Goudsche Courant, woensdag 10 maart 1943

OVDBWATEB OewurUjk pel Sen jongen vermaakte zich Zonda iiddag met een brandglas en hiel 4 dvt gericht op een van en maujfu ibrug De gevolgm e gordynen vatten andere in de andbare stoffen niet aant ezig wapubltek zich tocruit m te trappen groote spiegclT tuner aan de bleven met vlam en ook etalage staan Oaar de be oi ren verscnafte gang door de é b Uw Baby il 9 naandan Dan mag hq pei ag 3 Nutricia biicuitt fabrikaat Victoria in zqn pap hebben Dnemaaleen groots kop melk een hal kop e bouiUoa en een Nutncia biacuit NUrWCIA BISCUITS blinkui VICTORIA Op it bacliuiUcnJ Ecpnomische rechter te Rotterdam De 29 jarigc Goudsche metielaar C BJom had om een boterbonnenh andel te doen van lyn zwager ƒ 1800 geleend Van dtverse personen kocht bu daarvoor plm 300 boterbonnen wtirvoor hij 270 pakjerboter kodit en daairoede per auto naa Tegelen reed om ze t verkoopen Het zaakje lekte uit en de boter werd In beslag genomen Terechtstaande we ena het koopen van deze bonnen werd inj oonform den eiïch veroon ld tot 8 weken j evaii ensBtral met l st tot orntiiddelhjke gevaijgennemmg eri vepbeurdverklarmg der in beslag genomen bonnen Zun zwager de 37 jarige Goudsche vraehtryder W v Benten büjft intusschen een voidermg op zijn familielid van ƒ 1900 houden en zal eveneens wegens het kocpen van boterbonnen terecht slaan De 39 jarige varkenshandtlaar M V d Hengel un Stolwijk had bij boeren set boterbonnen opgekocht en weder vcoikocht aam dien J5 jarigen Goudscihen wmkelitr P van Tol daarbij een wmst m akende van ƒ 120 Van den Hfngcl i § 1 1 roordeeld tot 14 dag€ n gevangenisstraf en f 75 boete subs 30 dagen hechtonis terwijl de Goudsche winkelier van Tol ƒ 200 boete subs 40 dagen hechtenis kreeg omdat hij boterbonnen had geruild voor andere diitributiobf sdieid n De reeds genoemde B om had hj bovendien in 10 daHcn tijd 110 pakjes boter geleverd zondtr bon terwiil hij hem nog ƒ 25 beoonmf had gegeven Te elijk tonden nog vier andereStolwiikeis terecht De eerste was de 30 jiirigc rrr Kv enter A Vtrrips dic 70 boterlx nnpn had verkocht en daaraan plm ƒ 41 0 had verdiend Hij s daarvooi gLsiraft met ƒ 300 botte subs30 dagtn h chtcnis en 2 weken gevangen sitraf met gratie cI B6Ule mhet vonn s l De 5i jangp fouragehandeTSÉr C J Scheer h 1 1 hij heeltW g in met 9 kinderen 44 boterMJi nrn overge pa ird en op ekochtV waarmede hi ƒ 225 had verdiend Hu kreeg ƒ 275 boete of TO dagen hecljtenis De derde de 30 jange groentenhan öelaar A Uittenbogaard verkocht 10 boterbonnen en werd bij verstek veroordeeld tot ƒ 150 boete of 30 dagenhechtenis terwijl de veerde de 19 Wat Waar Wanneer Thalli ThMter Prima Donna m t Zarah L ander en Hana StUwe Aanvanf uur Bcunie Blcwcovp Onzichtbare ke enen met AUda Vatlij Aan Bng B uur M H tt 1 u UI nma K ik WttkavoBd wijk I Ned Hervormde Gemeente 10 Maart 7 lï uur Nieatta Schouwftnrg Ravu Pech heelt peeh met Peter Pech Emmy Arboua a en II Maart en 1 K uur DaniCli ConfarcnUe iprekaia 1 Xita en ds H C vd ITler Maart T IS nor NIenn Sckauwboic Opvoering tooneelüpel Moeder door Willem Goossens volkstooneei met Rika Hopper WUIem Gooïsena e a 13 Maart uur Kunatmlii Stamppotmaalttjd ten bate van Winterhulp Nederland APOTHEKERSDIENST Steeda geopend des nacl ts alléén voor eneeimlddelcn Apotheek P WeOer Gouwe 131 SCBOENENBONNFN Afhalen aan vrsagf om uileren voor schoenenbonnen 9 30 12 en 1 30 3 30 uur DUtribuUekantoor loket 12 morgen lette h K L Jarige tuindersknecht P Homkoop eg ns liet koopcn van 6B boterbonmen het koopen van boter en IJcveren daarvan zonder bon Is veroortleeld tot ƒ 100 boete subsidiair 25 dagen hechtenis Als groothandelaar opgetreden De 35 jarige detaillist J Rietkerk te Gouda was niet ingeschreven als groothandelaar ondanks ijn verzoek daartoe Hu kon echter m het groot zaken doen en vond er het volgende op HIj gmg lm eren doch door middel an een b ncnde relatie leverde hiJ op haar naam na daarvan te voren zun cüumt schriftieu uik ot die hoogte te hebben gesteld Zoo leverde hlJ in Septtmber October 1942 een partU leraardewerk en kwam alzoo In conlliet roet die BesdhuKJkmg verwetrkcnde ittr dtis riieen Het O M achtte opzet er bovenopliggen en elschte ƒ 500 boete of 80 d hechtenis i Nadat de raadonan dr mr Smit uit Gouda verzachtende omstandigheden had gepleit veroordeelde de rechter verdachte tot 300 boete of 50 dagen hechtenis Valsche jtbaksbonnen In leverd De 2 jange kapper T v d W es te Nieuwerkerk a d IJssel stond terecht wegens het mdienen van 18 valsche tabaksibonnen bij 4e Distributie Verd bekende Hy had 5 valsche tabcksbonncn m zijn zaak ontvatgen Desondanks had hy ze op ooplakvellen geplakt en er bovendien zelf nog elf stuks bij veivalscht Het OM eischte ƒ 100 bo€t subsidiair 30 dagen hechtenis met vtrbeurdverkj nng der bomen Daar vcid zich voor een soortgelijke Tik ool ftp 12 Maart as zal te veram twoordftn hebben zal d © rechjerag li k voi nis Wijzrn SpHRUVER lell ilSSl Vooi tou ijvlii Ie kfc ulier Iratiic e hii cn is de ii a gdi die httr R Halig s alhjtr Ge ronden voorwerpen Omtrent de vo gcnde ge onden vooruerpen ijn dagelijl c van H UjI Ji uur aan itt tureau vaji pouue iiiliclUingt n te verkrijgt tnkere kerkboekjes b dhanddotk met b pak dlv ceintuuis hontJ enkele djstjib tiet €acheideii v o miegvei enkele ii itwBS pai erfe mterdtie i andiciioenen en wanten trk ie hi au w t ontlerrokje en roee dlreclnii kmdcrniuLs dA portemoi iiaies kindeiscfioeutje ei kele vulpetmen i u vultpotloodtn d steradtn meerdere sleutels en sieutelbo aen actetasch en bo dichappentascli vuilnisbak iulegformu ur voor sp ar2egeis der UPS eetzaalbllkje dtr R K eetzaal lorgnet padvuuicrsnem pd ir denhatster iineaai Loop der bevolking OBVIflTXGDEN X Wtliai vcpL tehltüent van iGrvvenhage Karvtenhotkttr 0 in BlMkeresinKel 8 J J van He l ladexhandelaar van Zu phea TuHiftr 18 In Crabethstr 48 J H Hul anip w d Vuyk van Gra enhage Ce ebesstr 119 In J Luljlwnstr 19 L J Anker chauffeur vaif Stolwijk A 28 In L Tlendcwcï W J V ü Have kantoorbed van Amhterdam Rapenburg 92 h In £ MolUstr 2 M Bo ekerk wdc 3 3 Schmidt van Noordeloos no 2 In W Relt str 61 A Holtkamp ued A Oosterboich van Schoonhoven Lopikeratrat 22 in Groeneweg 43 C A v Leeuwen g met Jt d uin dienstbod van Alpben a d RUn v DtJkstr 19 In Heerens r lOe B M Kool cheC bureau Volksgezondheid van Gravenhage Regt ntecaelaan 16 In Uaaellaan 8 J d Bni n dlenatbode van ZeUt Nlc Beetslaan M in v XtersonUau 15 J G SUgte kantoorbed van Rotterdam Slaththuisweg 4 2 la Oosthoven 10 W Helkoop an UK elBteln Panovcu 33 In Zwartetinlt 34 b J M V d Berg orteerster van Woerden Hoogavoerd 1 In Steijnkade 9 P J Eljerinks kellner van RotlPidam Rodenrlj chestr 36 b In Markt 34 S Schout n dicnstb van Gouderak aan boord Ir Kel7e nrtr IjD E K Sn Ita kellnei van Rottt dam Gr Vlflschei IJpIeln 28 b In Da CoEtakade 30 Joh Vert Ian dien th van Ter Aar A 195 In V d P lmttr 137 P L Eggtnk arts van Oegstgeest L d Colignylaan20 In Burg Marten bingel 47 E GitMnK kantoorbed van Wlnterbwtjlt Vaurden 18 in I Tiendeweg la VERTROKKENEN O Tollenaar v n Kleiweg 11 naar Amsterdam Ulterwaardstp 581 M H Sporri van Parkstr 14 naar impelveld Panne ltger straat 16 T Cammeraat van L Tlendeweg 54 naar Hazerawoude Roemer C 29 A G Bons van Gouwe 16 naar Rotterdam Rutierd Rijweg 26 v m Overschie M C v Aththoven van Vorfatman tr 35 raar Alphen a d Rijn Brederodesti 31 B W Roos van Oosthaven 49 naar Cothen Groot Maat 60 N Klomp van Burg Martenssmgel 21 naar Est en Opljnen P Hofman van Oosthaven 53 naar Waddmxveen Henegouwerweg 79 J W Bopy van Flu eelensingel 37a naar Lakkerkerk Opperdult 182 M J H V Baaien gesch van Jonkman V n Spoorwegstr 10 naar Dordrecht Singel 181 C W ÏYohweln geb Muller van Crabethsfr 28 naai Leiden Witte Singel 37 C A A Blonk van L Tipndeweg TB naar Mill c a Bogeveldtcbaweg A X VOBTBAls Ned VoetbalbtHid PROGRAMMA VOOH ZONDAO Kamploeniohtp van N d rland Enjched AJD O j Heer nve ii Feljenoord District n 4e k asse 1 WaddlnxvMn Oudeuater Stol wtj k Bodegraven Reserve 26 klasse A Quick II D H C II Scheveninge 1 n V V C III Reserve 2e klafisse B NeptunuB ITI Feljanoord IV S V V III Gouda JU Hermei D V S m Sparta III Reserve 2e klasse C Excelsior ITT CVV U Reserve 3e klasse H Neptunua IV VÜC if ONA III Olympla H Schoonhoven II OSV II Xerxes IV R C IV Voorcompetlltie n den Ned Voetbalbeker Groep F Gouda UVS HBS HVV Groep H VOGEL Cromviiet LFC Olym pla Groep X Haastrecht OSV MoordrecM Goudciak FROOIIAMIVIA J1 MAART Competitie Oudewatcr Amnierbt SVDONK BiKlegraven W iddmxvet n Hias trechf Guudi II Spar a II GSV II Siarti IV OIvmpB II VOO II ONA III Xcixta A WC IV Schoonhoven II Beket weri tnjden Oijr ipia rirmvllet Moordrtc tStoIwtik Gouderek GSV POUTIt ELFTAL GEKIX PT Voor de competitie an den Ncd P litie SpoTtboi d verloor de G ud rh Poiit e j tvereenigmg gistermidd ig te Utrecht m t J 2 van UPS II ATHLETIFK K B O i Rt IV prestatuxoopen De Rot erdamsche Athletlek Comnvl ale hield det tweede g d e te v in de prestatleloopen op de Nenijto I aan De afst jrd voor de ïenlo ei v sa 3000 M de door de 1 ceren J Berckenk mp en J Scl oonderwoo d binnen den vasigestelden A t jd werd afKC tgd De gcbr J en R Janücn liepen den nf taifd In Bttjd Bij de Juniorea die 1500 M moesttn loopen kwamen er vier van dezes iu den Attjd binnen en wel L v d Wal D Markus W Kersbergen en H Jansen In B tijd UaP a C Mourlk en R B em Zwemkring Gouda M VEKEEVlfinvOJtN JHTT IMC I BDEN N DONATBVBS AAMOUIOTCN De krln Gouda va uden Ned Zwem en Baddincabond oimwt dcrtlea veraeslxinceii vinaarvan acht zwemclube en vtjt leddincsbrigade met tezanieu U eereicden Ji2 dame aS6 heeren Ï20 meisjes IM jocgeua en 270 donatetua totaal ibtiü pervjnen Voor de afiolirderljjke vereenigmten ilJnde totalen ZwemciUbs Alphensche Zwemciub 101 Bergambaelituhe Zwemciub SO Budetrraaische Zweii en Pok eiub 7 Zwem en Polociub Boikoop 75 Goudtcha Zwtmclub 267 pudewjtcriclia Zwemvtrecaigmg w SchoonhovMche Zwemen Poloclub ijk De Gouwe te Waddirutveen 1 Beddingsbrigades Alphensche Reddingsbrigade 12 BoskooiKcKe Reddmtibrifcadt 202 Goudsihe Reddlngsbrir de 268 Reeuw ijk che Heddmr brigade 23 Waddlnxveei acne Redd4nt sbi gade 143 Vau de zvtemclubs ia dua da GZC de grootste verecnlglug an de reddingsbrigades de Goudfiche Reddingsbrigade die ook de grootste vereenigmg van den Zwemkring la De G Z C heelt bij de iwemclube 4 lioogste cijters In de afzonderlijke groept n met 5 eeieieden 22 dame 103 heeren 32 njeKJcs 59 jongens en 4 i donateurs Bij de reddingsbrigades la ulf het geval met de Goudsche Reddlr brigade met 27 dames 138 heeren 40 meisjesV en 00jongens üovh de Boskoopache Reddingsbrigade heett i et 4 de meeste eereleden en spant verder de kroon mt e donateurs met 189 hel lioogste ctjfer van den geheelen kring welks totaal aantal donatettre 270 bedraagt Van de dertien vereenlgingen van den Zwemkring Gouda hebben er 8 geen eeieleden 2 geen melajesjeden 1 geen jovigensleden en 6 geen donateur WATERPOLO WtNTERCOMPETFrlt In het Spaardersbad werden gisteravond voor da wintercompetitie van den Zwemkring Gouda de volgende ontmoetingen gespeeld Boskoollr Bodegraven 1 0 Boskoop II AZC a I 2 ffiodegraven H BZCJ Programma as Dinsdag ouwe GZC II Oouwe i GZC ni Gouwa GZC danies PLAATSELIJK NIEUWS BOSKOOi BUJ voor rulnbonw Ter vergadeikoop deijNed uiboi w ei Mnt an tóM ekmg e Bpnte werden enerm 7 punten J P D Spijker 6 rJiig van de afd Maatschappy voor kunde weixi overgj vian hert waarvoor de vol toegekend W S Boer Gz 11 puntj punten Hiema werd overgegaan tot de hoofdschotel van dezen avond de vert jpning van de sonauikn Grooter gewin Benoeminj Onze blaatsgonoote njej P M Vian Groos i lHjr jtirr i UA onder ijzen i aan de orfnbare i iger school te Nieuwkoop I GOUDERAK De heer C A Kamp hoofd in N O polder Len popii jir ondtivv ij cit aam do opeiitxiT ig ne school ci J t r C A Ktui p gaat Goudietraik vtJ id len A B 1 it u vv arbt id erWja k r ij de heor Kan p die wijC c Iaktji v n d n NO po r v ear ihij Jc fTfooIct a i óc tie cperen ce V Jido s b f ci j Di hetT Kaerp hetft cn laar a s i j t tr vain het ger ontfciw iis niet de makk eiijkst p aats u i o cn maar gcz en die activiteit w ko hij hKT aan oï n djag kf t z ij1 hij ook c rar r r siaglpn Güudirak en spi lal Vo i M jnc erwijS mr de xargk aj n éa iT zull n hcim r ode zit i e tix kkcji HEKENDORP Benoeming gemeente secretarus Met ingang van 16 Maart as is tot secretans dezer gemeente benoetnd de heer A Logi er St jurct intru s Ie klasTe afdeelmaschaf ttrscrreWre en ambtenaar an dert ljutfterl ijken stand eer gemeentie Hmzwi Oü H brand spoedig werd ge waarna Je blu rht STOLWIJK in el s 2 xai l von M C Jam G an Wljn J jifi Heaids ik euvul cin aii Burgerlijke staad Goborcn Bernamdiu ssoon var J W S iOf wi ven A H Venaliuie Wuliennjnitje Maagje doolitier ven L B k oiii an W Ttinmor Pjottur zioon an G Ora Jaa 1 en v nr T van Beuzelvoni CJiiriyii ii Mar rimiufc zoon van T Booi e au J V Hiic AnOüiiius Herarikus vam J A Brum eirear sen Janniao ra lor Baiardicji er v zoon van C f an M win Dam Creiaxïuw d W de Jong te Beagianibacht en A H ain Bermmtl Ovif riiedien Jainma Bruanke r 77 jaren ecJit inootie van G dte Vretigt Loop der bevolking Ingekomen J Ac itieflitneirg dacnbtiiode aji Beirgamtwicht jn B 51 T de Jo ig duenMboide van Bl a ld yk m F 24 W Dyiib hwifihoudBüor van Wijk bij Duurstede Ml A 4 B Versluis lamdarbciawr van Zevenlhuiaefii n G 112 W de Jong laridboiüwer van Benkenwoudle ui G 110 Hou wielungiert nnar Soefat Moondipeciut ortenibung 4 i efr v A 44 Vertnoktoem J dlienti ibode vam G Mecktenbunölaan 1 bonoeip van G E 7 A D 22 naiar A R naar BengenSSaoht C 137 H Deeteti dttenstibodei van F 63 raar Polsbroek G van ElBwyk ech g vat van den Öeirg en gezin van A 93 naar Roiiterdtóm Or VissdherijisJiisait 74b J C Wevers en gezin rywlelhendelaair ven E 83 naar Eotterdani Jam Kruys stmaiat 35a L J Anker en cc lhtigienoote öbauffeuir van A 28 naiar Gouda L Tierdieweg 59 T Blom landQi fxidtr vani C 49 naair Lopik Lekdyk no 271 OFFÏCJEELE MEDEDEEUNGEN PllUS StIKERBIETFN I N CICBORtl VVORl l LtN De Rerriflchtfgde nnr de prl 7rn ni iakt tn vervol p het fifpuhllceerde t lpan vyi den Of est 1943 btk i d dat dp girartiepnlj van Miikcrbiettn van den oog t 194 Is vaetgeMeitijp bails vai ƒ 24 pe UKin k Hen de tf ersprijg vm groene citli f vr tteler van den oofest 1B4J op ƒ 21 pc lOOG k HET VFRMFTn AV DF A N l7IGï Wi vtstigen de aaidacht van c rn n n du rundvf ci varken paT dfn of t apen op hun heiili en in voornad lu uck op Vei feit da j gtiiii idr jn v an W h irt tl der door Kil tn dpn i acli van 7 op 8 Maait 194 sraclill 12 ii ir lii vnt i dat f f nuder dieren i i iwkeurip aarteeken pfi tt doen in kfilom C op blad ide 1 van h ve boekje iij Je een vefb tkje aan te ragen fl iKt nakontn dt er rrlcitng 1 straft 1 r en ftan de inbes agnan vkn htt In 3 Ü lad gehouden ce tot ptVfiK hebben DF PRUZFN VOOR VAHD rPH Mt S IFS De p ijren voor eardappelmesifs l ocntenme jp cc moelfr ur k en bei aid ti ovt reei tu ri ing n et ce püjzciib i f uk ng VjM no 1 ng de inf ht bber tu f tei vtr gunnïnfe hebben on vaiigen tot bet btiekenen vaii 1 OiJf oie pn li Te 1 prte e van het publiek r e4 de pe mechlJM e voor de prl 7 n niec e d t oo é e n dsjea In geen geval me i dan ƒ 0 2o per h uk inag woiden gevraagd of bdaaid 3453 dLoon vervelend n vermoeiZiirg d laj oni r oo dadtlijk Hnttf i door de IjeproiiJe oploMend nul h VaiMuils biproafi bj hu griep bronchitis AKKER S ABIHJSSROCP iWm uts best Hotsuüfg Mt hTCO TRACT Utkl Mi j lILISbt ACIITlNGïiV VICKI s In 1M3 lal wtdciom uu hti di u er tkop rrie huiw ifleh tn i voer hui ilach ln wUlüi beswimiw q puLiitm wurdei opyv iv iU u u contiatt kcii £ aan ïut vt aankoophuresu af te levfrefi S rilti In tejtnü t u et hit r nut ci Ueu l teKGi Uk w ftrbu nattat hti adDtal u cilL ouliöcttu w a a L de overtfee drken shou le B dt tot 1161 a agaa i An eun ititistKiikti n zal tn liH i a n letieittn hutMUl lUtt tsttld Hoidtii tul iiti l t €u neer nieAtconinrl arkerL jnït l gew cht tit sACheu 80 n W kg of ji htt ten afgt nu Ie zeug t iiüi t v koi h t vee tn ilLt a Lhajfltui i 11 iiankeltjk van de BTofrtte i van lijn bed tjl een tnke e rn r ver orgerh zooalr t landaibeins bepeikt utal et r kJcii e bojbi tj t 11 a il van dtzt vtipücht Ufe onthevt Het tot ial flanlal af te eUill traclen z al verdeeld worden m twe V w r ne e ie wiic ai uit il voeder vcrbttekt uuiüea en vbei 2 ii Pa ort 1 rt t t d t te vt iiU t kfi HO i vl r t duitribuUeptilocitn etht i omiii houd drft lu t dttl tit fftndi v e up het bedrijf aanwezig u Voor de tweede fie meattonli in verband niet d nvoeütjke kr i positie deze tuewtjung vermoede i 1 Septembfcf 11H3 veritrt kt kimnei Indien mtn echter reede thflnj 7iond4 Voer een nw teontj act van de Iw wil afclulttn ddn be taat hleIte l xwaar De betrokkene ditnt kh lni il if sluiten van de n eattontraclm te uii unioi zijn Ftaat ieUlktn bureauhouder oiKlet i pgati van het aantal contracUn en d ni d 1 vm ieveTinfi Vpor deze inestcontract di k 15 nj bovtn dtn geldenden pr js een pt 15 per dier worden ultbetaalO lud de gestelde voorwaarden ten Tn iei vai ehlb VU schlj ui itntll de af evering in de lilergenoemdt kia stn en m d ovem t t komen 1 afkveiinf l voldaan Eerst indien de betrokki c he t a ntal me icontiacien ite fi dfe hij eeii veij inamg lot htt a nt t etn huLsfc acht npsvdTk n kiinnei i waarbij hit fr rekeninp mede dhnt i ddt het le tnd i wicht op 1 l Hi Ifn hooi te liO kfe mat bedn i 1V1 It fokzt i V h 1 eft w kc 1 tlarhtirg it be emd ÏNLFMRING IlONNI N BOIIH Dtlai 11 1en in malgniine in bak vtt dtf n I dt van J un kl mt n If nni t h t r 10 x o 1 edlf doei uIlMltk Vrijdag U Maart 1 y jlse ike dl ibulredie i lt n ui Ier vPiKUfeiMf van totwli ii en I 1 1 1 U nevirmg bcstdal ntti 1 D f If I Ik H Mairt Dl uunstei 711 Icn vo 1 Ie lultt ST I I vf 1 f i 1 Mi Ir ten weike uitslu ti u r op kitijri va4 i 1 i it 11 V ff de a üt e ntlli v 1 1 f a rv f r il f I T vTtl I j 1 f tje link rbi Vf t 1 fck l veiui iji rt 1 te tnewijiln f n V n u tvlu lei el V jï V in hak 1 i K 7a dsdlüp den alvt nie Ve kil l Hd 1 tllj t I r 1 b e rw ti I t r b i l i van tien bedr lactHjW T tain uM f ier ud S liedfli me hft j ti horntn b te OJ htt i rei of 11 t t n 1 t rrr ir i 1 re f V l id UK wt f r up i f r f I t 1 butiLM ei s e 1 r i 19 A I 41 i M nog bonnf T hc er H j ei i en tot inf en wr dl Uil tl ad K n tloofdred tteur J G Weysier H t iitnChef reÖadeur voor G luda en Oi 1 rieter Ouuda Verantwuurdtlhkadvertenties L AkkfJ Bdllk Rotterdteefsttr N V Kolterdamsch M Rotterdam KABOUTER GOBDBRAAD i Donderdag Zaterdag en Zondag ADVERIEN IIEN £ enige en Algemeene kenni 5gevmg Heden overleed tot mijn diepe smart na een langdurig lijden mun innig geliefde beste Broeder HENDRIK VAN ZANEN MULLER m den ouderdom van 74 jaar Uit all r naam J H MULLFR Gouda 9 Maart 1943 Markt 34 Liever geen bezoek De teraardebesteUing zal plaats hebben Vrijdag 12 Maart in het Familiegraf te Haastrecht plm 2 uur Eenige en Algemeeii kennisgeving Heden overleed na een langdurig lijden onze beste i Broeder Zwager en Oom HENDRIK VAN ZANEX MULLER in den ouderdom van T4 jaar Gouda J H MULLER Haarlem L MULLER Verboom Arnhem M MULLER Bnmt Gouda C P JONKER Muller Neven en Nichten Gouda 9 Maart 1943 NU GEPLANT tot November Bloemenpracht I Stort ƒ 3 50 op postrekening 4736 8 0 van Bloembollenbwlrljf FLORA te HILLEGOM 75 en U ontvangt onderjtaande keurcollectie beslaande uit 50 Gladiolen 50 dubb Ranonkels 50 Anemonen 50 Oxalis 13 Sniibloemplaoten 5 Le c s 6 pakjes Bloemzaad en 2 prdChi Dahlia s Plantaanwijzer fn S ChiAee che Klokjes voor de kamer gratis Deze duiveltjes der verspilling bedreigen uw rantsoen 1 Het aansleekvlafnmetje onder den geyser t onnoodig brandt Onroodig slerkjp binpen v aar zwakkere ook dienst kunnen doert 0k 4 De radio als U er niet naar luijterl Deze vele klein duiveltje maken één gfoolen vijand die U belet uit te komen met uw gas en lectrlclteltsranlsoen Waak dui tegen elk gedachteloos verbruik van gas o stroom hel bedreigt uw eigen n aller ninisoen Controleer geregeld dan komt U niel voor verrassingen Is taan dan kunt Ge ïjdlg Z9 ingrijpen I Haal mo p warmte uil mlniifi liii n Bankinstelling In Gouda vraagt W directe indiensttl dlng een Wissellooper en e oonkoménd Bedien Brieven no G 162l bur van dit hïad Er is goed nieirvis inde advert tie s vandaag TÊ KOOP LIntzugmachtne met ntotor Toor llchtnel ƒ 2C0 en een banlMChuurmachlnetie f Si Hl M V Leeuwen Groeneweg 28 S CHOUWBURG BIOSBOQP Slechts K dagen van VRIJDAG t m MAANDAG Een zeer afwisselende boelende en adueele Blm FRONTTHEATER Deze film heeft alles gang dans romanHen spanning en harde werkelijkheid BESPREEKT TIJDIQ UW PLAATSEN Kassa geopend op werkdagen van II 12 uur ene n uur voor elk voorstelling TOCGANG ELKEN LEEFTIJD Café Biljart Markt 54 voorheen Sch nlngen Oe cotteUiei c uUka nec mu ek rflemming sfeer Adverteert in dit blad 1 lOokU kunt een moderne j vilt hoed dragen f j Wij vervormen oude dames en heeren vilt t hoeden tot j Charmante moderne dames modellen Neemt U eens een proef ge zult verbaasd f en voldaan zijn Malson hOHHd I Markt 7Ö Gouda j DE rriEUWE SCHOUWBURG van DINSDAS 18 tal DONDEROAO IB Maart WILLY WALDEN en PIET MUYSELAAR oj ai Snip n Snap In RENÉ SLEESWIJK a LUStüUM ftEVUE TOT UW DIENST N I CURSUS LANUBOUW IIOLKHOI Hl N ir CL RSUS TlINBOUW BOI KHOl IIIN De Inschrijving van nieuwe letrlingcn voor bovin tnn li cursussen welke opleiden voor de Najaars Examenii l ilS V tl Bur voor Land en Tuinbouw Bocktioud Exami nkan vap heden at geschieden Vraagt omgaÉnde Inlkhliiii i nbetreffende mondelinge en schriftelUke lessen Gcdum It de zomermaanden slechts één les per maanci Ook in utdrukke siizo n bthoeft het volgen van de rursus nirtbezwaarlijk Ie zijn AUe cursisten voor het Najaarsexamen worden m dt i i genh id gesteld enkele mondeliniee examenjesien te Volt Na met feunstig gevoh afgelegd ex imeifi wordt het NOI Diploma Landof Tninbounborkhoudeli uitgereikt i dig prospeitus van de cursussen met gegevens belrtff n lu de examen vrijblijvend aan te vragen bij het Nederlands OnderW Ua Instituirt Groningen Postbus 22 Deze advtrtentie uitknippen Herpla d U geschiedt voorloopig niet aaf4 helpen bij rheumatiek ischias pijnen en scheuten in ledematen en K wrichten bij spit griep vefkoudheid en zenuwof hoofdpijnen Let op de naam Ovaaltjes en prijs Op de verpakking 20 tabletten slechts 69 ets In alle apotheken en drogisterijen vcrknigbaar Laat ons ook Uw ervaringen wfien Sanila A ent ehap Nassaufiude 373 Amsterdam Kumthandel De Protector Meent 124 Beursgibüiiw Rotterdam Nieuwe oanwinsten Permanente Exposih