Goudsche Courant, donderdag 11 maart 1943

i i i l B Èrf a Èi X il Ml B efd g M rt 1943 Telcfona rr4S Podrekenlog mA GOUDSCHE COÜEANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prqt 5 canto per nummer 91tU Jurjanj No 21187 Chrtriiltirtuii F Tram Oooda WEERMACHTSBERICHT DUITSCH 1 DE NEDERLANDSCHE VOEDSEL VOORZIQ nKG Radiorede van den directeur generaal van den Landbouw puifóche aanval dij Charkof wint verder terrein Nieuwe Sovj aanvaüen hij Orel fNtfverkortingen in den nhMen sector lensk Tu chen R jef en den vooiuitstpkende Het kaaitje geeft een algemeen overzicht van I hoek bij Gnhatsk wordt het front door de ée omgeving van Rzjel Wjasma en Smo 1 Duitscher volgeni plan ingekort Engflaiid en de Ver S atell een tweede front in Europa vorrawi 3 De geallieerde leveranties aan Rusland hebben me den overeengekoii en omvarg bereikt hetgeen een gevolg i van verliezen 4 tijdens de transporten en van andere omstandigheden Te Berlijn wordt met biJ7ondcie belangsl Uing de weerklank gadeseslaften van Standlev s verklaring d ït de Ru sbche regeenng het Russische volk met opzet In het onzekere Iaat ovci de mate van Amerikaa i sche hulp en deze hulp niet erkent Naar men In de Wilhelmstra e verklaart preekt de nervositeit in politieke kr ngen te Londen en tè Washtrgton voor richzelf Terwijl de Ametikaansche on Ier staatssecretaris Sumner WpIIcs 7ich haast den ambassadeur te des avoueeren maakt de Londensche Times ét ie raak tot een inciden van den eersten rang en oefent hef blad critiek op Standley op een wijze waarbij verachting voor de plompheid van Ameukaansche diplomaten niet wordt gespaard Het is in politiek e kringen In de rijkshoofdstad opgevallen dat de Sovjetregeeiing zich In zwijgen hult waaruit men uellicht moet afleiden dat zij aan de opmerkingen van Stftndle niets heeft toe te voegen en dat deze dus met de waarheid oveieonkomert zouden Men wacht in Berlijn af of Standleys uitlatingen verder gaande gevolgen zullen hebben Om die redpn behpudt nen nch ook in de Wllhelm trstse tot nader ord r rich het positie kiezen ten aanzien van het geheele vrageijcomplex voor Het Enge iche blad Yorkshire Post dat nauwe betrekkingen onderhoudt met Eden heeft ten aanzien van de ultlat Ingen van Standley het volgende opgemerkt Admiraal Standley heeft zich veroorloofd aan zijn ontevredenheid uiting te geven in een taal die meer lijkt op die van een i eemian dan van een beroepsdiplomaat Bew ine valt uit de lucht De valschermen liebben zich geopend Langzaam zakken de aten met bcnzin naar de aarde SSPJC Both AUH t H fl r r 1 10 Ji es m t If na I l4 i I M I u kt in f I rd tl 1 tM fci t r l r 1i woKin I r krad t f l K rt II I e 111 i t htl 1 ri Ir iKi n vf ir in 1 ii l I UI 10 i S n bi I ld ioiit ai M n 1 lU lik 94J bu dr levt ren 1 I lp 1 it Kt i 1 1 K t erü 11 On trekK piK Votr de t ril iin l tiiw d K IIJ IDI UI N indrie IS ia 13 Itainens JlhtlnBi n Buicndi m litt s met I volfctn NOI Volle i ffcndo lor jstlie lapeEbvwl vta de Ikuteche acht nwakit W Wo wdag b j het ZiMlen wan het Oootehjke 4ll beeft de uirlwiidecKte dooi de S oKeratna to ptawtwlyke SEBCtrvitolt be jeriot rnBtc eii wint de Daitwhe unJtei wetten en ten oordwesten van S lMf verder torrela Ntctteceiutaaa vfiiiBd nel BMT T r a t stuiird 7ia den ftriJd wiery die In ver 22£ efeiu nT UeB veirsUfen werST kweikten mm unTnledivWcf dt j 4ieB d c telde doelen h dn teetor Tiui Orel give vQmqd MB breed front tot nieawe krachÉnMnrallen over die o iiienw net fware bloedif w rlie e zitn af lUcen j den centralen sector van liet OoeU ke front probeerde de rtiand xich zT erke itrijdkraehten teverfeeti in r foUens de plannen verloopende Zmeitot om ilch los te naken van m niind te drinren Een Duitsehe choot hlerbd 17 pantserwasens Lk en telde tttt esneavelde bolsjeZSm voor haar stellinfen De stad rijj werd in den afgeloopen nacht nlfens de plannen en op voor den itagd verrassend wijze ontntimd tKiKi wwtnw WK n n ni Drie en twintig en tot zinken racht schepe gebr De stormloop van den vijand op onze llsUmgen bvj Staraja Russa nam giste Hét opperbevel der Duitsehe weermaoht deelt mede fn de sneeuwstormen van het Noorden van den Atlantisdien OiMaan den zonnegloed van de evenriëchtslijn en ée herfststormen by Kaap de Goede Hoop hebben Düitsc he duikbooten de afgeloopen vijf dftgen m zware hardnekkige gevechten 23 schepen met een gezamenlijken inhoud van JW 000 ton tot zmken gebracht Zes andere acJiepen werden getorpedeerd MnenaiiKwtanagti niwwnimaisi BH gPREKING TUSSCHEN 8TANDLEY EN MOLOTOF Naar United Press uit Moskou Ji ldt heeft de Amerikaanache amMJMdeur aldaar Standley een be8 rekmg gehad met Molotof in het mlrn Standley zal binnenkort ook Jjn ontmoeting hebben met StaUn en Molotof tezamen doch naar vernomen ortK uit kringen die nauw contact J de Amerikaansche ambassade Merhouden zou hy met het voorne tl bebben bu deze besprekingen de op te werpen inzake de publi H van berichten over de Ameri Wyche hulpverleening aan de Sov KtUiue pM4n wust erop zoo meldt United verder dat de uitlatingen van J mibassadeur slechts de weergave l zyn van zjjn persoonlijke Wïttlng en dat de kwestie slechts P m verband met een goheele 2 andere vraagstukken werd aanWoerd rw govjetpers heeft haar Pwoonte getrou de verklaring van 9i ndl niet gepubliceerd tot Wijkt uit een bericht van de New 1 Times schijnt de mogelijkheid ie SJ oat Standley wegen zijn bekende 8 ï Ofden teruggeroepen Naar chrljft zou de commentaar van f Welles op de verklaring van SUndley tsii laken aan het incident wanneer IoyI interview nigaat en Vooral de tanSK e criliek van flt ml j tistig opnemen Wanneer echter jj MWemmmg van het Congreb de betiek uS ehen de Sovjct Unie en de Ver j TO n nder goed zou maken of wanfieer ll wt een ongewenschle ontwikkeling te Qki Jli komen al standley waarschijn nïtlry fueseroepen Ittut egt er nog aan toe lat doie iv i i verwacht wordt v r UnSu v Slalin nada het hoofd van llniZ m ten offer is gebracht de toe li e Standley zich beklaagd D if v e ïo brengen hti 7 K correspondent van Associated Icnhiii Henry Cassidy die op het riikel 1 Ie V S vertoeft hoeft In een Ut df ol j kwestie Standlev geschreven het n e haar eigen manier heeft lUMrïï l Oil in te lichten over de 1 lüél P erloeninx Moskou zegt er ea laat het Bu siscne volk Ul eM l r iderde persoonlijkheid der id 1 en hebben ltli i X peening dat Standley met vnII5 het gebrek aan waar xi de geallieerde hulp van de zijde JsSSh i iche instanties bedoelde r ksn l rt e leger de geallieerde oskou P l i n worden amengevat loudin l et dat de geanieer er ï id f F n T tUme wensclit allere t dat ren vergeleken met de vorige dagen lo hevigheid af Verscheidene pla tselyke aanvallen der bolsjewisten misluliten Sterke fonnaties van de luchtmacht brach en op de brandpunten der krijgsoperaties zware slagen toe aan atellingen marcheerende co onnet en de ravitailleerma van den vyand Op t Afrlksaiuche oorlogitoone l h rscht ruit Bij een iuclileliik a anvtti vatt Duitiche gevechtivliegtuigen op de haven van AlKiers werd een koopvaardtjschip van middelbare delbaregrootte tn brand ccworpen Knke e vljaudelijke vUCgtulsen vlofen Klateren overdes boven het Duitsehe rUksgebled zonder bommen neer te werpen In den nacltt viel de Britsche luchtmacht de itad MUDLhen aan De bevolking leed verliezen Er ontstond m uuonwijken aan verscheidene tlekenhu 7en kerken en andere cultureele tnonumentfn vrij groot schade Ook op verscheidene plaatsen in Weat Duitschland werden hier en daar brisantbommen neergeworpen li veroorzaakten geringe schade aan getwtrwen Nachtjagers en luchtdoelartillerie van de luciitmacht schoten 12 vUandelllke bommenwerpers neer Snelle Duitsehe gevechtsvliegtuigen deden overdag een doeltreffenden aanval in scheervlucht op de Zuid Engelsche stad Worthing In 4 Bn afgeloSpen nacht bombardeerden formattea van de Duitsehe luclittnacbt btJ goed zicht de stad Huil Andere gevechtsvliegtuigen vielen avensteden aan de Engei che Zuidkust aan Van deze succesvolle aanvallen keerde een vliegtuig niet terug Voor de Nederlandsche kust viel formatie Britache motortorpedobooten en Duitsch convool aan De bev kingutru kractiten ploegen den aan af boorden dritvijandelijke motortoi peooboc ten in den grond en schoten wee aoder in brand SOVJETS GEVEV STEDEN OP Naar uit een uitzerlding van Radio Moskou wordt vernomen heeft de Sovjet Russische legerleiding de steden Krasnograd Losowaja Pawlograd Krasn armeisk Kramatorakaja Barwenko S WJan k en Liaittjansk prijagegeven DE JAPANKERS OVEft DE JAXOTSfi Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt geeft het Dinsdagavond te Tsjoengklng uitgegeven legerbencht toe dat Japansche str dkrachten tn den nacht van Maandag op Dinsdag den overtocht over de rivier d Jangtse geforceerd hebben en Dinsdag och nd op den Zuidelijken oever van de rlvt r steden hebben ingenomen De rlvier werd irergestoken ten W vanJotsiiV In hei Niird Oosten der provincie Hon MOOYMAN VECHTEND MET DERTIG TANKS De jonge stakscommandant leidde zelf het vaur Dat ook Nederland mesrecht tegen hl t bolsjewisme komt weer eens heel diudelyk tot uiting in het Hidderkrui van het IJzeren Kruis dat thans op de borst van Gerard Mooyman prykt Reeds pubhceerden wij gisteren den levensloop en wapenfeiten van den gedecoreerde Wu laten hier thans nog volgen wat en oorlogsverslaggever over Mooymans gevecht tegen de bolïjeuiscische tanks vertelt Door hel terrein voor de stelUng van Mooynlan scheuren de granaten van de bolsjewistische batterijen Rondom het tuk van den SS man oeit twee uur lang het trommelvuur Met de mannen van zun stuk wacht hij want hij weet dat spoedig de tanks komen Daar naderen zij kruipend n schommelend De strijd met de gratU len schot na schot begint Tien tegen een Mooyman vuurt zelf met zijn kanon Zyn granaten vernielen loopen kettingen en geschuttorens der bolsjet istische tanks In enkele minuten schiet hii vier tanks in brand Er vo gen hardnekkige vuurgevechten waarbij in korten tyd oog drie tanks opgeruimd worden Na deze botsing keerden de resteerende drie tanks om Nauweluks hebben de Nederlandsclie tankjagers adem gehaald of daar rolt een nieuwe nog sterkere golf vijandelijke tanks te voorschijn twintig stuks De jonge stukscommandant leidt op superieure wijze het vuur en wijst de bedier ing van zyn kanon rustig de vijandelijke doelen aan Wederom worden zes tanks neergeschoten Daar mede stort de vyandelijke aan al volkomen meen Dat ziin dertien tarKs op een dag vemie d door het geschut van den Nederlandschen vrijwilliger Toen kort daarop een Duitsch generaal aan Mooyman de hooge onderscheidirïg kwam overhandigen weerspiegelde het gelaal van den vrijwil liger de bedwongen ontroering over dit groote oogenblik zijn oogenbhk In gromen opmaak publiceerdfp ook de Duitsehe bladen het benchl over den Ridderkruii drager Mooyman e eerste Xfijwi iger uit de Germsansen landen lie deze onderscheiding heeft V erwoTv en H t IJXeren Kruis en zijii klassen Nu Moujman het Ridierkruis van het IJzeren Kruis hetft cmtv ngen is het wel interessant om erleven aan te herinneren dat juist UO jVar geleden op 10 Maart 19n het IJveren Kruis werd ingesteld En wel doorsjeii Pruisischen koping Wilhelm Ilf Tjij het begin Van den vrijlieidsoorlog tegen Napoleon Aanvanke nk werd hel IJzeren Kri s uitgereik in twee klassen en een Groot krure Na den s ag bij Waterloo kreeg veldmaarscha k Blucher een bij 7onderen vorm van de orde de Blucher ster De e bestond uit een gouden borstiter waarop het IJ eren Kiuis m gewoon formaat bevestigd was Naast Blucher heeft allee i nog veldmaarschalk Von H ndenburg deze ondöpsche ding ontvangen In de oorlogen van 1813 15 1870 e 71 en 19 l4 18 is het IJzeren Kruis in totaal meer dan vijf miUiocn maal verleend H eronder bevinden zich 219 9è7 IJzeren Kruisen eerste Wisse 15 Grootkruisen en twee Bluchersterren Aan het begin van den tegenwoordlgen oorlog heeft de Fuhrer het IJzeren Kruis opnieuw ingesteld De vorm bleef practisch ongewijzigd alleen de initialen van den oprichter ziin ditmaal weggelaten In plaats daaivan is thans op het kruis het hakenkruis aangebracht als teeken van het nationaalsocialistische rijk Thans kennen wij bij het IJreren Kruis de navolgende onderscbeidingsk lassen IJzeren Kruis tv ede klas e Uzeren Kruis eerste klasse Ridderkruis van het IJzerenKruis tot nu toe 2389 maal uitgereikt Het Eikenloof behoorende bii het Ridderkruis van het IJzeren Kruis 193 maal Verleend Het Eikenloof met de zwaarden behoorende bij het Ridderkruis vanhet Uzeren Kruis 25 maal verleend Het Eikenloof met de zwaarden en briUanten behoorende bu hel Ridderkruis van het Uzeren Kruis tot nu toe 5 maal uitgereikt en wel aan luit kolonel Molders kolonel Galland majoor C lUob eerste luitenant Marseille en eeiol luitenant Graf He Orootkrura van het IJzeren Kruis hl welk in dezen oorlog nog slechts eei maal werd verleend en we aan Hermaiwi Goermg TIMF OVER DE TFRRITORIALE EISCHEV DEB SdVJET UNIE Ih een hoofdartikel komt de Times op oor erkenning van de territoriale eischen der Sovjet Unie Men mag in Engeland en Amerika aldus het blad in officleefe kringen met aarzelen toe te geven dat de Sovjetunie overeenkonistlg haar groote oorlogs ffers 2elf erover beslissen zal welke voorwaarden noodzakelijk zijn voor d velligleld van haar grenzen Ruslanda èenige belang Is zijn grenzen naar buiten te t eveillgen Met dit belang wordt het beste rekening gehouden wanneer de regeeringen en volken der landen tiisschen de grenzen van Rusland en Duitschland gelegen Rusland vriendschapp lljk gezind zijn Dit Is een voorwaarde v aarop Ruslaod staan moet en staan zal Het zal voor We Engelsch Russlsche vriendschap in de toekomst ioorslaggevpnd 7tjn f de desbetreffende Hus sische eischen door Engeland zonder meer gebillijkt en met Ins emming begroet zullen worden of dat F geland ze slechts met tegenzin als fait accomph zal aanvaarden Tenslotte noemt de Times het een der voornaamste taken van Britsche staatslieden dat deze de benoetfngen van leidende Amerikaansche perloonlijkheden steunen die ijveren voor ei kenning en begrip van Amerikaansche ijde voor dezen stand van zaken Gebruikt Vw gasrantsoen met ouerIeg Tdan bewandelt V den jutsten weg Het teeltjaar IMS staat voor dedeur Reeds zit althans voor denboer het voorjaar in de lucht Toch IS het ar 1942 met zyn barre winterperiode waardoor onze voedselvoorziening 20O ernstig bëtjreigd werd nog niet vergeten Hoe hebben w kt 1942 d eze groote taak i unnen venrullcn De heer G J Ruiter directeur generaal van den Landbouw heeft op deze vraag tn een radiorede een antwoord gegeven IMS viel aog mee Het 13 nog meegevallen zoo kon hy al dadelu4t vooropstellen Er zyn meer versche groenten en ook de volkstiundcrs hebben groote vooiyleelen van hun tuintje gevoitden Zy mogen zich met anderen opnieuw tot eigen teelt aangespoord voelen I e heer Ruiter deelde vodrts mede dat de productie van koolzaad en blauwmaanzaad een tegenvaller is ge ivorden Voor de margarinefabricage éen hectare goed koolzaad levert de grondstof vroor de bereiding van ongeveer 1000 kilogram margarine en voor het maken van voederkoeken voor het vee was dat van groote beteekenia Ook onze vetproducente by uitstek de koe het ons min of meer in den steek De heer Ruiter wees hierby op de juistheid van het liesluit van de overheid om den verbouw van een groote oppervlakte koolzaad het vorige jaar verplicht te stellen Onie boeren een voorbeeld De directevrt generaal stelde vast dat dank zy de medewerking van onze boeren thans bymi 50 000 hectaren koolzaad te velde staat Wanneer geen onverwachte tegenslagen meer komen mogen wy d iardoor de vctvoorzienmg in Nederland zonder al te groote zorgen tegemoet zien Wat de verhouding var den veestapel tot het aanweziige ruwvoeder betreft deze zal nog iets ongunstiger worden als na het verder scheuren van 75 000 ha grasland nog aantal koeien overtoUig wordt en m consumptie komt Doch met 1 et afslachten dient het dan ook uit te zyn zoo ButMHtoMi GEUJKWFNSCH VAN DFN RIJKSCOIVEVQSSARIS VOOK G MOOÏMAN De Rykscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebiediMi Ryksmm stor SeyasInquart heeft aan den S S Sturmmann Mooyman het volgende gelukwenschtelegram gezonden Met de hooge orderschciding die u door den Fuhrer als e sten Nederlarder wegens uw voorbeeldige hou dli in den stryd werd Verleend wensch ik u hartelyk geluk Heil HiUer w g Seyss Inquart Ook de hühere SS und Polizei fuhrer en de Befehlshaber der Waf fen S S hebben Mooyman hartelyke gelukwenschtelegrammea gezonden De Wehrmachlsbefehlshaber in den Niederlandien generaal der Flieger Fr Christiansen heeft aan S S Sturm mann Mooyman een m hartelyke bewoordingen gesteld gelukvvensch telegram gezonden naar aanleiding an het feit d hem het ridderkruis van het yzeren kruis is ver id DCrrSCHERS OPGELET De voor alle Ryksduitschers m Nederland bevoegde Wehrersatzdienststelle Webrtjezirkskommando Ausland Aussenstelle Holland voorheen Aussenstelle Den Haag heeft haar zetel verplaatst van Den Haag naarAmsterdam Prins Hendrikkade 159 Huize Oceaan 4ETS OVER KLETSPRAAT Hedenavond om 19 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum I in de serie brandende kwesties over het onderwerp Iets ov er kletspfaat Lxmt uw gewetefkspreken Meer dan ooit tevpren bewijzen onze Hotlandsche Jongena dat zU kerels uit één stuk zijn Het heldendom der voorvaderen herleeft aan het Oos front Vraagt gy u niet af Wat doe ik voor de mijnen ep het vaderland Bedenkt u niet langer luiste naar de stem van het geweten zet u in en begin met te storten op giro 412100 ver orgingiifonds van it Vnjwiliigerslogloen Nederlard ÜIT E GEW rUIW tnOEGI VOORJAARSGROeNTnf De eerste groenten die m het voorjaar uit een igen tuin kunnen worden geoogst zijn tuinkers aplnaaie raapatelen anljsta en radijs Deze gewassen die alle rëoda in Maart worden gezaaid wortien als voorteelt verbouwd en kunnen dan van Mei af dooveiscbillende zomerof naiaaisgruenten als nateelt worden opgevolgd ruinkers kan op rytjea worden gezaaid die 10 a 15 cm uit elkaar ii len Het gewas ontkiemt aeer vlug en kan reeds na enkele weken worden gesneden Het ste t garingt eischen aan den groiMl Spinazie heeft een voedzanien voldoende vochtipen stikstofrliken grond noodig Men zaait het op rtjen die ongeveer 15 cm uit elkaar komen te liggen Om de kiemmg te versnellen pleegt men h et s pinaziezaad vó r den uitzaai 1 è 2 etm4I nu water te leggen Men zaait deze bUtfgroenten ook als tuaachenteelt tuaschen Öierwten tuinboonen of bloemkool Raapslelen zaait men meestal niet op rljon doelt breedwerpig Evenals spinazie houdt ook d t gewas van een voedzanien vochtigen grond Wil men raapstelen toch op rijen zaaien dan komen deze ook ongeveer 15 cm uit elkaar Radijs is een gewas dat door een ieder kan worden gekweekt Men zaait breedwerpig en dijnt de plantjes later uil op een onclerlingen afstand van 4 A 9 cm Snljsla IS een voorjaarsgroente die reeds haar opbrengst geeft voordat de kropsla volwassen IS Men zaait de snljsla Of rijtjes van 10 cm afstand Later kan dit gewas wel eerMge keeren worden gesneden Teneinde van einde April af tot tn de geheele maand Mei zooveel mogelijk over genoemde groente te beschikken zaale men elk 2 A 3 keeren met een tusschenpoof van 2 A 3 weken Tuinkers en radijs iltl rtjk aan vitamine C en de teelt daarvan is daarom vooral in de voorjaarsperiode sterk a n te raden wel om te voorkomen dat de verwerkmg van bet beschikbare veevoeder onmogelijk wordt als om te vermyden dat de zoo hoog noodige melken melkvetbron wordt aangetast Enorme aardappelteelt Wat ona thana aan vleesch en V etproduetie ontbreekt vindt echter aanvu Una ai een nog behoorlijk brood en een IUuk aard appclrantsoen Hier komt wel duida Uk het resultaat van het groote acheufprogramma v B verleden jaar tot uiting De sterk verhoogde aardappelproductie la than éen der steunpilaren van onze geheele oedseIvoi rzienlog en het la wederom de bo die zich me het doen slagen van net aardappelteeltplan voor ons volk ten zeerste verdienstelijk heeft gemaakt Men vorme zien slclj een voorstelling van wat het leggen wii een hoeveelheid aaitlappelen te p odiiceeren voldoende voor een weekrantsoen van 4 kg per hoofd eener bevolking van 9 mihtoen menachen Gezien dit groote belang van den aardappel tracht men dan ook m het teeitplan 1943 den aardappelverbouw ten minjite op het huidige peil te handluven naast een uitbreiding van den verbouw v n biooigra in ci suikerbieten De graanpotftie Helaas kon door venchlUinde ooi zaken minder wintergraan worden ultt er Jld dan wel wenschelijk was Dat de Uliuial val itïgge bel nÊrJJk boven dien van het voi ge jaar uitgaat naakt weer iets poe 1 ürze gt ede bedo llngen aldus de hee Ruiter zl 0 echter an grenzen gebonden jo lader de reserve aan geschikte graslandgionden om te worden gescheurd haar ein le blcchts ingewljnen beseffei wat Set ïet ekc it dr t na dezen winter In ons kleine landje ruim 200 000 ha grasland gescheurd zuUei zitn Uitgebreide bevoegdheden voor gemaclitigde voor den oogst Vo r de voedselvoosziening is ca behoorlijke arbeidsvoorziening voor den landbouw onontbeerlijk en In dit verband deelde de heer Ruiter mede da + maatiegelen m voorbereiding zijn w a ud de vbeidsvoorzienlng nog deugdelijker wor Jt voorbereid dan het vorige jaar 0e genrvarntl ie voor den oogst zal nog grootere bevoesdheden krijgen Om de moeilijkheden te ondervangen zal hy straks de beschikk ng kriigen over alle landarbeiders over hen die in cultuurtechnisch werk arbeiden den Arbeidsdienst en zoo noodig de schjotj ugd Op critleke oogenbukken zal h zelfs klachten lut andere bedrijven kunnen Irzrt en Bovendien zal hij daarbij de bevoegoheid I ll gen om machines aarden en ma e laal te vorderen Als noodig mocht zijn de geheele bevolking in bepaalde streken lt oogvtarbeid te verpachten dan aal dit vlet worden nagelaten D STRIBVTIESIEUWS Twee tabaksbonnen I geldig van 14 tot en met 20 Maart OP TABAK ISb ALLEEN SIGAREN Van 14 toi en met 29 Maart zijn twee bonnen der tabak kaart aangewezen en wel de nummers 12a en 12b In afwijkmg van de tot nu toe gevolgde regeling zal een van deze iwnnen uitsluitend recht geven op hel koopen van sigaren Er is namelijk bepaald dat de met tabak 12a gemerkte bon van de tabakskaart recht geeft op het koopen van 20 cigaretten 10 cigarillo 3 sigaren of 2S gram kerftabak en de met tabak 12b gemerkte boii op bet koopen van vijf sigasenr tTók ciganllos 7ullen op dezen bon dus tiet verkrijgbaar zijn Denk aan 27 Maart Feuilleton Nadruk verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlandsche Roman door T J A L CORDENS 59 I Het was my met opgewaöen daar ik ad royn aandacht op de fft Hises had geconcentreerd maar Alfred had den tyd geheid om alles op je merken Toen wy wederom aan ons verblyf kwameni werden wy opgewadit door Benigor en een jongen Hindoe die zich voorstelde sTa onze bediende Hy vertaialidie voor one de vraag van Bengor hoe w y de prinses hadiden gevonden en vf gaven natuurlyk hoog op van en hitster waarmee zy zioh omruigde van haar vriecdelykheid en scherpzmlUCheid welk aniitvoord h n zichtbaar genoegen deed IV njeuwe bediende vemai ons met de nvededeelirg dat hij onze vuile pakken die wy ip een atoeil hatidien laten liggen alva naar den wasdibaas had gebrachit een attentie die wy waardeerden of cfaoon Alired n e wist wal er nog ui z n zak ken zal Maai dat was geen Ij zwaer vofcgeps onzen SjBjoraeen det allemaal wel terecht komen We b even op de waranda zitten om oniaen toestand te bespreken en alles wtA de begum ons had gezegd eJis ruatiig lie bopnaiten Hierby kwamen 4vy tot de conclusie dat het nie lang fxm duren of er zouden wel Eng lsohe jjtfopen in het g fcergite vorschyneni want dat was blijkibaar de reden dat men ons met wilde laten gaan Maar hoe komen ze hier stelcle Alfred de vraaig We zyn hier op een heel geheimzinnige wyze biranenge We besloten e i verkenning te gaen doen we koude immers gaan en staan waar we wirïen en dan zou nvissehwn wel blyken ianfgs welken weg we hier gekomen waren We veranderden van onderwerp Joen onze jbediende weer v ch jen er de tafel begon te dejtken Toer allcF geneed was noodigde hy ons aan tafel Keuringen voor Wa fen SJS en Legioen Het S S Ereailzkognmando Nieder lianvle deelt mede Nederlanden van anach bloed ki den ieefttfd vpa 17 45 Jeer ook ge wden die iKbamelyk zoowel ato geestelyk goed ootw k zyn en ztdi geheel kunnen geven aan Je eschetK be de oplektng hun siteMi kruinen zKh by de genoemdte adreseen vervtoegen tenemdie gekeurd Ik worden Thans bestaat ook de mogeltJkheM tot opleiiling en dlenstverrvlUag ia Nederland ia een speciaal waehtbatal Jon GeiliuledeB deter vrUwiUlgen hebben gelijke voorrechten als degeneo die dienen in de Wtttea aS of hei Legioen kostwinnersvergoeding kestelooxe xiekenverplcging extra levenamiddelea enx Tydens dese keurmgen kunnen ziott ook diegeoen melden ctie tot de Cfer maansche SS ki Nederlatvd wnUen toetredien 19 1 4 9 00 uur Rotterdam Deutaches Haus Westzeedijk 19 3 43 U 00 uur D en Bosch HotatNoord Brabant Markf 4S 20 3 43 9 00 uur Roermond N S D A P Sualmei straat 61 20 3 43 15 00 uur Arnhem Waveritr IS b 213 43 9 00 uur Hengelo Oeutaohes Haus 213 43 15 00 uur ZwoUa Hotel Peters Markt 22 3 43 a 00 uur Ofonlngen Concerthuti Poelestraat 23 3 43 15 00 uur Leeuwarden Huls Schaaf Breedbtraat 23 3 43 9 00 uur Amiterdam School Iepenweg 13 24 3 43 10 00 uur Utrecht Wehrmachtheim Mariaplein 23 3 43 10 00 uur Amersfoort Dienstgebouw Leusderweg 26 3 43 10 00 uur Den Haag Café Den Hout Bezuidenhoutscheweg Nederlandsche VrliwlQlgers in de Sovjet llnla s S P K Leltt O H RADIOPROGRAMMA 12 Maart Hilversum I 7 15 Matrozenkoor 30 B N O 7 40 gramaf 8 30 B N O 8 50 Ars AnuuuU 10 u Sylvestro Trio 10 30 Meistersextet gr 10 46 Sylvestre Trio 1113 Orgel en koorconcert 12 u Alnrkanak 12 05 Promenadeconcert 12 45 B N O 13 u Tusachen de bedt iiven 15 u Klaar voor opname 16 ttB N o 17 u Vioo en piano 17 30 Kousen 18 u Gerard van Krevelen 18 10 B N O 18 40 Sport 19 15 Zanü en piano 19 50 Dis taalcursus 30 15 Vriidagavondklanken 21 15 BNO 22 00 Rustige klanken 22 20 Gram muz Hilversum II 7 15 7 4 1 zie Hllv 1 7 4 g mnaatiek 50 Sport 8 u l audbouw 8 19 Voor binnenschipiïers 8 30 B N O 8 40 Balletinu7iek 9 u Omioeporkest fopn 9 15 9 20 voor de huisvrouw 10 u Godsd ultz 10 30 Plano en oikest 11 u Voor kleuters 1120 il Meijes Zanga 1110 Bandi Balogh 12 13 Durgei m U4 i BNO UO Vierhandig piano U 1 1 KerkoigeV 14 u G dj dltnstige uitz 14 10 H O V 15 30 Voor de vrouw IB u Z ng en plano en pianoduo lfl4S BNO 17 u Voor de jeugd 17 30 Syinph ork 17 45 Sp V d dag en B N o 18 00 Orkest Helns Muasonius IS 15 De roode buA IS 30 Frans Wollen 19 u BNO lll i Melodislen 18 4 BNO 19 5 Melodislen 2015 Uit Operetteland 20 45 K as Rk cucerl 21 45 B N O 22 10 Avondwijding 2220 zie Hllv I en zette ons een maaltijd vöór ZDO uith gebreid en keurig fclaargemaakt ala wü mert haididen verwaoht Hob jy diaair voor gezorgd vroeg Alfi ed dtte het zich goed liet smakeni Ik moet je zeigigen het is uatetekend Heit jonigmenacili wejgerde duit oompi tment te aanvaarden en vertelde ons dat de vrouw van Bengor voor ona had gekooikt Dan mogen we Bengor wel een een ooropliment gaan maken zei Alfred tegen my Toen we oen iigairot hadden gerookt en ariae siefiU hadden gedaan totdaili de groote hftlie voorby was maakten we ons daar voor een wandeling in de richting woair wy den avond tevorAip het ryk van Chmdoiwwr waren btan Jgekon en De weg was niet moeiliijik te vndien en niemand der beiwoners van het knp maakte aanstalten ons te We zagen elkaar hulpeloos aan Begrijp jy er e s ven vioegALfred Latien we een Ivigs de kloofwandelen stelde ik voor misschiendat we dan wel iets iWekken Y Wordt vervolgd Waoneer verduisteren Tot en met M Staart moet van 18 34 nur tot T M uur verduisterd worden AJaan op 19 ti eniler 0 42 j i M ii fl a M MMiaag aswsMia