Goudsche Courant, maandag 22 februari 1943

m mm mam wm T g n bafliiMwnde zoowel alt hardnekkig ho l h lpt iRract da varxachMnd an ttiHanda Siroop Bonnama Strifdt mee naast uw kameraden Meldt U aaa bij de Walca SS hel Lcfkica oi bet Wachtbataljoa ia Nederlaad ZWITSAL FABRIEKEN Wtcbt dan geen oogenbllk ea OMm AKKERTJES Um drctgenda griep le paa kunnen afmQden ÜMjÉgmtssÉs sJSisstUlss Wat Waar Wanneer k Ut TkMteri Cauuiova ntrouwd iMt Um WaUlmuUer n FtU Bcnkliott Afn na t uur I l W o w eo Aoode otchMelcn mat Ql TielMcho a Albreclit aebttnluU Junviog 1 uur knwkart BloMMp ZondaftUnaeren mat jeh Rlamann an Thao Unfan Aanvang T w II Wikr t N nu Danllli Op nbara varkaafbtf maubUaira an huiahoudaldka toadatan deurwaarder B J N AkkertdUk n rakr e 3e nr Central Bycenkomit Mtj voor Tuinbouw an Plantkunde vertoontng fmltfllm U rakr 1 3 mr Bat BUuwa KraU BUaankomft Natuurkundig Ganootachap lezing prof dr W H Ooctari van Laauwan over Plantenen dtarenlevan op Java mat lichtbeelden M rakr 4 4 uu Kaatpat Ned Arkeldilront Zitting voor bljsland met raad en daad van gezinnen van arbeiders In DultiïChland wekelKkiche littlng M Febr 7 uur Nieuwe Schouwburg Abonnementjivuuratelltng Kultureele Contactraad bonte avond varlM Bouwmeester met o a Larelte 14 Febr f uur Spaardersbad Onderlinge wedhtrljden Goudsche Zwembond TA Pebr 7 uur Het Blauwe Kruis Ouderavond Centrale Kopachool M rebr 7 uur Nleui e Schouwkrug Optreden r a Btfr CeiiU tiiB Relsvereenlglng APOTHEKEB8UIEN8T Staada geopend des nachta aUéén voor enaeamIddelenK Apotlieek C Grendel allééa l nRe riendeweg 8 Feestciaf voor ifiaiaantea bruicbpaar ▼ Boa TWn BVBOEMEKSTmaS f BBZOBK Cadar gctwia kaianglalling baeft het echtpaar H J v d Boe en J v d BosGibbon gisteren het batiglijke teit van twt jarig hitwelljkiteeat herdacht a Morgana warém de ediMleden pw rijtuig door drie bruidsmeisies aan hun woning te Stolwükerkluig afgehaald en toen ging het eerst naar de Kleiwegkack waar da lï Hli werd bijgewoond Daarna kwam de fajnilie bijeen in het veemarkt restaurant waar het 84Jarige bruidje ali eerste nog een walije naakte s Middags was er een drukbezocht rec tie waar burgemeester E A A Liera vergezeld van zijn dochter namens de gemeente Gouda kwam complimenteeren en een bloemenmand aanbood Hetzelide deed burgemeester mr L C A Lepelaars vergezeld van de wethouders namens de gemeente Haastrecht uit welke plaats ook vele kennissen naar Gouda waren gekomen Verder kwamen gelukwenscben o a de geestelijken van de Kleiwegkerk het bestuur van de Katholieke Kerk te Haastrecht en de huisarts dokter Eijk man Prachtige bloemen een heerlijke levensmiddelenmand en vele poststukken waren verdere bewijzen van medeleven met deze montere en krasse oudjei Jeugd in prookjestfeer 3AN8 EN OBIETJE OPGEVOEBD De kónidiepvooivtieK ing die Gooeeens VoJMtiooneel Zfitemdiaigm iddnig in den Nieirwen Sctoiwbwrg vunsociBde met die opvoering van hei sfurookjeaspei Hena en Grietje ondieTscheidde zoch in verschiililenidie opzichten gunstig ven heliseen te dijkwijls op Ut geibied geboden wordt Br was eo d tioone la el te sten voarail van Gretha Gooaaena te Griietje men had zich grootte beperitin en opgelegd wat de helaee gebniikelljfce gooien smütecènee been men votgdie wcrfceiiijk zoo oneer den diread van het beikende ver al waren er ook nu wel weer acènea imeeiawtiit woerven het niet WM in te zien Gezien met bet oog van den volwesMife waa er dua heeü wM te waardeeren gezien uit dengeiadhtdioelk dier gnxite kinderschaar dlie de zeal tot die laatste plaeta vuMes w a het meer dsn pnaohtiig Vol span nkig hebben kleinen het getieuDen op het tooneel mediegeleeM en met ane tKke gesncbten zich zoo noodi in de hfindehn gemetiigd m grooten afkeer van de boozie heka Me ioeh maar fyn in den o en werd gestopt WiUein Gooesens was Bene eente fgroote Hane overigens terwijtverder medeefïeeliden Jacauets van Rijt vader Aiwie Frauentewiar engef Anton Mut buurmen Theo deWeert kalxjuter en J Verstraete heks A J Vermaas Tooneelclub NieuWl ven OrVOKBING VAN jnTENSGANO 1 Goudtadia teonaalMHBiHlMD JHfuw Ley af Zwlwidggaiviond ki iCnxiatiiiÉnf een ogwowknif van I ewenagang een tocgwetopel in dt ebadrüven van J Bnun Het stuk behelst de geachdedenoa van een vi groote tainjtie uit Do l sterk uiAeenloopende typen faeetaande In den kiingdtaarvan gebeurt zeer veel zoodat delcfWBino K teric faewugen ia De veradviiUeode siMileg gaven bluk dien tekatvan het werk goed bestMeerd te hebben Te goed wellécfatv waandoor hunxeactiea op de aohokkeiide voorvallenmeeet te vaac wagen Hierdoor werOendie üBuren minder scbarp uit heelddan de sohrüiver wel bedbelid zad hebben De heeren J W Dikhooff en J Luk jenbToer speelden hun roUen uitstekenid Het ndeit neer talrüfce publiekwesxl door het geigeven geboedd envaak ontroam H Weok t Sftdisé Uitslagen van Zondag Eerste klasse District I Sparta Stormvogels 3 8 District IV Elndhoven Maurits 3 2 WlUem II Roermond 4 2 P S V NJV C lO N O A D M V V 2 2 District V G VJV V Achilles 0 3 US C Leeuwarden 0 1 Veendanv Sneek H District n 2e klasse A DXr U V V K V I O S Quick 2 2 3e klak B G D A Cromvliet 2 2 Terlaak O N A 0 8 V CS Ólympia 8 6 G S V Scheveningen 0 0 4c klasse E Bodegraven Moordrecht 2 8 Haastrecht Ammerstolsche S V Oudewater D O N K 0 0 Waddlnxveen Schoonhoven 0 13 Reserve 2e klasse A A D O Laakkwartier 2 2 4 D H C 3 Scheveningen 2 4 1 Reserve 2e klasse B Hermes D V 8 Fortuna 2 O O Da Musschen 2 R F C 3 7 3 Neptunus 3 3ouda 3 6 1 Reserve 2e klasse C C V V 2 Xerxes 3 4 3 O D S 2 Hermes D V S 2 1 3 Reserve 3e klasse H Excelsior 4 V O C 23 2 Neptunus 4 RFC 4 1 2 Sparta 4 Oljrrapia 2 8 0 Xerxes 4 Schoonhoven 2 7 0 G aV 2 O N A 3 3 1 8 4 zege van O N A HlER VKÉi DAAR GEEN DOELPUNTEN De acht en de nul waren troef in 4e resultaten van gistereiv le mogelijkheden kwamen voorJBT de Se klasse waar O N A won jC fWpla vierlóor en G S V gelijk spceHe O N A deed knap m aast aan tarme S bij de bekuitar tcrla welMt royale ug hafcsdaelgeoiiddelA In eveoWdlt it lAutlg op schot was men bi V aB Olympia waar onze 8tac ano ten net de merkwaardige djfers ▼ 8 4 in da minderlMU bleven Naast de booget uitslagen twee brillen G SV besIotA met dit te k spal thuia tegm Schevening het seizoen op bevredigende wijze en D O N K pikte na e il reeks nederlagen een graantje in 9u4ewater BtJ de reserves twee nederlagen van dik hout voor Gouda lil met 8 1 by Neitunus III erf voor Olympia II met 8 4 bij de pretendent Sparta IV Winst boette G S V II tegen de plaatsgenoot OJtA Bt 4 aldus hekkensluiter ble f Voor Gouda III blijft het nu nog even uitkijken maar overigens hadden de uitslagen weinig belang in de nu snel opichietende en weinig spannrng meer biedende competitie waarin Gouda en G Ê V al klaar zijn I de afdeeling van O N A II behaalde akkwartier II het kampioenschap Vt standen zijn thans LaakkwarMar Postduiven vcs Sehweniogan OSV Olympia ONk GD Cramvnat Terlaak 14 12 ia e 3 1 1 4i 32 31 34 M V 25 23 17 14 13 11 S 31 71 75 IS 47 U 9323 63 39 47 41 33 44 3SS2 2 50 Sk 71 Raaarve 2e kjasaa A iMkkw uv n HVT n HBS n Quiik n ad6 m Sebeven n vuc n DNA R DHC m M 11 10 t 5 3 4 4 3 Foitma V Fatlanoord IV nrc m Muaehen H Nectunus ni Sparta Xn svt m Gouda m HPVS UI aSo IV ss w 27 34 n 4 3 40 3S 7I 70 33 9 ae 4 23 4S31 I 5 31 59 2BS4 34 a s 79 S4 3 l3 3S 33 4841 Baaerve Ie klasa B Bcaerve Se klas C RFC II Fellenoord m Sparta II CVV n Excelsior m HDVS U Gouda n Xerxes III Enuna II tÖB II Reserve Se klasaa H Cxtcislor IV IS U 3 2 aparta IV Neelunua IV Rïfc rv vcJc II Oljmpla n G V II X xes IV Sckoonh n ONA III w m 14 7 12 S 14 3 14 9 21 43 39 43 U O 20 99 13 4 15 510 11 twee winstpunten In mindering nnf aaactatu l G Weysten Rottaraam c im l ia l a s ljW ïpor Gouda en Otnatteken F Tleter Oouda Verantwoordelijk voor dea trert iitiea L AkkendUk Rotterdam UltgeatMSC NV Bottcrdamaeh Nieuwsblad Rdttardam K 712 WiBl ll iK OJI Mk rast irittrioapea Terlaak was het eerst gevaarlUk maar de d lat kwn den Goudschen doehiian e hulp xm A n m daarop het initiatief over Reeds binSen drie minuten had zU door Ouwcneel succes 0 1 Korten titd later tiof dezelfde speler nogmaals d looa 0 1 Terlaak weerde zich met veel elan met gevoig dat het spel snel op len neer golfde met beide ploegen on beurten gevaariyk In de tweede helft kwam O N A zoo goed voor den dag dat zij over alle linies de meerdere was Eir werd uitstekend gecombineerd en veel en goed geschoten Hoewel de thuisclub zieh energiek verdedigde voerden de gasten d n stand regelmatig op Van Haaren doelpuntte driemaal D de Jong had tweemaal succes en Ouweneel bracht den eindstand op 0 8 a S V SCHEVENINGEN Doelpoiit telken voorkomen Een doelpuntlooze wedstrijd met een vrij vlak spelbeeld en schaarsche spannende momenten Over het gdieel genomen waren de bezoekers iets gevaarlijker maar ook zij konden de juiste rioting naar het doel niet vinden Vrij langen tijd ging het spel gelijk op Bij een aanval der gasten kwam de Goudsohe veste ernstig In gevaar Revet kopte echter van de doel lUn den bal weg die daarna over getrapt werd Aan den anderen kant moest de verdelging eveneens handelend optreden Nogmaals scheen een doelpunt der bezoekers op komst maar met eenig geluk slaagde de G£ Vachterhoede er in stand te houden Bij een hoekschop op het Scheveningendoel kopte Brem rakelings over Dadelijk na de hervatting kreeg G S V een prachtige kans maar het zat den Gouwenaars niet mee Scheveningen zette een aantal snelle aanvallen op benutte echter door te kort pel de kansen niet Doelman Brem stopte een hard en laag schot van den rechtsbuiten Het Scheveningen doel ontsnapte daarop op een haar aan dooittoring De bezoekers namen tegen het einde het spel meer en meer in handen doch slaagden z er niet in het doel te vinden OFFICIEELE MEDEDEELINGEN DB PUiS VAN GRBIIVIKTB NAAIMACHINES Met varwüllng naar an door den Gemachtigde voor de Prijzen reeds gepubliceerde mcdedeellng wordt er noffmaals de aandacht op gevestigd dat gebruikte naaimachines al dan Met cbulld tetan acn maxlinumprtjs van 79 aan den prtjs van soortgelijke nieuwe macljlnea mogen worden verkocht In afwljklrOt hlervon kan de Gemachtigde voor de Prijzen uitzonderingen toeslaan Ter verkrijging eener uitaonderlngsvergunnlng teneinde rebuild machines te mogen verhandelen tegen een prijs liggende tusschen de 75 en 90 van den prys van dezelfde of van soortgelijke nieu e rnachlnes moet een schriftelijke aanvraag bij den dienst van den Gemachtigde voor de Prijzen worden ingediend en m et aan d navolgende verwaanden worden voldaan 1 De ge ebuUde naalmachlnefl mogen mt uiterlijk i wcrkins betreft nafehocg uiat van een nlelMM mSCUtta xtJU ta onderscheiden 2 Aan de machlnea moeten mlnstent da navolgende werkzaamhedca xijn verrtcht a Geheela demontage mm tavart Uw apoth k r ol dro gM n orlgin l llacon inh 2 i m Süadex é 64 c nte Zoete YIotilMra VowiinflnHiktr SUADEX VAtRIKAMTt VAN tlOMAlS Waar noodlf wrnlcuwing van oi derdeelen en w l cpaclaal van d vltala deeïen BH de v 8 n d eb machlnei alBnied voor klearmakcrsmaf lncs m machlnw voor de Ueliv induatrift vtrnleuwlay van schuit tn boUder T tp CiUpcr n kaDMl o Het opnieuw mi felan verchromtn at pdtfsten van alle camottelda en vernlkkelde declen d Volledige restauratie van het boutmtfk ivoor oover dit niet vemi wd wordt e Het opnieuw justeeren en montecrea liermachine f Hel Inslag van een nieuw nummer metbiJvoeKinc van d letter R en een apeciiialkentceken naast het besUande fabrleksnvaoKOtT 3 Een register dient te worden aanfebouoen waarin van elke m chin vermeid ataatt a Oud fobrieksnummer en nieuw nummer b Datum van aan en verkoop c Prijs van aan en verkoop d Vernieuwde onderdeelen e De gespecificeerd kosten Uk het nton f Naam en adret van den koopcrt Men dient lieh met een garantie vandrit Jaar tegenover de cUênten te verpMiten Indien de matiüne wordt gc daat9l Opeen zoogenaamde aalonkaat wellce niet vanhetzelfde fabrikaat la ala de iMcittee meetop het betalingsbewtja en het g raö ebew4aworden vermeld geen orlglnwl kut In de verkoopruimte dienen 4a machine zichtbaar geprijsd te zijn tot e n maxbnumbedrag gelQk aan d door den 0 fMehtlgd voor de Prttzen tocgeatanen vcrkooppitla BKWUZBN VAN OvèuMLAGBV C IB KWARTAAL U Met ingang van as Februari 1M3 ino p i be wijzen van overdracdkt C ie kwartaal IMa niet worden gebruikt voor het plaataen vaa bestellingen op tjzcr en staal verrMd la óm lijst van materialen behoorende btJ de verordening herdistributie Uzer eA nstaal no 107 d d 8 Oct 42 l i handelaren voor levering uit vrijen voorraad i ot bij handelaren voor levering af fabriek Op grond van deze bewijzen van ovcMracht dloien do houders hiervan t w verbruikers of verwerkers het noodige ijzer en staal uh de bij hen of bij de handelaren Ingevolge do boveng aoemde verordening g tiki m voorraden te putten Hiertoe moet de elgenaar van den eeblokkeerden voorraad t w verbruiker verwerker of handelaar een specificatie var het betreffende ijzer en staal In tweevoud per pccillcatieblad bbd verkrijgbaar bij het Rijksbureau voor Uzer en Staal aan genoemd bureau toennden onder bijvoeging van het betreffande bewijs van overdracht uitgeschreven ten name van Rliksijzer Eerst nadat Hijksijzer de ingeiondt n specificatie accoord heeft bevpnden en hiervan chriftelMk medodeeling l ft gedaan wordt de beschikking over bet Qzer en staal ve kregen Ook indifn het den houder van het twwlj van overdracht tt w verbruiker of verwer ker niet mocht gelukken het noodige zef en staal uit de bi hem of bij handelaren ge blokkeerde voorraden te pu ten dient n J zich tot Rillrsilzer te wenden onder overleg Eing van de specificatie in tweevoud per specificatieblad tobd en bet betrcCfcnda bewijs var overdracht ttgeschrfeven ten name van Rfjksijzer WEDT ZICH AAN gedlplom Boekhouder voor boekhoudiog en administratie tijdens de avonduren Br no Q 1232 bureau v d blad DOÜWE EGBERTS NOBLITO THEESURROGAAT komt tent the nah l QKVRAAOb NnDHEmiSIL ADRl VAN MAAREN Wl d traat U Aardewerkfabriek Ie Qouda vftagt Mannellik en Vrouweli ke iEIII llliC TEK geschoold an ongeschoold Aanbiedingen aan het Qcwestelijk Arbeidsbureau of W Tombergstraat 48 Ook Uw man stelt er prijs op dal ge goed en modieus gclUscd gaat en daajrom vindt hij htt stellig goid als ge tijn ouden vilt hoed diè h4 toch niet Mr draagt bQ ons laat omtoovcfcn in een i vlot imMora éopjo i voor U zelf En heerlijk zacht dat het stugge j vilt daarbij wordt dank lyoni speciaal procédé i Maisoa ftAOHfed JMafkt 7Q Oouda Florimont Kkimaaiker p r pakje m spatel Hf en v ncdl e ge i M bniiksaaawjiiiag iMllla Tc koop gevraagd cea goed onderhouden KINDERWAGEN Mnl Burg Martenssingel 1 X Door moderniseering vaa de winkel kunnen gc a fittscn liieer binnaaMpltatsi wordtn UwHetssta vtlllgcr la dcTlMHaOaragcl Door Jong chtpaar te baur gevraagd aOVtNHUIS ol gedeelte van woning Br onder no 1243 blir v d bt iMim gevraagd voor halve da vrijdags den geb dag A Pijn Burg Martenssingti OB 4 Heden behaagde het den Heere na een langdurig smartelijk doch geduldig gedragen lijden van onze zijde weg te nemen onzen geliefden Man en Vader JAN REVET In den ouderdom van 47 Jaar C REVET van Dam TOOMAa NELLY COHRY PIET Gouda 31 Fcbr 1943 Vest 80 Oecn bloemen De teraardebastelling zal D V plaaU hebben Woensdag 24 Februari d a namiddags pijn 1 45 lAr op de Alg jBegraatplaats Vertrek h anat de woning plivUiS uur Wit een exploit van mlJ deurwaarder den 20gten Febniari 1043 op de bij de Wet Voorgeschreven wijze beteekend blijkt dat ter requisitie van den E A Heer Kantonrechter te Gouda is apgcro en METER HOFSTEDE wiens woon en verblijfplaats bin en en bulten het Koninkrijk Bbckend zijn Om op Donderdag doi 2Sstcn Februari 1943 des voormiddag om tien uur ta veradiilnen voor den kA Heer Kantenrechter te Gouda in eixniw Arti t an de Markt ao atdakr to worden gehoord naar aan leiding van een door zijn dodjter Qrctfaa PittemelU Hofstede wonende te Gouda lng dt nd verzoeKleiirift tot het bekomen van taiwelijkstusschankorost B J N AKKKISDUR derurwaarder OmM op HaatWtbantMr voor d aMaaUac bockkeudinc ca l ai ni a al amlminaai HjM m of vr X Brieven WO O 1230 bar v 4 Mad BÜMiatlNNl daitnaacht OM Rcst Jbt BtartMok trnnmt iMtlMsie joo hwia of Mvt daien gggwf vr SdMonaia THALIA KLEItWia 10 aouoA NCO SLECHTS S DAOEN 0 VTool he Operetteübn Casanova Getirouwd CaaaiMv Halratot Tobis mei Uzzi WaldmuHtr FiU Banklioff lCari Schlnblek Geen toegang l eneden 18 jaar Aanvang T uur Tai4c Bburg s Zaqdhandal te Bodegraven vraagt voor onmiddellijke indiensttreding tl dell k Maiiiieli k m Vrouweliik Kantoorpersoneel SchillldU ka solUattuttes oi psrsoonll ka aanmelding Meubelfabriek vraagt aankomende en bekwame Meubelmakers Hoogste looB met prealatietocslag Aanmelden Laiaruskade No 1 Ook op het gebied van Bactra hebben wij nog wd iets voor U Onbepcritt Icvercolnumen wijniet toch hebben wij voorrtiwicIrcparaUe nog tal van i a Hkwaltteit onderdeden wendlgvoorradig acboan Radio en RQwialhaodel J C DENRIEf WUIan Tombcrgatr $ 9 TeLSn oilRken tevens VOM liea van ateawc k t geanpapiai J CJL voor B w en ri wlclhcrst4lcr aa dco Uw oude gramofoonplaten hebben uKuird W4 geven 30 40 et p plaat Afhalen gratis N V HMt Co Oouda nat Maiaja halve dagen Een Mailekiastruawntenbaadcl KMweg54 noafsta f w ae IN TABLETVORM Het is de moeite wpard Nu onze étalages te koman zien er is lakar iels voor U bijl S A van Ypererti Marht 18 Koiucn CORSETTEN Tricototfcs Onze Degeio serie 8 en 18 m M Films is weer uitgebreid cm met nienw uitgekomen Teekenfilms VortwM VM BI BAFPItl ILIM iB 4 decltn fJOpcrdteh Verder ccn ruime kaast op bat gebied vaa eatapaeniog oatwIkkcUng sport enz Vraagt Miaiogas Mn FOtO DiUMS En viuRani zirr dizin 1 is ito Mr li Ms Tracht die sUeds tt verbeteren aa vooral op liet gebied 4 ir vetUchting met Uw tqd mee w btbbm daarvoor aog earae Kronen Hslakamartampan Saliaaaav an Wandvartlshttipg ma tU V MtmtMAN KKUWt HAVEN IVC d 4r waarom de afd Oouda vaa de Alg Coöp Begrafenis Vereen Rotterdam UJk Zoutmaastr 00 télef 706 mrr AORKS Is voor bet varzorgen van een begrafenis tegen kostprijs Omdstdeuisaan gesloten bij hetCentr QenootMkap in Nederland gevestigd te Antcrdam met een mlllloen leden Dit waarborgt vertrouwen H aaa n a rtgw l apsaMaa Talafoon 3726 F C A LAUOF MAN aiaiwaiawwifcWMla aa VOORKOM dcMe uM Jk n UJuiMkoKqe K f P öerianddlMjiX Zaai taadrfxet tegen brondzieklen en kiemjchimmels bij gronen on MORKITtegen k pa en duiven meeuwen teaamm T kippen bzanten T HOLLANDSCH KLEEÜNG HUtS Bl k r lng l B6 aouda Heeren kieeding Jongenskleeding Bedrijfskteeding Zaa flaad ato laa a dkaa ala hat rimi kan dök NU nog l4iat van ooneurrentie 7 Plaatst hier Uw advertentie I üta Tj