Goudsche Courant, zaterdag 27 februari 1943

SUIS1SS3 ie lijd van toen komt niet we o m maar wel De Heer s Bonbons en Bi cuiU S PLAATSELIJK NIEUWS nUSDKBEURTEN VOQB ZONDAG IWrnunfeiicht Ned Htrv Kerk 9 30 en 1 uur da Ewoldt MO uur ds Terlaak Bcrv Kerk 30 en Gouda Bcekenwoi tfa Zevenbi invi 4 uur ds 3 uur ds BahnmOIIer Leesdlcnst Kerk 930 Amsterdam Gerei Kerk 30 en Ultgi lredenen Ned uur ÜÈ Grlsnigt vin Berv erk 10 uur Kirk 90 en ref kerk 10 en Kerk B uur de Gém 10 en uur iellutiekrin In Luth de beer Seveifuna van Herv Kerk S 30 f a t uur Jacobs AiGeref Kerk 10 en a uur ds T d Stoel Chr Oeref Kerk 10 en 4 M uur ds Klelsen Gerei Gem 10 3 uur Leesdlenst VrUz Herv In Rem Kerk S uur da Weetmi sc van Rotterdam CMuderak Ned Herv Kerk S3 o S uur di van VUet aaatrccbt Ned Herv Kerk 10 uur da D V M i d v d Straaten Ned Herv Gcref Evanf 9 30 uur ds Kalt van Gouda 3 uur At VrofglndeweM van Waddinxveen Gerei ll rk fc en 1 uur Leeadlenat Hekendof Mat Herv Kerk 10 uur de heer MaU van Baiemtoude MM kv a Nfd Herv Kerk 30 en 3 30 uur ki Verkerk Gerei Oem 30 en 2 30 uur da Hofinan Moerdrechi Ned Berv Kerk 10 uur prol dr Van MouiM Broekman alkCheML Cetef Kfrk 30 tn 3 uur ds Kalkman Herv Gerei Evam 8 30 en J u dtr heer Okkerse Nieuwerkerk ad IJsiel Ned Berv Kerk 10 en 9 uur dl Volle elder Gerei Kerk 10 en 3 uur da Rijksen Gerei Gcm 8 30 en 2 30 uur lec dien£t ouderkerk ad IJtsel Ned Herv Kerk 9 30 en 230 uur ds Woelderlnk Wljkgebouw 9 30 en uur de heer 0e Redelijkheid Gerei Kerk 9 30 en 130 uur d Vogel Oudcwater Ned Herv Kerk 9 3U en i ili uur ds Steenbeek Gerei Kerk 30 en IJO uur da Visser Vrijz Herv In OudlUtk Kerk 3 30 uus ds Nlenhuis van KMUW wUk Ned Herv Kerk Reuwijk 30 n 3 30 uur ds Roclolsen Ned Herv Kerk Sluipwijk 990 en 3 uur ds De Lint Gcrcl Ktrk O en 3 uur ds Warmcnhüven l t 1 isaaeT Schoonhoven Ned Kerv Kerk lu en 3 uur ds Enkelaar van Krimpen a d Lek Uerel Kerk 9 30 en 2 30 uur da Hoekstra Hem Gerei Q m 10 30 uur ds Luuijt Leger des Hells Zaterdag 7 uur bldstai Zondag 10 uur Heillgingsdienst 3 uur der anienkomst gtolwijk Ntd Herv Kerk 10 uur ds Thornfeen nn Gouda Evangehsati 30 en 7 30 uur de heer Terlouw van Gr Ammers Waddinxveen Ned Herv Kerk 10 en 5 uur ds VrtMgindewe Gerei Kerk 10 en 3 uur ds Smldt Chr Afg Gem 10 en 4 30 uur ds v d Kraats Rem Kerk 10 uur ds Zuurdeeg Wet en Evangelie m Rem Kerk 3 4 uur da Xngel van Rotterdam Zevenhuizen Ned Herv Kerk 9 30 en 3 uur d Tak Gerei Kerk 9 30 en 9 u ds Bovendorp BERGAMBACHT Bttomta Jl e oud laato enool cand 9 Ewoldt huIpiJredikel i der Ned Hwvonijde Genwenie t jfeJMrdam ObaTloiS hc ft een toezeigging VBJI bèlToep ontvangen als predikant te Goedereede BOSKOOP Doodelijk ongrelnk met een CTondai cwenrkoKel Eenige kindenen i adden aan den ReyneveldschenwcgWaï onaf geschoten geweerpatroon revoMen Het projectiel werd m e aaar de woning van mej Blouw genomen waar ée kogel loagepeuterd werd waarna haar 5 jarig zoontje e i gloeiende pook in de huls stak met het gevolg dat het projectiel explodeerde en de jongen aan het bovenbeen getroHen werd Een slagader waa gespnn en Dadelykwerd de knaap op een fiets naar dendokter gebra doc daar het beenniet was af n verloor het ven tje zooveel dat het iydens het vervoer ovc Doktersdieniit A s Zondag dokter C H Flim telef 138 HAASTRECHT Interessante Nutsavond Dt J P Kruyt van Axn hem traid op den tweeden Nu tsavonid in dut seieoen ails spieker op met hot onderwerp De Zuuderzeewerken Na mgel dr F J Hakkenberg ker den bodtenrtoesti het ver verleden Het veel zobg n wa Nedwl d giroote mai vt el presteerden wat vele e grxiote weïWn d jor geheel Europa en ver daar buitien onder hun leidmg uu Bevoerd VerscJiiHetide pjiuinien in zoike de Zuiiderzeewerken Wer n genocmrd en aan de hand van kchtelden toege liciht De Interessante avond was ongewoon druk bezocht HEKENDORP Burgerlijke stanf Geboren Pietcr z van p Giroote doirst en T Veikaadk Geeirtirmda d van D E van Harten en G KeTBbergen Jongens op stap De gomeetuteveldwaditer heeft drie nundieTjairiee jongens aangetifuden welke ter beschikking van dl poktae te Rotterdam zyn gesteld len emde aan de oudere te worden teruggegeven Benoeming Tot arijuincl conirtvies Iste kliasse afdeelingechef ter secretarie en ainbtenair ven den BurgerMjken Stanrd der gi eente Huiizcn N H IS met jrugang Va noenjid die hèieir amibtenaar ter 15 Meert ai s be L C Brinkman etnrie der gemeen ten Hekendorp L a ige Ruige Weide en Papekop in De heer C van den zolder een betonnen istateerde kneuerarm NIEVWERKERK a d IJSSEL Van Older gevali Dyksman C5z viel van zijn pakhuis vloer De dokter zingen aan den d USSEL L van Lange alhier ten ver n den heer C het woonhuis erf aan den NOSUWERKERK Verkoepiog No te Moordrecht hec zoeke van d j 4rve Volk pubhe met schuur fca s Gravenwe o94 m Nieuwerkerk ad Ussel groot 17 A 50 c A Kooi erB werden de hoeren W C en W Valk te Rotterdam voor ƒ 8700 machtttist Tc sGraven laaal t Mr machmistenilonniKjtWeeT P J Baars OUDEW ER Examen macr hage IS geslaa examen dipl te Hoenkoop STOLWIJK Vitvoering Eensgesindheld De gemengde zangvereeniging Eejfegezindheid gaf Zondagmiddag een goed geslaagde uitvoering i M zaal iomcnf poT de lerotalln mmers T en lyemengd berd werden door een achttal tevoerd de klucht in 2 bedrijven Liefde per Televisie hetwelk de lachspieren de bezoekers danig in beweging bracht OFFICIEELE MEDEDEEUNGGN TAXATiealARKTEN PAARDEN De Provinciale Voedielcominibsaris voor ZuJd HolIand m akt aan belanghebbenden bekend dat gedurende de maand M iart a b de volgende taxatiemarkten voor paarden gehouden zullen wordrn 2 Maart ie Rotterdann ft fi 16 18 23 23 30 Lelden Rotterdam Gorlnchem Heenvllet RottertUm De aMivraafroriuiiJicren voor bovenataande markten mot It n uiterlijk 2 dagen vóór een te houden markt blj het Bureau van den Voed cI rommlsKarls voor Ztald Bolland Anna Paulownastraat 22 te spravenhage worden ingediend AanvTmagformuUcrctt waarvan de daaro l veiintidt aankfnipverjiunning is verloopcn worden niet meer In behandeling genomen De erkende handelaren dienen dus in het belang der houders van aarfkoopvergunningen de vergunnmg waarvan de geldigheidsduur afloopt opnieuw aan him respectievelijke Plaatselijke Bureauhouders ter beoprdeeluig op te zenden Verder wordt er nogmaals op gewezen dat bij het aanbieden van paarden de ongineeie idrntileitskaar en aanwezig dientn te zijn aangezien anders geeti betaling zal plaats vjndea ftUNO EE VABKENS EN De VoedseleomRili sari8 Voor Zutd Holland vestigt de aandacM van de bU de l ndbouwCrtsis Organlsatie aangeslotenen erop dal In Ue periode van I tot en met 10 Mai rt eerhtkomt nde wederom een telling van rundvee varkens en schapen tal worden gehouden Verder zal bg daarvoor m aannierkmg komende tandbouwbedrUven en lie tuinbouwbedrijven een onderzoek naar de arbeidskrachten op deze bedrijven weikz am en of benoodigd worden gehouden De georganiseerden worden verzocht den tellers alle medewerking te vcrieenen en hen roo vlot mogelijk te helpen opdat een en ander brfïnen den daai voor gestelden ttnnOa gereed kan komen INTREKKING SPECIALE TOEWIJZINU MESTVARKENS De Provuiciale VoedsclCoinmisbaris voor Zuicl Holtand deelt aan belan ihebbenden In zijn werkgebied mede dat allK speciale tocwUzingen voor mestvarkenE oene kaait waarop geen voeder werd versjüfekt herzien lullta worden Zij die deze toewijzing voof 1942 hebben vcikrcgm kunntn er luet op rekenen ook in 1943 varkens te mogen mesten vxior huisiilacliting Zij wier tociAlJzing wordt Ingetrokken 7utlen zoo spo edig mogelijk hiervan op de Iwiügte gesteld worden doch uit erlUk voor 1 Mei as Wordfc voor dien datum geen beiiCiU untvanKcn dan biyft men in hef be lt van de toewijzing Aan hen die in het bezit kunnen blijven van de loewgzing wordt voornamelyk als elsch gesteld dat zij In de gelegenheid zyn op eigen bedrijf erf een varken teimesten en over voldoende ruwvoeder afvallen olt eigen bedrijf de be Lhikking hebben BCVOORRADINGSVERGLNNINCEN l LANTENZIEKTF BEbTRIJUINtiSMIDDËLEN De Proviiicidle Vüedielconirnibians voor Zuid HoUand dtelt hierbij aan de erkende deiailhandelaren m koperhaudende planten7iektebcstrijdlingMniddelen mede dat vanaf heden wederom herbevoorradingsvergunnln n worden afgegeven Aanvragen hteitoe móeten schriftelijk bij zijn Bureau Anna Paulownastraat 22 Den Haag worden mgedfend DE TARWERAESEN DIE THANS UITGEZAAID DIENEN TE WORDEN Op verzoek van den Rljkslardbouweonbulentvoor Noordelijk Zuid Holiand deeli deVoedselcommit arls voor Zuid Holland hetvolgende mede x V Naar bl kt Wordt op het oogenblik door verschillende boeren nog Juhanatarwe gezaaid Hiertegen nioet ernstig gewaarschuwdworden De Juliaru is een wlntertarwe die uiterlijk lot eind Januari gezaaid kan worden met voldoende kans op een redelijke opbrengst Naarmate zij nog later gezaaid word neemt de kans up een te lage opbreng t en tenslotte op een volkomen miboogst voortdurend toe In Februari gezaaid geven de zoogenaamde overgangsUrwes Bersée n Chanteclair dan ook gemiddeld veel betere resultaten dan Juliana en de andere echte wtnteriarwerassen NU WEM AAN DC PIANOl ts dt toon noQf j J s de spoeloQta g A Gaarne odvisee en v iruEioBaii HtÉMBAADbSINOIiJ Hl 38153ROtlfi Inmlddrh Is het op dit oosenblik de oversangsl rwes al riJkelUk i uorden Wie dus nu ro taiwe moet i kjcie één der zoni rlarwera rn Tdi Maart kan men v Hoek oj Ulimlia daarna Is Carma het meest aan te be SERVIESGOED EN METALEN KEUKENGFRLl Handelaren in servicegoed tn u keukenKcici kunnen tot on met IJ M iinSde reservebonnen voor voedin midtlfle periode namelijk 3 77 3 78 3 7il 3 lw i F 78 1 79 en 4 80 tezamen m t ilc nuJder EVkaart No 01 tot en met IB SS distributiediensten Inleveren ooit itidlfil niet aan veelvouden van een puntenil van 100 stuks komen De handelaren kunnen zich te kryging van een koopvergunnlng voor str j goed en of metalen keukengcrei nwlvan den distrlbutledlenst verkregen ontv J bewijzen tot en met 20 Maart 184 1 toiaBureau voor de Keramische IniJj Juliana van Stolberglaan 27 te s Gravi wenden rNLBVERINft SINAASAPPPX ONNnl In verband met de beachlkbaarstellin J 360 gram Einaaaabpekn op de J reserve 3 11 zulftn detaillisten in si J appelen In het j g stadgebied door de b3 se IUke vetdeelingskantoren n het betlr Bchap voor groenten en fruit van la apielen worden voorzien Zij Jiemn j hun klanten ontvangen bonnen geplak opplakvellen vóAr Zaterdag 27 Maart IMjl de plaatcelUke verdeeliog kantoren la ill veren TOeWMZTNG VOOR SCHEERZEEP Met Ingang van VrUdag 5 Maait I j nen grosalers de van hun afnemers oniiJ gen tionnen een rantsoen scheerzeep t d a la de voor schèeri ep aangewezen ImnJ der textielkaart bij de plsalaelijke dm butiedlensten In te leveren tep verkniw van toewijzingen voor scheera4p Dei v wijzingen dienen zij un de fabrlkantêr t zenden Het toezenden van bonner 4 de fabrikanten is niet meer geoorloofd Hoofdredartetir J O Weysten RotterdJChefredacteui voor Gouda en OmjtniJ t TieUr Oaud Verantwoordelijk vooifadvertentiesL Akkeradijk Rotterdam Jgeefiter N V Rottinlainich NieuwtJRotterdam k n Nieuwe Schouwburg WOENSDAQ 3 MAART Aanvang 7 uur preciea DE SCHOUWSPELERS f onder leiding van JOHAN BOEZIR met Ellen üurieux Jopie Koopir in Minni Caron Erfmann Mien v d Lugt Meiserf ohan Hoeder Ad Meerings jeratd Arbous Co v Sprinkhuysen Tünny Verwey hrent en l op ons toonecl BETJE REGEERT B is de Bakker die brengt U het brood Een groote moderne bakkerij doel echtei meer Die maakt ook beschuit banket bonbons siroopwaleleii enz Hrt M i a i Uelan om Steeiiland II h Hiikker Ie UMien De Si cces kluchl in drie bfdaijven vaji HEN BAKKek ELLEN DURIEUX de koningin van üei lach De grootste actrice in haar genr U bekend uit Suikerireiile Doolpol n Huis vol heme enz in aen nieuwe glartaral t BETJE REGEERT EN HOE Priizen 1 60 I 25 1 0 75 Plaatshcspriken vanaf I Maart dageli k van II I uur Hebt U al esn Kleintje geplaatst De K 1 E I N TJ E H rubriek wordt opgenomen DiBsdass Donderdags en Zaterdags Tancr Belreaking advertenties 1 12 woorden ƒ 0 22 elke 4 woorden meer ƒ 009 Andere advertenties 1 12 woorden f026 elke 4 woorden meer OIO alles bij ooruitbe alirg Advertenties onder nummer a n het bureau 10 cent verhüotirfi Bei snumineri 5 cent extra Opname op een bepaalden dag kan met orden gegarandeerd Hrie en kuDnen wordcii afgehaald eiken werkdag van 9 O 30 uur ï terdags alleen an 9 12 34 uur uAiluun CoHced por de Ork0stvereenlging 0 t V o NiEUWLAND op Zaterdag ö Maart 1943 des avonds 7 ovr ia KUNSTMIN Boelckade r medcwcrUnc v Af A nnïc Nederhragi Piano o m zal worden uitgevoerd het 2 Plaaoeoacttil ob BmHiovw Progranima a event bewds van toegak r 89 cent verkrijgbaar by Boekhandel de Ven W dstraat 4 GEVRAAGD NET HOSiX voor den winkel genegen om met hulp van dienstlXKle In de huishouding behulpzaam te zijn Sn Werkster voor 3 dagen per week Mevr de Jong Vollmers Wtidatraat 24 DANKBETVIGING Hiermede betuigen wij oOzen iiartelijken dank aan de Coöp Kaasproducenten vereenigmg voor hun blijk van medeleven en hulp en het personeel voor hun vriendschap betoond tijdens de ziekte en het overlijden van onzen geliefden Man en Vader den Heer JAN REVET Tevens onzoi dank aan den WelEd fleerden Heer H A M Eijkman de Zusters van iet Diaconessenhuis De Wijk ep in het bijzonder aan de zusters Ida en Ans voor hun zorgvolle behandeling en liefdevolle verpleging tijdens de ziekte aan onzen Innig geliefden Man en Vader bewezen Uit aller naamC REVET van Dam Gouda Februari 1943 Vest 80 Flinke dienstbode gevr voor dag of dag en nacht Zondags om de 14 dagen vrij A Broer Nieuwe Vaart 1 gevr voor stukwerkafdeeling in de aardewerkbranche Leeftijd boven 23 jaar Vakkennis geen vereischte Zij die bijv in confectiefabrielc ab zoodanig wericzaam zijn geweest genieten de voorkeur Br bur v d blad onder no G 1353 Gevraagd Voor spoedig KANTOORBEDIENDE Vr Lceftiid 15 18 jaar Br met verlangd salaris onder no G 1376 bur v d blad Door houtwarenfabriek gevraagd eenige REIZIGERS voor de Export Prima condities Br no G 136S bur V d blad VERMIST ol VERLOREN of verkeerd medegenonicn een iiakje met Horloge uurwerkjes V d vinder van geen waarde Verzonden per bodeM ulderen de Man met verzoek deze terug te bezorgen tegen belooning bi dezen bode staande bij de firma Poldervaart Naaierstr Gouda Anton Coops Drogist WIJdstraat 31 Likdoorntinctuur Likdoornpleister Eeltzalf Likdoornstift Stoomerij en Veroerij vraagt Jonge Dame voor kantoor Aanmelden Amerika 21 bij de Karnenielksloot Stoomerij en Ververij vraagt voor direct Meisjes Strijksters Naaisters Jongens Aanmelden Amerika 21 bij de Karnemelksloot FLiNK DAGIVIEISJE gevraagd Galama Gr facobastraat 28 Een net Meisje en Werkalar gevraagd Spieringstraat 109 SËzT van DAIfTZIG Hoogstraat 9 vragen Aankomende Naaispars Aardewerkfabriek te Couda vraagt zeer bekwame luxe Handdraaier Aanbiedingen aan het Gewestelijk Arbeidsbureau ol W Tombcrgatraat 48 Voor terstond gtmaagd een flink Dagmeisje Crabethstraat SI Weer aangdtomen Kiiiiierlirilleii Modem Êlasbfillen SAERS Uelweg t j noTer ThoUoMoteoop DISTRIBUTIENIEUWS GOUDA UITREIKING VAN LEVENSMIDDELENKAARTEN AARDAPPELKAARTEN EN KLANTENKA TKN VOOR GROENTE In het tijd 8k van Maandag 1 Maart tot rn met ViUiUik l Maart I 43 zullen bovent enüemde iistnbutiebeb tiitMden worden uitgereiRin het kantoor van den dtstribuHedienst octekade 71 ƒ S Zaterdags an half tien Men dient Ie komen op dien datijm welke op dt than i Kebruik zijnde inlegveilen i an de di r butiesiamkaailen is afkt tcmpeld V oorhern uerd de afhaaldatum aan£ese en op de bunkaarien thans op de Inlegvellen Men neme van bcivt nitaandc uijiii ingen goci e nota Zij die met op hun voorKesch even dag verschijnen ontvaiigen de büi Kaarten terst dan aK de bonnen van die kaarten zijn aangewezen derhalve in de etrste week van ütn geldigheitlMJuur der fconkaartt n Bij het afhalen van imeerpenoenide besöheld n dient men uitsluitend alle distribuüettamkaarien van het gezin met but ehooiende inleg ellen mede te brengen Aan peisonen beneden den leeftijd van 18 jaar worden distribuUeoeichriden MEI afgegeven AFHAl N AANVRAAGFORMULIEREN VOOR SCUOEVEN In de maand Maart 1943 kunnen aan t aasfurinuhercn voor alle ïoorten tchoenenbonncn worden afgehaald door hen w tr geslachtsnaam begint met eèn der letters A C D SV 1 H H I J K L M N O P q B T V W s V X IJ z Woen dag 3 Maart 1M3 op I onÖcid ig 4 Maart 1943 op Woen idjï 10 Maart lïM ïop Dordcidag 11 Maart 1943 op Wnentdag H Maait 1943 op Uorderdag 18 Maa t 1943 op WoenvLig 24 Maart i MSüp Dondi i 25 Maart liM3 Het aflialen diert te geschieden aan loket 12 an het kantoor van den dislributiediensi op bovongenoemde dagen van 8J0 12 00 en van 13 3 15 30 uur Van büv enstaand schema kan NIET worden afgeweken Zi in wier distributiestanikaa t het vakje H4 met een pïetal van 209 of hooger is gewaarnitrkl kunnen ni nenteel for nulieren bestemd voor het aanvragen van schoentnbunnen IA beiuepa of werkichoenenbonnen ni t afhalen De door hen ingediende aanvra formuherec klIjTrn In behandeUn Aanvraa formuheren voor schoenen bon nen II en huispantoüeSs kunnen oj iiiK ngenoemde dagen worden afgehaald ongeacht of in het vakje lï an de distri utiestamkaart een aanteek ning is geplaatbt Men kan derhalve gelijktijdig of afzonderlijk een aanvraag voor een schoenenbon I A met e n aanvraag voor een scnoenenbon II of bon voor huispantoffela uidienea Rer lames sehoenenaaiiTragen Over aanvragen voor schoenenbonnen kan sinds 7 December 1941 Biet meer mondeling worden gtreclameercï Dit beteekent dut dat men iich voor het bespreken n schoenen aanvragen NIET M£ER voor het apreekuur bi den leider van het distributiekantoor kan melden Reclames dienen uitsluitend schriftelijk te wbrden Ingediend In verband met het zeei grooTe aantal aanvragen en de geringe mogelijkheid om schoenenbonnen toe te wtjzen xull r deze reclames NIET beantwoord worden Met eventueele opmerkingen zal voor loover de voorschriften van het centraal distributiekantoor te s Gravenhage zulks toelaten rekening worden gehouden DISTltlBVTIE LIJNOLIE VOOR SCHH DERS Op Dinsdag 2 Maart 1943 van 13 30 19 30 uur dienen schildera die in aanmerking wepschen te komen voor lijnolie zich te vervoegen aan loket 41 van het kantoor van den dibtnbutledien t De loonlljsKenj van het schildersbedrijf dJen t en te worden medegebracht Na dezen dag bestaat hiertoe geen gelegenheid meer DISTRIBUTIE VAN BUWIBLBANDEN Zooals tot dusver gebruikelijk gunnen gedurende de eerste Upn dagen van ledere maand formulieren voor het aanvragea n rijwielbanden aan loket 9 worden afgehaald Ter verkrijging van dergelijke formulieren dienen particuliere personen steeds de distnbutiesumkaart van de persoon voor wie aangevraagd zal worden mede te brengen Zulks geldt uiteraard niet voor aanvragen ten behoeve van rijwielen voor kantoren bedriiven e d AANVRAGEN KOOKKAARTEN 8TOOKSEIZOEN 1943r44 Zij die voor het bereiden van warme maaltijden uitsluitend op vaste brandstoffen of petroleum tijn aangewezen kunnen aanvragen ter verkrijging van kookkaartcn aan loket 1 indienen op én der onderstaande dagen en wel voor hen wier gcslachtsn m begint met één der letters B Dinsdai orgen 3 Maart 1943 A C D E F Dmsdacmiddag 3 Maart 1943 G H I Woensdagmorgen 3 Maart 1943 J K Woensdagmiddag 3 Maart 1443 L M N Donderdagmorgen 4 MaaH 1943 O P Q R Donderdagmiddag 4 Maart 1943 tr V Vrijdagmorgen 5 Maart 1943 S T W X IJ Z Vrijdagmiddag 5 Maart 1943 morgens van half tien tot twaalf uur s middags va i half twee tot half vter nur Aan de tijdstippen hierboven vermeld dient stipt de hand te worden gehouden Medegebracht Aienen ie worden I distributiestamkaarten van alle gezinsleden de oude petroleumkaart EA door hen die petroleum wenschen aan te vragen De kookkaarten worden op laoven vermeld e dagen NIET uitgereikt Aanvragers ontvangen hierover nader berich Een bruikbaar Rijwiel 4 Daar itell U och prijt op 7 Qecit het daarom en goede verzorging Laat het eens in an uUwandifl ehoanmalian tevens vooriien van nlauwa kattingkaal geen papier i 6 50 en verder steeds ragalmatig vakkundig anderheudan door Uw riiwlalhandalaar voor nu en na dan aarlag VbCtb Cb Willam Tambargttraal 3 Tal 3 97 Plateelbakkerij vraagt MEISJES Jongens Zich aan te melden Prins Hendriksiraat 101 Unweiqlt Net werkman 37 jaar wenscht kennis te ma keri met net meisje of jonge vrouw Br no 6464 bur bl Huweiyk Twee sportieve dames wenschen kennismaking met 2 sportieve heeren Leeftijd 18 tot 22 jaar Br no 6465 bur v d blad Gevraagfl vrye zitslaap kamer met gebruik van keuken omtrek station Br no 6 t£8 bureau van dit blad Te kaop gevrsacd klein raszuiver hondje liefst Malthezerleeuwtje Br no 6469 bur van dit blad Jong echtpaar z k zoekt 2 oncemeubileerde kamers met kookgelegenheid Liefst nieuwbouw Brieven onder no 6503 btif v d blad Aangeb gem ilt slaapkamer met kookgelegenheid centrum Br onder no 65M bur van dit blad Gevraagd Zit SI apkamer Brieven H Vo nau IJssellaan 144 A Ie Goudsche Knnststoppage IJsselIaan 84 herstelt alle schade aan Uw kleeding zooals mot brand enz Spoedorders binnen 24 uur HIWELIJK Succesvolle bemiddeling v alle rangen standen en leeftijden Uitgebr relaties door geh Ned Inlicht schrift en mond Bur Holland Admiralengr 219 Amsterdam W Boekbindery D v i enwen Turfsingel 23 Het betere adres voor inbinden van alle soorten boeken iaargangen en muziek VERKOOFHCI8 Doelestraat 29 Telet 3308 Inen verkoop van antieke en moderne meubilaire goederen verrekijker microscopen enz Brengt uw oude zinken emmers teilen waschketels bt Oierbandel P Rona Pol Zeugestraat Gouda Ze worden weer als nieuw Aéparaties aan alle soorten speelgoed 8PEELOOEDOOKTEB Zeugestraat 86 M KOOLWUK Metselaar schoorsteenveger witter Zwarteweg J CW DRUKWERK 18 GOED A B IMHOLZ het doet Walestraat 3 Gouda Te koop waschmachine voor handkracht lichtloopend ƒ 25 eiken radiokast ƒ 45 Bellaart Varkemnarkt 29 BU VERDIENSTE Jongen gevraagd 16 J voor enkele avonden en Zaterdag Badhiiiü Groenendaal Te koop gevraagd een GOEDE PIANO Straver SI Josephstraat 66 Gouda Aangeb prima rIeL Zeer geschikt voor t eschutting van Uw moestuin J msweerl Lethmaetslr 35 IJSCAISSES u t voorraad verkrijgh De Ster Nieuwe Haven 326 Tel 2700 8 12 30 en 2 6 uur Eiercnbonnen 2 M en 3 19 tot 27 Febr inleveren bij W de Bruijn Zeugestraat no 54 Gouda WIST U dat wij onderjurkeo verkorten knoopsgaten maken in japonnen en blouses sloopen en schorten Naden afwerken enz Pfaff Naaimachine huis Gouda Lange Tiendeweg 62 MEISJE GEVRAAGD voor halve dagen V d Pirimstraat 78 GEVRAAGD WERKSTER voor 1 of meer dagen per week Zoutmanstraat 41 WIE RUILT damessch m 37 hak voor 38 lage hak of gummilaarzen Tevens 1 laarsjes gevr voor meisje m 30 J Enser Westbuurtstraat 41 Moordrecht Ronde stokken voor verduistering 10 t m 30 m m J Postmus Raam 142 Telefoon 3720 Bloemheesters struik n stamrozen rotsen vaste planten roode witte en zwarte bessen G Hendriksen A Willem H 6 LANDBOVWK LK weer leverbaar J Teekens Karnemelksloot 3 Tegen I of 15 Maart a s Flinke Osgdienstbod gevraagd Huiselyk verkeer Brieven onder no 6533 bur van dit blad DAGMEISJE GEVRAAGD niet jonger dan 16 jaar Huiselijk verkeer Werkster aanwezig Br onder no 6534 bur van dit blad Te koop gevraagd Z PERS 8PIRAALMATEAS J C de Brtiin Vlamingstraat 50 Mej D M BLOM Krngerlaan 97 Gedipl costumière Het adres voor het maken en vermaken van mantels japonnen etc Nette vlugge en billlyke bediening EEN WERKSTER gevraagd Flux St Anthoniestraat 20 Lederhandel TE KOOP kinderkruivvagen ƒ 5 en driewielerfietsje 7 50 J de Mooij N Haven 112 Gevraagd flink R K MEISJE in kl gezin voor heele of halve dagen Mevr de Jong Burg Martenssingel 7 Defecte Philips band dynamo Ie koop gevraagd Verstoep Turfmarkt 77 TE KOOP pracht spiegel eiken lijst 1 30 X 0 58 ƒ 30 Bo Gr Jacobastraat 4 Te k x p aangetxxlen M iuet met vest ƒ 50 De Rijk Bothastraat 20 GOED TEHUIS GEVRAaGD voor jong waakhondje Karekietstraat 1 Gouda Te koop een VICTORIA HAARD z g a n ƒ 100 V Maaren Peperstraat 48 Een nette werkster gevraagd v Dinsdagmiddag Woensdagmiddag en Zaterdag tot ongeveer 1 uur Potharst Kleiweg 90 PALTHE neemt weer tijdelijk aan stoom en verfhoeden s v p spoedig bezorgen depAt Palthe Kleiweg 65 AANGEBODEN 1persoonsopklapbed met 3 deelig bedstel ƒ 40 Schoonderwoerd Snoij raat 25 Te koop gevraagd BABYSCHOENTJES maat 19 of 30 De Jong Kattensingel 13 Te koop een basrdkarbel in goeden staat ƒ 45 s Avonds na 7 uur Reparon Da Costekade 76 TE KOOP GEVRAAGD een bed met eenige dekenjl en een damesfiets Br aail Plomp Gouwekade 18 Wad dinxveen TE KÖÖP EEN 8PlEGa in eiken Itjst 130 X 80 ml ƒ 20 W Verschut dt 1 Reijlaan 4 Gouda TR KOOP een z g ar po 10 en een waschbok t tJAl SIMONS Gr Jacobastraat 2 Te koop s gji 11 grijze wm l termantel m 40 ƒ 55 ool genegen te ruilen voor bruine mantel Mevr f urrer Bleekerssingel 8 WIE RUILT blauwe punn m 38H voor blauwe pcrlfschoen of zomerschoenenMevr Furrer Bleekeioiiii gel no 8 GEVRAAGD WERKSiLXl voor een dag per week mdl kost Bruggeman v Alphen p straat 1 TE KOOP rose babvcap ƒ 10 A Stoik Const Hiifl genstraat 71 TE KOOP viool compleet kist ƒ 27 50 Gevraagd m l dern wandelwagentje tn e ft paar rubber kinderluarzeil maat 23 of 24 Bine I in Tiendeweg 26 TE KOOP bovenstuk vao buffet eiken ƒ 15 ha l koffer z g a n ƒ 6 50 llo Jö waard Groenendaal 44 Te koop gevraagd hulihoirf l weegschaal Bloemen magajl De Lelie St Anthonieslj VERLOREN een bril ro l bruin hoorn montuur l bruin veerend etui S v p l rugbezorgen v Dijk Nieui Haven 17 Te koop gevraagd een GROOTE KOFFEK Revet Const Huijgenslrljl Te koop gevraagd d il electie strijkijzers Jan Sp De Loodgieter Walestr § Aangeb mod houten ncjl kroon 8 armen compl fl kapjes ƒ 115 bruldstoilet J 42 japon m sleepje s onderjurk kousen wit saW nen sch m 3 en handstjl ƒ 80 en warte damesma m 42 met persianer M gameenng ƒ 70 Janmaat Bogen 29