Goudsche Courant, dinsdag 16 maart 1943

VOOR GOUDA EN OMSTREKEN P ag 16 Mart 1943 Borcao Markt 31 Tdcfoao ra pgatrekenini M NIEUWSBi Goudsc CÓUBANT A Prut 5 cents per ninnmer il lic Jaar aatf No 21191 Gouda F TICT9X Op goed geltiJc sloegen we linksaf waar de rotswand m de verte een flauwe boohit maakte maar de spleet zette zich steeds voort en we vroegen ons met bevreemding af welk natuurversohijnsel die aardscheurimg veroorzaakit kon hebben Laat ons nog maar een eiHdje pwrloopen meende Alfred die hardnekkig volhield We gmgen verder niet lettend op de goed bebouwde velden en rijfce vruchtboomen die we voorbij kwamen maar alleen de oogen gevestigd op het ravijn dat ons gevangen hield En werkelijk mijn vriend had geliijk gehad me vol te houden opeens zagen we dat het ravijn smaller weM en tien slottt zich veireenigdft trast vormde nvet de warme Iniitenmet den rotsgrond waarop wij liepen iucht ik heb het ook gemerkt aan liet We verhaastten onze schreden bei ïnidï geknetter van de toortsen En nu den in de overtuigin g dat we een tut weg hadden gevonden doch maar al te spoediig kwam de teleairetellmg Daar waar dckk f ophield ging de ots een paar hond rd voet aiop loodrecht naar beneden wel was er nog een pad als men htjt zoo noemen mag van groot en gevaarlijik giadde sleenen waarlangs men aan de overznd var de kloof kon konyen en op gevaar af van onzen hals te breken klauterden wy daarheen Maar reeds na twin ig meter stonden WIJ weer voor een steile roitspiek zoo glad alsof zij door mensdienhanden was gepolijst en die onverbidde ijk het voortgaan naar de andere zijde van de rotiBipleet belette Ik had Alfred nog zelden uit zijn burmeiir gezien maar nu uitte hij zijn onitevredenheid met een kracVige uit dirukiing die ik fatsoenshaJve maar niet zal herhalen Het geeft je oiets ouwe jongen troostte ik hem We zitten hier zooveel aL m een muiienval Hoe een muis ir de val komt weet w meestal evenmm alt WIJ weten hot wij er m gekomen dag en BNO I 00 Opera conc 1 15 RC Izijn Maar dat we er eenmaal Uit zuHen Marschmui II38 Vreugde en arbaid 19 ö Tcomen is w i zeker De begum en de DUITSCH WEERMACHTi UElUCHT pe duitsche aanval bij bjelgorod S iSTt l i M iandag mede i4 tn een extta ibencht is ge rv 7 e legenaanv ji waarm d i Zuid na wekenlange ge f S é n vijaml tt nigg worpen fSrSyer de Done g teren d Mr hpljfU r jlt i uccA bekroond Na Unüe zv re g ve iten hebbe j un van de luchtmacht de sUd CUaf in etn omi tn e ngsaan al uit Ji tricn e Oosten heroverd De T van den tegenstander a n J m en materiee ijn nog met te aldoosten en ten Noorden twi JSa M ia luBt gebied van BielgerMl 5 nxe aanvallende divisies den STverder naar het Oosten terug I Veaten van Bjelgorod trachtten iThaliiewuten den voortschrijden dew Zl2 tB wnval met versch aangeS itriJ tot staan te Srtrtii De vijandelijke tegenaanval Sdïkle met zware bloedige verlie 7 Daarbij vernietigde de infanteriel y Cross OeuLschland m samen erkiBr = luchtmacht 44 van de i guvaliende pantserwagens In dea centralen sector mislukten jlriike xondpr onderiing verband onMomen vijandelijke aanvallen In Mrebied van taraja Roessa ging de Bd n krachtige artlllerievoorbe jSu en gesteund door pantserwa Zu en slagvliegtuigen opnieuw tot Lfl lanval over De aanstormende kgifjewisten werden in verbitterde MVMblen teruggeülagfrn De luchtmdf ht heeft aan hM Oostelal fmnt 64 S ivjelvliegtuigen vermet d tegen ff n eigf n Bi viiandtlijkt aanval en op ck kUit van het btvetto gchied m hel Wekten werien in luehtg verb n 4 Sp tfiVos bi af onderlijko nacht ij1ï vluchfen boVpii hPt Ruhrgo ied 4 indpTe iog ui i nepre jchoten Dn Uichtmirht hefft overdaö mot siu p gpve hts vliegtuigen militaire dW mi aan dp BTitvdie Oostkust aanf r i n en m den affteloopon nacht rf o con format e i I e pvpohtsx u Ktu 4f II pon krach ttgp i danvai ftp Int schcepslxjuw centrum Sun IciUnd ondernomen Fon Diitwh vhegtuig i mot teruggekeerd Zooals m fcn extraber ch gemoïd K hebb n o ve duik on1en opn oiiw tof t slago i 7 hebben aan do Oo t kust van 7ui Amerika een terk be vpihgd convooi aango tl fn Zt on stflwisdiepen n tezamen 49 000 irt werden tot 7mkon gebracht een sch p ptorpedeerd uaarvan het zinken dopr itericen afweei met koti worden waar genomen Bovendien wflerden reven andere schepen van te amen 4 Ö50 brt m de o onge operitiot p bieden van den Atlartischen Oa Ain tot zmken geibracht A dus zijn v edtr m totaal veertien schepen van tt imen 2 KM rt die voor Engeland oeren on den bodem van de zee terecht ge ïnmen Dl STRUD OM CH RKOF Het DN B heeft een fro tbericlU onlvan efi dat epii mdi ikvyekkeiult bLaChiij J K leeFt Vdn den strijd om Cliaikof De Ru ien be c kttn vo i tns dit fionlbe cht ovet een idiaal ve led f in U ein ü is motjrab bosch veibttfjklt vullingen ÖieiJf mijnvenpernngeii tankvatlen water i n en lal ijke pUialsjea die etn we kom oidtfdak boden Alles wat kun diutii Je verdedigiriji Vdii Ch rku £ Aas in den pel nsieven niyur om de stad Ingewhakeld T ee factoren gaven den dooi slag m liet weken van den weerstand de f Iheld v in n aanval en het elan dei grondtroeoen ttïwnen met liet onvermoeidt bijna o d1lebroken optredt n an het luchtwdptn e Bias om thai kof begon niet tankaanva W in liet ZuulwtMen terwiil vliegtuigenwn brea slueger in den ring der vijandeliike rtidca les In ta i otweging weiden af un terijjke ectorefi afge neden cgi uit het SovjevfruM gebroken Steeds verder trekken de D i ctte trcMpeii op zwaar gesteond door nuo liichtAspen Met giooLe kc i t di mifen taf ks j t hel 7iiidf n door tot den Westtiljkeii lai d vui de atad waar een Moorddadig vjj hen tegemoet kwank zutidat uj I ug n ue t n I ei v olKendeQ dag tfokken de £ fi tank naar hel Nuprden brafcen door ütellir gvr en ver it errinpen trokken m bree den ttjoii om de stdd en legden een ataten greep n den weg die den boUjewMïken de verbii 1 ig met het Oos e moest verzekeren Ook tieibtj verleende het luchtwapen door aUa evt ndtm ateun Oe neergeworpen bom men i adk en stellinger tot granaattrechters eii f rr elden de Sovjettank Overal vielen de vheKuigen aan niets was tegen hun geweld bestand Toen de Duitüche troepen reads diep n de stad waien doorgedrongen verplaatste Ifet lueiiiwapen het zwaartepunt zuncT aanvallen naai de wegen waarlangs de U jewütten konden terugtrekken In de stad stieten de SS formatie op verbitterden tegenktarKl Hui voor huu moest veiuveid warden Maar ZondagmiddatK bereikten de X uil che ttoepen oulr de tkatste voorotedt I m h t Zutduosten van Charkof en weicf e laBt f tcKenstand gebroken De A S H coï respondent te Berlijn meldt o a Aan het Oostelijke front ia ttians de inudderpenoSe begonnen en hoewel de upeiaties hiervan uix aard et rst geleidelijk den inviued zul en ondeivinden is niet te verwat httn dat liet in de eerstvolgende weken ti t ondeuit tningen op eenigsziiin giuoie dchaaal zal kumen te mmdei daar beide p itljeu thans een ru tpauze noudig hebben Ue opei atieü u het gebied van harküf dunen de haUe niet ais de inleiding tot vi uifensief van de rijde der Duii chers ie w iidtn geziei i Met uit ünderiitg an den middens ector wdtff de htiijd nog eenig ms heen en weei golft heeft het fionl zich than i overal tot p jsekei hoogte getonsolideeid Ei achter tigge 1 t iaii getn Duitsche e iels eliingen meet fin t dooi de steNelmatiKe cnti aiming van ve üoruilge ich ven atcUn n adiiïienhjk veikuit Hleim kan niiLn wel een a nwtj tng en dat van Dutische zijde althans viKïiloipiK met het vooi nemen beslaat ni hel Nooidtn lot den aanval over te gaan Tiouwen van Duilsche ijde maakt men er geen geht iiii an In wrlKe nrliting dt plannen gaan M n verk aai t dal de stiijd m de Sovjel Vi in huufd ak gaat urn de Zuidelt k door giooten bodemuikdoii en vruititbdai h d gekcni eik e gebieden ooalii de Oek ame het Donctzbekken het Koebangebied t i iiet oliegebitd m den Kaukasus Kjj itt n Rittei V n Schiamm veiijelijk in de Bei Bdrajfii e tung de t idn geeind kjtli ti slag aan de Donet met dt n la aan de Ma iie m 1914 waar de Fianichm deslljdi iuuals bekend dtn op na rh van den Du tarhen ret hu i vleugel tot staan brach ten ir uelk velband i van liM u ndei aan de Mntne pi iken De schnjvt at it de res 1 talen van tt wondei aan de üunet zelfs nog giu ter dan die van den slag J 11 de Mai nt t i eloutt da de stt a tegi c ie beteekeni ï v n den w ntt alag tusaj lien Donelz i n Dnjepi reeds m de konn k Reeds tijdens Ol i ai istht eiiitltjt v echten om blaJimfrad w s m het iïuidtt van liet Oostelijke Jitmt ondei twijfel een gevaai lijke 1 beangstigen de toestand ni Itlaaii Ifjgt jmt de in ni t a tjoprukxt n t i iii delijkt panibertirlgades konden wi slechte 111 hojiü aak Miei b jt ♦ n evoegde tioepen in het veld biengen Ut tueslaud vi ri zici kritiek I tn de egei dit tnl i i t ie om S alu ti d t strede 1 viiikwainen tn niet de oveiigt KLisslschi liocpen veiCinigd naat het W slni konden piukki Mtl Hï va i vooi dei KPheele i uidelijktn vleumi vm het Oo teIijke front v eId daardonr oo root dat lul een calasliule voor het t hetle Ooiite 1 ij kc front had kunnen unt laan v asi neei de Duiliche soldaat de Dun clie leiding en de 1 i 1 che kriji skunsl er nit i waren gewtebt Hun geluklt het om op hel oogen bhk dat de toeitand eds uiui f kiititk wai dt ii beslisser dl i operatieveu ommekeei teuaeK te bieium Onmirtdt tijk na dtn succesrijken stormlaop dt Uuitstlie d les loo bthinft dtD a U i l Bcrlvjn bU kt n Duit h tiu comii ei tH tn bein td ee tipjt e hchtert van den ihi i die wekeilang ove dt stra egi sche bti ti ngen in den Zuideli ken sectjr gelege neeft Thar Is bekend dat de situalie u n de DuitiL it en veibtndeii ti e pen lil lul Zuiden oiii f neen cntitk gevKLst IS op itl oogenbhk waarop de bij Stalingrad viiigekoméi S n jetforniat es gmatn leelnenien aan den algen etnen opmai ïth naar liet Westen He Duitsche opt eib vtI was m de eerstt dagen van Februari s eLht lil staal on tegen de masiale viiandel ike troepen die bovendnn krachtig gesteund werden door ontzettende hoevetlheden G pan s d materiaal utennachtso di rde ït n te plaa t n die in snt 1 tempo ut ve scnil lende set tui en bijeetlgt trommeld uaien Het eian v dd mede deze tioepen ich tegen iver den V IJ n 1 plaa sten en het haidiukKiJjt mi zet dat elke teiiemw nst met het blitd der boisjew isten deed bedien leidden tot een tijdwiri t die beslu end geweest is voor den 7uideli k 1 vleugel W a intussclun word uit de uitgeruste elitetroepen etn sterke pantsei fotmatle samengesteld d e de vitan deiifke flaiiktn iM t op te rollen Zoodoende kreeg de Duitsche lei enaanval alle kenmerken der tvpischfe jT ank t Idslagen iviarmede de Du scne weerma t hi reeds dkuiiU bevredig vredig dt resuitattn geboekt heeft ïtALUANstHf WI tRVfACHTSBI RICHT Het 1024e conjinunlque van hel Italiwan ie huofdkuartitr luidt ming n et Rusland ko nen die op wederzijdsch veitiouwen en tolerantie berust De A ntiikaansche minister van Buitenlandiche Zaken Huil heeft op een persconferentie m aansluiting op besprekingen met Eden verklaard dat de oorlog waarschijnlijk langei ai duren dan men op grond vau voorbarige beoordeehngen zou wiltn aannemen Huil verklaaide verder dat het absoluut noodzakelijk is dat onder de belangrijke geallieerde legeerlngen een volkomen üverttnstemming heerscht In elk itadlum van den oorlog en ook met betrekking tot de belangrijkste pioblemen na den oor log Hiervoor is een volledige en uitvoeitge uttwlise ing van Inlichtingen nood akelijk waarbij ook Rusland en Chma n oeten mee doen De persLon e ntie werd ook bijgewoond door Eden In Tunesië werden de operaties te laid J 10 de lucht door slecht weer bepeikt Jl r tuchtdoelgesthut weid een vijande i k Jieïtulg vermeid In een gevecht boven de Ml van Sitihi hebbtn Duitsche Jagers een jweemotortg Ei g Kch vtlegtuig neerge chotarn wateren van Bone hebben onze P ovliegtuigen een door oorlogsschepen Jjvuegtulgen begeleid corvool aangevallen 8r ot schip met torpedo s getioffen 0j M cht van den 13den Maait hebben hft motor orpedobüolen voor de TunesiBriurti pJi gevecht geleverd met een groep Hnk orpedojagers waarvan er twee tot ertlen f ebiacht en tret yekeiheid JJ jJ u n zonder eenig veilies aan Duitsche AtUnUschen Oceaan heeft een tkbooten ondet bevel van den laltenaMii t Gianfranco Dazzana teaJÏr 23 500 ton metende Brltsche KRip ï mpress of Canada geladen met tot stnkfn gebraiht t m j ortorpedobooten die voor ï ostkust van de Zw irte Zee iche Ir fV hebben een tahijke groep Rusdi nievTn P o motorboolcn m van beschadigd keerden ongedeerd op haar basis terug ÏÏ h vliegtuigen veisclïenen boven Di f 4 provincie Fiobinone en nil rr Ragusa waar ïij erd lim veroorzaakten Te Puziallo ernancl gedood ÏÏALÏAASSCHK VERLIFZFN riiia Ih K i l en van de ïtaliaansche usri lüi v v Januari 1942 tot v ier 2 rf oegen J t ch f militie Noord Afrl verm gesneuveld 6 666 gewoq J vewT i 2Uo Ru ische front gT QfrAÏ ewond 14 Wl vermist 68 347 fmist ï i gesneuveld 5 538 gewond 6 434 Mid i i2 Marme gesneuveld 1232 ge e diM 338 Luchtmacht ge ge ood 949 vermist 1354 BKZaFK VAN EDEN AAN W SHINGTO VrouHelifke telegrafisten helpen overwlnaen Duitsche vrouwen en meisjes uit alle gouwen van het Rtjk hebben zich ais helpsfers bij den berlchtendienat gemeld om de aan verscheidene teiegraafstations van het leger we kzame soklaten die aan het fron gebritlkt kunnen worden af te lossen ZorgvuIdHE voorden de berichten doorgegeven Hoffmann Stapf J K l ï or en ï n volkomen rechtsgeltjk S moL n ï Vereeif tot IL Pt einden van den 1 bevredigende overeenatem r clrtJ V opvatting zUn te fc od m ra hrtjft de Time In r ocinn V f a8e vati Eden In ltehAh J echter een dringende S Pl iair machinerie der r lia er f l ealüeerden over de et biiJ2 taken te verbeteren S Mk hebben Rusland en China ÜJ Of i JZ Mlfsundige stem b de E e eni t e n aanspraak die niet ï whap voiSSi wanneer het part ButHenUufd Nieuwe regeling van het PTT verkcer met het buitenlandVoor bet P T T verkter nwt het hiitefuand k ii de 5i aitscourant ven 15 d z er eefi rMoere regeunig veirech en Wie een pustzending aan het loket aflevert moet zic i legittmeeren b de brenger mtt de afzender dan moet buitenup de lending behalve de naam van den afzender ook de naam van den brenger worden ermeld Fiimas dte tut net buUenlan che telegraafverkeer z jn toegelaten zijn gerechtigd haar eigen zendingen naar het niet vijandelnke but enland zelf met post7egels te beplakken Firma s die met tot he bu i ten landde hete legt aafverkeer zijn toe ge aten maar die kunm n aantuonen dat zij veel postverkee met liet buitenland onderhouden kunnen aan de Deutsche Hahdelskamer fur die Niederlandt Amsterdam Keizersgracht 520 tv tfnetno toestemming tot frankeimg kiijgen Verboden is in het pos tverkeer de verzending van de volgende voorwerpen 1 afbeelding van eiken aard ook prentbnefkaarten schaakproblemen krutswoo d en andere raadsSt uitge onderd pasfoto s vpo 7o er ZIJ met voorkomen m boeken tijdschriften kranten en prospectl 2 Drukweik van cll i n aard boeken kranten brochure piospectie tijdschriften ki intenknipseis famtlie advertentiec muTiek ed voor 7oovef oe tr endmg geen zake tjk doet heeft S Gian ofooaplattn en n dedeelmgii vin tlfcen aaid die 1ang mechanischf ti wet rijn opgenotïien voor zoovel de veiroding gewi 7 iHelijk doel heeft De va g4 i4e beperkiogt n gelden voor den voini virfkchrlftelijke n ededeelingen 1 Blieven iilifriefkaartenjnopten duidelijk engei lakken te lezen zijt zoo mogelijk Qpde schr fmathme geachrei tn Brieven met niet zakelitken Inhoud nogen hoogste II V 4 kantje i g I o o t r ij n groot ilt maat voor etnkan je 210 297 jnm I 2 Flj t gebrutk anKunLstmatipe t ia as espt rintq van gehei neof een dond taa en vau i ebree ich is verIxid n 3 aB gWjruik va stenografie ofh ndeiwchi ffr IS niet lopRelirten Vooi hetschniven vnn mededeei ngi n mogen geenueheimschr ftt n n in i et bijzonder geens I pathetttche Inkten worden gebruikt 4 Het gebrutK van gevop de omslag is ver 1 n All 111 yakeliik verkeer ziSp toegea 1 acten Geschaftiipapieie monaiers enge tl gde 7 d lyt n Tt lefoon P4j Ie t graafveikeer met heVnietvijayleijk built nland ia in feite slccli ioeg aan aai de nvertield en aan onyerrt mt rti Tt eff nge p tkken me net Cïi otDuit ichp Rijk met inbegrip vafi hiat e i i veruenii t f i ejaal 7im toegestaan vooi 7o ei ze gevoe d worden net nurntl ers in Il gebiedei vve ke voor het verkWc rhet Nederland toegelaten ijn Telef oomerkeer net het oveng niet ijandelljke bujitpnland I MPt t JH t ittrv TeltüraiUeikeer in vet laaibare taa alsook n i ader btpaadtn jiif tvorm iiiM het nitt nandeliik bi itt nard u s erh topge taan aan c erl etdsiV vtellingen ondernemingen en j ier oncn aar w ie vergunning daat toe la verleend Aan ihPn n to i tng moettn gericht v orden t de pHa st i e Kaïiurs van KoophTt de n Fabriekt n D bepa t yen treden Du sdag 16 Maart in wei kmg DE WA4RDtLOOSVJRKLABING DER BANKBILJETTEN VAN f 1000 EN ƒ 500 In het VerardjeniiTjgierblad van 14 Vliidrt ü die uitvoerige VaJjgers d C ze erord n intg vierUezen dl n omluop ijiide bankbiijt ltpn vua I 5 X n J lOOÖ ni irgamg vaji 1 i Maart de hoiHlanigheid van betaalmiddel De Ned Banik is s ochts verphctit dieze btikbi jpüwi in tie tt iseelcn voor oovier diezo uiSerlyk toten met 15 April door de rijksbelastinigkai ip ren welto l eiv x eigid zijn t a v die irnmg II die mkurio en of ernooLsichaps tK lastmig jian wel door den Rijkscom n LssarK ge onnachl igdie voor de No der andsohe Banik wol dien o crgekgd De m het buinCTi liaind gevestigde eigen aren vdin banbiljebten zyn goreoh tiigd die bi jet tien uit lijik tot en m et 3 1 Maart m lie leveren bi het ri ik ibeLaslirgkantoor dait tem aan2fieil van hiun intkoarjs U n of venfipotschaipsbeliafiitimig bevoegd ia of m gevia l zij voor geen dezer beliastingen zijn aangesuagien ten aamzien van de mninig bevoegd jou zijn Zijn geen beliaslmgen opvorderbaair n is ook net aan te nemen dat in den loop van liet jaar 1943 bélastinigen opvH rdie t aar womlen diain wordt de tegenwaarde aan den persooni die de biljetten heeft mgelev rd sliedits vergoed wanneer naax het oordieel v an de aidimimistraitiie dier belastingen geen redietien bestaan tot het instellen van etm omdeTzioek near de fiscale oenstandiiighedien Vkin bovengenoemden persoon Bestaan werredienn tol het m stellen van een onderzoek dan dient de te enrwaars tc worden mgeihoiiden tot dèklting van eventueel na te vorduTen belasrlinigien onkosten straffen en kosten en het evenitueel overblijveindie deel na teemduginig van het onderzoek te orden gerestituterd H voor restitutie in aanmerking kennen bedrag kan eveneens woirden geibruilit tot delgmg van andere schulden van den persoon die de biljetten hee t ingeleverd aan den staat BITTERIJEN VOOR ZAKLANTAARNS De Nederland ïChe Kultauikamer deelt het voljïende mede Door het Rijksbureau voor verwerkende indu trie n Is aan de Nederlandsche Kultuu kamer een beperkt aantal z g babystaaf battonien voozaklantaarns ter beschikking ges e d Hierdoor ra het mogelDk zijn de bt1 de Nederlandbche Kultuurkairer aangesloten niasici tooncelS tisten regisseur caba ettn variéteanls en die uit hoofde van hun werkzaamheden veelvuldig van verbllifplaats veranderen van een batte Ij te voorzien Een aanvraag dient zon spdedig mogelijk te worden gericht tot de Nederlandsche Kultuui jcamer ïe v d Boschstraat 44 te sGra venhage onder duidelijke vermelding van naam adres en woonplaats van betrolckene Beperkt het eUctncitettsver bruik Het s uw eigen belang K uring h tHH r WaffenSS en Legioen Hei S S Ersaitzkommando Nwder Unoe deelt oieöe Ke ieriAtKl n v n ri ch bk ed In ieefUjd vati 17 45 jaar ook ge w d n dw ItchMnel k zoowel aia ijk goed orawftkeld zijn en ï ch eel k aifï i gev n aan de artiefi dbe de oplei hn hun telt kunnen zich bU e g ïiOCTï de adreaeen x ervoegen tenemdte gekeurd k word n Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in NederlanC in een speeiaal wachtbatalion Gezinsleden dexer vrUwlUlgen hebben gelqkctJClffil cchten als degenen die dienen tn de Watfen S of het Legioen kostwinnersvergoeding kosteloese liekenverpleging extra levensmiddelen cm Tgdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden dw tot de Germaan he S S m Nederland wiUen toetreden 19 3 43 0 00 uur Rottertlftm OeutsehesHau Westieedljk 19 3 43 15 00 uur O a Boich Hbtel Noord Branant Markt 45 ao 3 43 9 0Q uur Roermond NSDAP Swalrrersfaat 61 20 3 43 15 00 uur Arnhem WeVerttr 16 b 2t V43 0 00 uur Hengelo Deulsches Haus 313 43 15 00 uur ZwoUe Hotel Peten Markt 3 43 9 00 uur Groningen Concerthuls Poete tiaat 23 3 43 15 00 uur Leeuwarden Hutte Schaaf Breedstraat 23 3 43 9 00 uur AmSfterdam School Iepenweg IJ 24 i 4t 10 00 uiv Utrecht Wehrmachtheim Maiaplein f 25 3 43 10 00 uur Amersfooï Olenstgebouwi Lpubderwe § 36 3 43 10 00 uur Den Haag Café Oen Hout Be iiiflen luut cheweg Ncdi i 4ndb he V iljwilligers In de SovJH Unic SSPK Leltt Ö Hi Dl Vdti dt ijde van het departement van Handt Nijvtrlie d u Sthet p ani t wordt de aandithf an dt nkeiiecs Ci oj geve Stigd ddt lU iuKang van 1 April 194 i inzake de vei plic iiL opt I ste iintT der winkels de rege h i an krdth wordt wlki voor lu ♦ 70II ha fjaar Reldt Deze reëel ug houdt In lit a e bakkt kruiden ei melk fjrot I t I in f ml on slat er sw mkels op al e werkdaEjcn in 9 tot 11 en Vïia 14 30 tot 18 uur voor het piiftliek geopend moeten 71 11 Voor alit oveiige wuikeLs met uitzondering an de ijterljen en de kantoormacl lil v inkeli eldt de verplichting tut opti stel Inü op M ndag van 14 31 tot IB uui en op de ovtiige utikdagen van 9 tot IJ en van 14 to tot Ig i i Deze rege Ing is lot 1 Oaobc 194 S va i kracht Rese oHen as t estfld met toepassing van artike 6 der U inkclsluitin v et f sluiting van etn groep van winktK gedurende een halven werkdaR per week blljvtn onverminderd van kiachl De lot 7jlk een gioep beho irti de wmkels moeten echter opMaandagnioit n gtoperd 7ijn Vi nsiütte wordt er op gewezen dat alle wfrike s in liet thdvak van I April lot 1 Oct op de eeiste vijf weikdagcn der week noR tol I 1 des Za erdaf s nog tot 20 uur voor het pub lek geopti d mogen zijü DISTRÏBUTIENIEUWS NIEUWF REr FLlNG VOOR BVOVPAKKtTIEN Tot duavï r kwamtn voor et n bil zonde re vergunning voor een baby pakket slechts in da erking aans aande moederb die haai eeialt baby verwachtten De e bijzondeie vergunning wordt thans ook ter beschikking gLSteld van aanstaande moeders die aan de hand van een uittreksel uit het bevolkingslegister kunnen aantoonen dat h aar laatste kmd op den vernioedelijken datum der bevalling ten minste 5 jaar oud is Ter verkrijging van bovenbedoelde bijzonde ie vergunning kan men bij den plaatselijken distributledlenst een aanvraag Indienen onder oveilegging van een schnfteüike verklaring van een geneeskundige of vroedvrouw waaruit blijkt dat de bevalling binnen 20 weken zal plaats vinden en onder overlegging van bovenbedoeld uittreksel uit het bevolkingsregister Deze regefing geldt met terugwerkende kracht van 1 Maa t 1942 af Z lat bedoelde bijzondere vergunning eveneens kan worden adngevraagd door moeders wier baby na 1 Maart 1942 Is gebo en en wier voorlaatste kind tenminste 5 jaar oud la Ook bij het indient n van deze aanvragen is overlegging van etn uittreksel uit het bevolkingsregister noodig RADIOPROGRAMMA Woensdag 17 Maart Hilversum I 7 15 Volksliederen 7T0BNO 7 40 Gr 8 30 BNO 8 50 Opu 10 00 Gr 10 10 Voordracht 10 45 Ork Wllly Eberle 1130 Plano 12 00 Almanak 12 09 Klaas Beeck BNO 13 10 Gr 14 00 Ork Willy Kok 15 00 Halfweg 16 40 BNO 17 OO Zang en piano 17 30 Klankneeld 17 50 Amus orkest 18 10 BNO 18 40 Voorjaar in zicht 19 00 Wat niet in de krant staat 19 IS RC Beiaardconcert 1930 US O 20 20 Pro Arte kwartet 20 43 USO 2J 10 Sopraan bariton en plano 2140 BNO 22 00 Gr 22 20 Will Glahé 23 20 24 00 Gr I Hilterram II J715 740 Zl Hi v I 7 40 Gyn n 7 50 Sport 8 00 Voor jeugd van plattiland 8 19 Bailetmuz 130 BNO 8 40 Paul G aerert 900 Gr 9 15 8 30 Huisvrouw 10 00 God d uitz 10 40 llobo en piano 1100 kleuters 11 20 Kinderkoor 11 30 Francla Keth 30 Ned baeren m blitenland 12 45 BNO 05 Gerard van Hfevelm 14 00 Godad ultr 30 Altviool en plano 15 30 Voordrai At 4 i Hott Pianokwartet 18 45 BNO 17 00 Jeugd 17 30 Viool en orkest 17 45 Sp v d BNO 19 55 V en A 20 30 Kilimas en Hans Jungherrt accordeon 30 ï9 V en A 2145 BNO 1310 AvondwlJdinf 22 20 Zie Hliv I Indien de aanstaande moeder In bovengenoeiuü geval reeds een bijzondere vergunning i oor babybreigaren vóór 1 Januari 1943 he lt ontvangen komt zij echter met in aanmeikin voor een bijzondere verguning voor een babypakket UatUtueumt Oriënt expres voor Vreugde en Arbeid N VLOTTE REVVE Jo MubkAis timae f n fcmiihiTiaam toe ml CTikeiif gesjaitti ucii n or goe iMi klemk in de vsu ietewereia Ih ft engisten vi nd ai te VBrietPTev ie OrieiiitExprecK g sgev OVERAL DIEVEN Uut een poort naast de R K kerk a in den K Mweig is cH n heen nriiwul ontvireemd Ooik werd een fiets gestotn u l de Nt stjbule van d Cmliaw KopsoKcKil Ltn ixpediUur detti aangifte vdr diefstal an oen colli slixKip Vk afek n tiideiis het venoer In de rijV ie B jd irj v m het Sypaapderslwd werd e Mi paar hai di xilKH ren weggenomen LTit een kaaipakhuiv i een Éx ummer kddi ontMN i nid Geslaagd Vooi het exaim n cauppu e lii Jen te Kotterdani on7 tadgenouttn de damta B lloogeiAaard en R v d Tooren Gift Voor de te stichten vijfde predikant plaats in 3e Ned Hm urn Ie Geineent ontving ds H S J Ka f iHit nnn ten gift van 100 Kantongerecht Gouda Verooideeltt ziln wegt ni niet toontn van het persoonsbewijs P B BocIegid et 2s 1 d i P V ie Wo rd n 2 s ld h ChJK te Gouda ƒ 2 s 1 d h W V ie Reeuw Ijk 2 s 1 d li W L te Gouda 2 h ld h ijjden niLt een niet aff schermde bran if nde knp atnp C M tr O n da ƒ fa i ld h D K te Gouda ƒ 4 s 2 d il J S te Ouderv kerk a d IJ tl ƒ 4 s 2 d li J B Th H te Dcnekaii p s3dh DHtU Mooidiccht ƒ 4 s 2d h niet onl et t eii vaij het verblijf aan per oiiLn btnediii dei leefti d van 18 jaar na 21 uur Jji ewi verlofSlokahtctt C J K te Gouda ƒ 10 s 14 d h pm ƒ 15 s 6 d h rei7en zonder geldig plaatsbewijs M H R te Rotteidain 6 s ó ó h ter dtkkinü beschikbaar stellen van con jngeregSslrt i dt n bok W G te Mooi di Ltht ƒ 6 s 3 d h ttii veikdip voorhanden hebben van biood met te weinig droge slof G M te Nieuuei Feuilleton Nadruk verlKKlen DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlandsche Roman andere raerschen zun ons niet vuandig gezind m dat geval zoudwi ïe wel doorT J A L CORDENS 60 h A A K t kerk a d IJ u f 3S i It 4 Uouda 1 d h rn verkMp voorhaadea ktMuai aa m k met een W IkM vel hajtc W vu V tt Kaïi enk fWOtMdli AV U Gouda r i 9 d h ten verkoop voorhanden lubben vu m lk tn Ma bui t r IJI op d but d ABwrltt waar met wm a a e c e J P t t Bu woufhUaarder MO i S d h nift vo doei d af chernun tegen tof vuile luaeeten van inelkmate J P K i Bar rout w4ardu 9 1 d h UA X3 UUI rudeii ntet een motorrUtuti J E A tè Rotterdam Ma ld h rich ttiMclieii 12 en 4 uur In da openluebt oehouden J T B t Ouderkerk k d U el I ILM I J d h luid r neen op den opentMiren wag S D te G iid r 3 I ld h onbeheerd en niet afüealoten laten ataaa van e n rnuie 1 R te Rarwoutswaarder 1 5 a d h i V te Jaaro eld I I d h W V te WIIUKe Ijingerak S t d h rtldei over een aftte lotrn gedeelte van den openbaren rliweg A G den D K te Oudarkerk a d IJaael iJO ld II aiet gebruiken van re haatjiaDd voatpftdt J A K Cauda 1J a 1 d h rilden met aau niet tnjiavuld rljttfdenboalb Je C S te Hekoiidoni Ma X d h rtider n et een rtitiug tonder goede vooren achterveelMhtuig A da J te StotwQk iTSOsSdhanlSaidll lUdeii net een itmiet tonder goede voorverllchtlUk H dan T la Zaveuhulie 1 t 2 d h rilden ne een rliwtol tonder iloede ach terveilltl tlng O H ta Moordrihl ft a I ri h G r B Ie OiKtawatar f 3 1 d h W I Ie Gouda r 3 2 i1 h U J te Waarrter 3 s I d h II J M T R Ie SdiKOBhrnen I s 1 d h J P van der Z te Boakoop I 3 s V d h rildi n tnet een rltwiel ronder goede vooren aohl Tverlie itlng A de V te Waddlnkveeii 1 1 lienllilwta PC K te r ieuwerkerk a d Uaiel ƒ t a ld k en 2 H a I d h B te Ouderkerk a d IJssel Idem rïi A van der K Ie Gouda Idem r O T te Watldlnxveen idem 3 O te Wadjlnxvecn IsJdhenfïaldh Wal Waar Wanneer Thalla ThMlcr linncnsirljd met Heinnch GtorKt en Olga T ttiechoya AanvTOjt uur Reunie HioseoAp De spooktreln fmet rtentja dl la Vit p mis Bore A nvang uur I 17 en 18 Ma rt T nr Nlrtmre 8rh awbiirft Opioet tne hi trum revue Tot UW diei t wet Snip en Snap If Mi irt T uur Het Blaaw KrnU G meei ipavond Vere nlgtn van Vrüz Harv spreker prof di R f aaimlr 16 Maart 7 30 uur l e Kroon Tweede cutbus t 1 I Srtieidirt clitorsverepn gro p Goi d I spreker i un Asperen Miart 7 30 uur Vrije ïvanR IHrhe Grm I7 I flHit s ivond Mipieker ds Bos Mjirl n uur Kt inc KerW Btjheïleiingds n S J Kalf IS Mairt R uur Het Blauwe Kruli LedM vnKiflerinc 0 i lheidk iimii ïp KiIng Die Goud iprekf 1 II irlicr 18 Maart 8 uur DanWl Biieenko ist jnnftadmatnn Ned Herv Gemeente Bpi keror I P de Tong Maart 8 3R uur Spaardersbart Onderüns wed trti if 1 O ludii ie Hi ddineshi Imde Miart 1 uur Het Itliuwe Knils KllmMurld R N d Reis i a i li iu AP0TH K RSD1FNHT tepds innt Tid i nnrl ts s Ai n vnnr Rci cp n IddtlPU Apolherk De WesDinen 14 8 HdFVfNBONNÏ N Afinlen aanvraagïnt mulieren vnor ichoe nenbointn 9 10 12 tn 13U TJfl i ir Distii butiekanloor liikct 12 morperi leUeis M iN 0 P H NOH L GOtD V RII ST S1H Ï NWI USTBIID TK N HOTTIHI M 7 indag Is te H il i i djin een tedei wt dstiljd gt pftld RottPidffii won met 8 2 tn kwartt aldiii In het btrit van dtn wis tlheker dien Gouda V lig Jiai blj de eerste intnioetlng had behaa d ZWI Ml tV GOl US ill Rl DDINC SHRIG DE De Goud j ri ddingsbrlgado telt honderd ledtri mf 1 1 dan in het ivei ielit vatt d n Zwen kring Gufda vermeld ni IJt heeren 127 dimes 60 Jiongens 40 mti je en 1 eeielid totaal Wi penonen waanntd zUde grootste Vdtingig van den Kiiig lit anders optretkn k geloof zelfs niet d it e ons aK gij i Uan willen hoiiden want a i ze dat van plan waren zouden we er wel iets van h b en gemerk Maar al h b ik ook dt vaite overtuiging dat wc hiCT nitt altijd zullen blijven dat neiiiit niet weg duit het voor mij toch altijd nog een pu7zlc a hoe we hier gekomen ijn en hoe ze on over die kloof h blan gekregen Ik wetit het nep Alfred opei nstriomfantelijk over een brug HerinnerJIJ je mee dat we gisteravond gedurende korten tijd over hout hebbengeloopen Ja dat IS waar dat kan een soortbrug zijn g weest ofschoon A maarmot kan begrijpen hoe ze die hebbengelegd wamt de rotsen hiertegenoverzyn veel hooger dan de plaata Dat weet ik wel hernam Keenmg en zoo bedoel ik het ook nice maar jezult je nog wel herinneren dat wekort voordat w aan die brug kwamen door een gang of tunnel hebbeji geloopen Ik voor mij heb dat duidelijk bemerkt aan de koele temperatuur diedaar heerschle en die een groot con slel ik het me zoo voor dat die tunnel ergens uitkomt op eeii hoogte in do rotswand die zoowat gelijk zal zijn met de hoogte waarop we nu zijn Ale da zoo is dan konden n met hulp van mensohen aan dezen kant gemakkelijk een brug of loopp ank over liê ravijn leggen ik denk wel ckait het een bru IS geTieest want de paarden moesten er ook overheen Die onderstelling lukt me nogniet zoo kw d gaf ik hem toe He zaldus zaak zijn om te onderzoeken of erm den rotswand hiertegenover rrten een open mg te v nden is Die BuHenwe voornamelijk moeten zoeken waarhet ravijn het ana 1st i Me dunkt dTe opening moet we zichtibaar zijn als zezoo groot IS dat zelfs een psai erdoor kan Wordt vervolgd Wanneer verduisteren L Tot en met Zl Maart moet van 18 M nar tot SSZ oor rerdaifterd Korden ft Maan op H M ondW