Goudsche Courant, vrijdag 19 februari 1943

J S b r Handel vaa boer tot beer Htér geldt oor ongepenTaU voorBtroo de pr s voor V pecaC atPoo 2 H 7 per 1000 kf dptft den boér vei I te dragen aan daiTPB H btJ betvan het geleide biljet voor het vervoer Voor den bandel i De handelaar dient iljn verkoopprUi t hopger ie stellen dan d iMnrenKetr prljeen welke WM moet wórt i afged aan het Provincla Kantoor Strooh tPKH Het hoofdkantoor of P K H lorgt d n de vergoeding der kosten De haudeUtr aan d n consument levert mag sUn wll ke vrachtkoten dooibcrekenen De marge bediaagt voor den landhan ƒ 3 voor ongeperst en ƒ 1 80 vom e btroo voor den groothandeLaaV l b den kleinhandelaar verteerend vanat i tot 9 naai gelang van de groo te dleveren hoeveelheid Nadere mededeeltngen kunnen vei kr worden aan het hoofdkantoor StroohBallbtraat 74 s Graven age en aan Bedrijfschap voor Hooi Stroo en Ru w Zwarteweg 75 s Grave liage KOOLBORSTELS BORSTGLHODDf gi KOELKASTEN £ N GKHOOUAPFAK T m Aan fabrikanten is zonder vergunnii gboden Met Ingang van 1 Mei 1M3 de varvaardihet verkoopen en i fleveren van kool r met Ingang van IT Februari 1M3 t vaardiging van electfo technlacfae bars houders niet ingang van 1 April 1943 d vcr ai ging van electruche koelkastwt tot en 250 liter Inhoud met ir gang van 1 Aprtl IM3 de vervaa ging van gehoorapparaten voor stachthu den en met Ingang van l Maart 1M3 onderdeden daarvoor Door den directeur van het Bureau de Metalenverwerkende Industrie wordt bij aan fabrikanten een voorwaarde algemeene vergunning verleend Voor voorwaarden vert onden aan dese ver nmg wordt verweaen naar de betreft publicaties in de vakpers naar hei bu voor de Metalenverwei kende Indu Riouwstraat 174 Oravenhage en naar Bedrijfsgroep Electrotechnische Indu Zwarteweg 1 s Oravenhage TOEWUZINOBN EENHEIDSZEEP EN TOILBTZEEP Detaillisten in leep die nog ba algemeen 452 welke lecht gaven op koopen van eenheidaieep gedurende ttjdvak van 1 tot en met 31 DeCcmoer in hun bezit hebben kunnen daae bo nog van 22 tot en met 6 Februari en 1 tot en met S Maart 1943 biJ de Plaat erc Disiributiediensten inleveren ter verk ij van toewijzingen voor eenheidszeap Grossiers kunnen de bonnen ï t rf eten Qtofietzeep wdke ot en met 31 Ja1943 recht gaven op liet koopen vart eep nog by de diensten inleveren ter krijging van toewijzingen voor totletzeep 22 tot en rneX 26 Februari en van 1 tot met 5 Maar lM3 y OFfrIClEELE HRDEDE£UNGEN BONNEN X m tl retnurl Atrdappclaii B ictiult Brood Tatwk A Sisuctten Vlecieti N Margarine en Rundvet 07 I m M Maart Bloem brood ot eb SOa t m SOS Cacatf voor kinderen S W t o Chocolade M Oort 606 Havennaut 610 Jam SM Kaaa 600 Vm 901 KoUleeurrogaat 913 Melk en Taptemelk Oa t m It Peulvruchten 6U Rijst t t Suiker 60 Sulkerwerk 10 II Verraloelll 911 T m U Maart Boter alleen voor kinderen 01 BUaoBdeie ramaoenen Van O Vm 1 jr U 900 gr ainauappelen t m I Maart van 1 t m 3 Jr DD idem t m Maart ADVIEZEN VANDEN VOEDINGSRAAD EBN GOED MAAL Een stoofschotel van koolraap aardappelen en wat capucljnera of bruine boonen ievoUd door een toetje van gcwtgrutten vormen tezamen een goed nvaal De StoorMhotcl 200 gr bruine boonen of oapucijuers IVikS aardappelen flinke koolraap boter oj margarme zout De peulvruchten één nacht weeken en met het weekwater in een kleine pan aan de kook brengen en Vj uur laten koken De pan vervolgens snel In de hootklst ovei brengen en daarin taten ataan tot de peulvruchten gaar zijn ± 4 ulir Overjarige peulvruchten na 3 uur nog eens opkoken en er nog i uur tn la en staan De aardappelen schoon boenen en in vieren snijden de koolraap In plakken snijden schillen en in blokjes sneden De aardappelen en de koolraap met een bodempje kokend water en zout opxetten en gaar koken Kooktljd 25 minuten Zoo nu en dan omschudden Als alles gaar Is de aardappelen en koolraap losjes met de peulvruchten en de boter of margarine vermengen Het gerecht nog even door en door warm latAi worden en opdienen Het vocht er als saus bijgeven Na r verkiezing het vocht binden met wat aardappelmeel of gera ipte rauwe Aardappelen en er een gefruit ullje aan toevoegen Toetje Tu gortgrutten 100 gr gortgruten 7i d l water een snufje zout kaneelsurrogaat of koekkruiden of geraspte citroenschil en citroensap suiker en of Boetstot De gortgrutten een nacht in het water weaken Met het weekwater en het zout aan dii kook brengen en 5 minuten doorkoken De Iwn snel In de hoolklst oVerbrengen en er ± IVj uur in laten ataan Naar smaak wat kruiden ql geraspte citroenschil en citroenaap en suiker en of zoetstof toevoegen Het gerecht naar verklp ing warm of koud geven Wie taptemelk heeft kan deze koken en op het bord me de grutjes vermengen PRUZBN VOOR 8TROO De Gemachtigde voor de Prtj en maakt bekend dat de volgende maxlmumprtJzen voor Btroo zullen gelden aUea per 1000 kg Voor den verbouwer A atroo ƒ IB TO B stroo 18 66 Groene erwtenstroo 28 30 Schokkerei wtenstroo 25 25 Capucijnei en blauwe peulenstroo 23 25 Witte en briuna boon nstroo 23 25 Deze prijzen gelden voor geperkt stroo bü levering af boerderij Bij levering af laadplaats te verïlbogen met 2 tndien verder dan 6 kn van het bedrijf mag 0 20 par km extia worden berekend vooizoover het ABD tarief niet van toepassing tb Voor orgeperst stroo geldt de maximumprijs vern inderd me 4 30 voor perskostenDe maxiiiMimprUs voor ichoofstroo en roggevlegeldakHtroo is 27 af boerderij en 32 50 franco te it v pren boord wagon i J ƒ 1900 van het pand no 40 1 te Vlist ingericht tot dubbel woonhuis en werkplaats met open grond groot 4 A 26 C A veri ocht ten verzoeke van de familie Lazonder de heer J A Aantjes te Lopik voor ƒ 3300 maximumprijs ƒ 3450 Loop der iKvalkliiK Ingekomen T J vrin Riemsdijk vaa Nieuwpoort 117 In HavcAStiaatsch Wal 12 personen Ut Koe6tvh X 80 K Tuytel van Oroot Ammers B 15 iiKKoestraat 109 J C Obkam van Ede EmmaiMn 81 In Haveojitraat 40 C van Vliet van Streefkerk B 12 In Lekdijk 4 J D Hooljkiias van Amersfoort Utrechtscheweg aM In Ie OI v Noort5tra t 16 P Ouv eneel van Utrecht Veeuiarktstraat Ibis In Voorhaven 7 G BoU geh met T Kok van Lan er k 18 In Tol 10a J Trompetter van a Cravendeel Bevershoek ft7 in Oude Sin ei 76 C J Goedhart van sGia veT ïhage d Bruyneetaat 36 in Motenstr 8 C G Rood van Loidachendam W VMetweg 78 in Loplk weff 12 A Vereloot vwn Leidchendam W Vhetweg 78 In Loplkerweg 12 Vertrojdewï J Spekanilder van Lekduk 15 naar Bergambacht Lekdijk B 76 Z Soet van Kort Dijk 2 naar Bodegraven Spoorstrdat 18 A Luwen van Opweg 34 naar Voorburg Damwigtstraat 5 3 personen uit Ko 1raat 80 A Hakemulder geh met Kouveld van 1 Ol v Noort traat SS naar Maastricht Tapijnfifiraat 3 W Oirweneei van Havenatraatt che VttH 114 naar Haastrecht BrwJeweg C leeD W A Verstefe van Kort I t k 13 naar Bergambachrt D 69 G W da Joog vaa L9plkerï tiaat 14 naat Gouda Fluweeton ingel 38 C de JTouï van Lange Welotraat 33a naar Bergambac t Kerkwet B 171 K Oo teiwI1k van Alhr BeijHnggracht 26 naar Bw ambacht B 218 Hoofdredacteur 3 O Weysters Sbtterdi Chefredacteur voor Gouda en OnutrekaF TIeter Gouda Verantwoordelijk vooradvertenties L Akketsdijk Rotterdamgeefater NV Rotterdamach NleuwsbRotterdam K Laat Uw rijwiel vernieuwen door het te laten moffelen en biezen of polijsten Uw rijwiel krijgt dan weer een nieuw unzien Of laat Uw rijwlal in en uitwendig schoonmaken Het verlengt den levensduur van Uw rijwiel TH PEEK Oou we 3 6 Gouda telefoo 2314 coo ASSURANTIE KAN TC TEL 2151 c T £ j èi iMStOIEN ijdllf SwdiNSU I HUWKI IÜK Ounaa n dia i gaUMa Mnuatok hiiwalllli waMChan 1 u halt r De dame GEk BUREAU HILVERSUM KELMERSLAAN 13 TEL n01 ULVBIMM Ona kaniM haaR ia aal aada aa batehiafda talaliaa doar akaal Nadaalaad Haaraa aofidar poalda tl y kn m m vaataaM mi aiaa bamiddaliiigi alat lalvdt ona rol naimiwaii IM ma Mkaa aa wU lallaa baw iaii dB Ma draagt niet lang de zelfde kleeding zikcr niet den zelfden hoed Maar dit Is ook niet noodig Umak zij onze vervorminrichting kunt U op gemakkelijke en voordeelige wijze herhaaldelijk met n nUuw model vilthoad pronken Ambtenaren en vast partic personeel t t maandinkom enzonder borg wettelijk tarief vlug en discreet Mauritsweg 45 R dam CInl postz v antw en alwikke ling ohriftolük Vroutrabik frt hlIcMinjaa kun U idaMEEST £ In blaiio anaan OMniwaa I SKSIVIID aan alatfM Jï endar auOda gahatnhMÏig Ii ii m i iiij n ai M c i x U Tiai ly voor onze oudt l W klantenjDsar na den oorlog willen we ook U graag laten proflteeren van onze zidltewascbnietlioile Gordijnan kunnen voorhopig niet befionda d wordtn Meubelfabriek zoekt ervaren MEESTERKNECHT Tevens MEUBELMAKERS en een HHEUSELSPUfTER Br no U 1149 biir v d blad KvLnithaniA dcPzoiecioc Malson j hiOMtt IVlarkt 70 Gouda DUITSCH 22 5cT rf Schr opl doorleeraarfmetcor rectle Nu ook LESSEN VOOII GEVORDERDEN n OPL PRACT EX Vraagt proap orat prodflai GERMANIA Onne w g 48 BUSSUM Uw oude gramofoonplaten hAiben umarde WQ geven 30k 40 et p plaat Afhalen gratis N V Haas Ce Bouda Muzieki nsttumenlenhandel Kleiweg 54 iVfeeni 124 Beurtgebouw Rotterdam Flinke Meisjes gevraagd al of niet op wisscherij werkzaam geweest Aanmelden Graaf riorisweg 115 Permanente Expositie Voor direct voor 1 pers ets nette vrije gemeub kaniar huur In Cenir met stook kookgel liefst b b h h Brievea no O 1158 bur v d blid Nieuwe oaawtnsteiil Werkman bood met een kernachtige toespraak den heer D van Wijk Az een prachtige vulpen aan in verband met het feit dat deze 26 jaar als secretaris de vereeniging heeft gediend De heeren Tom Soet en D van Wuk Az werden als ijestuursleden en de heer C van der Willik Hz als commissaris herkojien De begrooting voor het jaar 1943 werd vastgesteld op ƒ 80000 GOUDEKAK Propacanda avood Winterbulp De buurtschap Goüderak van Winterhulp Nederlai d hield In café Ooms een populairen propagandaatrond Als spreker trad op de heer v Woudenlwrg van het provinciaal bureau van den Ned Volksdienst en Winterhulp Hij tiehandelde hoofdzakelijk het streven en werken van den Volksdienst en Winti lp ter leniging van nood bij het Ned volk Tevens deelde de heer v Woudenberg mede dat de laagste collecte van nu hooger is dan de hoogste van vootheen Na de pauze trad prof Barandini met zijn gezelschap op De conferencier Harcello en prof Barandmi met zijn sprekende pop hebben de aanwezigen een amusanten avond bezorgd In de pauze werden enkele nieuwe leden voor den Ned Volksdienst lng chreven HEKENDORP Burgerlijke stand Geboren Pieter zoon van P Gjxwtendcust en T Verkaik Loop der bevolking Ingekomtm P van ProoUen van Zedst MOORDRECHT Biljarten Voor die comiietitie van die biljartvercen iginig Moordt chit verdicn de volgende partijen eespeeld P van Kerkhof 40 38 moy 1 27 U v d Heijden 90 64 moy 2 13 P v d Heuve 37 39 moy 1 3 C van Adndhem 28 33 moy 1 1 A MuiHium fei moy 2 87 L Tuinenburg 6V 77 moy 2 57 P van Kerkhof 40 18 moy 0 6 A Arremiani 65 51 moy 1 7 Damvereeniging De uiteleigen voor de competttiie van de d aimvieireenii nig Moonlrêcht waiwr grxiep I G wan Jeverenv R Baikeitear 2 0 P Pajlsgraaf M Boere aiSgebr P Twagt W V d Panne 2 0 G Twiigt G van J i ren afgebr groep II Fr v d Heuvel Twiigt Jr 2 0 H de Wildie P Pred CPiks 2 0 G Twigl Jr Pr v d Heiivel V 2 C v d Kuaj H de WiMe 0 2 P van Keifchoif Fr V d Heuvel 0 2 P Fi onik G Twigt Jr 0 2 Fr v d Heuvel P van Kerkhof 2 0 Bnrgerlijke siMd CJehuwd W F Coroehssen 31 j te Gouda en G Dirkzwager 28 j te Moordrecht Laop der Iwvalking Inig oTOfflv L E Luij t van Rotterdam yH de Jager en echtgenoote vian Al eti aan den Rijn B Leme van Zwijndrecht A Boer vam Stohvijik Vertrokiken D A die Riddier naar Nieuwerkerk aan dien IJBsel REEVWUK Burgeriylce Stand Geboren Jan Reindert Gideon z van J G Kleiboer en M B Wipprecht Gerardus Maria z van N J Moons en M P Bunnik Ondertrouwd Th Dorst 20 j te Winkel en P C Hoogerbrug 27 j alhier A F van Reede 32 j en N van Leeuwen 19 j Loop der bevolking Ingekomen A Vos uit Huizen In Raadhuisweg E 75 Vertrokken A M Kasbergen naar Woerden Hoge Rijndiik 14 H Hermenet naar Poortugaai Psych Inr Maasoord F van Dijk naar Gouda Zoutmansstraat 46 Werkloosheid gedaald Deze wede stonden bij de plaatselijke arbeidsbemiddeling ingeschreven zeven werkzoekenden tegen elf in de vorige week Gevonden voorwerpen Gevonden kleine portefeuille met eenig geld te bevr bij den gemeente veldwachter J F van Dilen gouden oorbel hanger met steenen te bevr bij J v d Heijden Dorp SCHOONHOVEN Candidaatsezamen rechten Oe heer H P NieuwenJiuizeij slaagdie aan de Rijto uniiversiileil te Ul i ocht voor hiet candiidiaats exanven Ntdertendsch rechte Verkoopïhï Bij de door notaris B J Teijinck alhier gehouden openbare verkooping zijn kooperi geworden van het woonhuis met schuur en erf lK pikerweg 38 te Schoonhoven verkocht ten verzoeke van mej de wed D v d Hek van Buren de heer J A Aantjes te Lopik voor ƒ 1700 inaximumprijs bij loting van het woonen wmkclhuis met erf Oude Haven 2 te Sclioonhoven vcr kocht ten verzoeke van de familie Hoefnagel de heer J D Wondels alhier voor ƒ 1425 maximumprijs PLAATSELIJK NIEUWS BODEGRAVEN Aardappelen eiuiiekkeM Totn A C Veiburg te Boctegravien m die mocnhjtóiedcn zukt met zijn aoPdappeIbi had hu opgielost door elidiérs te hakn ivetjiêen hij niet had In het bezit y n 33 kik ard a4 pelen tioften de confaioli uir hom aar en aat het yervoerbéwijB ontbtak vonteircte de Officier bu dKTi HafagKhen Econormschen rechter ƒ 13 boe e subs 15 dagen bechteIM teem vendBchte De ixéchter verooT eeUe ovcreenikonistóg dien eiscJi BurgerltPce stand Geborei Maria Joseph düchter van J H v d Boach en G C Feyt Cometas zoon van H J V d Louw en M Lmueindijk OrKtertirouivd J ZwameveM 30 jaar en J StnR 23 jaar Overletien A Steenloamer wed van W Slokwijk 93 jaar BOSKOOr Benoemtnc Bij beschikking van den secretarisgeneraal van het departement van Opvoeding Wetenschap en kultuurtjeschermmg is voor het tijdvak van 1 Januari tot 1 SeptemlMsr a s benoemd tot lijdelijk leeraar aan de RIjkstuinbouwschool te Boskoop drs P J S van Dijk alhier Dokteradlemt As Zondag dokter F de long telefoon 40 De Boskoopsche Veiling Onder leiding van den heer Adr v Leeuwen hield de Coop Vereeniging De Boskoopsche veiling Donderdagmiddag in Neuf haar jaarvergadering In zijn openingswoord constateerde de voorzitter met danköaarheid dat dit jaa voor de veiling zeer gunstig is geweest Was de begrooting voor 1942 ge raamd op ƒ 65 000 bij het einde van het jaar hebben de ontvangsten ruim ƒ 200 000 bedragen Uit het verslag van den penningmeester bledc dat de inkomsten hebben bedragen ƒ 22 085 61 en de uitfiairen ƒ 20 954 53 alzoo een batig saldo van ƒ 1 Wl 08 Uit het verslag van den veilingmeester bleek liet volgende Er zijn 285 veilingeji gehouden Geveild is aan bloemen Voor ƒ 174 407 53 Uit de hand verkocht werd voor ƒ 5028 37 Er werd aan be hulst geveild 17 765 kg voor een bedrag van ƒ 20 715 alzoo een totaalbedrag van ƒ 200 150 90 De tweede voorzitter ds heer J P IHstHbuiittkring Capelle a d IJssel DENKT AAN OEN 20 sten De Agentschappen Moordrecht Nieuwerkerka dljsselenZeven hulzen zijn in verband met interne controle Zattrdap 20 Febr 1943 den geheelendag GESLOTEN den dag der nieuwe bonnen Besteedt deze voor betere waar Want betere waar geeH betere voeding DeGruyter Obciai Do Griffier van het Kantongorcclit te Gouda maakt bekend dat bg beschikking van den Kantonrechter te Gouda dd 31 December 1942 aan GERRIT DUKSMAN wo wonende te Ouderkerk a d Ussel handlichting is verleend tot het drijven van een zaak tot herstelhng van scheepsmotoren in den ruim Kten zin van het woord alsmede tot het daartoe aangaan van een vennootschap onder firma waarbij hij tevens is gemachtigd tot de ontvangst de uitgave van en de beschikking over zijn inkomen enftot het aangaan van alle vwhinteriissen ot voornoemde zaak betrekkelijk met uitzondering van de in art 484 lid 2 BW genoemde De Griffier voornoemd S A DOORNINCK K K Meisje helpen U bij rfaenmatiek ischias pijnen en schen ten in ledematen en gewrichten bij spit griep verkoudheid en cenuw of hoofdp nen Let op de naam Oviilcjes rn prijs op d ▼ erpiklcing 20 tabletten slechts 60 ets In alle apotbelceo en drogisterijen veilcrijgbsir Laat on ook Uw enractngen weten Sauita Agentschap Nassaukade 373 Amsterdam gevraagd voor den Boekhandel Aanmelden Boekhindel Verkaai k Lange Tiendeweg 35 In gezin met kinderen een flink n t M isje gevraagd Liefst boven 25 P O V g g V V d e ri Mevr van Ai Qroenendaal 5 Mevr Abbema Park 9d Qoud raaRt Dienstbode Voor den dag Werkster snweilg Zondigs vri Hoog loon Kantoorbadlande vr gevraagd Leeftijd 15 16 Jur Brieven no Q 1156 bur van dit blad Flink dagmelcj af r a l LuiKv ZATERDAG i om ta JO uur overHItvtnuffl II MI S m nur Etn proinmmi eer gelegsnheld van dan 6S ver urd in den VUtmichcn componlii Emile Hullebroeck selfslindig kunnende werken of WCRKSTm voor 3 dagen per week Adres Krugerlian 96 StrIJkstars an Msisjas vraagd ook vrouwen voor heele of halve dagen komen In aanmerking tegen flink loon Bleekerssingel i7 DE NEDERlANDSCHf OMROEP NET MEISJE gevraagd voor halve dagen W van Mourik Lange Tlende weg 45 ma iiaa II niBBNi MiuONTOa 4 ca wtrnoi wmwiffmiio u VMWL n UUT TtnooMa vm DONDnoAo II roi Batreuwbaar Jongaman gevraagd als vertegenwoordiger voor Gouda en Omstreken Leeftijd 17k jaar Br no O ltS7 bur van dit blad DOOI nCMdtNi TmO i nu iHvt SS n liM itoê lo £ Hl 1111 I tMi wn iHw MaotN vjui W in 3M 411 Ol lU HOC I14a ISn N 1W7 im iMi iM lan itos m lom aiot nn au Mn m3 M rao Mio auo wiS aiK swi Sm uu 9W aM7 1717 3147 HM 384 WM Wu MX 40 l H 4 ii 4M an 4B i xno MU ao40 aoia awi un hh Aardewerkfabriek te GoutM vraagt Mannelijke en VrouwelHIce lERKKIACHTEN geschoold en ongeschoold Aailbiedingcn aan het Oewesttlljk Arbeldsburwu of W Tombcrgstrut 48 sw vm aou mw aioa tn a4a aaaa aMo aaio nm 7i4 7iao 1 Tsai lan 7 ia me 7a a IMI 7 n aoia aoaa aoai aioa ain aao4 si4i 411 s4M H a aoaa tiai iam mi tut loaia lowa imi uow iooa4 ioii luiaa lOiN liin latsi io i i iiaao ii i 1144a iis 4 iiatt iiai4 imaa una iiaia laiia iu4a laaio laia lasm laaaa im47 ii iiioa Mi ia 3 i3Ma ii n laoM laiia tiiao 19174 laaai laioa lT04f iï jaiii iai 400 aoias mom OHOCCotaioSia keSoa iiiiitba ira alM nat piaal 1 g wB TCHMHwMMii sa WH TMKIft MHagaWMÜI a jj i $ iMw laau iWM iian iiam i