Goudsche Courant, zaterdag 20 maart 1943

gH M ei B B W a a w atww v Hgt is oan groot beta dal Uw ftiwicl op genir üiondig IB Ml Mwanëtg ahooaaamaaks naieii MraMM mmu daa aaakea dus hi GIEL V WAAS SOUWI IM TIL itti UN aCZflLiat AVOND kan ook een hoek l i Jongeneel s lEESBiBLIOTHEB De zg chaufleun verwisselden van plaats Met groote vaart ging bet lan den Ijekdijk Aan JV Hmt kon de bestuurder het stutir In een acJierpe bocht niet meer ma tig blijven De wagen vloog met groote vaart van den dijk en botste tegen een woning De voorgevel van het huis bewoond door J V d Berg werd geheel vermeid Het hoofd van het gezm i as niet thuis doch wel lijn vrouw die gelukkig in een achtervertrek zat en roodoende met den schrik vrij kwam Ook de beide inzittenden vsn de auto Itre n wonder boven wonder geen letstl De mar haussee heeft tegen de inzittenden van de airto die niet in het bezit van een rijtoewijs waren proccsvertwal opgema t Inbraak Woensdagmorgen ontdekte de koopman B de Hoop aan den Kerkwef dat bij him was ingeèr en De inbreker had helgeheele huis doorsnuffeld Met med nenruns van een overjas en een portyeuUle mei eenig geld had de liaderj lie door het uitsnijden van de ruit van het zolderraam was binnengekomen door de buitendeur de woning verlaten De bewoner die hardhoorend is had niets gemerkt BcnoemiDg In staan door het vertrJ stra naar s Graven J van 15 Maart benoerJ derwijzeres aan del openbare lagere school raej C P dl Haas te sGra venhage Uitvoering Woensdagavond gaf het Bergamibaehtsche atrükje met medewerking van het strykje uit Stolwijk haar jaarliükschc uitvoering in t Centrum onder Ie iing van den directeur den heer Kroo te StohjBjk De verschillende muziekr immflii erden keurig uitgevoerd H 1 imziekprogramma werd afgewisseh tioor aardige voordrachten van leden fvan het Stolwijksche Strijkje Eenige jeugdige dilettanten braditen vervolgens enkele muziekstulijei ten gehoore De Joog5te Men vaa het tittge te Bei ambadit voerdea MO toowtelstukie op fetiteld Jan altijd tevreden Oatslag vcrieead De burMOtec ter het ft aan den g een sveklw chter M den Haan diJ met infinf van 1 Maart bu de mar haiMMC otrergeplaatit eervol ontllag erleeiid uit diens ncrenbetrckkincen t i de gemeente Doodgeboren kalterca Den laat ten tyd wondt op fce secretarie Wle malen agitte gfaan van doodgeboren kalveren In rie dagen bedroeg dit aantal zelfs zestien Dit beteekent voor de betrekken veehouders een lanpyke scbadepiott BOSKèOP D kterMUens Zondag dokter Flim telef 38 De cerate kasroMB De kaskweeker Leen Delcker Ajende Vrijdagmor gen de eetrete srozen Augtist Noack in öt seizoen ter veiling alhier SWIMMKN S Goudicllilleddings brigade toont haar kumien MUM VOOB MU TAM VS EBOW BM TllTllli lecJta n 1 Cou l ch B 4iUngibrtnd bcbb fl lltcrkvand In olullrUlife JSÏiM t in In b t Spwritenbid hun b 4mM£ M In d nramkuiut letoond ndunnad n IfMliacdc detnoiutriue fev n ï n hel nuttl do I dtMf ver ilgiat dl h r ledm in het water vertrottjMJinmakt en In bet beUng van den medeBimKh het reddend iniemmen leert Oet wa wn geanimeerd en veelal cpannnid tovrnool dat in meirltanipen werd ver werkt Ba de heeren ton W de Jong deOnitlet der wiwelbekef ba de dame bekaatda m J U ï d Kroef Toor de tweede maal den wl elpr4 Da uitalagen Hiiden a Hearen r eniorea drlekairp 1 W e Jong lOO n Mbool I min M MC M m nidM iwpdtilken H ec totaal I mSr U c 1 1 Banden 1 min 39J I min 0 4 lec ec toUal 3 min OJ MC S H Sandera l min Jt ec 1 min i aec iH aec totaal 3 min t ace heeren tuuchenklaaae drlekamp 1 1 l uTi lnk W m ichoolilag ti aec M m rugilag XIM aec popdutkm 2aj aec totaal 1 min 41 4 lac O van Dam 47 2 M ace 31 ec totaoal 1 min S3J aec Dames Seniorea drtckamD I L v d Krae tW m achoolalag 1 min 41 S aec 90 m rufilag 1 min 31 aec papdulken 19 aec totaal 3 min 10 aec 2 Co Korevaar 1 min 494 aec 91 aec MJ ec totaal 3 m 14 a c Damea Tua c cnklaaae tweekamp 1 DtJk 10 m achoolalag 91 4 aec 19 m tilBlag Ml ace totaal 1 min M aac 1 1 vfdTPauw M aec ai aec totaal 1 min SJ aac BINNENLASD Invoering zomert d Iq overeenstemming met di ngeu in het Duitsche Ryk wordt v k of bezette Nederlandsche geln xi nacht van 28 op 29 Maart di tyd ingevoerd Volgens de verordeninj i i secretBrisgencraal van Bininnlijt sche Zaken over de regelmg an U wettelijken tyd begint de ymneit op 29 Maart des voorniiddags te 2 ug Op dat tijdstip worden alle upoibu klokken een uur vooruitgizei j van 2 op 3 uur Op dat ongcnbljl het dus 3 uur voomiiddagi NIEUWE BURGEMEESTER VAN DELFT Het Rijkscommissanaat do Ht mtdi De Ryksconwnissaris voor het béidt Nederlandsche gebied heeft den b ganafster van Delft Van Vluien tt diens verzoek orvder dankzeggnj v de bewAen dienstCTijervo hiIkIsk In zijn plaats heeffw Kiiksominviai ri voor het bezette Nederland rhf bied mr van Leijenhorst t t mi in wethouder van Delft tot buTcemeeHa van deze stad benoemd HAASTRECHT OadenTOBd openbare school Haastretht Donderdag is een g ocdbc2ocl te ouderavond gehouden m de openbare lagere school Burgemeester mr Lepelaar behoorde tot de aanwezigen Gekozen weirden als bestuursleden in de plaats van de heeren T J lT uwer de Koning jen J den Besten Ce dames W P Doelind Scheen m Steehouwer Dineli lfir Het hoMd der school gaf en toelichting bu defcivoering van bm 8ste leerjaar du erden besproken e plannen tot oprichting van eer cug us voor de rijpere jeugd Ten slotte deelde het hoofd m e dat er over eeni en tijd ecu openbare les zal worden gehouden Er bestond gelegenheid de handwerken der meisjes te bezichtigen welke werkstukkegi veel belangetellinc hadden ae vacature ontvan mej Dü kel is met ingang tot tijdelijk on h lAL JODAN BOTI ƒ Hat programma voor heden hiMt Jodan f BOTi n Oraphlkera II half vier Hat eerite eliUl la vrO aangeilen r te BotterüBin een proefweditrtld wordt ge apeeld voor den Techniwhen Dag op 17 Maacl Voor de en proefwedatrijd iljn twee apeMn van Jodan Boya opgeateld n l J van WÜk rerhtBbulten en Chr Boot llnks bultenr 91 Notaris J V KRANENBURG tif Gouda zal op Maandag 29 Maart 1943 elf uur in HotetDe Zalm a d Markt aldaar publiek verknopen de volgende alle te Gouda gelegen ONROERENDE GOEDEREN KOFFIEHUIS met stalling 2 iKivenwoningen en open terin a d Karnemelksloot reede zijde 8 10 12 14 root 755 m No 10 is verhuurd voor ƒ 4 50 no 14 voor ƒ 4 70 terwijl het overige in gebruik is bij medeeigenares tegen een gereduceerde vergoeding v ƒ 10 alles p w WOONHUIS a d Boelekade 191 P w verhuurd voor ƒ 4 50 WOONHUIS ad Scheltemastraat 19 P w verhuurd voor ƒ 3 WOONHUIS ad Baanstraat 19 P w veihuurd v ƒ 2 50 Drie WOONHUIZEN aan de Boelekade 68 70 72 en vijf WOONHUIZEN daarachter a d Bleekerssingel poort 44 t m 48 Alle p w verhuurd no 72 voor f 3 50 no 48 voor ƒ 3 no 70 voor ƒ 2 75 no 68 voor ƒ 2 50 en de overige elk voor ƒ 2 25 WOONHUIS Vierde Kade 19 P w verhuurd voor ƒ 2 50 WOONHUIS Achter de Vischmarkt hoek Vischsteeg 23 P w verhuurd voor ƒ 2 50 De perc zijn te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur en op dien dag vtn 9 tot 11 uur Aanvaarding op den betaaldag 28 April a s Breeder bij notities gratis b d notaris verkrijgbaar MEUBELVEIUNG op DInadag 30 Maart om half tien s morgens in xaal Kunaimin van de voorm sociëteit 0n Genoegen aande Boelekade te Gouda i Voor dexa valling kunnan nalta goadaren werdan Ingebracht waarvoor zich uiterlijk a s Woensdag te wenden tot Deurwaarder B J N AKKEI SDIjK Gouwe 152 154 te Gouda tel 2860 SPÜRTSCHOOK Bovenzaal Reunie ff J k F WyÊ naaliek OameaSymnaaliah Rhyihmoluba s Maandags s Woensdags en Zondagochtend resp aanvang Maandag en Woensdagavond 7 uur Zondagochtend 10 uur Club cursus en privélessen Speciale lesuren voor vereenigingen Clubs voor leerlingen van H B S en Gymnasium Dl SfORTIEVt CLUB Mijn vader koopt appels zei het Jongetje irotsch legen het armeie vrlndj Hat bleekneuzig schamel gekleede ventje keek mei groole verlangende oogen naar de begeerde viuctit Ziet U iel de groenteboer dat Is het gemeen Zijn vader koopt geen appels omdat handelaren an heiaais ook vele collega s de omstandigheden miibruiken om zooveel mogelijk winst te maken KAMPHUIZEN S KOFFIESURROGAAT op bon 526 KAMPHUIZEN S THEESURROGAAT Een zuiver natuurproduct M J KAMPHUIZEN gouwe u IN T VERGULDE LAM OPGERICHT ISai Prijsopdrijving womR Zoekt U iets moderns of iets apaiii op verlichlingsgebied Wij hebben nog een fraaie sorl rin Luie Kronen L ae an Schemerlampen Wandverlichting anx enz WILLY BRENKMAN nieuwe havkn a i c K 1 E 1 N T J E H rubriek wordt opgenomen DinsdJiss JDoudcrdagi en Zaterdag Tarief Betrekking advertenties 1 12 woorden j 0 22 elke 4 woorden meer ƒ O OS Andere advertenties 1 12 woorden ƒ 0 28 elke 4 woorden nneer 0 10 allei bl vOoruUbetaling Advertenties onder nummer aan het bureau 10 cent verhooging BewtÏBnummers S cent extra Opname op een bepaalden dag kan niet worden gegarandeerd Brieven kannen worden afgehaald eiken werkdag van 9 5 90 uur Zaterdags alleen van 9 Vt M wu UW DRUKWERK 18 GOED Als IMHOLZ het doet Walestraat 3 Gouda Gevraagd volkstuintje 20 30 roe Omgeving Gouda Br no 6896 bur V d blad Notaris L VAN LANGE te Moordrecht en waarn notaris G J VAN WILLIGEN te Gouda zullen op Maandag Z9 Maart 1943 elf uur in hotel De Zalm a d Markt te Gouda pjlbliek verkoopen bet winkel en woonhuis a 4 Singelstraat 15 hoek Prins Hendnkstraat te Gouda kadaster Sectie E nr 2397 groot 82 c A In eigen gebruik Grondbel ƒ 12 21 Straatbel f 5 64 Bezichtiging de laatste 3 werkdagen vóór verkoopdag van 10 12 en 14 16 uur en op den verl opdag van 9 11 Uur Aanvaarding en betaling 21 April 1943 DAGMEISJE GEVRAAGD A HAMOEN Burg MartensEingel no 98 Meisje oud 25 jaac Ned Herv zoekt een leoke sportieve vriendin Br no 6926 bureau van dit blad Gevraafd Zit Slaapkamer Brieven H Vonau IJssellaan 144 A Net degelUk pension aanccbodcn door net klein gezin met huiselijk verkeer geen beroeps Br no 6931 bureau van dit blad Gevraagd DAGDIEN8TBODE Gr Florisweg 92 Te buur lit slaapkamer met pension op goeden stand Brieven ofider no 6932 bur van dit blad Gevraagd net Dienstmeisje voor halve dagen Mevrouw Pot Sophiastr 23 Te huur groote dnwc ruimten voorz V licht kracht water Gesch voor fabriek of opslag Gouwe 129 Tel 2388 Gevraagd door echtpaar z k woninc of gedeelle daarvan Liefst zonnige kamers met gebruik van keuken Br no 6933 bur jt d lad Te koop een paar bruine peau de suède schoenen m 37 hak met verhooging en dito bruine leeren sch ƒ 12 50 per paar z g a n Muller Burg Martenssingel 85 FUNK DAGMEISJE gevraagd in ezin met drie kinderen Br no 6934 bur van dit blad Hebt U al eens nagedacht over bioemenweelde in eigen tuin O Hierin kunnen wij voorzien met Blad Bloem en Sierheesterg Dahlia s Gladiolen in vele kleuren vaste planten Chrysanthemum enz enz PrOtcourant gratis op iinvraig J Ravestein Wzn BOSKOOP HUWELIJK Succesvollebemiddeling v alle rangen standen en leeftijden üitgebr relaties door ge i Ned Inlicht schrift en mond Bur Holland Admiralengr 219 Amsterdam W TE KOOP KINDERWAGEN ƒ 15 V d Bovenkamp Wachtelstraat 4a MEISJE GEVRAAGD voor de morgenuren Krugerlaan 24 TUINJONGEN GEVRAAGD 14 è 15 jaar Adres Bod Straatweg 195 Boekbinderü D v Leeuwen Turisingel 23 Het betere adres voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen en muziek TE KOOP een wollen babydoek ƒ 10 een poppensportwagentje ƒ 5 De Jong H v Alphenstr 4 VERKOOPHUI8 Doelestraat 29 Telef 3308 Inen verkoop van antiekeen moderne meubilaire goederen verrekijkers microscopen enz NET MEISJE EVRAAGD oögeveer 15 aar voor hulp in den winkel Boekhandel van Burk Kleiweg 39 Bad en Zweminrichting Elfhoeven Gevraagd voor het seizoen een gediplomeerd Badmeester Aanmelden Platteweg H 197 Reeuwijk AZALEA S N CLÏVIAS in knop Fa G L Brengt uw oude zinken emmers teilen waschketels bij ijzerhandel P RONI Pzn Zeugestraat Gouda Ze worden weer als nieuw VOOR DE SCHOONMAAK Oude kwaliteit Ata en Vim De Kleine Winst Nieuwe Haven 17 Reparaties aan alle soorten speelgoed SPEELGOEODOKTER Zciig estraa t 86 DirSsTBÖnE GEVRAAGD voor dag of dag en nacht met vollen kost Graaf Flonsweg 4 Rende stokken voor verduistering 10 lm 30 m m J Pos mus Raam 142 Telefoon 3T20 INCASSEERDER heeh nog enkele dagen beschikbaar voor incassowerk Geen levensverzêkertug Brieven no G 1890 bur v d blad Gevraagd flink Meisje voor halve dagen Vrijdags den geheelen dag Zondags vrij Hoog loon Mevr v As Regen tesseplantso 21 Gevraagd WERKSTER Heg Plantsoen 3 De Heer en Mevrouw VAN DER HOUWEN van Dijk teven met vreugde kennisvan de geboorte vai unZoon OED8 AART GU8BERT JAAP Dubbeldam 19 Maart 1943 DROGISTERIJ VAN E Karnemelksloot 65 VRAAGT NET MEISJE EEK lEÏÏE WEHSTEI GEVRAAGD Mevr van Schalk Hoogstr 3 Gevraagd voor onmiddellijke indiensttreding een Jongste of Aankomend Bediende m of vr Brieven no G 1896 bureau van dit blad DIRECT GEVRAAGD RUWIELHERSTELLER C BOELE Haastrecht GEVRAAGD aanksmenil Kantoorbediendt mnl of vr Br nc G 1897 bur v d blad Net 2de Meisje beneden 18 j voor heele of halve dagen gevraagd Jaspers Bleekerssingel 59 Hulp In ds buithouding gevraagd in eenvoudig gezin van 4 personen voor dag of dag en nacht Adres Burgvlietkade no 84 GEVRAAGD net 2de Meiefe voor de ochtenduren N TOM Burg Marten saingel no 6 MEISJE gevraagd l£erste Kade 67 Mevrouw Koeman Regcntesscpiantsoen 31 vraagt Mn nette dienstbode voor dag of dag en nacht Aanm tusschen 7 8 u sav QEVRAAGO Flinke Werltster voor de morgenureri Drie maal per we eki Mol nwerf 2 GEVRAAGD iet Kaïner Werkineisje intern Hotel Elfhoeven keeuwijk Jachthaven Elfhoeven vraagt voor direct een Bootsman die in staat is een t oot te repareeren Flink salaris Aanmelden Platleweg H 197 euW5 k Aardewerkfabriek te Gouda raagt parasnaal waaronder zceroekwaam luxe handdraaiér Iwk me gieters garneerders en afwerlcsters alsmede mannelijke en vrouwelijke werk krachten om In het vak te worden opgeleid Loon naar bekwaamheid Aanmeldingen by het Gewestelijk Arbeidsbureau of W Tombergstraat na 48 te Qouda PUATSELIJK NIEUWS a m entolijke Publicatie PKEDIKBEUBTEN VOOK ZONDAG Beegamkackt Ned Kerv Kerk JO en 1 uur da Ewoldt Ceret Kerk S 3g en 2J0 uur d Terhaak Uitgetredenen Ned Herv Kelk f 30 ea 3 30 uur Lcesdlenst Baakaop Ned Herv Kerk 9 30 en 4 34 uur ds lacoba Garcf Kerk SJO en 9 iiur da De Moor Qir Geref Kerk 10 en 4 30 uur ds Kieisen Rem Gerei Gem 10 bur ds Zuurdeeg Ocref Gem 14 en 3 uur Leesdien t Genderak Ned Herv Kerk 9 30 en 2 u de heer Mouw Haastrecht Ned Herv Kerk 10 uur ds de Voogd V d Straaten Ned Herv Geref Evang 9 30 en 2 uur evang de Pater Geref Kerk 9 30 en 2 tmr dienst MoerkapeUe Ned Herv rk 9 30 en 1 30 uur ds Verkerk Gere uur ds Hofman Moordrerht Ned Kalf Gouda IMOajWBTKUJi de LuftachuliAlarmg r l4 Sireaar Oadet tm Miitwae ém tt lUn IflU ta dar Zeit iwiehaa UH lod H 44 W tt Ea wird der lange Dauertan kaaal lelne Mlcule CU horen aein nndet der Probebetrieg aua beaoiMeren Grtinden mcht atatt m erf olgt neua Bckannt gabe Der Ortliche LuftacliutzïeUer gaa i A A UERA PmOEFALAKM Op Waeaadai M Kaart IMl luUen de lucMbeKhermlngailrenca tuaachen U 00 en n 00 uur bU wiJle van prod In werking worden gesteld Oaarbu lal ict algnaal Juchtalarm geëindigd één minuut gelUkniatlge toon gegeven worden Gem 9 20 en 3 erk 10 uur de 9 30 en 3 uur Evang 9 330 en ed Herv Kerk binsdag en Don Ileweider huwelijks erk 10 en 3 uur ds Gem 9 30 en 2 30 uur Voor het geval deae proeXremIng om bijlondere radenen niet aou doorgaan volgtvoor het earstvolgendc proefalariijrten nieuwebekendmaking ds Kalkman Hi 2 uur de heéi Ol N bwerkcrk a 10 en 3 uur ds Vi derdag 2 30 uur inzegeniae Rtjkse Gerej leesdienst Ondcwater uur ds Steen 2 30 uur ds V DfcpBurgemeeater Plaatselllke Tuchlbeichermlngaleidar get E A A UEBA BILJAKTEjf rmtK WINT KAMPIOCNSCHA Ie KLAESC UBKE Herv Kerk 9 30 en 2 30 Geref Kerk 9 30 en Vrijz Herv 2 30 uur ds Patan van Woerden ReeuwIJk Ned Herv Kerk ReeuwIJk 9 30 uur dienst 2 30 uur óv Roelofsen Ned Herv Kerk Sluipwljk 9 30 en 3 uur ds de Unt Geref Kerk 10 en 3 uur ds Warmenhoven StolwIJk Ned Herv Kerk 10 uur ds Kanis Evangelisatie 9 30 en 6 30 uur de heer Kruithof te Waarder Waddmxteen NeO rrv Kerk 10 en 9 uur dB VroeglndeweiJ Geref Kerk 10 en 5 30 uur ds Smidt Chr Afgesch Gem dorp 9 30 en 4 30 uur ds v Ó Kraats Chr Afgesch Gem in Hem Kerk 2 30 en 7 uurr oa de Rover Vlaardingen Wet en Evangelie In Rem Kerk 9 30 uur ds van Hassel Utrecht BERGAMBACHT Aato rijdt buis biqnen Gisteravond werden de la il te negen partijen gespeeld van de wedstrijden om het kain jio nM hap derde klasae libre van Gouda Peek behaagde of gcblagen den titel De eindstand luidt P Peek 7 0 14 G Dukker S M De Vries 3 W Broer 3 L Tutnenburg f A it utman Degen kamp 1 P Becker 1 i 121 ris 144 154 1 55 1 42 1 32 i E SPIL EN na asperAjSpelbn WEEB GEUUK Twee j Jhgoneeveer 17 dagavond een auto die in was De heen Ifcn af Te B lUit Schoonhoven van maakten Donder ltit met een vratdit rage aldaar hercteld lep ïonder onieluk lteeiden4e om Gisteravond werd In het clubukaal van De Spil de tweede ontmoetkig gespeeld tuaschen de afdeebogsliampioenen JM Spil en Per Abpera ad Astra om het aTgeh efI kampioenschap eerste klasse van de Goudache competitie Eindigde de eerste orttmneting In een gelijk pel ook thans waa de kamp na feilen strijd onbeslist 14 4 De ploeg die het mojenne het best verbeterd heeft valt het clubkampioenschap t n deel DU wordt thans nagegaan Ruofdredacuur 1 O Warstan Bottardam Chetredactcur voor Couita en Omatrckan f Tletcr Gouda VerantwoordelUk voor deadvertenties L Akkersdljk Rotterdam Ultgeetater N V Rotterdainaeh NieuwsbladRotterdam K 712 EXTRA ZEEP VOOR VUILEN ARBEID In het tijdvak van Dinsdag 23 Maart t tt en met VrQdag 26 Maart 1943 kunnen aan loket 1 van het kantoor van den distributiedienst Boelekade 71 aanvraag formulieren terverkrijging van extra rantsoenen zeep voor vullen arbeidworden afgehaald De afgehaalde formulieren moeten vóór Maandag 6 April 1943 weer in de brievenbus van genoemd kantoor zijn gedeponeerd Afwijking van bovenstaande tijdstippen kAn niet worden toegestaan Later afgehaalde of ingediende aanvraagformulieren gunnen niet in behandeling worden genomen Oproepen tot het afhalen van de extra bonnen zullen den werkgevers worden toegezonden INLEVERING ONGEBRUIKTE TOEWIJZINGEN DOOR f DETAILLISTEN EN GROSSIERS INLEVEREN ONGEBRUIKTE TOEWIJZINGEN DOOR DETAILLISTEN EN GROSSIERS Langs dezen weg wordt nog eens de aandacht gevestigd op een reeds bestaande bepaling dat handelaren toewijzingen waarvan zij geen gebruik meer maken binnen een week na afloop van den geldigheidsduur als ongebruikt bij den distributiedienst moeten inleveren Dit geldt uiteraard niet voor toewijzingen waarypn bekend wordt gemaalft dat zij bewaard moeten blijven Een ieder wordt in eigen belang aangeraden met het bovenstaande rekening te houden daar er bij voorraden controle onaangenaamheden uit kunnen voortvloeien S CHOUWBURG B IOSCOOP In afwijking van andere aankondigingen 291de UFA film TUSSCHEN HEMEL EN AARDE Zwisctien Himmel und Erde met WERNER KRAU5S OiMlaUManenz slechts vertoond worden Zatndai MmmIii en Diitil Aanvang 8 uur Toegang 18 jaar Zondag geven wij 3 voorstellingen van de VlIT HARMN film der TERRA JUD SÜ5S V met FERDINAND MARIAN KRISTINA ISöDERBAbM HEINRICH GEORGE WERNER KRAUSS THEODOR LOOS HILDE v STOLZ e v a Aanvang 3 uur half 6 en 8 uur Toegang 18 jaar V THEATERABONNEMENT 5e voorstelling Nieuwe Scliouwburg WOENSOAQ 24 MAART 1943 eavenda 7 30 u N V Het Residentie Tooneel ülr uirk Verbeek met DE DUBBELGANGER Een s0el vol verwarring in drie bedrijven door BEN VAN EIJSSELSTEJIN Regie jOHAN DE MEESTER Plaatsbcspreken Maandagavond na loting s avonds 8 ure Nog enkele plaatsen aan de kassa verkrijgbaarl Voor de Aid Dames en Klnder c6ntectie gevraagd EEN FLINKE VERKOOPSTER EN EEN LEERLING VERKOOPSTER e da uw rijwiel naar den zolder gaal laat het dan eerst Moffelen en Siezen Zoodat U naderhand weer op een als nieuw rijwiel ri dt 1 t lilas rapsratia inrichting The Pee aOUWfc3 5 T£L 23l4 Prachtig leggen de dames als hun gebroken vaas of schemerlamp als nieuw terugkomt van den Heeldendokter Keizerstr 64 Gouda Gevraagd een fUnk melaie 14 è 16 jaar als leerhngeconfectiestrijkster Kinderkleeding atelier Roozendaal no 13 Gouda Te kOQp gevraagd ME18JE81MANTEL leeftijd 14 è 15 jaar J V de Vink Westerkade 56 LAAT UW BESTRATING vakkundig in orde brengen A Douw Adr Vlackstraat 6 WIE RUILT een paar bruine leeren damesschoenen hooge hak m 38 voor een paar m 37 hak Boot Du Toitstraat no 9 TE KOOP stel overgordijnen oude kwaliteit ƒ 20 traplooper met 15 roeden ƒ 15 zwart en wit kellnersvest ƒ 5 Goosens Krugerlaan 207 NET MEISJE GEVRAAGD 14 16 jaar van 9 tot 2 uur Adres Th Blom Pr Hendrikstraat 68 Te koop lage hcerenscboenen maat 43 ƒ 8 Sthoonderwoerd Voorwillens 143 Spikes maat 4Z 43 te koop gevraagd D A van IJperen Kleiweg 48 Gouda WERKSTER GEVRAAGD voor één of twee middagen in de week A J Wempe Joubertstraat 142 Te koop een Gasfornuis merk Junker en Ruh Pnjs 75 R J V d Pluijm Const Huijgenstraat 5 DEGENE die poppen of poppenwagcntjes kleeding of meubilair alles in goeden st heeft op te ruimen schrijft dit even aan G van F ssen Reeu jijk s tlebrug E 13 en t komt in orde Gaskachel te koop ƒ 25 zijden lampckap met 3 kronen ƒ 12 50 P Blokzijl Tuinstraat no 85 Te koop 1 moderne HUISKAMERLAMP in prima slaat ƒ 15 Bokhovea v Baerlestraat 18 Bloemheesters struik en stamrczen rots en vaste planten roode witte en zwarte bessen G Hendrik sea A Willem H a Te huur gevraagd EE KAMERS met gebruik van keukcD Adres Ist Josephstraat M Te koorf gevraagd Maltlicxer leeuwtje of kecahondje V d Berg C Ketelslraat 1 Man van middelbaren lultijd zoekt bexigbcdcn llelit op kantoor of winkel Groenendaal 67 Te koop splintcniieuwc bosl klat ƒ 21 C C Wij miUi R v Catsweg 24U TE KOOP 1 pers ijveren itdikant ƒ 15 1 kindcrled ƒ 20 1 fietszitje 2 75 Te bevragen van Leeuwen Raam 5 De plantenkweekerii van P Romijn is verplaatst val eind Platteweg naar Midi Platteweg tegenover de Jachtwerf F Homijri Hef renstraat 101 Goud i DE VOLKSTUINTJES Ü A Jongenelen Zwarteweg t Moordrecht zijn allen verhuurd TE KOOP een groole kamerlamp ƒ 4 een palhefoon f 40 met veel platen V Zomeren Lange DwanEtraat 32 Te l op gevraagd ROOTE KOFFEH A de Bruijn F W Ucittstraat 2 A Nette werkster gevriiirii 4 halve dagen p w melden Markt 57 v rJU TE KOOP raerk haard an 140 z vaar eilie dresboir met bijpassend liief meubel ƒ 145 Hneb Onder de Boompjcf20 WANDELWAGENTJE Ie koop gevraagd V Leeuwen Burgvlieil no 52 Gitaar te koop ƒ 25 VV V d Leeg G iv nW weg E 149 Reeuwij TE KOOP een grrw e l ƒ 12 electr kroon 1 marmeren klok ƒ i Vis er TurfmarM M KOOLWIJK Metselaar schoors eeni eij witter Zwarfeww dejet SP Te koop gevraagd electr strijkijzers Jan r I odgleter Wale n3 Net Dagmeisje Itf f zclfst kunn werken loqn Mevr Th Cxaie Burgvlietkade 40