Goudsche Courant, donderdag 25 februari 1943

w a terdag 25 Fetur 1843 Bortau Markt il IMafooa SMt GOUDSCHE COU B ANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Pry S cent per nummer Wite Jaaj lang No 2U75 CtMitadaetauR r TIEm Oouda PROCLAMATIE VAN HITLER DUITSCH WESRMACHTSBERICOT Een mobilisatie txm Europa zooals de geschiedenis nog niet heeft gezien opnieuw 17 schepen in den grond gehoord De groete kQeeBkansat vu den gsnw Berlija der N g D A P la het Sportpaleis Duitsche gewonden ala tnvalidibn van het Oostfront teruggekeerd zijn met hun Roode Kruis zustert ekomen om de woorden vin den mliUster aan te hooren IMfmaiin Stsiia Met oppeA vel van df Duitsche Kfct k H 44 Woenidjg mede Bü het Koeban bruggehoofd werden iMW aanvallen van den vijand itLfUgen ten deele reed by het opt Men der troepen uiteengeslagen Tjn het MioeJ front letten de Sfivjet hun doorbraakpogingen onder oncenMtie van terke infantene en pantjifftnidltrachten voort ïpnder succe wn te behalen SSTi Verder sur iMt WMrtea werd tW M AieaUag verbitterde gerechten het Ster het met ttOÊtl tagadsteB yleié fcmotarlnefde Sovjet cardeearp ytraletigd Onder de doeden bevindt d de bevelvoerende generaml van iMt eorpi generaal majoor DanastiiiJln lMr daa ItM gevangenen werdeta uaaeagebraebt M paHbKrwagena en 0i t tot na toe neg niet getelde MMM absede vele voertuigen en etaa bnitgeauakt hea Doneti en Dnjepr hebben vaa het leger en van de Wal teii 8 de aanvalaoperatiea tegen den fevJetBueiachen onuingelingavleugel ftèrtgeiet en talrijke vijandelijlie iMJiUirachte ingesloten DoorbraaklegiageU en oattastingaaanvallen der le Mi itorttcn onder groote verlieaen Ia het gebied ten Westen van Charkef en Koertik misiokten tairijkt vijandelijka aanvallen Afzonderlijke fnrIMlies der Sovjets en de staf van n I itfSBterie divisie werden opgerold De afweersiag ten Zuiden en ten llsenlen van Orel duurt voort De itvjetltnssische aanvalsformaties le én daarbij xeer aware verliesen Allten in den sector ten Noorden van Orel bleven bt de vergeefsehe aaüvallan van de lïuitste di dageit vjor Churchill s meening Ohtvchill zeidie ap 23 AugMatus l 31 Ij i de grenzen vin RusJianid an de Ooet ier toli aan de Zwwte Zee Itgt een gordel van nieuwe of ii rt or n iWten due Ivun onl taain of wefrerootitïg Ie daiik n Ivebben aan den ondcrgain wn Ruotoind m den wereldoorlog Zij vonnen de keten van vcorpoiten Hv Buropa legeii de denkbeeld van het Astotisöhe comimunism Voor al deze sBaUai IS het Bussioohc stelsel een verihi di nd nxmeler aan wriks wraak a limBuwemood ishim imdwiapct NATIONALE ARBEIDSDIENSTPUCHT IN NOORWieSN Qtusllng heeft op een DuitschNooraolie betooging in Oslo een wet aangekondigd betreffende invoering van nationalen arbeidsdienstplicht voor He Noorsche mannen van 18 55 jaardn vrouwen van 21 40 jaar De wet voorziet in de mobilisatie van alle nog met tep volle gebruikte arbeidskracViten in Noorwegen De bedrijven die in de huidige omstandigheden niet van belang kunnen worden geacht worden In omvang beperkt of stilgelexd De wet treedt onmiddelliik in werking tm TOBSTANB VA W OANDM Heuur heeft omitreikt den goeondheidbtoe Und van OaadU Jtct volgende Ijulletia ultKteven n 5r geiondheidstoesUnd van oiadht eeft een kleine verbetertpg te 7ico rmptomen van uruole zijn nundei i pw nd gewerden OandM i loed gehu jema en r lUn geen verdeV teekener van itm van krachten Veigna m bericht van Mp Londewchen ad t van Attonbladet la jn te LondBn in geen geval bereid Gsndhl vrij te talen 5J epondenten t New iMhl der Eo cbo bladen verkiaS en voIfTën eer eic n Jeilclit van NyaDagllgtAlletJ l ondcn dat deleenige honp M trandhi tijn vaeten overleeft daar n ge J n la dat hl het vaeten mt Algen bcweM Maakt of dat het gebruik vato yoga dat m root physiele ulUioudinrtvei iiogen wicljafte hem In staat m1 itellen nog een tiiVL IwngenMklng vol te hriyden whange Telegraph meWt uit B bay d g heelt de Quaker Alexaidei ab J Europeaan Gandhi bezocht Na af oop tiet beroek verklaarde hij Men mag Jjnwo itïn dat OandM het vaateA zal taan Reede maakt de mahatma tolanÏT JK w ikt amheden na afloop van tenperiode die hU op drie weken gewj had en waw aan than nog vijf da n orMten Candhl brengt den tt d door Sp ruatlied en ontvangt bezoeker Elke bïv S hter slecht drie minuten jven Oandhl tlui tert slecht en zHn Mfn 7tjn moetttjk te verstaan Tot dusjw Jn er In laOM geen onlueten naar aw Ï 1 XJ vaeten ontalaan maar 2L2 V mahatma de In maaaa ep bewogen K U CONrseSNTR TE AOANA A l Ungop het communiqu over n lsfh Turkaclie büccnkomst te Adana nover de verklaring van Churchill in het JMWhula uver de uitbreiding van het Sjrjwhe verkeersnet dat van Engelsche OBTOldoende werd geacht verneemt ui volgende bijzonderheden van iJ S spoorlijnen werd iTOBngebche tijde de wensch Ie kennen tmuJS = IraakKh Turksche irü M spoorweg nordt aansclegd lEiï 2 doorgaande verbinding van via LatijaSiwas Kalsseri Ankara en toMirtr naluiting aan het West AnafeKh worden Irtti tweede Enselsche vionsch be DonriTf J l llng van de reeds bestaande ïa £ oeUhija Balikeslr naar Tsjan i tblÉ V t rdanellen wajrdoor dua en wnd fj Bagdad spooiUin ulldwi iS vofbliidlng van de riirSnÜTJÜ tie Tvirksch Syrische grcnazou Üi vt angoiegd wurdt de ktaiu I O na r den pas vaa OctoeKnieLÜ ba werd afRCsprokei dat van anwu straatweg zal wj den tü If neens unüaande van Mersliia waman Koiu Aflonliaranlsa Bal krelr êên i we In zekeren nn vaa u = op sriooracg die Maat r yrljch Turtaiche greiu recda be Het s toj strajetlache karakter van deie proSlI Jiiuldemk Deze projecten om alten Snisii en voor het autoverkeer ge a TJJJoi van Ooal oaar West In Adana HZJ r ok hel aanlegfrn van een weg SS5ï Wrle Slw s rte roern dua In de l w de Turkach Sovjet Ruaeiache sue stellin n meer dan 10 000 dooden CB gisterea 47 vernietigde pantserwagens iigfeo Tea Z nid nee te n vaa het Umenmeer ging dè vttaad over een breed front Mt sterkaa steun vaa pantserwagens o artillwia tot een nieuwen aanval over TiJdeas deie gevechteA die nog ai sQn MÜadigd werkten 37 pantserwaiens Eipotgeschaten waarvaa alleen SC Ma gemotariseerde divisie Infanterie Ook ten Znidea vaa het Ladogameer sette de vtlaad na sterke artlUerier voorbereiding onder gebruikmakiiftvan talrijke slagvliegtoigen li aanvallen voort Hi werd ook gister weder onder eer iware bloedige yerlinen afgeslaaen Formaties der luchtmacht kwamen in rtauwe samcnwerkins met de troepen van het leger in de aanvals en alweergevecliten tusscheniKide Troepenconcentratiea en colonnes der Sovje s alsmede het ravitallleeiinfl verkccr in het achterwaartxche vl andel lce gebied weiden ernstig getroffen instatuties d r Moei inanïkipoorlljn en veel rollend materieel aan de baai van Kandalak 1 i werden door duikbominenwerpers vernield Duitsche JaRera sCTioten gisteren in tallooze luchtgevechten terwijl zij slechts 6 toes ellen verJoren in totaal 99 Sovlets vliegtuigen neer Luchtdoel artillerie der luchtmacht bracht noK 19 toestellen ten val Van hel fror m Tunesië werd gisteren slechtv plaatselijke gevechtsactie gemeld DuLtsche vUegerfoi matiet sloegen door duiken scheervluchten vUandeltjke ravitaüleerlngscolonnes uiteen Zooals la een extra bericht is medegedeeld hebben formaties Puitscfte dnikbootea op den Atlantischen Oceaan een krachtig hesehermd eonvooi aangevallen In xeer zware gevechten brachten siJ 17 aehepen Uet een gelamenlijken lamenlijkeninhoud van 104 006 brt tot linken 3 andere aejiepea werden getorpedeerd r TOTALE MOBILISATIE IN NEDERLAND Welke practische consequenties In Nederland nu dus eveneens etn totale diep in hot leven van enkeTmg en maatschappij ingrijpende mobil satie van alle niet beslist onontbperlijke arbeidskrachten En wat is begriipelijkpr dan d t een ieder orzcr zich thans afvraagt of ook hij of zij binnen deze actie betrokken zal worden met als gevolg een van overheidswegn geordonrteerden tewerkstelling in het Duitsche Rijk of hier te lande De komende weken zullen dienaangaande voor menigeen ongetwijfeld het antwoord brengen op die vraag Maar oék thans zal men al wel na kenni sneming Van de op dit gebied n Duitschland teeds getroffen maatregelen om ende bij kunnen beoordeelen tot wolke practische consequenties deze mobilisatie zoo ongeveer zal voeren Weliswaar zullen sommige van de desbetreffende beslissingen er bü ons waarschijnlijk nog wel ietwat anders uitzien dan aan gene zijde van onze oostgrens maar tegelijk zullen wü ongetwyfeld jfoede nota dienen te nemen van een uitbraak van rommissansgeneraal Schmidt op Zondag 7 Feferuari j 1 te Leiden welke aldus luidde Als wü op den tienden verjaardag der nat tocialistische revolutie tot den totalen oorlog zijn overgegaan dan spreekt het vanzelf dat deze maatregelen ook hier in Nederland stuk voor stuk moeten worden uitgevoerd in w lk verband de spreker gr tevens nog met klem op wees dat hier zonder eenig aanzien van rang of stond gehande fi worden zal Al is het derhalve onjiiisl om in onze nu volgende beschouwing ver de tot nu toe inJ uits l aind genomen maalregelen eSn concrete profetie te zien van hetgeen wij voor Nederland mogen verwachten toch ligt in deze maatregelen een algemeene tendenz opgesloten waMmee zeer zeker een ieder zijn inzicht M kennis over deze belangrijke materie kan verryken Nauwelijks waren drie weken geledierii m Duilschiliaind de eerste l epelingen voor de mobilisatie der ai eitisreserves afgekondigd of reeds werd eói begin gemaakt met het oproepen van verscheidene groepen der bevolking Er bleek toen ook dat vrywel alle vrije beroepen met uitzondering van diegenen die op geneeskundig gefa ied werkzaam zijn onder de bepaliaa gen vielen Onder hen bevonden zien arehitecten meesters in de lechten auteurs sdiryvers en kunstjHiilders en zap l renteniers als de reholieren van kunst en modevalcscholen voor zoover deze laatste zestien resp zev n tien jaar oud waren Bij duizenden gaven manneit e i vrouwen zich otlk vrijwillig bij de arbeidsbureaux op enhet feit dat de nieuwe beroepskeuze in zekeren zin beteekkelijk vrij werd gelaten deed de animo dienaangaande nog stil gen Een paar da en nodiieA vaardigde de mmiater van economische zaken Funk een dnetal verordenm en uit wedLe hneroï neerkomen Alle hatidelst edirijven die voor te verzoirgiing van de iievolkinig nóet onvoorwaairdel jk noodm kelijik zija worden gesloten Alle handw e r k sbedirijven wosVlen eveneens geoontroleerd en werk dot voof de oorloMecodomfe niet noodaaicieiKiik is of niiet de vitale betioefte ven de bevol king diemt sal worden gesltaoikit fin VxMXrts gaan aJlie insitieUingen op Ixt gebied van het restaurant en hiet hoteltjedrijif welke voor de oorlogoeoonomie of dB verzorging von de bevoSkuig niel ö n voorwaardeliük noodjg zijn dicht weshalve o m tot siluitiing v 3n alle aBijuseimentcivaiohMokeilen en bitrs en alle kixe restaurants w rd over gegaan Deae gjeheele actie moet reeds op 15 Maiart voltooid zijai Tegelijk heeft m ir asteT Funh eir loen m een uiiteenaetitmg op gewezen dat het er bij al dieze bepaliinigen volstrekt niet aiHoen om gaat mieer aiii eidskrachten en wel isoo snel mo el üfc beschikibaar te snelleji dtodh ook oin besparing aai grondstoffen en matertailien en looaiMteiten tie verkirijgen Vooste zou het ratiomalisaitieiproces vooral in hel Irankbedirgif Uijins m versneld tem po lot stand worden gebraijAt In het verzekeringfibedrüif kwamen n hoofeteaak inwendige ratio nailisatiiemaatreigelén m aanmerk mg doch het gung hier ifxSn Mk om het vTijmak van arbeidljkniöhteni n el name onder iierk v lefr jboofdberoep V enoekermigs vertegwiwoOrdHiee r wns In die waienlïuizen zouden teaisJotite met uiteohakelinig van veel overbodigs iiooti zeiker de M rle sMeelan ien Ib stand worden gehouden Tot d ie door mmosler Funk te S ïu4 tien handelabedirij ve moetefi dan zekier m de eersw plaa la ail d ie wat het aaantal t eiire6t leeker m de zescijfers loopende wmikels gerekendworden welke op eonngerlei wya onder liet be ip luxe zijii te vangen juwelier aiken postze lhandela dioooliaditrwinikeiis enzoovoort Van andere zaïken zooais dlie we ike mj belen artiquisteiten boekei tyibaksartatoelieii e d verkoopen il een d eei i rdien gtiiloten en ook worati a 1 de mogelijikheid overwogen dergelijke zaken samen te voeden T e voorraden van gesloten ziktn welke dcorgaans nog maar zeer ijeoeheidleji zijn zullen n dte open ijl jveiide zaken wordtn veirkocht voor ae er zy tenmuiBte met voor bijfflondere doeleinden worden gebruikt Tot de handwerksbedryvcn die stilgelegd wforden tiehooren goud en zilversmeden pUsseerdergen luxekleermakenjep e d Het aantal dat de verarde ii nig van Punk omvat is echter kleiner dan bij de wmkeizaken daar immers reeds een groot aantal van deze handwerksl edrgven in de bewapemngsmdustrie is ingeschakeld Zoo zal dus vooral o de middenstand een zwaar offer moeten brengen voor de totale oorlogsinspanning Heel wat ijver en initiatief van kleine baasjes voor hun eigen met zorg opgebouwde zaakje wordt daarmee tijdelijk ongedaan gemaakt en m een andere richting gewend Tijdelijk want in zijn groote rede van de vorige week heeft dr Goebbels nog Immers met nadruk verklaard Na den oorlog zullen wij datgene wat wij thans buiten gebruik stellen grooter en sctiooner dan ooit c tiouwen en de staat zal daartoe de helpende hand reiken Na den oorlog wordt de middenstand onmiddellijk in den grootaten omvang hersteld ia economisch en maatschappelijk opzicht De maatregelen van thans uitsluitend noodmaatregelen en ijn niet gericht op een structurceleverandering van het economi xjlieleven l Öet gaat bij deze mobilisatie trouwens heelemaal niet om een liepaald beroep of een bepaalden stand maar om den inzet van èille bruikbare krachten zooals ook mo e blijken uit den zoo juist te Oslo voor geheel Noorwegen afgekondigden aanmeldingsplicht w e betrekking heeft op alle mannen van 18 tot 55 jaar en op alle vrouwen van 21 tot 40 In Duitschland zijn deze leeftijdsgrenzen van 16 65 en van 17 45 Met weer dit als parool Totale oorlog is Kortste oorlog CHUBCHILL HEEFT LONGONTSTEKING In een officieel communiqué over den toestand van Churchill wordt voor het eerst gezegd dat de Engelsche ministerpresident aan longontstelcin lijdt Bü de gisteren t München gehou den herdenking van de stichting der partg Iveeft staatssecretaris Esser een proclamatie van den Führer voorgelezen waarin onder meer wordt gezegd Ik heb partijgenoot Esser verzocht in mgn naam tot u te zeggen wat ik door de omstandigheden genoopt ten tWeeden m le zeU niet kan uitspreken De Duitsche weermacht die zodals steeds sedert het l egin van den oorlog zich ook dezen winter voortreffe Igl geweerd lieeft is gewikkeld m een vertutterde worsteling tegen het wereldgevaar dat door de l anklersmilzen van New York en Londen is ojjigeroepen m samenwerking met de bolsjewistische Joden te Moekou Ik aelf t evind mg in tiet Oosten en kan daarom vandaag helaas niet in uw iTtidden zün Maar mgn gedachten zyn dit jaar nog ipeer dan vroeger bg u Na een korte herinnering aan het jaar 1920 toen Adolf Hitler als eenzame onbekende z jn strgd begon vervolgt de Führer Welk een verschil met den strijd van thans Want Hoe groot ook de coalitie onzer vgan den moge zgn als macht is zij klemer dan de kracht van iiet bondgenoot schap der volkeren die teigen de twlsjewistisohplutocratisclie vernietiging teir strgde trekken Wg zullen de macht der Joodsclie wereldcoalitie breken en vemiettgaueiMie menschheid die strgdt vo HUaar vrijheid haar lewen en het Iksche brood al in dezen strijd Hj mdzege bevechten Zooals in den tijd van de worsteling om de nflblit elke aanslag van onze tegenStaBdets en elk hunner schijnbare successen mij slechts verlietener maakten in mgn vastbeslotenheid geen stap af te wgken van den weg die vroeg of laat tot het doel moest leiden zoo l en ik thans vervuld van dan elfden wil om de taak vni door het lot opgelfegd tot de laatste consequentie te volbrengen Ik heb tiet recht te gelooven dat de Voorzienigheid mij liestemd heeft om deze taak te volbrengen want zonder haar genade had ik als onbe kïnd man nooit den wt g kunnen be teden die uit dfeze zaal door alle liinderniasen en aanslagen zou leiden lot het overnemen van de macht en t nslottc tot dezen strgd bekroond niet overwinningen zooals de wereldgeschiedenis tevoren niet kende weliswaar ook belast met zorgen waaronder wellicht tallooze zwakkere karakter zouden zijn bezweken Pe gigantische massa van het Duitsene volk suat than achter het nieuwe Rgk Zü B vastbeslotam onvoorwaardelijke toe te stemmen in de nieuwe Rgksgedachte en de nationaal social stische gedachten wereld welke die Rgksgedachte aanvult De partij nu is de rhveranderlijke be ichammg van deze macht geworden en thans de inwendige garant niet al een van het behalen van de overwinning maar daardoor ook van iiet behoud van ons volk voor de toekomst Speciaal in dere maanden en misschien in de komende jaren heeft zg haar tweede groote historische taak te Voltorengenhet Duitsche volk onvermoeid wakker te houden het den nvang der gevaren duidelijk voor bogen te stellen het heilige geloof aan de overwinning dier gevaren tè versterken zwakken naturen kracht in te geven en eabotcurs onverbiddelijk te vernietigen Deze strgd zal niet eindigen met de vernietiging der Arisci menséhheid maar met de uitroeiing van het Jodendom in Eurcoa Bovendien zal de gedachtenwereld van onze beweging zelfs voor onze vganden dank zg dezen strijd gemeengoed van alle volken worden Staat na staat zal terwijl hij zelf mot ons in oorlog is steeds meer gedwongen zgn voor t voeren van den door deze staten geprovoceerden oorlog nationaalsocialistische stellingen toe te passen en daardoor ook zal juist door dozen oorlog bet besef van het met vloek bela t misdadige i eer i van het Jodend jin zich onder alle volken vertureideni Door dezen oorlog wordt In de eerste plaats onomstootelük bewezen dat plutocratie en bolsjewisme van volkomen gelijken aard zjjn en dat het het eeuwig onveranderlgke doel van alle Joden i de volken uit te plunderen en tot slaven van hun internationaal misdadigersgilde te maken Dezelfde alliantie welke indertijd in Duitschland als gemeensAappelijke vgand tegenover ons stond vertoont zich thans weer tusschen de Joodsche bankiershuizen van New York de Joodsch plutocratiBche leldejrsgroep te bonden en de Joden va l het Kremlin te Moskou Zooals echter het Duitsche volk door dit inzicht den btanenlandsohen Joodschon vijand met succes heeft bestreden en op het punt staat hem voorgoed te liquideeren zoo zullen ook de andere volken in den loop van dezen oorlog zic i steeds meer op zichzpU bezinnen en ten slotte gemeensohappelgk front maken tegen het ras dat hen allen tracht te vernietigen De Joden die tijdens onzen strijd in het binnenland bij lederen vermeenden tegenslag jubelden en de hapde werkeljjkiheid verwarden met hun koortsachtige hoop meenen ook thans precies als den vorigen winter reeds voor de verwerenlgking van hun duizendjarig doel te staan Maar evenals het vorige jaar zullen zg ook thans de vreeseliikste ontnuchterin beleven Want het Duitsche volk zal thans eerst goed al zijn krachten oproepen en inspannen in een omvang als in de geschiedeni i der menschheid nog nooit voor een oorlog geschied is Wü zullen ook geen seconde aantelen om de landen die voor het niUneken van dezen oorlog verantwoordeiyic zijn te betrekken bi de prestatica In dezen historischen strijd WH rallen het sis een natunrlUke zaak beadienwen geen vreemde levens te ontzien ia eeii 4fd Ue Ta oaa eigen leven leo iware offers vraagt Wij sullen in onwrikbaar trouwe gemeenschap met onie bondgenooten een mrtiliaaUe vaa de geaatelUke en stotfeliike waarden vai ropa ten oltvoer leggen aaoab om werelddeel In zijn geschiedenis van dnisenden Jaren nog niet beeft geéien Deze mobilisatie i ook noodig om geheel Europa het eigen volksche feven te verzekeren dat de grondslag ii geweest niet alleen van onze groote gemeenschappelijke cultuur m ar ook van het stoffelijke iwstaan van dit werelddeel U partggenooVen groet ik als altgd met een overvol hart Mgn geilachten ziJn in dit uur bij u zooals zij steeds geweest zgn De pbcht echter dwingt mij m deze maanden weken en di en onvermoeid te denken te werken en het komende keerpunt voor te boeiden voor hen die als strijders van ons volk met onze bondgenooten het lot der wereld vormen bij onze broeders en kameraden bg de Duitsche soldaten vooral aan het strgdende front in het Oosten want daar wordt beslist over de toekomst van Duitschland en geheel Europa Het resultaat moet en zal onze overwinnmg zijn StadsHteuws Bonte avond variété Bouwmeester KNAPPE EXPERmENTEN VAN LARETTE J Een doorgesneden koord weer aan elkaar te blaaen dat zou een uttkomsit zijn ais sochitends ala je toch al iaaA bent je veiter tureekt Geen nijdig gegrom maar een vriendelgk pff pff ail was het alileen maar voor een aangename stemming dat Larette s experimerot waard is om er patent op te vragen en het dumkt dait de revenuen dier vindinat hem ad evenzeer zotcdien toeetiroo nxefl alls de geWsttikken die gisteren op een bonten a ond van Variété Bouwmees er S lis d e viesxie voorstel linig n het Goudsche theates atoonnemenit onziohtJMar en geiheiinzmniig zoo maar uit de lucht m den emmer rinkeWlem Dat waren dan een paar ptïoev n wan vm gerv ugheid van den befaamden n antpaWor die ate reeds aoq dukwijls hier tevoren ook dïtmaiai met zgn irappwite prestaties alile liewondering had Lanvtte was de groote man vao dit pregramma èa in zgn aandeel èn in zijn succes Scholten en van t Zelfde hrac iien met h un guvtaor een paar vhitibe liedjes invitatiee en een parotte m eigen rhyttvm iBohe stijl De zes Blauwe Hawauans wier zang hun q el naat kon overstemmen ijodwi klanken van Hawaii waar zelfs het nieuwste piodurt dep sctioone liederöiktinst Ouiwe Taaie ad is doorgedroncrai Hans Snel was conferencier pleegoe wx 0 rd spelmgen een geestige voomiraeht en dipclamatie en kwam eenst ge eidedijk op loeren om na de pawze even rap als hg siprak te verdwgnen Het getieei was wel aardig maar toch miet daverend en het kiUe slot dtxieg ook aJ niet bg tot oen wam stemming bg De S ouwbutig was umtstekend beiiet S V d Kraats Fetnlleton Na touk verboden V DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlandadie Ronnoi door T J A U CORDENS 6 Ik dacht r over ma toen wij zwiügpai voortreden Wlait was er ontoettend veed gebeurd ia twee da gea tUd Ook Alfred was in geidaichiten vier dóept ik wenaiMe voor Jou dait we deze reis nooit beigonnen ttaidden Hadi ik je maar rustig ki AnMterdam geiaten zeihU Je hebt e niets te v ei wijteni aotwnordde ik Maar we altten nu eenmaal in heit awwuöuur en we moeten trachten er uit te Iramea lintussahen trokken we steeds snel voort sSi spen s nac rtu in ee i koeite beingispelonk en liegdeo fliiinke aifstanr den aif bij het Bcffit der sterrem Aan voedsel was getn gebnek er werd noigaü wait wiM gesdhotien oitSterwieg en er waa overvtód vam boxiod en rijst Den derden ovonA hieldien we hailit in Iwt gezichit van een zwarte rotaketen Er was ieto bgEH nd ffs gaande orador oiw escorte dialt viiel duidelijk op te merken maar wij konden nie i te weiten komen wat er aan de hand vvias De zon waa al omdieaigegaan en Alfred ea ik zaten met dem rug tegen een txjtsbliok göletMiid em bewonderdian het heerJgke ngtalereel rondionv Onv CTwaich t kiwam BenigOT bij hy had iets pjlechtjas m 4 n houding en was door vter van zijn mansdMppein vergezeikl Ohindaiwap zei h en wees met de hajid naar die zwwtte rotsen voor one hij scheen erg tevreden dat het doel der roio emdelg k was bereikt en hg glunlaohte he t2ij uit plezier hettrij uiit verlegenheid wtlrat de man iwri oma nog heeil wat te vertellen dat hij nuieit ondfer voor om verSlaanbaire woordeTi kom Iwiengen In welBpiekeode gèbarenKiaal wise liii echter djiidelajk genoeg Op een teeken wan hem haaMen twee Hindoes ieder e i zwarten doek voor den daig en de handbeweging waarmee hij bilünddiaekien aanduidde was 38 aW bü de melk WBK ZWABE BOETEN TEGEN MELKVEBKOOPERS Waajwn i er rneUt b J hol wailier oediaa n a iMtis e vnug van óen kantooc recrats mr J A van BmoMKmt die giMenen weer een tiweêtal gevaiten van melkvervalsching te bahandeteo kreea aan den 34 jar gen melkvesfcooper H A V D te Wladdanxveen Deae ironische opmerking wees ec op dat het iii dut geval boot gemaak was en indeidaad er was neet mindier dan 38 waiter in de melk aangetioffen De melkverkooper oniUoenide geknoeid te hebben en aocht de oorzaak bg een knecht De conitroleur deeUo mede dat de pattoon guofltig tiekend sitaat en dat zgn veidenkji uit gaat naar dien kmeciit due trouwen later op heeterdaad Iwtrapt is Degse voor den betrokl ene gunstige vea klairing weortueld dien amtotenaac van iiet O M er van de voos enomoi heobtenis te vntgen maar hÜ vond het feit toch wel vatk a n emaill e n aartk dalt m ƒ 300 boete subs 100 dagea hechtenis vordadie Mr H Fukkrmk uH Gouctai ails verdediger zetde dab uit die vscfclarinKco wel aan te nemen valt dat verdadite part noch deel aan het gebeurde herft en dat daairom schuld afwezig vma maar de reohfter Jutte den nvelkver koaper wel strafbaar omdat Kg in gebreke is gebleven maatrejgelen te den Imecht ter voookofmng van loioeienj te nemen Uitepipaak f 250 suba 75 diaken De tweede aaak heirot den 2S jaiigen melk verkoopet H A v d M te Goud die dnor le gestandMnüseeipda mielk taptemeUc 20 bad gemengd omdat hij met de bonnen omhoog aat De ewch was ƒ MO bae e sUbo 75 dagen het vonmia f 175 aubs 56 dagenu EtN POSTZEGKL VOOR BUKA EEN HALVE TON De iKMcitc prUs ooit In ons Iu4 ketuid Op een Diradas te s Gra enliage gehouden poi t2egeiveihng kwam o a naast een prachtcollectie van ae meest bijzondere postzegels van Europa een Kngelsch dienst ze el ter tafel tw de 1 1 Sh van 1902 met den opdruk I R Official De belangstelling hiervoor was zeer groot Het liep tegen half flne toen het stuk werd ingercl op ƒ SI 000 Met duizend gulden tegelijk gmg het nau boven Tenslotte werd de strijd gestaakt op M ftOSj de nleaxe eigenaar b een Nederlandsefe philatelist Oie dnen egel voor lUn ver zamellng beeft aanfekocht Bg den 44 M jff t Pf kosten toodat d kooper In téful 48 840 moest betalen Bijiondere ve melding verdient nog dat dit de hoogste prijs Is welke in ant land oon voor Mn zegel betaald werd Schinuntfpenningh aLteaains beigrg pejigk Maar noch Alfred noeb ik hadden het er op begrepen en toen kreef Benigor dae wol sag dat we t zaakjo lïi et vertrouwden een benauwde vijf muïutan om ons duidelijk te maket ait ons geen Inaed scyu geaohietoi Hij maiakite een geöaair van hals afsnajden en schudde van neen van doodsteken en schudde van neen Daarop kwam een denvinisliuiliie wat er eigenMjik wèl 210U gebetuenr hg liet een an jn mannen de oogen dicht doen en teoddie hem voorzidrti Hj d inand I Ze hebben miiRihi n oen geheimen toe Bn tot hot jgk van die be gum meende Alfred en willen oo daapom blinddoeken Dait leek nig ook zeer waanschiji lüik W aulHen lien Imw gang maar laiten gaan raadde ik Ivem raannea hü iq temdle I aa Pop vo lgde nog een viiü langa onideihande ling met den hoofdman die v 8n ons d e beHnfte vroeg dat w iaci doek met aoudien aani en Dat was een beteefdheid van hen die we waardleeren moeeten want za hadden de macht om ons desnoods vast te bmden en al begr ien wa ook niet veeJ van de zonderlUige onr dierscheidinig waarmee ive beha deiM wenden wc gaven bedden ocvi eerewoord dat we geen pogingen zouden doen om onder of ix vien den iodi door te Icgken Ben Dir was bli iki aar tevreden hertuwtldieljjk noemde hg ons vneniden en gaf toen z ijn voligelingee last ons te blinddoeken Dat kunstje kenden dlie kerels uitstekend De doefc werd zóó over de oogen gedaan ei om mijn hoofd gewomdcn da ik niet liet flau B ste Mchtetraalitje meer zag ook Alfred verBekerde mg dat MJ zich il een Egyptische duistemfe bevond Wontt vervolgd ZON EN MAAN Zon op 7 36 onder 18 11 Maan op 0 11 onder 10 23 Men Is verpUebt te verduisteren vaa onsondergang tot sonaopkonHt Laataamt van voertnlgeB moetea een half noi na Mnaondergaag ontstoken werdea