Goudsche Courant, zaterdag 27 februari 1943

Zftterdag 27 Februari 1943 BuTMu Markt 31 Tdafooo rr4s PoMnkifrini MM GOUDSCHE COllBAHT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN PrU 5 cent pe r nummer Slite J rgang No 21177 ChefndactMv r TIETCB Oouda DUITSCH WEERUACHTSBBRICHT Ouitsche successen ten Z W van Isjoem Zware gevechten bij Orel en ümenmeer Onze bioscopien TEUXA ONDER SCHUljfWEKPEKS Thalia Thicater Een uitgelezen groep artisten ziet meh avond aan avond optreden in den Wintergarten te Berlun Het publiel is opgetogen en onbewust van het mysterie dat zich achter pracht en praal achter verbluffende prestaties verschuilt De filmtoeschouwer is echter beter ingelicht hij voelt h t aan en ondergaat de spanning die zich no Ji door de velerlei komische voorvallen noch door een aardige liefdesidylle laaf verdringen maar steeds toeneemt S n spannmg die tenslotte enerveerenÉ wordt totdat plots de ontknoopging haar opheft en een vpldoeniag gevend beslurt mogelyk maakt Eb valt veel te bewonderen in deze film de entourage de prestaties der onderscheiden variété artisten het tempo en de afwisseling maar ook en vooral het pel der hoofdfiguren La Jana Hannes Stelzer E F Fürtringer en Peter Elsholtz PIRATEN Reunie BioMdoii De tn r iriM zünde film Piraten is een ongemeen apannenda en sensaticoieele zeerooversfitai waarin Fosco Glachetti de vt ornaamste rol speelt ook de bekende bokser P rimo Camera heeft r een kleine rol in DE PELSJAGERS VAN HET HOOGE NOORDEN Schouwbiirr Bioscoop Dit is een film van de röre sneeuwvelden waar ruige kerels in een notedop er op uit getrokken in een eenzame keet overwinteren een hard en moeiHjk jagersbestaan in de barre yswoestenij waarover de storm giert Daar zyn d twee mannen by elkaar die de zelfde vrouw beminnen en dit liefdesconflict brengt een dramatisch spanning in de handeling spanning in het hooge Noorden en spanning in de thuishaven waar de gezinnen dikw la zoo lang alleen ztjn waM het avontuur trekt telkens opnieuw Josef Sieber geeft een prachtig type van een robust sohipper en René Delt gea en Feidinand Marian spelen de pclsjagers tegengesteld in hun verlangens een in oflverschrokkenheid S v d Kraats Burfirerlyke Stand 0 bveai M Febr Jacobus z van J van der Bent eji H de Graatt Kleiweg 51 29 Febr Cornlls l v a D C Ouwe rkerk en M Wiltenburg Bockenbergstraat 23 André Cerrtt Wilhelmus 7 van G W Zuldam en G D Kalkman Woud traat 66 Ella Adriana d vaü A van den Bcr en A de Jong Meidoolnctraat 3 26 FebP Clitiltiiia Maila d van C Kalnieyer en N A van den Hondel St Anlhoalestraat 6 Adrianits Gerardus 7 van A Straver en P Soabel Scheltemastraat 24 Onaettroawaï 25 Febr G t de Knegt en C E van Meerten P DetJa en J H C M Hoedemaker E van der Vliet en L Luijnenburg J Buytelaar en J den Harlog D van Esschoten en C Mauschot A I J van LeersuA en A E Bavestljn J L Anders en f W Buitenhuis E M Slerenborg en C M Bredle H van Leeuwen en A C Kreuk IB het kader van de Trappenlxtraaiing stieelden bekende Bcrlijllaabe toon eel film en radlo artlsten onder persoonlijke leiding van den Secretaris Generaal van deRttksiRiltmnkamcr MinlaterlaUlrelrtor Hans Hinkel voor Dultache soldaten van all deeten der Weermacht en de Watfea S S iiii Nederland De artisten nemen het laatüe PIrtaus ia ootvangst S S BUdbcrlcbtec rrlu StapCli Het oppertwvel van de Duitscbe eenn cht maakt d d Vrijda bekend Aan het Koeban bruggehoofd en MB het Mioesfront werden gisteren bö jjuihoudenden dooi lechts krijgsopeitüei van plaatselijke beteekenis uit cvoerd Ia b t gebied ten Zaidwesten van btfcm wierpen de aanvallende Dult1 dlvblei den verslagen vDand fcrder naar het Noorden en bet NoerdoMtea terug Verscheidene bolsje rlftlsebe geveehtagroepen werden In doten andere sterke troepenfarma werdea uiteengealagen Het aantal lerangenen en de buit nemen toe T n Westen van de lijn Charkof laersk strijden onze troepen bij een fliftlMhe oorlogvoering met oprukkende vijandelQIte strijdkrachlen Eskaders gevcehtsTUegialgen en vliegende artillerie sloegen de voorhoede van ypadeUjke pantsers alsmede trocpen eaemtratles In de gebieden waar xtj C reedgebouden werden uiteen en nbanUerden met groote uitwerking nvitallleeringsbewegingen der bolsje Isten op spoorlijnen en wegen Ten Zuiden en ten Noorden van Orel hebben onze divisies in zeer hevige afweergevechten opnieuw schit lerend gestreden De v and die met vtrseh aangevoerde formaties infanterie en pantserwagens ook gisteren in ïïMiumier ten Noorden van Orel lanvlel werd in zware gevechten afgeslagen In enkele bressen duren de geveehlen nog voort De bolsjewisteq Men opnieuw gevoelige verliezen aan enschen en tanks Ten Znidea raa het Hmenmeer OO0BEL 8 OVER DE CRISIS VAN EUROFA In een artikel ia Das Reich onder het opschrift De crisis van Europa verklaart dr Göbbela o a dat wij op het oogenblik het meest kri tieke stadium van het avondland be leven Het bolsjewisme is in den loop der laatste twee jaren niet gelouterd en heeft niet een meer burgerlijk iinzien inkregen de plutocratie heeft zich veeleer aan het bolsjewisme geassimileerd Ook in dit politiek militair concubinaat zal het radicaalste deel de overhand krygen De huidige vroomheid van het Kremlin is ilechls tooneelspel de vriendelijkheid der Anglicaansche kerk jegens het bolsjewisme is daarentegen echt Het bolsjewistische atheïsme is niet geliquideerd doch wacht op een geschikt oogenblik om het uitroeien van honderdduizenden geestelijken in ie Sovjet Unie tot stand gebracht in e Europeesche staten voort te zetten Wellicht zullen dan eerst de christelijke kerken ervaren wat strijdbare godsdienstvijandschap beteekent MOBILISATIE VAN DE VROUW IN DVrrSCHLAND De A N P corres ondent te Berlijn meldt o a Op grond van de totale mobilisatie in Duitschland onder het motto de thuisblijvende vrouw zorgt voor den man aan het front zullen vier millioen vrouwen twe millioen mannen vervangen Voorloopig hoeft men een beroep gedaan op de vrouwen tot 45 jaar ofschoon man hier de overtuiging heeft dat ook oudere vrouwen haay arbeidskracht ter best hikkin van de frontsoldaten zullen stellen Hondcrddul enden Jopge vrouwelijke arbeidskrachten uit de bezette gebieden in net Oosten ryn als huispersoneel beschikbaar zoodat juist de oudere huisvrouwen die verstandig en betrouw oiar zijn vtü kunnen komen voor werkzaamheden die men aan buitenwndscJie aifbeiders nog niet wil toevertrouwen Juist de vrouwen van middelbaren leeftijd wil men in de be IJven in sleutelposities en op vertouwensposten plaatsen zoodat zij als het ware het skelet vormen terwijl de ouitenlandsche arbeiders de taak der jgJeren vervullen Vrouwen met henryfservaring en begrip voor den om ng met minderen zullen vooral vrg omen by de sluiting van luxe zaken GANDHI LEEST ROMANS hüi E change Telegraph meldt neeft uandhi wiens 21 daagsche vasten Woensdagochtend eindigt Vrijdag n goeden dag doorgebracht Na de ntieke dagen van de eerste helft der w k leeft Gandhi weer op Hij heeft ncn romans laten brengen EEN ACTIE TEGEN DE DODEKANESOS J W wordt volgens V P B de Whjkheid besproken dat Engeland 1 Amerika Syrië en den Libanon wien gebruiikem als een basis v or wn mihtaire actie in het Oostelijk van de Middellandsche Zee in de wrste plaats tegen de Dodekanesos e Ankara beschikt men over inforA Ü grootste deel der menkaansche luchtstrijdkrachten uit Di= f i ë naar Cyprus is ver5 f waaruit men afleidt dat er in BA ir P I orten termyn met een eaiueerd offensief valt te rekenen VR TSJANO NIET AAN BOOBD VAN IHN CLIPPER Arae fkif J Washington meldt heeft prok = 1 Is berichten tegenge ek tS h velke mevrouw Tsjang lleulKm 5 fcevond van de Clipper ngèlukl S i k te Lissabon is ver bericht t 0=re neril 4fv l pe soncn zooals b v eS M Sr L Passaglar ir ïSmen Vrijdagavond tS n ontvangst te Waah l CBH t Vmu V N KOOBT8 ntl In J i nieuwsdienst mel itn l J uitgegeven bulletin J P tl i ï Churchill gnegd breidde de vijand sijn kraebUge aan vallen tot nieuwe sectoren aan hi front uit De met superjeare infantei en pantaeistrijdkraehten uitgevi aanvallen mislukten met zware bttedige verliezen Een eigen plaatselgke aanvalsoperatie in liet gebieeftcn Zuiden van het Ladogameer bereikte het vastgestelde doel Tegenaanvallen van den vijand bleven zonder succes Formaties Duitsciie gevechtsvliegtuigen hebben in de wateren van de Noordkaap van een in Oostelijke richting varend convooi volgens de totdusver omvangen wpparten een vrachtschip van 6000 brt in den grond geboord en vier andere schepen door bomtreffeis beschadigd Aan het front in Noord Afrika werd de aanvaboperatie in de bergen van centraal Tunesië afgesloten Sterke Amerikaansche en Engefsche formaties werden uiteengeslagen of zwaar getroffen In deze gevechten waarbij de vijand zware bloedige verliezen l ed werden in tolaal bijna 4000 gevangenen gemaakt 235 tanks 169 gepantserde verkenningswagens en 16 stukken geschut en gemotoriseerd geschut buitgemaakt of vernietigd Duikbommenwerpers vielen met goed succes opnieuw bergstelltngen van den vijand aan Bij een aanval van snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen op een vooruitgeschoven steunpunt aan het Zuidoostelijke front werd een vrij groot aantal vtjandeliike vliegtuigen op den gr d vernield of Jieschadigd Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht voornamelij H op wod4iwtiken in enkele plaatsen 1 wést en ZuldwestDuitschland branden brisantbommen o a op het stadsgebied van Neurenberg De bevolking leed verliezen Zes der aanvallende bommenwerpers werden neergeschoten CHURCHILL S MEENING Churchill zeide by deji eersten winterveldtocht van de SovjetUnie tegen Finland Finland legt een schitterende ja welhaast verheven houding aan den dag De dienst difn Finland aan de menachheid bewijst is ontzaggelijk UiJhHChlaMi Bekendmaking Officieel wordt medegedeeld Het door het Deutsche Ol ergericht op 2 Februari 1943 wegens sabotage tegen de Nederlanders Hendrik Molenkamp uit Utrecht en Pieter Franciscus van den Kam uit Delft gevelde doodvonnis is nadat het verzoek om gratie was afgewezen voltrokken Molenkamp en van den Kam zijn als communisten sedert vele jaren lid der communistische partij in de groepen van de illegale C P N in een leidende functie werkzaam geweest en hebben bovendien ophitsende geschriften verspreid om op deze wijze de openhare orde en de veiligheid van het openbare leven in de bezette Nederlandsche gebieden in gevaar te brengen Een goed oog voor maten Een goed oog voor maten is in de keuken een voordeel Waarom zou men een grooten ketel water warm maken als men slechts een klein pannetje vol noodig heeft Dus eerst overleggen hoeveel er noodig is en pas daarna den ketel opzetten want ieder warmtererlies is gas verapiHiinig Zoo ook met het vaten wasactien het dagelijks weerkeerendie werk van ié huisvrouw Zonder twijfel is het t gemaitikelijkst de vaten onder het warm stroomende water van het waimwaterreservoir te wasschen Veel spaarzamer echtejF en daarom lieter is het een klein bakje met warm water te vullen en hierin af te wasschen AUeeti zoo voorkomt men overschrijding van het gasrantsoen En het is immers uw eigrai l elang dat u geen boete krijgt en niet van den toevoer wordt afgesneden WON LOTEBM De laatste lootjes Lezer wanneer iemand by u om hulpaanklopt zoudt u hem die dan weigeren neen immers Welnu als wij dan een beroep op u doen om de Winterhulplotery 1942 voor de laatste maal te steunen kunt u ookdit verzoek onmogeltjk weigeren Met hetaldus btjeengebrachte geld n l worden velevolksgenooten gelukkig gemaakt Een deelvan dit geld Is echter uitgetrokken om u tebeloonen voor deze medewerliing in denvorm van een grooteren of kleineren geldprijs die tot 1 10 000 kan bedragen Nogeen restantjé in deze loterij moet er wordenverkocht en dan wordt onder de lotet 134 de eindstreep gezet Daaraan moet u medehelpen Deze laatste loten kunnen b nnenenkele weken verkocht zijn en daarna vangtde loterij 1943 aan die er nog aantrekkelijker zal uitzleiu EXTRA BERfCHT VAN HET DUITSCHE OPPERBEVEL 17 schepen tot zinken gebracht Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede Duitsche duikt ooten hebben nieuwe slagen toegebracht aan de vijandelijke ravitailleering Zij hebben de resten van het in het extra bericht van 24 Februari genoemde groote convooi achtervolgd De strüd tegen dit convooi die thans zes dagen duurt stelde de zwaarste eischen aan commandanten en benjanningen Op den Atlantischen Oceaan en in de Middellandsche Zee hebben duikixxiten andere krachtig beschermde fconvooien aangevallen en ter hoogte van KaajMtad zware afzonderlijke gevechten geleverd Bij deze operaties hebben zij wederom zeventien schepen met een gezamenliHten inhoud van 107 800 ton tot zinken gebracht en vijf andere schepen getorpedeerd waarvan eenige eveneens als gezonken kunnen worden besschouwd RADIOPROGRAMMA zondag SS Pebnutl Hilversum I 7 3 Gf 30 Voor den boer 8 45 Mannenkoor 9 00 BNO 9 30 Zondagmt gen zonder zorgen 10 30 Deutsche Stunde 11 30 S S 11 45 Front uitz 12 00 BNO 11 15 Kamerkoor 12 40 Duitsch volksooncert 14 00 Symph orkest 16 00 Boekenschouw 15 20 Symph orkest 16 00 Melodisten 17 00 Zondagmiddagcabaret 17 45 Orgel 18 00 Klaas vam Beeck IS 30 BNO 11 45 Sport 18 19 R C Gr 19 90 AJ4 viool en piano 20 15 Zoodagavondklanken 21 49 BNO 22 00 Ad Lutter 22 20 Gr miversiim II 7 30 8 15 Zie Hllv I 9 1J Voor Jeugd 9 4S De bloemhof 10 30 Studiodienat 11 30 Gew muziek 11 45 De Chrbtelljke Godsdienst en de Moraal 12 00 BNO 12 20 Liazt progr 12 30 Toespraak G J Zwertbroek 12 49 DIck WlUebrandts 13 00 Verbond voor Sibbekunde 13 15 Dlck Willebrandts 13 30 Zevenburgen 14 00 Het Jonge hart 14 45 Peter Kreuder 15 00 Gerard van Krevelen 15 35 Cabaretprog 18 00 Die schone Galathee 17 00 Strukkwartet 17 15 Piano 17 45 Sp v d dag en BNO 18 00 Ned volksklanken 18 30 Gr 18 40 Taalchlb 19 00 BNO 19 15 RC Theo Uden Maaman 19 49 BNO 19 55 Gr 2015 Orgel 20 40 Gr 21 45 BNO 22 10 Avondwtjding 30 24 00 Zie Hllv I Hundag 1 Maatt Rilv rrum I 7 15 Volksliedjes 7 30 BNO T S Gr 8 30 BNO 8 50 Diaco varia 10 00 Gr 10 45 Sylvestre Trio 11 30 Piano 12 00 AlmMjik 12 06 Plet van Dtjk U 46 BNO 13 10 DivertMSeraent 14 00 Orgel 14 15 Boyd Bachman 15 00 Voetlicht en camera 15 15 Elck wat wila 16 45 BNO 17 00 Zang en piano 17 30 Van heinde en verre 17 45 Amus orkest 18 3ff BNO 18 40 Van Budapest en Pu n 19 00 Politiek weekpraatje 19 15 Beiaardconcert M 30 U S O 3015 Balladen 20 43 U S O 21 20 Plar o 21 45 BNO 22 00 Barnabas von Geczy 22 20 Cr 23 00 Berl Philh ork 23 40 24 00 Gr Rilversum H 7 15 7 40 Zie Hllv 1 7 40 Gymn 7 30 Sport 8 00 Voor boer en tuinder 8 15 Gr 8J0 BNO 8 40 Viool met plano 9 00 Symph ooncert 10 00 Godsd Ultz 10 30 Piano en ork 11 00 Voor kleuters 11 20 Ma trozenkoor 11 JO Ork Baodl Balogh 12 30 Blj fara De Boer 12 45 BNO 13 05 Piano 13 13 Gerard van Krevelen 14 00 Codad uitz 14 30 Betha kwartet 15 30 Ruiachende wiekslag 1E 45 Zang en plano 16 45 BNO 17 00 Kabale uod Llebe 17 20 Otto Hen drika 17 45 Sp v d dag en BNO 18 00 Otto Hendriks 18 19 NSB antwoordt 18 30 Viool en piano 19 15 RC Disco variété 19 46 BNO 19 55 Orgel 20 30 Uit Neerlands Gou wen 20 45 Varia 21 43 BNO 22 19 Avond wijding 22 2 ï4 00 Zie Hihr I KOHST EN LETTEREN THEATER EN DANS De Nederlandsche Kultuurkamer deelt mede dat ten behoeve van allen die bU het gilde voor theater en dans zijn aangemeld voorloopig op lederen Maandagmiddag van 2 tot 5 uur zitting zal worden gehouden In het gebouw Kelzei sgracht 78S te Amsterdam liKVH Mwwsn ana SKniW K f EEN WEERBARE JEUGO EEN WEERBAAR VOLK Wie wil er niet eens een maand f heelemaal uit zijn uit den sleur van fabriek of kantoor u t den sleur van de school De mogelijkheid hiertoe is thans opengesteld voor de geheele Nederüindsche jeugd van 16 tot 18 jaar Op 14 Maart komen in een weersportkamp in Duitschland jongens samen uit Noorwegen Denemarken Duitschland Nederland Vlaanderen en Wallonië om een maand volop te besteden aan harde en aan gezonde sport veldwerk oideoefeningen enz ledere JÏJederlandsche jongen kan zich melden voor dit kamp aan het adres Koningslaan 9 te Utrecht De duur van het kamp is vier weken K en zijn er niet aan verbonden terwijl eventuecle ioondervinig wordt vergoed DISTR1BVTIENUSVW5 SINAASAPPELEN VOOR KINDEREN VAN 4 TOT EN IMET 13 JAAR IN 3TADGEBIED Van Maandag l tot en met Zaterdag 20 Maart komen kmderen van 4 tot en met 13 jaar die woonachtig ziJn in stadgefaied in aanmerking voor 350 gram sinaasappelen In verband hiermede geeft de bon reserve 3 U met rooden oi druk van de stadkaart recht op het koopen van 350 gram sinaasappelen hi stadgebied Het zal niet steeds mogelijk zijn de sinaasappelen onmiddellijk te l etrek ken in verband met de bevoorrading van den handel Het ligt in de ibedoeling over eenigen tijd een bon van de landkaart aan te wijzen welke in landgebied recht zal geven op het koopen van sinaasappelen vxior kinderen van 4 töt en met 13 jaar GELDIGHEIDSODUR VAN KAABSEN BONNEN VOOB ONBEPAALDEN TIJD VEBLENGD De geldigheidsduur van de met 21 Verhehlittg en 23 Verlichting gamerlrte bonnen der petroieumkaarten reipectlevejijk S 108 en S 208 die vanaf 17 Januari recht geven op het koopen van één rantsoen kaarsen 18 voor onbepaalden tijd verlengd OENEBATOB ANTHBACIET EN BAGGERTUBr VOOB MAART 1943 Van 1 tot en met 31 Maart geeft elk der met de woorden Generator anthraciet vijftiende periode gemerkte bonnen recht op het koopen van één hectoliter maximum 75 kg anthracietnootjes 4 of 5 terwijl gedurende hetzelfde tijdvak elk der met de woorden Goneratorturf vijftiende periode gemerkte bonnen recht geelt op het koopen van 50 stuks baggerturf DISTBIBUTIE VAN INSULDfE Dt directeur nn het Rtjksbureau voor genees en verbandmiddelen maakt bekend dat de geldigheidsduur der insulmebonnen voor de periode 1 December 1942 1 Maart 1943 niet wordt verleagd Na 1 Maart 1943 z n deze bonnen dus iltet meer geldig De bonnen voor de nieuwe periode zijn den patiënten inmiddels toegezonden Schippers wordt er op gewezen dat de hun toegewezen t onnen zijn verzonden aan het indertijd door hen opgegeven waladrea Uit het Gemeentebl Patiënten die op 1 Maart MI3 nog geen bericht hebben ontvangen omtrent het aantal toegewezen bonnen wordt aangeraden zich te wenden tot het Rijksbureau voor genees en verbandmiddelen te Amsterdam Vondelstraat 11e BENOEMINGEN De burgemeester heeft besloten het met de którke 2e klasse ter secretarie J A van Camp gesloten arbeidscontract te ontbinden met irtgang van 24 Februari mej van Camp voormeld te benoemen tot klerke Ie klasse ter secretarie ii tudelijken dienst op een jaarwedde van f 1250 met Ingang van 15 Februari met intrekking van de bestaande arbeidsovereenkomst een arbeidsovereenkomst te treffen met mej A C v MouTik als klerke 2e klasse ter secrene op een salaris van ƒ 103 33 jper maand met ingang van 1 Maart 1943 mej Th G J Vierkerk alhier te benoemen tot klerke 2e klasse ter secretarie in tydelijken dienst op een jaarwedde van ƒ 1240 te rekenen met ingang van 16 Febri ari te benoemen tot typiste 2e klasse ten kantore van den gemeenteontvanger in tüdeiykem dienst mej N Scholten te Gennep op een jaarwedde van ƒ 1240 JUBILARIS BU UCHTFABRIEKEN De heer F L v d Koolwük oheffitter vin het Gasbedrijf hoopt op 3 Maart zijn 40 jaTig jubileum bü de Gem Lichtfabrieken te herdenken ZILVEREN JUBILECM Op 2 Maart hoopt de heer J Tak fabrieksdief by de N V Goedewaagen s Pijpen en Aardewerkfabrieken 25 jaar bij dit bedrijf werkzaam te zyn FRIJSOPDRUVINO Eietsbanden werden aiteeds daurder Wegens üTÜsopdrijvirg van twee ge bruikte rijwieltoandiai die steeds tuurdier wetxJen doorvwkocht heeft de politie proces verbaal opgemaakt tegen den 37jarigen rijiwiellheTstelIer J R den 29 jiariigen scJvoenenkoopoian W K den 22 jaingen mellisliijter J M S te Reeirarijk den 28 jarigen koopman J A K en den JS jaxigien automonteur J C S alilien aüliier De schoenenkoopman bad bovendien een tweedehèads dantesirijwdel t du ur Merkoeht aan dien 27 jariigen koopman XL v V te dezer stedie van wieBre zaak e eneens pirooes veiibaal is oti emaakt Ban den en fiets nijn in beslag genomeiv Predikbeurten ZONDAG 28 FEBRUARI Ned Hervormde Oein ent Sint Janskerk 10 uur ds G Elzenga 5 uur ds H v Dijken Gzn bediening H Doop Westeikerk 10 uur dr J J Stam van Rotierdam jeugddienst 5 uuf ds H S J Kalf l edienlng H Doop cr ESA Vrljz Hervormden 10 30 uur ds J P TKruijt van Den Haag Ver Oalvijn 10 uur ds Kolkert van Lopikerksi Reinon lr Kerk 10 30 uur ds J Nlenhuis Vnj Jeugdkerk 8 uur Remonatr Kerk ds J Nienhius Lutliersche Kei k 10 uur ds H J Oldemans van Amsterdam Oud Katholi ke Kerk lOJO n uur pastoor O P Giskes Geref Kerk 10 uur ds J Lafaber van Puttershoek 3 30 uur cand A de Groot eref Gemeente 10 en 4 uur da A da JBloxi Woensdag 10 en 4 uur ds A de i biddag hr Gercf Gemeente 10 en 4J0 uur A Dubois Ned Geref Gemeente 10 en 4 uur ds Joh van W li n v ai bidstonij Waaosdas 7 30 uur ds Joh van Walzen Vrije EvangellscliB Gemeente 10 en 4 uur ds H C Leep OonderdaK 7 30 uur Bijbellezing en bidstond Ned Geloofsgemeenschap Sat Ij s r aas Rells 10 uur Heillglcndlaiat uur V losslngnUanst Lêlditer J v d Vaan DondaniM 30 uur HaiUgingsdieiut l id t£r J v d Veen Jont Nederland voor Christus lokaal MagoU Achter d Kark 10 njo I uur de heer V r Klooa uw Controleert 6CM en ctridt9it $ geregeld DS VAN WELZEN BEDANKT VOOR BEROEP Ds Joh van Welzen pwdikant der Ned Geref Gemeente alhier herft voor het beroep naar Kralingsche Veer bedankt Economische rechter te Rotterdam OPGESPAARD VET EN BOTER All Je kans iet binnen te kamen kus e wat mij betreft met ze doen wat Je wilt Teekening Erik Fellinga Wat Waar Wanneer Ifteunie Bioscoop Piraten met Fosco Gia cnetlt en Primo Camera Aanvang 7 uur Zaterdag vanaf 4 30 uur Zondag vanaf S uur Zondag 10 30 uur Verschroeide aarde gchouwburg BiMc op De peUJagen van het hooge Noorden met Hilda Sessak en René DeHgen Aanvang 7 uur Zondag vanaf t uur ThaUa Theater Truxa onder schijnwerpers met La Jaoa en Hana Söhnker Aanvang 7 uur Zondag vanaf 2 uur Retinie foyer Cabaret programim a met o a De twee Roxlni s Aimvang Zaterdag vanaf 4 uur Zondag vanaf 2 uur 3 Maart 7 unr Nieuwe Schouwburg Opvoering Betje regeert door De Schouwspelen meto a Ellen Durieux I Maart S uur Gouwe M Zilting adviesbureau Ned Vereemging voor Luchtbescherming Maart 7 30 uur Nieuwe Schouwburg ConcertRotterdamsch Philharmonlsch Orkest o l v Eduard Flipse Maart 2 en 4 uur Veemarkt Restanrant Mosseldemonstratie Voorlichtingsbureau van den Voedmgaraad 6 Maart 7 uur Kunstmiln Concert GoudscheOrkes vereen Iging ZONDAGSDIENST DOKTOREN Bij afwezigheid van den huisarts zijn van Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te consulteeren de doktoren N Tom Burgemeester Marteiusmgel 69 telefoon 2800 en J G W F Bik Bleekerssipgel 55 Tel 3151 APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor eneesmiddelen Apotheek £ Grendel alléén Prins Hendrikstraat 15c De 70 jarige Goudsche tabakahandelaar P Bisschop dóe wegens het m voorraad heWwn van 15 k g vet en 1 k g roomiboter terecht atond beklaagde iKh ftmstiig d it de betrokken nbtiena die öjn wonaig hadden oorzoom owerdteven en pyni jk w ren opgeitiredien Veid was zich geen kivaed bewiu geweest daar de by hem in iKslag genomen voorraden vet en boter waren opgespaard De boter o wias detóellden morgen nog op de bowven gekoch Alles was dius op eet normailie wijze verkiregen doch niettemin was vent dagen lang opgesloten geweeat en ook zyn huisgenootwi De raadsman mr J ée Mooy heeft daarop den rectoter meddgedeeld op welke wijze de b trokiken ambtenairen in verdachtie s woning wai opgetreden Het O M dat reeds aAa vexd ia ovenireging had gegeven de kJaeht over de ondengane befeawdeling hiém en zijn huiagenooten aangedaan bij d e betrokken iraAantie in te dienen meende na aililes wat veid had ondergaan te kimmen volslaan met een boe e van ƒ 5 suibs 5 daigen heehtenas tnet ver beurdverklaring van de boter en liet vet Tegen de inbeslagneming de Mooy zich ernstig gekant er zende dat heldeen in besl g is men normale wüo dpor zijn huisgenooten was oftgeapaa bonmen die van hemzelf wairen De rechter heeft verd daarop tter oordeeld echter zonder veibeuid verklaring van de boter en het vet die dus moeten terugigegeveji Worden Jp UH twee boetei van f 1 smbs 1 daf hechtenis Dure boter De 54 jaa iee püpen en aaidewerkfaibrikamt F de Jonig uit Gouda is wa gens het ko q en van 5 k g boter zonder bon veroordieeld tot ƒ 2S0 boete subs 50 dagen hechten is met verbeurdveridartng Weigens het koopen en afleveren vai boter kreeg de 27 jariige s cAer A J Rarvensbergen te Reeuw ijk drie dagen gevangenisstraf er ƒ 50 boete of 29 dagen hechtenis De 36jairige Goudsche poelier J Voorts die de boter had afge leverd kreeg eenzelfde stmf Handel mM bonnen Tot 3 dagen gevamgendsstraif is veroordeeld c e 50jarige huisvrouw E M Arts Mie te Gouda wegens het t gelde maken van distriibutiebescbeiden Vijf dargen geinaneeniartraf kreeg de 34jarige werkman N de Wit uit Gouda die op 10 October j l broodbonnen hiad verkocht De IS jarige G H V uJt Gouda kreeg ƒ 20 boete of 2 weken tuchitsohool wegens het koopen van een levensmiddelenkaart De 29 jarige Goudsche bakker J SohuJtz w Td we gens het koopen van een biroodkaait verocwdeeld tot 40 boete 4 20 dagen heohtems Minder goed kwam de S4 Jariee Gouwenaar T Gioeaeweg er f Hij werd verooirdeeld tot 3 weken gevsiigen straf omdat hij dietributiebescheidett had verkocht De 75 jairi zadeknaker N Verlcerk uit Gouda had een melkkaart gekocht Hij kreeg daarvoor 1 15 boete of 10 degen iM te as De 48 jarige Goudsche winkelier N H Verkei is veroomieeld tot 1 100 boete subsidiair GO dagen hechtenis omdat hij in October j l een vleesch kaart had gekocht Tien daigen gevangen isetraf is de straf voor den 54 jarigen Gouwenaar J de Jong die in Oototoer j L een hanp deltje gedieven had ii levcnsmidd lejikaarten De 45 jarige kaashamdclaar P J v Wichem uit Gouda kreeg voor een soortgelijk feit 90 boete of 30 daigen hechtenis StrooperiJ van peren Uit den boomgaard van C Ooeterom te Reeuwijk werden in een Augustus nacht vier kg peren ontvreemd De d ev n werden acbtervoled ook toen zij zwemmende zich in veiligheid wil den stellen De politie schoot en een hunner bleef grwond ligfien Het bleek te zijn de 22 jarige kweekersknecht A W L Moons uit Oouda Kort daarop werd ook zijn toa neraad gepakt de 2 jarige groentenhandelaar L M Blonk ui Waddinxveen Blonk die al eens meer wa uithaalide w niet versohenen en werd bij verstek veroordeeld lot 14 diaigen gevangenisstraf terw J Moons er af k wam met f 17 50 boete suibs 10 daigen hechtenis ZON EN MAAN Zon op 7 32 onder 8 15 Maan op 2 36 onder 11 39 Hen b verplicht te verduisteren van zoiuondergang tot lonsopkomst Overleden l Febr D ld lamed Mc Inlosh It J n Febr Gebeft van der I aan 79 j Lantaamf van voeTtiilgen maeteo haif ant na ensondergant ontstoken worden Geen woorden maar daden Meldt Q aaa Uj de Waffeo SS hef Legioen of het Wachdnfaljoa io Nederland