Goudsche Courant, donderdag 4 maart 1943

Vriidaff S Maart 1943 Bureau Markt 3ll T efooo Z74S PMtrekenln 48400 GOtDSCHE CGLBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prü 5 cents per nu mmer Slcte Jaargang No 31182 ChefredactMir r TIBTER Gouda DUITSCH WEERMACHTSBERiCHT Donétz over 250 k m breedte bereikt Hevifje afweergevechten hij Koersk en Ord duren voort voVtbal Dit jaar geen promotie of degradatie UrrKttN CTTINGEN VAN DEN BeBftVAN GROKrNGKN A STULING BN K ïwïJl De Rijktsgevolmacitlmac voor de sport de heer H vjn Groninfien A StulUig heeft la de wekeiökjiclie sportpcrsconf eren tie in l o i Kaae geb roken over de sportbeoefening in dezfii tijd en daarbij de richlUjuen aangegeven vw r de komende periode Wij zullen zoo zeide liu m de ultvoerin en de orRdiiisatie van otu sportleven rekening dienen te houden in de eerste plaati niet het feit dat de bpurlbeoefeniuR en de vedi lrijdsport t et aibeldsprocea niet zullen schaden dat wU du zeggen dat niemand door de sportheoetertng het arbeldaprocea te kort in g doen Het mag du ulet voorkomen dat itj die aan wedstrUden deelnemen daarvoor bijvoorbeeld Zaterdagsmiddags findion zM dan anders zouden moeten werken op rela be hoeveq te gaan en Maandagsmlddags eerst weer ünn hun werk kunnen beginnen Ook het overbelasten van treinen ed moet zooveel tnogellikworden voorkomen verder li t Internationale fportverkeer voor amateuren beroepssport voorlooptg tllgelegd Voor de beroepbmenachen u dit natuuplljk een schadepost ailioewel de beroepssport in oot land voortgang kan vinden Wat de amateurs betreft kan worden opgemerkt dat ook voor hen op internationaal gebied thana niet veel te doen zal zijn Hier te lande Is het de taak der bondsbestuurdera voor de opselegde beperkingen een dusdanige aptosalug te vwdcn welke het normale beleven vut ons nationale sportleven zoo gering mogeUjk belemmert Ea inderdaad la het gelukt akiua besloot spr deze oploaelng waar nood4g te vinden GcMi egadtatie of i oiiM e Vervolgens gaf de voorzitter van den N V B de heer Latay een uiteenzetting van die maatregelen die hij gezien de huidige iïituatie oor zijn bond noodzakelijk acht Alle mogelijkheden en t waren er vele zoo eide hij zijn rijpelijk overwogeti en tenlotte heeft meft 4le volgende oplossing de beate gevotjden Dit Jur wonlt niet Cederrade ri of gepromeTeerd docfi de eind stand eeaoteerd pet volgende Jaar wordt het7elfde gedaan en dan zullea de belde kamirioènm tbk leder jaar een b e slltisingswedstrijd moeen spelen om eventueel voor een plaats in de eer ste klasse In aanmerking te kunnen homea Hetzelfde K ldt voor de rlubs welke op d laatste plaats eindlf en Ook hier zal een belibsingswedstiijd uitmaken Welke club voor degradatie in aanmerking komt Nu bestai natuurlijk de mogelijkheid dat een clnfe welke het eerste j r kampioen wor t het volgende Jaar de de laatste plaats zal eindigen en omgekeerd Wat dan ui gebeu en It nog niet bekend dorh hiervoor zullen w dan wel een modus vinden Alvorens bovenstaand bealuit bekend ta maken liet spr uitvoerig alle mogelijkheden d revue passeeren en werden de voorcn nadeelen besproken De kampioeii iwedstrMden krninen gewoon doorgang vmden loewel het werk de arl eidspreKtatie hieronder in geen geval mat lijden Normaal zal de op bezoek gaande club alleen des ondegs mogen reizen Wat vookomen zal moeten worden aidu de heer LoUy te dat groote achnren van suppr ter met hun clubs do uitwedstrijden gaan bezoeken Hierdoor worden Immers de treinen overbelast Voor de scheidarechters geldt hetzelfde argument ata voor de spelers M ewel ook hiervoor een bijznader geval van uitzondering kan worden gemaakt Tenslotte deeMe de heer Lotsy not mdee dat de dl trlct en bekerwedstrijden eveneens kunnen doorgaan Damcompetitte De uitslagen voor dt competitie van de dUmverecniging Moon diecht waien RfOetfU C Terlouw F Twjft af ebr G Twlrftl WJ v d Panne Jk OyT PalsfcLrf O ikelaaf algebr akelafJ 2 H fCerlUbf afgebr f Fr l Jrf ulJ 0 H de Wilde W de Wilde G Twigt Jr Hel opperbe el van cte Duitsdie weermacht maakt d d Donderdag hricend jln het Zuidetitke deel van het OMtelIjke front worden de krljciMcratiei door regen en nodder sterk kelemmerd De Duitsche tegenaanval Klikt ondanks de moeilijke weers en lerreiniesteldheid nieuwe vorderingen Over een froiitbreedte van 250 kiloaieter staan onsa aanvalsdivisies aan 4en midden er bovenloop van de Oanetz De stad Siavjansk werd stormenderhand veroverd Een ver achter bet front afgesneden vijandciyke for utle werd tot den strijd gedwongen ea uiteengeslagen Het gros van het derde bolsjewistische pantserleger is in bet gebied ten Zuiden van Charkot M w omsingeld en probeert tevergeefs aar alle kanten door te breken Oe hevige afweergevechten in het gebied ten Noordwesten van Koersk donrden ook gisteren voort Nieuwe in vele golven achter elkaar uitgevoerde aanvallen der bolsjewisten n het gebied ten Noordwesten van Orel werden met iware verliezen afgeslagen De a n het Noörd Tuflesisdie front nieuw gewonnen stellingen viel de vijand gdsteiren gedurende den gcheelen dag tcviergeefs aan Tijdens d gevechten in de atgeloo pen week wenJen in Noordi Tunesië 2 110 gevwigenen gemaaikt 68 pantserwagens en gepinteerdie verlcenr inigswagttis stukgesctoitien en 36 stukken fesóhut vernietigd Enfcele vijandelüike storingsrvluegtui i vlogen overdag boven Noord Duttsctiliand Jionder bommen neer te wwpen In den afeitloopen nacht viel die Britsclie luch tn ac lt West en Noordwest Duitów gebied aan Vooral in het geibied van Groot Hamburg en in landielijloe gemeenien in de omgeving ontstond door brisani en brandbommen vTij g roole sctiadie aan eebouwen De bcvoUtkig leed verliezen Narhljagers hrohtdoeiartiHeiric van de luchtmacht en iuchrtdoelartillerie van de marine scÉioten veertien meermotorige vliegtuiigen nceir Een ander vyandelijfk vhei6tui werd overdaig aan de Noorsohe kust neergesclwten In den nadrt van 3 op 4 Maart bestookte die Duilsdw luchtmacht het gebied van Groot Londen fnet brisan tbommen van zWaar kailïber en met duizenden brand bomimen VAN HET OO OCSTOONEBLr In aansluiting op het weermachtibericht van gisteren verneemt het D N B dat het Duitsche commando Itet militaire initiatief aan het Ooatelijlce front hecht In handen heeft Het bruggehoofd aan d € Koetian staat ala een rotfi In weerwil van de wanhopige botojewistiache stormloopen tegen dit Outlsche tïolweric In den Zuldeltjlcen sector is in enkeledagen die tot de meest dramatische vandezen oorlog tiehooren het Iceerpunt gekomen Door een Duitachen tegcnaanvat zijnde Sovletlegers die de Duitsche strtldkrachten m het Donetzgebied moesten omsingelen zelf ingesloten of uiteengeslagen Ookin den centralen en in den Noordelijken sector verloopen de gevechtshandelmgen ttiausvolgens de Duitsche plannen en op grondvan vrije Duitsche besluiten Ofschoon deboUjewistbn na hun reusachtige verliezeniedeie aanvalsactie ttjdetijk gestaakt hadden hebben de Duitsche troepen Demjansken Rzjef ontruimd waardoor troepen voornieuwe l eiangrijker opdrachten vr ztjngekomen Wat Waar Wanneer Schoawkurg Btoseoop Schoonmama weet het imet Ida Wust en Georg Alexander Aanvang 7 uuf Zondag vanaf 2 uur Thaka Theater Prima Donna met Zarah Leandcr en Hans StUwe Aanvang 7 uur 2ïondag vanaf 2 uur Bennie Bioscoap Onzichtbare ketenen met Allda ValU Aanvang 7 uur Zaterdag vanal 4 30 uur Zondag vanaf 2 uur Zaterdag X en Zondac 10 30 uur Alcazar met Fosco Glachetti Bennie foyer Cabatet met o a J pk Monti Aanvang Zaterdag vanaf 4 uur Zondag vanaf 2 uur i Maart 7 3 uur Kunstmin Jubileumconcert Goudsphe OrkestvcreeniglnJI o l v G Nieuwland kpOTH EK EBSDIENST Steects geopend des nachts allien voor geneesmiddelen Apotheek E Grendel alléén Prins Hendrikstraat 15 c De nieuwe weekbon Voor de volgende week zijn voor het koopen van de gebruikelijke rantsoenen brood beschuit vleesch en aardappelen aangewezen de bonnummers 11 terwijl op bon 11a van de tabakskaart 1 rantsoen rookware naar keuze en op bon 11 van de sigarettenkaart I rantsoen sigaretten beschikbaar wordt gesteld CHURCHILL in 1939 Vele illusies over Sovjet t Rujland zijn in deze paar weken f van feilen strijd in het Noorden j in rook vervlogen Iedereen kan S zien hoe het communisme de 8 ziel van een volk verpest en vernielt hoe het de ziel in vredestijd verdorven en hongerig en in oorlogstijd erbarmelijk maalft De slaverng van het bolsjewisme is erger dan de dood de dieren en varkens Bergambacht fleiding der standen door de dracht 1 berustte Voortaan waren er nog UiHHe tto td Bomaanval eischte vele doeden Op 4 Maart even na 10 00 uur des ochtends viel een formatie Amerikaansche bommenwerpers plaateen in het kustgeibied in het Zuid Westen van Nederland aam Op een sctiool m het militair en oorliogssconomisoh volkomen onibeteekenenide plaatsje Bnelle werden o a versoHeidcne brisiantbonimen ncergewoirpen Hierdoor werden 17 Nederlantiisohe kinderen gedood vijf kinderen werden zwaar gewond Tien kinderen worden nog vermist doch aangenomen kan worden dat deze eveneens om bat leven zijn gekomen Behalve de ktnderen werden nog 1 vrouw gedood en twee zwaar gB Aomd Twee vrouwen wonden nog vermist Deze terreuraanval werd uügevoerd by een zeer goed zicht zood t deze aeoival miet op een vergissing kan t erusten Voorts werden door lukraak op een andere plaaits neengeworpen bommen van die Nederlandiscliie burgevbevolking 14 personen gedood 24 zwaar en talrijke licht gewond A N P i wint aa nnKW w K PBNSEELBN VOOK KVNSTSCHILDEBIt Aangezien de Nederlandsche Kultuurkamer de beschikking heeft gekregen over eenkleine hoeveelheid penseelen ten behoevevan kunstschilders stelt genoemde instantiealle m Nederland woonarhtige beeldendekunstenaars in de gelegenheid een aanvraagvoor pen eelen in te dienen Deze aadvraagdient onder nauwkeurige opgave van luanV volledig adres en woonplaats van den belanghebbende met gelijktijdige vermeldingvan het fiewenschte aantal soort en nummerte worden gericht tot de Nederlandsche Kultuurkamer Tweede van den Boselistraat 44 te Den Haag Bij aanvraag dient tevensnaam en volledig adres van den handelaarin kunstschildeistïenoodigdheden van wlenaanvrager de penseelen wenscht te Intrekken te wolden opgegeven KOOSEVKLT VOOR DE VII OE MAAL CANDIDAAX Een delegatie van het democratische natlo aate cornlté onder leiding van dën voorzitter Watfer heeft president Roosevelt aanKzocht zicli btj de prasidentsverkiezingen in 4 beschikbaar te stellen voor een vierde aniblfperjode In politieke Itnngen beschouwt men de en stap ais de opening van de verkiezingaöampagne voor de presidentsVeikiL mfïen in 1944 Roosevelt heeft met geantwoord op het verroek der democratische delegatie De WasInngEnnsqlie coi respondent van de New York Times verklaart echter dat de politieke leiders van betde pattiien meenen dst Koosevelt zlcli een vierde maal candidaat al iteilen Aan repubükeinsche zijde zal zooals deze reeds heeft medegedeeld Wei ell WlUkle zich weder candidaat stellen Zijn vooi naamsla concurrent by de republikeinen is Brlcker de gouverneur van Ohio Palsgraaf S Twigt 0 2 M lEfcen groep II G T i4t ï l Bakelaar P Heuvel C Frederiks O 2 afgehr Geeft gehoor aan de stem van uw geweten MeMt Q aao bij de Waffen SS het Legitieii ot bet WachtbatalioD m Netterlanit NIEUWS riMSCIE REGEEItlNG In den naeht van Donderdag op Vrijdag lieefl pi afessur tinkomies de nieuwe Fiii cht rejeerlng gevormd Minister prestdent Linkomles ivan de coaiitlepai tij conservatief tet dwsver conrector aan de universiteit van neblnki en twee vice voorritter van den Flnsclien Rijksdag maakt voor de eriste maal deel uil van een kabinet Minislci van uileniandscha Zaken dr Ramsay FinschZweedschl gaat door voor partijloos Wds tot Jusver ministei voor de Voedselvoorziening Minister van Binnenlandsche Zaken i senator Ehrnroth ZwMdach Volkspartij oudmfnister van Buiteiilandsche Zaken tn van iïsndel mini ster van Defensie is lultonint iMraat Walden partijloos doch dirlit bU coalillepartlj sUandel WNSIIG ONGELUK DJ LONDENSIHEN SCHUILKELDER Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt zijn ergisleravond iii een schuilkelder te Lnndan iw mcnsclien gedood en 60 gewond Fi beIm nu ongeveer MOO personen m den schuilkelder toen een vrouw ondetai i den rap kwam te struikelen Binnen een wtwuut tyds waren honderden personen Mer den voet gelnn Mn waarbij desenen It het meest onderaan lagen gestikt ziin plein met witte stoemen geplaveid en tn hert mididien een root goed onderliouden bloemipenk Aan ïen bengwand was een groote voorital ultgeibouwd nvet witmairmeiren zuilen die gegroefde schachten der koloipmen en hun versierd kapitcêleWweaen op laat Óriek sche kunst Onder de zui engalerij sloind Ai vier vreemd uitgedioSic sohteten met een blinkeride jxer in de vuist op wacht Een hunner sitarmple roet het einde van zijn spper op den gnmd toeij wij de galerij beliradïOi daaTop schaarden z iich hl gelid en keerden huik wapens maar beneden zoodat de ptmtwi der speren b na den vdocr raakten Op hetzelfde oogenblik werd een gro A roodzijdien gordijn dat d e galerij afsloot door onzichttoare handen ter ziide geschoven en wij betraden e i ruime voorhaj met mozaïk geplaveid waar verschillende vertrekkCT op uit kwamen a Whans zoo scheen het mfl toe Ohowandir sloeg een portiere ter zijde en wenkte one binnen te gaant Een oogenWik stSirok ik Vlak adiJer de portiere stond onbcweegMjIk eett soldaat op post zooals wü ze buiten haddien gezien De man moeat mijn bc wegmg van schrik gezien hebben waax geen pier op zijn gelaat ve rtiro hij stond onlx weeglijk als een stand beeM Wij betraden een bre vrfl lange gang met wetJcrom een portier aan het em die toegang gaf tot xa groot vertrek De kamer was lan werpi v rkant en gemeubeld met groote divans in jelegd nnet ivoor en bedekt met prachtige zijden kteeden op dien vloer laigcn dikke tapijten en zware kussens Tafels of stoelen w ren niet aanwezt maar in een dw ho en stond een marmeren vaas met bloemen Wilt u hier even wachien vrofl ChowcoKira den lal ik u bij cte be ira aandienen ik wed niet of de ontvangst m de keizenseaal of in haar partlculiet vertrekken zaïl plaats hebben Wotdt vwrrolgd Wie met zyn stroom niet zuinig is Zit vieldra in de duisternis 9E STEM DER S S Luistert op Zondaig 7 Maart van 11 30 tot 11 45 uur over den zender HiWersum I op golfletigte 415 tneter naar de stem der S S onderwerp BoJBjewisme BURGERSLACHTOFFERS VAN LUCHTAANVALLEN Woansdaig werden by uit miliair oogpunt doellooze terreuraanvallen van Bntsche vliegers op spoortreinen schepen en auto s vyf Nederlandsche burgers gedood 5 zwaar ge x nd en U lichtgewond A N P RADlOPROGRAAfAfA De liolsjewislisdic verwachtingen van den wereldoorlog In Jen nieuwen wereldsmeltkröes Ml de gelieele Ixiurgeoisic in vlammen opgaan precies zooals 1 6 Russische Ijourgeoisie door het vuur vemie igd weixl Wc wjrtof op 1 Mei 1938 Zaterdag Maart nllversum I 7 13 Cr 7 M BKO 7 M Or S M O Ualcursus 8 30 BNO 1 50 Gr lO W Cr 10 30 Brieven van Nederlanders uit DultsctMand 10 45 Gerard Lebon 11 30 Zang en piano 12 00 A manak 12 05 Frans Wouters 12 43 BNO 13 00 Meloduten 13 43 Lezin 1400 Zang en plano 14 30 Europ tijdachritten ehouw U 00 Gerard van Krevelen 13 30 Gevar profframma 17 30 Luisterspel 18 00 Orgel 18 30 BNO 18 40 Raadselrubrlek 10 00 BNO i1l3 RC Orkest 20 15 Viool met piano 21 19 Symphodie ork 21 45 BNO 22 00 Walsen van Lanner en Ziehrei 22 30 Gram Hilversum II 7 13 7 40 Zie Hllv I 7 40 G inn 7 0 Br kwesties 8 03 Barnabas von Geczy 8 30 BNO 8 40 Rhapsodieén van Chabrier en Enesco II00 Gr 9 15 Voor vrouw 9 30 Cr 10 00 Godiid uitz 10 30 Piano 1100 Voor jeugd 11 20 Matrozenkoor 11 30 Orkest 12 30 Vlsschertikwartier 12 45 BNO 13 05 Kamerniuzielc 14 00 Godsd uit 14 30 Boyd Bachman 15 00 Concertgelwuwork 16 15 Jeugd draagt voor 16 43 BNO 17 00 BNO Uitzending voor Nederlandsche zeelieden 17 10 Cantate 18 00 Als jk t voor t zeggen had 18 10 Landmana Lust 18 30 Ned volkaklanken J9 13 RC Gr 19 45 BNO 1955 Zang en pRino 20 15 Gr 21 45 BNO 22 10 Avonfiwijding SS 20 24 00 Zie Hllv I GEtQ EN GOEDEREN ZON EN MAAN Zon op 7 11 onder UXt Maan op 7J2 onder 1S 35 nicBwe maas Maa la reryUeM Ie verduistereo vaa seaaeBdercaag M soatepkanst Uwtaanu ▼ ertuiteo qpoelea ia half um aa oDtatokea wordea AANVUIXElA EVBgltJtATKEOEI EN De maatregeltn l etrenende den handel en de noteerlng van fondsen zijn lieden aangevuld in dter voege dat daar ook d buitenlandsche efiectefl tot welker verhandeling toestemming is verteend door het deviezenInstituut worden belrokken Inbecrtpcn da certificaten van Amerilcaansche aandiRien Deze paplern zullen dus in het vervolg ook verhandeld moeten warden door da hoeklieden van het betrokken fonds tuU i n voornT VT irnneanutt up PWi J t rthoven steunpunt wordt de Wreulia prikkeldraadversperring PK Ktzold H H St Teraardebettelling van den heer J C Sibbes DANK VOOR TROUWEN DIACONALEN ARBEID BETUIGD Op die Aligemeene Begraafplaata i giü iermiri dBg het stoÜ6l jk overschot van dien heer J C Stbbes dfe tot hü in 1939 wegens hoogen leeStijd be danikte gedurendie een en veertig jaair diaken der Ned Hervormde Gemeente is gcwocsit ter nrete getegd Twee bloeoiatiukiken van de taimiiUe diekten de baar Ledieni dier dtaoonie en vertegenwooir di gera van ottdeflir gen en het college van oppertioezichit brachten een Baaitsten groet De heer J Bol voorzitter van iiet college van d iakcmeni spralt wooiiiden van demk voor den lianigdlufigen en toegewijdlen arbeidi van dezieri vertrouwden jnedewerker Ds G Elzenge betuigde den dank van dien kerkeraad voor de met eere vervulde laak De jStSikanit spraik voorts eea wydiingswoord naar aanleiding van psalm 90 Heere Gij zijit ons geweest een toeviuoht van geslacht tot geslachit ein girag ten slotte voor im gebeiiL De heer J C Sibbes heeft VÖbr die aaji zijn vadier bewezeni laaitste eer be dantoti Steunt Winterhulp LAATSTE LUSTENCOLLECTE Op 6 8 Maart zal de laatste liijsitencoUeMS van Winiterhiulip Nederland in dit seizoen gehouden worden W H N heelt dezen winter met haar dirie uitkeerimgen veile gezinnen geholpen door den moeilü ken tijd heen c komen De uiftischapshoofdien zajn a Men die door hun offers aan het slia gen van dit Winrterhulpwerk hebtien medegewerkt zeer dankibaar Laat ook deze oproep vooi de laatste lijwtjencollecte niet tevergeefs gedlaan rijn Teeken voor een zoo grooiti mogelyik bedrag in opdait dit mooie wenk in stand gehouden kan worden BESMETTELIJKE VEEZIEKTEN In deze streek kwamen gedurende de maand Januari de volgende gevallen van besmettelijke veeziekten voor mond en klauwzee bij herkauwen 20 boerderijen Berkenwoude 3 Bodegraven 24 Boskoop 2 Gouda 2 Gouderak 27 Haastrfecht 36 Hekendorp 8 Lange Ruige Weide 14 Moerkapelle 1 Moordrecht 10 Nieuwerkerk a d IJssel 16 Ouderkerk a d IJssel 18 Oudew ter 1 Papekop 8 Reeuwijk 40 Schoonhoven 2 Stol wijk 16 Vlist 9 Waddinxveen 40 Zevenhuizen 20 schurft by eenhoevtge dieren en schapen Ammerstol 1 boerderij met 2 dieren Bergambacht 1 met 4 Bodegraven 4 met 54 Nieuwerkerk a d IJssel 1 met 12 Ouderkerk a d IJssel 2 met 8 Stolwijk 1 met 4 rot kreuipel der schapen Borgantbacht 1 boerderij met 5 dieren varkenspest 1 boerderij met 5 dieren Bodegraven 1 met 6 Stadsspaarbank In Februari is op de Stadsspaarbank en stortings diénst in 8155 posten ingelegd ƒ 189 377 95 en in 2169 posten terugbetaald ƒ 167 985 70 meer ingelegd ƒ 21 392 25 Het saldo bedrap t nu ƒ 1 142 945 60 Het aantal spaarboekjes steeg met 67 tot 5553 en het aantal rekeninghouders met 4 tot 2164 Economische rechter te Rotterdam KAASVERKOOP ZONDER BON Wegens het koopen van 20 kaaen zonder bon b de 40 jariee landbouwer J van den Bnoek te Stolwijk veroordeeld tot ƒ 500 boete subsiö air 3 maanden hechtenis De Stolwij ksdie zakkenhande laBir C Verwaal werd veroordeeld tot ƒ 100 boeile subsidtoir 25 degen hechtenae omdat hij zonder bon 1 k g boter en 20 kazen had verkocht De 26 jaTige Stolwgksche land bouwer M Oskam kieeg ƒ 80 boete subsidiair 40 dagen heehtenie wegen het koopen van 2 kazen zonder bon Kantongerecht Gouda Veroordeeld zijn weïensï niet tonnen van he Persoonsbewijs H M H te Gouda 2 subs 1 d h zich zonder toestemming ophouden in een portiek J A V te Zevenhuizen 3 subs 1 w tsch uit baldadigheid ontsteken van Ips kruit J A V te Zevenhuizen 12 50 stbs 2 w t sch K v R te Nieuwerkerk a d IJssel 7 50 subs 1 w l sch vangen van eenden in gesloten jachttljd W A P F K te Haastrecht vrijspraak met bevel tot eruggave van de opbrengst van het Inbeslaggcnomene onbeheerd en onafgesloten laten staan van een rijwiel J O te Groot Ammers 3 subs 2 d h zich tussehen de afsluiting van een brugbegifven terwijl de afsluiting met gf heelgeopend waren A C H K te s Giavenhage ƒ 6 subfi 3 d h N als bestuurder van een rijwiel zich begeven op een overweg van de Ncderl Spoorwegen terwijl er een trein waarneembaar naderde D D te Alphen a d Rijn ƒ 10 £ ubs 5 d h zich tuGbChen 12 en 4 uur s nachts in de openluch ophouden H S te s Gravcnhsge 7 50 subs 3 d h zonder goede verlichting parkeeren van aanmotorrljtutg S van V te Gouda t 7 50 subs 3d h rijden met een voertuig zonder goede vöoren achterverllchting C v B te Zevenhuizen 1 5 subs 2 d h en 2 50 sul s 1 d h leeftijd van subs 5 d h C W sube 5 d h rijden met een rtjwiel zonder gode vó6ren echterverllchUng A J M I te Goud I 3 subs 1 d h en i subs 1 d h T te Goud subs t d h en IJO subs 1 d h rijden met niet afgesittiermde brandende koplamp G B te Waddinxveen 4 sufca Idh niet gebruiken van en bestaand rijwiel rd W R V I Zevenhuizen 2 M sub d h P V O H te BeeuwtJk 1 lube i d h O te Gouda U 90 het niet ontzeggen van het verblijf in een café na 21 iAr van personen benedA den M jaar Q IJ te Gouda 12 90 Cl r g octc be aê s eii nK zijn Woens lag do Vvesiland che bloeinenvetlimjen weer begonnen Niet minder dan ruim honderdduizend bossen tulpen werden aangevoeHl De wagens bloemen wachten op het oogenblik om voor den veilingmeester te worden gebracht Schimmelpenningh Rotterdamsch Philh Orkest Dirigent Eduaid Flipse Solisten t Margot Broeders harp Johan Versloot tfuit KlIEUWE SCHOUWBURG Programma Luigi Cherubim 1732 1S09 Ouverture Anacreon W A Mozart 1756 1791 Concert voor Ijjit en harp K V 299 César Franck 1822 1890 geb U Luik Symphonie in i Morgen is het de eerste dag der boekemnaameliii g voor de Ncderland he arbeiders in TXiitsohland De Jeugtlstorm komt i ij u vragen of gij dit onpolitieke doel wilt steunen door enkele ontspan ninigs boeken af te slaan Slelit hen niet teleur De Jeugdstorm vraagt hert niet voor zichzelf maar voor onze mei evolksge nooten over de grenzen Zou n orkest dat zich specialiseert pp de nieuwere muziek minder geschikt raken voor wedergave van conventioneele muziek van kla ieke werken ontstaan in den rococo tijd van wespentaille en hoepelrokken van baroken rocOco kasteelen En in t bizonder van d ragfijne keurvorstelüJi muziek van MoziSrt Als wt lazdif dat het R Ph O Mozart of Haydn zou spelen hebben we ons die vraag meermalen gesteld Bestond er destijds niet een z g feodaal ideaal op het gebied der kleeding dat uit de 18e tot in de eerste 25 jaren der 19e eeuw reikte en dat op de strenge KUNST EN LETTEREN slechts goed gekleede en slecht geklecde menschen en een breede kloof scheidde het goed gekleede volksdeel van de slecht gekleeden En was er op muziekgebied toch eigenlijk niet n soortgelijke scheidingslijn Hooren we die niet duidelijk in de werken van ie klassieken bgv de menuetti van Mozart Haydn Couperin Rameau enz En in het Concert voor harp en fluit van Mozart komt dit sterk uit louter elegance en gratie die doen denken aan n hofbal in de Tuilerieën onder Napoleon III en Keizerin Eugenie Dat het R Ph 0 de oude meesters met evenveel eerbied blijft behandelen werd gisteren avQjid wel bewezen Prachtige vloeiende muziek al is het werk ondanks zijn pracht langdradig Met meesterschap vertolkten Johan Versloot die wel tot s lands beste fluitisten dient gerekend en de harpiste Margot Broeders dit concert Feuilleton Nadruk verboden DE ÖLAPÏNDE BOEDDHA Nederlandsche Roman door T J A U CORDENS Het glansount van den avond werd ons gebracht in de symphonie van Franck n bezield werk dat hoewel bijkans drie kwartier durend ons gevangen hield Ben zijner Eransche biografen moge Franck den auteur der Béatltvidcs dan noemen quelquefois plus savant que réellement inspire wie zou in dit gave werk geen inspiratie zien De byval nam dan v rm eener ovatfe aan Na de knappe vertolking van Mozart s concert werden de beide solisten eveneens door lang aanhoudend applaus voor htin wederanve gehuldigd S6 Ibtuisecihien waren t een eind Wfeies die biiêed slraart gevolgd en stoegen toeii luiiksat We gimsBn vxxirby tetMhillierde huizen anigeveeir aUe Van geiyiken botjwteant en kwamen emidieHjlk bij diem berg dien wij in de verte hadden geeien Hier stonden wij e n oogenWi k vaji verbazing stil De hooge rotsheuvel was indieirdaad door men9cJienhaind en uilgekapt en met terrassen en be Men versierd over een geweldige uaigestrekliheidi Vóór on was een hoog poctaal uitgehouwen door een breede fries waiaoop voorstieHinigen uit de jeugd van Boe5d ia Het poTtoal gaf toegang tot een diepe nis waarin een mietaten deur Aan weerskiamten van de dieur hieiiden twee prieatiera im witte gewaden Je wadhit Dat is onze groote Boeddhaten pel lei Ohowandra gij zuH er de merkwaardliigihedlen nog wel van zien Br zijn in Hmidoesty wel gTootere maar geen mooiere tampels dan deze We haddfln den tempel in front voor ons de roitBateen was glad aJgekapt en gepolijist maar verderop sch encn instortingen te hebben plaats gevonden er lagen bergen puin en steenktoropen arlsof ct n gedeelte van den berg naar beneden was geschovea De tem pel is zeker zeer ottd vroeg ik Zeer oud bevestigde Ohowandra en toen hij zag dat ik naar he inpuin gevallat gedeelte keek voegdebij er bij De berg lieeft diaar zijn ouderechten heroomen ttan de aohterzydezun dê instortinigen nog veel erger n aar heit iowendage heeft ii etB geleden W liepen verder langs den met k f n beeldweric v e rgierden tempetaïuur en lanigg een paar kleinere ingangen tot aian e i hoek waar de gtodde wand ïohuin naar benecken Uep In denaeKdien beug heeft de begtan haar paleis zesde oime metgezel Aan de andere zl de lag een ruim De avond opende met de ouverture Anacréon van Cherubinl zeer schoongespeeld n bron van genot er naarte Itdsteren we kregen den IndruTcalsof Morart In zlfn Entführungaus dem Serail n paar motieven vant henihini tot voorbeeld genomenheeft Flipse heeft eer van riin werk en werd met geestdrift begroet De vhouwlwrg WM vol A P Vermey GEMBNGD KOOR TOONKÜNSTCAFCILIA Naar wij vernemen zal het Toonkunstkoor een zomer uitvoering gavenin de St Janskerk In Juni Uitgevoerdwordt het Requiem van Anton Bruckner en de Cantate Wachet aufl ruftuns die Slimme van Joh Seb Bach alles voor koor orkest en vier solisten VannSruckner den Oostenrijkschen meester heeft l t groote publiek nog te weinig kunnen hooren ofn zich aan zijn monumentalen stijl te kunnen aanpassen de afmetingen van zijn muzikale bouwwerken als logisch verantwoord t kunnen beseffen en zioh over te geven aan de ongehoorde melodischh m cht en klankpracht van deze muzinc Thans dus wel n zeldzame gileeenheid AANGirrEf van ziekten Over de week van 21 tot en met 27 Februari zijn de volgende gevallen van l esmettelijke ziekten aangegeven Bodegraven 1 roodvonk en 1 diphtheric Boskoop 1 diphthriö Gouda 2 roodvonk en 6 diphthrie Nieuwerkerk a d IJssel 5 roodvonk en 1 diphthrie öudericerk a d Ussel 7 diphtheric Reeuwijk 2 dipthcrie Schoonhoven 3 diphthrie Waddinxveen 2 diphtheric KERK EN SCHOOL Ned RerT Kelk Beroepen naar Lage Vuursctie ds JT J Foot te Amelda en TIenlioven