Goudsche Courant, dinsdag 16 maart 1943

K i mtm Nederlandsche V oetbalSond AfdeeiJng Gouda Secretariaat Karnemelksioot 209Gouda Telefoon 2764 OFFICIEELE MEDEDEELINGEN frrsLAUCN VAN ZONDAG 14 HAAKT IMl I klUÊ tA GSV III H ltecht II Ï M BornlJi I lk ill rlt III DOHK 11 W ilui VEP l i l AiT i rl I I K r I No t U kUtsr B Ciocnewcl I Maor4rerhl 11 t 3 D dt Kr ft Zwrrvttl II l o rc l ll I 4 C 4 Wijni irdn Nltuwerkerk I OlympK TI J J l Kneirt DRD I ONA IV 7 1 C i on p fr k klXM A DONK in Coudl V Ï J D A de K t r kul H Goudtrak Hl ïw rvrr IV J Hoorw rf It klêtw C Slulwljk III B T mb chl II i Th At tt rndiii IC BRIDÜIIKl HTr BIDKBITEKBINntN OVm DK MAAND rCBBVARI IMl AmM r tol iw 8 V a J7 i B rKarrtt acht IJ DOWK 1 DRD KSTO B SO GfMidprak i l tt i ao 4 I2I 2 Grtwit Ammera l kk rkerk I 7i 2 0 7S 1 871 Mocfca N Mrwrdrfcht Nieuwer kerk Olympla 64 OHA J Bchoonhüvca 2 I5t Stolwljk 0 75 UMIO 1 571 j VBP 1 S71 1 Zwerven 0 50 üovenktaande deblleerln eh ilJn In de aaldllljal per in rebruari 1943 verwerkt AmnierKtoiache SV Bergambacht üulegraven DlletUnt DONK DRD KSTO IAI4IIIJJRT VBBBKNUilNGEM PCB U FBBBUABI IM Bt na niet tn ataat uw dag elt k8ch werk tedo n AKKKRTJES luUen U weer apoedig en beelemaal kunnen opknappen Klaag daarom niet m aar NeemnAKKERUE Pt fMtrhndsch PiJnstUler M Coudukk 1 11 t W t Mld i M 71 37 M j H3 i I M GrovnewtK Croat Ariimers S CSV Haa UMht 4 i L L kk rli rl Moercapcll Mfiordrrcht Nlturterkcrk Olympla ONA Oud wat r Ovrradiotl RVC IJ Srtioonhoven t 9 l 4 41 StolwIJk vmo 1 571 VKP Wtdlllnxv n Woerden Zwerven 3 461 4 2 i ZONDAG tl MAABT GEEN WEDITBIJDEN In verbar d met den heldengedtnkdag zullen up Zondag 2 Maart geen voetbalwedf rfirit n worden gespeeld H H OFFirlALS EN VEBEENIGINGSLEIDEBI Herinnerd wordt aan den cimutavond op hedenavond half acht In De Kroon waar de heer C A van Aaperen lal preken ITEDBNWEDSIVMD GOL DA DELTT ENZ Op Zondag 28 Maart wordt op het Goudaterrein een wedtlrljd Be peeld tuwchen het Goudwh NVBelftaJ en ten dito Dflftsch elftal Indien voidoende animo blijkt ligt hel inde bedoeling om als voor wedstrijd eeniKe afdeellngs elftallen tegen elkander te laten pelen Teneinde op korten termijn de beachlkking te hebber over de namen en adressen van hiervoor in aanmerking komende ppleers worden den aecietanwen der aangetïoten vereeniglngcn beleefd verïocht e n oppave van deze Fpelera die op heden be chlkbaar z n order vermelding van de plaats die de candidaat inneemt in het betrellende elftal in te zenden Dit betreft dus roeiers aHalÜMend uitkomend in dr Afdeellng Gouda Deze gegevens worden uiterlijk einde dezer week ingewacht tol den secretaris van de technlache en keuzecomml ale den heer Joh Tak Jan v d Heydenitraal 20 Gouda CBOOI VOETBALWEDSTBUDBN Bl voldoende animo zal het organlseeren van Mhoolvoetbalwed trijden dit jaar plaat vinden Het h Bln 1 er n de kan is groot dat ook de zijde van het onderwijl zoodani i ir edewerklng wordt vcrkrei en dat het aantal elftallen voldoende is Dan volgt de oplossing van de moeilijkheden met achoelael kleeding en ballen en daarna zal de jeugd kunnen genieten van de heerlijke openluchtsport Reeds nu wordt een beroep gedaan op het onderwijzend personeel oir de pogingen zooveel mogelijk te steunen Namens he4 Bestuur G VAN TILBUBC sceretarls competitielf ider ATm ETIEK VERPUI HTR JAARLUKSma KEURING VOOR AIXF ATIII EyfC De Nedei indsche Athictiek l nie hield Zondag in Amsterdam ha ir jaaiiijksche algt int enc vrrgadenng D ttiomMMirbe r wertf ulWetelkt aaa H keer B mra Oe amer btker wetd tfit tétr tMfdkmd aaa Cllrtt iMffrr De atulter beker kwam m handen m Iwt dtatrict Twent waarna de heer J v n der Lee het eere krui ur lv nf btj Ef ltr r beld T n zDb IWi larl lidinüalachap van e K T C De JurvenUacs werden goedtekturd Ik de commissie van beroep werden de heeren J W McDer 1 A Kapprnbura hetkcMo terwtjl In c pluu van tn beer C r Keilen baeh de heer A J G Sirengholt erd gekoaen Het voorstel de JaartfJkRche keunflg voor 11e alhlcten verplicht te itallen erti aangenomen zoadat dit ook voor het aar fctaande BCtioen ic s van kracht la PLAATSELIJK NIEUWS BERGAMBACHT Burgeriyka Stand Getooron AfitonU d van J Gr dand en N G v d Wtiiiciefii Beatiean Oomel z an J H Soi teman en A P Lodder Overleden Maaifc van iet Veer 80 j wed van B vorlander Ond rtnouwd W IAnker 30 j en H Langerak 30 j Geihuwd P Vermetilen 24 j en M M Güudnaan 2U i BcnocBid De gfcieente veWwatljter M d n Haan dia met ingang van 1 Maart bu de maraliaussee is uve egaan is benoemd ht opperwiniiiinic Her bij dot we esi Ambtenaren burgerlijke stand De bnrgf nt fst r heeft beno nd tol ambtenaren van den fcurjjorl ijken stand de heeren C Bulsii g gcpi neionnetrd onderwijier en A ran t Verlaat ommiei ter secretarie In het vervolg zal de burgesnee ter zich in den reg 1 met de v Itr kkin4 van de hüwelijlen belaaten Bij zijn afwezigheid zullen resp de heeren D Hoogenboezetn en C Bulsing dit doen GOl DERAK tawneelign jc Ca iliiia Welpen vian aael heeft vian hct b i bectoee vo ie in hugt Tooneelavond iMevHa f gat e v r 1 lugiing m Hie oveirvoiUie eemcliEfi Arte bcdrijiy tft Itob lers wiBten ziijoh tefi te lewn Voo l de ttteilrol vcrwld ctoor me U Bownen wicrd op tnlBtieltefwtic wijae veMclkt JanioreMiftai bij vttetlwIciDb De v et l V aieeiii gu G udierak üi probecTf diit jaar mlt een u iii i irlttod aan een eventueet coni tiitte dieel te nemen A s Zia4 rdes wiordit met de tmtiiviing ven die atupógptiit N m aliliEVK i i nj aii i Voor Neder gioote steden pleegouders Tdc zes icken illen opnemen Kipderuittcnding landsche kinderen ui worden adresi gevrkagd wë een kin J in zonder vergoeding Gaarne geeft aUe inlichtingen hei buurtcchapchoofd de he T D C KasfaA cti Dorp B aat 31 MOORDBBCHT Daatvcrecnidac De uitslagen voor de compjtitic van de damvereenigmg Moor rec it wareqf roep 1 G Twigt H I Adntiraal iMebr f Twigt S Lelsl 2 0 C flflouw G van Jeveren 2jM G P TB TT Admiraal I l P Pal r J V k dPanne efcr C Ferlouw P Twijrt 0 2 groep II P van Kerkhof H deWilde 0 2 Fr v d Heuveï C v dKuy 02 iy Burgerlijke Sand OndjÉlrouwd L J EiJnÖK tl 2 1 jr te UlrAt en M van rltr Kuij 3l jr K RijksportspaaAiank f ii 4f jUjkspostspaaitiank ijcrd in Froru j inge legJ f 5604 05 el tcnigbetaa vtAmtNxnxK Onliewaakta overliég bewaakt aan Gouda Alphcii Huncn voor bewpking in De onbewaytj oMweg aan deni Kerkweg In dr ilt j i i a d Rün is zien Heden dienst gesteld MARKTBERICHTEN VEKMAR T BOTTERDAM Reden werdeit ter veemarkt xingevoerd 1331 dieren waaronder 82 paarden 5 veulens 14 schapen 31 nuihtere kalvcr fr 28 graskalveren 21 biggen 34 bokken en geiten en 825 runderen Prijzen per stiikr melkkoeien I 178 t ƒ 1025 a 82S kalfkoeirn IIÜO i UWO i SOO varekoelen 800 A 700 A 800 vaarzen 750 aso i 475 pinken i 579 J f 475 a 379 De aanvoer van melk en kalfkoeien was ruimer met streeven handel en onveranderde prijzen Varekoelen aanvoer alE vonge week met stuggen handel en vooral niet houger Ir prijs Vaarzen en pinken aanvoer j wnon metc flauwen handel en de prijzen als vorige week Ons poedkoope patroon Blniuw in de malen 40 en 44 Het roor aor ta tn aantocht n wit op ttraat olp de domeskleeding Iel aal opmerken dat sommioen haar mantelpakje al uit de katt heb 1 en pehoald Maar nantelpak e rraffen blouses en liefst minstens é n nieiiltie blouse erbij Het hierbij a iiebcelde model is lol en jeupdig mn i rijujeï foor alle fl9uren geschikt De lanqe ruime mouu mankt de blouse oekleed borendien Palronen zijn in de maten 411 en 44 perkriigbatir aan ons bureau Oe prijs ran een patroon Is 10 cent Itêekenino Vohach Co OmCIKELf MKDEDKEUNtifeN HAXIMDM GROSUXBIts OKfAII UiTKNPBUZIN TOOR ijlBOENTEN EN raviT Bekendaukimg No 41 Deze prijslijst tidt van 11 Maart tM2 al Oe evat vermelde prijzen aijn grosaieltprijacu da tweede de prgien vow den coiiaument De groaslcrspróren betreffen huekcelheden per 100 kg i 100 bo per 100 stuk die der consumenten jjn pel kg per bos ofl per stuk GBOBNTKN Andijvie glall 41 0 61 KtoUn 1 toll i kg per at d M 11 U van V 1 kg per at 7 0 10 UI van 1 11 2 kg per t 6 f8 01 Gekookte kroten ï st of metr dan 3 t per kg j lü 0 21 minder dan 3 si p kg li 50 O ia Roode koo 11 50 0 IS Savoye kool Igeel 10 i 0 14 SdvOye kool groenj IOJC 11 14 Witte kool 8 50 I B U eeienkool 11 j 8 14 Flotniktxii Soort I boven ao cm over den kop teiriitcn I 38 1 0 4 It van 18 20 cm ovei den kop gemelen t I 038 111 van 10 16 cm over den kop geinelcn 21 0 26 Bofpccn Iglasi 2U ïl p bo van tciinunste U 4 k afgebroken peen 32 50 10 41 Hien zondei of Iroode van 2U 50 g gewaaachen r 12 50 AO I van $ 1 200 gr ongewaaachtt ƒ O U lil van pi 500 r ongewasM livn 5 O O IV van 501 gram en huog r oi gewaaachcr 6 0 0 Peen zonder lol igeiej f6 fO M Rabarber Igiaal IM tl 4i PuslvlrinItiasj I 50 0 74 Prei boveu 15 uim diam ƒ13 ƒ 0 17 piel tut 19 nim diain ƒ 10 ƒ 0 19 Radtjs iglatj ƒ 7 90 jv lv Bui selderil glasj ƒ y ƒ U 12 Knolseldeigi boven 8 cm diam zonder lofj ƒ 18 ƒ 0 2i van 4 tiudiam zonder lof ƒ 13 ƒ 0 17 Peterselie enKervel glasl ƒ 10 ƒ 0 13 Kroptla glas minsten i I kg pil 10 st ƒ 435 1 ƒ 0 11 van 0 I l kg ifer 10 t ƒ 12 ƒ 0 1 rUI van 0 6 0 kg per 10 st ƒ 7 50 ƒ 0 11 Veldsla ƒ 4l 9 ƒ 0 52bIa glas snij cd unsel ƒ 50 ƒ 0 62 Haap telen g ai i korter dan 20 cm ƒ 30 90 ƒ 0 311 Spinazie igiaM Itk 0 90 spinazie nauiur lï t f 0 39 Kaskoinkommeii 1 vanaf 390 gr p st ƒ 48 ƒ 0 91 II van 300 350 gr p st ƒ a7 ƒ 0 46 Hl van 290 30U gr p it ƒ 26 ƒ 0 33KomkummïrMek ƒ 35 ƒ 0 44 Sprullkoolgeschoond ƒ 37 50 ƒ 0 47 ongesthoond ƒ 26 50 ƒ0 34 Schorseneeren I ten lioogste 20 stper kg ƒ 23 ƒ 0 2 II van 20 45 st per kg ƒ 15 50 ƒ 0 21 Witte uien ƒ 11 50 f 0 15 Boodei ien M2 90 ƒ 0 16 Willol I ten hoogste 15 siper kg ƒ 31 7 140 II meet dan 19 st IHlr kg ƒ 28 50 ƒ 0 34 Koolrabi iglasi II boven 4 cit diam ƒ 12 50 7 0 17 Sjalotten ƒ 16 ƒ 021 Koolrapen A ƒ 8 ƒ 0 118 koplrapeniBi ƒ 5 90 ƒ 0 06 Ramenas ƒ 13 ƒ 0 17 Tuii kers 89 50 ƒ 1 08 FBUIT Appelen Groep I Cox Oranje Piliipin enz I A ƒ Ml50 ƒ I 00 groep I Cox Oranje Pippin enz A ƒ 65J 0 82 groep I Cox Orante Pippm enz B ƒ 42 ƒ 0 93 Groep II Goutfreinetten enz I A ƒ 99JiO 0 82 groep II Goudreineren A ƒ 51 90 0 83 groep II Goudreinetten mr B f 22 90 f 0 41 Groep lil Brabantsche Bellefleur enz I A f 99 ƒ 74 groep lil Brabantsche Bellefleur enz A ƒ 4 ƒ 019 groep UI Brabanlsrhe Bellefleur enz B ƒ 32 ƒ 6 40 Groep IV Jacques L bel enz A ƒ 42 ƒ 6 93 groep IV Jacques I ebel enz B 32 ƒ 0 40 Gloep V Overipe soorten A 38 5fl ƒ 0 4 groep V Over Ce s o 1eii B ƒ 21 ƒ 0 33 Voor het snijden van kool mag 3 et per kg berekend worden met dien verstande dat de kool na het snijden gewogen wordt Voor het schrappen van wortelen mag 1 cl per kg of jïer bosvberekend worden met dien verstande dat de iS orteten vöOr het schrappen g wügen worden Voor bezorging v grocnteyi en fruit magdoor d taiiiisten 1 t per Kg in rekeninggebracht worden boven den verkoopprtja alwinkel V Voor de afw jkende Qual it van bovengenoemde pijhdiicten alsmede voor het z g uitschot moeten pr ijzcii berekend worden OORLOGSSCHADE Vef h e wg MoQtachopp M0LESTVER2EKERINGEN bvtchodi in on o boi w ri lnb9 d U invt iMbrti n viio tv ft Al b0 l i f ichod R Kuurdtrving OOh voor binn nweor uietn pkr oonli li ongevoilc t l d e dtwoard n n p tciota Half arN ksi lie SclWerejeiiDiii Maar don 500000 obiailtn CH raedl variake d r ot rvirn AOITKIILIARD Voagi daarbij ook Uw b ikin n vroaQt mlichtmgvn b i Um AtiuroMtiobeiorgert l 1 dit m een redoiim vi i K uf hierboven eo l iifecrde naxmi WPlke fe den voor de beste fcwalitnt iQkuop tcKt n i iK re dau de epuhlicwrij max muinprtjïen moeten de verfefttippriji dienovereenkomstig worden verUa il Het vragen van httotera prUwn Is Nirifbn Bewaar deze op ave eDBebnilk bxtr Nieuwe opf aven kunnen de vto eM ongeldig nnaketi BBZOtCrORSIJir V4N R vastkBKANDSTOrrKN Met Ingang van 17 Maart IMS 1s t t hui 1 dclaren In brandstoffen t4j ieftyiHn vtxtr iHf I bij verbruiherit aan hum ircen v huisbrandittoflen cen toeslag ilr i K mi brenïfen De toeslag bedraagt ten hoogt te m et Dtr h 1 of ƒ Ï 90 r ton vn vuti I b iindfilofffn met ut zonaering v m lolw en 10 et per hl of I per ton voo rohn I Voor bru mktwiinrikelten bMtraHK de loh 1 xlag 15 et per enhi td van HO kg tn vnct 1 nthracietHnke len 15 et per eenheid vul 100 kg D anfl iiht wordt erop ficvefilltrd riai trt dUFVfr lïtldende pnlxen voor levertntgehaald van magazijn met verhoogd n 1 worden I INWISSr LING BOTKRHON 10 ITITKKWllI f VRIJIIAO Detaillisten moeten de bqnnen b ii r ir 1 welKe t1 var Hun klanten untvanfit n mtefê f tl lk Vrljdig IH Maart l 4a btj de p1 iatseit it ïiiiiKfn Bfinni n om wi lke rillen lt nu I Maart aanpebod n vuorden niet tnB wisseM CFrmr HRIDRDL ltK BOTKR TOT WI r INGKN t R KP U i i e hrhi id idmir van o dr tofAi wj vtMir Doter Hiit een vervaldatum ge c T f i ti 1 t rj Maart 194 H ic verUnt it rf 1 iiyft 31 Ma i 43 V Hoofdredacteur J i Wevsiera Kt pfrum I hef redactf iir voor Gouda en Om CTfiini F Tieter Gouda VeiantwoordelMk vik di idvenerrtTÏjr L Akkf rsdilk RotterdHT lf ef te N V RotW rdamj rh N ftjw ttti ïUitierdam K ti w Dt wet sue cowri l OUWE EGBERTS II nK I i r NOM thi e surrogaa II komt echte tl JTO 1 TABLOIEN èe nabij = 1 Groot kinderfeest teUWE SCHOUWBURG alerdafl 20 Mnart Aanvang 2 30 uur 11 ei l k euKe kinder middag wan op het loom t wordt gespeeld M kMi iB Md £ l Wnlm rfiLMnllBii3 iwoi Een bo eier d sprookje Geen M l MMika t of fllm maar kindartooneel Prijjen 35 60 75 cent Plaaisbespreken Woensdag van 3 tot 5 uur Donderdag Vrijdag en Zaterdag van II tot 1 uur ItOVEl UIH TE IH voor kleinXgezin Nobel Te bcvr A Ouden i i n i ieter Marilzstraat fl De K I K IM K rubriek Kordt opgenomen Dlnsdagii Donderdags en ZaterilaKi Tarief BcireKk ngadvcrtfnlie 1 12 woorden f ü 22 dke 4 woorden meer Ü Ü9 Andere advertenties 1 12 woorden 0 26 elke 4 wnurden tfut cr ƒ 0 10 alles bij vooruitbeialmg Advertenties onder nununeraijü het lyiireau 10 rent verhnoj inK Bewijsnuniiiur 5 itnt exlr iOpname op t cn btpaaldcn d kan niet worden gegarandeerdbrieven kunnin worden afj eliauld eiken werkdiig van 9 5 30 uur aterdags alleen van O 13 30 uur I MQvertentiën Heden overleed onverwacht onze beste Broeder Zwager en Oom de Heer RUKI UF OOSTINGII Arti tïcp Cm Majoor Oeni fsk Dicnüt van het K N O I I egcr Ridder Militaire WiIlcm sorde Ridder in de Orde van de Ncderl Leeuw enz in den ouderdom van 74 jaren J H HADDÉRU S OOSTINGH M P S HADDÉRUS OOSTINGH Bakker 1 F HUPKES Haddérua Oostingh C H HUPKES Gouda 15 Maan 1943 Burgermeisie 29 laar zag zich gaarne geplaatst als HUISHOUDBTCR bij Heer alleen of klein moederloos gezii a Mefst Ki of N H Brieven iSir U 1774 bur d hrad Drukkerij vraagt netta Jongen om te worden opgeleid in het vak Br no O 1778 hur v d bl GEVRAAGD Jongedame om opgeleid te worden in luxe winkel zaak Lceftiid 16 17 jaar Br nn 11776 hur v d tilad Aankomend en vitjsjajien Kapster gevraagd goed loon veel verval JAC SCHAAP llfocnendaal 63 Tel 2ffl Gouda NETXOSTHiilSBevraagi Liefst vrije kamer Br no U 1777 bur v d blad Heer alleen zoekt Zit Slaapk amer met kookgcleRenhcid Kricven BO O 17K bureau v d blad BROCHES Hand beschilderd hout en andcit artikelen in grootc kwanli te koop gevraagd Alleen aanbiedingen van fabrikanten Br BO O 1775 bureau v d blad Te huur of Ic koop gevraagd Plashulaje Hrieven ÜEURSEN Heemraad lngel94b Rotferdaw OEVRAAO Dienstbode Mevr Ha ter Uouwe 101 V kent me nog niet half Onze biscuits zijn nog altijd heerlijk bios maar als we weet ruim in de gtondstoffeii zitten dèn moei U ns proeven I BISCUITS GORDIJNEN kunnen voorloopig niet behandeld worden Aardewerkfabriek te Gouda vraagt parsenael vaaronder zeer bekwaam luxe handdraaicr bekwame gieters garneerders en alwerkstcrs altmi dc mannelijke en vrouwelijke werkkrachten om in het vak te worden opgeleid Loon naar bekwaamheid Aanmridinpen bij het Gewestelijk Arbeidsbureau jf W Tombergstraat no 48 Ie OoudJi VOORKOM dahhel werk en mislukkingen Behandel Um xaaizQadmet CERESAN en tegen brandziekten en kieihfchimmitlg bij granen MORKIT tegen kraaien duiven meeuwen kippen fazanten tezamtn N V DEFA ARNHEM At I l LAN ENZIEKTENUESTpiJUINO LEERLING MONTEUR Waarin Abram de mosterd haalt Zoete vloeibare voe dingssuiker Suadea Ideaal voor bebiei en kleuters loet van smaak 64 et per orig Itacon h 250 gr i 2 beschuitbonnen Bïj apoth en drog SUADEX gevraagd door moto riiwielreparat ebedrijf voor spoedige indienstfreding Hoog loon en een leerzame werkkring Brieven ondei no G 1782 bxttéau v d blad In hygiënische glazen potjes En als hij die niel inlevert ontvangt hij evenmin als U die geurige fijne moslenl van v Rijn Deksels Due de deksels er ooi bij Van RIJN Kraamveriorging waar Mram aljxuwtn dt mosterd haalt J f 2 per dag van 8 7 uur WlJkvarpUglng 7 50 A ZOF TK MAN Regentesseplanlsoen 13 In DORDRECHT en de MERWE STREEK Is het Dordrechtsch Nieuwsblad dé dagelijksche courant in vrijwel ieder gezin Voor algemeene publiciteit HET AANSEWEZEN DABBUO H z a nefmeUje vour stopwerk vn i icine naai en ver strluT I Hr no 785 b h Gevraatid if rk ter voor tien iitioiiinaak lhn loon Hr onder no ti78ü bur v d bl Twf jon intiisciicn zockori Kemeubileerde kanier s niet Kt bnuk van kenken Br no t 787 biir v d blad R K meisjp zoekt kennismaking met dito vfiendin 2 h laur Br no 6824 b bl Bicdl lill aaii een nette werk ster voi r heek of halve iagcn Br no fi82 bm i au vuti dit blad Ie Goudsvhr Kunststoppage M ssellaan 84 herslelt alle schade aan Uw klecdiiig oals mot brand en Sp ieüorders biiinen 24 uur ll H Volkslüinders Heeft vi zaad of kun slrncsl noodiiï Vraagt van Hemerl en Co prijscourant bi i Agent O A Verschoor K irekietstraat 211 ievraaKd flink meiüje vour h ilvi dagen Vrijdags den gphecicn ciat Zondags vrij Hoog loon Meyr v As Ke ceiiles seplant soen 21 TE KOOP 1 paar jongensschoeiien maal 36 37 ƒ 5 51 1 kinderwagen dikke banden ƒ 45 Verboom Tombcrt slraat 46 Tc koop OROOTE PASSflEGEL gesrhikl voor atelier ƒ 25 Te bevr Snoek Kerkweg 9 Wadriinxvcen Aangeboden kinderwagen blauw met bedje ƒ 50 rose bad op standaard ƒ 15 kinderstoel ƒ 7 50 2 beige stof jasjes heercnmaaJ ƒ 15 Van der Linden Turfm 26 Tclkoop bab vbox f 10 l ind ft iicl ƒ Hl hobb lpaard ƒ 7 50 Kians hc artillerioveirekiikiT J 2ii kop cleeir kiiMin 1 k iaiseli 25 Kelkeina 1 M irleiis siiiKPl 51 Si liitleixnd iTioui geschitdei i l ce d hel Mloemeameiiije Ie kooik 17 50 He Heildendciklei Keizer slraal i 4 Te kiKip Reviaaud 1 p iur VOE i BAI StHOION rjE S maat 35 of 3 Adre A W V Niiorl ioudorak 15 14 TE KOOP witij eren kinderledikant met bcMlje ƒ 12 50 wol gehaakt iia byjas e ƒ 3 50 Blokland F rolonaplein 54 Te koop aangeboden in g st lafclmahgil met tafel 5 1 Ook genegen te ruilen voor vloerkleed Ibiismifn IJssellaan 152 Te koop gevr een moderne kinderwagen in g sl z W Vcrkaik Dijkstraat 5 WIE WIL s boenen maat 3 hak ruilen voor schoenen maat 37 of 38 platte hak Adres Bode Zwart eweg 5 Gevraagd nette WERK STER voor 2 dagen per weck Pol harst Sleijnkarie 32 Te koop 3 ondholL stoelen a ƒ 12 50 z g a n V d Weiiden Krugerlnan 1 53 Tc koop MANDPLINE z o goed a s nieuw ƒ 20 Te bevragen J W Kool Roelekade 251 GEVRAAGD WERKSTER Vdor den Vrijdag Aanmelden Karnemelksioot No 136 Ter overnami gevraagd een soed vloerkleed flinke maat J C Stekelenburg Gouwe No 202 Te koop een donkerbl wollen m iiiteltje ƒ 25 z g a n en een liihibl kanten japon gegarneerd met br tafzijde ƒ 20 z g a n viior si fig Te be r Meijer Markt B7 ben na zes uur VEI LOk1 N silveren armband Tegen beionniiig terug te bC Kraaijenhi jnk Willem i oiiibergslraiit 2 ILINivE J0N ËN gevraagd ongeveer 16 jaai fiadhiiis Clrot riendaal Eeii nette WERKSTER gevraagd voor Vnjdagsiiiorgens Krligerlaal 51 Aangrl d bl wintcrmantel maal 42 ƒ 4 1 1 M Frie Bleelfi inKel i7 bv TE KOOP s o Kn iihilie mei molentje enz ƒ 25 houten tuinsloel ƒ 12 50 theetafel ƒ 15 liaiendregl Bod Straatweg 4 VOEOSTEIIS Ie koop Vi 1 willens 147 Clouda Te huur groote droge ruimten voorz V licht krach water gesch v fabriek of opsla iouwe 129 Tel 2 388 Te koop prima haari 70 J l iclancn Welh Veiiteweg H 85 TE KOOP EEN GEIT d i pas gelamd heeft met een mooie uier Te bevragen b j H Vrijlandt Moordrecht TE KOOP hui sk iiPrlainp ƒ 8 G Koolc Winterdijk 6 Plaatsing aantcboden voororgel of piano of te koop gevraagd orgel De Groot JanPhilipsweg 83 Te koop z g a n voetbalschoenen maat 42 ƒ 22 50 L akcrveld Pn Costakade 4 Te koop gevra igd POPPKN VA JKN B den Edel Ipoorstraat 5 Gevraagd sit slaapkamer Brieven M Vonau IJssellaan 144 Al gevraaüuXnet lA voor iialve da ii pini 18 jaiar We Mcikailc 4 1 Aaniïeboden voor J iiii i liniel met vod e HuLsel verkeer Ad th i stiaal 24 H llli FLINKE DAGIllKNK l gevraagd Kaar I I wi g i Vtrtoreh Vrijdaginidd i groole romie gouden in met granaalsieen ln tiy nis Tegen belooning Ie bezorgey Kluwecle n No 1 12 Iw ven Gevraaifd vcrstelnaai Tliie KIn iivi Keilh ii 2 WIE RDILT een paar v ra leeren dainessehoenen e 3fï Si hak voor eeri paai ri 37 plattt hak R de l i Stolwijkersiüis I 1 11 iMeisie of vrouw grvraanil 0 r U n sefjuoniii i Westhaven 2 i Te koop een 1 pers i J mei bed 35 3 wiili ketst J 12 zinken i ktiip ƒ 25 e n wiiil e r mal 20 1 de lirci mingstraat 3fl 1 E KÖOP pilrjlijtje gbj ƒ 2 j rtiantivvageiilje ƒ 25 I I I I I niljberlaarzcn J 10 lyioijaarrj H v Alphei IIEGKNE die poppen e l penwagentjes kleedit meubih ir alles in i slaal heeft op te r s hrijfl dit even aan Fsscn Heeuwijks hi fi tii K 13 en kurnt in ir TE KOOP blauw o pronte nv iat oude kw BO veretplbare 1 iJJmp ƒ 12 50 Dekker I l aan 227 Te koop 5 sporls sithii ll der pnjs 110 s A i na 6 mir 1 Ixmijaard H Alphen straat 40 pleelMI dottr vil r