Goudsche Courant, maandag 15 februari 1943

ïï ï iË J in A n 17 12 38 56 ift 4 1 11 9 8 6 18 5 0 13 10 32 82 J oeders Zooah in de dagbladen oHicieel bekend gemaakt li voedingisuiker op betchuiibonnen verknigbaar SUADEX is de zoeta vloaibare voedingssuiker voor babies en kleuters In ilacom ven 250 gte m è 64 cents en 2 beschuitbonnen BijBpoth endrog Sftód VOETBAL Uitslagen van Zondag WILLEM n KAMPIOEN Eerste klasse District IV Elndboven Wülem IT 1 8 NOAI BW l O MW LONGA O O Roer n ord Maurtts 2 0 Reu Spekholzerheide 6 2 District V HSC Heerenve i 1 1 LSC Veendam 0 3 Achillea Be Quick 1 d Leeuwarden Velocitai 2 3 In district IV bet aaide Willem 11 he ka npioenfcchap Vier kampioenen tjjn nu bekend FeUenoord Enschede WUIem II en Heeienveen In dütrict I gaat het tittschen Hernes D VS en ADO District H 2c klasse A Gouda VIOS 4 0 BMT VDL 3 1 3e kiasie B ONA CromvUet 2 1 Schevenii en VCS 1 3 4e kla e E Stolijiijk DONK 3 2 Gouderak Oudewater 6 0 Haastreclt Waddtnx vecn 7 O Kc rve 2e k asse A Sche tnlngtn II DHC ni 10 0 ADO in HW II 1 1 ONA TI VLC m 1 3 Re tiVL 2e kla o B RFC III Sparta III 4 2 ADO IV Hermes DVS ill 4 3 Fcijlnro ï IV Gouda III 3 I Rtserve 2e klasse C Xerxes III Sparta II 1 1 RFC n Gouda II Ö 1 Hern es DVS U En ma 11 2 1 Reserve 3e kla e H Ncptunuus IV Schoonhoven II 5 0 Spana IV GSV U 5 0 Oiympia II LvceUioi IV 2 6 Xerxes IV ONA III 3 1 Gouda in veiligheid AFMATTENDE HOEST Uren achtereen dia hevige hoestbuien die U uit de slaap houden Daartegen helpt de verzachtende en stillende Siroop Bonnema f r flocon f I 15 Voortdurend sterker Gouderak is aanzienlijk sterker Na een half uur bezwijkt de Oudewattr verdedijjing als A van Vhet keihaid lai dtn doelmar MALTOSTASE Fthrlkênie van BI OM ALS cniiema Oudrwatf r bet n helpt Goftderak ain het tweede doelpurt Koit daarna maakt J de Bode het derde en even later uit v ije positie het vierde 4 0 J de Bode gn C Kasborgtn voeren den stand tot 6 0 op Na de rust moesten twee Oudewat r spelers wegens blessure het veld verlaten Het was getr hoogstaande wedstrijd HAASTRECRT WADDINXVEEN 7 Steed aarivalleit De thuisclub heqft nlefi el rnpeite gehad met het zwakker Waddmxveen na den eer sttn tot den laastti minuut hebbeVde gaat hee en het duel de btzoekeis belLtJid Voor de pauze maakttn de geel w arteW ler doel punten in de tweede helft werd de stand opgevoerd tot 7 O D OeN K 2 uit de knel in Afdeeling Gouda ZWITSAL FABtMEKEN Duldeloos maar niet hopeloos mlU AKKEÏITJES in hul De AKKERTJES ne men wel niet de oorzaak maar wel die vervelende punen verrassend snel weg AKKERTJES stUlen direct alle ptlnen en maken dat U zich prettig gaat voeka fkemnAKKERTJE Qe Nederlandsche Pijnafiller N PAKKENDE FINALE Gouda IS uit het gedrang Bfti purt inas Ir den be lissenden wedst ijd tegen VIOS de laatste van het corrpetitiebeizoen noodig cm m veiligheid te komen nraai de roodwitten deden het secuur en bekroonden met een khnkende 4 0 tege die van een enthousias uillen spreekt hun kranlgen emdspuirt Zmo 18 het efn blij slot genoiden l Ii wel een merkwaardige finale gewec t door den opmarsch van de hekken luiters doch gelukkig hield Goudas herstel gelijken tred met dat van BMT Wat een pannin andeis door de kracht ontploonrg var de orderaan staande BMTer die ook ditmaal wonnen zoodit Gouda 6 herstt 1 en het succes van gisteren wel heel noodig zijn geweest Een ontMiapping ujt de gevaarlijke zore dus op het nippertje maar naast de vreuj de daarover is er de groote voldoening dat het op eigen kracht gebeurd Is door de fraaie prestatie var drie achtereenvolgende en goede overwinningen Deze zes punten uit drie wedstrijden zyn er evenveel als uit vijftien on moetingen daarvoor en deze vormverbele rirg IS niast het directe succes wel de mooiste winstpost De poxitie van het uitgespeelde BMT Is nu ht t slechtst VIOS heeft wel een punt min der echter nog twee wedsliijdeii te spelen en dat zijn twee kan en Gouda VTOS BMl Ook ONA was aan de winnende hind nel aan tegtn Cromvliet maar ovengei s is etn grooïe reeks nt ierHe n te rt teei Lti van DONK en Cf o Ie in St Iwi k ei vnr alle reserves Voor al deze elftallen warm het moeilijke wedstrijden vee l tegen pre Itrdtntm znodatViet ver es er in zat In V ere e kh = e wonne i alle thu cl Jb Stolwljk en met groote cijfers Gouderak en HdiaUectit httjjLtn rege imi gt suL csstn u u i Nu Gouda in ve I pheid en Sc onnhoven kampi en is Is i dit ra cn de c moetitie spjnn njï f ewtKtt FiktU rc nvt zij i none 1 eltm I h nri n ar ra de ic ui tTtr vfl g tffi zat het wel n tt 7 0 vaart loopen Alleen Gouda lil moet noj Ondertmo jjm OORLOGSSCHPSE Venelitflng M lt cl ppi MOLESTVERZEKERINGEN betchodiglng von gebouwen tnbo d U invantoniien vaar tuloen nr bcdnthschaoa n huurderv g ook voor binn nvaartuigeiii p noontijka ongavotlen geld geidtwoorden tn pracioia Halfjaarlijksche Schaderegeling M er dan JOO 000 obiactan ii n raadt varzekard voor ruim MHTNILUARD Voagt doorbi ook Uw belang on vraagt inlichtingen bi Uw At urontte bezorger I MEtWf KAMPIOENSCAVDIDATEN IN Di KL SSF n V r de Afdee mg Gouda werden glsteien gespeekj de wedstrijden Ie klasse A DONK II Haastrecht II 6 2 GSV III Lekkeike k III 0 5 VZP I GrootAirmers I Gr mmeis niet opgekomen Ie klasse B Moordrecht II Zwervers II i 5 DRD I Grneneweg I 2 4 2e kla e A Ohmpia IV VEP U 5 0 2 kidbse B h TO I KBO I 0 5 De topelftalien wa en d tmail met in acj e Van de staartploegen heeft in de Ie klasse A DONK II zich met een 6 2 zege keurig eweerd waa dorr de politie n nti laatst staalde GSV III dat opn euw e Inor iee zwak s gewordin In IB beginnen naast Moercapolle en Olympia III nog twee gegadifilfn Voor de eerste pHats op te konen Grocneweg dat Jammer pfnoeg met haar programma een ïtuk ach er Is behield me slecnts t n vf 1 espuni meer de kans om nojj et n rol te jt iin pflen en daa raa t gait Zwc vers 11 dat den Jajtsten tijd In uitste k don vorm is r 1 wederom met groot ve ci 1 uor on slee ts twee verliesn i ttn mr r dan de i e iicrf de ai idac e vrawT In 2 B behaalde de kampioenon KBO de negende ac iteref nvolaende ovorvlnnng De standen in de Ie kl se 1 i Ie k a c iodUo tbtoód GEBR TEN HOEVE Si ROTTERDAM Tel 38427 DEN HAAG Tel 3332 d KtRK EN SCHOOI Gtruf Gen Tvtetal te Doi irecht ds T Dorrtf tr n tt Ophftisdpn en d W C La iniiin te FVnerdaiT iuid NtKl Gtift C t c rl t RirotpLn naar K alinE liiPvetr d J v Wi n te G k i hr Gf ef Kfk A r tnom n mar Workrndam di M 0 erdur Oud Gtref predikant te Dordreclil u Hoofdredactetir J G Weysters Roi c n mChef red icleur oor Gouda en Omslr Knf Tieter tjuuda VerantAoordtltjk i it ad prtertel L Akkerïdljk Rotterdarr L 1 1geefster N V Rotterd mfiCh Nieuw dBotterdain R 7U Inp uiis van K idit i ADRIANUS RIETDIJK en JANTJE rOMPSTRA èoUbtn de eti U kt ii s te gevin an hun vcKirgenomeo huwi ijk waalvan de vo trikk ng zaï plaats hebben op 25 Fetr as te T r Ape Rottcrd im Schiebreieksche aan 54 b Ter Apel Westerstraat 36 Toekomstig adre Burgvlielkade 60 Gouda Aardewerkfabriek vraagt Meisjes Aanmelden Jaagpad 8 Aardewerkfabriek vraagt Jongens Aanmelden Jaagpad 8 als een spmneweb is de moderne dsmeskous Zoo n kout lelf ts reparoeren It onbegonnen werk Daarvoor zijn onz kouscnreparatnce die er in geschoold zijn oniichtbitar óa ladders op te halen ook in de fgnste kout nik wat nog maar n ukkler In den vorigen oorlog kwam hu btj Atbert Heija Ook toen distributie Maar ook toeq zat bl Alben Heljn de v ste wil voor om zoo goed mogetyk de klanten te bedienen en bovenal de A H kwaliteit hoog te houden Albert Heijn beschikt dus over tweevoudige dlstributie ervanng MevTouw HUETING Jonker Huize De Molenwcide Katwijk aan den Rijn vraagt tegen emd Maart een flinke Dienstbode Werkster en 2e meisje aanwezig tf 5 cL Groote expeditie onderneming vraagt voor directie indienst reding een Kantoorbediende mnl Br no O 1028 bur v d bl Stoomerij en Ververij vraagt Strijksters Aanm Amerika 21 bij l arnemelksloot In een Butgergezin te Loos duinen kan een Meisje plm 12 14 jaar P G als PLEEODOCHTCRTJE aangenomen worden Brieven I S Klaui Quarlesstraat 3 te Loosduinen MEISJES van 15 laar en oiidir Aanmelden Turfsmgel 29 GEVRAAGD NET DAGMEISJE en FLINKE WEKKSTER Uefst voor Dm dag en Vrijdag AI R1 VAN MAAREN Wijdstraat 13 Slofomerij en Ververij vraagt nog een Jonge Dame voor kantoor Aanmelden Amerika 21 bi de Karnemclksloot Gevraagd per I Maart nette Bakkersbadiende van IB SHaar H K Raleland Groote Haven Haastrecht Op een labnekskantoor wordt een aankomend KANIOORBEDIENOE GEVRJUUiD Br Bo G 1068 Vur v d bl Een decopatlel hoefcfe in Uw huiskanar of salon waar bi een laukiiil oci ii artislitke SMEEDIJZEREN LEESLAMP laat We hebben die nog in voorraad en tevens tal van varlicli tlngurtiktlan dl hat Intarlsur vtrfritian an gaialligar makan WtLLV BRÊNKMA N NIEUWE HAVEN 26 fOJTRI ICA VRAAGT MEISJES plaksters ipaksters enz Flink loon reisgeld wordt vergoed Voor nadere gegeven omtrent loon richte men zich tot ons filiaal Kleiweg 8 Jong Echtpaar z Jtinderen loekt een Huis ef KaméH eo tm met keuken of gebruik van keuken Brieven p A VAN OÜDHEUSDEN Sttoofsteeg la Gouda in het Jopenöoor jT 1 s succes f AjL 1 van hfli Ittca T Ktf Dt bckMdc pty I IIBK cholooc FRANK REL SCH leen hoc U vnt ca ov r luigcnd It c oord hunt roeren ontfir ik offlsiandlgbed n Dulacadm ot lto rctfU nil groot lucccs iiln Vraagt InUctiiingtB Moderne Glasbrillen kunnen wl nog In beperkt male r invaren Vok kundige reporotie lnricbting VISCHWATER Particulier zoekt mooi visohwatcr liefst een wiel met feel Snoek Brasem enz Ik betaal ƒ 150 p seizoen Br onder letter H Kantoorbodchandel HAECK Rembrandtlaan 52 Voorburg Gevr agd op groot Kantoor r f wi Typiste en een aaak bediende vr Mulo diploma vereischt Br no G 1060 hur v d bl Te koop gevraagd Dressoir met talei jen Salon kaatje SCHOLL Krugerlaan 1 TE KOOP GEVRAAGD Duitsch lieuiten ameublement SCHOLL Krugerlaan 127 aers FRflnKREUSCH WAGENWEG f H IEM QPtlCIEN Kleiweg 108 t o Thalla TE HUUR GEVRAAGD mgsni Zlt Siaaplcamtr met kookgelegenheid Br no O 1031 bur v d bl Juffrouw b bhh zoekt Zit Slaapkamer met pension op netten stand Br no G 1061 bur v d W Aan een plaleelbahkerij kunnen MMliilii Mi Troivilijld arbeiders geplaatst worden alsmede iragdla pcfMncct voor alle afdeeliogen Aanmelding VERLORENKOST 7 Uw oude gramofoonpiaten hebben waardel Wq gcvci X4 40 et p pUat Afhalen gratis N V H es Co Gouda Muziekinstrumenlenhandei Kleiweg 54 STOOMCRlftii VER VbRlJ VToagt Naaisters Aanmelden S Amerika 21 N Karnemelkilooi GEVRAAGD door jong ecbt paar zonder kinderen 2 iNEEM KAMEIS met keuken of gebruik van keuken Br met opgave van prijs ofidnno 1417 Adv Bur Keuzei ka nf Rofhustenstmat 381 b Rotterdam Maatst hier Uw j advertentie loenen li er dikmaal In let dit heeft een mk bet is zoixler kleer dat is ook van be even uitkeken het Goudsche Ug seizoen ge cncurea aftcli lang KcbaHRar locpFn 1 GOUDik VXOS 4 Direct na 4CB altrap een éoelgnuit Er werd met veel enthousiasme van weers kanten aan epakf Een hoog tempo was daarom het gevolg Gouda had anel succes reeds In de eers e n nuut echoot Stoppelenburg blJ een doflwM steling keurig In het uiterste hoekje 1 0 Even golfde het spel op en neer doch daarna gln Gouda meer en m p den toon aangeven Na 2o minuten bij een doelworsteling uit een hoekj hop ontstaan trof een boogschot van Multem doel 2 0 De gasten bleven zich energiek weren hun tegenaanvallen werden steeds alnjker De Goudsche veredigirg wa echter op haar hoede vooral Honkoop was er zeer goed m Toch bleek wel dat de Goudsche voorsprong nog lang geen veilige was zoodat bij den aanvarg der tweede helft de spanning er nog volop in zat Er werd ook toen zeer vinnig gestreden VIOS was het meest gevaarlek maar doelman Signer die druk werk kreeg was uilsteker d in vorm Na tien minuten namen de hardwerkende Gouwenaars het heft weer in harden De rol en werden omgedraaid Na 23 nimuten trok Gouda er na een hoekschop op haar doel p otse mg snc van door Boef pa seerde eenige tegenstander schoot echter teRen den paal doch Stoppelenburg plaatste den terviggeapronge bal in t net 3 0 Direct da irop kopte Boef ui een voorzet varuMuMem fraii In 4 0 Hiermede was de lrf be=ltst Gouda was tellig de bcsle ploet zij vormde een goed geheel van gelijkwaardige krach en die allen voldeden De spelers van de kort geleden gewijzigde voorhoede begrepen elkaar uitstekend zij liet n in de eerste he fl veischeidene staa tjes vei a erid combinatiewerk zien De verdedigers nanin geen risico hielden hun plaats en gaven geen der Hagpnaars vrij aptl De gevaarlijke midvoor Volk van Gogh werd door Scholten uitstekend bewaakt De voor de laats e dr e thuiswedstrijden aangebrachte wQzlging In de roodwltte ploeg is een succes gebleken vooral wat den doelverdtdiger betreft ONA CEOMVLIET 2 1 Veelal sterkere besockers onproductief Cromvliet was na den aftrap bijna voortduierd in het offensief en drong de Ihuisf ub in de verdediging Na 12 minuten namen de gasten bij een algemecnen aanval de leiding tO 1 Direct ra den aftrap maakte Bieslieuvei na goed doorzetten ge 13k tl 1 De gasten zwermden gerege d vc r het Goudsche doe maar doelman Flier wist zij het vaak met geUik doelpunten te voorkomen Bij een hoekschip op hel ONA doel miste FUer doch op de doel iji werkte Spruit nog Juist weg De eerste speelhelft verstreek met Cromvliet voortdurer d in het oftenöef maar de Hagenaari w ter hun meerderlieid niet in doelpunten uit te drukken Het was de rwachting dat na de rust ONA het spel in handen zou nemen maar Cromvliet bleek met van zms hel Initiatief prijs te geven De bezoekers bleven onvtrmoeld aanvallen en al waren ze met zoo gevaarlijk als In de eerste helft zll gaven de Goud he verdedigers volop weik Et r doelpui kwam aan dtn o erkan ra een kwart er nam QNA door een fraai do Ipunt var V d Broek de leidirg 2 li De ga ten hielden moedig vol doch slaagden er met meer in Fiier te verschalken ONA krteg wel iets rneer dan haar tnekwan een pc 1k spel had de verhouding t eter weeigegtven STOI WIJK D O V K 3 2 In de laatste minuut beslist Aarv ke ijk zag 1 e er rirt naa uït datHp thi i xib de ov wmnirg zou beh er Wel dee de Stolwnjk den gehee on wedstJtj lU laktii UI miaar a e aanva er werutic uo de ai vcdtd gtndc gec r fgp lacp Ormidde ijk na den aft Tp rec de t lJlsc uh hr spel tn harden Een vr iretvan Verdnold wordt keu g 1 gekot er f ei a f r Schrei ai de luu ei ai u t beide ma on re doe an R s ekend Èij een do rb aak van DOMv c t dyouterieën Zoilet benoodigillieilen O riDRI VAN MAAREN Wijdstraot 13 Rent U al een Prachtig Dan vraKea wc U alleen naaar Van Rijn s moMcrdpotjct ook in ie leveren I Hoc mmder leege potjes hoc minder teurite Van Rijn m jslerd DeiieU Dot de dehett er ook hti I VanRIJN Ploatsta U reed Klelntie POTTENKIJKER T d Boa hard tegen den uitgeliwpen doelman en deponeert dan den bal in net net 0 1 VrQ spoedig daarop scdiiet G Bakker uit een voorzet van recht onhoudbaar in © 2 Stolwijk zet nu talrijke aanvallen op maar Brouwtr is m groot chen vorm In de tweede helft is DONK eerst aan bod Geleidelijk komt Stolwijk In et offensief I t spel wordt lorscher en zelfs worden twee Stolwijkera naar de kleedkamer gezonden De thuisclub krijgt een vrijen schop te nemen dien Bunschoten benut 1 2 Nu komt Stolwijk los Ontelbare malen moet Brouwer handelend optrcdci TIen miruten voor üd krijgt de thuisclub een strafschop toegewezen waaruit v d Heuvel mschiet 2 2 Heel DONK verdedigt nu en heel Stolwijk valt aanr Duel op duel speelt zich voor het Goudsche doel af Vlak voor het einde heeft de thuisclub succes als bU e n verwoede schermutseling de bal via tal van Ei elefï in het ret verdwijnt 3 2 GOÜDERAK OUDEWATER 1 klasse B 60 10 S 18 37 22 21 14 25 30 18 33 22 58 15 1 Moercapelle I Olvmpia III Zwervers II Groeneweg I Gouderak II Moordrecht II DRD 1 ONA IV Nieuwerkerk I 7 twee winatpunten in mindering JODAN BOYS CSSM O Na et nut ISHekonieii Het spel verplaatst uch vlug van doel tot doel met de Boys het meeit aanvallend door het betere positie kiezen en het goede pel van den nuddtnlmie De Goudsche achter hoede was goed op drect waardoor CSSM geen kans kreeg Met een 2 O voorsprong voor de Gouwt naars door doelpu iten van Keppel ging de rust In schiet 1 0 Aanv il op Oudewater verdediging opv bal van J de Bode gaat ret gedacht had dat Oudtwate dors uit den hoek zou kon rfkend De gassen wo den slot n en het is Run geluk Voorhoedt egio kansen nvul mutt de gen Een kopIV er de lat WJirnj dt im J 4in i hiüét mis t u geheel ir at de G uder k bonj it laa Fi n Na de pauze wed CSSM geheel OD eigen hellt teruggedrongen en slechts enkele malen kwa n de voorhoede van de bezoekers voor het Goud iChe doel De Jodan Boys voerden door Keppel en Boot ieder twct maal door Verdouw de He d en dt Gelder dtn stand tot O op Door de e zege bt houden de Bois een kans op de bovenste plaats HANDBAL VIRES II WINT MET 1 2 Kleine nederlaag der damev Vlres II behaa de gi erin oor de com pctilie Van fit Ned Handbal Verbord e n da erende Ifi 2 overwmnng op het zwak spe onde Dynamo IV uu Rellerdam De wed tiljd hid en zter eenzijdig karakter De rust girg reeds in met l U 0 Topschutter in de7en kamp wa i L Deklter die reg n doelpunten voor zijn rekening nam Het dames elftal spee de e Schlcda n tegen DUS II en verloor rret 5 4 Zij vu dtn met dru in al ttrs t n m i Jim n oe t f n der beste speelsters wegens een blessure uit vallen De Goudsche dan es wisten Jot eCn minuut voor hit eirde gelijk te houdm Toen werd het be = s crd doelpunt gcmaak PLAATSELIJK NIEUWS BOSKOOP Predikbeurten I Djmsa 7 30 uur Jeu txlRjjsl Juliirus rdal dt he r J SiieÉcw i vidin Aptjdooi n W x rti ig Gerei Ge m€tr e 10 en 4 uur ds de BJois van Gouda biddag voor het gewas Concert éoncordia ÜBÜer leiriirÉ van haar directeuy dko if er F A Gne gojie ud BoöegTWen fèf de Ctir mu iiek ieretirnfrg Ifeirwionae Concor dia Ml h t v r eniigijigsgieibounn aati de Rozenilaan haar aar ijk ch cofcert Het muziekpiTOgr anma werd keurig f r V ol ujtige xl en oogstte veel aipp as Ten sicite w e J ten filtn vertoond GOl DFRAK Jongen onder w gen Na bij het Beierithe wegje op den IJsseldijk i een ongt u gebeurd dat nogal een prrstig karakter had De vrachtrijder Ber a rbacht I 11 1 1 VFP l 4 Cuuda n m i LrkKP fc rk n H t t II 1 4 no K II 0 T t N r I 11 3 S ill 9 1 in t 3 21 1 0I V Dommelen passeerde met zijn wagen laeaan een anderj wagen was gebonden Een jongetje 4an Heuselman htdden onr=iten wïgeii vast en hep zm me het re pan ea Hn stniiKc de epkwam onder ecrtw van den achtersten Wilden De Rn tap kreeg het w oover btiiK en schoiidef Hn is in erns igcn tne nd ir het zicktnh i s Ci uda ip enumcn THALIA KLEIWEG 103 60U0A KOUSENREPARATIE Mee Nog slflohls 3 dagen de sparnende him vol verrassingen SENSATIEPROCES CASILLA bensationsproress Casilla Ufa vana met Heinrich George Jutta Freybe e a Tiagang 14 Jaar Aanvang 7 uur EiRd 9 30uur HET HOLLANDSCH KLEEDINGHUI Bleekersingei56 Gouda Heeren Confectie Jongens Confectie Garenspinnerij vraagt Kinder Confectie Zoo goed als het maar kan öök NU nog IK ZEG MAAR ZOO Z G Parfumerieën Toilet Koffie en Koffie ii nlel hotzelld en wie de Gruytar a Koffie kent neemt thans d Gruyter t Kofiieiurrogaat want de Gniyter blijft Artikelen DeGruyter Balt A de Jong STOOMBLEEKERIJ vraagt Oost Haven 29 Tel 3364 Geschoolde Wasscherijmeisjes en Leerimgen Aanmelden Turfsmgel 29 Lost van O corvoirrentie w Cuak W Berlt dat troun hum