Goudsche Courant, zaterdag 20 maart 1943

Z ter Ug20M arilM3 GOUDSCHE COU B ANT NIEUWSBLAp VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prijs 5 eents per nummer title JuiTiiMi Hf 21195 Oiefreitactiur F TigTEB Gouda PUITSCH WBeRMACHTSSEfUCUT Poit$c i a al over breed front pfelgirod genomen m l der Duitsche weer JS iefh d d VrMac ftiedé T ktt cebie OHriiar K elff rod leB Voord we tea y a Koenk biyfl de DuiUchï aiuiv i Ter een T ntccfsvttl omwikkelen Ten ZuJd TM therhel ctla de raten van jTa f ln e loten SowietMtriJdkracli rernieUfd Fomutles der W ffen takben ia een rerrastenden aanval Z iM B ei orvd veroverd De Infan fldlTiiie Grosa Deutitehland Iock SgMiHowka viiaadelijke wuiVBlIen 7m renc verveiceas ver naar bet iplte door 47 Sowjetpantserwagem gadea remieUcd f Zoideo van Orel ten Zuiden m Wjaama en bU Straja Roessa einMm vijandelijke doorbraakporinfen ilMa zwaren nederlaag voor de Ijatewistrn Schalve veel mensehea aterieel verloren xij alleeh al in IM leeter WJainna n pantserwaKens Il iBchtmachf ateande met sterke jlpJuT In herhaalde operaties 4iltfvabien verdedi ln s eveehten I kat lefcr Aan het front in Noord Tunis heeft M elfen plaatsel ke aan alsoperat iMgeflaigd verloop Sm onpatie Amenkaansch bom tnverpere heeft overdag hei kustge M d van Noordwe t vDuitsohIan I aan pnlien De bevolking le d verU z n i Sften Yoonil te Bramen DuiUsch jagers raja Kuwa Voor een halve t B aaa seieiaani gevogelte Donderdag w k1 in den Haagilchen Dieren tuin de eendenvijVer ontruimd De kostbarebewoners moesten op eigen kracht naar dealz g betonnen vijver Hiertoe waren langerijen fietsen ekken opgesteld waartusschenroor de stoet zich kon l e even Onder deve lm zenden waren dieren van duiAndenguldeiM per stel Voordat d vogels in hunjnieuwe verblijf weiden toegelateai waren de goad issche i er met de zegen uitgevtscht ennaar het aquarium overgebracht f Schtmmeljynnlngh Wat Waar Wanneer Bennle Bloseoop De schobi des levens metKUI von Nag Aanvang 8 uur Zaterdagvanaf SJto uur Zondag vanaf 3 uur Zondaf 18 30 uur Aicazar Srhouwburg Btoarooa Tubschen hemel ett aarde Irret Werner Krau en Gisela Uhlen Aanvang 8 uur Zondag Jud SOsa met Hemrlch George Krut ra Söderbaum Asnvkng vanaf 3 uur ïhaUa Theater MoederDefde met Beniamlno Gigh en Carols Httlait Aanvang 8 uur Zondag vanaf 3 uur at Cabaret met Amusementaorkest jonnr Roy eai N co van k Aan varg Zaterdag vanaf 4 uur 23 Maart S IS jrar Baardersliad Onder Inge wedstrjjden Goud che Reddingsbrigade voor adsprinaten 23 Maart 7 1 awi Het Uuwe Knris Leden versaderlrg Remonatr C eref Gemeente 24 Maart 4 1 uor Dairtttl 79ite jaarvergadering Chr Jongemannenvereeniging JDanlël 4 Maut S 1 üur Stadliuis Zitting advMv bureiu MoeCler th K cd van Ned Volk dienat H baalt 7 3 aur Mieaar SekauarkargxVJJfde vosrstiel irg theater abonnement opvoering 10 dubbcUISnse door hetRes dentle Tooneel 25 Maart 7 mil Mcaiwe Schouwburg Oatreden Haagscbe Bilwtgroep met betl ameropera orke t o 1 v Nic RingcIS n MaSrt t UBr fcleloe Kerk Jaarvergadering raa isjesv reemgtng Ru1h Z Maart 3 uur eenakekt Bestauiaat Ledeo vèrgaderng Ked Chr Vrouwentkond n Mawrt 4 3 ar Taa Bergen Uieado nipark P ovinciale parkwegwedstrbd athl t ekvereerlglng VIrvs et Celetitaa ZOND4GSOUNST DOKTOBBN BU afwezigheid van den hui rts zun van Zaterdagm ddageS tot Zordagavond 12 uur te consulteeren de doktoren A J Kettler Ggu e ISS teletooB J9M en H BeetUik Crabeihstraat 4s telefoon 3 32 APOmEKBBSDIEIifST Steed geopend ides nachts Iléén ioai geneesmHldeieni Apotheek e CreAdel alleaa t Snge Tlerdeweg 9 IXKVOL ONTSLAG VERLEEND B besluit van de ecretarissengeneraai lan de departanenten va Justitie ep van liandboüw en VifScheru is awi P I van der Weele op diens verzoek wegens vertrek naar Den Hjlag eervol Ontslag verle id als p aatsvervangar rsg het tweede bd der Pachtkamer van het Kantongerecht t Gdjda A DIEVEN WEER IN AbTIE Er ztjn drie heerenrijvJieien ontvreemd De een stond onbeheerd op den Kleiweg de ander op slot aan den Turfsingel en de derde aan een landbouwer te Waddinxveen toebeJ oo iend onafgesloten voor het belastingkantoor Voorts IS aangifte gedaaai van diefstal van tfamespoUhorloge uit een mantelzak van de eigenares tijdens een verbluf irt het Sistribiittekantoor van een paar dameshandschoenen in het k eed okaai van en wasschery van een katujai uit een hok aihter een woning aan de Karekietstraat en van een ter veirzendmg gereed liggende kaas uit de gang van het kajitoor van een exped tiebedryf Btirgerlüke Stand Gksereai It Maa JamnAje Jacpba Pteternefl dr van W r Wilienburg en P da Pater Naaimtraat S 19 Maart Johannes Joseph Maria zn van r J van Ham en E P C tie Goeij Verloren koj Z Joseph A helmus Bernardus zn vao A Bredie en B A Raschtk L van Wljngaardenstraat 5 Maria Hilllgje dr van H de Baat n H van den Berg De GenesteU stiaat 14 Piet zn van J van PUken en N G Neven Turfmarkt 8S ondertraaaadi 18 Maart 3 de Graaft m G tl Grassl H r J M MIcklIngNoff en E A M Visser 18 Maart G J Kempier en C M Bondeltap J P KuHl en Th Ja Cal hal W Versluit en N C vgn Vliet J Q H Saes en C J de Crujl C van V Mi en A Oosterwljk B FimaellF M Hilgers O C aii Vliet en G de 5 e neha ateS NeduUadache Vruiauugera in SoTjet UnI S PK W Klerk O U Wanne verduisteren Vaa 21 let Maari rerdniateren van 11 SS aar tot 3 nar Maan op 13 25 onder 6 Jl F do t f S UM KlVf rt Pt V 1 UK I r uv h hHn di f 1 he I k If f rtlin n uo 27 ren MUI óuda keW n l iitl rope EN UZOEK VAN GBOOT ADMIRAAL DflNrrZ AAN BOMB Officieel wojpdt te Bome bekend fkr ipukt Naar aanleiding van het bezoek tu groot admiraal Donitz opperbevel liebber van de Duttsche marme heeft lebracht aan den onderstaatssecretaris h het ministerie van Matine en chef nn den generalen at f der ItaliaanKhe niarine admiraal Riccardi zijn fan 15 tot 17 Maart kameraadschappe lljke beaajpkingen gehouden tubschen ie beide arme hefs In den loop van lleie besprekmgen werd volkomen irereenstemmmg bereikt ten aanzien valt alle w de toekomstige operatieve itmeikwerking dar beide marines be toïtfoide nx blemen die uitgaat naar tet behaleti van de gemeenschappelijke overwinnil op den gemeenschappelijktn vijand OIALI lEFBD OPFKNSIFF IN TUNIS VKKWAIHT De A N P correspondent te Berlijn meldt illl teekenen wUzen erop dat de genjtlHfden binnen niet te langen ttjd tot den Mvtl op de In Zuld Tunta slaande strijdknelllen vjn de fcpll zulten overgaaÜ HTtllnnar hi l en d Duitach Itallaansclie Mlülnien stand gehouden tegen de voor mlrtte dagdi omleiuomen aanvallen van het élMt leger der Britten die daarop ge nlit fijn doch de EngcUchon trekken Uil voor de Marethhnie talrijke strijc Iwwhtcn tezamen roodat wellicht een her illlll der aanvallen misschien ook een iliensltff op groote Bchaa4 niet onwa i sclitlnbjlt II Het kan ook zijn dal de aanval op a strljdkiachun van Jlommel die zoowel la Zuid als In midden Tunis het opperbevel WH niet fronnal tegen de Marethllnle lal Mctiledgii doch dat alle vooi bereidingen dien sRclor voorloopig slechts schunniaoeuvres ziln en de eigenlijke aanval uit if rlchtiag van Gafza zal komen In dit geMed oefenen de geallieerden strUdkrachten ap a t oogi I blik een verhoogden druk uit j De strijd In TunU heefl aldus S ve n s k a DitbladeUei nigszina het karakter van w oïffnarirh Men verkent en eoncentreeit twpen en materieel op e voornaamste auSten en Verzekert zich van gunstige uittillSOSltlee Als het offensief eenmaal hellttt dan staat er voor da geallieerden zei r nt o het spel H verloop vao den slag lal niet alteen de campagne In Tlinia doch voor het jitwle veiloop van den oorlog ver bulten imizen van Airlka van groot beliiig til Dé altUBlle van thans doet herlnnertn t ten tUdo van El Alameln De Duit PMttea zUn evenwel gunstiger dan die gypte De Dultachers bes trljken niet tal moderne wanens passen en dalon dte moeliuk zullen fln te passeeren BI BUIT rN ANDSCH POUTI C VAN TURKUfr Tutksche afgevaardigde Esme herinnert commentaair op de verklaringen van o JUnisletpresident aan een vroegere rede Sjradrtoglpe waarin en opsomming van ♦ kingen en verdragen met andere ïj erd gegeven J oeirekki gen met Dultschland aldus r zijn gpregeld door het vnendschaps van KMI die met de Sovlet Unle zijn SriJJorwerp van de eerste irANJK CN AMUUKA 1 5 Wt We York wordt gemeM houdt J York TlmoB zich onder het Er Spanje kruisweg bezig nwt de JJfJtt Amenkaantche betrekkingen Het Iffc K en wl 7lging van Franco s pollS J Amerikaansche betrekkingen met de tSlSl franco aldus het blad kunS 22 KKlanig zMn dat de Ver Staten afc fcl ontvangen aneo moet fwi tusachen de geallieerden en ffiwanneer ht overhelt naar de demolO J moet hij beginnen democratil Jr f te betrachten Fr rl n in Spanje IAiZ 5 hsrdheden uit den tHd van don a ChS Ala loodanK noemt het blad y Jting met gevangenisstraf en doodWa ladlgers tegen den sUat en de g van e vcraprcldlng van feradt wiï che oorlogslnlichtingenWaJ neen de lotdusver door de Amen 1 Slhi leden verliezen sedert fcJSa fcTJ en oorlog bekend gemaakt SiaifiL 7 egen de verliezen 70 030 man JHt 2 M dooden Het Amerlkaantche aa verlies van 4 253 gesneuvel H1is £ marine met Inbegrltt van Het WliSgg v de kuslbeiehermtaf Jfc2L ouael e bladen melden dat d JH liT van de Sovjet Ruaalache JiaiCr Ptander Novtkof den titel gjSS gekregen heeft Pen tJftl la T ï im j JlJ lf r berlchtendlerurt lekK aj Bto minister van Ma St ia i persconferentie ver a i ♦ levendiger ak 14 üfcl f ai Utm ararden sfaar icboten fedeeltel lk vieroiotonge vlieetuij ver over tee 7 iermotor e vliegtuijep neer 3 an dere vliegtjigen verloor de vijand boven het bezette gebied in het West 0 Na een geslaagden overdag ondernomen aanval van snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen op een haven ui ZuUJEM eland viel de luditmacht in den afgeloopen nacht de industriestad Norwich en de haven Great Yarmouth aan bij den terugkeer der vliegtuigen werden zware branden wa rge iom n Drie vliegtuigen worden vètmilit Op den Atlantischen Oceaan leveren onxe duikboditen xware gevechten tegen eonvooien De operaties die slch over een groot gebiél nitstrekkeo duren nog voort DVITSOB AANVAI BMIDT ZICH VrT De A f P correspondent te Berlijn meldt Op den Zuidetijken vleUMl van het Oostelijke front tMn de Duitscfie troepen reeda tot ver voorh Charkof opgerukt Da ipoorHjn van daar naar BJ gorod hebben ö in hun bezit wetei t brengen en BJelgorod 7e f is veroverd niettegenstaande de bots jewisten voor d verdediging der stad troepen aan andere fronten hadden onttrokken De aanvatten der Duttschers breiden zich geleidelijk weder naar het Noorden uit H in strijdkrachten ten Zuidwesten en Westen V n Koersk hebben zich aaneengesloten en den tegenstander nfar bet Ooi ten ter ingedrongen De aanvallen der bolajewliten hi bet im bied rond Ore hebben naaj de tneenlng van mllltalrf kringen alhier ten doel het sail het wankelen geraaVte front ti Koersk te ontlasten De e aanvallen kwaken dpn bots Jcwisten op zw re verliezen te staan evenZulde van WJasma en bij Stadie alle werdeii afgeslagen BüutetUand DX BEDlUJFSSLDrrfNG Hét 19 Maart verschenen nummer 12 van het weekblad Econamische Voqrllchttng be vat een artikel over de dezer dagen m het Verordeningenblad afgekondigde be schikking van den Bukacommisaaris betreffende de sluiting van bedreven Aitikekgewijze wOrden daarin de voorschriften behandeld o m die betreffende de wuze van sluiting het hooren van bedrijfsorganisaties de rol van burgemeesters commissarissen der provincies en Kamers van Koophandel en Fabrieken de voor het instellen van beroep te volgen procedure de regeling der goederenvoorraden der te sluiten bedrijven en dej sleunverleenmg INHALEN VAN VFRZUIMDE UREN UIT DE KFRSTHTtK Van bevoegde zyde vestigt men de aandacht op het feit dat werkgevers verplicht zijn de m verband met de bedrijfssluiting m de Kerstweek verzuimde ufcn doen inhalen Wanneer inrsommige gevallen overwerk met mogelijk is kan het doorbetaalde en met ingehaalde loon door den staat worden vergoed Echter zal dan van geval tot geval worden beoordeeld of wel alles a gedaan om ove rwerk mogelijk te maken Verder wordt er op gewezen dat mdien een werkgever de Kerstweek heeft doorbetaald en de verzuimde uren niet Jiajt mijalen hij zich schuldig maakt aan een yerbibden loonsverhoogmg HANDELSOVERBBNKOM r NEDERLAND BELGIK Te Brussel werd een ove eenkomst afgesloten inrake het goederenverkeer tusachen België en Neijarland welke betrekking heeft op de eerate helft van 1943 De waarde van den wederzljdschen goedepenruil zal 375 millloen frs omvatten In hét kader van deze overeenkomst zal België tJzer ei staal half fabrikaten ensafgewerkte producten leveren voorts glasproducten aardewerk fotopro ducten chemische producten kunstvezels planten aardappelen en haringen terwijl krachtens een speciale overeenkomst vlas zal worden geleverd Nederland zal leveren pootaardappel groentezaden en vis cherijproducten alsmede radioartikelen producten der metaalindutrle papierwaren cherécaliën ep andere grondstoffen voor de Belgische fototndustne Keuringen voor Waffen S en Legioen Het S S Erea tzkommando Nied lande deelt mede Nederlflnd ft van arisch bkied 1 den leeftyd vian 17 45 jear ook ge1 wden die lichamelyk zoowel als geeeteluk goed ontwikkeld zun en zich ffeheel kunnesi geren aan de eiochen cttc de opleKhng hun stelit kimnen zich btj de genoemde adressen vervoegen tetiemde gekeura t wtntJeo Thans bestaat ook de raegeiykheld tot opldding en dienstverrailiag in Nederland In een speciaal wschtbatalioB Gesinsleden dexer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als degenen l dieiMü In de Waffen 8 of het Legioen kostwinnersvergoeding koste GELDI GE BO NNEN U MAAI T M IS DOODEN BMIVCBTAANVAL VAN BRrrsCBE VUEGTVIOEN n MAAKT Ceb 13 A 4 rant8 rood H rants Brood ol Geb 13 P 1 rants Qesehuit Brood of Gebak M 2 kg Aardappelen 13 4 1 kg Aardappeira 13 B 1 ranU Tabak 13 A 1 TBBts Sigaretten 13 1 ruits Vleesch of VI w 13 A U rants Vleesch of Vl w 13 B IH Bnls Vt of VI w t p M 13 Bes 2Vj nuts VI f VLw M 15 M 17 Res 21 MAART M 11 ATHIL 431 kg Soikér SStAlg 1 ranU Jana Ctl Alg 2St gram Gort 22AI 2a0 gram ifanremalR S 3 Alg 2SA gram PealTmchter MAfg 100 gram Vermicelli ens 525 Alg n t m 52 Alg Door lukraak uitwerpen van brisant J en brandbommen door Bmtsche vljeg tuigen boven woonwqken van een plaats m het Zuidnesten van het land zyn er Dradeniag volgens tot nU toe ontvangen betichten 18 dooden 11 zwaaren 40 lichtgewonden ond r de Nederlandsche burgerbevolking geval len Behalve talrijke woonhuizen is ook een kerk volkomen vernield Een and ne kerk werd zwaar beschadigd ANP 7 M BOEKEN DOOR JEVGDSTORin IN TWEE WEKEN OrGEHAALD IM gram Kwu 1 ranto Blaof Gebak 1 liter Taptemelk 1 4 liter MelkSH liter Melk 250 gram Rijst 250 gram Bsvei nont 1S gr Cacao m Siiiker 3 13 4 1 Itcsi m Kram ChocMade 13 Versn Mt gram Ssikermerk 14 15 Versn 21 MJ ItT T H 15 MEI 43 250 grail pli fiesurrogai4 528 Alg 28 FE9R T M 23 MAART 43 H rants ftlargarme 5 Boter ranta Boter of Marg Boter verlengdt m 4 Aprilt 12 MAART T M I mt tis U TBBi Botanr of Karg nader aan te Wijsen BIJZONDEBE RANTSOENEN 1 F T M 3 APRIL 43 2 WBM 3 10 les 530 t m 533 Alg 13 14 15 13 14 15 4 16 Bes 4 11 Res 4 lTRes Tot en met Donderdag 18 Maart waren in geheel Nederland door den Jeugdstorm raeeir dan 70 000 boeken opgehaald Vnjdagmongen hebben de landeluke meisjes leidster van Eek en stafleider Quispel hoofdstormer van Geelkerken ter gelegenheid van ztjn 42sten verjaardag geluk gewenscht enhem als geschenk van den Jeugdstorm gemeld dat d boekenacti een succes is ge ftovd n DE BANKBILJE Ï rEN VAN ƒ lOeO EN ƒ 58 Naar wij van belasting zijde vernemen worden thans de ongeld verklaarde biljetten Van ƒ 1000 en f 500 to en met 31 Maart aangenomen door de kantoren van de ontvai gers der belastingen in de gemeenten wai de pezitters der biljetten woonaditig zijn Zij kijijgen daaivoor een recu pE STEM DER SS Luistert op Zondag 21 Maart van 11 30 tot 11 45 uur over den zender Hilversum I op golflengte 415 meter naar de stam der SS Onderwerp HeldenherdwKing t stuka Elerw I stuks Eieren 1 rants EnheidaMeii 1 rants EeabeidaSMp 1 rants Waschpoeder 1 raats Waschpoedw 1 riu ts ToUetieep 45 gram Seheerxeep Te He De geldigheidsduair van de voifeade bonnen is verlengd U m Wti sdag 31 Maart M Alg Eenh zeepii 4 1 Alg Waschjtoe dcT R Eenhetdsieep Waschpoeder Toiletzeep m Zaterdat 17 Apri i il Re Sitiaasapp 2 12 3 12 4 12 Set Appelen DttknipiwB tm heHareai jaiB L H Tb J VON IB NNBfCBAIIS l GB8MS JV£1 D SMAIg S 515 Alg s N Bij de familie te Hi versum la bericht ontvangel dat de con U issaris der p OVjncie Overijsael Jhr E t M Th J Von Bönningliauien JU den strijd tegen bet bolsjewisme eind Februari aan het Oostfront is gesneuveld SSondag 21 Maart Hllveranm 1 130 Qr 30 Voor den Boer B 49 Plano a 00 BNO 30 UU den bloemhaf 10 IS Orgel 10 30 Deutsche Stunde II 10 S S 1145 Frontultz 1200 BNO IZ15 Wener Sangerknaben 1Z40 Duiisch volksconcert 14 00 Den getallen he den ter wudmg Symph ork soUst en voordracht 16 ÖO Lenteprogramma 17 Znndagmiddageaba ret 17 45 Cello en piano 18 30 BNO en sport 18 4o Gr f 10 IS R C Zaïig en p anu 30 15 Lentestemmingen 2121 Mascagftl gr 2149 BNO 22 uo Gr 23 00 24 O Dansmunek Hltvertum H 7 30 8 la Zie Hilv l 19 De TooverbaL 9 45 De tUBtrumenten van let orkest 10 30 Studlodiens Il 30 Gew mul 114a Pet soon UK geloofs even r2 00 BNO liao Gerard van Krevelen 12 30 Iti i o daal spreekt tot de jeugd 12 43 Gerard van Kre veen 1 W ertMjnd voor Sibbekunde 1113 Bioscooporgel 13 30 Liedjes van Daluderf 14 00 In de lente 14 43 Caimen 17 00 Melodisten 17 49 Sp v d dag en BNO 18 00 De eerste lentedag IS 40 Taalclub 19 00 BNO U9 19 R C Cabaretrevue IR 46 BNO 10 59 Orgel 30 1a Ernst van t Hoff SOM Jongenskoren 21 I Viool en p ano SI 45 BNO 22 10 Avondwljdlng 22 20 Zie Hl v II Maandag 22 Btaart miTenwn I 7 19 Gr 7 30 BNO 7 40 GY 810 BNO 8o0 Qr to 00 Gr 10 30 Maandag houden 104o Carlo Carcassola 11 30 P ano klarinet en ceHo 12 00 Almanak 12 Oa K aas van Beeck 1 4a BNO 17 10 Zang en piano 14 00 Operettekoor ork en solist 15 00 Voet U t en camera 15 15 Eick wat vis S 43 SNO 17 00 Orgel 17 30 an heinde en ve re 17 49 Amua ork U 30 BNO IS 40 Ce lo en orgel 19 00 Pol weekpraalje ill 15 RC Concertgebouwork 20 4 Gr 2100 Qr al 4 BNO Zi 00 Tango s 22 20 Gr Hllverstim II 7 15 7 40 7 e Hilv I 7 40 Gymn 7 50 Gr g 00 Voor boer en tuinder g 15 Koorzang S 30 BNO 8 40 Gr 00 Opera progr I9 1 9 20 Huisvrouw 10 00 Godsd uitz 10 30 Piano 1100 K eutera 1120 Kinderzang 1130 Ork Rei tmceS er 12 30 Bij fam de Boer 12 45 BNO 13 08 Boyd Bach man 14 00 Godsd ultz 14 30 Vlooi en piano 13 00 Dubbel concerten 1 1 30 Viool I 43 7ang en piano 18 45 B 0 17 00 Jeugd 17 15 Theo Uden Masman 17 4 Sp v d dag en BNO 18 00 Clara Clairbett eh Benainiuo Gigli 18 19 NSB antwoordt 18 30 Piano trio 19 19 HC Gerard van Krevelen 19 fS BNO 19 o Gerard van Krevelen 20 30 Uit Neerlands Gouwen SO 41 Varia 21 45 BNa 22 10 Avondu IJding 22 20 Zie Hirv I RADlOPlioaRAMmA fieperkt het elecmntei sverbrutfc H tg uw eigen belang DlSTRlBUTlENlEirWS ami BMI f7nai EVMKAAKf Bon d f petroleumluait voor kookdoe einden U geldig vaa M Februari lo en met si April 1943 eti met zooa s abuatev i k in de gepubliceerde lijst var se dlge üou nen rd Vonntld aa H Januari tot n me 21 Februari 1943 GELD ES GOEDEREN INCtSSO BANK NV Na aftchtttvtiW vao 400 OOt op de rekeningen 4 bouwen en me ubi lur bedraagt de wloat fSWlMSOS 14 881 1859 Hiervan riit tOOlMJtOS WSSaii SI kt ten gunste ra de rekening bijzondere rejewe e k rekenirfi Older l et hoofd credite ren iy opgeu9 PI waarna een bedrag van iSSO voor uilkeering aan aandee houders restet hetgeen em dividend vaai S ever 1942 magelQk maakt Uit Gouda geschiedenis LEZING VAN DEN HFER CARLIER VOORiwDlE QOUDE 27 Maart ts een belongtrijke dafufn Wel ihl zy ici echts vv Tigen rii de vele belangstellenden die fle lezing Donderdagavoncl in Het Blauwe Kruis door den heer J H CarJier voor den üudheidkHnd gen Kring Die Goijde over Lepro tn en he Leprooshuii gehouden bij oonden veriioed heb ben dat over vla onder p zoo vele interi Ksante elenswaardjgh ei te vertellen waken De inleider was tot het instellen iv an een onderzoek geko inii iiadd bi g indïvrk oor eenigi jdit n aan liaC e nd van de Wachlc tid i veirtifhl de fundamenten wer den tr dekt van een geuou dat ijaar zijii nieenmg d St JobSijtapel was ge v ecit behoorende bu 1 t tviecde ïbudsche I epr 4zenhuis Het eerste heeft geslaan zoo vertelde de heer II iLV pcb de iJutaiusstetK aan bet I rj van het tegenwoordige Rotter daTnichetecrr Dt gebouA mochten omst eeks 1400 de nonnen an het Manaklooster dat Stond waar nui de lectrische centrale is overnemen op voorwaarde dat zu buiten de Potters poo een nieuw leprozenverbltjf zou den ttichten Oy dit gebouw zelf bad de heer Carwr met zoo heel veel ge nevens kunnen achterhalen Wel wist hy uitvoerige byzondei heden te vertellen over de lepraztekte zelf loose slekenverpleginf extra ievcMmiddelen enx Tgdens deze keuringen kunnen zidi ook diegenen meldm dte tot de Ger m anache S S in Nederland willen toetreden 31 3 43 O 00 uur Hengelo Deutaches Haul 21 3 43 19 00 uur Zaralk Hou Peten Uarkt 22 3 43 9 00 uur GroaUigcB Concerthuls foelestraat 22 3 43 19 e uur Utuarardm Hulu Schaaf Breedstraat 23 3 43 00 uur Anuterdani School Icpenneg 13 24 3 43 10 00 tiur Utrecht WehrmacMheim Maiapiein iS S 43 10 00 uur Anwrsfoort Olnutgebouw Leusderwcg 3S 3 43 10 00 uur Den Raag f l JOm Huut Beauldenhoutscl pwef Bij den aan ang der vergadering herdacht de voorzitter dr pr J Smit het kortgeleden overleden id den heer H van Zanen Muller Hij deelde mede dat dank zu den ijver van den heer A R V d Putte het ledental van Die Goudc tot 275 U gestegen Den heer V d Putte werd ala blyk van waardee mg een fraai uitgevoerd wandbord aangeboden Geeft gehoor aan het verzoek van den Jeugdstorm en schenkt boeken voor ome arbeiders in Doitschland Hoe meer hoe liever opdat Ktraks kisten vol Ixieken naar de verschillende plaatsen kunnen worden verzonden Onze uolksgenooten ginds zullen u er dankbaar voor zun Onze bioscopen THALU THEATER Ëliefde In deze rolprent van eer moeder voor haar groot dat da moeder afy Ig blukt Z Chzelf vernedert gen leven er aan waagt om van den yoon Ie verzekeren Emma Uramatica vertolkt de moederrol op zeer aanvaai dbare wyzc de scenes waarin zij vecht vooj liet geluk van haar zoon zyn prachtig gespeeld en sterk aangrijpend BenjatUino Gigli speelt le rol van den oin die tfök ki de film een beroemd zanger is en dus meiermalen in de gelegenheid wordt gestekt zijn groote raneeracapaciterten te demonstreeren hij zingt Qa enkelei Italiaansche volkiliedjes daarnaast het lied Moeder en enkele fragmenten uit Veiidi s Othello SChOOL D LEVENS ReuiUe Bioscoop 3choot des levens is hier in reprise Het ia eeti dramaifKlie fllm waarin Kathe von Nagy 4 voornaamste rol speelt TJUSSCBFN HEMEL EN AARDE Sehouwbnrg Bioscoop Liefdesnayver en naar jgen verkeerd inzicht handelen van een vader voöiOvien uitsluiten i zakèlyke argvtmenten vanbelitiu iijn leggen de eerste steenen TonrAr ernstige conflicten u aarvan dezeium op zoon boeiende wijze verhaalt Sterk dramat ich is het verloopen een bijzondere spanning doortrilthet geheei Werner Kn geeft een meester ijke uitbeeld ng van den hUst gevoel 007en vader die ze f getuigt dal de eer en de reputatie tran iijn huig boven alles gaat er geluk zelfs alshet zyn kinderen betreft klets koek IS Uitmuntend tejfenspel levari Gisela Uhlen ic de rol van opofferende achoondochter vertolkt Wolfgang Lijk icny Martin Urtel en ook Paul Mecitels leveren uitstekend karakterspe S v d Kraats Economische rechter te Rotterdam EEJ 8TRÖp vAN f34 é De 37 jange vraAtnjder W van Benten wonende te Gouda leende ƒ 1900 aa mr zwager C Blom clie et een v xi deel gen handel In bo er mee kon drifien Laatütgeoemde kocht 300 bo erbonren waarvoor bi boter in eg en daafmede naar Brabant gag Daar liep de za scheef de boter werd in be ag geiomen IiMBiddels IS de zwager vodr dezen botewandel reeds door den nomischen rechter veroorde ld Tharjs stond v Ben en terecht om dat hl aan zijn zwager do hei geld te leenen tie midde en had verstrekt een verboden boterhsndel öp te zetten Het © M irorderde ƒ 2000 boete itrbsid a r 69 dagen heditenis De raadsma dr mr J Smit uit Gouda drotyg op Clement aan Het vonnis luWdé f 1500 y exe fub 3 iiair SO dagen hechtenis I Nog eèii hooge boete Wegen het onbevoegd voorhanden h t ben van y sehoonnen en het af everen van kaas zorder iwn had zidbi voor der rechter te verantwoord de 39 wige koopman n boter en ui J M lai Duk ta Gouda Hy b e k te veei Kaas naar Brabant nebben ge everd viaaroph volgens zijn vergunning rec it had Wat beueft het ut voorraad bew en van vleeschr bonnet eide verdachte dat hg deze nad geru d Het O M vorderde 6 weken gevan r nisstraf en f 1600 boete subsidiair maanden hechtenis bovendien vei univerk arujg van de in i eslag genomep bonnen j He onnis uidde f700 boete subsidiair 2 rt aanden hechtenil met verbeurd c k annt der bonnen Autobanden vwwwA Twee Reeuwijkers de 26 jarige tuindersknecht C Huybertsen en de 15 jarige fuirtders eer ng W J Vermeulen 2un wegen he zonder vergunring vervoeren van vier aj obanden veroordec d re tot ƒ 26 boete subsidiair Ift d igm heetwenis en ƒ 10 boete subsidiair i dag tuchtschool 08 banden zgn verl urd veïklaard ESMETTELUKF ZIEKTEN In de afgeloopen eek kvv nien de volgende ge allen van 4jesmettehjke zteklen voor Bergambacht 2 Gouda 5 Gouderak 1 Haastrecht 1 Moercapell 1 Ouderkerk a d IJssel 2 Reeuw ijk 2 Schpor hoven 1 en Wad inxvten J diphthene Moordrevht en Stotwijk 1 rootivonk V CttT VAN f Ut De Kerkvoogdij deir Ned Herv Ge meente ontvma due rentelooze aan deelen m de geldleeinng voor de Westerkerk Predikbeurten ZONDAG 21 MAA T Ned Hei vormde Cemteit Stnt Janskerk 1 uur da G Ellenga 5 uur ds f W G Verheul IVeiterkerk 10 uud d H W Dgken Czn 5 uur ii a S J Kalf Vsr aa Vmi Hervormden lOJO out dl J D V d Veen van RtjawUk Ver Cah Un 1 uur ds H Roelofsen van Recuwak Rcmonslr Kerii 0 39 uur ds W Mackenzie van Amsterdam Lulhersche Kerk 10 uur m i 3 Slmon Oud KathoHek Kerk WM en S uur pastoor O F dskw Oeref Kerk 1 uur At 3 V C ten Blla k i uur da P Warmenhoveii van Reeuaatlk Ocref Gemeente 10 en 4j uur ds A d Blois Chr Gml Gemeente tn S uur N d Ocref Gemeente t en uur ds Johvan Welnm Woensdag 1 30 uur ds Johvan UTelzmi VrUiEvaniditcheGen eentr 10 én 5 30 uur da i C Linit vm CKx nlaedlening Donderdag 7 30 uur Bl belleslng en bidstond Had OcloolsasnieeAaeMa JHet l e er o Hells l uur BeingUi sadt eas t 4 uur Ver 0 dërda 7W uur HelllsltuMlenat tld J d Veen joiii Mederlaiia voor Chrlitus loRaai Ma Bl Achter tf Kerk It n m I uur Ie hee W T KIoo