Goudsche Courant, dinsdag 2 maart 1943

T iÈtóS i teSBWfeHa fe a jiLi Nederlandsche Voetbal Bond Afdeeling Gouda Secretariaat Karne eiksloot 209 Gouda Talefoon 2764 OFFICIEELE MEQEDEELINGEN VITVLAGEN TAtT ZONDAG t FCBKUAKI hout te Gouda betrokkene kreeg ook hiervoor een j roccs verbaal Duizenden Üinke Nederlanders strijden reeds in het Oosten Mtldt D aao bij de iNatta SS kei LegiotD of bel Wacktbataljea n Netlrrlaa PRODENT btsehfitH Uw fxondh kit Wh im to a uêmoei votgl Ml nwrgwH M vonds m r oeral s noo l ta pMtswi Mi ffredmi d o d g Undp a imI hal Wwaon laaan ian4st w mI Iratach luHWMn ap aan gawnd aM an loo i n oanndhald hat PRODENT Juist nu Ik uit moet en geen ttjd heb voor den tandarts Hindert niet AKKERTJES nemen de ptjn direct weg mevrouw maar morgea toch naar den tandarta Bt Nader andseh Pijnatlller IM TMnA BCMSVEININGEN O la de lutstt mlnntea kekloniieB Gedurende d eerst h Ut van dezen emotieloozen wedfttrQd waa Olympla Iets meer In den aanvaï geen van belde partUen latf kaïw te doelpunten hoewel aan bAtie idMen het doel een enkele maal in gjcvaar Ha de hervatting droof SchevenJnsen vrjlsterk op en het leek er op dat de litiksbmnen s4n club met een kopbal de leiding zougeven de bal ging echter rakelings over dehrt Ook het doel der bezoekers ontsnaptedaarop op een hear aan doorboring Nogmaals moest Mallon die als invaller doelman onder Olynxpia s lat stond handelendoptreden Breem n kwam ecnmeal alleenvooj den Schevemngen doelmon ook Maaskant kreeg een dergelijke kans echter zonder resultaat Het lOek er op dat de standbluik SOU blijven tot eenlge minuten voorhet elade Schevenlngen uH een vrijen trapdoelpuntte om er kort daaroft 0 2 van temeken MOORDRECHT D O N K 3 1 ElntfepUTt besliste AI stond er ndets op het spel toch hebben belde ptoegen van hel begin tot het eind heed gewerkt Onnüddeilijk na den aanvang voelt de voorhoede der thuisclub doelman Ekouwsr geducM aan den taad doch sooalai gewoooUlk to oa te ioeda yofni Nadat ook D O N K het laiailer sueeea i ub id hseft breekt Ot ret nder bewig door maar schiet tegen de lat Itedenka vangt echter het leder op en sclilet prompt In 1 0 Enkala minuten later kopt midvoor ATv Aamen aM vaanat vuk Uoks baal lu bat nat kl de tweede helft pakt D ONK fUnk aa Benige kansen blliven onbenut maar na tian mlButta hehben da G iwenaas auccca ala G Bakker soel doorbreekt 3 1 Da faalwmen komen keer op kaar taruc maar raaultaat hebban i niet meer Hoe meat bet einde nadert hoa ftller d thulsckih komt opselten VUf minuten voor tttd ïslt de beslissing als Trederlks baid Inr schiet l OPDBfrATÏ HAABTmECBI 1 ward T uuu ftMg Den eersten tUd heeft de thuisclub hel beste van hel spel Wel wardt ook het doel van de rood wiltan eenigei malen in gevaar gebracht maar v d Burger is op zijn hoede Als de gaslheereiv weer e i aanvaloaaelten breekt de Gi oot door en Idoelmwr et een keurig schol 1 0 Dan kèmt fcel zwart los maar kiOgt voor de rust feeën kans Na de pauze gaat de strid eenigen tijd geIDk op £ r zit spanning ai de lucht en die lost zich op In een goetfcn kopbal van P Versteeg l1 Oudewat krijgt nog menige goede kans de leiding te heroveren maar Haastrecht denkt er anders over en Babber maakt er 1 2 van Als kort voor t etnde Haastrecht een strafschop krtjgt toegewezen maakt C Versteeg er 1 3 van GOUDA EKLB8T VAN I V V Gouda speelde Zondag In Schiedam een vriendschappeldken wedstrijd legen S V V De uitslag was 3 1 voor S V V U N I O kampioen in afdeeling Goi da SPANNING IN IE KLASSE B DOCRT VOORT Weer is er een kampioen U N I O uit Oiidewater behaalde met de gende achtereenvolgende overwinning met 13 den eeretitel van de 2e lilasse A £ r viel nog een beslissing Stolwljk 4 werd definitief laatste in de 3e klasse C In 1 A maakte D O N K 2 zich geheel lo s van de staart met een iege op de hekkensluiter G S V 3 dat echter nog houvast heeft gekregen op VGiootAtnmers dat door herhaald nVet opkomen nog maar twee punten ioor is l de B groep duurt de spai iiM voort Zoowel de directe pret idarH i Moercapelle en Olympia 3 als het nog kans makende Oroeneweg en Zwervers 2 wonnen met flinke cijfers De kampioen K B O in 2 B beëindigde zonder een enkel verliespunt de competitie In de 3c klasse A versterkte Olympia 5 de eerste plaats JODAN aOTSELFTALLENIMWLiPUNTTEN LUSTIG 1 Jodaa Bays G T B 1 Ov er het algemeen had het spel weinig osa het lijf door te lang treuzelen en slecht plaatsen tn schie en De Bojs nemen Jfle leiding met een goeden kopbal van A Boot Nadat de Goudsche voorhoede legen lat en paal geschoten heeft laat de doelman een volgtnd schot door de handen glippen 2JM Na de pauze volgt een periode van een goed open spel GTB wordt geheel ingesjioten De stand wordt opgevoerd lot 4 O Een Schiedamsche achterspeler trapt vervolgens In eigen doel 5 0 tJit een strafschop wordt het 5 waarna Terlouw er m t ee i zuiver schot 0 1 van maakt Graphihers II Jodan Boys II O 9 2e klasse A VEP I Groot Ammers I G van WUngaarden Gr Amm niet opgek i Haastrecht II Bergambaebt I W Bruijniks 03 CSV m Dmnc n D A de Koster 13 la klasse B NleiIWerkerk I Moercapalle I 3 Baas 0 5 Olympia ITt Hoordrecht n K F L NoHe 9 0 Groe Wweg I DIÜl I J de Knegt 3 0 Zwervers II GouderaBin D de Knegt 0 0 I 2e klasse A DONK Hl ÜNK I J i G Kramp 0 13 Gouda V VEP n M IIoihls y 2e klasse B Bodegraven n KBO I H J Homls 1 D 3e klasse C Lekkerkerk IV Ammerst V II W Baas 2 0 3e klasse A Olympia V ESTO II T AUmendlnger 10 3 3e klasse C Haastrecht m Stolwljk rv A Steenberge 1 1 I OGRAMMj VOpR ZONDAG 1 MAABT Ie klasse A IJMlstrecht H VEP I K F L Nolle CSV IIJMKBergambacht I 4 uur M Uornifi GrootAmmers I Gouda IV L Lankhorst Ie kla e B Zwervers n ONA IV L vanWijnen DRO I Moordrecht U G van Wijngaarden Groeneweg I Olympia lïl W itjniks Nleuwerkerk I Gouderak n J Knegt klasse A Olympia IV Gouda V U uur Ie Knegt klasse B Bodegraven II Moercapelle 2 uur p A de Koster klasse C Lekkerkerk IV Ammerst n 11 80 uur C van Wijnen Stolwijk n Schoonhoven in 11 30 uur H van de KoolwHk 3e klasse B Gouderak m Zwervers III 11 30 uur W Baas wervan IV Groenaweg II 11 30 vur D A vis Alle wedstrijden voor zoover niet andera vermeld en behoudens nadere wijziging vangen te twee uur aan BOETEN Opgelegd No M Overschotje wegens niet opkomen In den wedstrijd Bodegraven O Overschotja I Februari 5 No 90 Ona wedslrljdform sch J VU Moordrecht moet zijn Th Allmendlnger wedstrijd Ona IV ItoercapeUa I 11 Febrr No 56 StolwUk wegens ta laat inzenden formulieren 11 bruarl 1 No T Groot Ammers wagens nl t opkomen In den wedstrijd VÉP I GrootAmmers 1 18 Februari ƒ 5 gFEIXEIOERSCUBIUS Verwezen wordt naar de mededeallng omtrent te houden spelleiderscursus In het vorig orgaan waarvoor nog candldaten kunnen worden opgegeven VERZOEKEN OM TERVGTREKKINO UIT DE COMPETITIE De vereenlging ESTO heeft verzocht baar tweede elftal wegens gebrek aan spelers uit de competitie te mogen terug trekken De vereeniging Overscho je heeft verzocht wegens gebrek aan spelers ook haar Ie elftal uit de OKjan tllle terug Ie mogen trekken Alle dcmï deze elftallen gespeelde en nog te spelen w strljden konden hierdoor Ie vervallen Ntev OPKOMEN BU WEOSTBUDEN Vereenigmgen die in een vastgestelden wedstrijd niet opkomen worden bestraft op de navolgende ijze Ie door het oplegeen van een geldboete van 2e door het In mindering brengen van 2 vnnstpunten 3e door het volledig voldoen van de schelds rechtcrsdeclar lie van dien wed liijd 4a door hel volfreen van de kosten aan de tegenpartij van in orde maken terrein kaiktn ophangen der nellen op decla ratie tot een door het bestuur vaa de Afdeeling ta bepalen bedrac STBAFFEN Alhoewel het aantal strafaaken in onze Afdeeling gclujikig laag is te noemen verdient het Inch aanbevelinK er op te wilzen dat in de toekomst ongepast optreden tegenover scheidsrechters en tegenpartij nog strenger zal worden bestraft dan tot dusver Meer speciaal ongepastheden ten opzichte van den scheidsrechter dienen achterwege te blUven en zullen ten strengste whrden tegengegaan Namens het Bestuur G VAN TILBURG secretarls compelitleleider DAMMEN VAN OM HET KAMPIOENSCHAP BET RAYON GOUDA De tweede ronde De Zondag te ó sxeir stede gtf iecldc tiweede ronde vain den wedstrijden om het peirBoanluk kiampioensohap vafl het rayon Gouda Itverde geieti bijzondere prestaties De uitslagiens die over het algemeen overeensteenmeni met de verwachtancgen naer aanjieidaing van de sterkte der spekra waren giroep I Groenend v di Beiig fr 2 Van Beuwemi JV Ardeiiné 2 0 giroep II Goudriaan Dombuing O 2 Veer Twigt 0 2 groep III Beyeman Motenaar 2 0 BÏo ik Ee@dlemail 1 1 groep IV Terlöuw de Jong 0 2 groep V I roo Jla itoi 0 2 Uftce Venema 02 PLAATSELIJK NIEUWS HAASTEECHT t echt gwolg JoBgca door anto gedooSL Een ongeveer 9jarig zoontje van de familie Bastjaapae te Hekendorp da hicÉ ter school gaat en dagelijks p tot aan hef 3ekendorpsche reia maaM pte giste miiddi plaatse imtft bus Hü mi stilstaande qus oMfAK loopei hetzelMe o genibhk paa vrachtauto i£t de richting Deze greep M ventje met dat het onder de auto geraakte waar door de achterwielen over het lichaam reden De ontboden dr Hakkenberg kon lechtB den dood constateeren KEKDWIJK ander De n pla s in de alhier een net voor het ag genomen imene waren ig bleken van diefstal van Van het een marechaussee hl Twaalfmorian vi stellage m Mn vangen vM vn BU het iii fcesl eenige paleA die een onlangs gepl Geboren Pieter burfifi L lioen teUianus z van $ hiit Mere ZS te 22 alhier Reede 32 j en N BurKerlQke Stel z van P H fiwa dersloot Adfianu Th C Verg r en OndertroiiM Gouda en d A vi Getrouwd A F van Leeuwen 19 j Loop der berolkiat Ingekomen 3 Hoogendoorn uit Moordrecht in Platteweg H 261 B v Noort uit Moordrecht de Jong uil S H 261 J de Ven teweg H in Nieuwdor urs v Leeuwen 1 J v d Made iddelburg B 25 aSdmxveen in Mid in Platteweg Moordrecht in Goede uit 96 L t d Dijk Rit perweg E 20 M uit Utrecht In Di uit vyaadi veen i v d lAde uit delburg B 25 VertroWfen T C Scheer naar Oegst geest EfllBegeesterstraatweg 5 KERK EN SCHOOL Ned lierv Kerk Benoemd tot hulpprcdlher te Rotterdam Delfshaven cand J W de Brutln te Bodegraven die bedankte voor een benoeming te Bodegraven Bedankt voor Woudenberg ds J J Poot te Aineide en Tienhoven OFFICIEELE MEDEDEELINGEN MAXmUM GKORSIEBI EN DETAIL LISTENPBUZEN VOOR GROENTEN EN FRUIT Deze prijslijst geldt van t jVaart IMI af De eerst vermelde prijzen zün grossleraprUzen de tweede de prijzen voor den consument De grosslersprtjzen betreffen hoeveelheden per 100 kg per 100 bos of per 100 stuks die der consumenten zijn per kg per bos of per stuk GROENTEN Andijvie glas 35 0 4S Kroten I tot Vj kg per t J0 0 11 n van Vz 1 kg per SI 7 0 10 lil van 1 IVj kg per al It O ia Gekookte kroten 3 st of meer dan ast per kg 16 rojl minder dan 3 tl p kg 13 90 0 18 Roode kool ƒ 11 0 14 Savoye kool geel 10 0 13 Savoye kool groen 110 043 Witte kool I 8 ƒ 0 11 Boerenkool 11 0 14 Bospeen glas 10 at per bo tenminste 0 4 kg algebr peen ƒ 0 43 Peen zonder lof roode I van 10 90 gr gewasschen 12 O IO H van 51 JOO gr ongewasschen II f 0 11 III van 101 900 gr ongewasschen 6 50 0 00 IV van 501 gfl en hoogcr ongewaE schen ƒ 0 0 Peen londer lot gele 5 50 0 00 Rabarber glaS 41 50 SI Postelein glas 83 0 7 Prei boven 15 mm dlam 11 50 0 17 ih J tot 19 mm diam 10 0 ia Radijs ghs 8 50 0 11 Booaelderij glas 11 ƒ 0 14 Knolselderfl boven 6 cm diam zonder lof 1 19 50 0 10 van 4 6 cm dlam i zonder lof 13 0 16 Peterselie en kervel glas 11 0 18 Kropsla glas 1 minstena 1 1 kg p 10 st M4 90 O l Il V8n tJt 1 1 kg p M st f 13 0 17 m van 0 6 0 9 kg p 10 st 0 10 Veldsla 41 90 ƒ 52 Sla glas snij en dunsel 56 50 ƒ 0 88 Baapslelen glas 4 ƒ 0 54 Spinazie glas ItT ƒ 0J spinazie natuur 31 0 40 Sprultkoo geschoond ƒ 36 90 ƒ 0 46 ongeschoond ƒ 13 90 0 33 Schorseneeren Tien hoogste 20 st per kg ƒ 23 ƒ 0 29 Il van 20 45 p kg ƒ 15 50 ƒ OJl Wille uien ƒ 11 0 15 Boode uien 12 I 0 16 WiUof I ten hoogste 19 st per kg ƒ 31 ƒ 0 40 Il meer dan 15 st pUr kg ƒ 36 50 0 34 Koolrabi gl4s II boven 4 cm dlam M1 50 17 Sjalolten ƒ 15 50 ƒ 0 20 Koo rapen A 6 OOe koolrapen B 5 ƒ 0 07 Ramenas ƒ 13 017 FRUIT Druiven Gioep III eviMiye e ii oiv ƒ 114 ƒ 1 38 Appejten Groep I Cox Oranje PippW enz I A 87 ƒ 1 05 groep 1 l i x 0 iij Pippin enz A 83 ƒ 0 78 groep 1 Cox Oranje Pippin enz B 40 fll SO Groep n Coudreinetten enz r A 63 0 78 groep n Goudrelnellen enz A ƒ 49 0 30 gro p i Goudrelnctten enz B 31 I 0 3 Groep m Brab Bellclleur enz I A 57 0 72 cioep III Brab Bellefieur enz A 46 o 51 groep III Brab Bellefieur enz B 30 ƒ o 3j Groep IV Jacques I ebel enz A ƒ 40 ƒ o 5o g roep IVi Jacques Lebel enz B ƒ O aa Iroep V Overige swirten A lm 0 4 groep V Overige soorten B ƒ 28 ƒ 0 32 Kroelappelen stip uil B sorteenng ƒ ii m ƒ 0 19 Voor het snijden van kool mag 3 et per kg berekend worden met dien verstande dat de kool na het snijden gewogen wordt Voor het schrappen van wortelen mag 1 cl per kg of per bos berekend worden met dien verstande dal de wortelen vóór het schrappen gewogen worden Voor bezorging van groenten en fruit mag door délaiUisten 1 cl per kg In rekenln gebracht worden boven den verkoopprijs al wiakel Voor da afwijkende quallleit van bevengejuiemde producten alsmede voor net zg uRfchot moeten prtjzen berekend worden die In een redelijke verhouding staan tot ds hierboven gepubliceerde maxlmumpruren welke gelden voor de beste kwamen Bq Inkoop tegen lagere dan de gepubllceerds maxImumprUaen moeten de verkoopprilrcn dlenavereenkomstig worden verlaagd Hat vragea vaa hoogere prljsen Is strafbaar Bewaar deze opgave en gebruik haar Nieuwe opgaven kunnen de vroegereongeldig maktn 2125 milCHTINGENM ICHT VOOR FABRIKANTEN VAN SURROGATEN VOOR TABAK EN TABAK PKUDUCTEN De Gemachtigde voor de Prijzen maalrt bekend dal tegen overtredingen van het Ultvoerlngsvoorschrlft van hel Prijsvormings besluit 1941 waarbD fabrikanten van surrogaten voor tabak ea Ubak produclen verplicht zijn vóór 5 Februari 1943 mlichtinKfn te verstrekken niet zal worden opgetreden indien vóór 13 Maart a s alsnog opgave It verstrekt aan den dienst van den Gemachtigde voor de Prijzen w Formulieren voor deze opgave zijn op aanvrage kosteloos verfcrhpbaar De aandacht wordt rop gevestigd dat dez inltchlingenplichi ook geldt voor prodtA tenwelke dienen als vervangingsmiddel voortabak zooals kunst dek kunst omblsd surrogaat binnengoed enz 2134 liOUTEN SPEEI GOEDEBRN 3e Gemachtigde voor de Prijzen maakt bekend dal legen overtredingen van het Uilvoering voorschrift van het Prljsvormlngsbesluil 1941 waarbij fabrikanten van houten peelgoedeien Formulieren voor deze opgave zljn op aanvrage kosteloos verkrijgbaar 2127 MAXIMIIMPRUZEN VOOR MANDARUNEK EN SINAASAPPELEN Gelet op artikel 5 IM 1 van de Prijzenbeschikking versche zuidvruchten 1941 maakt de Gemachtigde voor de Prijzen het volgende bekend Sinaasappels 74 p 160 kl 84 50 p IM kg O 101 2 p lOOgr De maximumverkaoppr zen voor mandarijnen en sinaa Ma zbn vanaf beden vastgesteld als Mandarijnen Voor importeurs ƒ 0i30 p 100 kg Voor groothandelaren 107 p 100 kg Voor kleinhandelaren O 13V p 100 grDe con urrtr tenprijF mag op V2 cent naarboven worden afgerond ITVl INLEVrKING Z AAILIIWNEN Zaallupmen moeten door de telers wordfr irgeleverd bij de Pica Verkoop aan handtaren of andere telej 3 is verboden Het bod geldt niet voor oripineeïe door N A K Ie ve de gekeurde zaaiIupmen 21W Hoofdredacteur J G We vsters Kulterüam Chefredacleur voor Gouda en OmstrekenF Tieler Gouda Verantwoordelijk voor doadvertenties U Akkersdilk Rotterdam L ltgeefsler N V Bollerdamscb Nieusvsb ad Rotterdsip K 7IJ NI Hi ween ken jwr vtlv Het BE Het thur del punten 1 oogenbll diagen mede uitgebrdj Het verken ken t KANTOORLOKAAL In Gouda wordt gevraagd een Kantoorlokaliteit voor klein rustig kantoor Telefoonaansluiting noodzakelijk Brieven onder no G 1450 Bureau van dit blad Gevraagd nat Burgarmeiaie voor de huishouding voor dag of dag en nacht In klein eenvoudig gezin met huiselijk verkeer P O G van EIjk Kleiweg 10 Oouda OUTEN EMMERS Gevraagd DAGDIENSTBOOE zeifst kunn werken Zondags vrij Hoog loon Hulp van werkster Akkersdijk Gouwe 152 Gouda Uit voorraad kunnra wij nog leveren Prima houten IMMfilS v v 3 ijzeren banden en dito hengsel iiitwendiW gesillicateerd Opschikt voor huisliouding be ff Insteinngen fabrieken enz W Pt s pet stokt 2 60 Betaling rembours Minimum afname 12 stuks Wagonladingen reductie franco HANDELSONDERNEMING FRANS BUITEI AAR VLAARDINGEN PARKWiG 66 Telefoon 3973 Postbus 34 De Kl ElNTJES ru6nefe ordt opgenomen nlntdagi Dvudcrdjis en ZaUrdact Xarlet Betrekking advertenties 1 13 woorden 0 23 elke 4 woorden meerƒ11 09 Ander advertenties 1 12 woorden 0 26 elke 4 woordenmeer 0 10 alles bij vooruijbetallng Advertenties onder nununieraan het bureau 10 cent verhooging BcwUsnun ïnera 5 cent extraOpname op een bepaalden dag kan niet wotden gegarandeerderleveB knaiien werden afgehaald eiken werlüUc v t 6X uur Zaterdags alleen van 9 12 3e nor FLINK DABMEISJE gevraagd en WERKSTER Oude Mannehiiis Spjeringstr 2 Wie kan a Echt aan een of gedeelte van woning Br no G 1434 bur v d blad Wegens hnweliik der tegenwoordige nette flinke OICNBTBOOB gevraagd Van der Jagt Hoogstraat 15 6nr iliill liiiiiiistMi wegens huwelijk der tegenwoordige Mevr vaa As Or Floriswfg 103 AdvertentlAn Geboren een Zoon genaamd KEESJE J VAN BUREN E VAN BUREN V d Koolwijk Gouda Markt 75 a Maart 1943 Tot onza dlepa droefheid verleed heden lacht en kabn voorzien van da H H Sacramenten der Stervenden anae Innlggallefde Moeder Behuwd en Grootmoeder Mevrouw de Weduwe CATRARINA VOLLMEBS eb Schulta In den ouderdosn van 78 Jaar Rotterdam H VOLLMKRS M M VOLLMSRS Vrlldag Gouda A DE JONG VoUmen G B A DE JONG m Kleinkinderen aoD la 1 Maart 1 43 WUditraat M Rozenkransgebed Dinsdag Woensdag en Donderdag avond half zeven In da Kerk aan daa Kleiweg De H H Uitvaartdiensten tullen gehotiden wofden In da Parochiekerk van O L V Hemelvaart Klelwaf Donderdag 4 Maail te 7 90 en 8 uur de Stille B Missen en ta 1 90 uur de feiongen H Mis van Requiem waarna da begrafenis op het RJC Kerkhof Vertrek vaa het sterfhuis te IIJO uur Eenige en algemeene Kennisgeving Heden overleed te Amersfoort In de stichting Zon en Schild onze beste Vader Behuwd huwden Grootvader de Heer JOHANNES CORNBLIS SIBBE8 Weduwnaar van Mevr Johanna Prancina de Jong tn den ouderdom van niUn 85 jaar Uit aller naam J C SIBBES Gouda 1 Maart 1943 Van Swietenstraat 9 Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag 4 Maart op de Alg Begraafplaats te Gouda i 12 45 tniT Vertrek vanuit de rouwkamer Blauwstraat 19 plm 12 15 uur DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank aan d Directie van de Coóp lieasproducenten vereeniging voor hun blijk van medeleven en hulp en het personeel voor hun vriendschap betoond tijdens de ziekte en het overlijden van onzen geliefden Man en Vader den Heer JAN REVET Bevraagd nat Dagmalsio voor halve dagen of een Werkster voor een paar dagen per week Hoog loon N C Smit s Gravenweg 186 Nleuwerkerk a d IJssel Wie hHft Vm NseMkbaar voor 6 personen en is bereid deze goed te verzorgen tenn ƒ 38t per maand Br o O 1437 Bureau v d blA Tevens onzen dank aan den WelEd geleerden Heer H A M Eijkman de Zusters van het Oiaconessenhuls De Wijk en in bet bijzonder aan de Zusters Ida en Ans voor hun zorgvolle behandeling en liefdevolle verpleging tijdens de ziekte aan onzen innig geliefden Man en Vader bewezen UU aller naam C REVET van Dam Gouda Februari 1943 Vest 80 Te huur of te koop gevraagd ZOHEIIIIlflSJE o grond waarop dit gezet mag worden Aanbiedingen BuHtveld Dubbele Buurt 7 OORLAS Gouwe 16 vraagt nette eerlijke Jongen voor magazijn en loopwerk Leeftijd 15 17 jaar Ooed salaris GORDIJNEN kunnen voorloopig niet behandeld worden fö FlIliKE ei IISTBOeE gtvraagd VAN SWIETENSTRAAT 26 in Souda in Brttds Omgnbig lezen eiken avond DE Goudsche Courant 1 a Echtpaar heli BOVENHUIS lar helpen Abonnementsprys In douda per kwartaal ƒ 2 36 per maand ƒ 0 78 per week ƒ 0 18 buiten Gouda ƒ 0 19 per week Post ahont ƒ 3 31 per kwartaal Advertentie tarief vastgesteld 3Ö Maart 1942 Gewgne advertentiën ï 158 mm ƒ 1 31 elke mm meer ƒ 0 08 Ingezonden HededeeUngen tusschen den tekst 1 9 mm ƒ 1 83 eUte mm me t 0 20 Bg overeenkomst van 750 en meer nmi gereduceerde prijzen Tarief op aanvrage aan het bureau Markt 31 Gouda iVbg altijd heerl k broal ilSCUITS Zeker dat zijn zei Maat als wij weel ruimer in de grondstoffen zitten din zult U pas iets bizondets proeven Ai vertentiën in andere bladen worden jipi er eenige prijsverhooglng door onze ADVERTENTIBAFOEELINQ geplaatst Bi opgaven voor meerdere bladen Is één tekst voldoende INZENDING verzocht AAN ONS BUREAU MARK1 31 GOUDA Een Jongen gevraagd bij Slagerij A VAN LEEUWEN GOUWE 7 GOUDA TEKOOP een nikkelen Etalage standaard met 3 glasplaten en dito draaibare gordijnroeden met staanders f 75 Een eiken loonbankkaslje met glas in deksel 75 X AO cm en glazen toonbankkast 80 cm hoog 50 cm in t vierkant samen ƒ 55 Te bevr K KKOUK B 80 Berkenwoiide Telef 234 Twee dames zoeken hfiawerk Onverschillig wat Br no 6506 bur v d blad Te koop aangeb 1 p blauwe damespumps suède h h m 38 pr ƒ 10 z g a n rijwiellamp met dynamo ƒ S Voorbergen Erasmusstr 15 Te huur m centrum 1 em litsiaapkamer met kook enstookgelegenheid z pension Brieven onder no 6510 bur van dit bl d Een koatgancer gevraagd m een net klein gezin geen beroeps met huisel verkeer Br no 6511 bur v d blad Heer zoekt kamer met volledig pensiod Br no 6560 bureau van dit blad Ie Goudsche KnnststopiMige IJsselIaan 84 herstelt alle schade aan Uw kleeding zooals mot brand enz Spoedorders binnen 24 uur Te koop gevraagd een paar Voetbalschoentjcs mast 30 A J Multem Burg prandstraat Q 39 Moordrecht Uutt mU Uw distrftnUebeschelden halen Verl IJsselIaan 171 Gevraagd FUNKE WEKKSTER voor Vrijdagmiddag E Martenssingel 89 i ALTHE neemt bontve en weer aan Palthe Kleiweg 65 üEVRAAGü door particulier TUINDER tgroentenkweekcr liefti bekend met Kaswerk Boven O jaar Brieven onder No O 1442 Bureau v d blad Aankomend Kantoorbediende jjtvraagd Brieven onder No O 1440 Bureau van dit blad Te huur gevraagd gemeubileerde Zit en Sba kamer met gebruik van keuken Rr no G 1431 bur v d hl Wie wil een MOOIE POESr pende Kade 118 Gevraagd een TUINDEKSKNECBT Arie Kraan Voorwillens 107 Te koop div foto ben h w o pi camera 9 X 13 50 3 bloemtafeltjes 12 50 aquaniim met tafeltje enluchlketel ƒ 25 De Weger IJsselIaan 128 fRIMA VAKMAN zoowél groentekweeker als bloemist b z a voor aanleg of ohderh van groente en bloementuin alsmede onderr geven Janus Edelman Wijk D 45 Tempel Reeuwijk GEVR FUNK MEISJE in klein gezin voor heele of halve dagen Mevrouw de Jong Burg Martenssingel 7 TE KOOP één persodUs ledikant matrassen en bed voor ƒ 50 en 6 eiken stoelen voor ƒ 20 bij F V Hofwegen Pr Hendrikstr 115 Gouda MEISJE voor halve dagen of WERKSTER twee ochtenden per week gevraagd Burgvlietkade 34 Te koop een viool ƒ 50 en n gashaardje ƒ 15 J S Smit J V Henegouwenstraat 10 Gouda Zondags niet WIE RDILT damesmolières maat 39 voor maat 38 Westerkade 36 na 7 uur Te koop een moderne eiken salon en radiotafel geheel meuw ƒ 30 en ƒ 20 Revet v Mlddellantstraat 7 Aanleg en onderhoud van tuinen en spitwerk W Tombergstraat 38 J J Rijnhout Te koop gevraagd goed jongenspakje leeftijd 6 jaar J Kamperman Westerkade 36 WERKSTER GEVRAAGD 1 of 2 morgens per week Sophiastraat 14 Te koop meisjesmanteltje en bijpassend hoedje leeftijd 12 jaar 10 en jongensjasje petje en broekje 4 jaar ƒ 10 en babycape ƒ 7 50 Bleijker IJsselIaan 231 GEVRAAGD NET MEISJE voor dag en nacht leeftijd 16 jaar Adres Koekoekstraat no 65 Gouda Te koop donkerbl zomerswagger kleine m 42 ƒ 30 Vos Pr Hendnkstraat 77 Te koop nienwe kinderbox prijs ƒ 10 Koetsier Genestetstraat 7 Gevraagd een flinke Dienstbode tot 5 uur boven de 18 jaar Aanm Krugerlaan 73 Te koop gevraagd EEN BEDZAK G Koole Winterdijk 6 Gevraagd een fHiik meisje 14 16 j voor leerlingcon fectiestrijkster Kinderkleeding atelier Roozendaal 13 Gouda Te koop n euw o aigamituur ƒ 14 10 profielsthaven ƒ 10 A V 4 Berg Weth Veiiieweg H Te koop een gegoten fèrnuii merk Godin bij J v t Hvil W Tombergstraat 25 Gouda PriSs ƒ 55 Te koop ilevraagd een net onderhouden kinderwagen Billijken prijs IJssellakn 235 Blom Te ruilen 1 p z g a n gummilaarzen vppr werkschoenen en 1 haard te koop ƒ 25 A de Keize Vogelenzang 24 Levert vroegtijdig uw be elbon voor pdotaardappclen m bij W Verboom Kerkijan O 34 Moordrecht Agent Jonkers Zaaden Pootaardappelenhandel Kinderdijk Te koop 1 aken liberty loelzonder kussens ƒ 15 1 eiken theekast ƒ 2i 1 eiken gan£zuil ƒ 5 1 kamerscherm 5 1 poppenwagen met inhmid ƒ 7 50 1 p meisjessch m 3 ƒ 10 Swaan Vossenbiirthkade 31 Te koop DRACHTIGE GEIT Vierde Kade 76 Te koop 2 eiken anrifauteml met leer bekleed ƒ 20 Jongkoen O d Beompii Voor direct xlt slaapkamef te huur met volledig P i slon Telefoon aanwezfR Bothastraat 24 Te huur PAKHUIS Te bevragen Westhaven 38 TE KOOP kachel salamander model e5 cm hooB i pnma slaat V 35 H KoIster liBoelekade 0 Btorv l en ontff YersUU t fl t Uit s nuuf Ja iVi Vni V M