Goudsche Courant, donderdag 4 maart 1943

nonderdag 4 Maart 1M3 Bureau Markt 31 Telefoon Ï745 Postrekenlns 48400 GOUDSCHE COlCAHT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prji 5 cent p er nummer suit Jaargang No 21181 Cbetradacttur I r TIETEB OiHida DUITSCH WEERMACHTSBERICHT Duitschè successen bij Isjoem ten N W van Charkof en Z W van Orel Rzjef ontruimd üpt opperbevel der Dmtsche weer macht maakt d d Woensdag bekend Dé vüand opnieuw aanvallen het brugffehoofd aan den Koeban ï oD de stelling aan de Miocs De Strijdt mee naast uw kameraden MeJdt U aan bij de Waffen SS het Leqioen oi bet Wacfatbatalion m Nederland FeaUlplatP J verklaarden ons bereid Vier soMaten de OhowandAge volgd waTen traden natJerby namen d e karabyn vtan den sctojder en presenteerden voor ona heit geweer met een correcitheid die geipejgiekie troepen hun niet aoiudcn verbe eren Toen wenikue de commandant or met hem miee te gaan en wy wandelden de dkxrpsstraat in op eenogen afstand door het geuaipemi geleide gevolgd 5i den beginne haoden wy het niet op d at militair gpljIÉBe begrepen maar spoediig kwamen WIJ tot de ervajrmg dat het een hooge ondersK heidmg was die ons ten deel viel Chowandra was heel spraaikaiaam en op onze vraag m welkie positie wy m CSiAidawar vufkoerdenv gaf hy met eewige verbazing ten amtwoonj diat w volkomen vrn waren om ie gaan en te staan waar v y wilden Niemand zou ons de mimsife v njlheidsbeperkiing oplagjen en als ona voorloopig verbllyf ons met beviel zou hij traohten een beter te vmden maar hy had dieze wonang voor ons uitgekozen omdat wy dan onder de OJ middel yke hoede stonden van Bengor duen wy reeds hadden eren kermen Misschien zou die begum andere maatregelen treffen maar daar kon hy met op vooruitloop pem Irtusschen zou hy m ieder gevel zorgen dait wij een bedionde kreeen die Engelsdi vipr tDnd maar dait had hy nieit zoo direc kunni doen omdiat er verschillende moeilijkheden aan veTbond n waircn daar er goed moest worden iiiitgefrien uit welke kas die persoon werd genomen Dit maatote ei een heel goedtTi mdiruk op ors maar saf fch te denken dait ors verblyf iin Chjidawar mogeliyk langer kon duren dan ons lief was Aan die vrec durfden wy echter geen v ng geven en onze genngiste toespeiirgen op de toekomst werden opzy g met d opmerk ng dat de begum m alles zou beslissen Wordt vervolgKi Na den terugkeer van een sucrcsvolien totht Een U boot is op haar steunpunt aan de kust van den Atlantischen Oceaan te ugckeerd De flottieljechef begroet de bemanning en verleent haar verlof na de inspannende weken aan borod PK V ter HH St lyallen werden bloedig afffeslasen De Duitschè tegenaanval in het gebied M Isjoem heeU over een breed froptden middenloop van den Donetz beJlrikt Ook ten Oosten van Slafjanskïfliii het gebied len Noordwesten van CbAtkot aetten ome divisies den wetenden vijand na sneden verschei ne vijandelglte afdeelingen af enhokten hen in de pan TerwUI ten Zuidwesten van yrel de ilsrke druk van den v and Ibp ons ront voortduurt brachten Buitsche lirisies infanterie en panjrferstrijdkraehten m het gebied Wn Noordiresten van Orel een stn ken aanval lot staan versloegen dV vijandelijke itrijdkrachten die het voornaamste eveehtsterretn waren binnengedroncen en verdreven de Sovjets weer ooder vernietiging van 16 iware en de jwaarste pantserwagens De stad Rzjef werd volgens de in de pUtbiien voorziene bewegingen ter ver fcjapff van bet front ontruimd Ach k lbeden die de stad nds dagen fpog slechts bezet hielden maakten zich hl den nacht VMi 2 op 3 Maart na het opblazen van de bruggen over den Wolga ongeifierkt van den vijand los In de oveiige sectoren ati het central on In het Nooideiïjke deel van het Oostelijke front verliep de dag afgezien van enkele plaatselijke aanvallen over het algemeen kalm Inrichtingen van den Moennansk ipoarweg weiden door dulkboniinenwe pers jlevlg vernle4d In de maand Februari hebben de Sovjets W6 vliegtuigen verloren Hiervau werden T fa sc Ma amoord In het kader van den taaien strijd legen het comn iniibme htrinne et Spaansche weekblad Eli tspa nol aan de verklannges van de huldigt n EtlgelBCtien nimister pre i aent Winston Chui chill in zijn boek De We eldcrisis De Russischo uoieldrevoliitie kostte aan 28 bisschoppen 1219 eosttlijken 6000 onderwiizer 90OO doktoren 12 150 grootgrondbezitters 54 000 oificieren 70 000 politie ambtenaren 193 290 artifiders 260 000 soldaten 355 250 ntellectueelen en leden van de rge b roeiJen en aan 815 000 rou en het leven Teven herinnert het blad zijn lezers aan het feit dat tijdens de bezetting van het oostelijke deel van Polen door de So jets bijpa 1 milliotn Polen spoorloos zijn verdwenen LONDEN ZVVAAR GEBOMBARDEERD Het DN B rn eldt De Duitschè lueht macht deelde m den afgeloopen nacht harde slagen uit aan muitaire d lelen van Groot Londen Sterke fomaties gevechtsvliegtuigen wierpen vlif cnd UI vcrichcidene jgo ven tairijkc bn intbonimen vai zwaar en het zu larsta kaliber alsmjede duizenden braidbormnen omlaag die vernietigende verwoestingen aanitichtten Andere g vechtsvhegtuigen waien bovt r de Zu d kust van Gr Brlttannie in actie U e hierby gebruikte vliegtuigen kterde op hun bases ter g ALCXAMIPR OVe4 de britscue MOOT De Brltache min s4er van Bilarine Alexander heeft bu het ihdienen van de nteuwemarinebegrooling in li t Lagerhuis ve i darddat de vt ot vin Ei lgtland on de do lonasedert de indiening Van de o ige be ri üng fla InBpaniK nd te en gevaarlijkste peuodevan haar ge leele geschiedenis heeft d i gemaakt Op den mill airen toestand ingaande eide Alexander dat de det liieming van Japan aanden oorlog den toestand ter zee met een slagvolkomen veranderde Twee groote oceanenwerden toegevoegd aan het gebied vi aarinde scheepvaart dodr dlitkbooten tn luchtaanvallen almede door een zekerde vldotJterkte bedreisd tterdi Het vlootgo eeltcflat bestemd was vpor cpnvooidienst op denAtiajitischen Oceaaii mo at ïiaar verder rwijderde oorlogs loi eelen gedirigeerd worden Alexander verklaprde voorts dat de t rpefleeringen aan de Amei tkaansche OostkustJ de eerste helft van 1942 een zwarei lastvoor de beschikbare tonnage der geallieerden teekenden In dit gebied bedioegen de ver jl jfin tijdelijk meer dan drie kwart van de eneele geallieerde tonnage De taak van de r tsche thuisvloot bestaat m de eerste plaatsMl de beachermuig der Engelsche kuat Bovendien moet zij de leveranties van England n de Ver Staten aan de Sovjet Unie bewnermen Deze operaties hebben Engelandwrialve oorlogsscliepen vele koe pvaardij Chepen en kostbare mensihenlevens gekostVervolgens zeide de minister Als men de t overziet welke de Bntsche vloot In d feheele wereld tn zeer d kwijls in de zeerJSten heeft te volbrengen kan het geen verwondering baren dat de verliezen zwaarJW In dit verbard gaf hlj toe dat de ver aan torpedoiagers en du kbooten zwaaiBr t ï P Alexander over hethi4 L schei bouwprogramma dat zooals IJ zelde moei wo den beschouwd m menén 5 progiamma van de Ver Staten andere geallieerden De hoeveelheid dnn h tlezcn oo log veel grooter dr Vvi ii en A men denkt aan den mooi h stiijd in de zeeenglcn Z verwachten dat de gevaren toevl T M a zeggen dat h t aantal fJ Jke duikbooten niet toeneemt De hu = Riooler dar het aantal uuen gevecht gestelde duikbooten SIALINS PLANNEN M T EUROPA iv nrf J Londensche correspondent van N y a D a g 1 i g t A 1 1 eden Rus und even goed kent uttdioL V czeren ais uit den legenVoorM ii hdelt in een artikgl m de DailyD i plannen van StaUn met Europaval v J Farson zouden in het geeft overwinning van Finland Haneeseh eilanden in de Finsche GoltBrltioh Pelsamo wiPen hebbenwelk Amenkaansche convooien wetenVoor u VTCeselijke bedreiging Petsamolenov Archangel vormt Teleta kSii legitieme eischen der 3ov ika oT niitin geen steun van AmeSovl rootB ittattnlé verwachten Dè ZWM fuden ook tegen den wensch van BoBnSl Baltische staten weer bezetten Am rlu moreelen steun van eer ru c Brlttamilë krijgen wm Mobl Boekowlna en B a WvS iru rugn men wat zü naar Far rklaart lekcr zal doen er 701 in luchtgevechlen en 118 door luchtdoelartiUtrie va iy ti i Mgfitmdcht alsmede 30 door troepen van het IeB ueergesLhoten De overige weiden op den D £ane U4Ü ond vermeld Aan t front van Noordelijke Tunesië wer den ondanks krachtig vUandeliJk verzet nieuwe plaatselijke successen behaald De luchtmacht bestookte batter ijs tellingen en gemotoriseerde formaties van den v and GevechtsvIIegerfi vielen d haven van Tripolis aan Enkele vijandclijlce storings vluchten lie ten m den afgeiooptn nacht bommen vallenop West Duttache plaatsen Een Britschvliegtuig werd neergeschoten twee anderetoestellen werden aan de Kanaalkuat neergehaald DK ONTRUIMING VAK RZJEF In het kader van de voorgenomen hergroepeeringen in den centraien sector van het OosteUjk front hebben de Duitschè troeptm naar het D N B Zooals ten Zuidoosten van het Umenmecr hebben de bolsjewiiten ook hier steed weer met etn groote numerieke meerderheid hevige aanvallen ondernomen waardoor zij een beslissing trachtten te forceeren Al deze aanvallen strandden echter op den afweer der Duitschè troepen In ongekend zware gevechten Ook hier Is de oïJSra ht die den DuitBchtn troepen gegeven wat vervuld Getrouw aan het beginsel dat het bezit vaneenig vierkante kilometers land geen operalief doel is maar dat het er op aankomt óe viiandehjke troejien te verslaan heefthet Duitschè co nmando de stellingen bijRzjef met inbegrip van het kleme stadjedat bjj het begm der gevechten 50 000 inwonei b telde on intu pehen volkomen verwoest Is opgegeven Door de bolsjewistennauwelijks opgemerkt en op geen enkelewi ze in het nauw gebracht heeft de Duitschè achterhoede in den avond van den 2denMaart m voUedigen paraatheid het gebiedverlaten dat de vijand in een wanhoplgtnstormlix p van Unger dan een jaar nooitheeft kunnen veroveren CHURCHIIL EN ROOSE ELT De Engelsche nieuwsdienst meldt Mini ter prea dent Churc uil die he sleld is van zijn ziektL heeft g sieren in een vergadering van den kabinetsraad het voorzitterschap gevoerd De Engelsche nieuwsdienst meldt uit Wasliington President Roose elt is van zijn ziekte hersteld Woensdag heeft hlJ zijn ambtsbezigheden hei vat SPFAKER N HfT I Naai de Bpl che l erichteridien9l meldt is de speaker van hel Lagerhuis kapi ein E A Fitz ov overleden 0 UW GELD N GOEDEREN MriHVE BEIRSMAATREGELEN Stopkoersen vastgesteld Op ontvangen last van den wnd secretaru generaal van het departement van Financien mogen de koersen van aandeelen tot nader order de koer sen van gisteren 2 Maart 1943 met overschnjden De handel in gewone en preferente aandeeien certificaten van aandeelen depoifractiebevMjzen en participatiebew 1 zen tot hoogere koersen en pri zen dan bij de laatste noteering of verhandeling totatandkwamen koei s n van 2 Maart 1943 of voorafgaande dagen is verboden UIT EIGEN f VIN WFFST ZUIMG MET DE MESTSTOTFEN De ijioeveelheden kunstmeststoffen welke ten beiioeve van moes en volkstuinen voor de teelt van eigen voedingsgewassen beschlkbaat zullen w irde i gesteld zijn beperkt Bovendien zullen all n gtil£Stofmest en kahmest verkrijgbaar zijn Vooi lederen gebruiker moet dit een reden te neer zijn om er mee te woekeren Om te voorkomen dat er obk maar iets verloreh aat moet de kunstmest niet lukraak word n uilge troold doch ooideelkundig Men houde daarbij In de eerste plaats rekening met de behoefte die de vei ch 1 lende gewassen aan deze meststoffen hebben Peulv luchten zooalj erwten boonen entuinboonen Iiehoeven slechts weinig ikstofdoch honden van veel kali Bladgroeten alsspinazie sla andijvie benevens kool hebbenveel st kstof en kali noodig Wortel bol enknolgewassen wortelen bieten uien en ïvragen een matige stikstofbemesting en veelkali Hoewel aardappelen in het algemeeneveneens met een matige stikstofbemestingkunnen volstaan en daarentegen veel kalivragen kan op vroege aardappelen wel ietsmeer stikstofmest worden gestrooid t Op deze wijze zal men de meststoffen oordeelkundig over de verschillende gewassen moeden verdeden Hoeveel een gewas precies nood gsjieeft is in weinig woorden moeilijk te zege Een eenheidsrecept bestaat er m dit opzlQlit met Bij gemis aan de noodige ervaring wende men zich daarom tot den assistent van den Rijkstuinbouwconsulent Wi met z n troom piet zuinij zit weldra in de duisternis Inplaats van met het tradltloneelc vtMirJaariUnuneUe heeft de Lente dit jaar haar komst in den Gelderschen Achterhoek op andere wijze aahgekondigd en wel oor middel van een veulentje van de witte stamboeksternieri ie Unoda stal Reuversweerd t Brummen Het eigenaardige is dat ew schimmel gijzwarte veulentjes werpt doen dat desp als ze 9 maanden ou zijn net ïoo wit worden als de moeder C N F W P Zeylemaker Van het paradijs naar de hel Een Nederlandsch vrijwilliger aan het Oostifront schiijft Uit de brieven die vele mijner Hollandsche kameraden en Ik zelf vanuit het vadej land ontvangen blijkt duidelijk welk een verkeerde voorstelling de meeste Nederlanders thuis nog hebben van dezen grootsten veldslag alter tijden En het heldendom van zoo menig jonden Hollandei die hier aan het onmetelijke Oostfront in het legioen Neetland of m de Watfen SS naast de Duitschè Finsche Deensche Noorsche Vlaamsche Spaansche en zoovele kameraden van andeie na lonallteiten met taaie volharding vecht is het waard dat de achtergeblevenen m het vaderland weten waarom het gaat In dezen krijg Het IS geen tJersoonlijke avontuu zucht at koele beiekening om viouVv en kmdeien of ouders tijdens dezeri oorlog een geldettik onbezorgd besfaiön en ex ra voedaf voorzieningsvooiTecjlten te verschaffen of met de bedoeling er later zelf voordeel uit te trekken door verkrijging van een betere positie fJeen het is louter plichtsgevoel dat deze jonge n annen en hulsvadeis er zijn ook veeitigjarigen daaronder er toe bewoog mee op te trekken in dezen strijd tegen het bo sjewisme Zij weten wat het bolsjewistische gevaar inhoudt Met eigen oogen hebben zij gezien en van deze en geene achtergebleven Russische oude vrouw gehoord welk onnoenlljk Jeed 20 jaar bolsjewistisch bewlrd gebracht weeft Hee dit Russische land ia een poel van ten hemel schreiende mensche ijke ellende waarin moord verbanning afgrijselijke folteringen slechts tot de gewoonste afwisselingei van den alledaagschen sleur geworden waren waarover de zich in doffe berusting en barden d angarbeid afzwoegende bevolking die n onbe chtijflijke armoede primitieve woqnkrotten hu at ach niet eens meer verwonderde De Nederlandsche Oostfrontstrijder weet da dit zelfde eed zoo het ooit over Holland mocht losbreken door nierrand an or a volk gedragen zou kunren worden Het ware de overgang van het paraoijs naar de hel De Nederland che Oostfron strijders weten dat alle politiek en engha Jige VToeeere partij streverlj tegen het alieaoverschaouwde bolsjewistisch wereldgevaai in het met verzinkt Thans ge d slechts een parool verdediging tegen deze massa e vernietigingsgolf van het bolsjewi me Vechten voor het bel rn d van onzen hoogen en zoo rijken levens lardaard van gerief en wooncomfort van fami legeluk godsd nst e i cultuur D egenen m het vader a id die het zoo niet z tn moe en wel volslagen verblind zijn Men deelt ons mede dat naast deelneming aan den fronts rijd thans ook de mogelijkheid be lait tot op eidipg en dienstver ulling il Neder and in een speciaal wachtba aljon Gezinfilede i apk dezer vrijwilligers hebben gelijke voÉrreefcten geldelijke ondersteiminE kostelcoMf zie nvffrpkging extra tevens m ddeter enz or den wapendienst in de drie fij rmilies l ffen SS legioen en wachtba ahor WO den alleen volkomen gezonde mannen van 17 43 ja ir aangesteld Voor inlichtingen wende men zich tot het SBErsatzkommando Den Haag Korte VljvCTberg S RADIOPROGRAMMA Vrijdag 5 Miurt Hilversum I 715 G 7 30 BNO 7 4n Or 8 30 BNO 8 oO Gr 10 OO Ork Franci K th K 30 Voordracht 11 40 h k Francis Keth 11 15 Kamer iiuz an Schumann en Sel niltt 1200 Al 1 anak lioo Sicd ork van Maastricht 12 45 BNO j 13 00 TiuBchen de bi drijven 13 00 Peter IKrei er 15 20 Rad opotpourri 18 4o BNOl 17 OO Zang en p ano 1 7 90 Een oorlogst erslatgever vertelt 17 4S Cabft ret 18 30 BNO 18 40 Sportrevue 19 15 RC Trio Den Hertog 19 oO Dt taalcursus 2016Or 21 45 BNO 22 00 Spaansch rhytnie mx fuur gr 22 20 Ork Bernhajd Ette 23 49 24 00 Gr Hilversum n 7 16 f Zie Hilv I 7 40 Gymn 7 50 Sport 8 00 Landbouw v o ihchting 8 II Voor blnnenachippers 8 30 BNO 8 40 L Arlésienne 9 00 gevarieerd concert O 15 9 20 Voor huisvrouw 10 00 Godad ultz 10 oO Orgal 1100 Voor kleuleis 1120 Kinderkoor Igr 1130 Ork Willv Eberlé 12 00 Lev drie letters 1 45 BNO 13 05 Stedork van MaastrlcljV 14 00 Godsd uitz 14 30 Zang en piano 15 yS Voor vroaw 16 00 Viool on piano 16 30 Zigeunermuzlek 16 45 BNO 17 00 Voor jeugd 17 30 Tempo van heden 17 45 Sp V d dag BNO 18 00 Theo UdenMasman 11 00 BNO 19 15 R C Revidasextet 19 45 BNO 19 j5 Revida sextet 20 15 Luisterspel 21 00 Eine Alpenslnfonle 21 4SBNO 22 10 Avwidwijdiiig 22 20 24 00 Ziemiv I te 1 l BütHeHlohd Boeken voor de Nederl arbeiders in Duitschlajid Nu vete Nederlandsche arbewters m Duitschland ver van ei en haard werken moeten zij kra Chten putten uit de wetenschap dat zij door vele banden gebonden zyn aan het vaderland Een gro t gemis dat z voelen is een gebrek aan Nederlandsche ontspannmgslectuur Daartoe wordt thans een beroep gedaan op het Nederlandsche volk om boeken ter beschikking te stellen vt or defwericers in Duitschland Op Zaterdag 6 Maart zal deze actie aanvangen Jongens en meisjes van den Jeugdstorm zullen bij iedereen komen vraigen of zij dit onpolitieke doel willen steimen door enkele ontspannmgs boeken af te staan Bovendien bestaat er gelegertheid de boeken te doen be zorgen bu de verschillende adressen in den lande Zoo te Rotterdam aan het gewestikwiairtier Eemdiraohtsrweg 3S telefoon 24187 en te Den Haag aan het Btreekkwartier Soendastraat 25 Tele foon 551323 RECHTSZAKEN BE MOORD TE OISTERWIJK VOOR HET BOSSCHE HOF Voor het Bosschie gerechtshof stond terecht d 36 jarige monteur Th v B uit Tilburg die ér vin verdacht was m de bosschen te Oisteifwyk het 13 jarig meisje Annie Rumkèn uit Rotterdam te hebben vermoord De Bredasche reohtbank had hem tot vyftien jaar gevangenisstraf veroordeeld tegen we k vonnis zoowel de verdachte als het O M dat levenslang had geeischt hooger beroep had aangoteekend Nadruk verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlandsche Roman door T J A L C0RDEN3 54 i Op 29 Augustus 1941 Hy knjikite one vmiaideluk toe en bi duidde dIat het vw i ons bestiemd Aa s Op een bted standen schalen en kan men met iTJst en thee en melk en allerhanidia tgnjaei en viuclhton H t IS wel vriendelijk van é datje ons het oirtbylt thuis bezoiig t 2jeaAlfied De jonigemian v erstondi er bUjkbaar geen woord ven hij liet lachendzijn wtttie tan dien zien boog en verdween Wc diaden dem miaal d alile eer aan an zetten ons ondtar de woiraiiida Kyik daar konut die hofmaarschalkweer aan zei AMredi hy heeift gevolg by aioh Nu zal het mccnens wxjrden denk Jk Ik had op dait oogicnblik myn aandacht gevestigd op het hooge zw irte gevaarte dat we dten vorugen avontij hadden gezien Het bleek een berg te zyn miaar hot was een b rg vian zon dcirkngienr vorin en het had er veel van weg of er temaSBen en gaterijen in wMtn uiitgekdipU De oproenking van Alfred deed my hei h K fd omwendten naar dien hof maarsiöhalk zooaJs mijn vriieind hem noemde Het was ten zeer lange njg betrekikieliyik jonigc man van zuiver Mrtnigoolöoh type Zyn soepele kaars rechte get taWe teëikcnde kiracht en vluglieidi zyn baard hoewel yl van haren was meit zioig onderhouden en m zyo heele voork omen lag iets giebiedtends wat my zoo vaak was opgeva Ion by de Himd oes van hoogcien raiiig Over zyn kleeding droeg hiij een dunnen zyden manitel en aaxi ayn zyde bergaldie aan een znliveren kebüing een flauw gebogen Indusche sabel Wy stonden op en de Hindoe stelde zich voor als Ohowandra conunandianit der lyifwiacfet van Kaïne Hoogheid de Beigum en vroea of het ona schikte onize opwaciliting te gaan fnaikeo b Ajn gebiedHter overgegaan tot aanhouding van den man daar met vast stond dat er een misdryf was gepleegd VJel hield men d em monteuir scheJTJ in t oog tenjeer diaar was gebleken diat d eze wegens een zedenmisdrijf in Amerika waar hy langen tyd had vertoefd een gevangemsstraf van 15 jaar had ohdergaan Het kwam óok onomsttxiteluk vast te staan dat de fiets die by het lyk van het meisje was gevonden aan van B toebehoorde zoodat de politie niet langer aarzelde en den man arresteerde die echter hardnekkig ontkende en zeide dat zyp fiets hem juist dien dag te Boxtel was ontstolen Met gesloten deuren werden enkele doctoren gehoord die het lijkjei hadden onderzocht en daarna in openbare zitting de chef veldwachter Verstappen uit Oisterwyk die het stoffehjk overschot had gevonden en in eerste instantie het onderzoek had geleid Het hof hield zich daarna geruimen tyd bezig met verdachte die ontkende iets met het misdryf te maken te hebben en volhield dat zyn fiets Tiem ontstolen was Nadat na de middagpauze nog een groot aantal getuigen de revue passeerde die allen zeer belastende verklaringen over den verdachte en zyn gedragingen op den dag van den moord aflegden werd als laatste getuige gehoord een meisje uit Helvoirt dat vertelde enkele fcgen voor den bewusten dag ai de naibyihaid van Oister wyk door den verdachte aangerand te zyn Deze had haar van de fiets getrokken en wilde haaf m de boschjes sleuren onder bedreiging met een mes toen door haar gegil iemand was komen toeloopen waarby de onverlaat de vlucht nam Ondanks de ontkenning van verdachte die zeide het jpieisje nooit te hebben gezien hield deze getuige vol in hem den aanrander te herkeimen De zaak werd vervolgens geschorst tot Woensdag 10 Maart SieuÜMeuters Betje regeert Kostelijk spel van Ellen Durieux t ZON EN MAAN Zon op 7 21 OBder 18 25 Maan op 1 01 onder 17 15 Men Is vtfpUcht te verduisteren van zonsnnderKani tot coOMpltoinst Lantaarng van voertulKeo moeten een half nar na ao Hinderfani ontstolieit warden Dat Ellen Durieux tot voortireffelykvrerk in gtaat is toonde zy door deprachtige veatjolkirg van de hoofdrol m Betje regeert een el m 3 bedry ven vin Henk Bakker gisteravond mden Nieuwen Schouwburg getoraohtdoor de Schouw sp elieirs Betje Is deoude gedemstige die ails het huishouden van haar mijnheer door te grooteuutgaven em door tegenslag m ziakenverkeerd drengt e loopen m haar be trekking terugkwit en als een waar ieöpoot dtn boel weer op ziin pootjesaet Het spel van Ellen Duneux wasvol V11 a ite it ryk aam humo r en zoolevensexïht ajs iren zich mdar wenschen kan Alle medespelenden slotenzich goed by hear aan Joh an Boezeren Mn n Erfman waren mynheer enmevrouw Jopie Koopman en Ad Hee rings hun kunderen Gerard Arbouseen bankdirecteur terwijl M eni © v d hugi Mfisert Co van Siprmkhuyzenen Tornv Verwey kleinere rol en haddien Het puhliok dait de z adl zoo goedals gehee vuMe heeft met een ongewoon hartelijk applaus van zim vraardeerjg Wat Waar Wanneer i Muit I M uur Nieuwe Sckeawkunj Conetrt Rollerdamich PhUluirmoiUicli Orkest oX Eduird rllpse I Autt I tn aar Veeiurkt Beittaruti MosseldemonitraUe Voorlichtln burMU via den Voedinefiraad Murt 7J uur Kuutaftn Jublleumconcttt Goudse Orkeatvcrscnifmg dl v O Nieuw land APOTHKKESSDIBN8T Steeda eopend dei nachti UMn voor geneesmlddcleu Apotheek S Grendel allMa Prins Hendrikslraat 19 c Dhr F L V d KoolwUk veertig jaar in gemeente dienst HARTELIJKE WAARDEERING BETOOND Het was giat 3reti veertig jaar geleden dat de heer F L v A Koolwyk ohef fitteir aan het gasbedwjf by de gemeente Iiohtfaibineken m bc irekkfa trad Als fitter in Hjdehjken dienst gek nen is hy opgeklommen tot z jo tegenwoordiijgen werkkring dien li j in 1919 bereikte en waarm h i een veranitwoorcteliijke posiitie welike cte laatste jaren mear zelfstandig gewxMdfen vervult De berdenkimg van dut byizondar jubileum is voor den iieer v d Koot wyik tot een feesbdiaig gemaakt Het ge heele personeel van de liciitfaibirieken had zKJh ochtendB veczameM ui het versiert t sdiaftlokaal waar de jubilaris m gezelschap van eeihtaMioote en zoons op hartelyke wyze is gctiuldugdt De draecteur de heer J B vam Hoorns heeft hem uiit aller naam gehikgewensdht en hem ctenk gebrachit voor hetgeen de heer v d Koolwijk met giroote toewyding en animo vOor het bedryf en ook voor het publiek heeft gedaan Als gBroeenschaippelijk ge sohenk Ixiod de directeur een sohilderj m olieverf aan terwyJ hy de eohtgenoote van den julbiJaru met een bloeratiuk m de hulde betrok I e beer J Sin gels opzichter van de afdeelmg electnciteit overhianidiigde een oorkonde D heer J Scharl o de hoofdilxiekhouder siprak eveneens waandeerende woorden waarna de heer v d Koolwyk voor de bewyaen van sympathie bedanfate Daarna heeft burgemeester E A A Liera den jubilaris met de zynen ten stadhuize oniK amgen om hem den dank der gemeente te Ijetuigen die mede m een geschenk onder couvert werd uitgedrukt Koorkerk in de Sint Jan ingericht N kerKje binnen de kerk VOOR BIJZONDERE DIENSTEN In de Smt Jan is in 1 et koor een apart kerkje ingericht dat voor de huwelyksmzegemngen is bestemd die nu voortaan centraal m de Groote Kerk en niet meer in de andere kerkgebouwen dor Ned Hervormde G eineente zullen geschieden Het koor is ée plaats waar oorspronkelyk het hoofdaltaar stond en van de gewone kerk door een meestal fraai bewerkt hek afgesloten De HeTvonnirjg welke het aiitaar uit de Hervormde kerken deed verdwynen kon met de koorruimte wemig aanvangen Het Icoor werd óf geheel weggewerkt óf kreeg een bestemming als opslagplaats Hifer en daar werd de ruimte door het neerzetten van een kansel tot een afzonderlyk kerkje m de groote kerk herschapen en dit IS nu ook in Gouda gebeurd Toen de kerkvotjgdy der Ned Hervormde Gemeente tot restauratie van de Sint Janskerk overging nam ooic de gedaanteverwisseling van het koor een aanvang en thans is do koorkerk gerestaureerd De geheel in styl gehouden uitvoering maakt Tiet koorkerkje nok hier zeer ge schikt voor het houden van blizondere diensten Gistermiddag is er voor de eerste mial m de koorkerk een huwelyksinzegening gehouden Ds G Elzenga Itidde dezen dienit en wydde met enkele woorden dit kerkje binnen de kerk in Voor het bruidsspaar welks huwelyk werd vioHio4rken werti aan de ingebruikneming een herinnering verbonden de bybel dien het ontving wiaa er ter gelegenheid van dezen eersten dienst een m bjzonder fraaie uitvoering N FLINKE S AGERSKNFCHT Jongetje nit Gouwe gered Op cle Lage Gouwe is gistemamidé g die 4 jarige Leopold Boer die op de CJouwe woont by het 4 elen aan den waterkant in de sloep Sshii de WydBtraat m gracht geiaakt Van de zyde von de Hooge Gouwe spirong de 32jarig slaigersikntcht Ch van Lteuwen die op hrat hulpgeroep kwam toeaiklen van den drie en een ha i ven meter hoogen wallmuur gekleed te wa ter Hy smaakte van zyn moedig en kordiaat optreden het genoegen uva kleine liehouden op het droge te brenr gen Burgerlijke Stand Geburen Maart Ida Maria Jo7effina dr vanC H Dernte en E M A Ltlbeck Kleiweg 1 Maart Ktijnje dr van J Sosef enC Pronk Sophiastr 78 Cornelia z vanJ van Buren en E van de koolwijk Markt 75 RoeIafir a dr van B den Haag en C de Wit Heirenstraat 141 Jan Marlnu ai van W U Sprenger en C R Pool v d Palmstiaat 141 Getroawdl 2 Waart A O Frohweln en C W Muller a Maart C J Massar en J Dalier C Are en J M van Groningen W N L Heemskerk en A A J RuUgPOk P van Groningen n J C A HelmeS G Lokum en H Boot OndettroDwdi 4 3 Mrart V EerUnd es B Roogeny ard OwKdeni 1 Maart Jacoba den Bcslen wed vanJ J Oelderblom M Jr C SchuK we BL F VoUmers 7t Jr