Goudsche Courant, maandag 22 februari 1943

Mfcmdag 22 Febwari f43 Bur w i Markt M GOUDSCff COUBANT IREUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN PrUt Scenii per num mer 81rt AMrgai No 21173 r Item ooaa VERORDENING 09 den JUflU CotnmUsaeis mklKJeo in ona vadenkni mum vurmend een hecht boIw 1c van jeuadif geestdriftige jon ene en meisje z het levende gettugenis van wat er ilk de Jeugdstonn laaft dat om zijn ot niet zijn afhan van de keus Nederlanders of tiblsjswi Dat wQ daarop slechts éénantwoord hekken is v b zelfsprekendL De Jeugdst Tn gaai in volle overgave van zijn uak Neerland weer groot te maken daarbij niet vergfteMLi dat Neerland slechts dan groot ksiS worden indien Europa groot woxlt ea bevrijd wordt van lüt oommtmistischa monster Wanneer op dit moment niim 2M stormers hun soldateppUclH ten opzichte vaa him ideaal Naeriand ia de voorste Unies van liat Ooatfroo verhullen dan is dH het bewijic dat voor ons Jeugdstorm het begrip Noderlanders of bolsjewiek geen loot begrip is Zoo staan wiJ dan hier Jetigdstopmers één rai wil één in strijd één ht trouw achter den hoofdstmmer achter den Laider in het befrip te staan ntet hen voor Nederland De strijd tegen het bolsjewisme Redeooerjngen mn Mussert en Hauptdienstleiter Schmidt Over de instandhouding van productie verd eling van goederen en arbeidsinzet De arrestatie van studenten Schmidt over den brief der katholieke geestelijkheid Jbt a pt eal it vmmU t Hmm la étmut ttfili om Enropa nn het DpitMlw volk den toeatwMI van en latalea oorlog ingaat ook Baropa i M verecakoButlge bQdrag moet levorea roede en lielimlf te haaOavea ea siia aaaapraak voor de toekeaaait te Ito h oa d ea Ejr zal deAalve eea zelfde totale eooeeatratle der krachten ook Uer Nederiand plaats viadciL B i dne ffsieri eid soa ik aiet allen oraat en aadrak erop willen wümo dat de loeataad van hadea geen bnntep daldt op eenigorlei vroegere oautandigbeden en betrekkiagea Ik aai m a arden gevea zy moeien door allea trikt worden uitgevoerd In den huldigen toestand zon de weigering tot uitvoering van een dergelijke order niet anden knnen worden opgevat dan als sabotage bi aanvuUmg hierop wordit gewesen op d n tekst van d bepalingen tegen sabobagc v rvat in de op 9 Januari 1943 uitgevaardigde veroiidien ng van den Rijtaconwnissaris voor die bezetite NedrrliaindBohie gebieden inzake de hamdhawing van die apen bar onde In atdieel ing 1 van dese veroirdieiiiiiig wordit gezegd 1 Hü die opzet tf ijik e i inigevolge geiMeaide rechitsvoorschriftein strafbaar telt pleegt hetwelk tot oogmerk treeft don wel aanleidinig kam gCTren tot hot in gevaar brengen var de opembare oirde of vam de veitegheid van l et openbaire leven in het bezette Nederiiandsche gebied wordi aiIs saiboteur gestraft met den dood 1 Poginig tot en deelwemiinig aaa bet strafbaar fert zijn op gciMjike wijze ÉNifbaar ada bet yoÜCMiii stmfbaair fert DultKhUnd i s Mle kracht vooe de elaa overwlnnais Met nooit verfUuwendea werkljver en vervuld van het vaste vertrouwen in de overwinnmg Is het thuijfront besloten voor de benoodl de wapens te zorgen Hef werk met den pneumatlschen hamer DVITSCHE VfBERMACHTSBERlCHTEN Minder druk op sommige plaatsen W a N LOTKaif BUb nltTerkocht Zes millloen loten met meer dan 1 müUeea gulden aan prijzen ziedaar het schema vaa de Winterhulp loterll 1942 die thans vrUwd uitverkocht is Reeds thans staat een nieuw project op stapel dat coo spoedig mogelUk na beëindiging van deze loterij uitgevoera zal worden Eer het zoover ia moeten echtoe nog circa 1 millloen UitMa rfvr s t wordem en j Hf dat wij gaaine een o roop op u W Ofschoon de verkoop der Winterhulploten met igroote snelheid gebeurde bracht de wlivlertijd eenige vertraging Ook dit laatste millloen loten moet spoedig verkocht Eljn AU dit gebeurd Is kan deze loterij worden afgesloten en 6 baten zullen dan weer ten goede komen aan het wmterhulpwerk Daar Is het dan ook om begonnen en daarom ook zal zeker eea nieuwe loterij op deze volsen die nog aas trekkeltjker zal zijn DE KLOK H FT TWAALF GESLAGEN Hedenanrond om iS OO uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum 1 ki eün poUtnek weekipraatje over De Ittsk h eft twwalf gestagen TOEGANG VOORSTELLINGEN VBEDGDE EN ARBEID De centrale persdienst van hH Nederlandsche Ajbeidsfront meldt De leider van het Nederlandsdia Arbeidsfront H J Woudenberg heeft bepaald dat de gezinsleden van aBa bi het buitenland werkende Nederlandsche gezinshoofden tot de voo stellingen van Vreugde en Arbeid toegang hebben tegen de voor da leden van het Nederlandsche Arbeid front geMende prijzen Toegangsbewijzen sullen worden verstiet op vertoon van een bewUi waaruit hlUkt dat h t gezinrfioofd ht het buiteBland werkzaam is 4 RADIOPBOORAMMA TAUtlJKE AANVALLEN AFGESLAGEN Het oppertievel van de Ouitsche weermacht maakt 20 Februari bekend Bil aanhoudende dool kwam liet In het Koebanbrnggehootd slechts tot pUataelQke vyandeiykc aanvallen die overal mlalnklen Tusacben de Zee van Asof ea hét gébfedten Znidea van Orel duren de iware sfweergevechten voort Tegenaanvallen van tonaaties pultsche Infanterie en pantserwagens wierpen in verscheidene frontsectotfn opgerukte vdandelQke strQakri chti terug erbg werden 3Z psntóerwagens vernietigd De in het Donetsgebied ingesloten vijandelijke formatie cavalerie staat op een zeer klein gebied opeengearongen op het punt vernietigd te worden In den Noordelijken sector van het OoatelUke front stortten nieuwe door artillerie en pantserwagens gestennde aanvatten door het venct dar Diritsche taroepea uwen Stadie tormaliea van de luchtmacht besniokten met goede altwerking overdag en s nachts de aanvalsfonaatlM en ravitalllaering van den vüand Duitsche Jagen schoten alleen boven het Noordelijke g veehtacebied 3 vVsMdelUke vliegtuigen neer In de hevige afweergevechter in het Donetsgebied heeft zich het 48ste pantsercorps onder de voorbeeldige leiding van den generaal der paiitsertroepen von Knobelsdorff bijzonder andeischeiden Oe 15e luchtafweerdlMsie van de luchtmacht had een chitterend aandeel In de bestrijding vnt v anddijke tankaanvallea Aan hot Noord Afrikaansche front v i9iepen de gevechten zooala verwaicht werd De plaatsen Gafsa en Sbdtla wexlen bijna bezet In het varioop van de tot dusver geleverde gevechten werden Ujna 3000 gevangenon overwegend Amerikanen gemaakt en 169 pantserwagens 95 gepantserde verkenningswagens 38 ge motoriseerde stukken geschut en 60 stukken ander geschut alsmede taltiike auto s vernietigd of twlt4 em kt IMtsdM bommenwerpers vielen in4m idfrioopen nacht zonder militairsucces enkele plaatsen in Noordwestan WestDultschlaad aanwederom Wlfiiehnshaven De bevolkIcing leed geringe Mrliezen Door afWe in den vorm van jachtvliegtulMt en IwhtdoelartiUerie v erden 11 gamlelijke fevechtcvliegtuigen neergeschoten zou omtataan liien Qk Wtvenam I 7 1S T W Gr n TMlounoi ajt HO Jl Gram IS OO Gr 10 M ReporlaM M S Oicrt 11 19 SyivestTe Trio 1X M iOnasafe MM Staforkest RA D M mrO US OiksSU HM Fraai Wouters HM Kaar as att ttM flhndr k U IS A O V ea sol MM BMO 17 m nPuehte Toea U l iraiiaiaasi lUS O De Kiaaaikhwptr m U ItCt M D TaSkanMi MU Md p t tlM BNO MM Cr tt M Or iU ul tAgtn 22 49 lasir ooUcact Hlhrermn n IM IM aOr I TM Gymn 7 90 Pol w sk natj tM Or M BNO 8 40 Or gjS Vosi lu S SMUu w 10 00 OodKl ultz UM Zsoc ea piaao Um Voor vrouw ll fl Or lI M C la cim bel U o Trio Pasquier iSM Voer Mn Laadbouw U 4S BNO OM Otta W a ifil n UM Godsd uitz 14 30 IMsdlstefi tSM Zaaai stralen lp clekenulBi H oe BevMa iextat U M BIW 17 00 Vbsr Jmcil n M Meisjestang 17 45 Ss V d dag en BHO M Mel Jeszang U U FrolA UM Ot MMBim 10 19 R C Dlck lïnebraadts ItM BMO 1 M Operette arU S M 19 Gr MM BNa tt IO Avondwtldinc 10 Zie HUr t Dr QfyEBBSUae Zim de PiJ h il i L W nMcbt niet in staat z K het vaar uit het Oosten ts vcosilietJgatii dan zou daardoor hut Duitsctie Stjk eo kort diaoma geheel Europa aan het faolls ewiaaaa len prood aDen O en de 2 Da Dttitsoha M Du ts M lMk iBttea eiet M laraoSil BuraBÉl i Oezie bedMgiS te mddpk ksast sa dtn toftf B torn held vm het karretja getud en PJC Botbkopf W Fo Op CMod van pw van bat decreet van dm ruhrer over de uitoefening van de ragevlnsiMvoegdheden In Nederland van U Mei tMO R W B l bli 778 bepaal Ik Artikel 1 Dt Mtkacommiiuarti vóof het bezette Nederl8nd che gebied conuniuarisgenaraal voor Bijzondere Aangel eniMden kan alle maatregelen nemen welke noodzakelijk Ijn tot tfe instandhouding van da productie of de vardeeling van goederen dan wel van den arbeidainzet Hij kan het recht tot hot bij afiottdertijke beschikking treffea van zoodanige maatregelen ook aan andere instanties overdragen ArükelZ Worc t de maatregel als bedeeld in artikel 1 bij een rechtsvoorachrift getroffen dan wordt deze door de pers de radio door aanplakking of op andere ter plaatse gebruikelijke wijze afÊekondigd en wordt deze door deze afondiglng geldig voor zoover daarin niets anders is bepaild Artikel 1 Wordt een maatregel als bedoeld in artikel 1 bij afzonderlijke tW schikloDg getroffen dan geschiedt di schriftelijk CZ Oe l escbikking houdt in i Oe aanduiding van de instantie welke de besrhlkking geeft i ém naam en het adrea van denrgeen op wlen dé verplichting rust de nauwkeurige aanduiding vanhet bevolen handelen of nalaten plaats waar en het tijdstip waarop een beva en prestatie moettvorden verricht X plaaU en het tijdstip an de UitvMirdlging d onderteekentng van de instantie welke de beschikking eeft 3 de instantie welke de jióclilk king ceci l nt8iakt deze aan dengeen op wien d verplichting rust bekend Is dit volgens haar oordeel niet mogefijk dan wordt de l schikking bekendgemaakt aan den burgemeester der gemeente waarin degeen of wien de verplichting rust hier te lande zijn woonplaats heeft of laatstelijk heeft fehad 4 Als bekehdmakife van de be chikking Is in ieder geval te beschouwen beteekening overhandiging tegen bewiji vanontvangst of tt mededeellng middels aangeteekend chrljven 5 Door de bekendmaking treedt de beschikking in werking AHikM 4 Hü die opzettelijk in strijdhandelt met een volgens de artikelen 1 tot en met 3 gageven bevel wordtgestraft met gevangenisstraf van tenitoogte vüt jaren en met geldboetevan ten hoogste honderdduizend gul den of met een dezer straffen Poging iSk straf baar Wordt het feit door schuld ge pleegd dan wordt de dader gestraftnwt gevangenisstraf van ten hoogtse en Jaar of met geldboete van lenhoogst vijftigduizend guJdeo De trafvervolging vindt slechtsi ad op klachte van den Rükacommiasarls voor het bezette NederlandIKfce gabled commissaris generaal yme Financiën en Boonomlsche Zaken oommissarisgei eraSil voor Bijzondere Aangelegenheden Deze klachtMM worden ingetrokköi totdat het vonnis in tweede instanUe in kraehtv n ttw e tl fegakn m W deleden 1 tot en met 3 traflüw festelde handelingen lijn trafbii fiiten als bedoeJd ia arti 19il lre ende de DuitMiM rech rlijl OMCht voor atrafeaken zooals deze bMt tage folge de bekendniaking Bo 71 1942 Artlkeli Oaw veroRleniag treedt in werking op d n dag harer afkondiging i Oravenhage IS Februari 1943 De RUkacommiasarli voor h tbezette Nedériandxaw gebied SEYS nKHTART p WordenJng is het practiache gevolg van de rade die de KijkscommiaRrte op 30 Januari 1943 gehouden ft on waarin hü de nmSütmkhefd betoogde van de total Mnombirtte dw fariditeit in NedwlAd De Iti kaMORimi nria mUk HeCopperbovcl der Duitsche veerniacht WeH dxL Zondag mede Ttaigevotio van dea dooi dii ia Bleawe seetaffa vaa het OostfHka frOnt is kngovallen en vaa do mif verüeMB woUn de holaiewlstm k d tot dasverre goleveide gavoehtw vaa dM wiaterah hehbea ceiodesi varaatedenlo giaterea de vliai MlUk drak op aoaaiige plaatoaa h h4 geklad vaa en hoDedea Kaafeaa Uw dea plaataeltlfce aaavalta der hstctowMen gaen rondtaat op Aan het froat taaaehea do Ze vaa Aaef en het goMed tea Zniden vaa OM aiisluklca tairtika viiandoUha aaavallen Ifl paataerwagens wwdaa kap o tg h ot e a waarvan U altee hü dm afwoer vaa een kraehtlfaa ha val waarbit de vijand boveiidiea zware btoe ge verlicaea leed Verseheideaa aainvallen van DnlhdM aldeeUagea in deaen aeeCar bradHoa plaaiaeljke saeeeasen De InehtnMit steande met sletfce fomaties de pea te laad en bracht vernietig sUgea töe aan vIJandelUko voeiti en oonoentrattea van Votpta en serwagens GeveohtsvHogihdgen iwhben met zichtbaar sueees spooryegdoden achter bet viJandeitSke to gebombanleerd Enkel e vijandelijke aanvallen Ishe gebied van Rzjef wprden ten dselo in den tegenaanval afgeslagen In het Noordelijke deel van het Oostelijk front viel de vüand slechts op ee ige punten ten Zuidoosten van het Ilrienmeer aan Hij werd met veel yefliezen afgeslagen Ten Zuiden van het LadogameeJ envoor Leningrad heeft de vijand jzijnaanvallen niet voortgezet Twee efeonaanvalsoperaties werden in weewilvan den hardnekkigen vijandelijtentegenstamd met succes voortgezet 12 pantserwagens werden daarbij yevnisld Luchtdoel escliut der luchtmacHt heeffslch gedurende dt n grooten afweerslag aan alle brandpunten van het Oosteltlke front bözonder onderscheiden Een Jachteskader onder bevel van luitenant kolonel Trat4loff heeft 7 ijn 40003te overwinning in de iicht behaald i Aan het front van Kandalaksja alaaïdenDuitsche en Ftnsche troepen er in een folaJewlstslche sktaltfeeling in te sluiten eli te vemietiiïen Van 11 tot 20 Februari zi n aan het OéstciJJke front T74 Sovjet pantserwaffens joor afdeelinKen van het leger vernield busgamaakt of buiten gevecht gesteld Aan het font tn het Zuidwesten van Tunesië duren de bewe ingsgevechten vaprt Een door pantserwagens gesteunde viiaAdeIijke tegenaanval werd afgeslagen De luchtmacht bestookte met succes Britsche gefnotorbwerde troetJen en luchtdoelbatterljMcIlingen met zware bommen Bö den aanval op Noordwest Duitsch a bled op 19 Februari zijn naar alsnog is tgeconstateerd nóg twee vliegtuigen door lueht doelgeschut der marine neergeschoten 3oodat de totale verliezen van den vliandfblj dezen aanvat zlJn gestegen tot 13 vltegtu 2en De centrale sector iti Tunis in den centralen sector vonden gunstige ontwikkelingen plaats voor de aj tioepen wellte leidden tot bezetting van de plaatsen CMn B Sbeita ea Sidi Boeild Odmom MAAkT het lecht Oe Engelsche berictttendienst meldt lit Bombay Een communiqué der rcgeering deelt mede at wanneer Ganülü zijn vasten niet zonder verwijl afbreuld hot mogdijk ta laat zal zijn om zijn leven ta reddea Naar te BRf sMW ntauwidicnat uit Bombay meldt bericht een communiqué dei Indische regeering van Zondagmiddag üut GandlU Zaterdag een slechten dag heeft gehad en s nacht slechta vier uur geslapen heeft Overdag waa hü apathisch en at De was xwak lij tut slaperig De hartwerkina wa Im dermate iwalt dat kU nat Ukken water hem vermoeit HU heeft ruim èen l ter water vermengd met eenig citroensap gedronken Hij was te zwak om gewogen e worden doch tot 19 Februari heeft hU bijna dertien pond aan gewicht verloren De verglftigmg van zijn bloed door urlne cuur wordt ernsUger en als i et vasten niet onverwijld een etilde neemt zou itet wellicht te laat zOn om Oandhl nog t radden Dit communiqué la onderteek nd door zes medicL onder wie de Brltache regeerlngsarts De kritieke toeatand in Brltach Indl ontstaan doDt het vasISB van Ciaadhl houdt de openbare meening In Tingelsmi steeds meer bezig aldus het Il N B Ook de pers en vooral de Manchester Guardian en de News Chronlale wijst op den ernst van den toestand Het eratgenoemde blad eischt dat alle mogelijke maatregelen Wonlen geoomea om te verhinderen dat door het vasten van Gandhl de laatate swaldie boop op herstel van de TUit in Imliji wordt verntetlfd Wat zou er gebeuren zoo vraagt het bladï wanneer Gandbl zou aterven Het stelt voor dat Gandhl a voorstel wordt aangenomen vol1 1hetwelk M overleg zou kunnen plegen t m Oar VMnmmmlaal van de Con greróartlj en andere Indische leiders Eng Und moet zijn negatieve werkeloosheid staken De bondenacha oorrfapendeat van de D agens Nyheter merkt in dit verband op dat niets er op wijst dat offldeele Instanties la lagelsnd deien weg luUen Inslaan ONTMOETtNO ROOSBVELC ITAUN T De Sunday Dispatch verneemt uit Hew York dat welingelichte kringen spreken over een poging tot een spoedige ontmoeting tusschen Roosevelt en Stalln £ r zijn talrljka redenen die een dergelijke bijeenkomst wenschelljk doen acbjünen De Ver Staten fsUii gesteld op overaensteounlng omtrent da luttnea voor na den oorlog Men stelt belang R de Russische vredesoogmerken en In h feit in hoeverre deze overeenstemmen m t tti i r ELECTRICITEITS aEBRUIK hef M UW eigen belang ZON EN MAAN Zon op 7 42 onder 18 S8 BUsB op 21 47 onder S ttk Meil I vwpUebt ta vsrdnialeNfi va liwaaondcrcBiis toi fonsopkaniit VmiUanm nm veartalaea aioetea eaa haU oor aa soaaondargaafoatalakMi wordea Ds persdisnst van de N S B meldt o a Zaterdag heeft fe Leider een bezoek gebracht aan Maastricht en aldaar het nieuwe districtshuis geopend s Avonds hield Mussert in den stadsschouwburg een rede waarin hij o a zeide dat wij een historisch tijdperk in den strijd om het bistaan van Europa en van ons volk belcmn Slechts fascisme en nationaal sciullsmo kunnen het commimisme tegewtouden Hat is een strijd van wereldbeschouwing tegen wereldbeschcLwing Nationaal socialisme of comaiunisme Eén van twee moet plaats maken Sprekende over het karakter van dezen oorlog zeide de Leider dat het gaat om het zijn of het niet zijn van Europa Deze oorlog is slechts in het belang van Amerika en van Stalin Stalin wil Europa veroveren en Ame rika wil het Britsche imperium veroveren Iceland helpt zich zelf den doodsteek toebrengen De historische roeping van Hitler en Mussolini is Europa te behoeden voor het dreigende bolsjewisme en Amerikanisme Europa zal winnen daarvan zijn viij overtuigd Komende tot de huidige positie vad ons volk zeide de Leider dat het Nederlandsche volk het op het oogenblik niet gemakkelijk heeft Ook het Nederlandsche volk j rengt groote offers Evacuatie arbeiders naar Duitschland afbraak van huizen straks sluiting van zaken verarming en geestelijke verwildering Er zijn moeilijkheden zonder tal Nu zegt men tot on nat socialisten waarom spreekt gij niet qver die moeilijkheden De huidige toestand is dat soms nationaal socialisme Neen dat is geen nationaal socialisme dat is de worsteling van dezen tijd Er is maar t én ding te doen en dat is den oorlog te winnen Sprekende over de moorden op generaal Seyffardt mevrouw Reydon en weerman Bannink gaf Mussert als zijn mecnlng te kennen dat de emigrantenkliek in Londen tot deze moorden aanzet en dat de daders uit Joodschcommunlstische kringen afkomstig zijn De beestachtige wijze waarop mevrouw Reydon vermoord is is daarvoor het bewijs Londen heeft natuurlijk gehoopt dat er gijzelaars zouden worde tecechtgoïtéU omdat daardoor verbit Generaal Seyffardt wilde niet dat er gijzelaars zouden worden geëxecuteerd Wel tiJn stadenten van de aniversltaltea en hoogescbolea gevangengenomen De Bijkscommisaaris wil dat er rost en orde heerscht op de universiteiten ea boogescholen De studenten die agitatie veeren moeten maar naar Duitschland sm te werken Als vader van geslaaen naar Dsltschlsnd worden eionden dan is het billijk dat personen van 18 tot 25 Jaar ook naar Ouitschbuid gaan om te werken De verhalen ever hei oppakken van vroawcn ea meisjes sUn geruchten Noem mil maar namen van vrouwen en meisjes dis opgepakt süa De Leider verzette zicb overigens sterk tegen het denkbeeld vrouwen en meisjes te verplichten ia Duitschland te gaaa werken ZQ solleo In Nederland de leete De totale oorlog brengt nu eenmaal groote lasten met zich mede Daar is nleU aan te doen Wanneer Amerika en Engeland zich buiten den strijd tegen het bolsjewisme hadden grtiouden dan zou het er reeds anders met den ooilog uitzien Nu zegt men wel dat wanneer Duitschland verUest hit bolsjewisme niet verder zal komen dan Berlijn Maar Engeland zou hst bolsjewisme niet tegen kimnen houden In 9en gnooAco slr d ataan w aaitioivaak Bociaiisten aan den goeden kant aan den kant yaa Europa aan den kant van ona vadwiaad Vormingsdag te Utrecht Op sen gameanschappelUken vormingsdag der Duitsche en Nederlandsche nJtionaalsoclalisten te Utrecht beeft de liedder dier N S D A P ki Nedleir land Haiiptdtinstlelter Schmidt het woord geboerd en ar niet den geriogsten twijfel aan laten bestaan dat het Duitsche gezag niet slechts den wil maar ook de machtsmiddelen heeft om eiken tegenstand te onderdrukken die het openbare leven In dit land zou kimnen bedreigen Ook de plaatsvervangende leider der N S3 voerde hier het Woord eh zeide o a Als zich thans stemmen verheffen fls bet voOc willen Wijsmaken dat het bolsjewisme zoo erg niet is dan moet in herinnering wordep gebracht dat men vroeger in Nedeflana fa de geschiedenis aan dit volk voorbijgaan Hattpld ienolleiter Sdimktt noenmte het jear 1M3 hei jaar der besUasineetu De geestelijke verwarring die iti het kiamp der rüandel yke mogendhedien heerscht werd door spr gecksnonstpeerd aan het feit dat teir gele i iir lieKl van den 2Sctren verjctaovia van het loodie teger in de kapitaiu stuclte laswien vrei ed denK stra iies wwixien geliouden Daartegenover ateide hy de dukteliüke lijn diie de N S D A P van den eersten diag af tegenover het irolsjewisme heeft gevoltpd Wte njearnt lihans te kuniwn veritlacen cbti natkHnaai aoctatiaine en commumusme hetaelfde beit ekenien moet zk h miaar eens lia ten iniLiditen door de soldiaitein dlie in het Oosten uit eigen erviBirang hebben kenn ia gemaakt met ihet bolsjewisme Sipr wees op de onwrikbare strüdwaardighead van het Duitsohe ieger Nog steeds leveren vrij ginds in het uHigestipeikte gebied sliag en de diaig zal komien d t de Duiiteche erenadaer weer voorwaBfrts miaircJieert en de horden van Sitialón zal venuetigen Thans as Iwt onze taak de rwaikifcen mee te steepen en mee te nemen Ais men ons eveniwel vraaigt waaraan oiïtteewt ge het recht ttvara oip de plaa s w ar een Duitsche at bekieir stiond een amder te zeititen zeiggeo vrij uit den hemel faailien wy dat recht omdat beit noodiie is dat gij in het lieven Müft ook als ge thans d ait waixAM nog Met heJH Als tliains het geheelie Duiitseiie volk volstrekt aMe kTOohlen mobéliseert hebben wij het recht die nia tiig iead terecht te wuzeiix Zoo was het ook de pliicht von den Rijikscatnnissairis hier in heti bezette NederianidKhe gebied de airbeideiB éie genviat kunsien woniien in Duitsohland aan het werk te zetten In sdherpe bewoordmgen be i alidie apr zijn standpunt ten opzidite vian dien herdierliijlkien brief diie diezen Zondag v an de ksnsels der loaithotieke kerlien is vooogeleeen om de geesrtelytobeid terug te wijzen binmen de perken die haar door de wet dier keirk zijn gesteld Waarom kJaa men het työlsjëwisme met aan dait de kerk wil vemiietigen waairom valit men wie aan die toch vettckaren dait ioier op zijin wijze mag zaiuig wonten Als de katholieliié kerk ziicfa thens wil opwerpen tot voorspraak van die moAis dit heel in de aifiiondLginig van dien kansel getrcrffen zgn door de hairdheid van de beseittende madit kunnen wij daaromtrent slechte Baggen dat het mooi gew eest zou zijn ais men despgel ijke woorden ook had gehoord in de Meidagen van 1940 toen mem de N S B ers m éen korteer wierp De katholieke kenk meent in een hrieif aan den RljksDonvnissairiB haer bekiatg te moetien doen over het onrecht he NedeirlandBcli volk aangedaan Wü vragen daarteseooiver wait heeft de keirfc gesegd dait het Duitsche volk 25 jiaar lans onrecht s aangedaan Ais men wijst op het doodschietien van gijzelaaia moeten wij daartegenover stellen dai wu ons moeten besch ermen tegen miadaidien waar teigen slechts die hsardate maatieigelien kunnen helpen SleoMa dan draaoden de gijizetaais er voor op a s er aanslaigeii p de Duitsohe weerniacht werden gepleegd terwij l voor de mdateden togen leden der N S B geen g teara a doodvaschoten omdnit Mussert het paröot Iteett gegenxen dat Nedettendscii bbmé niet mag worden gezoend met Uoed Wel zullien en moeitien echter ttisiatrc elen worden genomen om opigiehitete volksgenooten but rede te biengen VooMa meent men van kegtmUutae zijide de strenge bebapdeliing m het eoncentnaMekamp op èm korrai ta nnoeten n oten dech vet ig s c t dat dtit menschen betreft die op een oogenblik w aaiop het Duüsche volk voor geheel Europa gbrijök meenen te nweton oonvireeian Men kiliBia t too vervolgde spreker dai j Hiigeliiedeoi naar DuMsóhlianid worden gevoerd en doet dawiyij tHaot DtiitachleDd dartig dagreiasen van hier telg De waaihi id is veniwel dat NeAtiandscihe sirbeiiieirs zóch bij ons heeli preWg voelien Wij hebbeo geoonstar teerdi dait Nedeirliandache verliofgaogecs dis bier knnsnen in Duitochkrad go a gevoed waven en teen tot vijfttaij pond zwaaidier geworden wsreni In ai heipe bewoordingen KéeixSé apr ich tegen de niet mediéiweddnig aan voor den oorküg balangrüfce maeitieeeIni die a ara heti siot viain de kaïthoOHce ktkondiiiginig is geëiachlt Als nwn M amMeniairencaiips wil opatokoli ora die bezfcttende mogencfceki bij dia uitvoering vsm noodzakeilsijik maatKageten sameniwedcing te ootoieggen Iwinns wij daartiegeaov r stechta vwAürm daA vrij sA wat komen kami ruat miaar ook met heldheid teigentoet tiMk Spreker riep in dit vertMnd uit Mr mlt ona bier bekomcwrt is tegenover den stnUd teigien het bol jewiane sHeciita bijasaak Men moeot ons toch niet iestig val lien met kledce kwesties dte op zekeren di wel worden opgekwt Oniw 9i3 ijid gaat tegen het b i4 ew4sn e maar niet taaen bat Christemdom j De Jengdstorm tegen hst bolsjewisme In de groote actie Nederlandsche volkseenheid tegen het boBBjewisme is ü ndagmkldag in een m£iifest tie te Basra öok officieel de Jeugdstorm betrokken geworden Niet mindar dan duizend stormers atonnstets meeuwen en meeuwkes uit hgt gMMst Nedcaticht van dsa mmaêkm Jeugdstorm waren naar Baam gekomea waar d stafleider oppei1 mheer C ulspel een rede hielo WU hier zoo zeida spr sta n ta