Goudsche Courant, woensdag 3 maart 1943

ijeis viui verZproducten vuor obdrachttn v vttail bc ang de daartoe bestemde aan 7 fo ri uU ren V 127 m V 128 onjuist t vgUedig invullen Daarom wordt nt n rnd rt de aandacht van bel nslu bbend n biaclit dat de aanvragen wettelijk ve riuS ijn de annviaagformuliereu nauwkeuj naar waarheid in te vullen Niet nak ning van deze vcrpUchtixig iü htrafbaar up grohl van het economisch sanctle jcs uit 1941 ter wijl mtn bovendien het gevaar loopi p verfproducten meer toegewezen te kiijy ti TOEWU INGEN VAM ZAAIPELLVRUCHTEN Handelaren In aaipeulvruchten dienen d gedurerde het tijdvak an 4 tot en et i Maart IM43 van hun klanttn 01 ani 1 bon nen algemeen 511 gedurende de pf nod van 18 tot en met 19 Maart 1943 bij de pida s lijke disinbuliediensttn in ie levtn n t verkrÜKing van toewijzingen De diensttr mi len toewijzingen vooi peulvruchtin uitit kin waarvan de Jmkerbovenhoek is verwijdtrd Agenten van handelaren ditntn de doo hen omvangen bonntn n et de j t van r en ad essen enz van hen dte de bonnen 1 ripu inleverden ten spoedigste na 13 Maart 1943 aan hun handelaren toe te zendin De handelaren dienen de bonnen ah r r deze in te leveren op oppltfkveUen te plakktn welke bu de plaatselijke di tributs dienaltn verkrijgbaar zijn InleveimK m Icchls geschleren in veelvouden van 10 tuksDe bonnen d t zij eventueel overhoude da zijn dus maximaal negen stuks dienu zijtezamen met de van de distributiedien tenontvangen toewijzingen voor peulvrucht nzoo spoedig mogellj op te zenden aan deProvincialft Inkoopcentrale voor Akkerb vprducten welke deze toew zmgen tn Ikxi nen uiterlijk 22 Maart 1913 in haar be it 1 oethebben 1390 HET VERSTREKKEN VAN POOTGOED A N VOÏ K9TUINDER8 De Voedselcommissans voor Zuid Holland maakt bekend dat de F BH van Dikric 12H voor het verstrekken van pootaifdTpptien aan volkstuinders gevestigd m de gemofi ten in district 12 zitdage 1 7al houden op ilondcrdag 4 Maart en Kadien zullen de Bestellsonnen kunnenworden afgehaaid aan het k ntoor Van denPBH Piasweg 8 W dlnxveen en wel da elijks van 9 IJ uur 39J VERPLAATSING P B H KANTOOR DISTRICT 12 De VoedseJcommissaris voor Zuid Holland maakt den In dwtrlet 12 georganiseerden woonachtig m de gemeenten Boskoop Waddinx een Reeuwijk en Gouda bekend datmet Ingang van 1 Maart tot Plaatseltik Bureauhouder voor dit district werd benoemdde Heer JFHtJkoop Het PBH kantoor werd met Ingan vandei elfden datum verplaatst van RaadhuitrwegE 89a te Reeuwijk naar Plarweg 8 te Waddbuveen Telefoor No 271 39S SflM Wi a t liin stroom nlot xulaig U xlt woldrq ia d duisternit VOETBAD Ned Voetbalbond bbaWa VOOR ZONDAG Xamploaniehap van Nederland Enaiiedè reUcnoord JVlllem n Hecrcsvcen Dlitrlct I Ie klaaae besliulnowedttrnd ckrate piaati Hennes DVS ADO terrein f Uenodrd Dlatrict n BorgeMijke Gerardina Elisa en G E v d Dool Loop der bevoï ing Ingekomen Toont u een waarachtig Nederlander UeMt U MH Mi dt WaSca bet Ugioca at kct WacbttMtalioa ia Nedcrlaod Asnmi BOian waarm atQm op de borst vut xtt aal AbdQaüroop de aWaï Aaan loakoman ea borat ca keel venadi en k yfMM au kM gltaf ktwMkiUs utkaM AKKBR S ABDUSIROOP Hoestsiroop Bü smokkelen betrapt OEHEme BEKOPLAATS IN DE BEDSTEDE Araiitenaireii van den centralen con Iriiledieiwt hebban op het station ver ithiUende personen wegens smokkelen aan eiiouden De 29 arige hotelbediende J G A utt Wassenaar had 108 ueren tiij zich de Ifl jarige koopman J C V d B uit Den Haa vervoerde tien coupon damesstof en vijftien knotten brcMjaren de 44 jarige M K uit Schoonhoven vier tarwetoroödei en d 23 ari e A M te Waddmxveeïi 3 kg tarwd locm Een en ander was in den r irten handel gekocht of geruild De veiBchiUende artikelen zijn in beaiag genomen Te Stolwukeralui werden in een beateJauto aan ifen drie faaimnen van tezamen 50 1C G en 20 K G vet van interieurs kwaliteit De vervoer der waren de poelier M B te Riotterdam en de zuivelkoopman J W G te Bentliulzen De poelier had ook nog zestig kaacen roeikibonnen bu vii Allei was veel te duur gekocht te Lopik door bemiddeling van den bakker G K te Willig Langerak bjj wien ttvuia nog een k g Belguchc iha in beaiag genomen werd De aanhouding van den iS jengen veehoudfT J P te Stolwyk die 1M K G bot r m een tasch op zyn fiets vervoerde leidde tot een huiszoekinc bU den betrokkene waarby m een geheinw bergplaata in een bedrted e 20 K G boter en een kaa een n ander frauduleus ftuwiakt en 60 liter zurende tnW voor het clandestien bereidt van boter werden in beslag genomen JPolitierechter te Rotterdam SHERLOCK HOLMES IN GOUDA Op een NovembeTdag betradien fweeJomiKemainineii den winkel der fiima TZaal t Goudu Zy vroegen naar eenartikel waarvoor dip juffrouw zichevm adiLtr den wjikel nopst begevenVan diat moment hadtitm zy gebni ikgfTimakt drie doozen met bombojis te telen en daarmede het h zoapad te kiereTi I De juffrouw waarschuwde de pol ie die vernemende dat het vreemde oniHeliui waren geweest zich onmid dicllyk najir het station begaf waar zy nog juist by tyd de hand kon leggen op twee Scih ledammers J P en C H genaamd in het bezit van dnic dooBCTi bonbons De hcercn werden meegenomen en door de wmkeljuffrojiw hei ndr Voor den rechter eirkcjiden 7y den dicfstaK die zy voren hadden beraamd Daee Jtm emannen hadden zich den laaitsten üjd hoofdzakelijk toe kpd op wmkeldiefetaillen Zy hebben ook een vorvolgirg te wachten wegene BohoenendTetetffll Met het oog op deze straf vwrdexde heit OM teigen elk ƒ 20 boete of 10 keen bcchten Heit VonniB luidde conform den easdi Uitspraken Kanton gerecht Verooi dMM lUn wc u olct tooncn v tt het pcraoanabewlji G 1 I tt Gouda liildh AMvuVte WuMliUTMn J 1 d J C Ttn W te Gouda ƒ 1 w tjich rtldrn m t en niet afgnchermde brandrnda koplamp Z S te Gouda tif ld h niM b el tot vcmMUtng van het Inbnlaggnomenc K O t HeeuwIJk Ut ld h ten verkoop voorhanden hebben van i ielk net en te laafr vetfehaMe H A van der M te Obuda 179 a W d h HA van D te Waddinxveen ISO a 79 d h londer verirunninc gesloten houden van e wJnkel G de R te Gouda ƒ e i S d h londer achrifleltjke vermumlnf meren van aehepen T J M te Bacwoutawaarder 1 a d h uit baldadlKheld onoteken van carbidgaa op openbare wegen L van V te Waddinxveen ƒ 10 a Z w tjch W H te Waddlnxv en S 1 w tjch uit baldadlKheld uittrekken vaii paaltjes langs den openbaren weg W O te Bergambaeht 4alwtach FHte BerR mbacht 4 a 1 w tach J van der V te Polabroek t 1 w tjch uit baldadigheid anireken van helninglatter J van der V te Polabroek ƒ 4 a 1 w t di I uit baldadigheid vertellen van een gaage Mrator D K t Hoerkapelle ƒ 4 s d h O de G te Moerkapèlle 4 l t d h na U uur wrblUmn In een café terwijl HJ den leeftijd van I J niet had bereikt T H R te Bnekoop t 1 w tsch overtreding van de leerpUehtwel M de O te Woerden ka 3d h rooken in een cA b niet rooken van de Ned Spoorwegen F K to s Gravenhage IV 1 1 d h onbeheerd laten staan van een rijwiel G den T leNleu erkeik a d IJssel S 2d h wateren bulten de openbare waterbaklaen J K te Gouda t t ld h relten ronder geldig plaatsbewUa J I V B te Graxenhage s 2d In gevaar brengen van het algemeen verkeer W de J te Haastrecht MO d h W E te Nieuwerkerk a d IJsael f 19 a d h R den H te Nieuwerkerk a d IJaeel a 2 d h rijden met carrier londer goede voor en achetrverHchting G L te Gouda 4 a d h en 3 a ld h rUden met een rUwlel zonder bel R C B te ReeuwUk Ml t d h rijden met een rtjwiel londer goede voorverllrhtlng G den T te Nieuwerkerk a d Uaael Ma 2d h rUden met een rttwiel zonder goede acJv terverllchllng P M den H D te Zevenhuizen ri a 1 d h M den H te Zevenhuiren fit ld h rUdcn met een rijwiel zonder goede vooren aehlerverUchfln Kr van B te Brmkoop M 2dhen 29aildh GA van Z Ie Gouda Ma 28 k en 2 9 a ld h ie klaaae B 4e klaaae C dinxveen Am Reserve 2e DHC in HW II nlngen U irvs H Reserve 2e klasse SparU ni De M mpla ONA ven Goudcrak Wade SV ADO III HBS II dulck n Scheve rmes DVS ID Feyenoord rV Nepiunu III ADO IV Rï III SW Hl Reserve 2e klasse C Gouda II CW H CDS n Excelsior III HFC II Fetjenoord III Xerxe III Emma H Reserve 3e klasse H GSV II VOC II ONA in NeplunUB IV RFC IV Oljnmpia U Schoonhoven II Sparta IV den iIlHrter Vooreompctitle om den Kedetlaadadiaa Voetbal groep E UVS HBS VUC Gouda groep H Cromvllet LFC WP VOGEL groep X GSV Moordrecht SlolwIJk Haaatreeht PROGKAIIIIA 14 MAART Het programma voor 14 Maart vermeklt de volgende compeüüewedutrijden Ammerstolsche SV Moordrecht Waddinxveen Oudewater Stolwijk Bodegravenj SW JU Gouda m ONA UI Oltmpai II Schoonhoven II GSV II Bet bckerprogramina la nog niet bekend WATERPOLO Gouwe kampioen in wintercompetitie OOK GZ C DAME8 BBRSTE Voor de wiatcroompetUie vaji den Zwemkrlng Gouda werden gisteravond In het Sp Mdersbad gespeeld de wedstrijden S Z en P C Gouwe 1 2 en S Z en P C n B Z C 2 2 Door deze overwinning op de Schoonhovenaciie medecandidaten heeft De Gouwe uit Waddinxveen ongeslagen het kampioenschap van de Ie klasse l ehaald In de dameaafdeellnf werd vorige weck GZ C kampioen Het programma voor a Dinsdag uidt Boskoop Bodegraven BoskoopH A C II Bodegraven II BZC HOCKEY G MJLC R B C 2 Om beurten een voorspronK In erai forschen Weinig fraaien wed Ud was voor de rust de thuisclub iets sterker In de tweede helft hadden de gasten na een wyziging m huif opstelling een klem overwicht Een van de eerste Goudsche aanvallen besloot midvoor van Wingerden met een onhoudbaar schot 1 0 De Gouwenaars bleven anvallerl maar zonder verder resultaat Na de hervatting had R B C ort na elk r tweemaal succes Uit snelle aan vallen o er den rechtervleugel 1 2 Het spel bleef snel en afwisselend waarby aan weerszyden opgelegde kansen gemist werden Tenslotte zorg de invaller Catz voor den gelykmalcer 22 GJM ac dames ZmoWUCK Dl 2 0 Een verdiende lege De Goudsche dames hebben verdiend gewonnen De voorhoede demonstreer de een mooi open pel dat vele kansen bood Door snelle aanvallen afwisse lend over de beide vleugels geleid werd het Tjeidsche doel vele malen ernstig m gevaar gebracht Zuidwyck hield het aanvalstempo te laag zoodat het de Goudsche achter+ioede gemakkelyk viel telkens tydig in te grypen De eerste aanvallen van de thuisclub hieven door onzuiver schieten zonder resultaat Daarna doelpuntte de mid voor mej Van Eyk na een schermutse Img voor het Leidsche doel 1 O Even later volgde een fraaie doelpunt van de Imksbmnen n ej Bickneseii 2 0 Na de rust vertoonde de ttnjd hetzelfde aspect Gedoelpunt wer er niet meer BANDBAL TIKES KLOPT DB LBIDBM Daniea verloran er van Dat Vlrcs het tot een overwinning kon brengen op de lefderi uit haar atdeeHng Dynamo U Bdam had lü hootd akelijk te danken aan doortastendheid en goed volhouden en het uitnemende werk van doelman Bos Door twee goede doelpunten van Vervoort waa he met rust 2 1 m welken sland geen verandering meer kwam Vires II speelde te R dam tegen Mlherva IIeen wedstr d waarin het aan spanning nietheeft ontbroken daar ieder der partiien ora beurten een voorsprong hadden tot daleenige minuten voor het einde by een ster opdringen Vires gelUk maakte 4 4 Ochier was de doelman een vani de beiWirlz maakte 4én en Lugthart iMepunten Het dames elftal speelde thuis tegen de leiders Dynamo II Rdam en boeltte met de rust een 1 O voorsprong door een doelpunt van meJ v d Berg In de tweede helft bleek Dynamo te sterk dat ten slotte met 2 1 won PLAATSELIJK NIEUWS ERG ACHT Geboren van H BotteiJ StflWf k A 44 C Gouderak B 94 Tidemanstr A R Deilen vai Verboom en gjKin L Both vanli 6Ï Vertrokkenlt dAjong naar Alphen ad Ryn VonSelsti t 28 P Joustra naar Rotterdam Öllemkweekersstraat 65a E L Zuidbcrg naar Heerlen Saroliastraat 32 Rijkspostspaarbajtk In ebruari werd by de RyksAstspaarbftnk ingelegd f 22661 97 len terugbetaald ƒ 2099 88 Bekneld geraakt De timmerman J Kleyn had hetiongeluk m de werkplaats van zyn vader met zyn linkerarm tusschen eenjvlakbank terecht te komen Het lichaj nsdeel werd ernstig verwond De gewande is naar een ziekenhuis m Gouda rvoerd Claxons in dM u Nu d torenklok is j4tg on heeft Bergambacht danlJrirde vmdmgrykheid van een paar ingezetenen een nieuw soort tydsignaal gekiegm De tyd wordit nu aangegeven door twee autoclaxotu die m den toren ziin geplaatst en qj vernuftige wijze verbinding staan met bet iorenuurwerk In plaats van slagen van de klok klinkt nu het getoeter van de Iplaxons Volkataintjes I De door de gemeente B rgamfticht beschikbaar gestelde volkstumtjcs ten getale van 59 zyn alle uitgegeven BOSKOOF Beroepen On oudplaatsgenootds J Blauw Gereflpredikant te Balktati Avereest wtving een beroepnaar Delfzyl fi Benooning Vdneer A P van Nes alhier u hffomid tot Voorzitter van het edrhnba voor sierteeltproducten L Opgewonden M K lut Boskoop was op 4 Augustus opgewonden wéést en dat leverde aan J iMi Jdelkoop een klap in dians B schop tegen z n ba oJ 1 genoqta van het ripchtol van langs en werd gezidct verwpnd Di Haalben politierechter en agen gevangemsstraf rekening houdend dat de endere parti ook wel een beetje schuld had De rechter legde de gevraagde straf qii BAASTRECBT Burgerlijke stand Geboren Oor nelia zoon van J Heuveiman en ven E Nomen LucKt Adrnna WiUielmiiiB doclïter van J B Hoqa en van D A Htilsbosch Hiendnkui Comelts jjbon van M Pulten ep voit H Feenetra Alod Johanna AdIniMi dkKtvter van A C die V en i veÉf4 4iL J Ketnp Franciscus iKMim Jféqt van G Rietveld en van CS y éhmogaKrü GerT li zoon veii de Pwf en van £ Ondertrouwd D ESieerame 25 j te Woneeradeel en A van den Hoek 24 j Overleden G van D ni 72 j wed van J de Korte Loop der bevolking Vemsokken A de Lange naai Oudewater J A de Lange naar Utrecht J SnTuts naar Schal k wyk G M Goudia A D Hehkeni venhage E A Ma broek A van a d Ryn C Hotnltoop sterdam P J dam N A é A Kabel naar Biaar s Gra Ifr naar Benine naar Alphen ler naar naar Ani ir Ameter Sïge naar Amsterdam A J lederend naai Bnelle G A Vmik naar Oudiewater J A van Zuylen naar Vu ht J Branieig naar Aroen er Velden G de Voe naar Waddmxveen Gevectigd G J M Speikman uit Voarbuirg A van den Hoek uit sGra venhaigei Kerkelijke ootvanger Cp diens verzoek IS aan dbn heer AtSdr Bakker eervol én slBg verle Ki 1 = t anger der Ned Her Kerk ondeT daiikbe tuiigmig voor d bcwezem daens fen Tot kerkelyk CTvtifain pr is b w rd de heer W Brouwer die Konjig a iioer NIEUWERKERK A Ö IJSSEL Burgerlijke stand Geboren Neeltje d van H vanjVlael en D Veirstoep Bastiaarutje Jannatje d van C Roeen boom en G Reyra Overledan D ermaaiti 74 j wejl vam H Boon Loop der bcvelking Ingekomen R A van Hot R gdnjk 39 van Rotterdöm Kralwigsctfe weg 306 DA Rioner s Gravenweg 210 van Mooc drecht R 8 Het Groene Krkis De heer A Dyksman Cr he t bedankt aJe pcn mngmeeeter vao Het Groene Kruis In zyn plaats ia gekocen de beer J Sterk REEirVUK Werkloosbeid Aigel week stonden by de plaatselijke tbeidsbemiddelmg ingeschreven acht kzoekenden tegen zeven in de vorige vfeek WOiRTBBiHCHTEN VBEmIRHT KOTTEIIDAM Op 1 Maart sierden aangevoerd 1233 dierenwaarvan 19 paarden I veulen 11 schapen 600 runderen aanuchtere kalveren 15 graskalveren 54 biggelKen 498 bokken en geitenPrijren per sluk mMkkoeien I 1150 100 80Okolfkoeien IJOO 750 varekoelen I 775 75 575 vaarzen 750 670 475 pinken ƒ 875 475 375 De aanvoer van rhelk en kalfkoeien was Iets kleiner met stilftn handel en Iels hoogere prijzen Varekoelen aanvoer matig met stroeven handel en sltigcnde prijzen Vaarzen en pinken aanvoer kort met matigen handel en Iets hooger In prijs OFFICIEELE MEDEDEELINGEN Bericht No 159 PMH7EN ZOMLRZAAIGKANEN De Géiuichtigde voor de Prijzen maakt bekend Kt voor de lomerzaalgranen de volgende prijzen per 100 kg z Jn vaü gesteld A Door den NAK Eoedfcekeurde zomer granen Oogst 1942 Telersprijs ongeschoond Zomer Zomer Zomer Haver Mals tarwe gerst j rogge Eerste nabouw 1 MM 15 M 13 ƒ 1 Tweede + oudere rabouw 15 50 HIO 14 75 IJ 50 17 50 Telersprijs gescbooitd en geplombeerd Origineel 19 30 17 50 y 19 20 ƒ 1 50 29 75 Eerste nabouw 18 30 16 50 18 20 15 50 ƒ 2 75 Tweede + oudere nabouw 17 80 ƒ 18 17 70 15 I 27 50 VerbmilterspriJs Origineel ƒ 28 lUli IK 90 ƒ 2320 ƒ 3780 Eerste nabouw ƒ 21 19 15 ƒ 20JO ƒ 18 20 ƒ 31 60 Tweede + oudere nabouw 2050 laOS ƒ 2040 17 70 30 40 Bij maïs bedragen de prijzen per 100 kg bij afname van hoeveelheden tol 25 kg Origi Evste Tweedeneel nabouw + puderenabouw 10 t m 25 kg ƒ 45 ƒ 38 ƒ 35 1 10 51 43 41 1 kg en minder 5849 47 B Niet door den N A K te velde gek£j rae omergrmnen Oogst 1942 Telersprijs ongesetfoondZomerrogge ƒ 14 40 Mais 18 80 eiersprtii gMchsond en gepomUeeidZomerrogge ƒ IT 20 lUit M Beticht no Ut PUJZCN GKOCN £ ERWTIV VOOB ZAAIDOEI EINDEN De Gemachtigde vojr de 1 i ren maakt bekend dat vAor door den N A K te velde goedgekeurdei groene crwteif Voor zaaldoeleinden de volgende pryzen per 100 kg zyn vastgefeteld Oogst IMa 1 Ortd Ie na 3e en zwel bou oudere nabouw TelcrsprUs Onjïeschoon 18 70 17 70 geschoond en geprontbeerd ƒ M 33 79 XI 80 Verbruiketeprtjs 33 75 39 50 M 29 Dy verkoop van kleine hoeveelheden mo gen de verbrulkersprljren op de volgende wyze verhoogd wordfen Vm kl M 1 P verpakking BoVena aiule prezen lyn max imum prIjzen mjpt uitzondering van den telersprjjs voor orimneel Teler PHit lyUi l Tertii er er n TUt Dit is een minimum prijs De kweeker Is ve T3licht aan zij vwmeerderaara teïimlnet bovenstaand mü im mprljzen uit t betalen TelcrsprUxen De maxlnuutn telersprjjs voor ongeschoond zaSd word verminderd met f 0 per 100 kg voor ieder percentage uHschoonsel d t de partij meef bevnt dein 25 Levermgivoorw aarden Deze iijn dezelfde als die welke reeds gepubliceerd U voor de winterzaaigranen penberidit No 162 BZP dd 17 Oct IMZ HaiHlel van boer tot bo r Deze kan plaats vinden n et In achtnermng van de reeds In den zaalti drep inR bekend i enuakte voorwaarden Het benoodiRde Z T vervoerbewtj wordt door den P B H af e geven na Inontvaniratname van een heffing ad ƒ 0 75 per 100 kg welke niet mag worden doorberekend De maxi mum verbruikersprij zen bedragen 24 25 en ƒ 23 r p voor eersten en tweeden nabouw Ptombckotten en bijdragen vwir het kweeker f iid Deze lron en ten Ia te van dergene die laat plombeefen APPBLEN VOOR DC 4EtGD In verbtf d met de beschlkbaarstetllng vanappelen v or personen beneden den leeftijdvan 21 Jaar rullen detaillisten m appelen In he tzg stadsgebied door de plaatselijke verdeehngskantoren van het bedrijfschap voorgroenten en fruit van appeler worden voorzien Zij dienen de van hun klanten ontvangen bonnen geplakt op opplakvellen voorZaterdafL S7 Maart 1 4S bij de plaatseUgkeverdeel in gskanto ren in te leveren 3377 AANVtfAGFN VERFPRODLCTEN Hel komt nog steeds voot dat 4 aanvra Verbnitkenpitls Boekweit la lO Zomertarwe J 20 Zomerrogge UM Haver iTlfMals BU mals bedraden de prOién by afnamevan hoevpetheden tut 25 kg 10 t m 25 kg 33 p 100 k 1 10 3S 1 kg en minder 45 BU de andere zomerzaalgranen mag de verbruikersprijs van hoeveelheden van 25 kg en minder verhoogd worden met 15 lacl vracht en papieren verpakking Dit geldt zoowel voor NA K gekeurde ais ongekeurde aomer granen Bovenstaande pryzen zijn maximum prUzen met uitzondering van den lelersprijs voor origineel TslertprIJs Origineel vermeerderaarspitis Dit is een minimumprijs De kweeker Is verplicht aan zyn vermeerderaars tenminste bovenstaande minimumprijzen uit te ï etalen TelersiTTiJs ongeschoond De ma timum telersprijs voor ongeschoondzaad WO dt verminderd met O 08 voor elkpercentage ultschoonsel dat de partij meerbevat dan het hieronder achter elke soq tgenoemde ultschoonselpercei age I Zomertarwe 20 Zomergerst 17 7 Zomerrogge 30 o Haver 25 Leveringsvoorwaarden Deze zijn dezelfde als die welke reeds gepubliceerd zltn voor de wlnterzanigranen persbericht No 1628 B Z P d d 19 October 1M3 Handel van boer tot boer Deze kan plaats vinden met Inachtneming van de reeds in de zaairaadregellng bekend geniaakte voorwaarden De heffing bedraagt ƒ 0 75 per lOO kg terwijl voor de niet te velde gekeurde zomertarwe haver en boek welt deze heffing op J 155 is bepaald te voldoen aan den P B H bij de Inontvangstname van het Z T vervoerbewys ï Maxlmumverbrulkerspryzen n Door den N A K te velde en op party goedgekeurd en geplombeerdIn Niet te velde gekeurd geplon beerdZomertarwe I II m 1ste nabouw f 19 75 2e en oudere nabouw 19 Zomertarwe 18 75 Zomcrgerst 1ste nabouw f 17 90 2e en oudere ntkhouw 17 40 Zomerrogge 1ste nabouw 19Jt9 2e en oudere nabouw 1915 Zooierrofge 18 65 Baver Ie nabouw 1 99 Se en oudere nabouw 16 45 Haver 1599 Mals late nabouw 30 35 2e en ouóém nabouw 2919 Mals 177S Boekweit 1889 Schouwliure Bioscoop Met grootc blijdschap geven wi kennii van de ge rte van onze Dochter TRIJNTJE 1 SOSEF C SOSEF Pronk Gouda 2 Maart 1943 Sophiastraat 76 OE BLOUW Getrouwd Mr K CORRY J A DE VRIES DANKBETUieiNG Hiermede betuigt ondeigeteèhende haar harteliiken da k aan haar clientele voor het haslr In de afgeloopen jaren geschonken vertiouwen Ml M C MANSCHOT L e Heer en Mevrouw Dh BLOUWde Vries danken mede namens wedcrzydsche famiTie voor de blijken van belangstelling v or en bq bun huwell k ondervonden Rossum Oeld 3 Maart 1943 Energie verspillen 1 zonder het te willen Nieuwe Haven 225 Drogisterij Crabeth vraagt NET MEISJE voor diverse winkelwerkzaam heden Aanmelden Crabethstraat 14 Van VltlJOAQ 5 I m MAANDAG 8 MAART Zonder dat U het will alleen omdal U niel bij Ivooftduiing aan zum ghe d dekt verspilt U gas len stroom I Hoe begrijpelijk deze gedachtelooze verspilling jrag zrjn U móét haar toch voorkomen I Ook U kuilt pronken IJssalon Italia vraagt SERVEUSE ongeveer 15 Maart Markt 65 Gouda I I IJs alon lt ia vraagt WERKSTCR v d morgenuren v 8 12 en avonds van 7 10 uur Markt 65 Uouda EKCNDMAKINO ZAAIPEULVRUCHTEN Lever thans bon 511 in voor Uw zaai peul vruchten D a iMl h Zaadwinkat Bleek singel 8 2 tel 3479 Goiidr AANOEBODEN een trainingspak X g4in rallMi yóot 1 of 2 goede pintalons en een tralningsblousc te ruilen voor een paar ifpykcs Alleen Donderdagavond van 7 tO uur P Hortesius A de Vischmarkt 9 met een ehorsaaaten vUlhoad door Uw ouden hoed die U al 10 0 lang gedragen hebt dat ge er eigen lyk niet meer mee voor den dag kunt komen te laten vervormen t el dus op zonder phouden Laat geen lamp en seconde te lang branden gebru k geen on loodtg sterke tampen waar zwakkere ook dienst kunnen doen laat de rad o nooit voor iets spelen laet de aansteeKvlam van rw geyser niet branden Denk vóórt urend zuinig met gas en eleclnciteil I or Marmto uil mindi i kiilenl I OMWISSEUHG LuiSTERYERGUNKINGEH IN MAART ZIJN AAN DE BEURT Maart E t m Es Maart Et t m Fra Maart Fre V m Ge Maart Gh l m Gre 10 AAaart Gn einde G De tutslerbijdrage 1942 groot I 11 moet geheel voldaan zijn e jbovendien Iwa Ier mijnen I 2 voor Januari en Februari 1943 In April zijn de letters H t m J aan de beurt f bH Maiion t Markt 70 Gouda I kantoor te dezer stede vraagt jongste Bedieiide goed kunnende typen Brieven onder no Q 1452 Bureau van B X a voor direct gevorderd KAPSTER Goed kunnende wasscben inkrullen en perma nenten Liefst Gouda Brieven No G 1464 bureau van dit blad dit blad Wegens huwelqk der tegenwoordige nette flinke MENSTBODEgevraagd VAN DER JAOT Hoogstraat IS Paralaeha lapUten ter overname gevr enkele kleine eneen groot tapijt van 2 3 ofgrooter tegen goeden prijs uitfl van particulieren H v d Weerdhof Onder de Beumkes 5 Vclp Old Haalt uit de Mossel wat er in zit Heuich er zit mier in de mottel don U denkt véél meer U deed het lot nu toe altijd zus maar het kon ook zoo Mosselai kunnen Qok op tal van andere mpnieren smakelijk klaargemaokt worden Het VOORLICHTINGSBUREAU VAN DEN VOEDINGSRAAD toont U dit op een öemonstRAtie met die gehouden wordt op j Vrijdag 5 Maart 1943 ifm 14 en 16 aar De demonstrafi wordt gehouden irt hetVeemarkt Restaurant Veemarkt Gouda TOEGANG VRIJ II Haalt meer uH da mosialen I Komt zian n roeven I COURANTENBEZORGER REEUWIJii Kunsthandel De ProtectOf Meent 124 Beursgebouw Rotterdam Permanente Extvsitie Nieuwe aanwinsten Voor een gedeelte van Reeuwijk Do en omgeving wordf ten spoadigite BEZORGER GEVRAAGD De bladen kuijnon ter plaatse afgehao worden t anmelden aan het Bureau Goudiche CoufO Markt 31 Gouda