku hnonupm dagelijks ongeveer 14 mlllloen pond stelling btdneen Het is w lai schijnlijk dat nj in ver bal d witt de eno ne torlog uitgave üvcr ee nofc tl PI r rullen stijgen PROF DR M TH HOITSM ♦ T t iTi tilt IS in dti ouderd m van 92 jaar overlwlei prof di M Th It ui ti a i u i tiongiieiaar in d Ooslersche talen aai de univethiteil aldaar RAJilOPROGRAMMA Vrijdag I Fekruarl Hilversiun I 7 1i r r 7 10 BiNO 7 Gi 1130 BNO BM At idemei tsni i k 11 Oil Willy Fherlé 10 TO Imperio Argentina 10 4 i Willy FlWTle 1115 Tno 12 00 Aio unk JO Soala olkeat 12 45 UNO 13 ml Ti sschi n li bedrijven liOOCevii prog 10 45 BNO 171 0 Zang en piano 17 to De speuider 17 46 Hai n mle orke t in BNO IS 40 Sr nit 19 15 Radio Centr Piano en ofVist 11 lO Taalcureua 20 15 Vi klanken 2149 BNO ÏSOO Imtr aoH 22 20 Walacm 22 50 24 00 Ope s progr Hllvernim n 7 15 7 40 Zie Hilv I 7 40 Cymn 7 Sport 8 90 Ijin llK uwvnosiicl tinp fl n Voor hlnnensel p rra 8 10 BNO 40 Gi 9 00 Orkeslenncerl lUIVOW Voor huwiviouw 10 00 CeodKd ultz 10 10 Zong ei piano lioO Vooi kieu ers 1120 Kineh rkoor 1 10 Stl onorkeit 12 15 Streekpr igrarnma 12 4S BNO 13 05 Plono 13 35 Gr UOOGodsd ultz 14 10 Alt f uit en plano 15 J l Voor vrotm IfiflO Kamermuziek 16 45 BNO 17 00 Voor iiipere Jeugd 17 30 Dlck WlUebrandt 17 45 BNO 18 OO Dick Willebrnndis 18 15 liepoitige uit arl eldnkamp Oig Todt 18 10 WecTisch roBr 19 00 8NO 19 15 Hadlo rentr Slnlkorkest 19 41 BNO 19 i5 Strllkorkeht 20 15 Operette 20 45 Atvlool en pi ino 2120 Svinph concert 2145 BNO 22 10 Avondwijding 2 20 24 00 Zie Hllv I GELD EN GOEDEREN DRASTiirnr miatrFofifn op BFRLUNSLHE BEURg Krachtens een liesciilkkmg van dm niltschcin rijksininistei voor Economische Zaken weike nut ingang van U Febiuan van kracht wordt wordt de handel m fondse i waarin meer nül erlngen t it stand kome op de Duitsche ef ectenbeurzi ii tot m r aangekondiging stopgezet Voor s zat op Zatetdagen gein beui men wrrden leuoude n en wordt voor de dager Niaani vt tot ci met Vrijdag de beurstijd tot een uur beperkt Op de beurzen bullen Berlijn mag slechts op drie weekdagen n 1 op Maandait Woensdag en Vrijdag een beurs gehouden wolden BUtHCfUoHd CREMATIE GENERAAL SEYFFARDT In a ui ccnaoud hctft giituTiii d dag in het crcmi o rnum Wifakn vi d d e vera tiimg piia4ilt3 gevon dfcmi v m ht L b otftiijk üvtTschot Vdin den ifuiteifuinitgtn n ial i A StyffaTd t ill het crcnmtoiium waai het liijik vvöPd opgehad I d wal tn de fdnniJliiei u i ui in en ttn a untail vr tindcn bijecav gokomien Rund ae küt doe gtdekit weaxil dKxtr de v aig vajii het vrijivviingtiTS S ü m Nedeilaaid tn waaixjip die i ab il en de on deischoidiingen v d i dui ovepItdene lAair n gel c gd waren do krla n stn opg€s jipelld waar oind tr die aïi dfti Fuhrer d tin Riikscomimnib iama d en lUnohsfuhiX r SS H mmi er fen iir Muiss Mp Nat lat die txrgaiïikS t bij iun bii n nIrcdtn van het ftboui ó bon le Pathetiquf in Btelhovtfn had ge pteldi spidik g c R pints ionne ixl girpTti ai d r Qu njei onkelle woprd en Hij gdi u mg aan ijn welgynriit cn de vncnd bchap en w ees eiop d ait liuitenantt c ncidal Sejffdindt in c e Wlh te jaren dwp tdcuiPgi tcM en § grefd is g word en omdiat eci vmeyere rici i€ n h tn v trla tcn hebhen Alis rtcht cha ptn m in htitt hg do tt cuiï oliJiMgcn moedig gtdicgcn tn is hij im laiak tioLiw bhjven vervullen V ele zijiior viiondien hel ben hun miak ei d maar spreker hoopte c Ht dJ e menM ihen eens tot het inz icht zu Ücn koiniiui dtait 7IJ hein onrecht bobben aanligt daanNaniiei s ét trouw giub even vritnaen bncht hij een gc to iVL e een knaliiien gKvet Teiwiii de kist diatde fape de die omgairuiiyt StanJicliten n St liubert De oon U e heer H bieyffa rait Jir dankte namcnb de iainihe voor de bei xi gto teUr g tn zeidie dia t dte achar ge iskvcnui gitcn WPaakgievoclior a ullien kots lei en It t siot werd Wi i heden nu treden gespeeld IF KNS OOI VAN I IHTFNANTOENEHAAJ H A StVFl AKUT Kiinliik AixiiuKi S vfftrdt wtiti p 1 No i iubt 1 1B72 Ie Bj eda Kelwrt n a s oon vjin diii Iatt rtii inuwstti ia OorloR in het mmisLeiiov Tionhov n A L W Se rtardt Ni rijn Uigtie tn iniddf Ibare schnolopu iduij vrfii 188Ö tot 1888 was hiJ U ci lin i m de H B b te Utrcf ht kwam hi m hH UeiLstt j Ml a cadit der artlUeile aan d € K uiDik ijki Ml itairt AcacUinie te Rrtfla In Juli Ift92 werd hij h nornid tol iwc deluitvaant dci vciiin irlil i t In dt i i ing w i hij uistiiicteur aan de arLiMenei cliilet C ooi In No cinbfi 1808 weid hl b i i und tot eerf le luilfnwit au 1900 tot lÖO wis Sc ffdrdi itrdai in dt 4irtiUcne tfi i schapp 11 aan de K M A w lann hij a lt i ling weid gedtt ichc ld aan dt Hooi re KriiRhitUwi waikt hij In 19 W verliet Van l JOe tot 1938 rtfrrale hii afwi feMcnd blJ de e dartlUene tK bij dtn gt neraltn staf In Apiii 1011 vt l dt tin bonotnini lotkapitein in op 1 NovPinitier 1920 to n MiJwas gc iPtaciiPOrd bïj de Franathe nrtiUtiie weid hIJ majoor waarna htj te Met e n iMKifrtni t u tusfh diiilK t tls hfI cursus volRde Me ITR lag van 2 Met 1024 weid htj luiUnant kolfww 1 al hoedaniK hij het be el o fr het tweedt rPi inuit veldartilliiip aan n irdrte Anderhalf ja i latei in Ortobrr 1925 kre g o ei te St tfaidt het coinini do uxi do ecMte aililUi ubrt ade In welke luiictt hij In April l iZh 1 tt kolonel werd bevorcterd I e bêno ininii tot neraal majoor coiTutwiMiani dci eerste divLsie In de o rst Jaren na ziin pensmmicej ing t ld ht In tal van piöiuii jï in de 111 Ju i 3941 tiewsiit h rith op vii oik van cV 11 Riil omni s Il IS vooi h btrctfe Necl erlandwhf gebied irw l de vorii im van etn iegioen an Nwlerlandsche vrijwttHgeri t vvK i Kn iiti ijd tegen h l iMlsJewisnu Op 1 Febiuan 1 MJ btnoeituli Mus sert It tït yn gemachtigde voor de aangelfm i heden tH tieffindt het Ne iti landsche LctUiti Luitenant ipeneraal Se ffardt was dnfi r vaji veto oiKlei scheidingen hij wat groo officier in d Orde van Oranje Na i ui n ridder In Orde van d n Nederlai d icht n W uw I h d ht t on iers htid nj hlcok n or lan dnnw n dien t ils officier VonU was hij officer van het legioen van eer officier in de orde van de kroon van Helg commandeur 3e kla ise de Danebiogoicle tn OMMniande ur k asnie dtr orde v n het Zwaard van Zweden Bouwt mee Door deelneming aan den sir d tegen den wereldvgand het bolsjt wisme dient men zijn vaderland ea neemt tevens deel aan den opbouw van het nieuwe Europa lodeie goede vaderlander stort op giro 432100 verzoTgmgsfonds van het VTijwiUigersiegioen Nederland DE JEUGD IS IIFT BELANGRIJKSTE Hedenavond om 19 00 uur spreekt Max Blok ijl over den zender Hilversum I m de aerie biardende kwesties rtver hot onderwerp De jeugd is het belangrijkste Dt laatste gang van lui enant generaal H te s Gravenhagu Langemarck Studium M n chrtjrt ons Ik heb een en ander veileld üv r d voorbereiding t it het l ngeinaitk Stuchuin Over de opltldtn ttlve eit ld de leidir mIJ nog het volgeqde AUe candldiatLii die na de laatste schtf tlng 7ijn overgebleven volgen den iKaLfjaiigen cm sus in de Duitsche taal Nadn n worxlvn 7ij verdi cld in twee g roepen De meer op de piactijk Ingestelde tan dldattn kunnen n Duitschland een vakopteiding geniettn ttrwljl de meer theoretlseh bcfraafdc leei lougt n de eigenlijke LangcniriiLk Studium volgen Deze wordt n In vier scmefcttrs leder van een half jaar gtgeven Naaet het eigenlijke onderwijs dat de caudldalin volgen worden ziJ gedurindf hun studietijd ook vertrouwd gemaakt met de votksihe wereldboschou wint Teverw genieten zll een algemeenvormende oT vt eding lij wontn voordrachtsav md 11 en leJingen bU zij maken achoolrei cn en bezoeken schouwburgen en conc rton Gedurende den geheelen cursus wonen zij In een internaat Hier wordt aan kameiaad scliappt lijken omgang groote waarde gehecht Na het laatste semester voltfi ei n emdexTintn Dei cr e die hier vtxir sliipt is gtrethtlgd ajin een JHiitócl e uinvori it t ziju sti die voort te zetttn Indien gewnisclit kan nui echifr aan een NedtilandBChe milversitut afstudeeien Na voltooiing der uoivcrsltitre studie la elke student geheel vrij in de keuze van de Pi nes waar hIj IJn ber ep wtl ultoef nti Dufi de Jongt IJS komen wet terug naar Nt derlai d Alfl ze dat witten zeker Nog een vraaj de opleiding gescliiedl fn Dl tst ind Wi t IJ van da Nederlandsche Jniii tis DuttachtM mak n Nitiiuillik niet In de eerste plaats zou dat niet kunnen Fen rcclitgeaarde Ned rland r bllift Nt der ander WIJ willen allein de besfiand ge egenheld on jongelui te voni ri door h t I angemartk Studium uitbreidt n tot Nedt riandache Jongens Het instllmit is er nu eerunaal en een tweede oprichten in Nederlaiw zou zoo gemakkelijk niet gaan Daar kointr we later misscM ii we toe led er et 11 die meent dat hU In aanmerkmg komt kan zich melden bi lut I ingemarck Studilum Waalsdorperweg 12 Den Haag B verstandig gebruik kan men met weinig gas veel doen ZITTING VAN KI LTt UKKAMEK TE AiMSTERDAM De NefterVjijdüichip Kul titimkdinuT dueit adia ailiJtiu iie bij liut suude veKir riie iUr en IJ iijs zyn ujiigesliotitTi n txi dat op Maindiag 15 Iibirtjari tii Mianidag 22 Februiairi door het gtlidebi stuur spreekuur zal v rd iv g lie uduvi m hft gdvuuw Kelder gracht 786 Zi die DE INHOUDINO OP LOONEN VOOR DE VEREVENINGSBELASTINO De cRnitinalie p rsdli r6il van hot NiedkT iidBOhe AjibeKfefrunt ireldl Kot NcdwHr disfhe Arheiidsfrort doet een beroei op ée Be netisfuhrer voor wiovct ïiiet hun to ige gta n l i pel vaji die lio mn igÉ houden trail bale van óo VMcva Rshe f fii g om lihami dese heff img voereifi rekini rig Ie nenwru ten bewiio v ain hun vxwmemen degcrvin dte lm hun ondeiTtwminig werkjaam ïrjni juisI lihans aooveel k m bun v rmoifjen u bij te rtiaan Oe V RIIOO IN VAN DtN KINO HItlJSI AtDe renT l per init v n het NAF scl I f o m iiil r Pils vvf d bekend cemliakt ifi de kliiderbllslag verhoogd met ingang vin fli uilkfMii R over hel vierde kv nitTaI van 114J In VI lo m vallen U echler di iii belallng ovei dat k eart al leedi gei ehiid vimdal il nu aaispiaek kin ven oen gemankt opeen aai vu 11 de UJtkctiin lliiil zijn bl indere nnuttegelen l e trillei om df i II ibfiialing zoo vlot moHcliik te I 111 veiliieiiM 11 Men wordt daarom verzocht geen aanvrapi n om ultbelnting bU dt orRinen li 1 dliien daar dit stoediti tpt eKtra li l £ Wi 1 I 1 11 en bijl volg lot tlldverlles leldl nim Nc4 VnlIiliHenM Dul ende n iit leu duizii lm zorgen ildiii de titel VI I 11 korte film van den NVD welke lil H t Jiet Ne flei lantlHChe volk lo laten zien wit lil deze tlidi n voor de ni Tdor goed ft MlittiKiin wouit Kodian I i hul vri iiui n w I n In Rl 1 11 i e te ld tiiin f n te VI 1jietiii luiir f U vairinlle op di Veluwe teiwtjl personeel van den UVO zich intuiHChen üvei ie tliutsbitjvi nde kinden ii ontfermt De Jeugd krijgt geleg nheld zïch te amustereil In ei a mooie oni evlng Maar ook atelt ili Vollisdien t kr aiiiveipleegnleis bese ikhi i till J geboeirle van een nieuwen wei e ld burgi r en wordt gezorgd voor de gezondheid van het kind door middel v n genee kundig onderze ek en achool tandverxorglni De film die ongeveer een kwartier duurt zal binnenkort In all btowopen In den lande worden vertoond A Seylfardt De stoet op het Toujnoolveld PolyBoon Meyerï = StadsHicuws Politierechter te Rotterdam EEN JAAR UITGESTELD Er stonden twee veevoedt rhandelaars uit Hekendoip voor den rechter onder be=ehuldii iiiff dat zij ten nadeele van een client 3580 kg aardappelen zouden hebben verduisterd De e partii aardappelen hadden 7U onder Ijei ustiiig gehad om tp stoomen ij ouden de ge 5toomde aardappelen echter hebben verkocht zonder dat de chent daarvoor loestemniing had gegeven Alvoreni de zaak werd behandeld deelde de raadsnnn dr mr J Smit uit Gouda den rerhter mede dat zutis inziens deze zaak geen straf aak is doüi hoogstens een cuiele kwestie De partij aardappel n was door zijn cliënten welisw ar ontvangen en ge stoomd doch de chauffeur van hun opdrachtgever was de partij ni t komen iflialen oi danks herhaald verzoek D gestoomde aardapptlen konden toen me Linger in de ketels bltjvcn n evenmin in de fabriek zoodat verdachten de parti hadden ver kocht f n de opbrengst direct ter beschikkingn geste d van hun opdrachtgever Deze had daarmede echter geer genoegen genomen en een klacht wegens verduisieni p ingediend H t geheel vormde dus een civiele kwestie waarin de rechtbank to beslissen heeft De rei ln r wis het met de ziensv ijze leni dat het hier een kwestie van zuiver civielrechteli ken aard betrof en heef de zaak aangehouden tot 5 Januari l 44 DtefiUI van 3000 turven Conform deji eisch zijn trt f25 boete subsidiair 10 dagen luchtenis veroordeeld twee Smlwijker W S K en T K wegens diefstal van JOOO urven in veri enigng gpp eegd B T K waren nog lOüO turven ii l eslag giMiomen Wat Waar Wanneer ThalU Theater De sier T n Rln met La Jana en Fntl Kamper i Aanvang 7 uur 11 Februari 1 uur Nieuwe Rrhouwburg Voorstelling Vreugde en Arbeid 13 Februirl fi uur Kun ttnln SLimppotmaat tüd ten Inie van W uerhulp Nederland AI OTIIFKe nSDUNST Steeds Rciipend des nachts alléén voorgeneesmiddelen Apotheek P Weüer Gouwe 131 Feuilleton Nadruk verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Nedo landsche Roman doorT J A U CORDENS 42 Hir was een verw ard gestommel ai düm wagiMi en e n oogonWik later w ird eir gescheii e n uit het raampje ven der coupe naast ons Boven al het rumoer uit kiomk het scherpe B si v wi dien onileniappemdiem atoom uit die locomotief Ik houd het hier niet uut rei Mfred We hebben toch nog eon revMver bij oma I aat ons naar de officierengaan Blijf zittcin zei ik hem Qwywiweet wil wat hy doel Wat kunnenwy dsi ir fttot e n revoliveT uitirichien In den weg lioopen is hel eetuge en zes hijn n d lar op d t emgenblik ook nietbij on kr op one gezcta lwp gestald Maar ik bedünk v voor om hior tiiiivvi in dtt hrrk Ie bhiven zitten riepKevning Ik heb t Tv loivolver m mijn ak en m mijn valiico zit er nog cem NiH in jij d o Hij stoid op en tezelfdKTlijd v TsplmtiPTde eon kenge I ek half opgedrokk i jalnuz ie voor oris poTtiierraam en v iog iJii dwn Jnt ï len kant 1 aar bu lm Mc 11 en gmg tiie dieur van ons compart imeot opon en Ene Spirlhmg kwam lium n Hi zig eropgtwtkt uii Blijven jtiïhe t ich iiflen nep hijons tüi ecïi Iroi p opslandelmgcnnoemt din tr 11 C4 r vuur n jullitkunnien oma vun pi 1 n nut z ijn Hg het zich 1 p d n TKnond vallen om zich nu t voor de laanipjcs bloot te geven en kroop n nr liei vorticT Jt lc i I eU 1 mt l 3ok op dtn gamó te gaan liggen zea hij het is w lniet tolk maur hel is vtihger W it go jip doen vroeig Alfred Ik ga maar den imtTwilileiir antwoarddie hy Ah ik er hior uffisprinigben tk ot hrt dicht Vt bij t aiaX je niet d x d8chictiefv rltpKi nln öe otdiaten kunmeji toch welvoor dait dmig zorgen Voor den kantonrechter BOKKEN FKKORT IN OirDERKERK Uij de Oudei kerkaclie bokken en gelten was de gelede veihoudlng verbroken er w ireii wel geiten maar geen bukken Uit was de ondergiond dat gisteion etn koopman uit het goeds Üuderkcik voor den kantonrechter wai gtdiigvaaid omdat hij als eigenaar alIh ins houder van een bok dezen bok Ier dekking besihikbaar heeft gesteld door drie geiten van ten Inge ettno düui genoemden bok te laten dekken ulks terwijl deze bok niet was Ingeschreven 111 het stamboek dat werd geliuuden door de rechtspersoonlijkheid be ilttnde gettenfokvereeniglng Verbetering onzei geit gevestigd t Ouderkerk i d Llssel welke vereeiiiKiiig volgens haar statuten of stithtingsbrief het verbcteien van het geltenras ten ttoel had Het was een noodtoestand verklaarde de koopman De vereeniging tiad sletlits een bok en dat was te weinig voor de gehcele geitenschaar m de gemeente Het is geen automaat sprak d ret liter begnjpend Ue Ouderkerker had over het gebeurde in een langen brief al een kleurryk beeld opgehangen om te wu cn op het bokkenlekort dat blijkt vjldoende stJireef hiJ omdat er ook bestuursleden bij een wilden bok geweegt zijn daar kan half Ouderkerk van getuigen Da s niet netjes vai de bestuurgleden zeide de kanlonrf thter effen bij de mondelinge herhahng van de opmerking De koopman vond dat hij met de ter bcsthikking stellinK van zijn wilden bok eigenlijk een poede daad had verriUil in de en tijd van voedseldistributie Hij doelde er hiermede op dat velen gaarne ei n geit houden ter wille van de melk vtraarom uitbreiding van het geilenbez t van belang I3 Als de veieenifiing geen bokken heeft kan men toch net blijven wachten aldus zijn redineering en daarom had hij voldaan aan het verzoek om den wilden buk te Rjvcn De keorznde van de medaille hield de anibteraar van het OM voor door er op te wijzen dat verbetering van het geitenras evenzeer van belang is en daarom is er de provincialeoverordenin die voorsi hrijft dat alleen in de st mboeken van de plaatselijke vereeniRingen inspsi breven bokken mogen 1 oiden gebe igd Eisch f 10 subs 4 dg ÜJt valt tegtn zeide de Ouderkerker want Ik heb hel niet gedaan tut winstbejag maar om anderen te heKi Vijf gulden of twee dagen btóoot darechter T De koopman deed afstand en haalde zijn portcmonnaie te voorschijn om te betalen Toen opeens Kan het met met een rijksdaalderafgemaakt worden Pas m 1 ir op gaf de rechter teruic den volgenden keer wordt de bok ooknog in besl ig genomen Burgerlijke Stand Geboren 7 Ffbruan ö Sena Mam Johanna Kr v a B Cjuudriaan en J de et uw Da Costa k dt 12 Hl Fcbruaii Geerinndj Pi tronella dr van L C NieveJd en P WiKtinans Koniijnü eeft 32 Getrouwd 10 Februari J J MareetnM P F WaUhle 3 Oostcïwljk en G Horiies J van der Havaen M L M Rlji W de Kluiver en M A Tamse A Huurman en E Buurman A Cf Boot eaH an der End O ve rieden a Fetiruaii tvert Sandeid Ti J Hoofdredacteur J O Wcystert Rotterdam Chefredacteur voor Gouda eh Omstreken F Tleter Gouda Verantv cordelijk voor d advertenties L AkkersdlJk Rotterdam UitRceüster JM V Rotterdamsch NIaimlbiAdf Rotterdam K TU Dealt bemerk je wel die zijn illoeome t hun karaliijnion bezig Adaeul Ik zag hoe de jonge luitienMit d Iwmdlie van het portier naar benedem drukte half oprees en het stof van zun kiniie n klopte ailis wond hij het Jammer VMm zijn mooie iinlfown Toen apwng hu nsiar beneden g toeg meteen het portier weer dlicihil Als dlie heit er i vamr lievend at brenigt aei Kceninig mot etn triMimg inde artx m Ik hoop het We blipiven luneteiren noar het ratelende e weorvuur en daaropeegie hoocv ien we de zware lonuiJJieni van den ponir pom Gelukk nu zaïl het g uW gedaoazijn meenide Alfred Maar het waa noig met gediaan Gea dikke zw iTle rookwolik vloog lanfl d in trein en een pnkikelende hicht van brandend hooi woei den coupé bmnen Zoudien ze d n waigen m im paarden m bragml hebben ges okenTvropg ik be ing t Neen z ei Alfred het gras aian dienkant vun de iijn atiaat m brand doorhet ranmpje hier tegenover kiun je het lOien Inderdaad raig ik de smaille stexieik ven ord gira die de anidk ïie zyde van d sjpooilim begren sde vlanwrtten Heit W3b etn sjiol opwabncijd en even sntl stervend itroovuurtje maar het mjaktc veel rook en b lemmerde de crdedigiiiig Pliotwlmg zweeg de fKvmixan en het w alsof ook m h t veld het gwwcir vu ar zwakker werd iiuuien we g red zijn Gwynn kwam den coupé weer hinn r miar nn jekiat stond emsiii Drie m m a in dieti overkant en de res hier aan de partietwi hoonden weHtrtsley schreeuwen Wordt vervolgd ZON EN MAAN Zon op 8 04 onder 17 45 Maan op U 43 onter 1 S2 Men Is erplleht te vrrd lK t tonwndrrgant toi gonaopkaauA Laotaams a voertnl i motten en hall aar oa loaMwdwcaof ODtttokcn worden