Goudsche Courant, dinsdag 2 maart 1943

DintdaR 2 Maart 1943 Bureau M rkt 31 Tdcfoaa 49 Pe tr kenllK GOUDSGHE COUBANT NIEUWSBLAD VCX R QQMOA EN OMSTREKEN Prji S cents per num me 81ste Jaargang No 21179 Cbetradaetaun r Tiirmi ouda DUITSCH WEEÉMACHTSBERICHT Sovjets op of over Oonetz terudge orpen Talrii aanoaüen in andere seaioren mislukt ff t oïsP vel van de Duitache 2ïm3tlFmtakt d d Maandag be nvallen die de vijand ook gis n ondero m op de fronten van C Kodbanbruggehoofd stortten 2t zwi bloedige verhezen ineen Sm UaworoÊSiak achoot artillerie J jiet lè w fi et tanic geladenM k in brand yui het Mloet front ffing de vijand MO knehüge voorbcrekUag déorZ artillerie over een bree Uont tot Zn aaovfti over De boliJc rtsten werZn reeda voor de voorfuMUOSte ge Ulliil door het afweervuur nltMBfedreven De eigen Mnval la het febicd van hfaem won ook gtiteren overdag r terrein De aanvaladivisiea mkrpen den vUaad dle zich taai vergitte AP en over de i oneta terug Varttrooide en afgesneden botejewlséUhè atrtldfcrachten werden in de pan MÜüÜt HierbU werden 23 pantserJrigena atukge hoten talrijlie g vanMen gemaakt en een groote buit taaengebraeht gierfce formatiee ffevecbtsvüegtuigen a rUegende artillerie deden kraehti e aaavftllen op terngtrekkende vSjandeMke eolonnet en liestookten geeoncenlieerde bolsjewlatisolie str dkraehten In de geTechlagebie n van Cfiarkof MTsk en Orel en ten Zuiden valL M Ilmenmeer mislukten talr ke aantallen van den vUand in sware gtvechten Op één plaata werden gemotonsecrde troepen der bolsjewisten ingesloten en Temiettfd Op een smalle vooruitgetehoven bocht m d etelling ten lalden van het Lodogameer deed de vjjsnd gisteren achter ellcaar tien aanvallen die alle werden afgeslagen waart ü de vijand vele verliezen leed In d periode van 21 tot 28 Februari werden aan hel Oosteiyke front 1060 bolsjewiitliche pantnei wasens door formaties van het lager vernield buitgemaakt of voor den itriid ongeachikt gemaakt Duitache vloolstrljdkrachten verniel Igrlen btj herhaalde actÈPs voor Noworosalak 3 lurpadobooten 4 koopvaardiJHchepen met een geyatbenltjken inhoud van fldOO brt alsmede 2 kditvaartutgen De luchtmacht vemjetigda de re tranaportachepen van den andi r and 4fi on Ribbentrop heeft bezoek aan Italië gebracht De Duitsche minister van BuitenItndache Zaken vo n Ribbentrop heeft In opdracht van den Führer van 24 tot en met 28 Februari in Italië vertoetd Op 2S Februari ontving de duee TOD Ribbentrop die een petsoonlüke boodsdvap van dien FUhrèr overjündifde In aansluiting hierop werd in tejenwoordigheid v n den onderilaalasecretaris Bastianini en van den irabaasadeur von Mackensen en D no AUieri een eerste bespreking eevoerd die meer dsn vier uur duurde Vnjdig Zaterdag en Zondag werden de be prcklngen tusachen den duce en den DmU ichen miniater voortgezet Tydena de be preklngen werden alia vraagstukken betreffende de £ urope 9Che politiek en van de fameenachappeltjkfl oorlogvoering der mo K Bdheden van liet pact van drie uitvoeilg liandeld Aan een flor beapreklngen nanien Mltatve de onderataat a ae c retarla Baatianini dia reads een vrtf lanfdurlge onderhoud met Oultschen mintater had gehad ouk de waf van den Italiaanschen generalen blaf Ooaraal kolonel Ambrosio en de plaatsvervaniande ohel van de WelirmachtsfühungJlab luitenantgeneraal Warllmont deel De piqirektngen tusschen den duce en den Inltaclien miniater warden gevoerd In een JlmMfeer van openlijke liartelijlcheld en m wR gaeat van de vriendschap die den Jllhrer en den duoe verbindt uit deze beWWngea fclejk de totale overeenstemmmf y opvatttngen die steeds tuaschen DultuchIWd en Italië lieett bestaan en die den marborg voor da ovarwlnnlng in den ge MBiachappellilcanllfrMd biedt dien DuitschIMd en Italilf in volledige solidariteit met awn en de overige bondgenooten voeren 1 duce en de Dultiche minister van BuljfUMidache Zak n brachten opnieuw de lotenheld van de beide landen tot uilI mig om den oorlog met alle vereischte raclil tot de volledige vernietiging van de JömdelOke strijdkrachten en tot de definlWave vernietiging van het doodelijke gevaar ïï ï holsjewlseering van Europa te voet Iïl W stelden rog eeQs nadrukkelilk den nitharaden wil van Duitschland en Italië vast gn nadat de eindoverwinning is behaald ui uropa t n nieuwe orde te vestigen Konlng keiier Victor Emanuel heeft op 2T nbruarl den Duit chcn minister van Bulten Wwhe Zaken Von Ribbentrop ontvangen bnit heeft Umberto kroonprins an 1 het grootkruis in goud van den Duit J ni adelaar verleend De orde werd den Doonprins door den Duitschen minister van 4lt iland che Zaken overhandigd E A Pcorrespondent te BerUJn meldt betoek van Von Ribbentrop aan Itallï J in BerlUnaohe diplomatieke krmgen besproken Algemeen acht men de btjJjajwut met den Gio een der belangrijkste inkomsten welk aduranda en oorlog glJTOouden Oat de onderhandelingen oen ïra Jï hebben gedragen blokt J nrwhlUende feiten Het valt bijvoor tf Jil minl t r optrad In naan bu kSi waarichtjnHJk uit l e dlrwartl r eenige aanwtJilDgen h I IwSSl beweken welke de feamten Sfr S bevriende natiea den Dult minister tUdena ttjn oponUioud onder Sb Ji nsche luchten gebracht hebSèurl n welisw geen blliondere geKïï f h 1 het opvallend dat ontmoetingen in de officleelo comnfti t i SHjl £ XS l dat de bijeenkomst m ItaUë d tJtSSffi concreet doel tot reaul nLuu J3 tegensteUing tot de con iaWiR iïï C M l nc waar aleêhts aldua 5y üM asae een Uluioire poUti k werd SPVWMt nunUeet n Casablanca richt w bitESJS ItaUaansche conleren ï5 J liUS garantie voor aUe A ta bolsjewisme is voor 5J n luropa levend volk een direct be i lfi nS Lh L i van t dii K leven bled dan betaekent fn om iï n van Una iSt i veiligheid en In S Ï P ten hebben 1 iwi te BerUJn CHURCHILL S MEENING g hiU zeide op 30 Maart 1940 g JJ v t reg ering heeft met haar i e heWhaftige Finnen aan P it ï verwoestingen fa Hm JfJ cofnniunimne aanricht ilaS üS J l a 1 n deze doodelijke ke en moreele ziekte Het Btrijdgebied rondom Otel De aanval van Duitache en ItaUaansche troepen aan het Noord Tuneaische frontfeverde nieuwe vorderingen op lp den afgeloopen nacht werden volgens tot duiver ontvangen berichten 3 groote vijandelijke trans po rtschepen voor de Alger tjnuche kust door lucht torpedo s getroffen De vernietiging van 1 schip van 7000 brt Is zeker In de Mlddellandsche Zee boorden duikbootjagers van de Duitsche marine een vUanduikboot in den grond Bij aanvallen die In militair opzicht zonder wnigc uitwerking bleven van Britsche vliegtuigen op enkele plaatsen fVi de bezette gvbulen in het Westen en op een ateunpunt aan de kust van den Atlantischen Oceaan evenals bij enkele bommen die In den afgeloopen nacht op West Dultschland werden geworpen ta e d de bevolking verliezen Vijf vijandelijke bommenwerper werden neerncBChoten In den strijd tegen d scheepsrulmta van Groot Bnttannië Pn de Ver taten van Noord Amerika brachten duikbooten in Februari 82 vijarideljjke koopvaardi chepen met een totalen inhoud van 545 300 brt tot zlnlccii en torpedeerden zij 14 andere ache pen waarvan een aantal als gezonken kan worden beschouwd Motortorpedobooten boorden 3 koopvaardijschepen met een gezamenJUken inhoud van 6500 brt in den grond De luchtmacht bracht in dezelf4e periode S koopvaardijschepen met m totaal 25 000 brt tot zinken en beschadigde 14 kopvaard IJ schepen ten deel zwaar Zoodoende werden in de maand Februari 576 800 brt aan vijandelijke koopvaardij tonrjage vernietigd Duikbooten brachten voorts 1 kruiser l torpedojager en 3 con ooi vaartuigen tot zinken Andere eenheden van de marine vernietigden 3 motortorpedobooten 2 patrouille vaartuigen 1 ravitailleenngsschip en 1 duik boot Voorts werden door de ïuchtm cht L duikboot tot zinken Rcbracht en 2 kruisers Ismiede 1 klein oorlogsvaartmg beschadigd ürf i W a P KARDINAAL VAN ROEY Welikie onaangenaiamiheden die bezettende macht ook met zich heeft medie gebractit dit aillie verbleekt tot niets veègeteken met den trij van Duatschland tegeji het bolsjewisme De offers en verdiensten van de Vl aanwche strvdifTS aan het Ooetelufce frbfk iaJBi zoodianig t ctat de Viaminigen onvoorwaArdie 1 lyik moerten opkomen voor het tot van ée ihtiergelaten betrekkmgem Rtdhtsnoer von den kaï naalMaavtsbijsschop Van Roey te Mechel n Beiigië aan de roomsdhkaithol iefce geestelUfcbeid in zijn Iiand ten gebruïke vxxnr de predioaties op Zondag 21 Februari J l dihHe tlUu d Verordeniag VAN DEN COMMISSARIS GENERAAL VOOR DE VEILIGHEID OVER DE WUZIGING VAN DE SLUITINGSCREN DER CAF£ S EN VAN DE UREN WAARIN MEN ZICH NIET or STRAAT MAG BEVINDEN Grevenluge 2 Maart Krachtena de par 44 48 en 2 S3 der verordening van den I jkscommiasaris voor het bezette Nederlandsche gebied nr 1 1943 verorden ik met ingang van 2 Maart 1943 het volgende 1 In de steden Amsterdam den Haag en Haarlem wordt bet uur van luiting der openbalfe gelegenheden voorloopig gezet op des avonds 8 uur en het uur waarop mën zich niet meer in de open lucht mag ophouden voorloopig op des avonds uur Z Voor wordt in de provincies Noord en Zni l Honand het uur van sluitiag Ctt openbare gelegenheden voarloopig gezet op das avonda uur en het uur waarop men zich niet meer n d open lucht mag ophouden vooMoopig op des avonds U uur De tot dusver geldende verordeningen over een bijntndere vaststelling van het nnr van Sluiting der eafé sen vaa het uur waarop men zichBiet meer op siiaat mag bevinden treden buiten weridng Overtredingen worden ktachteqsde i r 52 eir 53 der hiervoor vermelde verordening gestraft De eommiaBaris geneiaal voor de V eiligh eid w g RACTER S S Gmppenführer en Initenant gcoeraal der Ptditie PI WIJZIGDraEN BU DE POLITOt EN HEI ADKES EB N VAN STUKKEN Met Ingang van 1 Maart Is de taak vanjie procureurs generaal als fungeerend gewenelt k directeuren van politie overgegaan op de gewesteltjke poUtie preeldenten De gewestelijke poUtlepresidènten a n vertegenwoordigd te Amsterdam voor Noord HoUand en Utrecht te Botterdam voor Zuid Holland en Zeeland te Groningen voor Groningen Friesland en Drente te Arnhem voor Over S ssel en Gelderland en te Eindhoven voor oord Brabéot en Limburg Alle verzoekschriiten en andere stukken dte volgens de bepalingen van wetten vererdenlngen en andere voorschriften tot de procureurs generaal in hun hoedanigheid van gewestelijk directeur van politie moeten w rden erteht behaoren van 1 Maart af bij d gewesteiyke polltle presidenten voorleoplc nat zetelende aan de tegenwoordige iKMtdbuTeatuc van politie In d hlervorengenoemde gemeenten te worden Ingediend wumomo van het kaktelbbsldit De aecretartsaen generaal van Handel Ntjverhetd en Scheepvaart en van Landbouw en Visschertj hebben eenige wijzigingen gehracht in het kartelbeslult Het veranderen van betrekking BEPERKENDE BEPALINGEN Het Verordeningenblad bevat een verordenuiig van den Rykscommisaaris betreffende de beperking ten aanzien van hel veranderen van betrekking Werkgevers en werknemers met inbegrip van leerlingen en volontairs met of zonder toelage mogen eerst dan de dienstbetrekking opzeggen indien het gewestelgk itbeidsbuTeau heeft toegestemd in de ontbindin g van de dienstbetrekking 0e toestemming is ook ver is 5ht ingeval zonder inachtneming van een opzeggingstermyn wordt opigezegd EeJÏ toestemming i niet vereischt a Indien de onderneming woMt stilgelegd b indien de werknemer op proef of als hulp 11 aangesteld en de dienstber trekking binnen een maand na het in dienst treden wordt teëindigd c indien de itaat de provincies de gemeenten of andere publiekrechtelijke lichamen dan wel de Nederlandsche bank hun werknemei opzeggen bü ontbinding van de dienstibetrekking tusschen een privaatrechtelijken rechtspersoon en haar wettelijke vertegenwoordigers bij huishoudelijke werkzötnheden in loondienst Evenmin is toestemminig vereischt bij ongeregelde dienstverrichtingen of tewerkstellingen tegen een geringe vergoeding welke niet onderworpen zyn aan de verplichte ziekteveiijekering Dienitbetrekkinglen kunnen alleen door het arbeidsbureau worden ontbonden in de ondernemingen behoorende tot de volgende bedrijfstakken en in de inrichtingen mijnbouw productie van aardolieproducten van motorbrandstoffen en sineermiddejen water gas en electriciteitsvoorziening Uzer en slaalproductie sinelterljen van nonferro metalen en fabrieken van halffabrikaten productie van ijzer staal en inetaalw en machinefabrieken werktuigfabrlekcn constructttewerkplaatsen scheepswerven vliegtuigfabrieken en fabrieken voor den voertuigbouw electrotechnische en optische industrie alsmede fabricage van instrumenten chemische en rubberindustrie textiel kleeding dingen hout verwerkende Industrie verkeerswezen met inbegrip van de spoorwegen de binn nscbeepvaart het havenwezen en het staatsliedr f der P T T Aanmeldingspliehl Ril die iTDor ie ontblndlfi van zijn dienstbetrekking geen toestemming noodlg heeft dient sfeh na het verlaten van de betrekkloE welke hij tot dusver bekleedde btj het voorzlJn laatste woonpkaals of gewone verblijfplaats bevoegde arbeidsbureau aan te melden De werkgeyers zijn verplicht de werknemers die voor de vervulHiig van de taakvan het bedrijf kunaien worden gemist onder opgave van hun persoonlijke gegevensen adres onverwljra schriftelijk bIJ het arbeidabnreau aan te melden Particuliere werkgevers mogen werknemers met inbegup van leerlingen en volontairs met f zonder toelage slechts aanstellen mef toestemming van het arbeidsbureau IWl geldt eveneens voor de pnvaatrechtelijke lichamen waarm de staat een provincie eeh gemeente of een ander publiekrcohteHJk lichaam deelneemt Hetzelfde geldt ten aaiuien van de aanstelling van werknemera door den staat een provincie een geineente of een ander publiekrechtelijk Iibhaam Aan de toestemming tot ontbinding van dienstbetrekkingen en tcj aanstelling van werknemers kunnel voorwaarden verbonden worden Is een dienatt etrekking waarvan voor de opzegging volgens deze verordening de toestemming van het arbeidtbureau is vereischt reeds vóór het in werking treden van deze verordening opgezegd dan is de rechtsgeldigheid van deze opzegging afhankellik van de toestemming van het arbeidsbureau indien de opzegging pas né het bi werkmg treden van deze verordening van kracht zou worden f Deze verordening die strafbepalingen b vat treedt op I Maart 1M3 In werking DUlTSCHERg OPGELET Volgens par 1 der Ausweispflichtverordnung 13 42 zyn ook alle Hijksduitacherg die het 15e levensjaar hebben volbracht verplicht steeds can geldig te hunnen name gesteld vafl een foto voorzien officieel bewijs bü zich te dragen en op verlangen aan eiken Duitschen en Nederlandsaben politiebeambte te loonen Rijksduitscherj die een dergeKjIc bewijs niot bezitten kunnen bij den Beauftragte des Reichskonunissar Polizeioffizier voor de provincie waar zij woonachtig zijn onder Inlevering van twee foto s 37 x 52 mm d uitreiking van een vooiiloopig persoonsbewijs aanvragen Wie zonder een geldig bewUs wordt bevonden stelt zich bloot aan het gevaar te wopdeji overgetoacht naar het naast politiebureau en aan straf RAUTER SS Gmppenführer tmd G n alleutnant der PoliEei OPIUCIITINO DEUTSCHE OESUNDHEITSAMI Aa aOe SnreMMdi kusten atMt het DaKsche Ivclitafweefgesclnit gereed De wittenngen om den loop toonen het groote reedabehaalde succes P K Ooege Atl H Het Verordeningenblad bevat een verordening van den Rtjkscommtssarls b tre fende de oprichting van het Deutsche Gesund heitsaret In het tiezette NMerlandsolM gebied msTRiBVTismsüvs Appelen voor persdhen beneden 21 ji ar Vam 3 tot en met 20 Maart a s zu len personen beneden döi leeftüd van 21 jaar die woonacbtiig zun in het staii sgeibied een kiloeirain appelen kunnen knjgen In verband hieïimede geven de boijinen reserve 2 12 reserve 3 12 én reserve 4 12 mat rooden opdlniik van te stadfcaar eBc reAt op het koopen van f ktlogram appelen i het stadigobied H t i at verband met de bevoorradiimg van den handel niet siteeds moigelyk zyn de appelen ommidde ik te betrekkien NIEIJWE ZEEPBONNEN De geldigheidsduur der oude bonnen verlengd Tot en met 31 Moort geven die vol gendi bonneit re M op het koopen van de diaaraciiiter vermelde hoeveettiedteHi ïeep De met iligenieeiii 514 gemeiiDte bon van de bonifcfiart voor voediitigsmididelen en de met 3 eenheidszeep gemerkte bon nan de aan kinderen beneden den leeftijd van aoht jaar uitgereikte kaarten geven recht op het koopen van één sttikje van 24H k 28 gram Ktcfhiligevulde eenhei tortetzeep 40 of 67 of liet ko en van een stukje van 70 of 75 gram eeniheid loüetzeep 14 15 of 21 De met algemeen 515 gemerkte bon van de bovenigeinoemde baeït en de met s w asohpoëder gemerkte bon van de aam kinderen beneden den 1 eeftijd van aaht jaar uit ereibte kaarten geven reoht op het koopen van 250 gram waachpoedeir of zeeppoeder De met s totieteeep gemerkite bon van de aan kinderen beneden den leeftud vam twee jaar uitgereikte kaarten geven redit op het koopen van een tuk van 50 of voor zoover voornadag 75 gram toiletaeep oudie samen stelhng Voorts geeft de bon alge meen 514 recht op het doen wasschen van vyf kilogram droge vtiile wasch en de bon algeme 515 op het doen waOTchen van negen kilogrihi dToge vuile wascK De geldigheidsflutir van de voor eenheidszeep aangeweien bonnen algemeen 490 en i eettheidszeep van den voor toiletaeep oude samenstelling aangewezen bon J tailetaeep en an de voor wasohpoeder aangewezen bonnen a ligemeen 491 en j wasciipoeder is verlengd tot en met 31 Maart a s PBTROLEVM VOOB KOOKDOELEINOEN Van SS Februari tot en met 21 April geven de met 05 genummerde iKinnen van de bonkaart ea voor kookdoeleinden elk recht op het koopen van een liter petroleum PETROUillM VOOB VERLICBTINO Van M Februari tot en met 31 Maart geven de met 11 verlichting der bonkaart a 108 en de met S verllchüng der bonkaart a 208 gemerkte lionneii elk recht op het koopen van een Jtter petroleum De te verkrijgen hoeveelheid bedraagt dit wordt uitdrukkelijk onder da aandacht gebracht thans een liter per bon In plaats van de tot nu toe gebruikelijke twee hter Coöp Tuiniersvereenigingr veertig j ar RECORD OIHZET IN 1942 De oodperatieve iliuiniiersvereeniiginig Gouda en omstreken heeft haar veeptngste jaa vergadienng gehouden De t roo i r ut iter de hear J Fredlerikse noemde het ajgelooipen jaar naet ongunstig werd oen omzetcu r bereikt aJs nooit e voren mede door toeneming van leden en ndet leden De prijaen voor de veraoJiililende ppoducten wasren gemiddelkl gunstig te noemen Het jaarverslag van den secretaris den heer C Oud hoomi vermeldde dat de opbrengst ii 1M2 bedroeg t 926 827 De aamvoercijfera der gecombineerde veiling gindls 1917 wyzen uit dat nimmer diit bedlraig werd beiiaald het hoogste was in 191 met f 880 627 het laagste cijfer gaf 1935 mat ƒ 264 810 Er moesben vele moeütvklheden oweÉwonnen wonden Het vevaiag vervolet dan Niet alleen bestuur en leiding hebben tlhans een ve antwoo le ij ke taak ledere ixóDéet is verantvro flrdelij k otn mede te werken kenaan de voedselivcKjrziening van on volk Deze medewerking kan nimmer bestaan m dezen zii d t men ryn producten legen abnoimele prijzen en op ongeooripofdie wijBie in den handel brengt Dit moet met aille midicE len worden tegengeeaan en het bestuur heeft niet 0eaarae9H ivet het opleggen van awaiie atraffen waar zulks noodig was Medeweilung dient wél te worden verleend door zoo hoog mogelyko opvoering van de productie en eeo goede verzorging en sorteeringi Heit bestuuTsvooiBtej jDin de geiieele reserve 1042 oerug te TCtalen werd aan genomen zoodat is geveild tiegen 2 provisie en 1 cent Üstenhuur De heeren G Knaan en D Z waan werden ala besUnvsleden herkozen Als lid van de comoidasie van toezkht werd in de plaata van den heer K de Redelijkheid die aftredend waa gekozen de hieer K Both De oontributie en de in en ttiitiredegeldai werden on veranderd va tge steld Het bestuuravooralel om ook M 1943 te veilen tegen eeo provisie van 4 met 2 reserve voor de leden alsmede m cent kistenhuur voor hetgroot fust en 1 oent voor het kleine fust waaromder oent reserve voor de leden werd aangenomen INSLUIPER WEBR IN ACTIE Uit de gang van en wonmg aan de Lange Dwai raat is een winterjas ontvAemd EXAMEN CODPEUSI Te Utrecht slaagde voor het examen coupeuse mej £ Soruit alhieTt Wat Waar Wanneer Bioscoop Pkraten met Posco Gla chetti en Primo Camera Aanvang 7 üur Schouwburg BkMcaopiOa pelsjagers vanliet hooge Noorden met Hildê Sessak en René Deltgen Aanvang 7 uur ThaUa Theater Truxa onder schijnwerpers met Le Jan i Hana Sdtinkei Aanvang 7 uur 3 Maart 7 uur Nieuwe Scheawburg Opvoering Betje regeerr door De Schouwi pelers met O B Ellen Durleux Maart nnr Obuwe ItS Zitting adviesbureau Ned Vereeniglnc or Luchtbeacherming BSJUirt 7 30 uur Nieuwe Sctaonwtturg ConcertRotterdamsch Philharmonisch Orkest o l v Eduard Flipse I Maart t en 4 r Veemarkt Restsurtat MosseldemonstnH Voorlichtingsbureau van den Voedingarala C Maart 7 uur Kunstmin Jubileumconcert Goudsche Orkestvereenlglng o l v G Nieuwland APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor geneesmiddelen Apotheek E Grendel alléén Prliu Hendrikstraat 19 c SCHOENENBONNEH Afhalen aanvraagformulieren voor schoenen bonnen 30 H en 1 30 3 30 uur Dlstnbutley kantoor morgen letters A C D £ F G J C SIBBESt Op 85 jarigen leeftijd js in Zot en SohiM te Amersfoort overleden de heer J C Sibbes die een groote reeks van jaren eerst op den Kleiweg en daarna op de Hoogstraat een zaak in manufacturen heeft gedreven en die gedurende een 41 jaar 1698 1939 diaken van de Ned Hervormde Gemeente is geweest De teraardebestelling zal Donderdag om 12 45 uur op de Algemeene Begraafplaats alhier geschieden DIEFSTAL IN WERKPLAATS In een werkplaats Achter de Kerk zö n ten nadeele van den gebruiker toen deze even weg was een tabakszak een doosje shag en 78 cent ontvreemd De dader bleek te zijn een 13jarige loopjongen van den eigenaar van het pakhuis die over den sleutel t eschikte Het ontvreemde is m beslag genomen en teruggegeven CANDIOAAT8EXAMEN WIS EN NATUURKUNDE Aan de Ryksumversiteit te Utrecht IS geslaagd voor het candidaatsexamen WISen natuurkunde biologie onze stadgenoot de heer H Klomp BENOEMING TOT ONDERWIJZERES Mej N Klomb alhier is benoemd tot onderwijzeres aan de openbare lagere school te Est en Opunen Geld HUISVLUTTENTOONSTELLING VoorbereidtsigeB in ToUen gang De voorbei eidmgen voor een van 1 tot ea met l4 Juni aJ in de voormalige Agnietenkapel aan de Nieuwe Markt te houden huisvlyttentoonstelhng vinden regelmatig voortgang De uitgeschreven prijsvraag voor een reclame biljet is geslaagd De jury heeft de volgende werkstukken bekroond Ie prys Surrogaat van E C Schdek te Schoonhoven 2e prijs Prosenre van A D van Dam teStolwijk 3e prys C van C Hoff mann te Utrecht 4e prijs Zon van D Stuur te Gouda Het biljet dat den eersten prijs verkreeg wordt gedrukt Voor de tentoonstelling heeft de Kultureele Contactraad de volle medewerking verkregen van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten en van de afdeelmg Vreugde en Arbeid van bet Nederlandsche Arbeidsfront Verzonden werd aan de hoofden van onderwusinnchtiogen te dezer stede en rondschryven van den burgemeester die vooral de schoolgaande jeugd gaarne vlijtig aan den arbeid ziet waartoe aan nyver handen thans een goede gelegenheid wordt geboden te toonen wat zij vermogen Da regelingscommissie heeft een kleinen voorraad van aanvullind materiaal waaruit zoo noodig datgene kan worden beschikbaar gesteld wat niet of bezwaarlijk is te krijgen SLAGERSMAND GEPLUNDERD Ten nadeele van een slager uit Nfoerkapelle xijn uit de mand van lijn fiets die hy bier in een pakhius bad gestald 6 W gram vleesch en 2D0 vleescfcbonnen ontvreemd Tijdens het vervoer van Rotterdam en Gouda is een pakje met zei uurwerkjes voor polshorloges en eenige reparatiabenoodigdheden verdwenen Voorts in bü de politie aangifte gedaan van de vermissing van een goudoi horloge uit eeu woning aan de Oonjéstraat Verhuizingen binnen de gemeente W G van Bueren van Kietrftsstraat M naar Reigeratraat 40 A B de Vos van Tollensstraat 40 naar Reigenetraat 40 C M van Kooten Wn Veenstal 22 naar Burgvlietkade 72 A van Hoof van Hoogstraat 12 naar Gouwe 232 P de Waard van Jaagpad 19 naar Gouwe 232 J M Lammers van Pretoriaplein 28 naar Varkenmarkt 23 N Kulik van C Huygensstraat 86 naar Varkenmarkt 23 J de Jong van K Tiendeweg 12 naar Vrouwensteeg 17 H W ter Horst van Singelstraat 7 naar Robaarsteeg 1 Burgerlijke Stand Geboren IS Felïruarl Bverrlna Wilhelmina dr van E Vermeulen en W M Spek F W Scitsstraat 1 a 3t Februari Martina dr van L Schoonder woerd en W H van Zanten Boelekadc SSi Marlnus zn van A Verlioom en M M van der Helden St Sosephntraat M Ilendrtkua WUhehnua Ignatius zn van H I Steenland en M E W van Soest Kleiweg Si b 37 Februari Jacoba Hendrlka dr van 7 H Spniljt en W Sterk WeaUiaven 39 Oerrit zn van G Dlkhooff en M W Murk Groeoendecl lllHi Cornelia Sarina dr van M Cozljn en W 3 Goris Kanaalstraat U 1 Maart Karel Hubertus xn van P van dar Pouw en M A Fuchs Groenendsal 14 Het net wordt gebiuikt voor dakbedekkingeni Ook worden er de ign rietmatten vanvervaardigd voor tukidertjen Een rlstseheerder In actie in de omgeving van Koordscharwoude C N Kuiper SfiOd VOETBAL N Uitslagen van Zondag HERMES D V 8 EN A 0 0 EINDIGEN GEtUK Kampioen van Nederland Heerenveen Enschedé 1 5 Feljenoord Willem n I 0 Eerste klasse Distriet I ADO Otormvogels S S DWSXerxes 4 District IV Speklurizerheid NOAO 4 1 Roermond Eindhoven S bI Picus BVV 1 6 PSV Maurits 2 1 District V GVW LSC 5 3 AchUles Leeuwarden 4 D In district 1 zljn bovenaan Kermes DVS en ADO en onderaan Stormvogels en Xerxes gelijk geëindigd zoodat een besUssings uedstrijd moet worden gespeeld voor de bezetting van de eerste cfn van de laatste plaata De ontmoeting Hermes DVS ADO la vastgesteld a s Zondag In het Feijenoord stadion Er is nog een beslissingswedstrijd noodig tusschen de Rotterdamfiche clubs Neptuntia en ExoelsioV om het kampioenschap van de 2e klasse B in district II District a 2e klaaae A V LO S U V V J 3 klasse B VC S O NA 4 Olympia Scheveningen O 2 4e klasse E Bodegraven Ammerst S V A SV niet opgek Moordrecht D O N K 3 1 Oudewater Haastrecht 1 3 Waddinxveen Gouderak 1 8 Reserve 2e klasse A O N A II H V V H 0 4 U V S II Scheveningen n 1 t V t C III D H C m 2 1 Reserve 2e klasse B Gouda II Neptunua m 4 2 Hermes D V S Hl S V V Hl De Musschen II AJJ O IV 1 4 Reserve 2e klasse C Sparta H C V V U 4 1 R FC II O DS H 4 0 Xerxes ni Hermes D V S n O ï Reserve 3e klasse H G S V H Neptuiuus IV i 2 O N A m flehoanhaven U 0 R F c IV Sparta IV 0 2 Xerxes IV Olympla n 2 3 Alle eerste elftallen verloren VUF PUNTON Ujrr ACHT WEDSTRIJDEN Creen der eerste elllal len heeft het gisteren m overigens met meer van belang zijnde wedstrijden tot een cyverwinnuig kunnen brengen O N A kieeg gedecideerd klop bü bet tot de tweede plaats geklommen V C S hot na de opleving wat teruggevallen 01tym ia kon het ook ditmiaial tegen de otide rivaal Schev iingen niet bolwerken en D O N K moest i Moordrecht haac meerdere erkennen De tiederlagen van O N A en Olympia hadden tot gevolg dat in de 3e klasse G S V definitief de vijfde en daarmede van de Goudsche ploegen de beste plaats inneemt een aardig succes van een debuteerend elftal In de 3e klasse A de groep van Gouda kwaA B M T door de overwinning van VtOS op UW definitief onderaan Bij de reserves is O N A 2 er na h t herstel weer uit thuis werd beslist van HVV 2 verloren Ook de hekkensluiter DHC 3 dolf t onderspit en daardoor is er voor de rood zwarten toch weinig koude meer aan dfL lucht Het was voor ON A heelemaaljKn slechte dag ook hst derde werd üvertroeld door de naaste buur Schoonhoven 2 waardoor de Gouwenaars au met twee punten achterstand onderaan staan Overigens werden góéde prestaties geleverd Gouda 3 boekte een nuttige zege op Nq timus 3 die Wal heel goed van pas kwam daar ook de andere staartelftallen zich roerden Gouda behoudt alzoo den kostbaren voorsprong van drie punten Olympia 2 hield zich goed doo by Xerxes 4 te winnen en G S V 2 behaalde tegen het sterke Neptunus 4 een verdienstelijk gelijk spel Met Moordrecht noteerden In de vierde klasse ook Haastrecht n Oudewater en Goudcrak bij Waddinxveen regelmatige overwinningen Voor het verzwakte Waddinxveen was de nederlaag de dertiende in succes iis ook ditmaal met 8 1 aan den hoogen kant T c Sa o h a 4 e Itnrten keettea éeelpnnten O N A met twee invallers uitkomettil heelt V CS beter parttj gegeven dan da uitslag doet veronderstellen Oerulmen tjjd heeft ze de lakens uitgedeeld Ze begon daarmee na ongeveer 20 min toen d thuisclub een a 0 vooi sprong had kunnen nemen door louten in de Goudache verdediging O N A vond echter bl haar hevige aanvallen een verdediging tegenover ziot die den druk krantg weerstond Kort voor de mat beging de Goudsche defensie nogmaala een fout door te blijven toen Na da hervatting at O N A weer den toon aan doch doelpunten maken wilde niet lukken daarvoor was de V C S defensie te hecht Een verdiensteltjk schot van De Jong werd door de lat gekeerd Na garulmen ttjd van vruchteloos pogen gaf O NA den moed op V C 8 kwam weer aan bod en trof nat eeonwal de roos 4 e 20N EN MAAN Zon p 1 tö oa er ISJCl I Maan op iM mêm 14 tt Men Is varpUeM U verdolsterHi raa onsoBderganc M 40