Goudsche Courant, donderdag 11 maart 1943

Conferentie ong JNederland Toor Christu OPWEKKING TOT BEKEERING nb vereem gijg Jong Nederland voor Christus heeft een twecdaagsche conferentie iil JJaniel belegd weJte gisteren aanvinjg De conferentie waarvan de organisatie berustte bij den heer W F Kleos leider der afdeeluvg Gouda trok vooral bij de avondbijeenkomst een groote belangstelling Be vereeniging draagt een interkerkelijk karakter en stelt zich ten doel aan ce duizenden die nooit naar kerk of cainenkamst gaan de blijde boodschap van reddmg alleen door het bloed des kruises te brengen De leider evangelist de heer J Kits te Zeist opende gisterenavond de byeenkamst met een kort welkomstwoord waarna ds H C v d Flier Bapüftisch predikant te Enschedé eenige gedachten uitsprak naar aanleiding v n Lucas 13 Spreker legde m zijn opwekking tot bekeering er den nadruk op hoe ook thans nog de Heiland een ieder die m angst nood verdriet of zorg zit Wil verlossen Jizus Christus wil van de ge bondenen door de macht van het ongeloof en twijfel de boeien wegneimen Komt dus besloot spreker tot den Heiland en toeft niet langer Het zangkoor van de geloofsgemeenschap Het Leger des Heils verleende zijn medewerking De heer Kits zong met zijn vrouw eenige liederen en wekte de aanwezigen eveneens op tot belteering OmCKELE MEDEDeELI r e porrKNWiu Ingevolge het in de staalscouiar Maart 1943 0M ruiin n ultveermgfebe iw art 5 der chemUche preductenN 1941 no 1 dienen handelaren iii i verwerkers n elalace poppenwA au dM poppeowas la voorraad hebt en l k li Maart 1943 aan de aldeel rj van het l ijksbureau v H r ChcraKt M ten Koninir kade 13 s Gravei hacr p gave te vervlrekken van de bit htM wezige voorriKien per 1 Februari i 4a mede van hel verbntik aan popi n Sf i 1 Januari 1942 tol 1 Januaii 1 M re moet worden opgegeven voor welk a3 elnde n poppenwa werd vtrtn i TJ bovenstaande heeft eveneens belr Xrt ft al of niet gebroken rlalagepopprü hi v as IS verwerkt Etalagcptippen wi gebruik zlJi voor etaleeren behtw v g te worden oppi geven Het orvo ledir i me of mtt njdig verstrekken van j n ia strafbaar krartitenn art 1 van ht n uuMCti sancuetiesluit 1941 CARAN1I PRIJS SIIKIRBUIINHet liooldbi drijlsthap voor AkK i oij producten deelt mede dat de g iri rpw voor suikerbieten oogst 1943 is vss nfkop ƒ 24 per 1000 kp de pru voor gro cichoreiwote 1 vflitgcRteld op j 2 lOWl k St VE ci NNi r v VOOR airzFN VKRWKRKINO Uet ingang van III Maait I943 is 1 i i werken van ineïvn slechts loegciitarin ij m óe verwerker behalve de hem ui f i jalgemeene veruerkingsvergunntng tpvmeen speciale veiwerkingsveigunnmg v a ondervakgroop bierenn a ii nnuikri btexensorteerderijen te Ce emiiiden f leeriTop of na 10 Maart 1 4J heeft verk tr voor eJke af iuidettijke hüt veellieid b M welke llU ververkl 4jU EMEI TENBFS TRIJDLXO De Prov nciaif Voedseldttmts ar o Zuid Holland maakt bekend dat vtnir 41 jaar t n a in n van de emelleribev njjjB de volgende itccliug Mortit fiefrtiftt i Het besliIjdlnKsmiddel wotdt allc n vet strekt ten behotve van perceelen welh do einelten zijn aangetast en tegen een 11 11 van 23 kg bestrijdingsmiddel per ha Belanghebbend n kunnen bi den im uim lijken Burejuhnuder an hun Distral eoi aanvtage indienen waarna deze een iqi vvij mg afgeeft Met nadruk wordt er op gewezen dvt hd bestrijdingsniiddei bestaande Uit niileg velgiit en klf urstof geiniiigd bescl ktjui woidt gesteld en dus in zijn gehe I Men tij duK gewaac huwd INLEVERINC BONNEN BOTER 1 In afwijking van hetgeen dezer dagt ii wertgepubliceerd wordt er met nadruk de asB dacht op gfvestigd dat de PlaatselijlnDisfnbutiedicnvten de bonnen Botei Ifl inplaats van na 19 April na 19 Ma i i t niet meer tullen inwisseies tegen to n luitr gen 401 I f t J elwlfgde Muordrecht ï F e ta rtjd De Spil O Oo n de ftcsUBiss natst brengen De Spil stond M minten achtei tl Kr jt op Tja n jar slaagde er door een a overwin ninj m voor te komen en kampioen t wor f Ix r d Astra moet nu gespeelU wdrden om hel algeheel kampioen ehap van de Ie k1aa e In de tweede ka e A apeelce Ter Gouw tegen Concordia II Om kampioen m deze aMffUng te worden moest Ter Gouw met rn De uüslag as ecl lcr t J loodat DOS het kampioenschap behaalde T Pi e de NSH legen KO 11 4 4 KOT behocll ncR maar vict punten ui haar laatsten wedstrijd Ie behal n om d eerste ptaab te ber tten De mlalagen m de derde kia e waren Ann Poedel III De Doele IV 4 4 De Dcele V Per Aspera ad Astra U 4 4 Thalias Vrienden OI Rxrelaior m Kxcelai6r III bevit de eerste plaats io a deeung C KOLOJtffÊW PRODENT torgi voor Ow g zondheidl Em go d gtbM de Mrito lich voor Mn go d gazondInM Morgein n avondi maar vooral t avonds t poetsen met Prodenl tandpasta welke het dlipergon tegen tandsteen bevat h van het grooble belang voor Uw Undenl DE GOUVERNEUR GENERAAL OF FORMOSA De A N P corre6pondent te Berlijn meldt Ter gelegenheid van het feit dat een ja ir geleden Nederlandsch Indie voor de Japantchc strijdkrachten capituleerde hebben de voormalige opperbevelhebber vlan de Nederlandschc strijdkrachten in NederlandschIndie luitenantgeneraal Tcrpoorlen en die vgxwgieTC gouverroui gie i raal van Starker borgh Stachouwtr d ie zich thans in cm gevangenkamp op het eiland Formosa bevinden verklaringen yoor de Japansche pers afgelegd Luitenantgeneraal Tcrpoorlen verktSarde d it d Nederlandschc legerleiding hel terstond na de landing der Japjnnirs op Java het beste had geoordeeld in verband met de weinig beschikbare tanks vliegtuigen en ander oorlb smaterieel te capituleeren Dit werd echter door Engelsche officieren belet In de hoop op Engelsch Amerikaanschen bijstand is de strijd daarop voortgezet doch de hulp is uitgebleven en daardoor is er nutteloos veel bloed vergoten Van Starkenborgh zeide het lot dat Nederlandsch Indiè zou treffen te hebben zien aankomen Persoonlijk had hij tijdens de economische onderhandelingen met Japan in 1941 zeer wel de billijkheid der Japansche verlangens ingezien doch als gouver neurgeneraal kon hij zich iet veroorloven met de Japanners tot een accoord te komen PRODENT ét iMrilIk tehnliMMe tantfpiiti Wiikavond Ned Hervormde Gemeente Dg KALF OUDERLING VINK EN KERKVOOGD SWANEVELD SPREKEN WUV I der Nederlandsch HcrvoniKie Ccoieente hieM CMtereti in de Kleine Kerk haar jaarlnkacJien wykavond Dl H S J Kalf sprak een kort woord naar aanieidmc van Job 42 Hoe vaak hoort men met aldus spreker de vraag njzen In deze dagen naar het waarom dpr dingen Treffend toont het buek Job ona aan dai men nam h t waarom niet mag vi en Job de rgk ffeaw ende die God lief had hield zich ia alle beproevingen vaat aan God en leenle zelfs inzien dat alle critiek die hU uitoefende nieta kan inbrenecn tecen God Met Jofc moeten wy ons nederig voelen tegenover Hem dan St BILJARTEN Kampioenen in Goudsche competitie IN EBRSTE KLAKSK PER ARPERA AD ASTRA BN DE SPIL Voor de eerste klasse van de Goudeche competitie werd in een stéEk gespeelden wedstrijd waarin o a Maree en moyenne van 9 0 twhaalde Thalia s Vrienden met 8 0 door Per Aspera ad Astra verslagen welke ploeg nu kampioen van afdeeling A ia Hoofdredacteur 3 G Weysura RotieidamiChefzedacteur voor C3ouda en Omstriken F Tieter Gouda Verantwoordelijk vinir diadverteptles L Akkersdilk Rotterdam uil geefster N V Rotterdamsch Nlemvbljit Rotterdam K TU J Verloofd A J DE WILDE en O ROLLF S OF ROELOFS Goudd 14 Maart 1943 Kattensingel 85 Joutiertstraat 52 Receptie 14 Mrt van 3 4 30 uur Katten sin gel 85 1 S CHOUWBURG B IOSCOOP Slechts 4 dagen van VRIjDAti t m MAANDAG Ken zeer afwisselende boeiende en actuccle him DICKY Café Biljart ff FRONTTHEATER Markt 54 ÜrWheen Schoveningen Deze film heeft olies zjng dans rom ïnttek sffanntng en hjrcle werkêlijkheitl BESPREEKT TIJOia UW PLAATSEN Kassa geopeno op werkdaj en van II 11 uur en een uur voor elke voorstellyig lOFflANd KI KI N LF FFTI I Donderdag Zaterdag en Zondag als U dit zelf kweekt Slorl I op postrekening 41 vm van Bloembollenbedrijf fLOHA te Hillegoni 75 en U ontvangt franco een pakie geselecteerd tabaksjaad no 2 Ir SLIPS uit het Land v Maas en Waal het beste geurigste soort voor ons land Volledige cultuuraanwijzing gratis Dit pakje 18 voldoende voor t Are en kan 25 kg labak geven muziek stemming sfeer GORDIJNEN kunnen voorloopig niet behontdeld worden Voor direct gevraagd Chocolade en Suikerwerkfabriek te Gouda vraagt NETTE M aankomend winkeljuffrouw Garroagd net meisje voor halve dagen Mevr TèrMeulen Noorderslr 57 Eevraigd een meisje voor heele of halve dagen Aanmelden A G de Vrijestr 10 woNiNGiNiJiCHTiNG H TER MEULEN Kleiweg 25 Goudo Aardewerkfabriek vraagt meisjes en jongens AaDinelden s avonda 7 9 uur Oroeneweg 66 Hotel Bianca Onvcstraat I Watsenaar vraqgt werkmeisje voor ipoedige indiensttredingHoog loon met koat en Inwoning Aangeboden van particulier 18 000 voor Ie hypotheek Brieven onder WO O 1640 bur v d blad Te koop gevraagd alMaiiBMndakeiieëenhiile el luln in Uouda liefst omtrek station Br no O 1641 barc4u van dit blad Gevraagd nel meisje voor hulp in de huishouding Ooedc behandel en goed loon T Allmendlnger Coejanverw dijk 7 Gouda t o S tolw tol in de laagte In Meubelfabriek Worden voor direct gevraagd Vrouwen en Meisjes aid iineervirerk Inlichtingen en aanmelding Gouwekade 26 Waddinxveen en Koekoekstraat 51 Gouda voor licht inpakwerk Goede condities Zich schriftelijk te wenden tot no G 1 20 bureau van dit blad Advertentiën De K I KINT ï BH rubrtek opgenomen Dinféaci Doudcrdaics en Zaterdaci Tarief Bctre tking advertentlar 1 13 woorden O 22 elfce 4 woorden meer f O 09 Andere advertenties 1 12 woorden 0 26 elke 4 woorden meer 0 10 alles bU vooruitbetaling Advertenties onder nummer aan het bureau 10 cerït verhooKing Bewljanuminers 5 f nt extra Opname op een bepaalden dag kan met worden gegarandeerd Brieven kunnen worden fgehaald eiken werkdag van 9 A30 uur Zaterdags alleen van 9 12 30 nor USCAISSES uit vwtTBcd v Tkrijieb ï e Ster Nieuwe f Hwwm 326 Tel 2700 ft 12 30 en 2 6 uuir TE KOOP z gan lieoi i dBnicsga ƒ 65 not oo Hie voor e iec grem ƒ 22 5 ren sigciefikoker ƒ 10 v SANTEN SymiiacrKyli raiay 217 TE KOOP juqiK t en vert ƒ 35 jongeng w interiae 12 il5 jaar ƒ 1 5 J C MUULWIIJK Bu rgvliietl edie 32 Ie koop chroom bui uklokje ƒ 9 € 11 g i Kii dersehoentjes m 23 24 V m SanHwi StirifiamcslBiasU 2 7 Eenvoudig meisj v buiten Vim positucf Cfir beg zelf st amjd jg kunnendie werken bte t zicih a a i voor doig efi niaïhtEefnvoudïg iMijeu n hu seli k verkeer boveti hoog selians Br owJw no 670O biir v iti d it blad Pal lihi neemt wper vetl VERFGOKD aan Vraa ini n 4iri r TV in dïipöt Klie iwe 65 G vTaa gd eei et MEI SJE voer Ifulp m de huash H X g Inom Zonidnigs vvij AanineJdefi Gr FloriMveg 38 C HlIISflOtD STER gevrjafd yrvrrecti wcllktTi Wftijil ai t uindieciig nn VBd i m f f aoons VoopwtUens 159 TE KOOP e i jixxiUe sterke miiwllkof er m aimken bodi rr ƒ 25 en eeti k terne bitime liet n Cïtytrag ƒ 5 V d Wail Giroenieweg 41 Te koop een nvart cmavMie KOOKHAAROniCHEL m t vloerplaat en nieuwe reservepot pHjs ƒ 65 Mevr R tA J OosUieviTi 34 Tr kxKjp EB PARTIJ SPITSKOOLPI ANTFN Adrf Voo vnll n l i Te koop zwart mantelpakje maat 42 ƒ 25 Te bevr W ri van Vl xiin gifi Korte Twndevi eig 21 TE KOOP een gMniini regenmaotieil nn n bijpö id kapje voor irreieje vam tuig 12 jflor ƒ 10 Jongkuiti GfOTWe weg 39 + WERKSTER en DAGMEI S E gevraagd De Vrii ra u 14 Goudn Te koop een paar Kinderwhoenni iTïaat 25 ƒ 4 25 Te b f Ardtiii Kni iTkian IM B Z a CHAUFFEIIK BrwwTi onidpr no 6739 bur van ditfflad Te koop hoiOrn TREKKABRETJE ƒ 9 J d e B ij Goudscheweg B 2 8 Stolwijfcerisliuts TE KOOP GEVRAAflD 1 j palk 14 jaar 1 autoped en kiri eTfie e VERWpj Joubertslraat 162 Gevraagd Zit Slaapkamer Bnpven H Vorm IJewlIiaqn 144 A WERK STER voor 2 morgpn of ii ii Ter rurimg a anigieib zgan zwarte iongen sschocnen maait 30 voor maat Sa 33 A liOoren de JofiRk O de Boopi 5jes 73 BloeTntMsaitfT struik em 9tiamro7 n rode en vaste pliantjf n rpodie wttite en zftw e bpsaen G HendTiksen A Willens H 6 NETTE WEi gevraagd 4 ha j wee4 AanmpWj v6 3t 5 iiur TE KOOP 1 paar hen eti sdhoenen niia t 41 ƒ 7 50 1 p voettoalfc+i maat 42 ƒ 6 1 ksndrrlfdikaivt ƒ 5 1 pukenlioiiten legei ƒ 15 Ph Boen Boliijawljr t H NETTE WERKSTER gevraagd Bl tTï uigcl 8 DEGENE duo P VV t TxkigTn dH f bij ïW lederen damestaiteh hrflt meegenomen v nr k 1 er7iirhf deze terug t r zorKen bij J C Kool ilwiikersluis D 61 Gevraagd flinke üagdienstbode MevT van As Gr FIö riFvjf p 103 Wie heeft damexchoeiien m 39 in ruil yoót damesacboenen maat 387 Imti r s Zhvart TVf g 28 Te koop 2 paar Jongenib schoenen m 36 è 37 ƒ 3 en ƒ 3 50 R i ytwkl O Flo rtSweg 70 NÉTTE WERKStI gevraagd RidrilPT vïm Jatsweg 93 Te l Oop fraaie antieke seerël tr e f2 0 G W Ubemsiefi Bui RViietkad 2é WIJ LEVFRÉN U vuuraanftifkfTB ex peroppels voor hek ftafio ofi vatiUw baard o kac4ie4 zr nd rbon Broiirwseeii VrouuPüHe 25 Tef 2313 1 flinke Koffen bi iw te koop f20 ppï mvki H dr Bruun IJ =reIJ 108 Aangeboden 1 Kinder beige T I kr kachel rre fnmrisje I C V d Wolf R Feitfi Jl Hcff vooiYlr riKSH adT s tycrr TIMMFRWF RK b 11 J de Bniim IJjrpMafln lOÏ WlE WIL n paar hoo i zwarte ïv PTcn ho vrTi maet 4 45 milrn voor een paar lige lieerrn cboenen facfct Ixvin spr r t ohoenMV Oratwtiipairkt 1 Twtt d res zoek TBUISWfRK Orv Ti= +il g van aard Rr4trr t met rjMi Br ro 6701 bia v d l bjjjll DE wrrrê sTR UD t ger hoest CR1EP l 1 Driewiellg Kinderfietsje Ie koop gerraagd Sijhrijvtrs Ör Jaic 4 u ttr 40 Te np kart IrdrVen dymesj itiie ƒ 4C V Di k Bod 9troaf we E 34 k Wat Waar Wanneer II MMMtt lis aar Mtenc S k kafij Op vo rUi luooatkpel Jkloadtt tfoor WÖlem GoOBsefls vaü tocine l met Sllu Hopper Wilicm Goocscna e a 11 Muit I M w OuUl Conirrentie Wnken i Kiu ta ts H C v d Ttitr 13 MaAit ar Knattmln StampixitmaAltUd ten bate van Wüiterhulp Nederland APOTHEIfEMDIENIT Steeda geopend des nachts alléén voor f RMimlddeIea i ApoUw P etter Cou Peter Pech in den Schouwburg CSVAUKISB rROGKAlW zullen wu zieo dat God geen opk fsmg ge ft cp al onzeyrageii maar dot by Hem de irIo sulS vinden is voor al onze cndc Na dcW r iatie van üep heer C J de Man hield ouderling C Vink een korte bcsehouwmg over de verschillende trvarmgcn opgedaan tijdens het huisbezoek Daart a wee spreker er op dat oofc dit werk lechts kan worden voltxracht onder vcortdijrend geibed en mcciei cn der gonecnte Na de pauze zette de hti r S Swanevekl als kerkvoogd de taak der Kerkvoogdij uitein welke de zakelukc belangen der Kerk behartigt o a het beherr van de goederen en fondsen der gemeente het onderhoud der gebouwen aanstellen van kerkelijke bedienden enz Een nauwere samenwerking met den Kerkeraad welke meer de geestelijke belangen behartigt vond spreker zeer wcnschelUk Na dec ama B orgel en clarinelspcl van de heercn C J en P de Man sloot dB Kalf den avond met gcibed BurgerlO ke Stand Oebereai a Maart Cornelia Louisa Ludwina d van Th Laurier en A van Dulvcndljk BetgerRtraat 33 Johannes t vafi P Dijkman en M den HerloK BilderdUkstraat 11 André z van P den Edel en F J Remetjer Da Coatakade 33 Oetreawaï 10 MaaH C Prinsenberg en M J Sprtiljl F K Rondeltap en K Arends D Vermtj en C Kwinkelenberf J H W Stilting en J G Rondeltap 3 Buljtelaar en J den Herwg r H VerduUn en W L Kortland J L Anders en J W Buitenhuis W A van den Heuvel en J P W van Pelt J P Anders en H Groen H J Polet en E van der Pool Onrleaeni Maarl Hendrik van Zanen Muller 74 £ en bekende figuur stood gister avoi d op het tooneel van den Nieuwen Schouwburg en bracht daar heel vat vroolijkheid teweeg met zijn grappen en rasaal stemgeluid Peter Pech alias Jan Hahn de liefhebbende editgenoot van Keneüa confereerde en zong op de van hem bekende wijze en had vooral op het laatst toen zyn verhaalties al minder fijn van gehalte werden veel lachsucces Samen met Eimmy ArbouSj voerde hy enkele vlotte schetsje en eenige leuke gea eeUe grapjes op Enunjr Arbous zong een paar liedjes waaronder het heel mooie Het oude poortje Het grootste succes van den avond was wel het optreden van de Honoloulou Koninginnen de drie jongedames die ook nu op virtuoze en beschaafde wuze hmi Hawaiïaft instrumontcn bespeelden Een der beste ensembles op dit gebied Niet minder goed en zeer origineel waren de nummers van Mischa Korsakoff die in allerlei vermommingen zün harmonica s bespeelde De Brodfky s gaven typische volks dansen waarbij vooral de Russische dans en de Zwitsersche jxtppendans opvielen Harry en Willy twee Vo lendammrrs zongen Hollandsche liedjes maar Gouda heeft dat wel eens beter gehoord Standley was een uitnemend pianist De zaal was matig bezel A J Vermaaa BENOEMING Onze oud stadgenoot de heer H M van Tnet te s Gravenhage is benoemd tot lid van den raad van bijstand van de vakgroep voor het lotenj wezen DE ONBEHEERDE FIETS Op de Markt is gistermiddag een damesruwlc l ontvreemd dat onbeheerd voor een winkel stond MARKTBERICHTEN VEBWARKT GOVDA 11 Maart Aangevoerd In totaal 74 stuks waa an 14 biggen 4 7 $ per stuk 31 runderen 1 graskalf overgenomen door N V C sa boktocn en geiten 30 25 pr stuk Handïl stug DE NIEUWE SCHpUWBURG van Uinsdag 16 t m Donderdag 18 Maart aanvang half 8 precies Rrnè SleeewIJk a Ned Revue preaenleeri f WILLV WALDEN en PIET MUVSELAAR als SNIP en SNAP in de luslriim ieviie TOT UW OIKNST Oerard Walden Berry Kiviets L v d Hout Oina en B irri revieork Wim v Triitlel Fr Muriloll s dansende lievelingen Prijzen 2 75 2 50 2 25 1 75 1 50 Plaalshespreken vanaf Maandag van ll t uur We hebben gezegd Dnze boüijlon loti Hn wezen en elk iegf ze S met fijn maar extra tljn We hebben ze maar 3 dagen in de weck Woensdag Vrijdag en Zaterdag maar denkt er om flesschen en pannetjes met Uw naam er op anders raken we in de war Probeert U eens onze Corndclblef goed i Aanbevelend Slageril Kaars Waathavên 36 Telelaon 2312 iOf COOP en FOYER REUNIE Vrijdag en Uinsdag 8 uur Zaterdag vanaf 5 30 en Zondag vanaf 3 uur to hollandaiehe lllm met Fianlleda ia Mar Louis oral Nioo de Jong en CIsea v Bannakemin andere bladen worden zonder eenige prijiverhooging door onise ADVERTENTIEAPDEELINO geplaatst Bij opgaven voor meerdere bladen is n tekst voldoende INZENDING verzocht AAN ONS BUREAU DE SPOOKTREIN Toegang boven 14 Jaar Plaatsbespreken dringend aanbevolen Casia steeds een uur voor aanvang geopend Zondagmorgen 10 30 uur Foaoo Otaohaiti in HET WITtE ESCADRON Weisse escadron Mederen leeftijd Zaterdagmiddag 2 uur MATINEE mcti HET WITTE ESCADRON INDEFpYER ZATERDAG vanaf 4 uur ZONDAG vanaf 2 uur Een greotaah gevarieerd CABARETPROQRAMMAmet medew van ons populaire amusemenlserkast Oue Malren telen 2 humoristen Henny PsstnyTapDansersa en een dol kcmlsche revueschets Reserveer tijdig uw tafel KLEiwta loa Tal 22 0 QOUDA Ga naar Reunie iedereen doet t THALIA Vanaf Vriidag 12 Maart tot en met Woensdag lT Maarf b l maehHg b l n4 lllmwcrk TITANENSTRIJD Andreas SchlOter HEINRICU GEORGE laa Tarra lllm mei Olga Tsahaeh wa Doroihaa WUehMlla Kapp Harfeari HDknar I Thaader Lóoa Regie HarbarlMalach Het leven en streven van een gioof beeldjiouwer en architectop biietende wijze in beeld gebracht V Toegang ien impanaeranda lllm ia grsolaeham aM l boven 14 jaar ten film jlie U lycslist moet gaanizien Vaanlal U liidig van plaataan Cassa daarvoor geopend dagelliks 10 12 uur Aanvang van de voorstellingen dagalfka uur ZONDAGS 3 voorstellingen 3 5 30 fn 8 uur InJ Dol ihrtt 01 I oor I ni h c ft he hor l 1 t ii t lJM n l ri