Goudsche Courant, maandag 1 maart 1943

Wat W ar Wanneer Eeaaie Btoscoop Piraten met Fosco Gla chetU en Primo Camera Aanvang 7 uur Schoawburs Bloicoop De pelsjagers van het lu o Noorden tnet Hlldc Seauk en Basé Dcltgen Aanvang 7 uur Ttaalla Theater Tiuxa onder schtjnwerpen met La Jana en Hans Sbhoker Aanvang 7 uur i 1 Maart DorNlenwa Schouwburg Opvoering 3etje regeert do lr De Schouwspelera met o a KUen DurltuxJ t Maart I nat OonV Zitting advlei bureau Ned Vertenlglng voor Lucht beschermlng 4 Maart 3g uur Nlenw gehouwburg Concert Botterdamsch PhUharm inlscb Orkest o l v Sduard riivse i Maart t en 4 uur Veemarkt ResUurant Mosaeldemoiistratte Voorllctvtingsbureau van den Voedingsraad $ Maart 7 uur Kunitmjn Jubileumconcert Goudiche Orkestvereeniglng o 1 v G Nleüw land j pbTHEKKBSDIENST Steeds geepend des nachts alléén voor geneesmiddelen Apotheek E Grendel alléén Prins Hendrikstraat 15 c de leuze was in een tijd waarin Bus Üeid van zija eA gebeuren in de over bepaalt er zich toe zich over de Imoeilijkheden te beklagen Men bedenke echter dat dit geen gewone oorlog is Wat wIJ hier zien is een botsing van twee werelden Nu Is het zoo dat het kapitalisme in samenwerking met het communLsme zich keert tegen de jonge nationaalsocialistische staten Gedreven door eigen moeilijkheden is het kapitalisme m de armen van het bolsjewisme gevallen en is nu ons volk zoo verdwaasd dat het het enorme gevaar dat hierin schuilt niet ziet Wij moeten dankl aar zijn dat één man is opgestaan die het bolsjewisme bestrijdt en zal verpletteren Adolf Hitler Spreker citeerde enkele fragmenten uit verkiezmgs pamfletten van enkele jaren voor den oorlor van allerlei richtingen In al deze geschriften wordt in woord en lieeld de Verschrikking van het bolsjewisme ten voeten uit geteekend Thans is het zoo dat onze voormalige leiders die nu in Londen verblijf houden een verbond met het bolsjewisme hebben gesloten Voorts haalde de heer Ten Hoorn een dagblad artikel aan van de and van ds Jansen toenmalig leger en vlootpredikant die hierin klair en duidelijk aantoonde dat Adolf Hitler de eenige man is die Europa van het bolsjewisme kan redden Uitvoerig ging spreker in op het Jodengevaar en hekelde het vroegere Nederlandsche staatsbestel dat toestond dat communistische predikanten op den kansel stonden terwijl ontwapening SPANNING n SKNSATIE maar ook een goed boek vindt U In JongeneeVs LEESBIBLIOTHEEK d n fabrikanfaen is vertMxlen ai ta wyken van den voorEe chreven termUn waarbinnen TCiAt worden gecompenseerd De Gemachtigde vuor de Prijzen maakt hen er levens op attent dat alle compensatlev dl de fabrikanten zeU bebben becijferd en waarb vooruit u gcloopen op een gunstige beslissing inzake een vertoek om prijsverhooging In geen geval zijn toegestaan UltEluitfnd die compenutlea mogen worden uitgevoerd welke door den Gemachtigde voor de Prijzen of door het Rijksbureau vour Tabak en Tabaksproduc en zijn toegestaan Het recht op compensatie van te weinig ontvangen detailwaarde wordt In principe erkend doch op den vorm waarin ffit moet worden afgewikkeld zal nog nader worden teruggekomen Eventueele van het bovenstaande afwijkende mededeelingen door andere inatanties ujnhiermede vervallen 1771 Strijdt mee tegen het bolsjewisme Mddt U asD bi de Wafen SS bet Legioen of hef Wachtbatalion lo Nederland Hoofdredacteur 4I G Weyalen Kotterdam Chetredacteur voor Gouda n Omstreken t Tleter Gouda Verantwoordelijk voor deadvertenties LAkkeradljk Rotterdam Ultgeefater N V Rotterdamscta Nieuwsblad Rotterdam K 713 w m k P JahoHna Bij groote industrieele onderneming te Rotterdam wordt gevraagd een Steno Typiste voor Hollandsche Correspondentie Leeftijd 18 23 jaar Sollicitaties te richten onder no U 1 84 bur van dit blad i Wij vragen voor spoedige indiensttreding een ervaren vrouwelijke Kantoorbediende voor hulp bij de Boekhouding Correspondentie en Contröle werkzaamheden Tevens een aankomend Vrouwelijk Kantoorbediende Uitsluitend schriitelijke sollicitaties met opgave van leeftijd genoten onderwijs en eventueele behaalde diploma s wbchten wij gaarne N V voorheen J L BRUNS Kleiweg 22 Gouda ll mI zw dankel t üenttetttaj lUAL rABRIIKEN Voor slechts 2 beschuit bonnen Vrug 0p Uw bonnen Sutdu Pa zoal tImIbar vaadlngiaulkarl Voor zutgallngan an Mairtara bi originaala flacons an 250 gram è 64 et f 2 bauhultbonfMii bU Apolh an Drog SUAPEX IMTO fAM TAWtaCANTiVAN MOMAU Vergadering tegen het bolsjewisme MAAK C N ALTERNATIEF 80LDAAT OF SLAAF Ook in Gouda is een anti bolsjewistische bijeenkomst gebouden Onder het lAotto Nederlandsche Volkseenheid tegen bolsjewisme belegde de NS B Zaterdagmiddag een openbare vergadef ring In JCunstmin Spreker was de heeet P ten Hoorn die werd ingeleid Een groot deel van ons volk ving de heer Ten Hoorn aan heeft geen begrip van datgene wat zich nu afspeelt het Het is oerhluffend zoo zacht en soepel het stugge VI It wordt van een ouden heerenhoed door het toepassen van onze speciale vinding blJ het ver vormen tot een I leuk vloF damesvilthoedje f VRAAOi Strijksters en I Jongens Aanmelden MÜL Korte Tiendeweg 4 OEVRAAüU 2e Kappershediende en een Leerling O L van Kooii Karnemelksloot 2 Gouda Probeert het eens met dien ouden afgedanktenhoed van Uw nian Dr tenCate Maagdarm lichlig rheuinatlsche tlscheen Zenuwzieklen is Donderdag 4 Maart alwaiifl Rotterdam Fendrachtsweg 65 Maison Markt 70 Gouda Van Iterson Ziekenhuis douda fairaagii een LoopjODoen Aanmelden dagelijks Teelt zelf Uw tabak van 11 12 uur GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding vrouwelijke limiSTE lEHEIlOE kunnende typen met ouder dan 15 Jaar Brieven met inlichtingen onder no G 1383 bureau van dit blad Voorradig zaden van Amersfoorlsche DeliSumatra r ptr piiijs n 10 35 Havanatabak Bloemenmagazijn Dl LEUE St Anthoniestraat 9 Tel 2463 CVRAAQD NET MEISJE V d en n zelfst kunnende werken en koken Aanmelden Dinsdagavond van TA tVt uur Mevr NEDEHHORST Woonark Hendrik Jan Heg Plantsoen H I UNMWlilS Spa nw ali Seharltxcdl VMMspoMter Va genaaamiddclen JDEDENNEBOOM Jongen gevraagd 14 18 Jaar GEBH DE VREUGD Exporthandel Stolwijkersluis DROGISTERU DE minStlE UPEI MABXT GOUDA Pakhuisruimte TE HUUR AANGEBODEN Te bevragen Rozendaal 14 MAGAZIJN van Nette werkster gevraagd voor den Woensdag Vrijdag dagen Zaterdagmorgen Aanmelden Turfmarl$t 10 Parfumerieën en Bevraagd net Meisje voor den winkel genegen om met hulp van Dienstbode m de huishouding behulpzaam te zijn en werkster voor 2 dagen per week Mevr de JongVollmers Wijdstr 24 Toilet Artikelen BaKï A de Jong Oost Haven 29 Tel 3364 Mevr van Heuveln Graaf Florisweg 38 E vrugt een NET MEISJE van s morgens half negen tot hal f Gevraagd een flinke Jonge werkster Te koop een Brassilo 6 X 2 20 M Prijs f 325 M BQTH Beiersche G 71 Stolwijk voor één dag per week Aanmelden Fluweelensingel 98 Ambtenaren en vast partic penoneel tot maand mkomen der borg wettel k terief vlug en discreet Maoritsweg 45 R dam C InL postz v antw en afwftkeling chriftdük 10 K Q TABAK kunt U zelf kweeken Voldoende zaad en handleiding zend Ik U franco Stort 75 cent op giro 57220 of stuur 75 cent postzegels J H VAN OIJK Leersum Flnoncieele instelling te Goudcr vraagt voor spoedige indiensttreding een aankomend Bediende Eigenhandig geschreven brieven worden Ingewacht onder no G 1403 bur van dit blad land de grootste wëermacht ter wereld opbouwde De groote strijd tegen het Iralsjewisme vraagt den totalen inzet niet alleen va Duitschland maar van geheel Europa ook van Nederland Er is maar één al tematief Soldaat of slaaf Men b grijpe zijn tijd door in te zien dat strijd tegen het bolsjewisme niet is een Duitsche zaak maar een aangelegenheid die geheel Europa raakt Spreker eindigde met den wensch dat ook ons volk den roep zal verstaan en daardoor later in staat zal worden gesteld een goede plaats onder de volken van Europ in te nemen PLAATSELIJK NIEUWS MOORDRECHT Afscheid van prof dr M C van Mourlk Broekman Gistermorgen nam prof dr M C van Mourik Broekman afscheid als predikant der Ned Hervormde Gemeente om wegens het bereiken van den 65jan gen leeftijd met emeritaat te gaan Oe groote opkomsit gaf blijk van waardeering voor den scheidenden herder en leeraar die zeven en een half jaar de gemeente gediend heeftj In zijn prediking ging prof van Mourik Broekman tin van 1 Connlhe 12 vers 4 5 en 6 É n daar is verscheidenheid der saven doch het is daar is verscheiingen en het is daar is verscheidoch het is bi aUen werkt dec eficheidenheid m t i itgangspunt en centrum noiMnde hij meer en meer in zyn leven als zijn overtuiging geworden Gods werkelijkheid is veelzijdig en Gods Wezen is het eene er m De wag der bezinning der menschheid is eens van het veelgodendom naar het ééngodendom gegaan God die bovenal werkt door den tot heiligheid roependen Geest is de kracht in alles Temidden van de verscheiden c iaHMW IBI N SCHOUWBURG BIOSCOOP i Wegens zeer groote belangstelling i zullen wij de film De PELSJAGERS u iH het hóo HóóccUtt I inplaals van tot WAANDAÜAVO ND ver toonen tot en met DINSDAQAVOND Aanvang 7 uur p Maar dit is dan onherroepelijk de laatste voorstelling I KLEIWEfl 103 aoUDA THALIA Nog slechts 3 dagen Variété Mysterie Sensatie Humor I m schijnwerpers Truxa nnter Scheinwerfer TOBIS met LA UAMA en INTERNATIONALE VARIÉTÉ ATTRACTIES Toegang boven 18 jaar Aanvang 7 uur ROTTERDAMSCH PHILHARM ORKEST NIEUWE SCHOUWIÜRG Donderdag 4 Maart om 7 30 uur precle Concert Otriganti EDUAtD FUPSE SoUiteni MAKGOT BBOEOEBS liorp JOHAN VERSLOOT ilult MOZAIT Concert voor Hult en harp FBAWCK Eerste S ymphogle Kaartverkoop Boekhandel de Ven Wljdstraat 4 en aan den Schouwburg Toeganiprijs ƒ 1 15 en ƒ 0 50 Plaatsbespreken op vertoon van toegangsbewijs vanaf Dinsdag van II 1 uur aan de kassa van den Schouwburg V si oomen VERVEN Stoomgoedaran kunnen binnen 8 dagen Vertgoederen binnen 2 ö 3 vreken vrordan algeleverd mmA p mul STOOMERIJ EN VERVERIJ SINDS 1876 Korte Tiendeweg 4 Gou a Tel 3257 STOOMBLEEKERIj vraagt Geschoolde Wasscherijmeisjes en Leerlingen Aanmelden Turfsingel 29 koepeling van Gods alomvattend wezen Wy keimen den opgang en neergang van het leven van Jezus Christus de groote openbaring Gods TiiJTt dood het laatste is het laatste met geweest Door eeuwigheidskrachten zijn wj menschen altijd gebonden aan dat leven de innerlijke geestesgebondenheid van den menach aan wat uit God is Niet op één geloof leggen wij ons vast wu gelooven dat God de verscheideiüi gewild heeft evenals de apostel Fatilus dit ook in den tekst uitdrukt Wt Christenen kunnen ons beperken tot ons Christendom ons gegeven ons tot werkelijkheid te maken De kerk als draagster van eeuwige waarden en waarheden heeft de eeuwen door stand gehouden God heeft de verschillende gelooven beschikt maar één geloovigheid en juist daarom hebben de menschen elkaar te verdragen Met het zingen van Gezang 52 vers 1 en 9 werd de dienst besloten waarna prof van Mourik Broelrman nog enkele woorden van afscheid richttetot den kerkeraad de kerkvoogdij den organist den koster en tensiottetot burgemeester Brandt Toespraken tot den scheidenden predikant werden ingevolge diens wensch niet gehouden Onder de aanwezigen waren ds B J Kanis van Stolwijk ds B Nieuwburg emeritus predikant van Moordrecht ds F W G Verheul uit Gouda consulent van Moordrecht en de heer A J Bakker secretaris der Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden te Gouda voor welke vereeniging prof van Mourik Broekman steeds de Doopsbedieningin verrichtte Na afloop van den dienst bestond gelegenheid van den predikant persoonlyk afscheid te nemen Prof van Mourik Broekman gaat zich te ZuidLaren Gr vestigen ovemame markten voor rundvaa doch lülbluUènd kunnen worden geleverd op de navolgende overnameplaatsen en wel op d dagen welke achter elke overnameplaats staan vermeld Op Zaterdagen vorden geen nuchtere kalveren overgenomen Ond r mo OORLOGSSCHADE Vartelieiing Moot c oppi M0LESTVERZEKERIN6EN voon batchodtglng von o bouw n nbotdtli invtntoris n voor tu o n nt tMdri fitchod n huurdarving ook voor btnn nvoortuigtn p rioonli l ongtvoll n Oeid geldtwoordan en p recto ld Halfjaarttjksctie SctiMteregelmg MMr don 300 000 ob ct n ii n retdt vanehord voor ru m AOITNILÜARD Voagf daarbij eek Uw balang en vraagt inirchlingan bi Uw Asturentiebaiorgtrl Gemeente Lelden Ontvang en slacl Dinsdag en Vrijdag Ontv pi Abattoir Bawerker Wed A Clere Zn Leiden Lammermarkt 33 Gemeente Bodegraven Ontvang en gtachtaagen dagelDks Ontv pi Abattoli Bewerker a Baaa Si Domburg Bodegraven Gemeente Woei üen Ontvang en slachtdagen dagelijks Ontv pi jlachtplaals Lunen burg en de Zeeu Bewerker Fa Lunenburg en de Zeeiiw Woerden Gemeente Gouda Ontvang en slachtdagan Maandag en Donderdag ïntv pi Abattoir Bewerker U V Vüct Gouda K Tiendeweg 34 Gemeente Nleuwerkerk a d IJssel Ontvang en alachtdagen dagelUkk Gemeente Rotterdam Ontvang en slachtdagen dagelijks Ontv pi Abattoir Bewerker G VH p a Abattoir Rotterdam Gemeente Ameulc Ontvang ea slachtdagen Dinsdag Woensdag en Vrijdag Ontv pi slachiplaats B Barten Bewerker B Barton Ameide Gcmeentt Sliedreciit Ontvang en alachtdagen Maandag Woensdag en Donderdag Ontv pi Abattoir Bewerker Gebr Barten Slledrecht Gemeente Sommelsdijk Ontvang en slachtdagen Woensdag Ontv pi ccntr slachtplaati Bewerker Comb Bot en Krijgsman Gemeente Gorinchem Ontvang en sjachtdagen Maandag en Donderdag Gemeente Dordrecht Ontvang en alachtdagen dagenDinsdag en Vrijdag Ontv pi Abattoir Bewerker A C Langerak Dordrecht Mauritsstr 20r Gemeente Schiedam Oilvanp en slachtdagen Maandag ert Donderdag Ontv prl Abattoir Bewerker Gebr v d ATiker Delft De levering moet geschieden tusschen S en 13 uur door erkende markthandelaren In nuchtere kalveren Het bewijs dezer erkenning moet op aanvrage worden getoond Verder zulloi van bovengenoemden datum af de nuchtere kalveren worden uitbetaald naar koud geslacht gewicht en wel tegen de navolgende prijzen kalveren met een koud geslacht gewicht van meer dan 24 kg TS cU p kg jn 2 t m 24 73 18 21 69 minder dan 18 06 OFFICIEELE MEDEDEELINGEN OVERNAHB NUCBTEBE KALVEREN Het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch maakt bekend dat met Ingang van 1 Maart 1943 en tot nader order nuchtere kalveren niet meer rullen worden overgenomen op de Nuchtere kalveren van afwijkende kwaliteit worden alleen voor risico van den leverancier overgenomen Hiervoor ontvangt hij de netto opbrengst De betaling ral geschieden uiterlijk 8 dagen na levering Ten aanzien van de afschiijving van den leveringsplicht wordt medegedeeld dat in verband met de gewijzigde uitt etaling6methode de nuchtere kalveren zullen worden afgeschreven voor S 3 X het geslacht gewicht AAN ALLE FABRIKANTEN IN DE TABAKVERWERKENDE INDUSTRIE Het is den Gemachtigde voor de Prijzen gebleken dat verschillende fabrikanten die in hun voordeel nog een bedrag aan detailWaarde hebhen te compenseeren dit nog In hun detaÜprUs in de maand Maart willen effectuceren m Aangezien hierdoor het gevaar van een buitengewone prijsstijging ontstaat deelt de Gemachtigde vooi de Prezen mede dat het 1 Stoomen van Tapijten loopers meubcien hoeden losse wol en extra bewerkelijke stukken kunnen vcorloopig NIET in behandeling genomen worden DE PELIKAAN STOOMERIJ en VERVERIJ vanaf 1 7 GOUDA Tol 3066 Kanloori Amerika 21 en S076 bij de Karnemelluicot Goederen worden ook aangenomen door Magaiqn DE KLUW Oosihaven 14 Tel 8753 Heerencostuu ms Mantels Regenjassen Japonnen enz Niet zóó maar zóó want de kwaliteit van de jterk geconcentreerde Medlnoi capillair actieve tar jcream is zoo voortreöeli k dat er i aarheelweinigvannoodiglf Er zij a nog veleo die uit gewoonte den geheeleo borstel groot of lüeln met tandpasta beleggen maar ddit Is overdaad Wees daarom zuinig met Medinos want deze voortreffelijke tandcream is niet meer onbeperkt verkrijgbaar I Leege tube inleveren Medinos capillair actieve iartdcream 65 en 35 cL M U Un 4 l F K tl f H r Mmlinm Ljihor ln l IS goed besteed als U er GJC Stroopwafels of van onze Stfoopkoeken op gekocht hebt Qe kocht dan voeding BAKKERIJ WEVER KLEIWEG 4ó NIEUWE MARKT 25 Garenspinnerij vraagt MEISJES van 15 jaar en ouder nmelden Turfsingel 29 HET HOLLANDSCH KLEEDING HUIS BleeltersingelSe Gouda Heeren kleeding 4 Jongens kleeding Bedrijfs kleeding Geen Heerenhoed in Uw maat te krijgen Laat ons dan Uwoude hoed stoomen en zoonoodig mode niseeren Vakkundige behandeling I Aflevering binnen 14 dogen TRANSVALIA MARKT 67 Zoo goed en zoo goedkoop als hel maar kan dök NU nog STOOMWASSCHERIJ vraagt vrouwelijke Arbeidskrachten en Leerlingen voor alle afdeelingen Flink loon met vergoeding van reiskosten A anmelden Fluweelensingel 25 Een Juiste verlichting geeft rust werkt kalmeerend Dat is wat waard in een tijd als deze Ean luiste verliohling kan levens een Iraale slfn die lief bij U in huis gezelliger maakt Wij kunnen U nog met goeden raad en prima artikelen van dienst z n WILLY BRCNKMAN NIEUWC HAVEN 2S Wij hebben voorradig alle soorten Groenten en Bloemenzaden Vraagt Prl scoarant Bloemenmagazijn DE LELIE ST ANTHONIESTRAAT 9 Telei 2 Ó3 Het adres voor aanleg en onderhoud van tuinen