Goudsche Courant, zaterdag 27 februari 1943

l fj 1 t lyl handag ï Maart 1943 BorMu Markt 31 Tiriefooo 174 Pottfaktntac MM GOUDSCHE COLBANT Prü S cento per nummer 81tt Jaargang No 21178 Chafradactaur r TIETER Gouda NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN DVrrSCHE WEBRMACHTSBBRICHTEN VORMINGSDAG mn H S D A U € H H S S U RóccMnd Hauptdienstleiter Schmidt eiT Mussert over Nat Socialisme Inzake de voedselpositie vbn klaaixiehij datergeen reden tot bezorgctheid beataait Wel iHnt er op gelet te worden dat een rechtvwHdige vwd eUng wvHdt t0 past W zulUen gemeenaobappritjk front maken te en den aktikhandel m hieraan paal en perk moeten ateaieti Wannew het heti Orootduitsche ryk op het gebied n de voedselvooraieni beter gaat dan mi men hier niet vergeten dat daar ook geheel anders en onder de tnoeil jtoe omstandigheden van herhaalde bion aanvalJen gewerkt M ordt Men moet derhaiive het Dui Sdlie volk meer gunnen want het presteert ook meer Sprdoer twijfelde er overigen ook niet aan dat eens deze kringen het juiste inzicht zullen krijgen Spreker besloot zijn woorden met een hartstochteiyken oproep om in de oude verbondenheid in den strUd aan te treden opnieuw den eed van kameraadschap te zweren en voor een betere gemeenschap te strijden Dan zal het doel verwezenlijkt worden waarvoor het nationaal spciaJisme h aangetreden arbeid en brood voor hen die na ons komen Voor da levenden felden echter de parolen Wie bü het nationaai socialisme zweert heeft niets meer wat hemzelf toebehoort IJe stormachtige bifval die op deze woorden volgde bewees den sprier dat zün vermaning als een verplichting werd opgevat VORDERENDE TEGENAANVAL BIJ ISJOEM Zioare gevechten bij Orel en llmenmeer en het herderlijk schrijven Het gaat om het ïun of het niet zyn van het volk en om het zyn of het nietzyn van Europa De Nederlandsche nationaal socialisten zijn dankbaar dat zu hun krachten kunnen wyden aan de overwinning Wanneer men dan aan het ejnde van den zegevierenden oorlog den toestand van het Nederlandsche volk met andere trblkeren zal kunnen vergelyken dan zal men consta teeren dat zü die hun best gedaan hebben het er ook het best zullen afbrengen Dan zal men ook leeren inzien dat het Verkeerd geweest is te treuren om de verloren gegane neutraliteit Met de woorden Wij staan hier wü kunnen niet anders en wy willen ook niet anders legde Mussert voor de Nederlandsche nationaalsocialisten de gelofte af om met den Führer te strijden voor een nieuw eendrachtig Europa waarin de volkeren in vrijheid zullen leven REDE HAUPTDIENSTLEITER SCHMIDT Na op de gunstuge berichtrai gewezen te hebben die de laatste dagen van de oorlogstooneelen zijn binnengekomen waardoor liet geloof deit de Duitsche legers na Stadimgrad niet de verbonden mocgendlheden tot den aanval overgaan zekerheid is geworden zeide Haiuptd lenstleiter Schmidt dat tlians de volkeren van EXiiropa zich aaneen nweten slnjiten en alle krachilen mobiliseeren om de hordeft van Stalin in het Oosten te verslaan In dezen strijd die op het laatste oogenblik door den Führer voor die redding van Europa is aanvaard bestaat geen terugweg meer Wanneer iemand wraagit Hoe lang diuurt dezie strijd dan kunnen wij sleohitis antwoorden Dat weten wij niet imaar één ding weten wy aoolang er een druppel bloed door onze aderen vloeiL zoo lang zullen m het Oosten Duitiche grenadiers staan en een muur voaurjen tegen het bolsjewisme AI is de feg ook nog zoo inbaliyk capituleer terugdemizen heeft nooit voor den hationaalsocialist bestaan Inspanning van alle krachten Hauptdienstleiter Schmidt liet er geeii twyfel over heerschen dat ook m Necierland alle kraohten voor de totale oortogvoering moeten worden ingespannen wy rijn eerliijk genoeg om te verklaren Jioo zeide by dat ons onre Germaansche iHoeders Uians moeten helpen iNnemand due zich nog van zyn Geinnaansch bloed l ewust is mag achterblijven Het voorbeeld van dien NederlandBchen vrywiEiger die 17 bolsjewisttsdhe pantserwagens kapotschoot moet liet vaderland verplichten die kameraadBohap van den arl eid te onderhouden Wie zich echter niet vrijwillig wil inschakelen zal zk dwang moeten latqrf welgevallen Want de tyd is gekomen dat men ook in Nederland aan het wetk moet gaan en Wanneer men hot niet uiiit eigen beweging doel dan zid len wy als nationaai socialisten iets moeten helpen Wanneer men echter vraagt waarom óe lieden van de N S B met naar Duitschland gestuurd wxnden dan ditenen deze nieuwsgierige vragen te wetegi dat i Duitsche en Nederlandsche nationaal eocial sten in dit land een gezworen gemeenschap vormen een gemeenschap die ook dan haar kracht zou bewyzen wanneer venscÉiillendle Nediertandieis gdooven dat het uur gekonven is Tegenover do belachelijke verklaringen van een Gerbrandy die er over leutert dat Stalin Nederland niet zal aantasten stelde Hauptdienstleiter Schmidt de in de practljk steeds meer bewezen stelling van de roode werelidrevolutie Ten slotte moet het ook lieden als van het slag Gerbrandy te denken geven dat Stalin In het geheel geen aandacht schenkt aan de geallieerden Wanneer van dezelfde zijde die zich tegenover de wereldpolitieke gebeurtenissen hulpeloos heeft getoond geprobeerd zou zijn om het ambtenarencorps In dit land op te hitsen dan dienen allen die zich laten verleiden te weten dat zy hun post moeten verlaten Er zijn genoeg N S B ers die in staat zijn de vrijgekomen plaatsen to bezetten Lang genoeg hebben wij de anderen aangespoorcUoiet ons te gaan In de toekomst kunnen wij ons niet meer om hen bekommeren De verwijten die van katholieke zijdeIn den jongsten herderlijken brief zijngedaan wees Hauptdienstleiter Schmidt nog eens op scherpe wijze van de hand waarbij hy verklaarde dat de Rijkscommissans In zijn rede van 30 Januarireeds het Duitsche standpunt bekendgemaakt heeft nog voordat de kerkhaar stem verhief Toen reeds heeftRijksminlster Seyss Inquart verklaard Wann her mSb van ons iets eischt danmoet men eerst zelf meestrijden enmeehelpen om het bolsjewisme te vernietigen Pas het werkzame en verhelderende optreden der kerk jegens haargeloovigen inzake de beteekenis vanden strijd In t Oosten en over de zedelijke verplichting van den strijd verschaft de mogelijkheid een standpunt tebepalen tegenover de maatregelen diethans uitgevoerd worden en noodzakelijk zijn £ HauiptdienstleiteT SohnuBt richtte de volgende duideiyike waarschuwing aan al die kringen die zich met plannen voor aanslai bezig houden Wy zultei het niet toelaten dat men in diit land hot moordende staal opheft waarna hü aan aMe naitionaal sociaiisten den dringenden oproep richtte Been oogenblik te aarzelen om In West PrlestaAd wordt nog geregeld hat kolfijael één der oudste spo ten Ui ons land henefend De mtrquer houdt het ondereinde van de kolfpaftl hat opdkt de bal nietzai ketsen Polygoon Kuiper StadHi€U4 9 Ned Reisvereeniging DE HEEB TEEKENS ALS VOORZITTER GEKOZEN De afdeeling Gouda ven de Neii Reisvereeniging hield Zaterda iddm haar jaarvergadering in Ca mil Na opening door den voornttair den heer Teekens werden de jaarverslagen van den seci etairiR den heer A de Weger en den penmngmeestec den heer C A Verscfaut uitigeibracht en goedgekeurd Het jaar was voor de aideelinf met ongunstig alle gedrganasecrde leamgen afdeolingstoohten enz z n uitstekend geslas gd Tot leden der kascocnmissie werden l enoeind de heeren Hey WWdoirp en V Zevenhoven Tot i evaaidiigde naar de algemeene vergadering ed den raad ven ofgevaaidi en werd benoemd ets heer A C Varsohiït plaalsvervanger de heer C H Hagedomi De aftredende bestuursleden de hce ren Teekens en Vcreohut werden herkozen Jn plaats van den beer Hagedom dia door drukice werkzaamheden had bedankt werd tot vjoorzitter de waamcmiend voorzitte de heer Teekens t y acclamatie bonocmd By de rondvraag stelde de heer v Zevenhoven de yvsiag of in bet Ironiend seizoen niet meer afdeelfaigstochUai kunhen worden uitgeschreven Go tracht zal worden dit in comi lna liie met andere afdeelingen te doen Ten slotte werden een aantal films gedeeltelük m fcteuren o a van een voetrerareunie m Den Haag en voetreizen in Saanen Zwitserland vertooniV PRUSOPDRUVEBS BEKEURD Appelen naaimachine en horloge in beslag genomen Wegens prijsopdrijving van appelen maakte de politie proces verbaal op tegen drie kooplieden den 26 jarigai N W V L alhier en den 30 jarigen C T V W en den 32 jarigen J W V te Reeuwijk Drie kisten met tezamen 75 K G appelen zijn in beslag genomen Elen tweedehands handnaaimachine werd te duur verhandeld door den 43 jariéen uurwerkreparateur J W en den 37 jarigen opkooper H L belden te dezer stede en bovendien een nikkelen horloge door eerstgenoemde Naaimachine en uurwerk zün in beslag genomen de betrokkenen kregen een proces verbaal Tegen den 33 jariRen slager J T alhier is proces verbaal opgemaakt wegens prijsopdrijvimt van rookvlaasch en beenderen TE LAAT BlIVraN EN NIET GOED VERDUISTERD Zaterdagavond maakte de poUtlo proces verbaal op tegen zes personen wegens te laat buiten zün en Zondag tegen twee Voorts zijh Zaterdag zeven personen b eurd wegens UchtuHstraling uit hun woning De panden zijn voor drie dagen van het stroomnet afgesloten rtm r J v VeiUg worden de gevonder per ileda at tusschen twee mtiiiil r J ï alechtste gedeelten van den weg vervoerd Waar vrachtauto en Mjv U f brulkt kunnen worden eelt het purd dat ondanks de grooUte ernuivlngeii met volkomeo ukerheld den goeden weg vindt het klaar S S P K SUpak O B Il 1 V 1 o 1 boi I ll bi i Siridat liihl nntvjin vin bill ni d Mrl riiC in t t li M térnami trfkfni i dl uit K 71 hrl eparnn dcki tis r non W iti lEGhL 80 inl de la 1 li P ƒ 6 r o pico 111 gd 111 1 Uil laar f I iiii nif in lic litpi Ill toilet lUJ haiui MiTianlf er W IM if pert ev l van da Ouitscfae w m 3rt maakt d d Zaterdag bc Aan het Noordelijke front van iet KÓeban iiruggehoofd mislukte een nieuwe doorbraakpoging van den vü b gevolg van het taaie verz t van anie troepen Achter de Miocsstelling wenlan ook de laatste overblijfselen van het MJteengealagen levende gardeeorpi cavalerie vernietigd In het bied van bjoem daurt de aanvllaiag voort Dnitache divisies hrakw bet taaie vUandeli ice verzet en lacfoi sterke bolsjewistische strijdkrachten uiteen die van haar schtcrwaartiebe verbindingen afgesneden prabcerden al strlj nde naar het Neordoosten tenw te trekken De feeweginrweveehten In het ge Med tea Westen van de üjn Charkof ggerak danrden Mk gisteren voort fteriie formatia iiQfi de luchtmacht leien met bo en en mitrailleurs MUivallen op maraheerende colonnes en aanvalsvoorhoede van den vijatid en gevechtsgroep van de Waffen SS drong het gebied waar vijandelijke troepen gereed gebonden werden binan en vernietigde of veroverde 54 itakken geschut ta rDke zware en Mebte Infanterlewapens 400 bespannen geden en bracht den vijand zware kloedige verliezen toe b de hevigf afweergevechtn ten tolden en ten Noorden van Orel stortten aan het door de Duitscbe troepen onwrikbaar gebonden atweerfront iterke vijandelijke pantser en infanlerie aanvallen ineen In denzelfden leetor van het front gingen eigen attnntrOepen tot den aanval op het Tlfandelijke stellini systeem over rollen loopgraven met e n lengte van 12 kÜometer op bliezen 249 gevecht poslen op en maakten talrijke wapens buit Ten Oosten van Sytsjewka bleef een tal verscheidene golven ondernomen plaatselijke aanval van den vijand sander succes Ook gisteren zette de vijand ten Zuiden van het llmenmeer over een breed front lUn aanvallen die door talrijke pantserwagens en zware artillerie werden gesteund voort De bolsjewisten trcrden overal na een h evlgen strijd met zware verliezen teruggeslagen Onderdeden van den aanvallenden vijand konden Ingesloten en vernietigd worden 13 Pantserwagens bleven in dezen tector van het front vernield voor onze tellingen staan Bij de poging varL vijandelijke skttroepen op 23 Februari om vla het llmenmeer de Zuidkust aan te vallen verloor de vijand 21 Kevanfcnen en 1C60 getelde dooden de verUeien die den vfland door de luch macht op het Ui werden toe ebracht zyn hierbij niet llibesrepen Buitgemaakt werden 25 stukken pinturafweergeschut 43 pantsergeweren iM mitrailleurs 23 granaatwerpers 422 autoÜHtiKhe pistolen 7 motorsleden en nog veel nder oorlogstuig en sleden In de wateren van het höoge Noorden bracht de luchtmacht een koopvaardljschlp vin 3000 br t door bomtreffers tot zinken Op enkele plaatsen van het NoordTunesi iche front vielen Duitsche formaties door Duit8cb ltallaanj che luchtstrljdkrachtan ge leund de vijandelijke stellingen aan Duiticha jagers scliotcn gisteren overdag in het gebied van de Mlddelland sche Zee bij vier Igen verliezen M Brltsche en Ajnerlkaansche vliegtuigen neer In de beide laat le nachten werden de haven inatallatles van Tripolls floor aanvalleri van formaties Duit che KéreehtavHcgtulgen zwaar getroffen Een vrachtschip van middelbare grootte werd beschadigd Een formatie Amerikaansche Mmmenwerpers viel gistermiddag onder de bescherming va een wolkendek vanuit Sroote hoogte het gebied van wtlhelmshaven tan Hlerbil werden door Jagers en manne trttUerle 17 viermotorige vliotrtuigen neerfsKtaoten an de Kanaalkust verloor de Vjtaid nog S vllegtul i In den afg loopon naoh t wierpen Brltsche vliegtuigen branden brisantbommen op nkele plaatsen m West Dultschland en ondernamen opnieuw een terreuraanval op de itad Keulen waar alleen acht ziekenhulten werden vernield De bevolking leed Vwiiesen Jachtvliegtuigen en luchtdoel S BlerK schoten 12 vUandeltjk bomnenrpers neer fcelle Duitsche gevechtsvllegtulgon deden t niag met goed succes een verrassenden val op de stad Exmouth aan de Zuidkust Engeland Het opperbevel maaikit Ad Zi nJ ag Moend De vitjiaiiid heidit gisteren tever eJls Sirachti het Noontelljlke rojit van het oeban bruigigetoooM ui te drukiken De Oiiitaohe tefenaanval la het geWad van bjoem vordert goed Kramay aja en Loaowaja werden stotmoiiMiand genomen waarbij de vijand wanhopigcn tegenstand bood bij Mider zware verliezen aan menschen 8 materieel leed Basten van de voor vmehtelooie omsingeling in t veld Imaehie mi IhaBs zelf higealoten Jtjandelljke legers zoeken achter het Oaltaehe front eca uitweg en worden ieidelljk vernietigd Sr s v Van 10 tot 2S Frt ru ri zijn volgens y tot thisver ontvongen nog onvolle e berichten verscheidene duiaendien i Mieii lnnneneebrach t 404 tanks 2 n anitaen ie v i4ceniiiiiigswa ns W Icanomi 189 granaatiwerpeTs en talruike andere liohie en zware wa en £ benevens 739 auto s vemdetógd of buitgemaakt Ov het slagveld werden ruim 14 000 dooden geteld In het gebied ten Zuidwesten van Koersk is de vijand bij de voortzetting van zijn felle aanvallen bloedig afgeslagen Ook In den gevechtssector van Orel behaalden de bolsjewieken bij steeds herhaalde krachtige tank en infanterieaanvallen geen succes Ten Zuiden van het llmenmeer slocgea de Duitsche troepen nieuwe doQr tanks en slagvlicgen gesteunde aanvallen der bolsjewieken in bloe ge gevechten af De vijand leed ook hier zware verliezen aan mensehen en materieel Het luchtwapen steunde op vele plaatsen van het front de troepen van het leger door aanvallen op stellingen marcheerende colonnes en trocpenkwartleren van den vijand Btj het Vlsschersschiereiland vernietigden gevechtsvliegtuigen een vijandelijke luikboot een g rojD vrachtschip werd in de baal van Kola door bomtretteis beschadigd Een aanval van Duitsche en tall tuche troepen aan het front In Noord Turüs leverde waardevolle terreinwin t op en braclit den tegenstander vooral door het goede effect van het luchtwapen zware verliezen toe aan menschen wapens en voer ulgen In luchtgevechten en door afweergeschut wetdert in het gebted van Middellandsche Zee 12 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten Bij aanvallen overdag van he Brltsche luchtwapen op de kust der bezette Westelijke gebieden en blJ nachteiyke storlngsvluchten met afzondorltjke bommenwerpers op eenlge West Duitsche iJlaatsen vetloor de vtjand 6 vliegtuigen Een formatie Duitsche motortorpedobooten heeft in den nacht van 20 op 27 Februari een krachtig beschermd vijandelijk convool in de onmiddellijke nabijheid van tie Engelschekust aangevallen en 2 schepen en een tankboot met tezamen een Inhoud van 6500 br t benevens twee bewakingsvaartuigen in den grond geboord In het verloop vatj het gevecht werd voorts het bewapende Brltsche ravltailleerlngssclflp T 361 getorpedederd Aangezien het schip niet terstond zonk werd het door de bemanning van een motortorpedoboot geén erd waarbij U gevangenen weiden gemaaktt De T 381 werd daarop door een rechtstreekschen torpedo in den grond geboüid De formatie Duitsche motortorpedobooten liep zonder schade of verliezen op haar steunpunt binnen In de ochtenduien van 28 Februari vielen Brftsceh motortorpedobooten voor de Nederlandsche kust een Dultsch convool aan Hierbij werden 3 vijandelijke motortorpedo►ten ► tot iflnken gebracht en de andere ton door artillerievuur van de beschermlngsstrijdkrachten verjaard Het convool is vollaoUig en zonder schade zijn bes emmtngshaven binnengelodpon Duikbooten hebben op den Atlantlschen Oceaan en op de Middeilandsche Zee drie schepen met tezamen een Inhoud van 19 000 br t en een torpedobootjager tot zinken gebiacht Een vijfde schip werd getorpedeerd DE 1V AASB0DE in 1936 Het communisme is steeds i zonder voorbehoud absoluut verwerpelyk Het communisme is geen menschelijk maar een i duivelsch stelsel is een Godhatend stelsel zich richtend welbewust rechtstreeks tegen God Wie het communisme in levend beeld voor zich ziet ziet de hel losgebroken Zoo schreef het katholieke blad De Maasbode in 1936 naar aanleiding van de bolsjewistische gruwelen in dll land gedurende den Spaanschen burgeroorlog Mede dank zij de militaire hulp van Dultschland en Itallé kon Franco het roode gevaar overmeesteren en daarmee de plaats der katholieke kerk over de toekomst verzekeren CHURCHILL S MEENING Churcbilll zeide bU den eersten wiii tervoldtodht der Sovjet Unie tegenFinland Velie ildiusdes over de Sovjet Riualiaind ZiUin in deze paar wieken van feilen sta yd in het Noonton in rook vervlogen lediepeen kan zien hoe het oomnvunisme de ziel van een volik verpest en vermielt iioe het de ziiol jm vïertestyd verdomden en honigerig ep ai oorliO tijdi erbatrmeliük nsaialkt De slaiveimdj van het bolBjewisme is erger dian de iood DE VEBUEZEN DER AMERIKAANSCRB STRIJDKRACHTEN Het Amerlkaansche bureau voor oorlogatnllohtlngen heeft medegedeeld dat de verliezen der Amerlkaansche strijdkrachten sedert het uitbreken van den aorlog 66 309 man bedragen en wel 10 485 dooden 11 187 gewonden 36 027 vermisten 6641 gevangenen en 8S in neutrale landen geïnterneerden De verliezen van liet leger tot 15 Februaribedragen 3761 dooden 66S0 gewonden 23 423 vermisten 6641 gevangenen en 80 geïnterneerden totaal 42 633 man De verliezen vande marine het corps mariniers en de kustverdediging bedragen tot 27 Februari 6674 dooden 4408 gewonden en 12 604 vermisten la totaal 23 776 man Controleert gas en electriciisittverbruik Igeregeld m if 4 led r tt pftkt tan 1 het parool De inut van de geheele natie ia noo llg een Inzet die een afzien van alle bekrompen gemakzucht en van egoïstische behoeften ten bate i an de boven alles staande eischen van den oorlog verlangt Met de grootste nauwkeuiigheid keurt deze vrouw met behulp van contrAIe apparaten gereed gemaakte onderdeden van motoren Weltbtld P olygoon BUmentoHd BEKENDMAKING pfficieel wordt bekend gemaakt De commissaris generaal voor Finanr ciën en Economie heeft besloten een vrij groot aantal Nederlanders door d Sicherheit polizei te laten arresteeren ten emde hen naar een werkkramp m het Oosten ovet te brengen De arrestanten hebben de verordening overtreden van de secretarissen gene raal aan de ministeries vom Financiën en Justitie over de handel in effecten Deze verordening behelst dat de koop en verkoop van effecten slechts mag geschieden via een tij de verceniging voor den effectenhandel aangesloten Ud Herhaalde malen is het voorgekomen dat de aldus verhandelde effecten wederrechtelijk n ar het buitenland gebraqht zijn zoodat een deel v n de gearresteerde personen zich bovendien nog heeft schuldig gemaakt aan een overtreding tegen dê deviezen verordening De aandacht Naast den vermelden gt afmaabegel moet niet alleen verbeuiidiverklar ng van de niet aaingemelde pap eren verwacht worden doch ook nog andere verliezen aaii kapitaal VERLIEZEN VaN DE NEDERLAIWSCHE BUSGER BEVOLKING OOOR ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN Gisteren Zondag vielen Engp sohe vllieigituieeii in de late natniddiaguren oen slad in het Oositien vtani het land aan Door het stelselloos afwerpen van bommen op woonwijken omtsttonden daarin groote sdhadien aan geboiiweni en de Nedierliaindisohe tmirgertievolking bad wederom 14 dic odien 9 zwaar gewonden en lailrijke liohtgewonden te betreuren Mot inhegirif van deze gliachitoffers bedmaigcn de totole verliezen van die NederliandEPcIhe bmigerbevólfcing door Enigelsdhe lucintaainvaillen in de maandi Februari 69 dooden 55 rwaargcwondlen en talrüike liicJMigevTOndeJL A N P NOG EEN PAAR WEKEN VACANTIE Hedena vond om 19 00 uur spicekit Maat Blofciyil viia Hilveaiaum 1 ziijn politiek weekpraotje uit geUteldi Ntag oen paoir wëikien vaoamtie OC WUZIOINGEIf BM DR POUTtE EN HET ADKESSCEItEN VAN ITUKEEN Met Ingang van 1 Maart ia de taak van d procureurs generaal als fungeerende gewestelijke directeuren van pollUe overgegaan op dt geweatelUke polttie presidenteu De gewestelijke politiepresidenlen zijn vertegeawoordlgd te Amsterdam voor Noord Wrtland en utrecht te Rotterdam voor Zuid Holland en Zeeland te Grorungen voor Groningen Frlciland en Drente te Arnhem voor Ovei IJssel en Gelderland en te Elndhoveft voor Noord Braliant en Limburg Alle verzoekschriften en andere stukken die volgens de bepalingen van wetten verordeningen en andere voorschriften tot de procureurs generaal In hun hoedanigheid van gewestelijk directeur van politie moeten worden gericht behooren van l Maart af bl de gewestelijke polltie presld nten voorloopig nog zetelende aan de tegenwoordige hoofdbureaux van politie in de hleivoiengenoemde gemeenten ffi worden ingediend KVNST EN LETTEREN JOHAM LAMMSN t In de vroege ochtendttren van Zondag is in zijn woning te AmMerdam de operazanger Johan Lammen aan een hartverlammmg overleden JohaTi Lammen werd op November 1901 geboren en bereikte dua den 41 aiigen Jcefttld ZON EN MAAN Zon op Lil onder UM Maan op 4 47 onder 13JM Men la verpUcbt te verduisteren t b onsondergaiif lot toBsopkomit Gisteren ia te Roermond de gemeenschaiipelijke vormingsdag gehouden van iet corps leiders der NS D A P en der N S B van het district Limburg Mussert wees er op dat bet nationaal socialisme en fascisme aan den eennn kant en het communisme aan den anderen kant van ouds doods vijanden zyn Thans moeten wy ach ter de redevoeringen in Londen en Moskou en het voorlezen van het herderlijk schrijven in Nederland een verband zien want op 21 Februari van dit jaar vierde men te Moskou en Lon ien en van de preekstoelen in Nederland het 25 jarig bestaan van het roode leger De jaren van 1918 tot 1933 noemde Mussert jaren der voorbereiding voor de bolsjewistische omwenteling waartoe van Moskou uit stelselmatig werd gewerkt Reeds in 19 3 waren de agent n van Moskou m de straten der iJederlandsche steden te bespeuren toan de pationaal socialisten hun optpeteKn hielden Toen de toenmalige ministsr van Oorlog een lid van de RoomSfchKatholieke Staatspartij een verbod uitvaardigde om nationaal socialisten tot onderofficieren of offficieren te bevorderen bleek reeds dat de clerus aan den kant van het bolsjewisme stond Toen begrepen wij dat niet Thans begrijpen wy het echter beter dan ooit Ook de zgn Eenheid door democratie die zich in 1937 tegenover de NSB plaatste zien wij pas thans in haar ware gedaante Een eenheid van Statin Churchill en Roosevelt een eenheid van communisten en kapitalisten DaaVmedc zijn de fronten zoo klaar en duidelyk dat niemand meer kan voorgeven in onwetendheid te verkeeren In alle oms tand iiglieden zuMen deNedcTl amdBche nationaaleocialisten de solid ariteit m et Duitschland ails haineerste taak beschouwen en zy atrevenernaar om 3Ba rvooT ook he t grootedeel van het Nederiöindsche volk datvan goeden w l ia te winnen Onzemtspraaik van het jaar 1940 Wy warenofficieel vijanden van Doiilschland ma r wy willen bondigenooten worden zal in de tookomst richtsnoer bhjven i Tegenover de verwijten die door de katholieke kerk gemaakC worden tegen den NederliamdBohen Arbeidsdienst wees Mussert erop diat de Arbeidlsdaenst gegrondvest is op den eerbied voor den ai beid en op den wil om voUc en vaderland te dienen Wanneer heeft men j ter ooit gehooid dat dit in tegenstelling staat tot een godsdienstige overtuiiginig Wanneer thans van den kansel af verklaard wordt dait men zich van den Arbeidsdienst verre dient te houden dan kan ik aldu s Mussert slechts zeggen Ge moet niet alleen u daarvan niet verre houden maar ik zal alles in het werk stellen om cdaan te krijgen dat elke jorigeman ia Korten tijd btj den Nederlandschm Ariteiibdienst komt Voorts betoogde spreker onder lulden bijval dat hij ook alles lal doen wat la lïtn vermogen is om de jeugdige leden van den Arbeiibdienst te laten meehelpen bonwen aan do vestingwerken in Europa I e studentenactie Nog eeoia ondersr reepte Muaeert teRoermond wat hiü te JMaaattiKtit enLeouwairdón verbliaaird iiad over dekwesftie van de atudientenactiev n 4d at de studenten faun taak emstiig dienden op te va ttien en ailles moeten nalaten wat geriOht is tegen het nationaal socialisme of tegen de bezeitiU ndeoweThoid Wanneer de bezetitendieoverheid hier de Nederlandsclie jeugdgelegenheid geeft om te studeoreni icrwijil tiendiuiMinden Ihiitsdtó studentenaan het front staani dianfeoetan wy NodorliandBOhe natóonsmi sociiaillisten tegenover die bezettende autoriteitendon waatfcorg op om nemen dfait hetaantal stiidicn ten overeenstemt me het£ antal der weikelijik ernstig stiideerenden en dat niemand meer aan de univorsiteiten en hoogesOholen iets tegende nationjaaloocialistieni en de bezettenéa macihit onderoeemit Daarom nvogenaan de umiveasiteitan en hoogeochoknaUeen die emstiig strevetidie studentenworden toegelaten Wanneer zij met han stndie gereed zijn moeten zij lieh verplichten mint stens epi jaar lang voor hun volk en voor Europa in Dnitsohland te werken Mussert sprak de hoop uit dat het aiamtal Nederlanders dat aan het front voor Europa vecht eens grooter zal rijm Deze eisdh kan verwwenlyikt wordtcm wamneor hot volk als ynheid kan optreden Mussert zeide te betreuren dat dut hoe niet het geval is wamt hij ziet de Nederlandiers Mever arls soWaten gaan dan dat zy als arbeiders worden opgesteld Hoe meer soldaten Nedprlandta ert des te beter Is zullks voor het volk en voor Europa Zich richterd tot zyn aainhangers spoorde hij hen aan zioh aan te meMen bil de hulippoilie en by de landwacht diaar er nog duizenden gebniitot kunnen worden De ambtenSren Orntremft de amiblenarenkwestiie zeide MiuBsert De NederlandsOhe ambtenaar heeft er nooit naar gevraaigdi of hem de regeerimg i evaJt of met Veeleer is het de tiota van het ambtenairencorps geweest in alüe omstandighceden zijn plach te doen en weet dat nog miinstens K zijn plncbt wil vervuEen Zou de een ot ander nog piobeeren de roil van martelBar te spelen dan zoudlen aüile anderen toch bUj ven Het gezondo menechenverstand I van bet recht van zellfverdeditóng op zaïl spoedAg wel weer boanbreliieDs kaachitigste wijze gebruik te mMcen