Goudsche Courant, donderdag 25 februari 1943

liP Uw plaats is nog vrijl Meldt U aas bij de WaSen SS het Legiotn of het Wacbtbataljoo io Nederlaad HOEST onnenia HELPT XWIISAl fAtlllKIH Diefatallen bü een watscherg ZEEP EN BENZINE VOOR SIGARETTEN GERUILD Eenig dagen geleden hield de politie lir de B x eka le een 22 jarigen expcdiüeknectit aan die een vaatje wasicheriJ Jseep vervoerde Deze aanhoudmt heeft geleid tot het ontdekken van een complot van drie schuldigen Twee jeugdige wawcherijkneijts re p 17 en 21 aar namen bij de wasscherij Pelikaan waar rij werkzaam waren van lijd tot tijd een en ander weg wat zij voor den eveneens daar I werkzartien cxpeditieknecht klaar zetten Deze nam het mee en ruilde de geatolen goedeien tegen shag en sigaretten die de jongens onderling verdeelden In totaal werden op die wijze 2 vaatjes van 8 kg zeep 7 staven zeep en 3 fcljkken van 6 liter benzine weggenomen en verhandeld De politie neeft nog 4 staven 2 kg losse zeep en 1 blik benzine kunnen achterhalen deze zyn in beslag genomen De expediti knccht is naar Rotterdam overfebra t IN BET DONKER T WATER GELOOPEN I GMereruivoiul kw irt voor tóen is een e7j ri e bewoner wan de Ob e t Straat dnor de duisternis móeledd in het wa tcrr lan s de Maiaienstrae t gekmiKn VoorbiJCBn ers hdelpen hem of t dnage waema hy Mi omwonenden van drógic kie rui wflH voariien Nieuwe bepalingen voorU leerplicht Op boeiende wijze heeft gisteravond de heeo R van Gaaab k oudinspectcur vM het lager onderwü op een ouderavond vao de Centrale Kopachool in Het Blauwe Kruis gespreken over het 7e en 8e leerjaar en de nieuwste wetswijzigingen vooral ten aantzien van de leerplichtwet Globaal gespnAen ia de leerplicht thans meteen jaar verlengd Een leerling 4i Ca n enkele klas doubleert mag nu de school verlaten na het doorloopen van het 8e leerjaar In andere gevallen pas na het bereiken van den 15jarigen leeftijd en nadat de loopende cursus geëindigd is Alleen als een kind het op zijn 14e jaar niet verder heeft gebracht dan het vijfde leerjaar eindigt de leerplicht bij het bereiken van dien leeftyd een bepaling die eigenaardige moeilijkheden met zich mede brengt Na het dborloopen van het zesde leerjaar kunnen de mei jes nu overgaan naar het nüverheddsonderwija en de h er Van Gaasbeek verwacht hiervan een grooten en toe te juichen toeloop naar de huishoud en indlistriescTiolen De jongens kunnetj na het 7e leerjaar naar de ambachtsschool en na het 8e leerjaar inaar de land en tuinbouwschool Wat de organisatie der scholen betreit ie er nu naast de vier b taeinde vormen van lager onderwijs een vijfde bijgekomen het voortgezet lager pnderwys Naast de verplichte vakken Duitsch en algemeene geschiedenis zullen hier facultatief onderweien worden handenarbeid huishoudonderwijs handelskennis wiskunde en lamd en tuinbouwonder wij Een leerluigienpchaal vao dertig leerlingen voor elke leerkracht opent goede perspectieven voor it onderwijs Tot slot gaf spreker enkele practiache paedagogiiche bcsehouwingen waarbij hij aïs zyn meening uitsprak dat zonder daarbij blind te willen zijn voor verschillende moeilijkheden deze wetswiJBiigingen een zegen voor ons volkkupnen zijn Op dezen ouderavond die ook bijgewoond werd door de heeren W Wat Waar Wanneer N r bc 7 aar Nteow JiciMDwbnt Optrcdes VKA Xndra l ttht 1 uur Ctntral Jaarvugadering N t BelavereenlibK tl rekt 1 uur Kusatmin Vergadering tegen het bolsjewisme spreker P ten tluorn SCHOKNENBONNIN Afhalen aanvraagformuUeren voor schoenanb nnen 9 30 12 en 30 3 39 uur DistribuUeItantoor morgen letters V X Y Z APOTHEKEBSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor geneesmiddelen Apotheek E Grendel alléén Lange Tiendeweg 9 SsmdieTS yrethcnióieT van ojvderwus en A Ji Gideonse chef van de afdeeling onderwijs wend evenals dat reeds van de scholen 8 en B gebeurd is een commissie yan moeders gevormd om te bevorderen dat op school van oude stoffen nog nuttige gebruiksvoorwerpen voor de kinderen kunnen worden gemaakt Als lid van de o udercommissie werd gekozen mevr Spek Burgerlijke Stand Gehvréni Arina dr van H van Veen en J C de Waal Nieuwe Haven 14 Auke Dedde zn van j D Postmus en A van Cessel Baam 142 Leonai nus Bernardus zn van H G van Meerten en J M Oosterbeek A Bakstieeg S Johanna dr van J de Jong en T Hobksel Heerenstraat lltS Maria Johanna dr van A gW M D VervOort en P J Pieters sloof eeg 11 Getronndi A G van Bussel en W Klelllger L J G Straver en M Niewwveld T Verdouw en C Helj A W de Jong en M P van Pelt J M Spee en C M Koch R Blesheuvel en A Groeneveld H J l teenbej aen eh A S van den BHnk C Dortland en AT Beek N van Hoof en M J ZUleman D van Hengel en D H Driessen G Loei en W J Hoogeveen OverMdni Wllhelmina van Vliet SS Si yvsldndig gebrMt kan men Bf f weinig gas I vee doen PRUSOPDRUVING TeirzaJje van pirijsopdirijvinig van ha vemmouit én gortmoiuiti is procefcv rt aail oixgemaaikt tegen dien 42jari gen kruidenier C J aam de pioenèndaal Wegens het verkoopen van haa er en gortnwut teeen d e voor verpaikte soorten vast esiteilid prijssen eWEMMEN Onderlinge wedstrijden Cioudsche Zwemclub VLOTTE EN SPANNENDE SPOltT Er was aan bclangsteliliing geen gebrek bij dievondieriiinge wedstrijden d ic de GjJUdBche Zij emcliib gisteravond in hpt SpaaiderEiÉtad Jlg iiseeTdeff De tK eschouwc rs zuMen rni ook stelliig niet hebben verv ldfcWMiit de vlot afgewerkte wedBlirijdeir f bodem vdjB levéndiiige ei spamn eridJe nuimmietre By de 100 meter barslcrarwl voor hoeren werden over het algemeen ilrij goede tijden gemaaikL Eén serie waarin de anetetjes teigen elkaair gepteaWt wi was enerveerend hetgeen oin dezel reden ook heit geval was met een detr series van de 50 meter Bcfhoolsilag waiaj4 ij twee van de vier meded ingers den tnliodersilag rwooamen Spanning brarfi vooirts de 50 meter schoolelai voor jongens van 13 tot lÖ jaair Bij deze hoogtepunten van den interessanten avondi waartoe ook eenige dair e muminrera beh x rtien Iwfde het publiek terlc mee De wedairyden wer dien besïio irmjitilrafflie s r uiteiiaimiri 25 meter vrije 1 W Rietkerk SO sec 15 meter yVrge Ipen vrij taTdiiBe dc priti gen lien meisjes beneden S Jaar sec 2 c Boswinkel slag Jongens beneden 3 Jaar J Tt Dijkwal l6 2 sec J R VU 164 sec 50 met borEtcrawl nveisjek van IJ tol IS laar K E Caboul 41 sec 2 M Spun 45 sec 50 meter t orBtcrawl Jongens van 13 tot Il jaar I jr Caboul 32 6 sec 2 W Scharloo 38 sec 50 meter bnrstcTawl dames 1 H Steenama 35 bcc 2 M de Jwg 37 8 sec 3 W de Jong 44 4 sec 100 meter borsfcrawl heeren 1 B vanWingerden l min 11 sec 2 P Binecl min 13 see 3 J de Jong 1 mint 14 2 Bec 50 meter rugcrawl dames 1 M Steensma 47 4 sec 2 M de Jong 4 sec 3 A 11n 57 se 5 K m r rugcrawl heeren 1 J de Jong 37 sec 2 A van EKniond 40 8 sec 3 H van We Ide 41 6 sec 25 meter schoolsiae meirjes ben 13 Jaar K HuUeman 22 4 sec 2 C Boswinkel 22 6 sec V 25 meter schoolslag Jongens ben 13 jaaï 1 K Vis 20 6 sec 2 K Dijkwel Z2 sec 50 meter schoolslai meisjes Mjjn 13 1 jaar E Cabout 4 6 sec 2 A Fijn tV sec 50 me er schoolsla Jongens van 13 16 Jaar 1 H Pels 43 4 sec 2 D Dorrepaal 48 sec 30 mem schoolsla dames 1 M Sleens ia 46 sec 2 M Feiweada 61 2 sec 3 M deJong 51 4 sec il i 50 n ter schoolslag heeren 1 B van Wingerden 37 sec 2 Jo Gravcstejjn sec 3 B Mlghoul 3t S sec MARKTBERldltTEN VEEMARKT GOUDA 25 Febr Aangevoerd in totaal SM tuks waarvan 1 mager varken 70 biggen 34 runderen 210 nuchtere kalveren 1 graskalt haap 4 bcjkken en geiten Hjz n per stuk biggen 35 60 bokken en gelten ƒ 40 225 mager varken runderen nuchtere kalveren graskalf schaap overgenomen door de N V C Handel matig KERK EN SCHOOL Geref Kerken DrieUl te AmbtVollen hove Cado ken cand W H de Boer ulppredlker tt s Giavenhage Wett cand H J Schilder te Berpschenhoek en cand ƒ v d Zwaag te Zwolle Hoofdredacteur 1 G Weyiters Rotterdam Che r daet nr voot Goud m Oncttelien r TIetcr Ooud Verantwoordelijk voot deadvertentie L Akkersdtjk Rotterdam UttgeeCster N V Rotterdjmach NieuwsbladRotterdam K 712 Voor een Baby vao S naanden Neem een Nutricia biscuit abrikaal Victoria doe a ajr ecn kopje melk en teen hal kopie water bij 3 minirten koken en klaar i de pap NUTRieiA BISCUITS labrikaat VICTORIA Op de beachuilbon BIskiNLAND OVER VERSTANDIGE OÜDKRS D EEN ONTSPOORDE DOCHTEE Hedenavond om 19 00 uur npnti Max Blokzijl via Hilversum 1 in n serie brandende kwetsties oyer V standigé oiidors en een onlspoomj dochter W H N LO réllU Nog eiik le wïken Hoe vindt i de ka is iJn Iels te wnubn 1 én op drie Daf is de prijSkane la t WHiterhulploterij 1642 aia men drie j q heeft gekoclit is er een redelijke karis men één grooten of kleinen geklprijs Imi gewomien met bovendien de kans orii ol cq der drie loten een premie van 5 100 te winnen I at waa de loteri IfC di er zeer aantiekkelijk uitzag I e lileim loterij die thana op het punt staat ie k ginnen zal er nog aanlokkelijjter uitzien i éT het echter zoover ls y moeten 6 rul lk en lote V zijn verkocht eh daaasan auft u mede in het bdanfe van ons volk iim4 helpen Koopt duB Winterhtili lotén luj ze e zijn nl nog enkele we k OISTRIBUTI EKRINQ CAPELLE a d IJSSEL KOOKREGELINO STOOKSEIZOEN 1943 1944 Van het verschijnen van dit beriehl af tot en met Donderdag 4 JMaart a s kunnen belanghebbenden aan de betreffende kantoren aanvraagformiilferen MD 323 03 enMiD 323 04 voor vaste brandstoffen en petroleum voorkookdoeleinden afhalen welke formulieren uiterlijk Zaterdag 6 Maart a s aan dezelfde kantoren moeien zijn ingeleverd Aan den datum wordt stipt de hand gehouden Zij die gebruik malten van Butaan of brongas komenniet in aanmerking voor vaste brandstollen voor kookdoeleinden doeleinden 0 Zij die een aanvrage indienen len behoeve van petroleumvoor kookdoeleinden moeten hun ouden itaart E A kaarllmedebrengen en overleggen De uitreiking dtr kaarten resp bonnen wordt nader bcisend gemaakt W t U wat wl gaan éomi f BOUILLON We gaan ook maken U brengt een flcsch of een pantiiêJie maar doet Uw naam eraan anders raken wij in de war Wii hebhen beslag kunnen leggen op hiiznndere oud tanMnsteiling en daar gaan wij fijne bouillon van maken h kunt d e iiesschen Vrijdag en Zaterdag laien vullen De pri sTs EEN KWARTJE PER LITER En laten wij nu eens nagaan wal l ilaj van maken kunt Bouiilonmat rijst U kunt t in Uw Vlaeaclijua doen ook kunt l er 7e l So p van m jken maakt U ze warm ih iegtfi eens een botarliaminatis in Koitom opallerlei manieren kunt U bouillon gtbiulkcn voor ziekenen gezonden En nu ons VLEESCH l is deze week weer jjn Zoo als ge a on lekker maiïch Denkt U om onze WORSISOORTEN REUNIE BIOSCOOP en FOVER aoUOA TEL 2027 Vanaf Vrijdag 26 l ehriuri tot en mei Woensdag J Maart Fosco Oiaenaltl en de bwoemde bokser Prim Carnera in PIRATEN ft ff SLAGBJfU WsilhiraaM lal 2112 Toegajiy boven 14 jaar Plaatsbespreken dringend aanbevolen Cassa steeds een uur voor aanv ing geopend Zondagmorgen 10 30 VERSCHROEIDE 4AR0E Een prachlRI m Icdeitn Icefliid Zaterdagmiddag 2 u Matinee W t i Lr iJa 1 J lederen leeftijd met lErSClirOeiOS MfOS Kinderen entree vanaf 15 cent Volw avimdjliijzen m nF FflYFI ZATEKDAÜ vanat 4 uur en Ut TUICn ZUNUAÜ vanaf 2 uur WAlalia gebreid progtamma Versterkt Orkest een reeks 1ste klasse Cabarel attracties Zie onze verdere reclame Reaerveett tijdig Uw talel Ga naar Reunie Iedereen doet Aanvang der voorst in Reunie Bioscoop lof nadere Sitnkondiging Weekdagen 7 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 2 uur Verwacht Première Nederland de allernieuwste succesSlm ONZICHTBARE KETENEN in REUNIH lAARS SCHCHtiWBURG BIOSCOOP Voor VleeSCh en fijne Vleeschwaren Van VRIJOAU tot MAAN15AG ffl V U rt VI 1 1 nsTimoii ioobdbi owooucm tta t ia a a i tki laa ii H osi Ji cW n aa ilfia MUX SESSAK FOUHAlio MAIIAM RENt DaT6EM r gi ma wak nm kahpbs ono wbuocke 7k KIKAN6 MiAAI Aanvang 7 uur Zondag 2 4 30 7 uur Vanaf Vrijdag 26 Febr tot en met Woensdag 3 Maart De Varióté sensatiè fllm TRUXA Te koop evraafd een paar meisjesschoenen maat 30 of 31 Nlenhuis Oosthaven 63 onder schijnwerpers Truxa unter Scheinwerler EEN TüBIS FILM met LA JAN A welbekend kit de film DE STER VAN RIO Hannas Sttlzar Ririill Baddin Madr Rahl Haas SClinlrar Verder medewerkende I Oe INTERNATIONALE VARIÉTÉ NUMMERS Een onbahando warelit rijlï aan Shew Humor Sansalle an Spanning EIN FILM DIE U BESLIST MOET GAAN ZIEN 11 11 TOEGANG BOVEN 18 JAAR Bespreekt tijdig Uw plaatsen Voor plaatsbespreken cassa een uur voor de voorstelling geopend Aanvang van de voorstellingen dagelijks 7 uur Zondags 3 voorstellingen 2 uur 30 uur en 7 uur Aangeb prima riet zeer gesehii t voor beschutting van Uw moesluiq Jansweert Lethmaetstraat 36 Allen die bij ons huwelijk op zoo prettige wijze van hun belangRtelIing blijk gaven brengen wij onzen hartelijken dank D VAN HENGEI D H VAN HENGEL Driessen Gouda 2i Febr 1943 Hierbij geven wij kennl van het overlijden van onzen innig gelief den en zorSzamen Man en Vader Zoon Broeder Behiiwdbroeder en Oom den Heer HENDRIK PAUL in den ouderdom van 43 jaar Weel N PAUL Dorrepaal MAHIIY GRRRIT REINIER Gouda 24 ï ebr 1943 Jerusaicmstraat 2 GORDIJNEN kunnan voorloopig niet behandeld worden TIUI2IIIDEIIM la U dit zelf kweekt Stort ƒ I op postrekening 473689 WO Bloembollenbedrijf FLOR A Ie Hlllegom 75 en U ontvangt fnnco een pakje geselecteerd tabakszaad no 25 Ir SLITS uil hel Land van Maas en Waal het beste en geurigste oort voor ons land Volledige cultuuraanwijiing gratis Dit pakje is voldoende voor 1 Are e kan 25 kg labak geven in DOUBLÉ en GOUD op ZILVER VERLOVINGS en TROUWRINGEN A A DEM0L 9SS t SIMON DE WIT N V vraogt voor hoor fi ioal Ie Gouda een mannelijke Leerlingbediende 15 18 jaar om in het vak te worden opgeleid Schriftelijke sollicitotiei met vermelding van leeftijd schoolopleiding en eventueel vorige werkkringen te richten aan Simón de Wit N V Afd Personeel Posttus 2 te Zaandam Te huur gevraagd kantoorruimte of woning welke voor kantoor kan wöfténbeSleinJ en beslaande uit 3 è 4 kamers Genegen te ruilen tegen kleiner kantoor 2 kamers in centrum der stad Hrieven met uitvoerige inlichtingen onder no G UÜS bur v d hlad NETTE WERKSTER of MEISJE Revraapd voor drie ochtenden per week aAERS West Haven 38 Adres Markt 42 Gevraagd en Jongste Bediendjl DE KONINGIN VAN DEN LACH Kunnende typen Adres Grossierderij Heijnsll man Turfmarkt 31 33 ELLEN DURIEÜX all juffrouw Kerrebijn vwrwocht U allen bij de voorstelling van SeTIE REGEERT op Woensdag 3 Maart in DE NIEUWE SCHOUWBURG MEISJE OF WERKSTER gevr voor ochtenduren 4 x p w Mevr Hoekstra Platleweg H 237a Reeuwljk THALIA KLEIWEG 103 Tal ttSO Qeuda Jldverteert in dil blad De KI K I NTJ l H rubriek TE KOOP ETALAGE 2 g dichte kast eiken m t glas in lood deuren Ra lengte ca 3 M ƒ 45 H P v Wijngaarden Kleiweg 77 Te Icoop fevr 1 pt damesschoenen maat 38 in goeden staat M Spanjcrsberg van IBeverninghlaari 24 TER RUIUNG GEVRAAGD damesschoenen platte hak maat 39 h 40 voor damesschoenen maat 38 Zanen Burg Martenssingel 68 Terst gevr een nel DAGMEISJE 17 a 18 jaar P G Zondags vrij T J M fBinr endijk L Tiendeweg 31 Gouda SPITWERK GEVRAAGD Adres Nieuwe Haven no 23 Gouda OD GEVRAAGD op smoking z g a n kleine naaat N Both Joubertstraat 202 TE KOOP z g a n zwart emaille fornuis met pijp en kolenbak Prijs ƒ 67 50 Rietveld Oosthaven 34 Te koop gevraagd een GOEDE PIANO Straver St Josephstraat 66 Gouda De laatste Ji pica laBlaarn VERLOREN bruin wol kinderwantje omtr N v Goorstraat Tegen bel terug te bez R Feithstraat 27 iets beschadigd 15 Vergroot Uw foto s reisopnamen ansiehtkaarten met mooie kleurweergave tot 1 meter Gr Florisweg 34 Eierenbonoen 2 09 en 3 H Winterjas te koop gevraagd in goeden staat leeftijd 17 j Tak Nic Beetstraat 15 tot 27 Febr inleveren bij W de Bruijn Zeugestraat 54 Gouda Gevraagd Gevraagd een T11INDER8JONGEN bij Arie Kraan Voorwillens no 107 DAGMEISJE Htnke Markt 19 Te koop gevraagd Wandel wagentie moet in goeden st PAKPAPIIER liefst zijdevloei te koop gevraagd A de Jong W Tomt erg5traat 41 Gouda zijn prijs ƒ 20 a ƒ 25 Tak Boschweg 55 Net persoon in bezit van eigen slaapmeubilair soekt kaafhuis Br no iOl bur bl PALTHE neemt weer tijdelijk aan stoom en verfgoederen s v p spoedig Iwzorgen depot Palthe Kleiw 85 Gevraagd buisnasistcr eenmaal per 14 dagen Bï onder no 6500 bur v d blad JUfIFROIJW biedt zich aan als kraamverpleegster hulp bij zieken en eerste hulp bij overlijden U8CAI88E8 uit voorraad leverbaar Dc Ster Nieuwe Haven 326 Tel 2700 8 12 30 en 2 6 üur WoUHstraat 21 NETTE KOSTGANGER ge vroagd Br no 6482 bur v d blad Gevraagd in een klein gezin een HuislioDdster in staat de geheele huishouding op zich te nemen Br no 6369 bur van dit blad Juffrt Uw vraagt voor thuis adroialBtratiet werk Br no 6415 bureau van dit blad TE KOOP een parlij steenen broches beschilderd Br no 8417 burenu van dit blad Wie heeft of helpt jong a s echt pa ir aan woning of kamers met gcbr van keuken Br no 6459 ijur v d blad Juffrouw midden 40 G G b z a als Unisbooilster Reeds langen tijd als zoodanig werkzaam geweest v g g v Br onder no 6 0 Jjureau van dit blad KAMER GEVRAAan door heer alleen in Gouda of omgeving Br onder no 6461 bureau van dit blad Gevraagd een net DAGMEISJE van 8 tot 5 uur Bt no 6463 bur v d blad HULP voor de kinderen gevraagd Mevrouw Herfst L Tiendeweg 43 NOG VOOKRAOI6 op de nieuwe bonnen harde turf 1 30 per 100 stuk A Suiker A 52 Berkenwoude TE KOOP een eiken tafel ƒ 30 1 paar luxe zwart met goud trouw of gelegenheids schoenen m 39 h h ƒ 20 W G V Klaveren Vierde Kade 117 Te koop geVraagil LOODKABEL De Graaf Tvireede Kade 15 Gevraagd Pappen en MankanAriea Jlammer Slappendel 2 Aardfwerktah riek te tiuutli vraagt Mannelilke Vrouwelijke WERKKIIIlGHTEi geschoold en ongescl uii Aan iedingen aan het J westelijk Arbeidsbureau ui W ïombergstraat 48 tr M MflriMM Uw oude gramofoonplaten hebben waarde Wil geven 10a 4fi et p pl ul Af haltpn gratis N V Hees Co Góudi MuziekiilstrumentenhTi Kleiweg 54 n Bloemheesters gtruik c stamrozen rotsen va fte planten roode witte tn zwarte bessen G Heodrlksen A Willens H 6 TE KO P gramophoon met 14 platen ƒ 35 Gonsstn R v Calsweg 51 VERLOREN lederen handschoen Omstreeks Zondag 2 uur Tegen belooning terug te bezorgen Blauwstraat 2 TE KOOP glaslamp ƒ 6 S4 A DE ROQ W Tombergstraaf 19 SKenen plashois of kamera met gebruik van keuken te huur geiT Burgvlietkade W Nette werkster gevraaüd Van Bergen Gravin Jacobastraat 10 Meubelmakerü en reparsiic4nricbting Vierde Kade 122 Prachtige eiken theewagm in blank en old finish ƒ 27 50 Gevj te Wassenaar goe l huianasaistcr voor eenige diper w Logeeren is mogelijk Reis wordt vergoed Z a meldeii bij n evi Ds Verheul Bufg Marttri ipgel S l Gouda Gevraagd flinke DAGpiENStBODE tegen 15 Maart Mevï ouw Schutz Gr Florisweg 131 Net loopmeisje of jonitea gevraagd Desnoods all voor de hiorgenuren DeaSt Palthe Kleiweg Bgverdicnate Jpngen gevr je jaar voor enkele avojl den en Zaterdagmiddag Badhuis Groenendaal Plaatste II reeds een Kleintfe