Goudsche Courant, woensdag 17 februari 1943

IWWU ft p i O e NACf r HCBi zal ophou ie ala het vastzittend oorzaak van de h 1 prikkelingen rif i loskomt Neemdidrv de beroemde snel siii oplossende AbdijMtJ Vanouds bsprogfd bij huw griep bronchitis astliij AKKER S Ons pnpidkoope patroon ONDERJURK in da malen 40 rn 4V Ik beti bt na door m n onderjurken heen Het is een klacht die in dezen t d nu tüe maar sporadisch Iets nieuiüs kunnen koopen vaak uiordt gehoord Daarom hier btj het patroon i an een onderjurk dte ittt Itoee lapjes kan lüorden oetnaofct Des noods nemen li e er een gedeelte van een romerjurk voor die we met meer dragen We hebben ook irel eens een nachtjapon die alleen maar op den ru0 is i7e3leten ftteruit kan met dit patroon en een klem lapje erb0 uitstekend een nUernardiq tp onderjurk worden gemaakt Patronen zijn in rte malen 4r en 44 verkrijgbaar aan ons bureau De pr s van een patroon is 10 cent teekenmg Vobach A Co G van Klaren Jaoobui Leonardaia Maria d ï n J L OkhuUzen en J M van Vliet OFFiriFFLF MEDFDFFLIN E MAXlMr M GROSSIFRS IN DETAiILIbttNi HIJ l N VÜOK n Ilcknidmiklng No 44 Deze prtjslijM geldt van 17 Febnnii 1941 De eerst vermeld prijzen ïijti rosju prijzen de tweede de prezen voor h consument Dt grossier iprijzpn h reu hoeveelheden per 100 kg d t ie men en per kg FRUIT Druiven Groep III overige sooHf n I I 28 Appelci Groep I Cox Onrj pp nz IA Ü4 I groep I f O Pippin enz A 61 0 7fl gi ep l Oranje Pjppin enz B J8jO Oiö G l pq Goudieinti f n en I A 01 O i u ecGoudieincttcn enz A ƒ 46 W O iii j o pGoudreinetltn enz B 30 038 CrooBrab Bellefieur tnz I A 54 l cRiotp III Brab Bellefltur enz A ƒ 4 groep III Brab Bpllefleu enz B 2 i Groep IV Jaque Lebel enz A ƒ 38 gioep IV Jacques Lebc en B ƒ 2a ej Groep V Over ge soorten A ƒ Ai oL groep V Overige soortt n B ƒ 24 Peren Groep I Beurr d An jou 7 ƒ I 50 OM groep I Beurré d Arjou en 54 06 w gioep I Beurré d Anjou i ƒ JO ƒ O 38 Groep II Leg poi l i eo O 0 fc groep It Leglporf ƒ 46 50 O 5fl groep II Legipoi l i 23 50 ƒ O 29 Groep II A Bredero 1 r ƒ 46 50 ƒ O 58 groep II A Bredeio t pz 23 50 O 29 Groep III Beurré dt Me o enz A ƒ 43 ƒ O 4 groep III Btu rt Merode enz B ƒ 23 50 ƒ 0 29 Groep Overige soorten A ƒ 30 ƒ O 38 s ep Overige soorten B ƒ 23 50 ƒ 0 29 Voor bezorgmf van fruti mag door dOa n 1 et per kg in rekening gebracht wordt boven den verkoopprijraf winkel Voor de afwijkende qualiteit van bo K gen temde producten alsmede vnor ir t 11 uitschot moeten prijzen berekend wo dej die in een redelijke verhouding staan t 1 hierboven gepubüceerde maximumpnjH welke gelden voor de beste kwal cit inkoop tegen lagere dan de gepub cei maximumprijzen moeten de verkoot pr aj dienovereenkomstig worden verlaagt Het vruen van hoogere prezen Is xtnfbai j Bewaar deze opgave en gebruik Nieu Ae opgaven kurnen de v t e ij orge dig maken l1 BESfFLTERMIJN EERSTE CONTLN tSTS KWARTAAL jp de bewijzf i van ovVrdrathtiet eerste ojrlmgonlskw artaal 43 kanhl hartdela ei bc telltn t t n met 8 1 l j iï Inndsche prf ducenten t l 15 Mei 1943 oor bestellingen tn ht d kan n n deze bevvi zt n van ov i ier n i aanb edtn te t en met 15 M 4 let Rijksburedu voor IJ er en S aa I s Hi ut 11 aal II b GrdvtnhdKe STOLWUK Centrale keukea In deze alir eente IS een aanvaig gemaakt njefden verkoop van vvawne maaltijden uft de centrale keuken te Gouda Meer volkstuintjes De gemeenteheeft besloten overj rgaan tot de uitgifte van circa 40 nieuwe volkstuintjesHet pergeel l ad vaarop deze tiÉntjesuitgeze ztJiA Wogden is gelegfcn mde buuJtsdiap Bfcvënkerk Doorldpze ntaiuwe uitgifte is het antal wkstuintjes m deze gemcerte gestegen tot ± 150 Het vong jaar zijn de tuintjes uitgegeven door het Burgerlijk Armbestuur Vrouwen verdnng irde mannen Op 1 Januari 1942 bedroeg het Stmtal inwonen 27 t v 1364 majwiei en 1352 vrduv en in o 1 Januan j 1 E767 1382 mannen an 138 $ vrouwen zdodat het vrwwrnoverschot m deze gemeente 3 bedraagt tegen een mannenoverschot vong jaar van 12 SCHOOISHOVEN Diphthene Cfcdurende Februari zijn ter gemeente lecretane 5 gevallen van de besmetfclijke ziekte diph therie ingeschreven viaaro der een bij een marneiiik perioon van 30 en f bj em mannelijk persoon van 10 jaar Burf erlijke ind GeN en Franc sca 1 r ia ei VTi A F a E eiike cl ei A H St a e Ai e 7 T A v i Pu ttii en In plaits in kiar en Ondcitroawd Mr K DE BI DUW in COPK J 1 DE VRIES Dl hu t ksinzegening al pia it vind a Woensdag 3 Mdirt tf 14 i r m de Nid H IV Keik te Ros um Gt d d or den Welti rv Heer Ds R ter H nr Bnmenv Predi kirt Ie C innf 1 en Ge ceenheid t t Kelukwen I tn ni if n p cttr kcrl t ijke p een igi eid G i h v r Fcbi 43 Hüb iim Gt d AFKONniGINf Idk Art 48 1 n W Bil Beseh v in den Kanton rtchler te Gouda van den 4 Fibr 1 143 IS aan GFRRIT BOTH wonende te Waddinx veen en aid icr geboren 16 December 1922 Beperkte Handhchtmg veileend tot het uitoefenen van een aannemer nemer en timmerbcdryf en het daartoe aangaan van een vennootschap onder firma waarbij hij tevens is gemachtigd tot de ontvangst de uitgave van en de beschikking over zijn inkomsten en tot het aangaan van alle verbin enissen tot voornoemd bedrij betrekkelijk met uitzondering van de in art 484 lid 2 B W genoemde D B VAN DER MOST Notaris Waddinxveen 15 Febr 1943 S V JONKER S ZONEN BRANDSTOhFENHANDEL vraagt voor directe indiensttreding een AAIK UIIOORBEOIENDE m of vr Aanmelden aan het kantoor Jaagpad 25 Aardewerkfabriek te Oouda vraagt Mannelijke en Vrouwelijke ÜERKKRACIITEII gesflioold en ongeschoold Aanbiedingen aan het Oewesteiijk Arbeidsbureau ofW Tombergstraat 48 Gevraagd Julfrouw V d Hulahouding niet ben 40 jaar voor direct Desnoods later Szabo P Maritzslr 6 Gouda Werkster gevraagd voor Donderdag en Vrijdag Gr Beatrixstraat 15 Stoomerij § n Ververij vraagt Strijksters Aanm Amerilca 21 bij Karnemelksloot Mevr Korf firma T Zaal Markt 32 n e Zalm vraagt flink meisje voor huish wi Zond vrij 1 erstond gevraagd net R K meisje Boekhandel M F F Vcrkaaik Lange Tiendeweg 35 Voor direct gevraagd op handciskan oor joniitt of aank re koop DIVANBED met matras I 50 CylIndarburAu IS5 SIMONS Gr jacobastraat 2 vr of mnl Steno gewenscht Ur no O 1105 bur y d blad Uw oude gramofoonpiateft hebben waarda Wi geven 30 i 40 et p plaat Afhalen gptis N V Hees Co Gouda Muziekinstiumentenhandel Kleiweg 54 STOÜMFRl cnVhRVERIl vraagt Naaisters Aanmelden Amerika 21 bij Karnemellislooi Tehuiir voor direcl 2 met kookEeleKcrtheid Hr no O 1104 bur vd 1 1 wering van Vch j ri zuim werden Riir rKjke sHuid Ovprlpdcn H Baker 79j weduwil 0 in ntaliika RublloatI BEKENDMAUNO Itet 11 a Toot kcUnt l ea Uiutgenooten loo mo6 lU t n he werk te houden door mede te helpen lUt i ervanib re rond itolten niet verloren gaan Geelt d rom de ebruikte soepbeentjes iook al iljn het er welplg aan Uw Khlllenophaler die voor dodnendlng aan de Indubtric lal lorgen Itémt kwantum ia meer dan de moeite De aandacht wordt er vooits op gevesUgd dat beenderen niet in den vuilnisemmer mogen worden gedeponeerd Gouda 15 Februari 1943 De Burgemee er van Gouda Vrederechter te Rotterdam BELEEOIGING DOOR DE BRIEVENBUS De gezu G A v Dijk wonende te Waddinxveen hadden een klacht Ingediend tef4tn juffrouw A F Z v S uit dezelfde gemeente wegens beleediging Op een dag in October j 1 hadden zij of een harer aan de deur staan praten met een buurvrouw en daarbij opgemeïkt dat juffrouw Z v S op eemgen afitand stond te linsteren Toen de gezusters even later weer m haar wo nikamer bij elkaar zaten hoorden ZIJ plolielmg door de brievenbus roepen Vuile ellendelingen Vuile NSBsters Tevens een grievende ui ioep O er de ziekte van den vader der gezusters Dat laatste vooral had dtn doorslag gegeven bij het aangeven vah deze zaak Lij de politie pe verdachte juffrouw liet verstek gaan Het O M eischte ƒ 25 boete of 15 dagen hechtenis t De rechter Veroordeelde conform Economische rechter te Rotterdam GEHEIME SLACHTINGEN TE WADDINXVEEN Reeds J maandien zi4i d 18 jainige tandibouw TEZDoo B v Leeu w n te WaiddlBixveen ui prew iiitie e heohttcas omidait hij op 27 October j 1 dear bij geiiolpfn door zijn 21 jaingien plaategietioot d i tiuiciid T P B k ikamp tut e schapen had geslacht Bem fert dal zoowel hij als zijn mcdevordiaohlie Ixkeiwle VtTd v Leeuwen h id hotj ecne schaap m t t ji mes doodf gestoken eti het aiHiere met een hatSfftdoodge4 1aigf i De arndtT had gfihoipen bij het opliaingen en villen dor dieren Veird v Leeuwen ontiktTide dait hij nig andert ilaclBtingcm h ad verricht en BOide dikt hij met die m c e buurt van zijn wonini gevxawlen vier schapen vachten een j titerihu l m ecm kantr poot nu ts te maken had Hi t OM vond de wij v artp dt schapciTi iNn gedood uitcist it d Een dir d ren v i s verkocht voor ƒ 150 Het vorrendc 6 m in Jen gevangen iseitrif rrtct aftrek van het voor arrtNt en h lelde Comfoin d verzoik verooi ce de d reehtt i Togen Bektnkamip d i 2 i n uand m he h tin s i coeh 1 ij h t aci i t n o eirge chikle roi h H ft ge cedd eiiSchle de officier dat ctn hechtenis zou worden opgelps ge ijk am het voe ran st Al ze o vtjoord ce o rerfitier Sohipper W Los u it dezitlfde gemeente die 10 k g sehapenvleetcih hmd gt kociht a ƒ 4 per kg tec geegenheid vaoi zijn29 jainig huiv l ijkt fees hoorde ƒ 250 boetie of 10 dagen hccnten s tegen zich eiisohen Het vxinnis luidde ƒ 175 boete subsodnaoT 30 dogien hec iit iPiB Kaas als loon De 41 jarjge landbouwer T de Jong te BeiribennvoiKle zou op 7 September j 1 8 kaïzen en 2 k g weiboter onbe v oe0d voorhanden hebben geh ad Het bleek dat veird door hem vervaardigde ongieetienipeldie ka ie aan e n knecht ala loon had v iBtirekts Verd lieweeirde dat hij kaas boven het arbeidsloon had gegeven Hot OM vorodeirde ƒ 250 boete subsidiiair 10 dogen hechtenis met verbeurdverk jarmg Het vonnis was ƒ 200 boetie subSKjiaiir 30 da en heehtenue met verbeurd verklaring Varkeits vervoerd De 49 jariigp landlxniwer C G v Vhet uit Haasrtirecht en de 40 jarige kooi nian H Ganeemen uit Gouda zijn eMc veroordeeld tot ƒ 100 boete sui Bxiiaiir 25 diagen heditenis omdet tij op 6 November j 1 varkens hadden ver voeird Het O M had tegen ledeir 3 weken gevongenisstTai ge orderd SCHAKEN Cnr M nilinfit adfê Uarlct II tiouda Oploaalnfi Probleem No 1 A van A W Da Biel Bee punten Wtl Kb Dct Tdl Tfl Pdl g Zwart KM nu TM I l Lbl Pal Pel PI r h t Dcil dieliii 1 PcS mat L Kd9 I Mi mat L Kdt 1 Pel mat U TM I 0 1 mal L Tb3 I Oe4 mat t Pd i Ml mat Oploiatnt Probleem No ISB van D rraiH kenatetn diia punten Wit Kb5 Dg pn pi bl hl b4 K Swan KM Pet pi dS fl t Dn dreigt 1 Dett en PM mat I KeS t IMIt en I I d rH mat L Kdl I PM en Pes mal t L Ke4 Del mat ProMeem H IA Wit KtaS Dgl Td TM Le PS pi b 14 lacbt atukkan ïwart Kcl Odl Pdl pi bT e e9 h4 leven tukken WH iwefi In twe zetten mat mttnm N tiB wil Kcl DM Tfl Lgl Pdl Pel pi al a4 J h4 rtlen itukkeo Zwart KM tl pi b d M 4 r ll ▼en ▼ i ijkken W eft n Irte elten mat A i SftoU VOETBAL Ned Voetbalbond PROGRAMMA VOOR ZONDAG District I Ie klasse E iarta S ormvogels District II ZeUasse A VJ3L UVV VJOS Quick 3e klasse B G D A Cromvliet Terlaak O NA V C S Olympia G S V Scheveningen 4e klasse E Bodegraven Moordrecht Haastrecht Ammehtolsche S V Oudewater D O N K Waddinxveen Schoonhoven Rsereve 2e klasse A ADO UI Laakkwartier II DHC III Scheveningen II UVS HVV II Reserve 2e klasse B Hermes D V S III Fortuna II De Musschen II RFC ni Neptunus III Gouda III Reserve 2e klase C CVV II Xerxes HI ODS II HermesDVS n Rpierve 3e klasse H Excelsor IV VOC II Neptunus IV RFC IV Sparta IV Olympia II Xerxes IV Schoonhoven II GSV II ON A III Indeeling voor bekertournooi GOUDA BIJ EERSTE KLASSERS In de wedstrijden om den Nederlandschcn Voetbalbeker zijn de elftallen uit Gouda en omgeving als volgt in de voor competities ingedeeld afdeeling E HBJS VUC Gouda UVS HVV afdeeling H L F C Cromvliet Olympia VOGEL VVP afdeeling X GSV Gouderak Stolwijk Haastrecht Moordrecht In de afdeelingen wordt een halvecompetitie gespeeld twee thuis entwee uitwedstrijden dus waarna denummers één tegen elkaar het bekertournooi volgens afvalsysteera voortzetten De wedstrijden beginnen 28 Februari of 7 Maart De eerste en tweede en de derde en vierde klassers zijn bij elkaar ingedeeld n Bijzonder aardige afdeeling heeft Gouda getroffen met de Haagsche eerste klassers HBS en V U C en twee competitiegenooten de kampioen HVV en het Leidsche UVS Dit lieteekcnl een paar aardige wedstrijden als een gewaardeerd verlengstukje van het seizoen Olympia ontmoet de competitiegenoot Cromvliet en drie n euwe ge iehlen de derde khsser I F C uit Leiden en de Hiigsihe vierde kh sers VOGEL en VVP Daar zit wel een k ns in voor oftzc stadf enooten De overige deelne mende elltalleh kc n en uit in etn ravonile utde i k rig GbV met Goiidelak Stolwijk Klaa iiteht tn Moo diei ht zoodüt qf m ertt geval étn ploc in deze streek is die de tweede ronde h nlt PROGRAMMA 28 rFBRlARI Het p y sran rna voor 28 Febni in UK VCS 0 A Ojnpa Setie vxr reen Be ecnavin Xmm rs o fche S V MoordiTpn D O N K CufVi a tirr HEfi iiccnt W tM xv een Gej dl rok O N A 2 H V V 2 Gi t3ÏÏ5 H Neptunus 3 GSV 2 p urus 4 ON A 3 Sclioerhover 2 Xerxes 4 O ymp a 2 De wedfctdid Goiida 2 pria te 2 voor as Zonc ag is u ge tt d WATERPOLO WINTFRCOMPFTITIE ZHFMKRING GOIDA Uitialagem van gsteravoi Boskoop G Z e 2 3 2 Boskoop 2 G Z C 3 0 5 Progrefnima as DmsdBg Gou we Bodeigmaven A Z C 2 Gc unve 2 Gouwe A Z C dames VOORCOMPETIIIE BEKERWEDSTKUDEN De indeeling van de voorcompetitie der bekerwedstrijden is bekend gemaakt In dis trlct n zijn In aid A ingedeeld Fmma DFC ODS Shedreclit en SVW In P DHZ EBOH Martinit FSV Pretoria en DFH in 3 Fortuna Pluks Aeolus Ur is en DRL en in V Leerdam LSV SSW Papendreoht en Gra vtnzande PLAATSELIJK NIEUWS BERGAMBACHT Wethouder D Blanken t Na eoi onge teldiheKi van e i vijftal weken i £ m heu diiaco i £S inihuis De WyJi ie Goudia op 71 jdrigeji ieeftajei overleden de hietir D Blanike Johu simdb 1 21 wetiboudicr dezer gemeente Weinouder BnaiuKai was met het openl ar lieven VTanfeergsunbacht 6 bet wai veir oeill eti m een groot aidintal functies heeft deze v ixia it e kjike en augenpeon iJMWilie burger zijn woonplieats iefteijH £ indB 1 20 was hij loei vwi feoT g n n teraad Voarls waa hu Ijiestaiijt w van dK Drmkwa rleidimg Bfe Vyf Getnoeniten en jaireniUinig ig lu hoofciin iend van de lir npen irwaard gew et Mot zijn gansche wenkknaoht ent toewijdling gaf hy zich ijn ailes wait h weltcijn van BengambcKchit en zijn inwoners kon bevordereA D heer Btonken wee tevens waamemend buTgemeeeteir De ienaardebefteliiiiig z l Vrijdag tusBOhen 12 en 1 viur giefichtedien Burcerlyke sÉuid G boren Cornells Willemjz van W J Kou staal en N J delJong Teuntje d v N de Lange en A M v Zessen Loop der bevoUung Ingekomen T Graveland vbi Deume Vlicrdest ïchedyk J 184 1 Vertrokken C V d Hoek naar Ha velte Nieuw eweg H 138a C By kerk en gezin naar Ammerstol Lekdyk 40 4Üknr du fe echtgenoote van J Zwarlbol had Biet ongeluk op de DyklafUi met een kar in botsing te komen Hksarby zy een gekneusde schouddlftn verwondingen aan handen en gezicht kreeg In de tol Wering van i ha vemini vier gevallen VanscMDolverzuim behandeld Hiervan werden er drie U vergadering van jlrf commissie ongeoorloofd beschouwd De heeren S Kameroen C Vedioeven werden herkozen resp als voDrzttter en secretaris n Nieuw vak Op het oogenblik houden een aantal ambachtslieden in deze gemeente zien bezig met het herstellen van versreten klompen door deze van een houten zof 1 te voorzien BERKENWOUDE Ontheffing schoaloprichting De OuiltuMirbeisicih eemgimig tot onderwuB op sllae aUiiien fc veripliehiti een school onderwijs secretans gienieraal van het diepariémemt vuu Otpvoenjiog Wetensdiap en lg heeft aan de Ver lUnekken van Jagsr formeerden grondig venleend van hët oprichten ven r X oritgezet gtvvoon tocetstaan dat dit oiKterwyib wordit geigieven in een school voor gewoon lager onderwijs met tenmimste aciht achitiereenivoiigende ieerjairen BODEGRAVEN Burgerlijke stand Geboren Catharina Hendrika d van J J v Dam en G G V Leeuwwj PetroneUa Maria d van A J A lloons en P Koemans Corn lia Johanna d van B V Dijkten E JgnsSen Ai ie z van E Verslulden B d Poorte Cornelia Paulina dlVan J A Vörheuvel en P J Borsje Dirk z van V Bode en W M Nobel Hendnk z van H van Wensveen en C M v d Veer Overleden H G Wijnman 11 maanden Loop der bevolki Gevestigd G Barreveld van Den Haag H W Bobe van Leid Lage van Alphen ad Ryn G L V d Wei W Onderwa wijk A An C Wamaar Smits van d van Den Haag Molenaarsgraaf ezm van Noord Amsterdam M eeuwyk A M E Boogaart van Utrecht J Verhage en gezin n van Lange Ruige Weide A T M de Loor van Haarlem C van Hanswijk van Zegveld C Staffper en gezin van Alphen ad Run Pas op het itiVW In de afgeloopen week werdffi weer twee rijwielen een uit een ieeg in de Prinsen straat en het and e uit de garg van de openbare lagere school ontvreemd Geslaagd Dalheer L van Staalduinen slaagde v r het diploma Engelsche handelscorrespondert e Veertien dagen voor stroopenj De officier bracht m hermnerirg dat er met Th vdn Benten uu Bode graven al eerder le s tejdoan tyas gewecit en dit werd in vtiland gebriht met de nf rii tha i rro st voÉ n eidac te had Zilh chu diÉ gen iikt aan diefstal Vd t dviuchlpr v r voor bij biJ den Haagschen economi schen reentei moe L veisehijri i doch versttït 1 t gaan De offic r vu aerde veertien dagen gevanpenisc raf de rechlei veroordeelüe cortorm dien eise 1 Met twintig k 1 iuikerperei v ss G val Kcittr ei it i ven e van door getain Ï J Tiid dje uit ei beongaa d gehapi i uichjde iau vvcia p e pB I i Ot o i ci r fonjderge i ediefetal en met krach I4y 1 stgian moeten wor en areiers vKirdcTi ale boomgaaratn t Piu derd zn x hij 14 dnger geva sjensstraf ei tb De reel r iei de die s af op Benoeming hulpfirtdjk Ti hu Tx ker Wj de H yiii fli Oiinccnte i benoem I ic h pyNJi de Brui candidaa i i er BOSKOOP Schaken Dtrj edbtn In n Nos van lilcr en A ie cfmpeti ie h n dtn Tijd tusschen A phtii voor Leidschen Schajkbi nd wor Alphen met 6 4 Predikbeurt Doiiderdag Chr Oref Keik 7 30 tur ds H J Weste rink van Leiden HAASTRECHT Winterhulp In den afgeloopcn week heeft Winterhulp jn deze semeeote een bedrag aan waardebonnen awlfeedeeld van ƒ 615 MOORDRECHT Biijartvereenigiog Voor de rompetitie van de biljartvereeniging Moordrecht wedden de volgendewedstryden gespeeld Gvd Heyden 90 91 moy 3 03 P van Kerkhof 40 29 moy O 97 IJ v d Kaa 53 40 moy 1 S L Tuinerburg 67 54 moy 18 P Tv igX 50 47 mo 57 P Vjy 4 Heibel 37 38 moy 1 27 H Vet teeg Bl 45 moy 15 C i gV 100 m moy 3 7 P van kertchof 40 34 Éjioy 1 13 C van drichem 28 2 lacj 0 87 G v dVHeyden 90 49 moy 163 A Bloot 67 60 moy 2 IJ v dKaa 53 44 moy 1 47 C van Adrichem 251 14 mov 0 47 A Multum 81 58 moy 193 Fr v d Heuvil 43 39 moy I 3 P Tiwgt 50 23 moy 0 77 H Versteeg 51 44 moy 147 A Bloot 67 93 moy 31 LTumenburg 67 98 moy 3 27 P vd Heuvel 37 39 moy 1 3 Fr v dHeuvel 43 48 moy 16 Dammen Et uitslagejn Voor decompetitie van de damtefeeniging Moordrecht waf en P Poliraa Frv d Heuvel 2 0 C v 4 iy Pvan Kerkhof 1 1 W v a Panne Fr v d Heuvel 2 0 i y Burgerlijke Stand Gebomi Cornells z van Cl HogendooB en LKlem Fy Gehuwd C Asscheman 27 J chauffeur wonende te Waddineveen en H Rehorst 19 j Loop der bevotilnK IniWbmenW Timmcrs en pczin van ► fewyndrecht fVX IIDERKERK a d USSEL LU TO wint LU TO speelde voor de compaitie een wcdstryd tegen Boskoop met als uitslag 6 4 voor LlJ Mp Loop dw bevolking Vertrokken van B 34fnaar Rotterdam Gvd Lmdensitraat 49a l van den Heuvel van B 119 naar feouderak B 139 J Kleibeuker van E van Sint Annaland Ingekomen van Fotferdam naar C 57 J Grfudnaan va Delft naar A 232 D Markus var Ifoevelaken XUabeth Aoina d en J J Aartsen van M L Deerend wen Margrelha Verlaan en A Ri C C Wlezei L H van de Graaff Johann 7 M van Lecud van J II elena d vnn loijen Annlc F A An n A J vin en Wtihelmtna 1 en J TcTip tnaar en A E Maria d van 3 G Pannebakker Cornelia C T de Grnot en A Bron AntJTi i 7 in J Kiiijf en M M Pi iio 1 Ov rieden J A nipnls 60 J eel ll rnoot ven A Xlitksma M H Sonnnns 79 J wed van K Tlin Harlofi A Am m 72 J Th J van Deureon 79 j w daiwn an MR Savert J c van der J igt 60 j eehlR van P J Punt r Soethoiit W J wed van C Hiiitii an NeettJe KnudBlia 2B j Ondertrouwd N G van de Poel 38 j en M Saveur 26 j WADDINXVEEN Tulgen verdienen i De landbouwci A de W heeft aawifte gedaan dat paardenluigen waren ontvrecmd die in een onafgcsloten landbouwschuur waren opgehangen Diefstallen opgehelderd Onder leiding van den bur empe ter heeft de politic klaiiheid gebracht m den diefstal vtJ levensmiddelen ten nadeele van de cjdjper itieve verbruiksen produetievIreAi ng On Voordeel alhier Het gfootlte gedeelte der ontvreemde goeie eli is achterhaald kunnen wolden De adeis K W en W v V wonende te Hazerswoude hebben een vnllednge bekentenis afgelegd A de R te Oouda bood alhier een rijwiel te koop n hetgeen de gemeentepolitie teri oore kwam Hierbij kwam aan het licht dat het rijwiel te Boskoop was ontvreemd Bij een ingesteM onderzoek door de politie alhier bljek dat K W V te Gouda zich aan dcfstal van distributiebonnen had schuldig gemaakt Te water De heer J V is door de duisternis misleid t zijn woning in de Gouwe geloopen pp zijn hulpgeroep kwamen spoedig énkele omwonenden toegesneld die hetSlachtoffer dat niet kon zwemmen op het droge hielpen Uil rtJdenden trein gestapt Üe heer C de Rooij boterhandelaar wonende aan den Brugweg jlhier is aan het station te Waddin rijdenden trein gei dat hij ernstig kwa gebroken sleutelba heupbeen is hij ni huis De Wijk te een uit den nog t met het gevolg te vallen Met een en een gebroken het diaconessen ïouda overgebracht V w SCHOUWBURG BIOSCOOP V 111 Vrijddgt I Maandag TEL 3750 Jg MHOiff SONNIAGSKINDER TOEGANG tlKEN LEEFTIJD BESPREEKT UW PlAATSfN OH Hoofdredacteur J G Weysters RotterdamChef redacteiir voor Gouda en OmstrekenF Tietpr Gouda Verantwoordelijk voor dead erterties L Aitkersdllk Rotterdam Ultgeefs er NV Rotterciamsch NieuwsbladRotterdam K 712 KABOUTER GOEDERAAD Ze draagt alweer een nieuwen hoed I I zullen Uw jaloersclie vriendinnen spijtig f mompelen ais ge Uw t ouden vilthoed bij ons hebt laten varf vormen tot een heel ander eht apart en modam modal j Maison Markt 70 Gouda Denk zónder ophouden aan gas stroombesparing Ook el Is U zuinig met stroom en gas toch versf U nog veel van uw rantsoen Zónder dat U er bij denl Dèn brandt de aansteekvlsm van den gevser onnoodig óhn een lamp dan weer d I en dan weer dal En alles bij elkaar is deze gedachtelooze verspilling ziViveei dal U verbaasd zoudl zijn als U wisl hoeveel Denk dus elk oogenblik lumlg met gas en ook met stroom Iliiiil nuM r Hiii nila uil iniiK IBt nonOBKI HAIGHTON 4 CO WCTTIGK MFMIH mHIIG 1B12 Se KLASSE 13 LI ST TIERmG VAN DINSDAO H IXBX IM3 BOOGC PKEMlEN f 1500 18730 f 1000 3319 I 729 1 679 15 63 1683 17718 I9B3S f 4€0 13 ÖS Zl ISftoe I8H45 200 3O03 3707 8 87 19948 30318 I 100 3918 40BS M18 7398 9U 9 60 I19S7 13338 tM02 18848 IftJSS rijEMlEN VAN 70 784 1174 1313 IMS 1490 li83 2J J38J 34 JS 319 1 33 8 3383 439 4649 4704 673 ftMOO 6933 609 61itt 66iO 8739 8744 891 iiwe BC33 iM B 80 8816 86i J H 2J fl 41 8998 9433 9913 IM41 11 t 3 0 1 lüMl 10718 10123 1 9Ö 145 II478 11 31 11832 1194 273 1748 3631 3931 MV7 iittb 7538 B359 8798 436 1790 3707 40Q7 68JI fi38J 7538 83 5 J 8851 679 708 1967 3 10 3 87 4049 6863 aj98 7564 8370 13 80 319 147J 1479 t82J 34611 470 3694 1674 3 20 3711 S877 6401 813 84 4MI 4991 4973 t 139 8130 6168 tVtn 7319 74M aio 8J17 82 8 87H 8778 8792 ml 803 ft7M iH 38 flsaa I0O39 lOoeH iai 8 iuia7 10431 IU44A l Hrf 1IX 4 Mfl5 t H90 iMV itmin ifmia iioBi uaos luss U3 3 11 33 lifai ijuia ia43 13351 13 153 133 h 13 1110 13 3 13IU3 liaflo l ii 1 913 IJIIM IJIO H31i I3S3II I3W3 nJM IW1 I tl IIMO 1J637 137 llJIl 13031 M31T 14J65 14387 145M 1464 I47J3 147 8 l4 83 14 98 HP12 1 laiJl IMH3 IMS 1440 3 1640 n4 15433 15 0 1 30 I58e2 I5M7 löJ O 18031 18180 18314 163W iSVM 16318 IWO l a3 1 018 13353 I7I54 1 4M 13485 1 30 17648 13373 18018 18Q 3 18146 18163 18173 18310 lB6ü4l IB6J3 l 37 i 62 18641 i e6i laein isim iraso nao i 7i i 3J6 isSoj laj 18371 18178 IMOl 18749 l 77l I8 8 11 89 30r32 3013S W 6 30590 30821 M 3J 3WI W8TJ VBb m Ifc lll TrtaUn W rtrrmH ONOECO OU 0 ¥ 1 kwln Itoklia iiiiiBm8ra walk UI mmi pr i l ill I ioiK Ut w 4la nUtmf i kkli all MM o4 i Wie wil zoo gohd ai nieuwe ITAL ANDOLINt ruilen teilen een banjo Adres Kerliweg25 Waddilixveen Ml te n Amar van ver