Goudsche Courant, vrijdag 19 februari 1943

Rede van Minister 69btiels een hoogere opbren M dan ooit te vorea Ja men kiasi genet zieigt cn dnt de terrgrisden ijJKr ge prop iandisten zijn vocnbet ymU nt tUilpwerk en de rood buasen hftlipen vullen Zy oridcrnujncn de geeslkraeht dier bevoikir g niet maar verstcTkcn het saaniihoorigbetdseewoel en de offervnardigJieid In twit Züidien beeft men ven de lucblIMmten n der gemerict De verbeteuto a hl is ea misaohieft niet zoo groot amar de vaotberadcnhe id niet kleint ir Waar de boer en zijn zoons zyn opgeroepen om te strijden daar nieemt de vnouw zijn artieid over en met de oudere mannai en de kinderen wordt het ongelooflijkste geprcsbeeaxl Ze spreken niet veol de menschen van het land maar als men hel geluk heeft hfun eigen landsitaal tt erstaan dan hoort men uit hun zargcirift diaileof hct flfde onvirwix stboar ventrouwien doonklanken als in WeetDuiltscti lanid Het diopergnanüle gesprtk met dokter èn pastoor bi vi stig t dat men ook daar stecbtis éen Vcrlangï n kent den oorlog winnen ri n bols j wi k V ian het lijf houden er dCTi Engelsdwnan zijn rraad aan de Europeesohe ouHuur betaald te zdten Dit is kort gt zeiijd het resultaat von een uilgeJbreiid onderBoek de ge kTooht van het Duitsctie volk is on g broiken én groeit onder den druk der jongste knijigservaringen BEPEBKING VAN LOGIESGELEGENHEID Met bigaag van K Februari la het verboden om gedurende langer dan tien nachten ia één kalendermaand en gedurende meer dan acht nachten achtereen in een tijdvak van twee opeenvolgende kalendermaanden verbiyt te gebeten In hotels lagemeaten et herbergen Op overtreding van dit verbod staat een straf van mazlmiim ƒ 4MH Het verbod is niet van toepasfiing voor dengene die de leiding heeft van den dagelijkschep gang van zaken in de onderneming e enmin voor het gezin van vorenbedoelden persoon het Inteme personeel en dengene die op dit oogenblik zijn werkelijk verblijf heeft in dé onderneming en dit sedert 1 October 1942 onafgebroken hee ft gehad De secretaris gpneraal van Handel Nijverheid en Scheepvaart kan pe sor 1 of categorieën van personen aanwijzeli voor wie het verixSÜ niet van toepassing is Zoo Js bepaald dat ook Rijksduitschprs niét zullen vallen onder de verbodsbepalingen Dit besluit beperking logiesgelegenheid no 1 dat in de Staatscourant is opgenomen heeft vooral ten doel te voorkomen dat zij die door bijzondere Strijd in het Oosten iSS PK Het wordt nacht Ver en spt ol achtig tjeginnen de strrren in hoó EP jagende lucht hoven het moeras te glinsteren Felle windslooicn ja ern de sneeuw wervelend omhoog Ms naalden priemen ze in de gezichten van de mannen De compagnie s rommandant heefl den tegenaanval doen staken J wijgend en stil graven de mannen zich In en l eve5tiË en hun stellingen Erïkele honderden meter naar voren ccschovcn heeft de Ondersrhaarleider M met twee mannen erf een machinegeweer de wacht oeirokken M is een zoon van de lage landen bij de zee hard en onverzettelijk Hij spreekt veel met zijn manner over le beteekenis van dezen ooriug S eeds weer houdt hij zijn groep voor dat het hoogste wat een soldaat kan presteeren een buitengewone daad is een daad waartoe hij r lf heeft tjeslolén Dus niet het stipt opvolgen van een gegeven bevel hoe belangrijk dit ook is maar de uit eigen initiatief geboren presiatie Maar als hem in dezen barren winternacht het bevel over deze vooruitgeschoven uitkijkpost wordt opgedragen kan bil niet vermoeden dat voor him het uur van de groote daad is gekomen Kleumend en koud maar loch waakttaam en op hun hoede liggen de mannen schijnbaar eenzaam en erloren In de eindelooze witte woestijn Gierend en huilend overstemt de sneeuwstorm elk ander geluid Maar eindelijk terwijl ver in het Oosten de grauw grijze donkerte langzaam aan lichter wordt vangt het scherpe oor van den onderofficier een vaag gedempt geluid op En meteen ziet hij de aansliiipende wit gecamoufleerde bolsjewisten Een twee drie groepen die zich nog niet in gevechtsformatie bevinden duiken vlak voor zijn stelling op Direct opent het machinegeweer het vuur De verraste Sovjets gaan In dekking en vlak daarop sissen en fluiten hun kogels den drie mannen om de ooren Steeds meer witte schimmen komen In een vreemd sukkeldrafje naar voren Gedeellieüjk wéten ziy aelfs met hun mg s in de flak te komen ën naderen langzaam Vt Tvolg van pofl 1 Ik b b eed akhi vervolgde dr Oótibel openlijk verklaard t de injT den oorlog besüist nde taak van het oocenblik hierin bestaat dat wü da i nUucr door de meest ingrijpende maatzeffckn in bet binnenland een opentievt reaerre ter beschikking eOen die het hem moslek maakt in bet komende voorjaar en in den zamer het offensief te hervatten en te tradtten het bcdcjewisme der Sov jet Jnie den becUaienden alag toe te brengen Wjj mneaten in het Oogten weer offensief woeden Wy moeten daaftoe c e noodige krachten die in het land nog rijkelijk voorhanden E jn mobiiiseerai De tüd dringt apoed is geboden De offers die de Individueelp burger daarbij nioet brengen zijn vaak groot maar zy beteekenen maar weinig in vergelij mg met de offer die hij zou moeten brengen wanneer hij deze offer weigerde en daardoor het grootste nati Kiale ongeluk over on volk zou oproepen De chirurg sniidt niet om te dooden maar om het leven van den patiënt te redden Met nadm verklaarde de minister dat de oflvTs rechtvaard verdeeld motten worden Het land moet in zijn geheel ordelijk en intact blijven niets mag zgn beeld van oorlogvoerend iiirfl vertroebelen Na den oorlog willen wy gaarne weer handelen naar het beginael leven en laten leven Gedurende den oorlog geldt echter het pri cipe stryden en laten triJdcn Men voere hiertegen niet aan dat het behouden van een lieflijk en vreedTanJn voorkomen het buitenland imponeert Het buitenland ivoi jt lechta geïmponeerd door een Duitsche overwinning Wanneer wif hebben overwonnen zal ieder onze vriend willen rijh Zouden wü ecliter een het ondenpit delven dan zouden w j onze vrienden op de vingers van een hand kunnen aftellen Wij willen liever een paar jaar verstelde kleeren dragen dan dat wij en toestand oproepen waarin ons volk een paar eeuweriyin lompen zou moeten loepen De minister le e er den nadruk op dat de regeenng anderzijds alles doet om in dezen moeilijken tijd de noodig ontspanningsmogelijkheden voor het werkende volk tei behouden Schouwtiurgen bioscooptheaters concertzalen blijven onverminderd open Wij hebben aldus vervolgde de ininister in het geheel niet de bedoeling over ons voUt een grijze winterstemming te doen dalen Wat het volk dien t wat zijn gevechts en werkkracht in stand houdt staalt en doet groeien is goed en belangrijk voor den oorlog Wat daarmede in strijd is moet worden afgeschaft Dr Göbbels sprak in dit verband ook over eenigo practische aatregelen van den totalen oorlog die reeds getroffen 7ijn Het vfaagstuk waarom het gaat is het vrijmaken van soldaten vct T het firont en van arbeiders farbeidsters voor de wapenindiutrie i dp7e beide doelen mifrten alle flere behoeften ondergeschikt geklakt worden Dat möft niet een denitieve tabiliseering van onzen k yensstandaard zijn maar slechts een fliddel tot het bereiken van het doel de totale overwinning Hierbij sprak de minister de overtuieing uit dat de Duitsche vrouw vastbCBloten is de plaats welke de man die naar het front gaat vrijmaakt zoo spoedig mo f elljk volledig in to nemen In zeer orten tijd hopen wij daardoor legtfrs van werkkrathten vrij te maken die op haar beurt wederom legers van strijdende frontsoldaten beschikbaar Eullen maken Met verschling aldus spr wy ik het Verwijlt ong door oreze vijianden gemaakt van de hand dat dit een neDootiin van het bokjewiame ïOu zijn Wij wdiien het boüsjewisme niet nabool ai wy wiöw het ovwrwinnwi on wel met middelen en mettiodien éie tegen het bolsjewleme ri ofigewas en De Duitsohe wouw w et dat deze oorlog welke onoe nunnen voeren een oorteg ter beedhcnnjng haper kindeoien k Niemand mag den eniat tmi den tijd miskennen oindat de vi and v o Vïr van onae grenoen verwüderd ie BrbertMt deaondnnks een nationaal gevaar rtn da moeten wij verijdelen Inmiddels voltrekken zkh groots dieepsChe fusies in het Jeemeene bedrijfsievcn dlie voor den oorlog niet onovtbeerlijk zyn Ik weet dat groote deelen van ons volk daarbü zware otfets moeten brengen Na den ooiiiog luUen wij sohoooer dan ooit opbouwen Alleen aM wij voldoende souanen en wuiMiMi hebben kunnen wy ons met Be middelen te w er stelten te en de bedPeégdae uit het Oosten en een door de Anffetoksische mogcndihedien geprovoceerde bedreiging uit bet Westen anvaardlng van sk de xvaarsta peraaoidijk lasten t volceoT Eeo vedviil fig vele malen berha ja was het antwoord der menigte Af bet Zuid Ooeten j Ik Oirvtken niet dat ook met het oog lifLjde uitvoering van de zoo juist geachetiste maatregelen ons nog weken vol xorg te wadvetn staan Het verheug mij dat ik dit pn grecune der ov es winna g mag voordnagen a an een Duitsch volk dat deze ioaatregeïen nóet aUeen berekiiwilüg itae t maar ze zelf ei Ik vreek mijn diepe overtuigóng uit dat bet I uit9che volk door den tragiscta n tiag van bét lot te SteluncgredkODerJjjk ten diepste gelouterd is Het beeft den o x4ag in zijn baid en meedoogeniloos gelaat gekeken Het weet tbans de gruwelijke woarheiri en il vastbesloten met den Führcr doAr dik i n dim te ga t Aan or 2ien kont sliaan troliwe en betrouwbare boodgenooten Het Italiaaneche voilk sal met ons onder leiding van zijn grooten duce Bonder afdw ien dien weg nAax de owerwiiuiimg voortaetten In OostAzië brengt het dappere Japenacbe volk de Amgeisaksdsdhe oorli Bn phine steg na slag toe Drie gronte mogendheden en wereldmachtieii den str tegen de phitocnaihè tyraimie en de boIsjewist iKdie gmg De vijanc za ons aanstaanden zonvèr we r in oude offensieve kracht leeren kennen Het thjitec ic volk is v stbesMén den Fühirer daarvoor met inspanning van a zyn energie die nioodiige mogelijkheid te versohaffen I Ekigclsche en Anverikaensctie pers heeft ziek u t oerig met de houding van het Duatsohe Vok in de huidige ansis bezig gehooiden De ERgelschen kennen bet Duitsche voük naar zy beweren veel beter dan wij Zy geven ons schijnheéligen raad om rwit heitgecn wy te doen en te laten lebben steeds in de onjuiste opvatlaig dart bet Duitsche volk van thans gelijkt op het Duiteche vofflc ven November 1918 Het tegenbewijs wordt door het strijdende en werkende Duitadhe vo dagelijks opnieuw gelerverd TicB Trngen 3e De Engelschen t eweren dat het Didtscbe volk den strijd moe is De vraag u Zi t ttj bereid met den Fiihrer ab phalanx van aw vsdetland achter de strijdende weermacht tasode dezen sirtld Biet wilde vastberadenheid ea sender afdwalen voort te letten door alle letsbescbikklnten heen t t de over viaainc tn onse luuid U Een stormachtig en langdurig ja geroep was bet antwoord 4e De Engelschen beweren dat het Duitsche volk gpen lust meer heeft zich te onderwerpen aan den hand over hand toenemendenen oorlogsarbeld dien de regeering eischt Ik vraag u Z it U en 1 bet Duitsche volk vastbesloten wanneer de Fflhrer het beveelt 10 12 en itfl noodlf 14 eo 16 uur per dag te werken en het ollerste te geven voor de overwinning Wederom antwoordde de mepigte met een donderend ja 6e De Engelschen beweren dat het Duitsche volk zich verzet tegen de totale ocrlogsmaatregelen van de regeering Het wil niet den totalen oorlog maar de capitulatie Ik vraag u Wilt gH den totalen oorlof Wilt gij hem soa noodig tolaler en radicaler dan tvij hem ons thans ook maar kunnen voorstellen De deelnemers aan de betooging antwoordden wederom met een gee tdrlfüg ja 6e De Engelschen beweren dat bet Duitsche volk zijn vertrouwen in den Führer heeft verloren Ik vraag u Jt nw vertrouwen la den FOhrer thans raster gelooviger en onwrikbaarder dan ooit b aw bereidheid hem op al cün wegen te volgen en alles te doen wat noodig is om den aorlog tot een xegevierend einde ts brengen volstrAt en onvoorwaardelijk De menigte betuigde haar Instemming met stormachtig heil geroep op den Führer en in spreekkoiren J hrer beVeel wij volgen 7e zyt 1 bereldfvaii nn at aan w gcheele kradit te geven en het Oestfroht de menschea an wapens ter beschikking te stelkn die het noodig beeft om het bolsjewisme den doodeUjkeii slag toe te brengvar Wederom weerklonk een onvoorwaardelijk ja De minister riditt in dit verband van vele duizenden stemmen te Keort gij hét geed wanneer sao noodig de meest radicale Inaatregelen genomen worden tegen een kleinen kring menschen die zic i onttrekken én opHthters die midden n de oorlog vrede spelen en den nood yaa het volk willen uitbuiten voor zelfzuchtige doeleinden Daverend gejuich 9e Gaat gij er mede acodord dat wie zich aan dm oorlog Tergrijpt het hoofd verliest Donderende bijval Ite Wilt gil dat moals het lia tioBaal so ialistische program het eiseht juist in den oorlog gelijke plichten en geUlke rrrhten hf rrsihen dat het vaderland de aware buten v ui den oorlog solidair op zijn sehonders neemt en dat zij voor hoog en laag en arm en rijk op gflijke Wijze verdeeld word i7 Het antwoord was een heiI geroép waaraan schier geen einde kwahi Beslissende vol sstent kot de volfcs enooten die de vengode ri bijwoonden tien vragen Toen mij alduB spr mijn tceJioopders op mijn eisehen Van 30 Januari ispontsen de verzekering gaven van hun insiêrtlmin i eweerde de Engelsohe peM diat diit een propagondaiviei too njng wa6 gew est en niet in oviereenstCTnmkig met die ware stomming von bc Duitsche volk Voor mij zitten tha ns Duitsciie gewenden vas iiet Oostelijke tront met afgezette armen en beenen met stukgeschoten iediematein oorlogebiijwien di niet hun Roode Kruiszusfers rijn gekomen mannen in den bloei hunner jaren die hun Itrukken Ik heb n gevraagd soo jóog de minister voort en gU hebt uw antwoord geg ven Door aw mojid heeft zich du j het standpunt van het Dfiitsche volk gemanifesteerd Gij heb onzen vijanden toegeroepon wat iqj moeten weten opdat zij zich niet overgeven aan illusies en valsche voorstellingen De machtigste bondgenoot die er ter wereld bestaat hel volk lelt staat achter ons m is vastbesloten met dea Fiihrer liet koste wat het koaU ea met aanvaarding vaa ook de swaarste offers de owErwianing strijdeade te bevechtsn Wij leggen voor het front de gelofte af en wij leggen voor den Ffihrer de gelofte af dat wü het vaderland tot ééa blok vaa willen aaneen willen neden waan de Führer en 4jn strijdende seldatcn nvoorwaardelUk en blindeliags kunnen vertrouwen Met vurig halteen koel hoofd willen ijwij de oi aasing der groote problemen van deae phase vaa dsn oorlog ter hand nemen Wij betreden daarmede den weg naar de definitieve overwinning ZQ Hgt gcfuBdccrd In het geloof aaa d Fjihtrer Hij verwacht van BS eei ptestatie die aUcs vrat tot dasver beataaa heeft ia den sehadaw steil De aatie U tot alias bereid De Führer heefl bevolen wQ sdlea hen volgen A phtèr hen verhef zich een bliok van bMs aipen in 3sart ei i rs en bc idstere ü t de Ber ijnsche paütserfaibnicken Achter hen weer zitten mannen uitjje partijorgenisötie soldaten artr sentgip leordefi kimsrienïiars inigïnicurs en ajfchHecten onderwijzers ambtenaren en bedieniden eeii tirotsche vertegenwoordiging ven ons geestelijke kvwi Rondom in het geheele Sportpaleis zie ik verdeeld diiizenden Duitsche vrouwen De jeugd is hier vertegenwoordigd en de grijze ouderdom Geen stand geen beroep en geen levensjaar is bij de uitnoodiiigingen over het hoofd gezien Ik kan dus men het voBBte recht zeggen Wat hier vofti bU lit is een vertegenwoordigend deel vaa het geheele Dnitsehe volk aan het front en in hef vaderland Is dat juiat Ja o neen Donderend ja geroep antwoordde den ministier Gij due vertegenvfoordigt in dit oogenblik de nobe Bn tot u zou ik tien vragen wiUen rtohlen die gij nKit het Duitsche wolk ten aanhoore v n de geheele wereW moet beontwoorden Ie De Engelschen beweren dat hel Didtsche volk het geloot in de overwinning heeft verloren Ik vraag u elsoft V niet den Fthrer en met ons aaa de nitehideiyke totale overwiaaing aa het Dnitsehe volk Wederom antwoordde een daverend a van vele duizenden stemmen Se Ik vraag U zyt tü vastbcslotea dea Mhrer la het beveehtea vaa de varwiaaiag daar dik ca daa ea met Duizenden flinke Nederlanders strijden reeds in het Oosten McMt U aan kjj de Wafea bet Le io a é bet Wacfctbataljoi la NcdeHaMJ BINRENUND Terag van het front EEN KEIS ÓOOR HET W£STDUITSCBE INDV8TIUEGEBIED Het AJr P mekit We hebben een leis naar bet front gemaakt Niet naar het eJigenJiijke militaiiPe froiur waar besl st wooxiit ov de vmaag of Europa en diaarmee ook ons Jand door die boL ewistiadie taiiks zad wordtn verlaarxisid maar naar de streken waar de weeimaoht die Stailiins horden moet tegenhoudien wordt gevoed Er lijn memschan dae ïkeencn deit het hiuisfnont nog belBngTCkerCis den de liniie vwn Oostzee naar Zwarte Zoe De Engelsohe iuchtvioot tieoht die iwirgeirlijih bevolikm g murw te sliaon Zij wil den geest oocienmiynen en d e arbeidiskracht verlamimen Haar ptopagiandisl en beweren ook dat zij in Staat zou zijn die fabrickien te vuirmielen waar tanks en duiJtbootffli vfegluigien en levensmiididie l en rubber tn olie worden genia akt Nieit in de bunikerB woirdt de oorJQg beslist jxx zeegen zij maar in de faibiwkien neet in hel soldiaten leger maar in het ambeiócrsiieigBr AIb doit zoo is dian ziyh we njiet aililoen aan het front geweest nneair aan het beiangrylkste deii van bet Êront Want we hcit ben enkele der grootste rai na van waipenindustxie Bewwht n 1 bet Westiduihsohe indlustiriegebiied We hebben daaf eél ietd te miididien vvan de aT beiders en fabrieken En Qiaamia zijn we naar het Ziudan gegiaen en we hebben gesppoken met den boer met den doorpsdoktar en dien pastoor Het eerste deel ven ds reis nvaokitien we in gBEEelsidiaip het tWeedie deel sdleen We faebit en gidaen gehad maar wie iliad n volle vT ijit eii om onacn eigen wiog te gaan rond te kijken en te vragen en we hebben van die Ome eergte raclie navvele toditen her en derwaarta was verbaziing V baeiTig over het feit dat er na zaoveie b fTit airdenieniten zoo wei ig vernield was van de gewelidiige fabrieikscomplexen Uren kan men rondrijden en wiand 4en door de stiraitien en over de fabriekètwrreïnen zonder dtit men ook rr aar een enkei faibn eksgiei ouwtje ïiet daik bescliadtigd is Hoe is het mogoHjik zoo vnaagt m n tich af d t geen Enge hseiiie of Anwril aansch vli K T er in gieslaagd is boansiien te w pen op fabrleksgebouiwen die zk vaak Itrlonieitexs aaneensch kf cn en diic too dxn OKli ik aichrttoaar zijn We hebben boven op d e steltopre dier hoogovTns $ esiiBian in op de toiK ns dier mi 1n i vanwaar we den wijden oniitrek json d n overzien i ó vrai rookten de ihofcstieenw en rerkn de tT por wa gieiis In rcuflachtnav fal rickSl i Kin honderclen metiT rs iit iig en brecfl veikteti d e arbeiders cr Atoovü Var ieel de waienir dHJStr t v n het Duitfthc Rijk i c m zoo Ie ze ftn peer a im beeid gt troffen De kolen word T eodiolven het iiifcr gesiTkoIilt n het staal gejuolcn ir Ce Titvre von nt en bcvverki tot wielen en drijf tfir en kamonr en tar iks de kx KTK ll ven s iaaiii er m rijer ais het spJe igced m t Sir leo kjuas in eer wi ror jii eft niets verstoort er den g regfltien at ih kI De levensmiddelen t i lyriek en pfcftuoeeren dag 1 nacht het x isel der soldaten VToohjk giezarg klaikt ir de h alien waar meisjes en vnouwen de kdeme en groote pakiken gereed maken voor ver zendmg Leeft men bier ir oortogsta id oo vraagt men zich af Aan het tem X is det te imerken en san den arbeidstijd maar miet aan de stemmiing De stemHïing 18 goed de ftstfcnaoht eer grootier dan kleiner gewomden De houding van den arbeidier getuigt van vertrouwen ie de toekomst Huiaen aijn er geitiroffen woonhuiisen en kerken een schouwburg een laiaanel Ja die hebben de bommenwerpers hJer en daar wetien te vinden Het le van de menschen die er het slaobhoffer werden y n de terreur van Eingeteclien en Amerikanen is groot Wc kennen dot uit otvae eriarinig uit eigen lend Maar aJs dit leed iets heeft uilgieweikt dan is het geen delpressie wed Verbittering en baat en verlangen bet den vyiand betaald te zaliten Een typeerend bewys er wes daags na een zwvre beproeving een injsmeiling van wintertiulp Men wiiWe de getroffen wijk ontziien en ging daar niet ooUecteeren Resuftaat Een algemeen protest van de bewoners Waarom is menxmti voorbijgegaan Mog i wij niet mee helpen zorgen voor onee lumei iad Dan toch een collecte en Onderlinge OORLOGSSCHADE y f ihtrlr f Mo€ilschappi MOLESTVERZEKERINGEN VOOfi bMchadlging van gabouw n Jnbovdttl inv ntari kan voor tulgsn ni badrijfsschaa n huurdarving öolt voor binnanvaortuigen perioontijka ongavoHen geld galjtwoorden n preciosQ HalfjaarlijKsche Schaderegeling Meer don JOO OOO obiecten zijn reedt verzetterd voor ruim ACHTNIUlAin Vo ot doarbij ooii Uw bi tang A vraagt inljchtinoen b i Uw Aiiurontie bezorger I omstandight den hun woonadres v willig verlaten zoomede toerislon dt hotels enz l ezetten zoodat dcnenor f die voor ambtelyk e en zakelijke loel einden op reis zyn mooilyk of in geheel geen logies yoor kort n nf lanil gen tyd in hotels enz kunnen vfr f krijgen De stent der 5 5 Luistert op Zondag 21 Februari 11 30 tot 11 45 over den itender HilIversum 1 op golflengte 415 metéjnaar de stem der SS Ondeiwtn SS en rassenhygiëne REGELING VOOR SCHOOLT ANDVERZORGING Ten einde een geordende onlwil l ling te bevorrteren van de uit een oo punt van volksgezondheid zoo gewich tige schooltandverzprging heeM üil secretaris generaal V n Sociale Zaken I een t esluit uitgevaardigd krachtal hetwelk het voortaan verboden is im l der zijn vergunning diensten voor dtl terhandneming der jeugdlandverzorgini I op Ie richten De secretaris generaal zal met medewerking van den presidcntl der Nederlandsche Tandart senkamerl beslissen of op een aanvraag om ver j jjiinning fjunstig kan worden hesihiktl Onophoudelijk en verbeten ratelt he i machinegeweer Plots alt ecu vani rie drie mannen uit gewond De iwwdil moet hem ter gbrens n besli t imdi r r schaarleitlcr M en blijft als eenigi mel hef machiRegeweer achter Na korten tij hoort hij dat hel nan sfrafweernesrhut dat links van hen u stelling Ke ta in was plolselink ir vuren staa Met schrik ziet M I it hij over te wcii ig munitie beschikt mn i f den duur de Iiolsiewisten in hun ilek l king Ie houden Maar hij vuurt iii l en verderf zaaiend d ior tol de l patroon den loop heeft verlaten Nu d t liiijig ciip g nir n Ilij dohkll er r öeit aan Blik somssiifl he k ik é i het i it9Pj af ve ikatKJh iK k il zwijigt het óbm toch nog over min bescliikkm moet AVt groote fipiif n rent hij door de rulle sneeuw fmt acht s a nd op het fcHe vmii d ilel bolsjewisten op hem af virpn nmar cel AtoHing Onigedeeixi bereikt h ii het i i iiul De l edicninig ligt gewond of siiemTidl achter er om het kanon Met koortfrl aehitige v ibeten haast jaagt 1 cel nog aavv yTige munitie een twintiridl griamaiten in de aanstormende bobjf l wisten Het aantal asnN aiNiers wonül steeds kletmer stifeds meer bolKjewie j ten blijven in de val ochit ndisch rw i ring als kiieine pior witte hoopjes ii f gen slechts weinigen ontkomen itenl doodeiyk uii t e oii l j e io lieinden grwioiKT Dan wordt het donker voor ii io oogen Vaag hoon hij nog Iwt f n tni l sissen van de mg kogipls die over üijiij stellliing vliegen De compagnie begirrt een tegenaa ved venrassCTd diringt zy noar vot ii Maar de vy nd moet zich terugFgrim 1 ken hebben Geen boksjewist is ni e te zien D connmendant vkidt de verlo oil n g tielling Er ie gt wi patroon iii over Reeds gedeeWeliik dach tigcwi iic i sporen wijeen de f weg n iar ondc l schaarleideT M Zwaar pPR ord hgt li I bij het stuk geschut Bea st den volgenden morgen li woeden vaetigetiplid d t M bi Ki r t febeele bolujewistisohe compa lieeft vernietigd S S oorloffBv rslagi Dr C RÖTHIG Uk ondar 0 straat volf kad Da I Wil XmttMt dtn Maaani ren Aan Fetdlleton Nadruk verboden DE SLAPENDE BOEDDHiV KederlaadsAa Roman door T J A U CORO£N 48 De troep meixdieeirde in een nel npo wat w efi de geringe hitte tnoBoiyit wsE Orde was er niet veel te bAeonen en van veiligjieidanaattre pen die bij Europeesch troepenMdeeMnKen gebmikelyik zijn vid nieta te btspeurtn Wel maakten virij tegen e ndw de opmerking dot de fioep uH twee vecachillende afdeeüngen scheen te bestaan waarvan de leden laA ïooveel mogeHjik ameensloUn Chwe pMneus scheen met zijin vrieniden een afzonderlyke groep ts vorn en de meesten daarvon wstren niet 00 leeiyk als Ky maar hadden toch een sprekend Mongoolsch type Dat ziJn Gboerka p lk tte Alfred buitengewone v echtersbazen a inderdaad ze ziaigen er krygsbafüg en stevig gebouwd uit De ndepe tioep die beduidend stemker in aantail was bestond uit een mooier slag niCTischen slanke gieopierde ke la die my deden denken aan een afdieelmg Mah en die ik in Allahaibad had ï sn ejeerceeren Na een tocht van oAeeveer een half uur bereikten we de oevers van de Ganges Dit punt scheen voor den oveirtocht met ZOTg gekozen te zyn de rivier was er roet zeer breed en er lagen booten kkmr om ailiïen zoo snel moceiijk naar den anderen oeiver te hrencen Tooi we stajpvoeta de roloige helilong naar den oever afreden zagen we Akbar in heftig gesprek met den pletneuB en een paar van zyn trstwanten Waar de ruzie om gkng wout ruzie waa het viel voor ons niet uit te makm maar ze bieid op by onee kdmst We letten oos op een ateen aan den oever neer terwijl een Hindoe onze paamden wegMdde en eenige oogen blikken later kwom Akbar bij ons Het ttwieport naar de overzijde was inrtusschen al begonnen en zoo ordeloos als de morchroutie was zoo ocdetUk ging de inscheping lederoen scheen precies te weten wort hij te en had en opmeirkelyk was de h andigheid waarmee ze de paarden overbrachten die z aan de andere zijde vun de booten tegen den stroom beaebut lieten overzwemmen terwijl rij ze hjsjes bij den teugel hiiekiem Geen der Hindoo s veireuinide tijdens den overtocht het hoofd te besprenkelen met het heilige wiaite uit de tMet Akbar leidde onze aiandiacht van ddi interessantie schouwspel af Ht heb de beeren daorstredcB een weetnde taal hooren spreken begon hij tenminste een taal die in dit land zeMén woidt gehoonl Je wij s ken l uatE di atemdeAliCred toe en het kwsm mij voor diat Ij die taal meer gehoord hebt Dat is zoo Gü heibt resds bemerkt dat ik geen volbloed Indiërben Uc ben een Inddër Wi moederszijde mijn vader was een Durtscher ikbehoef u daar geen geheim ven te maiken Spreeikt gü Duirtscto vroeg ik Neen maar de klanken die ik inmijn jeugd meesmaien heb g hoordyzijn my büigebiteven Maar weaioniwaart gij advtendochtig en traohMe güop een slinksche marnier mijn sifloomstuit te vinden Op deze daieote vraag had AUred gelukkig oiamddetltijik een antwood kilBar Wy zijn nóet achterdochtig zei hij maar gy vergeet dat wy ons in eentoestand bevnden waarvan wij niietabegrypeo en dat wy allies beproevenooi daar vrat iKbt in te brengen Gij h toch rnijo woord dat ugeen leed mi gesabieden hetnamAkbar Of zift gij vergeten diat ik hetwas die u lut den trein heb latengaan Dat weet ik antwoordde ik endaar zyn wij u dénkibasr voor Meertoch zi wü Biet veel meer den gevan genen en het is tiegen oneen wil alswü den stroom ovemsdeken Dat moét toch heineni Mbar endaar kan ik belaas niets aan vennderen Alfred kreeg een klee U ia de aanvoerder von deoe expediüe vroeg hy De ander kn ikte Ziet gij don niet ki dat gij eendwiasisiheid hebt begaan Gy weet tochzekcd dat mijn land deze daed nietoiag e ta aft zal laten en spoedig wraakzal nemen Niet alleen u zdf maarQok de uwen brengt gy in gevaar B sta in dienst ven den nabob van PaCioora antwoordde Akbar aanhem aiUeen gieboó rzaam ik Ais de Engeloqhen er sl agen wraak te nenien dan i hot AMab s wil Dns wij worden naar den nababvan PatteoTB gebracht meilclie Allredop Mogelijk wed Het gesprekvW eTd afgiebroken door de komst von Hindoe die meidde dat onze boot gereed leg Wij wairen e loateten die de rivier overstakan en zaïgen naar den wijkenden oever overtuigd dat iedere riemsieig een mi lenl igen afstand legde hiSGchen ens en onee vrienden HOOFDSTUK IX De BegHm van Chindawar Vóór ons een met gras begroeid oever bezaaid et groote Reenen verderop een zwakke helling met zware stukken rottt en hier en daar een eenttane boom dan rotsige heuvelen met boomen gekroond verder bengen en heel in de verte de sneeuwtoppen Dat was het lanrl ken voordeed toen wü aan den anderen oever stonden en wachtten op ónze paarden I ang duurd e het wachten nii t en spoedig wtaren wy wederom op weg naar het Noorden Onize troep was al stenk geslonken doordat velen zH h Jn aUe richtingen hadden vierspa eid Van de Gboerka s had de platneus nog een twntigtal gezeilen overgehouden doe ZKh steeds dicht in onze rwbyiveid ophielden Het land w iar wy doortrokken w s oogenscbymi ijk aiechts zeer duri Isevolkt ails we af ea toe een hoogte overtrokken teopeurden we rondom slechts weiniig bouwltamd en hier en daar een leemen Indische hut w er de Eoie bet heilage rund der Hindoes zeker zoo faloocnlijik gieihuisvest was ais de eigenjaar Ckize doortocht kon naituupUjk niet heeiemaal onopgemerkt blijven maar Akber scheen zeiker te zijn vian zijn menschen en trok rustig verder Alfred maakte de apmerking dat de Engelschen als die ons zouden zjoeken heel wat moeite zquden hebben om ons te vinden De weg Mep nog alüjd reobt naar het Noorden en voor cms die het paardrijden iiraren onrtwend was het een zeer vemvoeiende rit ofschoon het ons onmogeJyk geweest zou zijn den snellen pK der Hindoe s bij te houden Hier en daar in een tetrreinpiooi werd even hak gehouden doch S5X eidig ging het weer verder en Alfred en ik waten eer Wij toen in èen kVni w i T i in d n bijbeid van een bergstroompje cindeliyk het Jl werd fljgeelagen Lang zouden wc n meer van het dag inch t genaeteei I Haidoe s gmgen zich v Bss cii I den een voorbeeld dat wij l wwinig hooger stroomopwaarts v l den en l6nd rtusscben werd voor orij een kleine linnen tent neergeaet voa den naoht De ge onden waren ii maal verdwenen maar de cavftki paarden de muiezel en alles wat l éen trein was geroofd werd swrgvii dig meegenomen Akbat orgd fj deron voor ons awondetien en vcn i schuWigde zich dot hy ons n ilF b 1 kon aanbieden dan bixwd en vnichU en e i stukje geitenkaas die li welijilr was Maar wij deden het 1 mee we hadden hor ger en wai l doodop De Hindoe s maakten voor oO een bed klaar wan varens en gawii l een paardedeken voor de koote den nacht en wy die tot dtwvfïT t wend waren in de beste hotels te n nooblen keken nu gilimitocbend H dB primitieve instaillalie het 1x 1 wat hl de gegeven om t8n igh bereikbear was Wordt vcrvoltütf ZON EN MAAN Zon op lAt onder Ig tl Maan op 18 ZZ onder 8 SI Men te verplicht te verdnlsteren j zonsondergang tot zonsopfconui 1 Lantaarns van voertolgen ni een taalt naf na ion onder antstoNen wirH n Ben graodk aenw misr Publi opg Ken N r 3