Goudsche Courant, woensdag 17 maart 1943

hannes zn van C J Houdijk c C M Buiis MathiMa Anne d F M van Ti l n van J Bc Gerrit Jan zn van A man en van M P Hofman Gehuwd C Rthuist ep in den kapitaaldiensl had tu een nadcehg liot van 1XJ53 14 Pr MUite av rf ItolksonderwIJs Dltisdog gaf de Verecnigjng Vo ks ondcrwija hijar twjeden propcigaiKlaafvond in dit 8e 2xicn n e aaal vim dien iwer Joti Noofnem Na Ofxtmtg door den voorzrtler l enW de Stogter hoofd twxfde opembaire lagere solv de t ctrijikje Ondcrkng Genot umAerB Hi Tn i tpr dp Bosd hoofd vin d crs t lager school gunnet auAennrv JD saho ads to gi van voHtafcracht Ns a fe uzie w txl er een tweedie tffoiK Muje opgevoerd en wel Een Katsdifciszaakje tn Mevrouw ia tiiei ttiuis weSie op vlotte wijze ter too neele Weaken gi bmcbt De zaal waai tjokvo Borgenyke Dd y Geboren na Francii en van BeperM het clectrtciteitsverbruik Het is uw eigen belang op M k B SCBOONl Voer Jbcieep d Linden te bedenkt Herviormde VD Ds J W v beelt naar de Ned alhier n de ADpiNn E PnmciiJTlÏÏMh P Baarsum M H p e Paulus Jo Gevraagd ongediplomeerde verpleegsters Intern Ned Herv vooi directe indien treding d Brlevei Verpleeginrichting Koestrsat 80 Schoonhoven zal geschieden Donderdag üsschen 2 en 3 uur op de Algemeene Begraaf plaats te Reea wijk DoTp UUMHOeST tit veel t i alQiB op de luchtpQp es trottenboofd wt Geef Uw Und luelit en t e poedtc de genexlnc met lael mopbwecBde AlidQelroop Vim ktfrwM Mi NMt rtip Irtackttit tttiim AKKER S ABDUSIROOP trt ldi btitv Hoest iroop Jongen door trein gedood OP ONBEWAAKTE OVEBWEG AAN ZWARTEWEO Te W minuten over half 12 hcdcnmo en i op den onbewaakten overweg aan den Zwarteweg een Jongen door een trein gegrepen en gedood De jongen was op de liets en had komende uit de richting Re u4 ijk voor de overweg gewacht voor een uit Utredrt passeerenden goederentrein Toen hij verder reed kwam van den anderen kant de electrische trein van 11 38 van Jouda naa Utrecht welken de knaap door bet oorbijrijden van den goedciefitrein niet had zien naderen HU werd aangereden en kwam 30 IL verder naast de rails terecht De jongen was op slag dood Wie de knaap 18 is nog met bekend Hy was naar schatting 10 i 12 jaar oud Het stoffelijk overschot is per politiebrancard naar het Van Itersonziekenihuis gebracht De fiets was licht beschadigd de tiiein heeft gestopt en had 10 min vertra in FRU80PDRUVIN0 i B poiBtie ïjeelt wegwiB het ve oopen viaik aantoippetodhilniesjeB tegeii te hoogen pnja pirocesvciibaal 0 g einaalDt tegen den jani n ijiséitieiid eliaer A W K alhiW die N V B I M te D U en die fim B en S te Stadtkanad Kzamen eoupenr ütiee sfadigenooten dfe heeren Jaic en Joh Vlaig zijn te ReMeixiaim gies iaaeid 8 lk ooupeur DtSTRIBUTIEKAARTEN VERKOCHT Weigens het vetkoopen van voedingBmiddèlienikiarairten heeft de poldilie pro teswertwiail otpeetnaokt legein viicr huis Vlw n de 33 jari e N W v E B dieaejaTigc J K B de 35 jairiigie J B K em die 38 jarigc C A S v T De drie e srst e i hadden iedKr twee Jaatst gen cmdic ze s kaartei veatuamdetó D Iwraalf kaairten wamen rkocbt aan dien 47 jBirigiein stoaalmaker B J V d R die zie doorlievorde aam dien 51 jarrgieh kruideniier M L e die kaarten nn zjjn laak gtibruilk tie De koopers xijin medicvertoailiseeirö Statatengoedkeuring GoedgiekeuTd zyn die stotiutien van de GoudBdhe Gemenedle Hodcey CHufc G G H C tediraw stede ALLES TE GEBBCIKÏIN Uit de rijwletotalllüng von die AmbaohteBÖhool is die fieits van een scciio lier uit AnnmeoBtöl ontvtetünni uat de gamg van eein woninig aam de CreibetihHtiBW een wmterjafc en uit een hok artiter éen wonon aan de Surinanaestraot een koniijn Een huJavTOnuw udt Waddinxveen tieed aamgiftie Bn ddefstaA in eein winikel van haar hendtasch mret vyi arnkBanten en vü lexloelkia s en een peiBOonebcwijs en eenifie textèpipunitien GESLAAGD Te Rotterdam leeeden voor hei exunen costumièie de dames N v d Baat J Boina N v Hey M SmeilesitaKg N Vertnom en J SwUnenbusv csi voor coufieuae de dames E H Kpoccsnraaid en U v d Tooiren VOETBAL De heer Van Asp ren spreekt bü Scheidsrechtersyereeniging I VOEUNO VSBPLICHT DIPLOMA VOOR GRENSRECHTERS IN OVERWEGING Op den cursus avond voot bondeen vereenigingsftmctionansMn die de ScheidsrechtcFsvereeniging groep Gouda gisteravond in De Kroon orgaiugeerde hebben de vru talryk opCekonen belangstellenden kunnen vernemen welke naar het inzicht van den heer C A van Asperen uit Den Haag voorzitter van de Centrale Organisatie van Scheidsrechters de voornaamste factoren zyn die de verhouding tusschen scheidsrechter en spelers kunnen beïnvloeden In ziin iHiitengewoon vlot betoog dat hü illustreerde met interessante en vaak komische voorvallen uit ztjn scbeidsrechterspractyk noemde de heer van Asperen er een onvoldoende kennis van de spelregels bij spelers chcidiirechter en grensrechter bij het D bliek dat naar sprekers mee r ig weinig of niets van de spelregels af weet eft voorts bij sportjournalisten Er op wijdend dat de Centrale ScheidsreclitelrsoTganisatie met instemming van het N V B bestuur voomemena is cursussen voor grensrechters te organiaeeren waaraan verbonden een diploma dat rerplichlend zal worden gesteld om de functie vj n grensrechter te mogen uitoefenen eondudeerde de heer van Aap t n aan het slot van zijn causerie dat het nuttig tal xijn daarbij ook de plMtas ük sportvcrslatgeven uit te Seod en naWNWIDSTBUB eOUDA DELFT eUtaL HaaH las op het Gouda dttrtfd tegen het M IMIlaah slflal tmn tfen o sa techniadian dag op he tegen Tolgt samengesteld k te ipeleii elflar la KI CoaeortU Plooy BX c i Van D li C rraaae Storm O HC Wat Waar Wanneer TkalU TkMtn TltaMnitrlM awt Heinneh G orse ea Ol TfChcchowa Aanvang I uur 11 ca IS Maart aw Ni Sckoaw k rs Op o rms Iwtrum rcviM Tot uw j l iiif met 85IP en Raap llX Maart SIS uur KteliM Bark BtJlKllczlot H S J Kalf U ISaart S au Hat B aw Knilc Lcden versBdcricg Oudheiakundlfie Krlnf J te G tite tprckcr I R CaiUer 11 Maart I aur Daald BIjMnkomat Jonge lidmaten N d Bov G mecnt apreker dr jr P de Jong IS Maart S M aai tpaarderikaS OnitciUllge cdatrtjden Goudache Heddlngabrtgada M MSart 1 aur HM Blauwe Krali Film middag Ned Rellvereenlglng 2 Maait Z M uur Nieuwe lehsnwkarg Opvoering kindertoonecistuk Roodkapje en de wolf APOiaUERSDUNST Steeda geopend dei na hu allé n voor geneesmiddelen Apotheek Dee Wefthaven 14 SOBOEN EN BONKEN Afhalen aanvraagformulieren voor schoenenbonnen 9 30 12 en 1 30 3 30 uur OistribuUekantoor loket 12 Morgen letten q R T U W 27 Moart i een belanj TvIce datum Balde Concordia Kuyvenhoven D R C Otlkman O HC Heederik B E C Ponstijn Corcordia Van Geest D H C Vollebregt DHr De Wit B E C P Bommelee D H L J HMKiRAMMA VOOR DE KOMENDE WEKEN De oor a s Zondag vastgestelde competitie en beker ed8trTjden zijn verschoven 4 April D Technische Dag blijft op gehandhaafd April vastgestelde wcditrtjden Oudewater Ammerst S V egraven Waddtnxveen Uaaauda II Sparta II G S V IISparta IV Olympia if V O C n O N A lU Xerxcs IV R r c IV Schoonhoven n Beker Olympla Cromvllet Moordrecht Stolwtlk Gouderak G S V Het verdere beker programma luidt Il April HV V Gouda Olympla VOGBL Gouderak Haastrecht G S V Stolwbk IS April Gouda H B S V V P Olympla StolwUk Gouderak Haastrecht Moordrecht WATERPOLO VERRASSINGEN IN KRINOCOMPETTnE G Z C UI kampioen Voor de wmtercompetilie van den Zwemkring Goudit werden gisteravond In het Spaardersbed gespeeld de wedstrijden Gouii G Z C n 1 5 Gouwe U G Z C lU 1 Gouwe G 2 C dames 2 1 n Avond vol verrassingen daar in alledrie wedstrijden de leidende elftalten gekloptwerden In de gevallen van Gouwe I enG Z C dames beteekende dit de eerste nederlaag vooi deze kampioenen In de 2e klasse A had de nederlaag van Gouw II Jegen demedepretendent GZC lil in den la tstenen bcslissenden wedstrijd tot gevolg datG Z C de Waddinxveeners onltfoonde en hetkamploenbéliap behaalde Programma as Dinsdag Bodegraven S Z en P C Bodegraven II S Z rt P C IT GZC IV B Z C BILJARTEN Geluk spel tusschen Per Aspera en De Spil LAATSTE KAMPIOENEN IN GOVDSCHE COMI kriTlE K O T 11 EN DE SPIL Gn avond Is de eerste we ftrijd gespeeld tusSLhen ue afdeelingskampioenen Per Aspera ad Astia en De Spil otu het kampioenschap v n de e rste klasse van de Goudfcthe mpetitie Van belde kanten werd goed spel e zien gegeven De uitiiag was 4 4 welke de verhouding tusschen de ploegen jui t weergaf De sterl ste speler was De Graaf van De Spil H i klopte De Kok met grooten voorsprong in 17 beurten Zijn hoogste serie was 52 Ook Maree van Per Aspera ad Astra was heel goed op dreef In 21 beurten had hu zijn partij beëindigd Zijn hoogste Bene was 42 Vrtjdagavond wordt de tegenwedstryd gespeld De verdere uitslagen waren Se klasse Concordia II Anli Poedel II 8 0 KOT Il Excelsior II4 4 K O T kampioen 3e klasse De Spil 111 De Doele VV De Spil kampioen Thalia s Vrienden II Anti Poedel III D eindstanden van d competitie xUn als volgt Ie klasse A H 17 IS 31 13 11 IS 17 11 13 14 14 18 30 11 14 16 18 IS Per Anera a AitiB a Concordia 1 Thalia s Vrienden 16 xcelaior 13 De DoeK M It klasae B Be toU n KOT 17 Anti Poedel IS Moordrecht 14 De Oocle n 14 Ie klasse A D O I IS Ter Gouw 18 Concordia II 17 De Spil II 14 Anti Poedel H M e klane B K O T II IS Moordrecht H IS N S H 1 Excelsior II M De Oocle m 13 3e klasse A t 4S n 40 n 33 11 23 33 1 11 42 12 3S 1 2S 18 3S 30 23 De Spil 111 13 Thalia Vrienden R So D Doele IV M AnU Poedel III 11 D O S n S 3e klasse B xeelalei in 21 N S H n 1 Moordrecht IR 14 K O T Hl 13 ThalU s Vrienden IR 11 Se klaiae C IS 10 17 30 23 Per Aspera ad Astia H 22 Concordia HI n NSH ni 15 Bxcsislor TV ia De Doeie V PLAATSELIJK NIEUWS BHtG AMBACHT BwgerlUkefetand Geboren Margreet d van W v d Dool en K Verveer I Overleden kvenloos gebotea kind van A Looren Tn M Joo eneel BOSKOOP Verboden bUvoedlng Rond Boskoop waren veel werkgever die hun personeel bU den zwaren arbeid te hulp kwamen en zorgden dat er Iets extra s kwam meestal in den vorm van tarwe Zoo had ook P te Boe oop voor zijn ai forgen bcnevctu kaasje nu de den en een fi kilo s 10 UMrtarwemi Di ovisie was werkgever terecht tanortijschen rech riep hy zich op de omstandigheid dat zyn personeel in de dagen van het bollen verpakken abnormaal lange werktyden maakte tot des avoSKk 10 1 ll uur zoodat extra voedinx noodig was Dat kon ook worden Jbevêctigd door den oontroleur N pStolwijk terwyi de leider van den diatnbubduiiic de beer U Otto mededeekle dat aanvankelijk extra laotsoenen voor dien ziwaren arbeid waren g sg ven httgeen later weer werd afgeschaft Op aandrang is dit toen hersteld wat gebeurde op het moment dat verdachte werd bekeurd Gezien de omstandigheden wilde de officter voor verdachte die een eigen distnbutiedienst er op na hield met ƒ ISO suba 4 maanden hechtenis en verbeurdverklaring der goederen vobtaan Na pleidooi van mr Gunning veroordeelde de rechter tot ƒ 80 subs 40 dagen en verbeurdverklaring Tarwe verroerd Om zijn troer tehelpen had J Biesheuvel te Bceko H een hoeveelheid tarwe vervoerdJ Hü dacht niet Mj n tte kulnen docK dat 5ed Vnders Bij dA lechter Il efltvgetap had MdaJra ernieté mee rdAnd zoodaf del ofliciérer scp handel uit concfcdeerdl en zyn ijjch tot ƒ 40 boete subs 20 dagenhechWtiis wilde beperken De rechter veroordeelde tot 120 subs 10 dagen hechtenis Schaken Voo4 de competitie van den Leidachen SCiaSkWd speelde Inter Nos II in I uf tegen Zwammerdam met als uitslag 6 i voor Inter Nos Zwammerdam was met slechts zeven spelers verschenen Dlpluma tninboDwcarsns Dp de gehouden eindle van den Tuinbcuwcursus werd aanlde volgende zestien leerlingen het dilloma van den vierjarigen cunus Aitgereikl B Barendsz B BlankeL N van Gcmcren A Helmus W dclJong W Jongenburger i van Kempen C Kerkvliet W Nederhof H Oskam A Pellekoren J Radder B v d Togt R van Tol J Verwey en W v d Willik DorpsverfraaUngl De Boe zcnvstraat is van de rug aan de Zuidkade tot het eindi bestraat In het z r breede trottop zün aan beide zijden jonge boomdi geplant Het geheel is een grooS verbetering en verfraaiing waaraoor de Boezemstraat een der mooiste straten van Boskoop geworden is Ds Blanw Okie ds Joh Blauw telAvei het beiroep nee die DeUziijl bedtanfct REEUWIJK BnrgerU Stand Getwren NeUy Jacoba dr van N Koster en L v d Star Pietje Klazina dr van W van Weerdhuizen en B Mul Com el is zn van C Va toep en M Drftker Margaretha EHSalbatli dr van G H v d Kleij en E J tart Hnoff Wilhelm ina nieodora dr vatl Bh McijeT en K E van Vlit Jap z yA J VerWeij en J van Po tTorrt T ny dr van J C van TienBoiep en CSh van Poelje OndertrouW J de Wit 31 j te Boskoop en J C Groenendijk 21 j aHrier Getrouwd Th Dorst 20 j en P C Hoogerbrug 27 j Overleden Ignatia van leeuwen 94 j wede vanj van Zoesl Dirkje van Oostrom 70 j echtgenöcrte van N v d Smit Loop der brvoUiing Vextrokken L van Dijk naar Gouda Craibethslraat 32 W A van Lceitvten naar Het en Panheel Panheel 1 J H v d Vcgte naar Gouda Sophia v d Goudestraat 45 H V d TVeijde naar Gouda Van Middelandstraat 1 f Scderend naar WaddmxVeen Bloe lendaal 65 J A v d Wouw naar f Gravenhago E1 speetttraat 19 J A A P v d Wouw naar s Gravenhage Danckertslraat 12 Gevonden voonverpcn Grvonden 2 sleutels te bevrlbij N van Arkp Plattcweg 2 sleutefc te bevr bij Haverkamp Not d Awnerielaan sleutel te be yr bij D KtAmi Raadhuisweg grijze handschoen beige handschoen en pijp te beyr bü J Wondergem Raadhufweg I Werkloosheid Dlze week stonden by de plaatselyke 4r dsb ni delin t ingeschreven vier werkzoekenden teieen 7evpn in de Vorige week In aodermaiM waltr Een tweetal snoekhengelaars hadlen het er op gewaagd te gaan vissiiicn in verpacht vischwater zonder fiiervoor vergunning te hebben van non pachter van hel water Het gevolg was dat zy een proc s verbaal kregen van de marechaussee en dat htm snoekhengels in beslag werden genomen Rattcnbeiirifdinr Onder Indine van den opzichter J Straver is van gemeentewege de lattenbestrijding ter hand genomen Dl mei het vergif pararat vermengde kakjes worden langs de huizen by d ingezetenen bezorgd en zoo kan een ieder deelnemen aan de raltenbestryding Deurwaarder In de plaats van de heeren J Wondergemfen J F van Etolen heeft de burgetriester tot deurwaarder voor de plaslseiyké belastingen benoemd den heer C J van Harskamp Politie By de reorganisatie van de politie zyn de beidl gemeente veldwachters de heeren jlWondergem en J F van Dalen met ingang van 1 Mrt uvergegaan naar het wapen der marechaussee Aanleg iiienwe begTaafpIaata Vorig jaar werd in deze gemeenteeen nieuwe alg meene begraafplaatsaangelegd in dl afdeeling empel Nadat de aanleg tas gereed gekffmen bleef de afwerkiik tot heden achterwege Dit jaar za Tde nieuwe begraafplaats geheel gerled komen Binnenkort wordt het aanleggen van voetpaden en bykomende werken aanbesteed j douden bawelijlfafeetA Op 24 Maart a s hoopt Ifct echtpaar Albert van Harskamp en ETacomyntje Schouten wonende in Ie afd Middelburg de SO jarige echtfereeniging te herdenken van de Ni Reeuwijk w met volle lii vervuld Vi raad van renleetij ank en bestuursliV va eeniging Rehobotl Kerk van vele jaren ding heeft d van den Coöp Boeen omstreken begrafenis verDe begrafeni A Bontebal t Na een koMje oeigesteldheid is op ST jtoigen leeftyd overleden de hieer A Bontenbal die in deze gemeente een timmermanszaak had De ov ledene was diaken vertrek van ds v d vacature Gnaaf STOLWUK BegrooÜBg 1943 De burgemeester heeft de genteen te begroting 1943 vastgesteld De begrooting 1 gewonen dienst m inkomst gaven mat een bifidrag van f De kapHaldiensTvshiit in de op ƒ 13 4 7 eriin de uiti ƒ 41 618 ll la daf er eenl slot IS vaf ƒ 153 15 Het vo fc jaar was de begrooling in den géwimen dienst eveneens sluitend DANKBETUIGlte Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank aan allen die de laSttste eer heliben be wezen bU het overlijden van onze lieve Dochter OERRIE in het bijzonder aan Dr Hakkenberg en de Zusters van het van Iterson Ztekenr huis voor de verzorging tijdens ha ziekte A BAAN Haastrecht FLINKE JONGEN QEVRAAaD AanmeMen Ataison VcrhocH Hoogstraat 23 CAop nOns Belang Xankomeftd gevraagd Aanmelden Zaterdagmiddag tusschen 4 6 uur Kantoor Nieuwe Haven 7 9 Gevraagd NET MEISJE voor halve dagen Bleekersstngcl 59 FliikelMgenoeiriiiil SIsgeri A KAAI S Lange TienijeWeg 67 riitr vraagt ZIT CN SLAAPKAMER OF ZIT SLAAmCAMM m stroomend wateren penstQS Br No O 1824 bur van dit bla Nat psrsoon biidt zicli m voor alle voorkomende kanloorwerkzaamheden Dipl M U L O Boekhouden typen Verlangd salaris 25 4 30 per week Br no O 1795 bur Ir d blad f Heer alleen zoekt ZIt Slaapkamer met kookgelegenheid Brieven no C 1 785 bureau v d blad In het van Iterson Ziekenhuis IeGouda wordt gevraagd een In ds tiuishoudilig Aanmelding s morgcps tus schen II en 12 uur Aardewerkfabriek te Gouda Gevraagd EEN FlimE WEttSTEI voor den Vrijdag en Maandagmergen GLORIA MUNDI Markt 4 vraagt par n al waaronder zeer bekwaam luxe handdraaier bekwame gieters garneerdcrs en afwerkSters alsmede map neti l e en vrouwelijke werkptractiten om m bet vak te worden opgeleid Loon naai bekwaamheide Aanmeldingen bij hel Gewestelijk Arbeidsbureau of W Tombergstraal no AS te Gouda Maison Jelle Een Werkster Bevraasd vogr I dag in de weejt lieffl Donderdag Uj EVlNKVSoDhiasIraat 35 Djubbelé Buurt De damef die aA 17 Maart hebben betpro len worden verzocht opnieuw te bespreken Nette Werkster gevraagd voor één ofl meerdeie dagen per week Mevr DE JONü Wijdstraat 24 J P FERWERDA DAMES EN HEERENKAPPEIl Echtpaar zoekt KAMERS met kookgelegenheid Brieven No G 1799 bur van dit blad NU GEPLANT lot November Bloemenpracht I Stort ƒ 3 50 op poslrekening HUIS tVRAAao long gehuwden zoeken een woning of 2 kamers V et vrije keuken of gebruik van keuken Kr No Q l907 bur van dit blad Dame zoekt zonnige Zit Slaapkamer faiet of zonder pension Br No O 1800 bur van dit blad 7Saaa van Bloembollenbedrijf FLORA Ie HH LEGOM 79 en U ontvangt ondersfaandc keurcoilectie bestaande uit 90 Uladiolen 50 dubb Ranon kels 90 Anemonen 50 Oxalis 19 Snijblocmplantcn 9 Lclic s pakjes Bloemzaad en 2 pracht Dahlia s Plantaanwijzer en 9 Chineesche Klokjes voor de kamer gratis Te koop EIKEN ORGEL 14 f eg doorl Harp ƒ 5S0 lager West Haven 20 Ooada j Ook Uw man I stelt er prijs op AartflnJiaingw dal ge goed en modieus gekleed gaat en daarom vindt hij het stelligKoed als ge zijn ouden villhoed die hij toch niet meer draagt bi ons laat omtooveren in een aEBOORTE HUWELIJK OVERLIJDEN m de eomlselM Caurant geplootit beraiiien olie belongstellenden in GOUDA an breeda omgeving vlot modem dopje voor U zelf En heerlijk ucht dat het stugge vilt daarbij wordt dank zij ons spéciaal procédé Maison yhOHHa Markt 70 Gouda r 1 STOOMEN VERVEN GOEKREil r en af te leveren vMr PASCHEN kunnen NIKT meer wOrden aangenomen Alles wat nu In de fabriek is wordt nog zooveel mogelijk vóór Paschen afgeleverd DE PELIKAAN STOOMERU en VERVERIJGOUPA von fl907 Tel 30ÓÓ Kontoori Amerika 21 en 3076 bij da Kornemelkiloel OFFiriEELE M OeDEEf IN K ZAAIPEl l VRUCHTICN VOOR VOLKSTl INDRaS ED Hiermede wordt nosmaais ondtr ip dacht van helaniïhebenden gebracht uit landbouwJa iiptuivruchter tncl n 2aalza iduveTeiiiRom t trtnoetnd tondir ns van Waalache boenen alfemeen 511 mocen worden mxenfi Voor tumbouwraaipiillvruchlen a mij Rrork eii tumboonrn u6 t n S peulen enz tichoeft geen peulviuihiesS te worden Ingenomen Per inge e eHSen bon zal ee i h t Ij xaaipeulvruchten worden afseleviu fS rt il eroi Hoofdredacteur J O Weysters Chet redacteur voor Gouda en OmsttèiS r Tieter Ouuda Verantwoordeluii vooTa advenectlea L Akkeraduk Rotterdam o Rotterdamach Ceiater NV Rotterdam S CHOUWBURG B IOSCOOP Gouda Tel i bO Van Zaterdag 30 1 m Oin sdao 23 Maart WERNiR KRAUSS speelt een zijner prachtigste rollen in TUSSCHEN HEMEL EN AARDE Zwisschei Himmel und ErdeJ Een boeiend f ilmwerk van hevige conflicten en felle hartstochten Een U F A f iim met Obcia UMm Welfg UKksdiy MartTn Urtal Paul Hanckals Toegang boven iBj Aanvang der voorstellingen 8 uur Zondag 3 uur half 6 8 uur niet doorl iopsnd LET WELI VRUOAa eEEN VOORSTELLING GEVRAAGD een flinke Jongen voor loop en pakwerk KANTOORMACH NEHA IDEL JAN VAN DEN HEUVEL Westhoven 19 Gö jc q Kunsthandel De Protector Meent 124 Beursgebouw Rqtle dam Férmanente Expositie I i0üw aoDwiiisten Laat niets onnoodig door den ineter vliegen KAaot m cofocDAAD Gedachteloos verbruik van electriciteit ghs vindt plaats aU U liet aansleekvbmmelje onder den geyser Mnlaar o onnoodig ergens lk hl last branden onrKXXiig sterke lampen gebruikt waar zwiJ kere ook dienst kunnen do n de radio niet alzet als U er mei naar luistert é Slri d legen deze verspilling die w en aller ronisoen bedreigt I Centroleer het verbruik geregeld anders bertikkent Ge uw gezin allerlei onaangenaamheden Yvaai belpen U bij rheumatiek Ischiae pijnen en scheuten in ledematen en gewrichten bij pit griep verkondheid en sennwof hoofdpijnen let op de naam Ovaa tjes en ptiji op At verpakking 2M tabletten efechte 60 cta In slle apotheken en drogisterijen vetkrijgbaar Last ons ook liw ervsringen weten Sanita A enti chapt NaasBuliade 373 Amsterdam