Goudsche Courant, vrijdag 19 februari 1943

Wat Waar Wanneer ItaU niratcr Cmnova ebomnl m t Uxifi Wa tM ulitr nu BenJUuiff Aanvanf f uur 2 cUg vaoal a uur BMBla Bioudm Roode orehl4 C n mtt Olsa l checl4pwa n Albrecht Schonhals Aanvans 7 uur ZatcidaK vmomI 0 uur Zondug v rat uur Zaterd C 3 n Zondaff nso uur LlEfde tn V maat mei Theo linger en ïlanj Mo r Sehouwborg B1 M V Zondagskinderen m t Job Riemarn n Theo Langen Aanvang T uur Zondag vanaf t uur Bramle Voycr Cabarat met o a Tomijr Kaxint Aanvarg Zateroax vanaf 4 uur Zondag vanaf I uur 1 rebmari M sur Nlrawt Sdioniirbnig Opvoering KindenprookJA Hani n Griet 2 Fabnujl tM nor Kau iaiB Ultvoerlcf tooneelgezeiscbap ieuw Leven APOTBEKEKSDIENST Steeds geopend des nachta alléén voor geneesmiddelen Apotheek Dee Westhaven 14 zkht hunnen krijgen van de hoeveelheden welke tii zuUen kunnen afzetten ViescJiars zullen hieitiij moeten b iaAen dat vhig bestellen mede nwt het oog op het bmnen enkele weken paairup run van de snoek m hun eiigen beiafi i OFFICItELE LANDBOUWMEDEDEELINOEN voor de pr v 1 cie Zu d H Uand 7ooals Ijekend tan wordt n gt icht w vtii rhecn de hindel In paaiden welke v het Veeen VU e ch Aanki pbureau aar en verkocht werden slwhts moRelijk du r bemiddeling van etn voor dit doel erken den asent ThTn hter Is d mogmjkheid open geste d den aanbrtnstir verkooper het paard zelf ain ei Vee ei V lecsch Aii kc opbureau te doen aanbieden dtu zonder bemiddeltnK van een ainbrcrü agent Hit dient zich dairtüc In verb ndinR te filet leii met den Pl t elliken Burcauhouder van het diatr et waarin hij sevestigd i opdit de noo iige form iliteiten kunnei worden vervuld Nadrukkelijk wordt er op geweten d i de vereischte formulieren 4 djgen voor de betreffende mnrkt bij het bureau van den Provincialen Voedselcfmmis rii inge diend moeten werden Voor e k geleverd paird wordt etn paardenbon ofgegeveti wairop de tnxat epnjt 1 vermeld en welke bestemd ts voor den lc erancier Vanzelfsprekend kan de aanbrenger verkooper otk etn aanbrent agent m chvkelen b v met het cbg tp het op dt taxatiemarkt betel voorbrenw n van ht t paard In dit laatste geval 71 rgt de agti 1 voor de aan het aanhrenj tn verbonde formvliteiten en is voor den leverancier een bcroek aan den Plaatselgken Bureau houder overbodig Tusichen aanbrenger en agent dient tie treffende de pn vi ie welke de laatste ka bedingen en overeefcikom t gemaakt te worden de e mag echter n x rmal 2 pCt van den taxatieprgi van het paard be dragen Het koopen van en paard geschiedt tloor bemiddeling van eei igent die hei paard door de Provinciale iiimissie vot r den Paardenhandel kjrtjgt ttAgcwe en Opgemerkt zij dit niet de agent doet steeds de houder van de aankoopv erjrui ning een bepaald paard toepewezen krijgt Hierbij wordt de datum vin a gifte ah ba is gcateld behoudens In die gevallen wiarin het naar het oordeel van den Pir vmcialen Voedsetcommissaris en apail ge al betreft Aangezien allen dl tn het bezit iiJn van en aanJtoopvergunning voor een paard geacht worden een paard dringend noodig te hebben lieboeft het geen betoog dit slecbta in zeer bijzondere gevallen vovrrang wordt verleend Wlinneer d agent en paard voor zijn client krijgt toegewezen i d laafte verplicht net paard te accepteeren en dei gent het verschuldigd bedrag to beta len t w t n den axatlcprijs plus I pCt zooala op den paardenbon u yernuld De ontvanger an het pjai dient dus na te gaan welli bedrag hij moet twtaler en den paardenbon op te vragen daar deze voor den kooper l e temd ie Indien de kooper e n paard dat afkom itig is uit een andere provincie krijgt tre gewezen komen bij hét bedrag van taxa tiewiarde plu de 6 pCt nt e bijzondeie kosten welke op een aanhangsel van den paardentxin zijn vermeld en aan den agent ultlwtaald d enen te worden Opgemerkt wordt nog dal bij aanbt dl K Tn het paird op de miikt de ori rtee identite t lt art aan rie i arktadn nKtratie overh 1 d Bd dient U wrrdt 4 fMt Mn aanweili zijn van deze kaart lal gwfl uitbetaling plaats vinden f r wordt dus eer t dan uitliet d winnet de dentlteit tairt wordt a gt t er GELDtCHElO STIKSTOF EGELS Landbouwers oosupattl D 5 lt t il e met opdruk Kt 4 z j lts geld £ it 27 Februari s Di 71 t mtieten I terlijk 25 Febru in b dtn leverancf ingeleverd z jn daar n dm ditum b nirengekomen zege s ondi geen oorwaar e geacct teerd kunrt werden De kallbonnea met opdruk BT beh u den lun ge d ghe d tot nader order VEEBOEKJtS VOOR SCHAPEN HOUDERS In de vorige öff cieele Ui dbiuwmedt deelingen werd medegedeeld dat a in Mhaptnhouders veetwekje oor me rundieehouder tepen betv irs van fO i werden verstrekt door den Piaatfelijke Burpiuhouder Dt beruM ed er up et ve g ss ng De ve S oekjes worden na nelijk grit verstrekt n alleen In die gevallen di t het veeboekje werdt verloren of op een andere wijze wordt onbruikbaar gemaakt kan men alleen slechts tegen betaling van O 50 een nieuw DE VOEDSEI COMMISSARIS VOOR ZUID HOLLAND Speciale veTgnnnlng Tangen Tm paaisnoek Teneinde degenen die bereid ztjn gnoekhroed te kweken in de gele gerheid te stellen paaisnoek In hun bezit te krugen zullen in den gesloten tyd speciale vergumungen wtwden uitgereikt om deze snoek door middel van netten te vangen In de vergunningen zal tevens worden aangegeven wat met de afgestreken visschen moet geschieden TensloUe Is de visscherijdienst van het departement van Landbouw en Visschenj niet alleen voornemens deze actie zoovee mogelijk met raad en vofrlichfmg te steunen maar ook bertid de mogelijkheid te overwegen aan ernstige plannen van kweckers beraepsvisEchers en sportvereenigmgen financieelen steun te verleenen uit het fonds dat door de bijdragen wordt gevormd Het bovenstaande moge voor belangstellenden een aansponng zyn van harte mede te werken aan deze plan nen opdat ons binnenwater wederom spoedig bevolkt zu met snoek welke edele visch door beroepsvisscherss en sportv isschbrs belde zoo gaarne wordt ge ien Voor hen die niet daadwerkelijk aan de kuntmatige snoekteelt kunnen of willen deelnemen moge het vorenstaande een aansporing zyn om tegen den paaitij zich te onthouden van het wegvangen van snoek opdat ook de natuurlijke teelt zoo goed Na tien jaar VERGETEN DIEFSTAL OPGEHELDERD Ër is hier iemand aangehouden weeën in 1633 te Uitrecht gepteegdcn njwjeMiefstail De betirokkene een mam van 46 jaar werd dcs tijdB gepignal eeTd maar blijkbaar met gevondet Eerst tien j sr teter b i heli nagaarf an oudie sagmiatemeiite is de rytorecherahecentrale op hem geJco men De betrokkepe is naar Utrecht gebracht HANDELARSN IN MOLLRNVELLEN BE55IAPT De politie heeft gisteren op de markt drie personen een 22 jangen lanéarbeider te Hekendorp een 71 jarigen boomkweeker te Boskoop en een 69jarigen inwoner van Zwanunerdam verbaliseerd wegens het t koop aanbieden en vervoeren van moUenvellen Bi zyn 37 vellen In beslag genomen BESMETTEUJKE ZIEKTEN Over Ide week van 7 tot en met 13 Februari zijn in Gouda en omgeving de volgende gevallen van besmettelijke ziekten aangegeven Bergambacht 1 diphthcrie Bodegraven 5 diphtherie Boskoop 1 roodironk Gouda 1 diphtheric Haastrecht 1 diphthene Moordrecht 1 roodvonk en 3 diphtherie Ouderkerk a d IJssel 3 diphtherie Oudewatcr 2 diptherie Reeuwijk I roodvonk Schoonhoven 3 diptherie Stolwijk 2 roodvonk WaddinxVeen 1 dysenterie en 7 diptherie Zevenhuizen 1 diphtherie FIETS UIT KERKPORTAAL ONTVREE ID BEPERKING VAN LOGIESk GELEGENHEID W Het dezer dagen gepubliceerde bericht over de beperking van logiesgelegenheid heeft aanleiding gegeven tot het misverstand dat men in een maand niet meer dan tien nachten In een hotel logement of herberg zou mogen verblijven De aandacht wordt er op gevestigd dat het voorschrift aldus luidt dat men niet tlan nachten in een kalendermaand in hetzelfde hotel hetzelfde logement of denzelfden herberg mag vertoeven dan wel meer dan acht nachten aqhtereen tn twep kalendermaanden Het IS dus wel geoorloofd om het verbluf te verdeelen over verischillende logiesverstrekkende inrichtingen BUNA TWEE EN EEN KWART TOS VOOR ONS VOLK VcKTT Ofvze mindier bedp Igi volks t nootwi is m d e vxuriRe wt k n n bodrae vian nid mmd T dan ƒ 222 t 6 46 hi e ipi bradi D t bednaie s ge omw dooT jsaven ver enk o Tfe i 1 1 ƒ IWOOO toe zoo wordt e rr d Orz vxijksigipnooten hebl €n hiurrfde bewe zen dat zy we ten dat Win f ulp voor e m jiuete verdieeiirg var d betira P zb zong dTiwen Dit geef e ede hoop voor de teits u ken var h Wirtpr hulp aeazoen Men zegt c t üe Ieatst loodjes het rwaarsi wepfn Wij ziir emian overtu gt dat dit n et peW vxxir hc wenk van Winterhulp cndMt oeze irste tag zK li tweft inciezt t oor orye tTigtn vr iksgï r o Cfi die een eki 11 kc aarvuHïïig x uTeii lie do moe iiike w ntenraardier hard niod g hebben Daarom Zij pleede wx er h t paroo niKt aüAeen geven dodi offe xti SABOTEURS TERECHTGESTELD Oftioieeil woi dt meoeigecet ü ll t door liet DeuHeche Obiigeiricbt op 20 Januari 1943 we rens s4ix ti ge gevejde doodvonnis t en de Nederlanders CoraeiiiE van den Berg uK Bussum en Hendirik Adriean Joi annes Bresman uut Naanlen is nedM het verz ek om graue was verwcurpen voitirokiken Van den Being en Brecman rccde gediaende vede jairen cctnfnunieten bedden een lUeéaal ccmnunistiisch tijdschnit gednikit en verapreid ont of dBee wijBe de opentiaie oixie en de vetkigbead vian het openbare teven in de tx 9e te NednrliandEclie gebieden i gcvdar te brengen LevensBii delenkaarten verdwenen Vlam een wagen van ëen melkboer 7ijn teiwyl het voertujg m de Pepei straat even lonbeljeeTd slond t wintig pakjes v r 4 kg brttr ont Tecmd Een ecthuishouder deed Bangige dat uit i n zaak i le rnsmiddelcnkaarttn n xyn gezin oor de nieiCwe periode rijn verdwenf n Ook uit een woning aan de Varkens markt worden distributiebesthe oen vermist nl zes le èi smiddclenkadrten zes aardappelkaartcn zes groen tekaarlcn en zies stamkaarten van hc gezin zoomede een persoonsbewijs en een porleniO nnaie met ƒ H welk alles ziesh bevond in een in etn kast staand tasth Uit het portaal vaji de RK Kerkaan den Kleiweg is een op lot staanddamewuwiel ontvreemd Baperkt i f 6as n Electriclteitsverbruik hef a Uw eigen be ong Verder gSf de verdachte toe dat ze heeft gezien dat de mannen de drie vrouwen neersloegen Toen Uep ze weg met de tasschen van de riacbtoffers Kort daarop kwam ze terug en zag dat de vrouwen in het water waren gegooid Van het pian wiat ze echter mets af aan de msdaad heeft ze geen deel genomen Door den radsman van de verdachte waren acht getuigen è décharge op geroepen Wegens de onlkentenis van de verdachte werd de verdere behandeling aangehouden tot 25 Maart a s De laatste verdachte was de S2 lerige traneportarbeider M Korporaal te Schiedam in wiens woning de vier andere verdachten met de vermoorde vrouwen op den avond van de misdaad eenige uren verbleven Den volgenden morgeOfc om half v f kwamen de daders in zgn woning terug en heb ben in de kachel papieren en per soonsbewyzen vin de slachtoffert ver brand K kreeg f 10 en eenige aardappelbonnen ten geschenke Hem was medephchügheid en heling ten laste gelegd De verdachte verklaarde niet te hebben geweten dat de mannen er op uit waren een misdaad te plegen Van het verbranden van papieren wwt hg niets Hy lag te bed en sliep Als ge schenk kreeg hij we eenige aardappelkaarten maar geen geld De officier van Justitie achtte het bewus van medeplichtigheid van den verdachte niet bewezen Hu wist echter vrel dat de daders terug zou den komen want de deur van zijn woning was open De l ezoekers maakten de kachel aan en gingen aan tafel zitten om de buit te vcrdeelefl terwyl de verdachte m dezelfde kamer te bed lag Hij moet dus wel het een en ander hebben waargeno men De verdachte is reeds acht maal veroordeehL De of cier achtte opzet tot heling bewezen en eischte tegen den verdachte die reeds ze maanden m voorarrest zit een maand gevangenisstraf ïooder aftrek van preventief AHe uitspreken in deze zaak zijn gesteld op 4 Maart a t Economische rechter te Rotterdam VLEESCH VAN FRAUDULEUZE SLACHTING De 45 jange Reeuwijksch onderwuser A J van der Weele die vleesch van een frauduleuze slechting afkomstige m vnxHTaad had gehat is door den eoenomischen rechter veroordeeld tot ƒ 300 boet of 2 maanden hechtemg De 54 jarige landbouwer A Verveer uit dezelfde gemeente is voor een d rgel jk fat veroordeeld tot ƒ 400 boet ubsidMur 2 maanden tieditenu Ongedekt vervoer Wegens het zonder vergunning vervoeren van elf kisten snijtioonen en drie kusten aardappelen is de 33 jenge gnoentehandelaar A Tol uit Waddmxvcen veroordeeld tot ƒ 25 boete of 10 dagen hechtenis RECHIVANK TE ROTTERDAM De dnevoudige moord te Schiedam Zooals UI een deel der vorige oplager nog kon worden vermeld heeft het OM tegen de eerste twee ver dachten die terecht hebben gestaan wegens moord op en t eTooving van drie Joodsche vrouwen te Schiedam levenslang geèischt De officier gaf een resumé van het aftchuwelyke drama Kort voor de misdaad hepen de verdachten gearmd met hun slacht offers door Schiedam om naar de plaats gebracht te worden waar zu zouden worden vermoord De derde verdachte P Hartland gaf eveneens toe dat ket plan was gemaakt de vrouwen te vermoorden Hij was met de andere verdachtan mee g gaan naar den Maaskant maar hij ontkende zooals hem tenlaste was gelegd de jongste der vrouwen te hebben neergeslagen en in het water te hebben gegooid De verdere behandeling Van deze zaak werd geschorst tot ZS Maart a s om de verdachten B en W na hun veroordeeling als getuigen te hooren In de middagzittinj werd de vierde verdachte de 25 jarige dienstbode Magdalena Ligthart gehoord Haar was ten laste gelegd medeplichtigheid aan den dnevoudigen moord door de vrouwen te vertellen dat ze naar een veilige plaats zouden worden gebracht oen ie naar de plaats der imsdaad werden gebracht Voorts heling van geld en distributielsescheiden van de misclaad afkomstig De vrouw verkaarde dat te er niet bij wras toen de mannen de afspraak maakten om de misdaad te plegen Ook ontkende ze de vrouwen te hebben gezegd dat ze in veiligheid souden worden gebracht Een Jaar regens InbraaK De rechtbank te Rotterdam heeft den 18 jarigen bakkersknecht B de R uit Gouda gedetineerd wegens diefstal van een rijwielbinnen en buitenband en ven twintig pakjels boter ten nadeele van de NV Vereenigde Zuivelbereiders alhier overeenkomstig den cuch veroordeeld tot een jaar gevaoigemsstraf met aftrek van het voorarrest BINNENUND De evacuatie VOORLOOPIG DE GRAAD DER MILrrAIRE NOODZAAK BEREIKT Evacuatie is een maatregel welke zuiver müitaire noodzaak berust aldus werd van bevoegde zijde ter dagelyksche persconferentie uiteengezet Iedereen tal begrupen daf van militair standpunt be uen het van het rootslie belang is dot het kustgebied in een zoo krachtig moge VOKTBAL JODAN BOT Voor a Zaterdag zijn de volgende wedstruden vastgesteld Jodan Boys I Oroen WIt R I 3M uvir en roGen Wit II Jodan Boys II te Rotterdam KOOI M tMdc WK BJ V oh i res 1 n i iad Jiötteécöód OEBR fEN HOEVE ROTTBJDAAA T I 38427 DEM HAAG Ta 333298 STADSNIEUWS Ledenve gadering van de Ambachtsschool EEE GROOTB TOELOOP VAN LEEKCJNGEN Ib de gisteravond m De Zalm jnder voorzitterschap van den heer P D MuylwTjk gehouden ledenverg def ViiD de veretnigmg 0e Am iKthtsschool voor CJouda en omstrelai heeft de aecretans de heer A Kuiper het jaarverslag over 1942 gilMbracht Het vermeldt dat aan een verzoek fin den inspecteur van het nyverlieldiondcrwua om zoo mogeluk een turtus te openen voor opleidinfj van jtiwtroaliers en metselaars geen geTOlf gegeven kon worden aangezien ittrlboi zich een enkele leerling kwi ttngpmeld De onderhandelingen over het uittieiden van het schoolterrem zijn lonttig verloopen en geheel naar ge Ot n van het beituur en het deparWtent zonder kosten voor de verMBiging geslaagd De voortgezette pogingen dm aan it lewlmgen bljvoeding te verstrekktn hebben tot resultaat gehad dat MD October a en 300 tal leerlingen nn de gelegenheid gebruik maken en y t digcn per week een portie vöedtü krijgen uit de fabriekskeuken Op verzoek van het bureau voor nteidsbcmiddeling worden aan de cfiool worklooze s hilder omg Ifgnnd tot plateelschijdcrs Het re ritaat was dat na drie maa nden alle curaiston tcplaétst waren De aingifle van leerlingen voor de ArabaeHls hooiJ was eer groot Op M Augu His begon de nieuwe cur u met 528 lierlingeji Op 1 Januan 1942 wiren inf psehr ven 45 leerlingen op 31 Deetn Ijer 512 Aan 1 avljcd niiverheid hool waren op 1 Januari 120 en op 31 De oembei i l7 lcerlinK n ingeschreven Hier bet on de nieuwe cur ius met 340 kerlingen Betr ff niit hel leerlingstelsel wordt medegixlec ld dat met 16 leerlingen een ovoecnkomst werd afgesloten nX t barkwrrkers 1 metaaldraaier 1 Biid 3 limmertieden en 2 schilders De leerling n worden in de bedrijven waar 711 m opleiding zijn door den controleur den directeur der school bwocht De werkboekjes worden geIMeld ge nntrolecrd In aansluiting op het laarvcrslag hlgeen wc d goedgekeurd evenak btt verslag van den ponningmeeeter 4ln heer F R Pmymboom deelde 4 directeur de heer S Swaneveld Mt mede dat het leerlingstelssel uititótend voldoet en dat alle medewerking wordt ondervonden Winterhulp klopt aan BRENG UCHT DOOR GOEDEN STEUN Zi4eTdag en Maandag as zal er Ier een WHLN straatcollecte wor to gehouden Hierbij worden speld aangeboden d e in het teeken ataan MD den Dierenriem Een twaalftal mdiiUfnde tterrenbeekten met ver Mdtnl an M zajn in mooie kleuKB op houten aciuldjcs aw eebracht Aan de derdt uitkeering WOTdt hard iswwkt Nog veel bijstand moet verlijd worden Werkt U daaraan ook rtti ditx r uw bijdrage aoo boog rooHWk te stellen ♦ de collecten en tiitkeenngen wjfc belMcMgc lan n stadgey lin Ia vtrUchta lagen Iti Mieiitwelden liebt brengen m don Mchten De optimist FLEURIGE REVUE VAN BIN TIK HALL Ben ter Hall is een neef van den PW tWw v n de Nederlandsche j en atjo tersteUng De cpti I d e gisteravond voor een talruk WWiek m den Nieuwen Schouwburg 25 vo d cd wil en voortaetting MWi de oude revue traditie Er n dm niet rulke rtjke montaW tien mn als m de vroeger V Henri ter HaU het geheel J kleurig vlot en onderhoudend 2 r ke en imaakvoU afwisse Jf van oottumes en decofs Het uit meujes beatamde ballet h wel g m eeste mcoea dezen avond Het J W teedi in het ierUjke en tot Puntiei veaorgde danaen Vooral fsraakje De vredespyp ï f arsch temperament en Mo2 LS l n dienen te worden ttd Een v ift l revuescheUen J nn Murün Vroom Pred Fagel en wmk de hootdrollen vervulden Z22 n voor den U S Ondanks hun rg ren tQ dt iwakke plek van gj J ime door te op eltelgk kwnie d Nattoee ging aeUi vx or JS w ver Wies Lumteg wag £ JJ op dreef oa in Het gr red Nagel zong het revueZL J l t gevoelige Het ktokjc van Kenato Ricardo bracht twee Sr deren terwyl de Crepo s l nTw 8oed acoordcon MittL l S w n uitstekenl n£ n bli het revueorkest onder wn WilW Schootemeyer A J Vermaasi Hjken i van verdetöging wordt gebracht Dew militaire noodzaak bepaalt omvang aard en tijdstip der evacuatSemMitregelen De Duitsche en Hoüandsche autoriteiten stellen al het mogel ks in het werk om de maatregelen door de militaire autoriteiten noodzakelijk geacht uit te voeren op een wyze die de burgerbevolking bevolkingzoo mm mogeluk last veroorzaakt Men hoort op het oogeiiblik verkondigen dat de evacuatie is stopgezet Dit IS in hoofdzaak juist voor het geiMed dat direct tot Scheveningen behoort Hier is de graad der militaire noodzaak bereikt Voor het overige gebied van Den Haag is de ontruinung vryweil voltrokken slechts in enkele wijken zal zij m verband met de militaire noodzaak nog worden voortgezet Ook van Duitsche zijde beseft men ten volle dat de evacuatie van de Nederlandsche bevolking een offer eischt dat echter nu eenmaal uit mihtair oogpunt moet worden gebracht Het is een boosaardig gerucht dat jneul els of materiaal an afgebroken huizen fiaar Duitschland zouden worden vervoerd Wat niet apijkervast was mocht meegenomen worden en wat aan materiaal van afgebroken huizen ter besciukking kwam werd ht voor den aanleg van militaire werken èf voor den bouw van nieuwe woningen voor geevacueerden in andere plaatsen gebruikt Men bedenke daarbU wel dat de evacuatie in Duit chland indertiid bij den aanleg van den Westwal in een heel wat vlugger tempo moest gesschieden hetgeen ipt gevolg heeft gehad dat de bewolking veel minder tijiid werd gelaten en er dientengevolge ook vee minder kon worden Nederlandsche meegevoerd De Nederlandsche ge evacueerdöi zttn in sUat ge teld 1 mogelijk tot zijn recht kan komen zooveel mee te voeren dat zii zich In de nieuwe plaats van vestiging weer behoorlnk hebben kunnen inrichten Wat achtergelaten moest worden is geschat m is of zaïl Tronien vpngiqed De langere ontruimlngstcrmijnen hebben het mogeluk gemaakt de mee te geevacueerden op behoorlijke wiiijze naar het Oosten des lands te doen vervoeren Het was daarbij billijk en rechtvaardig dat z die door hun beroep niet aan de stad hunner inwoning waren gebonden plaats maakten voor hen voqr wie dat wel het geval is Overigens werd ons verzekerd dat er steeds naar is ge treefd In elk bijzo ider ge al wpirbii zich bepaalde moeniikheden voordeden de noodigè hulp te Verbetering van de binnenvisschery ACTIE TOT BEVORDERING VAN j DFN SNOFKSTAND Alle hruders in een groole visch acte a of b een kleire vischacte of een hengelacte benevens de hengelaar die met etn hen el vlasehen moirten tiiden ï oe uitoefening van hun beroep ff port In het t llt ziir v an een bewijy dit door hen een bydrage ge stort As ter verbeter ng van d m nenv sse eru Dit i voorgeschrevenjn het bes uit bijongen tot verbe enng bmtlen Mscherij 1842 De bijdrage wefd aanvankelnk vastgesteld voorde houders van de grgote vischicten a of b en van de kJeme vischacte op ƒ 1 houders van den hengelacte op O 50 V oor de her gclaars met één ngel boven IS jaar op 0 2i5 D t laatste bedrag is bu besluit van 5 Februari 1943 thans voor het tijd vak V au 1 JuU 1 43 tot 30 Juni 1944 vastgesteld op ƒ 0 50 trrwyl de overige bijdragen onveranderd zijii gebleven Deze g den worden uitoiuitend be steed voor het kweeken sankoopen en uitzetten van pootvi cih het doen van proefnemingen het verbeteren van vischwater het bestrijden van waterverontreinigmg en het aanwenden van verdere middelen waardoor d productiviteit Tsn het visdbwater kan worden verhoogd RECHTSZAKEN Ofschoon het besluit aanvankelyk bij enkele sportvisschers eenig mimoegen opwekte zyn de meesten dankbaar dat zu thans met faun ƒ O 50 ktmnen medehelpen om den door de strenge winters deerlijk gehavenden vischstand weer wat op peil te brengen Ook de onte vredenen zuliei gaarne dit kleine offer voor een geheel vischseizoen brengen als zu weten wat reeds Mt de door de bionenvisschers bueengehrachte geWen ten behoeve van de verbetering van den visdistagid is en nog kan vrorden gedaan Wat gedaan aieet wordca Aan vei betegung van den snoeksptand kan liane aoowel de beroepsv isbcher l de sportviischeT actief medewerken In OM land maakiten enkete visricheiis en odk wel bemgeisarsvereenigaigen attavik van broedappeiatens lenende latSB kuoetmatigien weg snoeikbroed te verkrijgen Vele sppaiw ien werden den laatsten tud bwlen jelmiik gesteid omdat zti venooderd zyn of omdat men de meenmg was toegedaan dat de natuur nu verder we l voor een vxiMoenden anoekstand zou sorgen en dus menecheMjk fcignjpen verder overbodig wae Onae voedeetvooraienvf stieh erfi ook ten aannen van het vwchwatcr hooge eteshen n daarom moet alles in het wet wMden gee e d om ook die beachikbare hoeveelheid VMchvoedisel n de t ekomet zoo hoog mogelijk op te voeren Nu de zeevoech scbaarBch is moet Betracbt wonden met zoetwatervisdh bat tekort te vuUen en ett pogin die dMTtoe wordt aangewend verdient dMrom waardeerwg Tengavoilge van de tijdeomstandagtieden m het thexm met mogeiHjk noeuwe moderne aipparaten aan tal wakens Daarom is het noo J zakelufc dat van aJle ook de venoudeA de hier te lande aanwea e afipairalten wederom gebruik woidt gennaakt SIxxrtvereeniigineen welke in h t beert njn van broedapparaten en niieit voorownens z jn deze te gebruaken ducnen ze onverwljild ter beecbikkmg te stieilien van kweekeis Tenemiie er van SSeTaekerd te zyn dat voldoende broed beschikbaar komt d ienen l eroepsvB8ch rs en sportvereenagingen indwn m rtf n et ov er Baan tot hiet kwecken van broed ten spoedigeke aan de kweekers op te geven hoeveel broed zij wcnschen af te nenten opdat deae kwcekers een over PRODE bevordert Uw gezondheid I NTl dheidl I Een go de mondvttrlorging ts d eerste tkap naar gezondheid eq rrodcnl deeenigetandP4 ta met het dispergon tegertland teen isdaarbij onontbeerlijk Houdt de Prodcnl gewoonte s morgens en s avonds maar vooral savondst PRODENT 4a kicriqit Mhailm iili tindput m NV PBOOÏNTA PLAATSELIJK NIEUWS L PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG BeTgambarht Ned Ilerv Kerk 9 30 en 2 uur dïi EiAoidt nni tlcopsbtctienlag Geref Kerk 9 30 en 2 30 uur di Terhaak Uilgctredenen Ned Herv Keik en2t30 uui lee dienst Berkenuundc ed llerv Kerk 00 30 uur ds Zevenboom Bodecravrn Ned Herv Kerk 9 30 uur da KlU cner 4 uur de heer Dekke G re £ Kerk 10 en 3 uur cand Den Boer Luth Kcik 10 uur da Bahnn ullei jeugddienst treref Gem 10 en 6 uur leesdienst Evmngelmtiekring In Luth Kerk SSO uur de heer Biuyn van Wassenaar Boakoop Ned Herv Kerk 9 30 en 3 uur dB Jacot s Geref Kerk 10 en 3 uur ds D Moor Chr Geref Kerk 10 en 4M u d KIe sen Rem Gerei 0 m 10 Uur tls Zuurdeeg Geref Gem 10 en 3 uur Leesdienst Gouderak Ned Herv Kerk 9 30 en 2 udrds van Vliet Haaatlecht Ned Herv Kerk 10 uur daDe Voogd v d Straateo Ned HervGeref aug 9 30 en 2 uur Evang DePater Geref Kerk 9 30 en 2 uur da Erndinann Hekendfrp Ned Herv Kerk 10 uur da h f Mal e muï Hazer voude Moerkapene Ned Heiv Kerk 9 30 en 2 30 uui de Vt rkerk Ge ef Gein 0 30 en 2 30 uur tis Hofman Vfüordrt f ht Ned Heiv Kerk 10 uur tlr tan Mou k Brockmaii Geref Kerk 9 30 J uur da Kalman Herv Geef Evang 30 tn 2 ir de heer Okkerse Nieuwerkerk ad IJssd Ned Herv Kr k n 3 UJ tls Vollewfider Geief Ke k 10 en 3 i i ds ttjk en Geref OtMii 9 30 tn 2 Jtl UU I eeKCitiist Ouilerkcrk a d lissel Ned Herv Kerk 9 30 1 11 2 II l r ds Woeldennk WijkgebowlJOt bSOuir jje tieer De Rede lljkleid Geref Kerk 9 30 ti 2 30 uurde Vü e Oud ale Ntd IIi n Keik S 30 en 2 30 uu ói Sleenbetk Gfref Kerk 9 30 en 2 311 a ti V Ifiser KeenHijk cd Herv Kerk Reriwijk 9 30 en 2 30 u ds R eifser Ntd Herv ke k lluliraijk 9 30 ti 3 xAli nnd Van Pt Itn uit floit f nsplaat Gei Cf Kerk 10 ei 3 uur B Warmenhoven StIii oilho pn Ned IIeiv K rk 10 en 3 uu cl6 B kool van K ntipen 2d IJsstJ VI iidfrhe l croep I n R i Keik 3 uur ia De Kil 11 van Rotterdam Geref Kerk 31 tn 2 10 ur d Hoekstra Rem Gem w uur dl De Kiev ld van Den ftaag lettr d Heil Zaterdag 7 uur Bi dFt nd Zor pR JO uur Hel Ic n sdien t 3 uur Kintlcrwamenkomsl S mir Bidstond 30 ui Ve tjivii lÉs ameukoii st Stolwijk Ned Herv Ke k 10 uur da Kans Evangelisatie 9 30 en 6 30 uur de hetr Gebraad van Niet we Tonge eveRhuifen ed Herv Kerk 9 30 en 2 30 iiur d Tak Geref Kerk 9 30 en 210 mr dF Boventiorp RenioïWtr Kerk 10 uur dt Ntenbulc van Gouda BERGAMBACHT Beneemint Mej M L Dykatra tijdelijk onderwyzei es aan de openbare lagere school alhier is b n md tot ondelvvijzeres aan de school voor voortgezet lager ooderwiji te s Grovrendeel OCDEWATER Burgerllike Btaad Overleden Johanna Broere 81 r wed van H Kemp Arie van Sciiaik M r wedr van H T Dommelen Ondertroiiwd Willem Hendrik van t Voort 38 jr en Wilhelmina Blankenstem S2 jaar Overgeplaatst De wachtmeeater der marcchausse S W de Heer Ia in gelijke betrekking overgeplaatst naar Del f gauw NIEUWERKERK AAN DEN USSEl Bnrgerl ke tand Geboren Jacob z van J Stam en J Heuvelman Gerhard Jan z van G J Bier en E C RciUma Overleden A Markus 64 j echtg van A M Jongeneel Loep der bevolking IngekontenG B H Lunenburg van sGraven hage naar Dorpsstraat 43 H D NUland van Renkum naar Ringduk 34 A A Oudiik van Moordrecht naar Eerste Tochtweg 25 G J Schot en gezin van Woerden naar s Gravenweg 46 J de Graaf en kind van Vliasingen naar s Graven weg 157 wed Bimmel van Vlissingen naar sGravenweg 157 Vertrokken J L M Teutégge en M J W Pinkse van sGravenweg 250 naar Rotterdam Matthenesserweg 131 M ZwTjnenbufig van Dorpstraat 20 naar Duitschland WADDINXVEÉÏJ Excelsior Voor de onderhoge oompetstie ven e damehib ExceJeior waren de u iWa g en C Kortenoewe A Bkwuk 1 1 A V Rmgeleelein P Jacobi 0 2 O Groen A RietvelKi l O W V d Heiden P v d HeWfen 1 1 D Schouten D La Grand ï 0 T Twigt H Troost 0 2 C Btenk J de B T afgebr Bargerldke Stand Geboren Adrlana Catharim d van J B van der Vooren en A C Vergouw Keetje Martljntje Cornelia d van A M Versluit eij M Hogendoom Annigje Geertje d van P Van den Berg en van W C Bos Oornelis z van i Schouten en M Qroenedijk Joanna Wilhelmina d van J L Koot en A J Baars Ondertrouwd C Rehorst en A Baei Gehuwd Th A Zoethoutmaar en M C Belt