Goudsche Courant, vrijdag 19 februari 1943

4Hill Pnis 5 cents per numm ► i CÓIJBANT A GOUDSCHE H NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bureau Markt 31 Telefoon 2745 Postrekening 406 81ste Jaargang No 31170 Cbetredacteur F TIETER Oouda GROOTEJEDE VAN MINISTER GöBBELS V Over de crisis in het Oosten en den totalen oorlog Hef gevaar waartegenover wij staan is reusachtig De taak van Europa GEEN GEMENGD MEEL Voor het koopen van de gebruik l jke rantsoenen brood beschnib vleesch en aardappelen lUn oor d volgende week de bonden 09 aangewezen terwijl de maniiien 1 rant90 M tabak diverse rookwaren kunnea kragen op bon ODA en de damcrT raatso en sigaretten op bon 09 Voorts zijn vour de vlerwekelijksclM periode van 21 Februari tot 20 Maait de volgende bonnen geldig vrrklaatA 500 501 en 502 voor kaas SOI voacN suiker 504 voor Jota 505 voor 250 gnwi gort 506 507 508 en 509 voar bloem 510 voor 250 grai liayermout 511 voor 250 gram peat V ruchten 512 voor 100 gram vermieelU 513 voor koffiesurrogkat 09 10 en U voor taptemelk 09 10 en 11 voor melk 4 11 reserve voor SU liter meB 4 10 reserve voor 500 grim riji 3 09 en 4 09 reserve voor 150 graal cacao met suiker 09 versnaperingea voor chocolade en 10 en 11 versnaperingen voor suikerwerk I en mr Churchill zou het tv eede front in de eerate p aats geea vee chrlkkeltjke gevolgen hebben voor de bevolking Ach blechts de eerste 24 uur dan zou alle voorbij itjn 1 Teekenmg Lrik Pftx m VERBITTERDE GEVECHTEN DUREN VOORT Charkof door Duitsche troepen ontruimd de Duitsche i mislukten met zware verliezen van doi 18 dezer be vijand In den afweerslag ten Zuiden van het Ladogameer sloegen onze troepen de bolajewisten die tevergeefs trachtten de Duitsche stellingen binnen te drin gen opnieuw terug De Vijand verloor opnieuw 38 pantserwagens en leed zware bloedige verhezen In NoordAfrika werd de sedert dagen aan den gang zijnde aanvalsoperatle met sutces voortgezet Formaties van de luchtmacht mengden zich in de gevechten te land en brachten den vijand gevoelige verliezen aan zware wapens en gemotoriseerde voertuigen toe In de wateren ten Westeif van Algiers bracht een formatie Duitsche gevechtsvliegtuigen een transportschip van 8000 brt tot zinken en beschadigde een ander schip van dezelfde grootte door bomtreffers In de Egeische Zee schoot een Duatsche duiikbootjager van drie aanv lende torpedioviiiegtuiigien er twee neesr en besctadugdie het deinde zoo zwaar dat aamgenoimieti kan worden dat höt vetloren is gedaan Voor de Nooreohe kust boorde oen kuatbaititenj van de I uits che maiune door vemsdieidiene voltreffers een vyaradeliyke duikboot bij een tevergeefachen aajnival op een Dujtsch convooi m den grond Enkele Britech vliegtungen wierpen n den afgetoopen narfiit bü storir svhichtee boven Wesrti Diuilisoh gebied Uniaak enkele bommen Sneöe Duitsche gcveehtsvliegtuigen vielen ovemJag op Veimassendie wyae kualfilaatsen m Zind en l UfdoootEngetand ateneide paitrouiiItevaaitiuitBen m de kustwatencn aaik Kijkiminuiter dr Gobbela heeft gislerm d S oP ma sabijeenkomst t wuord gevoerd over de cnsis in het Oosten en den totalen oorlog BieUt liet D N B uit Berlijn De reu hdge hal waarin d minister tprak V ivai ov rvol met inen yclien uit alle kringen De minister leide dat nauwe lu 4rie weken geleden toen hy net laatst tot het Duitsche volk prak de cruis waarin liet Oostelijk front zich op het oogenbhk bevindt haar hoogtepunt had bereikt Het laatste radiobt richt dér strijders van Stalingrad citeerend zeide dr üobbela Een volk dat de kracht be7it om tulk een ongeluk te dragtn en ook te overwinnen ia om daaruit nog meer kracht te putten is osioverwinnelijk Ik geloof a dus vervslgde de minister dat het geheele Duitsche volk met brandenden hartstocht bij de laak 1 waarover ik u thans spreek Ik wil derhalve mijn verklaringen ook afleggen met den vollen heiligen ernst en de vrijmoedigheid we ke dit uur van ons eiwht Wij Duitschers jijn gewapend tegen rwakheid tegenalagen en ongelukkige gebeurtenissen in den oorlog geven ons slechti nog meer kracht vastberadenheid en een j eetelijke en stnidvaardige activiteit die bereid is alle moeilijkheden en hindernissen met revolutionaire geestdrift te overwinnen 1 Het IS thans niet het oogenblik de I vraag te stellen hoe alles ontstaan is 1 i at ral worden overgelaten aan een Kjatere verantwoording die in voli ledige openhartigheid zal worden aflieleed en het Duit iche volk en de W ere d zal toonen dat het onpeluk hetwelk ons de laatste weken heeft getroffen ziin diepe historische befeekenis heeft Het groote heldenoffer dat onze soldaten m Stalingrad gebracht hebben is voor het geheele Oostelifkp front van beslissende historische beteekenis gp eest Dit offer Is niet levPigeefs gi bracht Waarom dat ia df tot komst bewijzen Wij gelijken niet op den struisvogel die zijn kop in het zand steekt om het gevaar nijel te zien Wii zijn moedig genoeg om het rechtstreeks onder oogen te len het koelbloedig en nuchter te taxppren en het dan met opgeheven hooM en Wij doorstaan thans in het Oosten een zwaren militairen druk De stormloop der steppe tegen ons eerbiedwaardige continent is dezen winter losgebroken met een geweld dat alle menschelykr en histor sche voorstellingen in de schaduw stelt De Duitsciie weermacht vormt daartegen met haar bondfeenooten den eerigen wal die in aa unerking komt Thans lal men begriipen waarom w ij onze partijdagen te Neurenbe rg j oo aak m het leeken in den str Wegen het bolsjewisme gehouden heboen Wij heblien toen voor het Duitsche volk en de wereld onze w aarschuv eide tem verhevfn om de mensc neid van het Avondhnd te doen ontv ken en haar de oioen te openen voir de afschuwwekkende historische uivaren welke voortvloeien uit het bestaan van het Oostelijke bolsjevisme dat n vclk van buna 200 millioen zielen had dienstbaar gemaakt aan de Joodsche terreur en het voorbereidde tot een ainval yw log tegen Furopa Toen die Fuhner op 22 Jurii 1941 de Duitisehe weenmadhit i het Ooslieji tot lien aanvail Iie t ovengBflr w ren wlj OM aiUen bei i it dart dBarmedie die be Ha9 ru3 slryd van dieze giisanlische wereMvv or telinig aanbnaik Wii waren ons ervaji bewust dat de gevareri af Woeiliikhodieii bii een langer afvrach wi stechtis komdien toeiiemen dat wy bU te g root9c ieep che camouflia jie en ombnamoeuvTes van het bolsjewis isriie regiem het oorliogspotenliieiel der Sovjet Unie niet goed geschat hebben Eerst tihamis oiMyntoaart het zich ui z jn geheelon wnldlein omvang Hier jst een bedineiging van het DuilBche Ruk en van het EuTopeoidie vaste id die aille gevaren welke het vondiland tevoren heeft doorgemau t er m die vhaduw stelten Alles wat wy tot dusverre hebben apgeixwuwd er J Pfwtwnd Drie stellingen Ik wend mu allereerst tot de openwe meening der wereld en procU er ten overstaan van haar drie stel Men an onien strijd tegen t bolsje lïr K vaar in het Oosten eerste luidt Zou de Duitsche wwtrmaoht niet in staat lijn het ge Bit het Oosten te vernietigen dan da J het Duitsche R jk en kort geheel Europa aan het bolsje ten proo vallen fcüh luidt De Duitsche weeriSm ï Duitsche volk alleen beJl wet hun bondgenooten de kracht MU u t jejj ijedrei dden de luidt If uitstel b gevMt Dr GÖBBELS Holjinann Stapi gelegen Er moet snel en grondig gehandeld worden anders is het 4e laat Ten aamzien van de eerste steil i g zeidie de mmisteii omder meer Het bolejewisme heeft altijd oipenlijik verkomdiigd dat h t zyn bedoel rg 13 niet ailileen Luropa maar de geheele wereld te re xiltitiioneeren en ze m een bolsjewiwtisohe chaos te storten Dit doel IS sedert het begin van de bolsje ïs i die Sovjet Un e door het Kncrn lm op idieoogisch tiernem gepropa gaerd en op practisch gebied heeft het ervoor gevochten Het is outd e ijik dat Stoim en de airdere Sovjetgrooten hot meer zy gelooven nader te komen t rt d veTWfzenhik nig van hun werelaverniekande bedoelm r er raai staven deze bettot ingeïi it caaiiouf eeren en te bedekkei Dit kan ons riei ips leiatn Doel van het bo jewisme is de weredrevo utu der Joden Zy wi ti die chaos over Duitsch ard en Europi brengen om in de duaruu oulsiuie wa hoop en vertunjfelnng d i o ken hun mtecnwtionale bolsjewu isch ge canioufleeTde kapi alistische tyrair e op to rhii en M n moM niet gelooven id t het bolfijew it me ind t n het ge e gerhoid kreeg tot een zt gt tocht tejeH Het opperbevel van weermacht maakt d d kend In het West Kaukasiscbe bergland en in het gebied van Krasnodar bleven de vuandelyke aanvallen overal zonder succes BU een eigen aanval ten Zuiden van Noworossiisk nerd de v and naar de kust teruggeworpen Tusschen de Zee van Azof en het gebied ten Zuidoosten van Orel duurden de Terhitterde gevechten voort De stad Charkof werd door onze troepen nadat volgens ée plannen alle voor den oorlog belangrijke Installaties waren vernield ontruimd Ten Zuiden van de stad sloegen Duitsche tanks in een tegenaanval een v4jandel k regiment uiteen De luchtmacht viel In het gebied rondom Charkof onophoudeiyk vijandelijke atormtroepen en marcheerende colonnes aan HM febtad rnidom Cluukaf Talrijke aanvallen van den vijandin het gebied ten Noorden van Koersk het Dui sctie Rijk engera aan onze grens hakt zou houden Het voert een aigrcsssiepoliiliek en een ires eoorliog dne juisl op de bolsjewiseermig ven alte aroien en volken is gericJit Papieren vearklairinigen dlie door liet Kremlim oif aiks giapanliievenpliich tangen door Londen of Waishmigton tegen deze omweerlegbare bedioelimgen wonden gegeven maèken geen indruk op ons Wy weten diart wy in het Oosten te doen h il l en met een duivelisch polu lek spel dat de betrekkingen vvelke andiers tusscfaen menactien en staten gebniikelyk zijn niet erkent Als byv de EogeLsche iiord Beaverbroi v klaart dat Europa aan een Sovjetleidmig moe wïiirdlein ovengetettin als de mvloedrijke Ameriikaansch JoodBche joumuiliist Brown oeze stelliing aanvult door ik cynische uitlatmig dat een bolisjev i5 princg van iAjropa misschien 1 jui t de oplossing van ons conti nentail probleem vonml dan vvtten wy precies wat diaarmee bedoeld wortllt De Europeesche mogendheden slaan hier voor het vraag atuk dat over haai leven beslist Het avondiland is in gevaar Of haar rageonngen en haar n lelbcctiuee e kringen dat willon inzien óf met IS daart ij v an heel weinaig be lang Het Duitsche volk rltihanis is naet bereid ich aan dn gevaar over te levere i al was het maar by w uze van proef Aohtier de aanstormende Soiv jetdiivisies zien w y ivedb de Joodnche Itguidat econwnondoi en diaartachter verheft zich ée teneur het spookibeeki van miili uopnien hongeirerdtn en volkcHnen anairchie Wy wetien daardioor voor welke hiBtoriKrhe taak wy sitaan TweedliKend jaar opbouw van dt menechhed van hte avondland ai g vaar Maar het is ook teekentrd dat wanrfer men dm gfvaar naar by z jn naam noemt het mtematmnu e Joden dom m Wie temden daar tegen met veel lawaai protest aar oeikenl Z X V r het dus ir Europa reeds gekomen dat men een pevaar niet meer gtvaar mag hoemen w animeer t an het Jodendlom uitgaat DUirSCH WETERMACHTSBERICHT Ten aan en var ziin tweede stelling verkiaaide dr Gobbeb De Luropee sche stater met irbegrfp van Ingeland beweren dat zy alerk genoeg zyn om bynjds en op dotltieffende wyze tegen een bolsjewiseermg van Europa op te treden Deze verklaring is kmder yk Indien de sterkste militaire macht der wereld niet in staat zou zijn de bedreiging door het boUjewisme te vernietigen wne zou dan daartoe de kracht hebben De neutrale staten van Europa bezitten noch het potentieel noch de mihtaire machtsmiddelen noch de veTelscl te geestelyk oiienteermg van hun volken om het bolsjewisme ook maar den germgsten tegenstand te bieden Zy zouden zoo noodig door de gemotoriseerde robotdivisies In enkele dagen onder de voet worden geloopen In de hoofdsteden van de middelbare en kleine Europeesche staten troost men zich met het voornemen zich geeitelyk te wapenen tegen het bolsjewistische gevaar Iaar het Oostelyke bolsjewTsme is niet alleen een ter irnstiSche leer het is ook een terronstischc practijk Het jaagt zyn doel na met volkomen uitputting vin zijn potentieel en zonder ook maar eenigszina rekening te hoiiden met het geluk den welstand en den vrede van de onderworpen volken Wat zouden Engelard en Amerika willen doen als ui het ergste geval het Europeesche continent een prooi van het bolsjewisme werd Wil men misschiöi Europa van Londen uit wysmiken dat een dergelyke ontwikkeling aan de Kanaalgrens halt zou houden Het bolsjewisme heeft reeds in den vorm van de communistische partyen zyn vreemdelingenlegioenen op den grona van alle democratische landen staan Geen d zer staten kan bc X eren dat hij voor een bolsjewisoering van binnen uit immuun is Al e territoriale verplichtingen die cie Sovjet Une op zich neemt hebben in onze oogen geen werkelyke waarde Het bolsjewisme pleegt zyn grenzen ook ideologisch en niet a leen mi itair op te trekken en daarin be staat juist het gevaar datigeen acht s ait op de grenzen der volken De wereld heeft gieen keus tus schen een in lijn oude emiippering terugvallen en een onder leiding der spil nieuw geordend Luropa maar slechts tusschen een onder de militaire bescherming der spil staand en een bolsjewictisch Furopa Hovend en ben ik er ast van nv t tuigd dat de lamenteerende lords en aa lts bisschoppen in Londen heelemaal niet het vooiremen hebben daadwerkeliik op te treden tegen het boisje wislische gf aar dat bi een verder opdringen der Sovjetlegers voor de Europeesche s aten zou bestaan Het JCKiendom leeft de Angelsaksische ta en op geestelyk en politiek tenein reeds zoo dl p doordrongen dat zil dit gevaazelf niet meer wi len erkennefi Zioais het zich m de SovjetLrip van de bolsjewistische camouflage voor iPt zoo draagt het m de i Se saltsi che stat n een p ulo ra h kapStali t sch n orr Over ons afd heen i eiken hc V est Europe s hp pseudo beschaafde Jxiendom en Il vpn het Ooste iike ghetto elkaar Ie h id Daabmede verkeert Furopa In doodsgevSar Ik vlei mIJ met met de hoop doorTdCïe verklamgen de openbare mectfifg in de neutrale en zelfs in de vijaitdèliike staten te kunnen alar meeren Dat is ook niet de bedoeling Ik weet dat de Engelsche pers mor iren zal beweren dat ik met het oog op den druk die wij aan het Oostebjk front doorstaan de eerste voelhorens voor den vrede hel uitgestoken Daarvan kan in het geheel geen sprake zijn In Duitschland denkt thans niemand aan en laf compromis He geheele lolk denkt slechts aan een harden Oiir og iraar als iJantwoordelijk spre er an het leidende land van dit conti nent maak ik toot mij aaii pra k op het souvereine recht een gevaar te noemen als het niet alleen ons fixn land maar ons geheele werelddeel bedreigt Dr Göbbels leide ten aanzien van zyn derde slellmg dat de veilammmgsverschynsi len by ds West Europeesche democratieën tegenovfde doodelyke bedreiging benauwend z in Hst internationale J dendorr bevoidert die veiscbynsel n uu lUe macht zooals de tegenstand tegei het communisme in OTizen strijd om de imcht in ons eigen land kunstmatig door de Joodsche kranten in slaap werd gewiegd en pas door het itionaalsocialisme gewekt werd Het Jodendom toont zich hier weer eens den demon van het verval en tn drager van een interna lonale cultuurvemielende chaos Men zal om daar even gewag van te maken in dit verband ook onze consequinte Jodenpolitiek kunnen begrypen Wij zien in het Jodendom voor ieder land een ppmiddelhjk gevaar Hoe andere volken ïich tegen dat gevaar te weer stellen is ons onverschillig Maar hoe wy ons daartegen verweren is onze eigen zaak vvaann wy geen mmen ging dulden Het Jodendom Is een m fecteerend verschynsel dat besmet Ak het vyandelyke btutenland schynheilig protesteert tegen nhze anti Joodsche politiek en huichelachtige krokodillentranen vergiet over onze maatregelen tegen het Joden dom kan ons dat met beletten het nood fakelijke te doen Duitschlamd althans is niet van ziinB zich voor deze bedreiging te buigenji maar veeleer bytyds en zoo noodig met de radicaalste maatxege en tegen haar op te treden De militaire toestand In het tecken van al deze overdenkingen staat de militaire druk tegen het Duitsche Ryk in het oosten De oorlog der gemechaniseerde robots tegen Duitsche Ryk m het Oosten De oorlog tepunt Het Duitsche volk vervult met zijn bondgenooten in den volsten zm van het woord een Europeesche zending wanneer het met de wapenen optreedt tegen deze rechtstreeksche en allerernstigste levensbedreiging Deze strijd kan en mag slechts met een overwinning eindigen De worsteling om Stalingrad la in haar tragische verwik Pterhttgheid voor den overleden Kolonel Generaal Haa c Zaterdag vond m hetTuighuis te Berlijn de door den Filhrer bevolen plechtigheid voor den kort geleden overleden Kolonel Generaal Faase plaat Ceneraal veldir aarschalk Keitel brengt dea doode den laa len groet Weltblld Poljgoon DE NIEUWE BONI EN kelini juist een symbool van dezen hetdhaftigen tegenstand tegen het oproer der steppe gewtvden let had dan ook een geestehjke en moreele beieekenis voor het Duitsche volk een diepe beteekenis Eerst hier zyn onze oogen volkomen geopend voor de problematiek die uit dezen oorlog voortv eit Wy uilen de feiten al zyn zy nog zoo hard en wreed moedig onder ogen zien Want steeds nog is in de geschiedenis van onze party en an bnzen staal bewezen dat een herkend gevaar spoedig ook een overwonnen gevaar is In het teeken van dezen heldhaftigen tegenstand staan onze verdere allerzwaaiste afweerg vechten m het Oosien In hel Oosten woedt een ooi log zonder genade De Fuhrer heeft dien juisl gekarakteriseerd toen hij verklaarde uat er uit dezen oorlog met overwinnaars en overwonnenen mi ar slechts overlevend n en vernietigden zouden vooH komen De totale oorlp ts dus het gebod van het oogenblik Het gevaar waartegenover wil staan is ren achtig Reusachtig moet derhaW ook de krachtsinspanntiig zijn waartpede wij het gevaar tegemoet treden Thans is het oogenblik gekomen om de glacé handschoen nit te trekken en de vuis te bandageeren Het gaat niet langer aan het ri ke oorlogspotenti el niet a leea van ons eigen land maar ook vaa het te onzer beschikking staande aanzienk ke deel van Europa slechts vluchtig en oppervlakkig te gebrtiikeii Het moél geheel uitgeput worden Europa s toekomst hangt van onzen stnid in het Ooeten al Het Duitsche volk stelt zi B kostbaarste nationale blo d voor dezea strijd beschikbaar Het overige deel van Europa behoort althans zijn arbeid beschikbaar te stellen Er zyn vele ernstige critici ook ia andere kinden die dezen dwmgenden plicht reeds irunen Andere bestrijdea hem nog Dat kan voor ons echter mat beslissend zyn Wie in de rest via Europa dezen stryd vandaag nog nd t begrypt zk 1 ops morgen op de knieSo danken dat w j hem moedig eft vastberaden op ons hebben genomen Hat ergert ons niet pens dat onre vryaHden m het buitenland beweren dat de maatregelen wolke wy tbana nemen vcor de totaliseermg van d n oorlot tamelyk veel geUjken op die van hM bolsjewisme Het gaat hier niot om da methode maar om hot doel n 1 het uit den weg ruimen van het gevaar De vraag is dus Iniet of de methodei die wij toepassen goed of slecht zyi maar of jy tot succes leiden In ie i f geval zön wy als nationaal socialiatisclie volksleiding thans tot alles besloten Daai y behoeven wij de bol jewistasche methoden reeds daarom met na te volgen omdat w j over beter menschenmateriaal en een betere leiding t e chikken en aardoor ftn giooten voorsprong hebben Maar wU moeten zooals de ontwikkeling aaiktoont veel meer doen dan wy tiotdu verre gedaan hebben om den oorlog in het Oosten een Ijeslissende wendin ten goede te geven Overigens wo ieder dat deze oorlog als wy hen zouden verLczen ons allen zou vernietigen en daarom lj het volk mat zyn leidmg vasftie lotca thans zich op de meest radicale wyze zelf te helpen IVien ik n mijn rede van 30 Januari op deze plaats den totalen oorlog proclameerde bruiste mU uit de racBH scheiunassa om m heen een nrkatn van hyval tegemoet Ik kan oonstateeren dat de leiding by haar maatTeg len het volkomen eens ia met het ► heele Duitsche volk in het binnenland en aen het ftront Wy zullen liever te veel den te weinig lcra M voor het behalen van é overwinning inspaitnen f Zt vertoiii pao tf In het Oosten stryd het Diiilsche volk om ai es wat het heeft Wy zijp in dezen strijd tot hel inzicht gekomen dal het Duitsche volk hfer zijn heiligste goederen zyn gezinnen zyn vrouwen en kinderen de sthoonheid en ongereptheid van zijn landschap van zyn steden en dorppn het tweeduizend jaar oude erfgoed zyner cultuur en alles wat het leven waard maakt om geleefd te worden heeft te verdedigen Voor deze schatten van onze ryke volksgemeenschap heeft het bolsjewisme natuurl k liet het geiingste begfip en hetzou d larmede niet m het minst rekening houden Het doet dal immers niet eens bij zyn eigen volk De massa s pantserwagens die m dezen winter 01 = front in het Oosten bestormen zyn het resultaat van 25 jaar maatschappelyk ongeluk en ellende van het botsjewislische volk Daaientegen moeten wi met de vereischle tegenmaatregc en op treden Ik geef uiting aan niyn vaste overtuiging dat wy het bolsjewistische gevaii op den duur niet kunnen neerwerpen wanneer wy het z lo niet met gelute dan toch met gehjlyUaardige me hoderi bestniden Het Duitsche volk staat daardoor voor hel ernstigste feit van dezen oorlog nl het toonen van een vastbesloteiilieid om alles te geven teneinde alles wat het bezit te behouden en alles wat het voor het verdere leven noodig heeft te verkrijgen De Haagsehe drleUng Klaas Frana n oop Smita met hun moeder in het aleken hulg St Joannes de Deo aan het Wasteinde Pal r aoit HartfatU De t estelyke bedreiging die het bolsjewisme vormt is bekend dat wordt ook in liet neutrale buitenland met bestieden Maar builen die geeslelyke bedreiging vormt het bolsjewisme voor ons en Eurooa thans een onmiddellyke niutaire bedreiging Het zou by de machthebbers van het Kremlin waarschynliik een skrmach tige vroobikheiQ opwekken wanneer men daartegen alleen met geestehjke argiénm en zou willen inreden Wy zyn vast besloten ons leven met alle middelen te verdedigen zonder er ie benmg mee te houden of de omrmgendewereld de noodzakelykheid van dezen stiyd inziet of niet Wy heblien het gevaai oat ons uit het Oosten bedreigde altyd ernstig mnar helaas met altyd Vematig genoeg beoordeelcT DcicTdatVwy het gevaar wel zagen maar het met in zyn volle grootte beseften hebben wy ook den oorlog men zou byna vviUcn zeggen met de linkerhand trachten trachten te voeren Het resultaat is onbevredigend Wy moeten dus tot het besluit weten te komen thans v olledig werk te Ie veren dwz den oorlog om het leven van cns volk ook met het leven van het gansche volk te voeren