Goudsche Courant, donderdag 18 maart 1943

BwtMi Maflit 31 MOS GOUDSCHE CÓU BANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN PHjt 5 cents per nmnine 8 ste Jaarf ani No 2119 Clrafradacteur P TICTCR Ooud IDE NIEUWE BONNEN Wear peulvruchten en gemengd meel Wijziging vtin het gebakrantsoen DUtTSCH WBERMACrtTSBBRICHT Aonvat in geheelen sector Charkof Koersk mM ffei1 l w Dultiefce weerTÜL 4mH d d Donderdat mede 4mi t ector tu iwbeii op het koopen van gebak kan men per rantsoen een keuze doen uit de volgende arhkelen 60 gran ongezoete biscuits crackers 85 gram gezoete biscuits 125 gram ge OU eiaiii jcOTcie uiscuiiB 1 43 gram ge trmpmj i k Hird tj umiyfan glaceende biscuite 150 ram wafels inet i J ge Hird tj wonlpi Hig ® BUtHCHtOHd De bankbiljetten van ƒ 1000 en ƒ 500 LEGALE BEZITTERS KUNNEN GERUST ZIJN Mmister H Fischbock heeft nadere gegevens verstrekt over de in evering van de bankb iljetten van ƒ 1000 en 5QÖ Ah motieven voor dezen maatregelen gaf hy op dat de indruk gevestigd was dat het betalmgsver keer naar verhouding in te sterke mate plaats had met biljetten van ƒ 1000 ook betalingen welk beter zouden kunnen geschieden ia Ivinken of der girodienst Vooits was de indruk sterker geworden dat de zwarte handel welke van nu af nog kfachtiger zal worden bestreden zich overwegend bediende van biljetten van ƒ lUOO en ƒ 500 Op een desbetreffende vrmtg deelde spr voorts mede dat het met in de bedoeling ligt over te gaan tot intrekking van andere coupures b v die van ƒ 100 Mocht evenwel bigken dat er en vincbt zou ontstaan in biljetten van f 100 dan zullen eventueel ook hiertegen maatregelen worden ge nomen Oven de wyze vjin uitbetaUng ver klaa de hy dat deze zal geschieden in kleinere coupures als vaststaat datde groote biljetten op zuivei legalewyze zyn verkregen Is zu s niet het geval dan volgt vaftzelfsprekend geen uitbetaling Tav Ben handel m bil jetten van ƒ 1000 en ƒ 500 door gewetenlooze elementen tegen minderdan de nominale waarde vestigde hyei den nadruk op dat zulks een delicten bedrog is en dat hiei tegen met dek m het Gróot buïtec eRyic van 2 strenge maatregelen zal worden P S uur werden vooruit ezet I opgetreden als Tegen den zwarten han de m effecten Door de intrekking van de biljetten van ƒ 1000 en ƒ 500 tracht men levens te bevorderen dat het betalingsverkeer in de toekomst m er ge pi Nstkuk verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlan bH he Roman door X J A L CORDENS 63 Goed vnend ei de en ik bemerkitè dat diit woond hem aangenaam wias ik eertnedtg de beweeigrédenenvan uw voretai Maar wy zyn geenfcmdiereii We begrypen xeet gó dater redenen kunnen bestaan die zichverzetten cgen ons onmiddellyk vertrek maar we begrypen ook dat onsalle redenen niet zyn meegedeeld éaler nog nets anders s iets geiieanzinnngs iets iat wfl ntet begrypen Bengor dbdvt een oogenblak na Het is mogielyk dal gy geliikheht zei hy en er tó mots op tegen datuk u iets meedeel dat iedereen huer in Ohtadaiwair weet en dat voor u aks vreemdehragen inisechien w l van be Bemgor boog en B J lanig IS I 1 Jaren geleden hebben vTeemdelnmgen ons een kostbairen schat omtiroofd en er IS voorspeld dat vreeondellnigen ons dien ruiten terugbrenigen Zelden komen er vreemden hior hoe zou dat o A en nu zyn er onder ons volk doe verwachten dart aan u diei voorspelling vervuW zal wwrdlen Maar w bezitten geen sctiattien viel Alfred hem in de rede Laat debegum onze ba ge onderzoeken dan kan zy zioh ovërtoiigen dat wy niets by 0418 hebben Ik geloof u als g det zegt ant Oi a D Taalcursus 8 30 BNO 8 50 5S A 0 8el 1030 Journ neek o O Rentmeester 1130 So t Bi ï 12 00 Almanak ÜOSEjnst vSJ f t3 00 Melodislen liJT VlerhandiB plano WMaa I Wichi irienkchouw la 00 Bonte S rn liV O 17 00 Miiistreels en ork S iO 1 L J S P Ol Sel 18 30 19 o fsr t B O 19 RC ou 1 ïï ren 10 13 Mtssa So MH6 r MOO Ork Egen Kalser woorddè Bcngor maar ïe Baad moet Personen in hêt bezit van een toe beelissen en misschien wü hy uiw ver trek ui stellen tot de tijden in vervul ling zyn gegaan Dat was ons te raadselachtig Wie zitten er m dien Raad In de eerste plaats de opperpriesHer van den tempel O zeiden wy benden uit éen mond Maar we durfden geen van beiden een ongunstige opmei iiig maken aan het adxée van dien hoogwaerdtgheldsbekleeder n het ge rek stokteeen oogenbhk Inmiddela begion het wanner te worden onder de warande en de zon ver D Pttkrar na iUb landing op een vliegveld In het Oosten waar hy werd begroet doorOeneraal Veldmaarschalk Von Manstom Bechti Generaal Veldmaarschalk Von Btchtho D Telefoto Hottmaim SUpt 4 dar f W vin l naakt ft Brrr IV h W Ma n lyan h t en iHt houdaii rerwa rtttïn4 UK mtU trUuiL De I v pllLht Terpen IfUar 4e vali KO iat J2 met Berg groot m dcrne Adr 4 M ukaf n bet fcUed ten Noordwesten zl lutnii Jn de divisies v n leger tf ea S S in den aanval In Üos Sm riet tin In eerwil van den IStttterdea teicenstand en de moeiluke S msUndifbeden bereiken onxe Z aui dafelUks de eatcide aanvalsQa wa rp n da bolsjawkten teeds jd u bon nieuwe stelUnfen ra Seen hun in samenwerking met de Zhtosebt ie xwaantc verliexen toe Zuidoosten va Charkof Inge 2 vtjandelljfce strijdkraehten zijn ZJ aUxoBdering van kleine resten i eti il BoliJ wistisehe ontzetpo n Jijn met bloedige verliezen mis Zaiden van Orel vielen fle bolije M gisteren opnieuw ver een Md front met sterke InfanterielUeeUngen n gepantserde strljdm ten aan pi in verscheidene gol jondrrnomcn aanvallen strandden mt iware verliezen op den on wrik ba mt egeiistanrf vin onze troepen die Zt dl luchtmacht o voortre felijke j gritrund werden Ook ten Zuiden jgThct llmenmeef bestormde de v jand ilirt tavergaria oma talliiigea gjj de plaatselijke gevechten aan het jfont in lunis hebben Duilsche en lUbaansche troepen fjevan enen getgukl Krachtige aanvallen van vyindelijbe infanterie aan het front in Zuid Tunis werden met zware ver iftien voor den vijand afgeslagen De lichwnacht mengde zich met sterke itrudkracl ten in de afweergevechten BEKLIJN EN DK I SARADZJOC tEDE VAN LOE k rede van den sident Saradz Ten aanzien van Tuiéichen minister pn jolloc wordt in Berlyn principieel verlUard dat deze buiten de ui ia ngen vur den laatsten tijd van dez n staatsW n in fejte niets nieuws brengt Stradzjogloe heoft opnieuw verKlaard dit Turkye vasthoudt a U de pohtjek vui strikte ncutraliteit enX dat deze politiek zyn land tot huuoe zper gioote luccessen heelt opgeleverd Jfoodat de Turksche regeeiing voo nenien is deze te handhaven In toonaangevende kringeij m de rijkshoofdstad is iten van meen mg dit aan zekiire passages der rgde die wh met de betrekkingen van Tu ikije et Engeland en de Ver Stolen bezig hiuden eri die in d birftenlandsche pera by onder naar voren worden ge ncht geen bijzondere politieke beteskenis mnet worden gehecht en dat deze uit s voelsoogpunt moeten wolden bekftkin In dit verband wyst rpen te Berlijn naar de eerst enkele dagen jeleden afgelegde verklaring van den ï rksrhen minater president dat de Turksche polftiek volkomen onafhan kelijk an de hiizondere betT kking tn tot andere landm het pnncipp huldigt dal iedere aspiratie naai Tutksch getiitïd mott worden tegengewtrkt een politiek die ook door de nieuwe kegeermg zal woi den voortgezet ZOMERTUD IN GROOT DUrrSCHLAND Volgens ten verordening van den niftisteni a d voor de rijksverdediging ti Kll in Gioot Duilschland den 29sten MUrt de zomertyd weer m werking Men nacht van 28 op 39 Maart om e uur uilen de openbare uurwer Duitsclie jagers hebben boven het DE EDFNS BFSPRKKINCrN IN VfRPfN STATEN ttj Jel Russische persbureau Taas is o Mlag na de conferentie tusschen Fden n JJt I Ie Washington door de Sovjet toj Ie te iiacMigd beïcijd te maken J fdii net tlfWlnof dezelMe vraagïtuk liesprokii htefl die Eden met de Ainenuanchf leneenng heeft behandeld Ame ikaansche wiMkblad Tfme TOrgit lat i metit kritiek en belangryk talie problemeh dl besproken worSlL en m de Amerlkaanache staats2 Ie regeling der betrekkingen tus J Je ei naties en de Sovjet Unie is Lrjen Washington vei laten londer een C P i ni 111 1 ten aaniien van de En jweo mei kaauschRusalsche betrekkln i e liebbin gebracht dan lou TO ending als ii islukt moeten worden be 3 il Siderl Sovjet Rusland de onver M bondgen ot van de Ver SUten U L Wellington anntvallig een aaaul diplomatieke eompllcatiea Hogen te K Time verklaart tott men reke iB i vJI el de volgende feiten 1 Sov i lfna lal op de vredesconferentle een luide tem hebben als Groot Brlt Jjmuauni wofdt k or de mmderheid o i L ehe en het Amerlkaansche oaii i sevreesd 3 t e democratieën vinden oift met seii 2 middelen eli wegen W efeld m den oorlog 5 i i S2 J Ie leven of Jij moeten ilch erop VjJSJiJ nieuwen wereldoorlog uit ÜJ fROGRAMMA Zaterdag M Maart ffi l T W au t m erlt 1M 8NO l f Taalcursus 8 30 BNO 8 50 1li = 15 7 10 Zie HIK I 7 40 aiZ R kwe tle tm Gr 30 BNO a S Gr 9 IJ B 30 Vrouw 10 00 jAli WSO Pan Iieo reugd 11 l4Üg c an Rennea 1130 Licht g MBcert 12 30 V Isscherijkwarticr JjitaL Alt vlooi en pano 14 00 S u Oaaa van Beeck 15 C S t ir W draagt voor 16 49 BNO BJ Saria Malleden 17 JO tuug JUIiZJM Al Ik t voor l leggen had ïffiK Ne S MkaklanajSa aa r f l BNO 1 fello N Jlr BNO 2J 10 Avopd 10 141 0 Zt Hllv I KJMT KW PELT Het kaartje geeft een overzicl t ati de voornaamste strat8£i5ctie plaatseen Matti tiet Oost front die de laatste eken in de eeimactitibenehten genoemd zyn r Middellanflsche Zeegebied 5 vyandelyke vliegtuigen waaronder 4 torpedovliegtuigen neergeschoten Majoor Philipp groepscommandant bij een jacht eskader heeft gisteren met het neerschieten van 4 vliegtuigen zyn 203de overwinning in de lucht behaald schiedt via de banken en den giro dienst dan tot dusverre het geval was De beperking van de betalingen via den girOdiensL waarop den laatsten tyd IS aangedTOngen wordt hiermede tevens ingetrokken terwijl het van nu af aan tevens weer mogelyk zal zyn nieuwe girorekeningen te openen Nadrukkelijk verklaarde minister FlachiMMk dat de legale bezitters van de biljetten ceenerlei nadeel zulleli ondervinden en de tegenwaarde van de aangeboden biljetten in contanten zullen krijgen iiltc keetd HH tijdstip waarop zniks zal geschieden staat hana niierarad nog niet vast HANDELSVEKKEER NEDEKLAND ZWEDEN Voor het tWeede half èr van 1942 is een regeling tot stand gekomen n zake bet hamüelsverke r tusschen Ne derland en Zwedep De strüd tegen den sluikhandel SAMENWERKING TUgSCHEN SICHERHErrsrOLIZEI EN NEOERLANDSCHE POLITIE De sluikhandel voornamelyk op het gebied van levensmiddelen heeft in den Uat ten tyd eeii omvang fiange nomen die met de middelen die de Nederlandsche autoriteiten ter be schikkmg staan niet meer voldoende kan wot5eli beteugeld aldus de Bn gadefuhrer oy de Sicherheitspolizei Harsier Om aan den zwarten handel een emde te maken heeft de Ryks commissaris besloten dat dcJQuitsche politie mstant es zullen worde n ingeschakeld De middelen lot opspormg zullen worden uitgebreid terwyl de straffen zullen worden verhoogd Alles wat in beslag wordt genomen zal ter beschikking worden gesteld van den Nederlan schea voedse commfssaris en de gemeenten die deze hoeveelheden dan weer ui de distributie zullen terug brengen Geen enkele organisatie zal voortaan de bevoegdheid hebben levensmiddelen te koopen zonder liewys van hef verdeelingsapparaat De con trole vooral in hotels en treinen zal worden uitgebreid DIE pSTPLICHTIGEN ARBEIDSDIENST Ia de Ned Staatscourant js opgenomen een besluit van den secretaris generaal van Algemeene Zaken betreffende de aanwyzing van het aantal arbeidsdienstplichtigen en het tydstip van opkomst Hierin wordt bepaald De volgende arbeidsdrènstphchtigen zullen worden opgeroepen tot het vervullen van arbeidsdienstplicht gedurende het tydvak van en met I Juli tot en met 15 December 1943 a Krachtens de artikelen 2 lid 2 en 11 van het Arbeidsdienstplichtbesluit de mannelyke arbeidsdienst plichtigen die zyfi aangesteld in ojSenbaren dienst of biJ het byzonder onderwys en onderscheidenlyk gejoren zyn tusschen 31 December 1924 en 15 Juni 1925 en tusschen 1 April re22 en 1 Aprif 1124 voor zoover de betro kkenen niet reeds hun arbeidsdienstplicht hebben vervuld b Krachtens artikel 4 van h t Ar beidsdienstplichtbesluif de mannelyke arbeidsdienstplichtigen geboren in het eerste halfjaar v4n het jaar 1925 voor zoover hun oproeping naar het oordeel van den commandant van den Neder andschen Arbeidsdienst noodig is Bepcrict het electncifeitstier bruiK Het is ut eigen belang KERK EN SCHOOL MGK A F DIEPEN t In het ziekenhuis St Joannes te Deo te sHer Ggenbasch gistera ond in den leef yd van 83 jaar overleden mgr A F Diepen de varie bisschop van den BosQh na het herstel der kerke1 ke hienrchie De toestand van mgr Diepen die reeds ele maanden in het ziekenhuis werd verpleegd was de taat ite dagen plotseling vereigerd door een longontsteking zoodat hem gi termorgen de sacramenttn der stervenden moesten worden toegediend Aan het sterfbed waren tegenwoordig de coadjutor van mgr Diepen mgr Mutsaerts en de belde secretaris en van het bisdom alsmede de familieteder Mgr IMepen bleef tot het laatste oogcnblik bij het volle bewu tztjn De teraardebestelling zal op Dinsdag a s plaats hebben De pontificale uitvaaild tnrf in de Bossche St JanS kathedraal wordt geceicbieerd door mgr Mutsaerts De aartsbisschoD van lltrecht OiglVdbjI 4i 4l z I hierbg aanwezig zijn VIT EIGEN TVIN vioEéEpËcLVRUCHTÏV Tuinbooaen en doperwten zijn de vroegate peulvruchten Reeds in Juni neemt de oogst een aanvang Evenals andere peulviuchtea ragen ze een voedzamen vochthoudenden grond la Maart of April kuiuien ze nog worden gezaaid Teneinde de kieming te versnellen pleeg men het zaad an de ttrin boonen of doperwten vöör het zaaien 1 è 3 etmalen in water te leggen Ook kan men ze van Februail af in een broeibak of la eea kistje onder een glasruit l ten kiemen en tn Maart of April als bewortelde plant uitplanten Daardoor wordt de oogat wel 10 è 14 dagen vervroegd By het zaaien o planten kamen tuinboonen op de rü ongeveer 13 cm uit elkaar de afstand tusschen de rijen bedraagt mlitstens 50 a 60 cm De vroegste en meeat geteelde tuinboon is het ras Wltklem Nadat in Mei de onderste peulen zUn gezet worden de tuppen der tulntjoonen weggeknepen Dit geschiedt ter vóorkommg van aantasting door zwarte luia De zaden van doperwten kan men in ondiepe geultjes op en onderlingaa afstand van 3 è 4 cm uitzaaien Op desen afstand kan men ook wel op 10 cm telkens 3 A 4 zaden bil elkaar leggen Voor de lage stamerwten bedraagt de afstand der rijen ten minste 40 cm voor de klimmende erwten ten minste 100 cm Aanbevelenswaardige rassen zijn da stamervvten Wonder van Witham en Eminent en de klimmende erwten Vroege Le itedopper VltJmacIie Krombek en Ruige gele Rasper 27 Maart ts een belangrvke datum Vlior de volgende week zijn voor liet koopen van brood en Ardappelen aangewezen de bonnen 13a en 13b voor beschuit bon 13 voor sigaretten voor de dames bon 13 en voor tabak naar keuze voor de mannen bon 13a Gedurende het tijdvak van 21 Maart tat 3 April twee weken is 1 rantsoen vleescb verkrijgbaar op bon 13a en een kwart rantsoen op bon 13b samen Ui rantsoen op de bonnen 4 13 enni13 reserve l a rantsoen en op debonnen MIS en At 11 reserve t i rantsoen vleescb t Vsor de periode vaa il Maart tot 17 rll vier weken kan gekocht worden 1 kg suiker op lion 520 am op ban 521 ZSt grata kort op bon 522 250 gram havermout op bon 523 250 gram peulvruchten up bon 524 100 gram vermicelli enitJ op bon 525 kaas op de bonnen 527 52 $ en 329 bloem p de bonnen 530 531 532 en 533 taptemelk op de bonnen 13 1 en 15 melk op de bonnen 13 14 n 15 melk voor de kleme kinderen op bon 4 15 reserve 250 gram rijst op bon 4 16 reserve 50 gram havermout op bon 4 17 r ser e 150 gglim cacao suiker op de bonneik 3 13 en 4 11 reserve 100 gram chocolade op bon versnaperingen en 100 gram suikerwerk op de bonnen 14 en 15 Ten slotte is gedurende acht weken voor het koopen van koffiesgrrogaat bon 526 itangewezen WAT OP DE NIEUWE BONNEN VERKRUGBAAR IS Van 20 Maart tot en met 17 April 1943 zyn wedtBjm 250 gram geul vruchten veritrygljaar en wel op bon algemeen 524 Voorts kan men opbon algemeen 523 250 gram haver mout haverblijem havergort haver vlokken of gemengd meel betrekken Op bon algemeen 522 is gedurende genoemd tydvak uitsluitend gort klasse 4 verkrygbaar Jortmout grutten gemengd meel e d kan men gedurende dipie periode dus op genoemden bon met koopen In verband met de bevoptrading van den handel cal het nietf steeds mogelijk ryn reedsaartstonds by het begin der distrsbutie periode het rantsoen gort op te nemen UeT moet er rekening mede houden dat de handel eerst m de tweede helftder periode m staat zal zyn de gort te lev eren De hoeveelheid van 500 gram ryst waarcD kmderen beneden den leeftyd van vif r jaar tot dusverre rech had den IS voor de per ode van 20 Maart tot en met 17 April 1943 tot delielft t is dus tot 250 gram teruggebracht In riiaats van de re teerende 250 gram rti t wordt echter thans 250 gram ha verTOut beschikbaar gesteid In v ear band met het bovenstaande geeft bon eserve4 16 recht on h t kocipen van 250 grarrt ryst e d en bon reserve 4 17 recht op het koopen van 250 gram hav maout ed Voorts zyn aardappe mee vlokken voortaan niet meer verkry aar op den gonbon doch uits uitend op een maizena en vermicelljbon In plaats van 250 gfam aardappe meeh okken op don gortbon kan naen dus 100 grsm lardaijpelmeelvlokkn op den matzenabon koopen Bet nieuwe vleeschrantaoen In verband met de verlagmg vaa het vleeachrantsoen tot 125 gram per week zyn de vleeschbonnen voortaan twee wtken geldig Cïedurende twee weken heeft men dos de beschikkiiig over twee A boiHien welke thans wederom elk recht even op 100 gram vleesch of een rantsoen vleeschwaren benevens twee B boAiien welke wederom elk recht geveif op 25 gram eesch ipf een kwart rantsoen vleeschwaren In totaal kan men dus tieschikken over 250 gr m V eesch of 21 4 i antsoen vleeschwaren per twee weken Aangezien kmderen beneden den leeftyd van vier jaar slechts oven een A bon en eén B bon per twee weken beschikken zal telkenmale een reser ve bon wortien aangewezen welke per twee weken recht geeft op het koopen van 125 gram vle sch Deze kinderen kunnen dus eveneens 250 giam vleesch per twee weken betrek kan Van 21 Maaii tot en met 3 Jipnl geeft dus bon vleesch 13A recht op het koopen van 100 g iam vleesch met been of een rantsoen vleeschwaren en geeft bon 13B vleesch recht op het koopen van 25 gram vleesch met been of een kwart rantsoen vleeschwaren Daarnaast geeft bon reserve 4 13 van de kaarten voor kmderen beneden den leeftyd van vier jaar recht op het koopen van 125 gram vleesch met been of m rantsoen vleeschwaren Tersonen die m het bezit zyn van een toeslagkaart voor zeer zwaren arbeid zouden tengevolge van boven staande waardeermg der vleeschbon nen slechts 625 gram vleesch par twee weken ontvangen Tenemde het rantsoen voor deze categorie te handhaven geven de bonnen reserve M 13 van bovengenoemde toeslagkaart recht op het koopen van 125 gram vleesch met been of 11 4 rantsoen vleeschwaren en de bonnen reserve M 15 van meergenoemde kaart recht op het koopen van 250 gram vleesch met been of 2 rant soen vleeschwaren In totaal kunnen deze personen dus 1000 gram per twee ncken verkrygen slagkaan voor zworen arbeid kunnen op de bonnen reserve m 17 van dezekaarten 250 gram vleesch betrekken zoodat zy per twee weken m totaal 625 gram vleesch met been kunnen verkry gen Het bluft verboden op Zondag Maandag of Dinsdag vleesch by den detaillist te kooien Gebakrantsoea gewijzigd Metillang van 20 Ma trt wtfrdt het gebairfantsoen gewyzlgd Tegen inl vering van bonnen welke recht geven jam of stroopvuUing 100 gram wafels met suikervulling 75 gram yswafels 90 gram koekjes 100 gram speculaas 140 gram ontbytkoek 200 gram cake 350 gram gpvuld korstgebak gebakjes of taart 65 gram toast of Weerterbeschuit 70 gram paneermecl D hoeveelheid beschuit die men met mgang van bovengenoemden datum tegen inlevering van één beschuitbon kan verkrygen bedraagt 70 gram Geldigheidsduur vaa bonnen voor appelen n sinaasappelen verlengd De geldigheidsduur van de ter verkryging van appelen in stadgebied aangewezen bonnen reserve 2 12 reserve S K en reserve 4 12 v an de stamkaart evenals de geldigheidsduur van de ter verkirygmg van sinaasappelen in stadgebied aangewezen bonnen reserv 3 U van de stadkaart IS verlengd tot en met 17 April Deze bonnen mogen met tevoi en by den handelaar worden ingeleverd By aanbieding ervan kan men onmiddel lyk de betreffende vruchten verkrjj gen Geldigheidsduur boterbon 09 verlengd Zooals bekend geeft tot en met 23 Maart 1943 bon boter 09 recht op het koopen van boter of margarine Echter zullen met alle verbruikers reeds voor 23 Maart hierop boter kunnen verkrygen Het kan dus voorkomen dat men met het koopen daarvan tot nè 23 Maart aal moeten wachten In verband hiermede is de geldigheidsduur van bon boter 09 verlengd tot en met 4 April 1943 Verbruikers cfie niet wenschen te wachten tot bdter beschikbaar is kunnen bon 09 vóór 23 Maart gebruiken voor het koopen van margarine Jonge lidmaten Ned Herv Gemeente büeen tt i r Vé DE lONG OVER KERK IN WESTfEN EN IN OOBTEN In D nie sprak gisteravond dr J P de Jong chirurg aan het diaconessenhuis De Wyk voor de jonge lidmaten van de Ned Hervormde Gemeerte over de verhouding tusschen de kerk van het Westen tot die m het Oosten Ds F W 5 Verheul opende de zeer druk bezochte byeenkomSt rret schriftlezing n gebed Zeer langen tyd heeft de Protestants he kerk in het Westen ving dr De Jong aan ha r taak als zendingskerk ten opzichte Van het Oosten niet begrepen Door verschillende vercenigingen werdl deze zendingsopdracht van Christus toen ter hand genomen De uitgezonden zendelingen vonden spoedig 1 de inheemsche bevolk ng gehoor temeer daar zy kwamen als menschen die geen eigenbelang of winstbejag najoegen Om den persoon van den zendeling heen vormde zich vaak een groote groep aanhange s Feuilleton keuringen voór Waffen SS en Legioen Hvt S S Xnatzkonmiando Nieder ianile dwlt mede Nederlaodcn van arisch blóed In den lal J VI ï p9bV T H cUÊ gl d B 1 4 A m fi H i WMMd m ïs i Nederlandaclie VrywUllgers In de Sovjet Unle S S P K Buschschulto O H Th ns bestaat ook de mogeliJUi tot opleif g en dieaitvervalUng Nederland in een iMciaal waehtbataljpn Gezinaleden Mier vriijwilHgen hebben gelige voorreehten alg degmea die dienen ia ae Waffea 8 of liet Legioen kostwinaersvergeeding ktuteJooze dekeaveriileging extra leveasuiddelen enx Tyd in iiezie keuxui en kunnen zifih oo t diegenen melden dae tot de j r maansche SS ai Nederland wiUea toetreden Roermond H S O A P 20 3 43 9 00 uur Swalmerst aat 11 Arnhem Weveratr ISb ao 3 43 isoo uur 21 3 43 9 00 uur Hengelo Deutschea aua 21 3 43 ISOe uur Zwolle Hotel Petera Markt 22 3 43 Mm uof Craniogen concetUndk Poelestraat 22 3 43 13 00 uur Leeuwarden Huls Schaal Breedstraat 23 3 43 9 00 uur Amsterdam School lepaaweg 13 24 3 43 10 00 uur UtreeBt Wahrmaclithetm Manapleln 25 3 43 10 00 uur Amersfoort Dlenatga botiw L eusderweg 26 3 43 10 00 uur Den Haag Caf J ea Hout Bezuidenhoutacheweg BgB9BBSaBSSB=SBEB9SBBSBBB die zich afgezonderd hielden van nog heidensche volkagenooten Deze patriarchale verhouding deze dommeerende invlQcd van het Westen kon op den duur het opkomend mlandsch intellectualisme met bevredigen Ook hiér ontwaakte het nationaliteitsgevocl en ging men tot het stichten van een zelfstandige kerk met svnodaal bestuur over waarin de zendeling slechts adviseerend optrad Veel kan besloot inleider de eeuwenoude kerk van het Westen leeren van de jonge kerk iii het Oosten met haar getoofsmoed o spronkelykheid ep geestchjke frischheiii DRANKlirET By den burgemeester is ingekomen een verzoek van W P van defl Toom om esn tapvergunning voor de localitelten V an het perceel Markt 54 overde voet veor voet de nog l escti ckuwde piek De warmte zal ons spoedig bereiken zei onze east eer Zou ik ie eermogen hebben u m myn eenvoudigwonmg te verzoeken Dat zal on een waar genoegenzyn antwooixide Alfred en ons teven dre gelogcniheid bieden om de moeder van uw kunderen hulde te brengenvoor den iieerlyken maaltyd daen z4 voor ons heeft klaar gemaakt De moeder van uw kmdeien d t was neer een aet v n Alfred Evenal ik WBt hij bedroefd weinig van de oragaagBvormen der Hmdoes maar hij had wel eems gehoord dat de Hindoe n buiten ewmen eeitned koegtegm voor hun moedei De moeder van den Hmdoe is de e i t persoon m huis en de echtgenoote komt pas m de tweedo plaats De spreekwjuize v an den Hindoe Mag ik u de moe vwn nvyn kind ren voorateUeti een uitdrukking waarby in de eerst plaats hulde aan het moedersdiap wordt gebracht had hy wel eens getioord en hy braicht ze nu m toapasSMy Ben or boog ei een ruun en luchtig vertrek of liever de kleme jongen was one ai voor geweest en toen wy bmnentpaden wae een nogsjoi Ki vrouw befflg haar duchten sluier voor haat gelaat te bevestigen Zy was in een sierlyke liditbteuwe sari gekleed Als eenog veirsiersel dToeg zy aan een dun kettinkje om haar haJa een prachtige parel en aao den pols iej Linkeitiand yzelem met goud besJagen band net teeken van haar huwelijk Zy beigroette ons met zichtibaire ingenomenheid en nam onze hulde m ontivangst maar volgens de gewoonte der Hmdoevrouwen nam zij verder geen deel aan het gesprek m tegenwoordigheid van man nen en zat rustag met haar waaier zich koelte toe te wuiven Wotdt vervolgd ga mm m wm mmm w mA a Waoneer verduisteren Tot en act tl MMrt eél van 1M6 nor tot CS nnr verduisterd worden Maan op 17 M ender J aMMWw wMi HW l l aaiaMMMBnffMMaBl